Chi tiet tai dia chi

http://www.ydns.vn
http://ketoanthue.ning.com
Cong ty Dich vu Dau tu YD&S la doanh nghiep chuyen ve linh vuc Dich vu phat trien kinh doanh va Dau tu. Hien nay chung toi lach luat de phat trien cac dich vu lay ngan nuoi dai, nhu sau: I-GIOI THIEU DICH VU
A-Dich vu trong thoi gian truoc mat

1-Dich vu ke toan thue
1.1-Vi sao ONG chu can chung toi ? - Khi ban chua thuc su an tam ve He thong ke toan +Nhe thi bi xu phat vi pham hanh chinh neu thuc hien cac Chung tu ke toan, So ke toan, Tai khoan va Bao cao khong dung che do +Moi Luat hay Luat thue neu lam sai deu bi xu phat; An dinh so thue TNDN neu khong co he thong so sach ke toan +Ngay ca khi co mot he thong tam goi day du, nhung xep co kiem tra duoc mot linh vuc khac chuyen mon cua minh? Khong ai ngoai DN la nguoi chiu thiet hai ve kinh te - Hoan thien lai he thong do theo quy dinh cua phap luat, hay doi khi la phai khoi phuc lai hoan toan 1.2-Chung toi giup gi duoc cho ONG chu ? - Dich vu ke toan thue cua YD&S giup ban hoan thien, khoi phuc lai He thong ke toan do mot cach trung thuc va tuan theo dung cac quy dinh cua phap luat. + Trong qua trinh tu van neu ONG chu bi nop them tien thue do loi cua chung toi; Chung toi chiu nop ho + Mot ben thu ba phat hien ra nhung loi sai ngo ngan; Chung toi xin hoan lai tien phi - Sau do, ban co the an tam buoc nhung buoc tiep theo! + Nghien cuu cac dac thu cua nganh de tim ra cac loi the, uu dai. + Tu van cac sac thue ap dung; Phan tich, giai dap chinh sach thue + Cung cap van ban thue + Tu van nhung sai sot thuong gap can tranh + Huong dan tu tinh, tu khai,tu nop thue - Cu the hon la + Ke khai thue bang ma vach hai chieu + Bao cao tinh hinh su dung hoa don hang thang + Thay mat ONG chu trong viec giai quyet cac van de ve Ke toan - Thue + Tu van thuong xuyen hang thang nhung van de phat sinh trong qua trinh lam ke toan + Kem cap, phoi hop voi ke toan cua ONG chu + Quyet toan thue va lap Bao cao tai chinh theo quy dinh cua nha nuoc + Cuoi nam tai chinh chuyen giao toan bo so sach va chung tu dung de ghi chep so tren excel (co the in theo yeu cau cua ONG chu) + Tu van, Cung cap va huong dan su dung phan mem ke toan tren may vi tinh phu hop voi dac diem kinh doanh va dam bao tinh hieu qua. 1.3-Lam viec kieu gi nhi ? - Chung toi can mot nhan vien van phong cua ONG chu de lam dau moi lien lac; Bao cho chung toi tat ca nhung thong tin thuoc ve ke toan, thue, tai chinh. Chuen nhung y kien tu van va ket qua lam viec cua chung toi den xep - Chung toi cu mot nhan vien lam nguoi chuyen trach doi voi ONG chu; Day co the khong phai la nguoi truc tiep lam dich vu ke toan. Theo quy dinh ve kiem soat noi bo cua

YD&S se co nguoi chuyen trach; Nguoi lam truc tiep/ kiem tra cheo; Nguoi kiem soat va Nguoi duyet ket qua va dua ra y kien tu van.

2-Dich vu tro ly ke toan truong
2.1-Vi sao ONG chu can chung toi ? - Ke toan truong la mot chuc danh co Quyen loi, nghia vu; Trach nhiem va quyen han cua minh. Vi tri nay doi khi can su tin tuong cao 2.2-Chung toi giup gi duoc cho ONG chu ? Chung toi trach nhiem, nang luc. Chung toi chi can phi 2.3-Lam viec kieu gi nhi ? - YD&S se cu cac chuyen vien va tro ly cung voi Ke toan truong cua ban dieu hanh bo may ke toan mot cach hieu qua nhat - Hang thang, can bo cua chung toi se cung Ke toan truong cua ban: + Hoach dinh cong tac ke toan + Kiem soat tinh hop ly, hop le cua cac chung tu ke toan + Kiem soat cac dinh khoan ke toan; Phan tich cac yeu to chi phi va thu nhap + Lap cac so ke toan tai chinh + Lap cac bao cao tai chinh va bao cao thue mot cach chinh xac, kip thoi - YD&S se cung voi Ke toan truong cua ban kiem soat toan bo cong tac ke toan; Ke toan truong cua ban hoan toan an tam khi ky cac Bao cao ke toan truoc khi trinh lanh dao va nop cho co quan quan ly Nha nuoc.

3-Dich vu tham dinh ke toan
3.1-Vi sao ONG chu can chung toi ? Chung toi lam sai thi xin hoan lai tien, doi khi chung toi xuat hien nhu vai tro nguoi thu ba de kiem tra lai He thong ke toan cua ONG chu. Hoac xem lai ho He thong ke toan neu ban chua yen tam; Chap nhan canh tranh cong bang 3.2-Chung toi giup gi duoc cho ONG chu ? - Can bo cua chung toi se chi cho ban thay: + Chung tu cua ban da hop ly, hop le chua? + He thong so ke toan cua ban da day du chua? + He thong tai khoan va Bao cao ke toan cua ban da chuan muc chua? + Viec kiem soat chi phi cua ban da chat che chua? + Ban co the bi ton hai gi voi He thong ke toan hien tai? - Ban con thoi gian de chinh sua, hoan chinh lai he thong cua minh theo cac quy dinh cua phap luat truoc khi qua muon! 3.3-Lam viec kieu gi nhi ? Chuyen cho chung toi tat ca nhung gi ban da co va Ban nhan ve tat ca nhung gi can phai co

4-Dich vu ke toan noi bo
4.1-Vi sao ONG chu can chung toi ? So lieu, chung tu de bao cao thue phai hop ly, hop le. Viec ket hop ke toan quan tri va ke toan tai chinh trong thuc te rat kho Viec co mot he thong so thu hai theo thong ke 90% doanh nghiep Viet Nam la co. Ban than chung toi lam the nao se tu van cho ONG chu hon the 4.2-Chung toi giup gi duoc cho ONG chu ? He thong chuan theo Ke toan tai chinh va ke toan quan tri; Chi co so lieu dau vao la khac 4.3-Lam viec kieu gi nhi ? Tu van tu dau, tru tiep tham gia vao viec theo doi ke toan

5-Huong dan thuc hanh ke toan: Chi hop dong voi doanh nghiep, chua nhan loi doi

voi ca nhan co nhu cau Nguoi co hieu biet co ban ve ke toan thoi gian dao tao 12tiet; 02gio/tiet; Co cai nhin tong quat ve cac cong viec ke toan phai lam, lam theo yeu cau nao? Lam the nao? Ket qua: Co the dam nhiem duoc vi tri ke toan tong hop Hau mai: Tu van cap nhat kien thuc va kem cap them mien phi trong vong 1nam

6-Dich vu tai chinh
6.1-Vi sao ONG chu can chung toi ? Chi phi su dung von? Cach thuc tiep can nguon von? Tai lieu phuc vu cho viec nay? Ai di lam truc tiep? 6.2-Chung toi giup gi duoc cho ONG chu ? Tra loi cac cau hoi tren mot cach de dang Lua chon mo minh to chuc su dung von hieu qua Lap ke hoach tai chinh ngan va trung han Hoan thue GTGT, thue TTDB Tu van lap Phuong an kinh doanh Du an kha thi vay von ngan hang, thue mua tai chinh Phan tich Bao cao tai chinh, danh gia tinh hinh tai chinh Tham gia danh gia, lua chon cac du an dau tu va ke hoach kinh doanh duoi goc do tai chinh Xac dinh nhu cau von, to chuc huy dong cac nguon von de dap ung cho nhu cau cua doanh nghiep Phan tich, xac dinh co cau phan chia loi nhuan sau thue 6.3-Lam viec kieu gi nhi ? Giup ONG chu hieu ro ho can gi hoach dinh cac cong viec can lam va Tu A den Z

7-Dich vu mien phi cho moi doanh nghiep
Cong viec cua ke toan theo Luat ke toan va Luat thue So sanh lua chon hinh thuc ke toan toi uu Kiem tra hoa don va doanh nghiep co dau hieu vi pham phap luat Thay doi mot so noi dung tren Giay chung nhan dang ky kinh doanh Tu van quan tri tai chinh, kiem soat noi bo ke toan ... Dich vu tu van tu xa cua chung toi giup ban xu ly mot so van de phat sinh mot cach nhanh nhat, dung quy dinh va dat hieu qua cao. Chung toi ho tro ban thong qua dien thoai, EMS, fax, email, tham chi la qua Yahoo Messenger... B-Dich vu trong tuong lai xa

II-PHUONG THUC HOP TAC
- Trach nhiem cua ben A (Doanh nghiep) Luu giu va quan ly cac chung tu, so ke toan, bao cao tai chinh va cac tai lieu lien quan mot cach an toan, bi mat theo dung quy dinh cua Nha nuoc; Cung cap day du, kip thoi cac chung tu, so ke toan va cac tai lieu co lien quan den viec hach toan ke toan, lap Bao cao tai chinh theo yeu cau cua Ben B va chiu trach nhiem ve tinh trung thuc doi voi cac tai lieu da cung cap cho Ben B; Dam bao cac dieu kien thuan loi cho Ben B thuc hien dich vu; Thanh toan cho Ben B phi tu van dung han . - Trach nhiem cua Ben B (Tu van)

Cu cac ke toan vien, chuyen vien co nang luc va kinh nghiem de thuc hien cung cap dich vu; Xay dung he thong so sach (neu can) va thuc hien nghiep vu ke toan doanh nghiep cho Ben A theo cac chung tu ma Ben A cung cap. Lap Bao cao tai chinh theo dung quy dinh va dung han; Hoan chinh cac bao cao tai chinh theo chu ky hach toan va giai trinh neu Chi Cuc Thue yeu cau; Tu van ngay cac yeu to tai chinh cho doanh nghiep can cu vao cac chung tu da nhan duoc va thong bao cac thay doi trong chinh sach ke toan cua Nha nuoc, nham dam bao viec hach toan cua doanh nghiep ben A la hoan chinh nhat; Luu giu va bao quan cac chung tu, so sach, bao cao cung cac tai lieu ke toan khac cung cap boi Ben A mot cach an toan va bi mat; Ben B phai chiu trach nhiem ve tinh trung thuc va hop ly cua so lieu, thong tin dua ra trong bao cao; Dam bao thuc hien voi chat luong cao va nhiet tinh voi cong viec, dung nguyen tac doc lap, khach quan va bi mat.

III-BAO GIA DICH VU Moi dich vu se co gia khac nhau tuy thuoc vao muc do phuc tap cua cong viec, thoi han thuc hien dich vu, nguoi thuc hien truc tiep va cac yeu cau khac cua phia Doanh nghiep Thong thuong - DN hoat dong thuong mai, dich vu muc phi dich vu I.A.1 la 700.000 ++ VND/thang chung tu - DN hoat dong xay lap, san xuat muc phi dich vu I.A.1 la 1.200.000++ VND/thang chung tu IV-KHI NAO THI CHIA TAY ONG chu
- Ngay lap tuc neu ONG chu thay dich vu yeu - Khi ONG chu da co su phat trien va du noi luc thuc hien cac cong viec tren

IV-PHUONG CHAM HOAT DONG Hoat dong cua cong ty : Gia dinh YD&S Van hoa DN : Viet Nam ! Doanh nghiep nho Quan ly : Phong cach quan ly con nguoi kieu Nhat Ban Chat luong : Chuyen nghiep nhu nguoi My, hay co gang dat toi Kinh doanh : Lam thi truong nhu nguoi Trung Quoc (gia re, nhung thi truong rong) Doi tuong ONG chu : Thoa man dieu kien “bat dang thuc” trong ke toan - Phong ke toan co tu 03 nguoi tro xuong - Luong ke toan tu 02 trdong/thang tro xuong - Dia ban ONG chu khong qua xa van phong giao dich cua YD&S Kha nang canh tranh : -Doanh nghiep Kiem toan co the, co the lam duoc nhung phi thap qua - The thi lam gi con doi thu canh tranh ? Chu yeu la DN co nhu cau va biet den chung toi./. - Nhan su cua doanh nghiep trinh do kem thi khong lam duoc; Nhan su gioi thi khong chiu lam

- Chung toi co nhieu nhan su va dac biet kha nang dao tao noi bo la loi the tuyet doi
Tru so chinh: So 1, ngo 1 duong Cau Vong (Vien cong nghe Bo quoc phong) Xom 6, xa Dong Ngac, huyen Tu Liem, thanh pho Ha Noi Van phong giao dich: So 19, khu A - TT Cuc canh sat PCTPV Ma tuy, To 6, Phuong Dich Vong Hau (Ngo 1 duong Phan Van Truong) Cau Giay, HN Email: dung_project@yahoo.com dung.project@gmail.com cpa_vn@yahoo.com

DT : 04.37 91 40 52 Fax: 04.22 00 1892

Noi luu giu thong tin

http://www.ydns.vn
http://ketoanthue.ning.com
Nguyen Thi Hoang Yen
Dien thoai DD: 0988024578

CONG VIEC DA LAM CU THE Phu trach phong ke toan Cong ty me, 03 Cong ty con va 01 Van phong dai dien Quan he voi co quan thue, thanh tra cua Ha Noi, Bac Kan, Vinh Phuc, Ha Giang de giai quyet cac cong viec cua cty Phu trach giao dich ngan hang cho viec thu xep tin dung; Da tung lam viec voi Quy Ho tro phat trien; NH Quan Doi; NH Cong Thuong; NH NoPTNT Ha Giang; NH Dau tu; HabuBank; ACB; SacomBank; Cong ty Tai chinh Cong nghiep tau thuy ... Tro ly kiem toan; Tu van co phan hoa doanh nghiep; Tu van ke toan thue; Phu trach dao tao noi bo, dich vu dao tao ke toan Hoan chinh ho so quyet toan cong trinh, du an nop tra Dien luc 1 Lap ho so du thau (chuyen nganh tu van thiet ke dien) Ke toan truong xi nghiep; Ke toan truong Ban quan ly du an; Phu trach vay von ODA An Do va von doi ung tai Quy HTPT Vinh Phuc; Chuyen gia tu van dau thau (lap ho so moi thau va cham thau; cung can bo So CN, So XD, So KHDT) Ke toan thue cho cac DN hoat dong trong cac linh vuc Thuong mai, Xay lap, San xuat ./.
STT 1 Ma so thue Ten DTNT Ten CQ Thue Ghi Chu

0102150942

Cong ty TNHH dich vu dau tu YD&S Chi cuc Thue Huyen Tu Liem

0102150942 - Cong ty TNHH dich vu dau tu YD&S Dia chi tru so kinh doanh Dia chi dang ky nop thue So giay phep dang ky kinh doanh Giam doc/Chu doanh nghiep So dien thoai Fax Tinh trang hoat dong
So 1/1, duong Cau Vong, xom 6, xa Dong Ngac 0102029765 Nguyen Thi Yen 7321298 7914052 DTNT dang hoat dong (da duoc cap GCN DKT)

Ten doanh nghiep: Ten giao dich: Ten viet tat: Dia chi tru so: Dien thoai: Fax: Email: So Dang ky kinh doanh: Ngay cap: Tinh trang hoat dong: Loai hinh doanh nghiep: Loai hinh hoat dong: Nguoi dai dien theo phap luat: Von dieu le: Nganh nghe kinh doanh:

CONG TY TNHH DICH VU DAU TU YD&S YD&S SERVICE INVESTMENT COMPANY LIMITED YD&S CO.,LTD SO 1/1 DUONG CAU VONG, XOM 6 , XA DONG NGAC, HUYEN TU LIEM 7521298/0988024578 7914052 dung.project@gmail.com/www.ydcompany.vn 0102029765 29/01/2007 DANG HOAT DONG CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN DOANH NGHIEP TONG GIAM DOC: NGUYEN THI YEN DONG VIET NAM : 500.000.000,00 · TRONG HOA, CAY CANH; · DICH VU CUNG CAP GIONG CAY TRONG; · DICH VU HUONG DAN KY THUAT TRONG TROT; · DAI LY MUA, BAN, KY GUI HANG HOA; · KINH DOANH DICH VU AN UONG BINH DAN (KHONG BAO GOM KINH DOANH QUAN BAR); · CHO THUE DO DUNG CA NHAN, GIA DINH VA VAN PHONG; · THIET KE TRANG WEB; · TU VAN VE PHAN MEM; · SAN XUAT PHAN MEM; · NGHIEN CUU, PHAN TICH THI TRUONG; · TU VAN VE DAU TU, KINH DOANH, QUAN LY KINH DOANH, BAO VE QUYEN SO HUU TRI TUE (KHONG BAO GOM TU VAN PHAP LUAT); · QUANG CAO THUONG MAI; · HOAT DONG CUU TRO XA HOI KHONG TAP TRUNG; · SAN XUAT CHUONG TRINH TRUYEN HINH; · HOAT DONG CUA CAC CAU LAC BO AM NHAC, VO THUAT, LEO NUI, THE DUC THE HINH, NHIP DIEU; · XUAT NHAP KHAU CAC MAT HANG CONG TY KINH DOANH. · NGUYEN THI YEN · NGUYEN THI HOANG YEN

Thanh vien:

Chi tiet tai đia chi

http://www.ydns.vn
http://ketoanthue.ning.com
Công ty Dịch vụ Đầu tư YD&S là doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực Dịch vụ phát triển kinh doanh và Đầu tư. Hiện nay chúng tôi lách luật để phát triển các dịch vụ lấy ngắn nuôi dài, như sau: I-GIỚI THIỆU DỊCH VỤ
A-Dịch vụ trong thời gian trước mắt

1-Dịch vụ kế toán thuế
1.1-Vì sao ÔNG chủ cần chúng tôi ? - Khi bạn chưa thực sự an tâm về Hệ thống kế toán +Nhẹ thì bị xử phạt vi phạm hành chính nếu thực hiện các Chứng từ kế toán, Sổ kế toán, Tài khoản và Báo cáo không đúng chế độ +Mọi Luật hay Luật thuế nếu làm sai đều bị xử phạt; Ấn định số thuế TNDN nếu không có hệ thống sổ sách kế toán +Ngay cả khi có một hệ thống tạm gọi đầy đủ, nhưng xếp có kiểm tra được một lĩnh vực khác chuyên môn của mình? Không ai ngoài DN là người chịu thiệt hại về kinh tế - Hoàn thiện lại hệ thống đó theo quy định của pháp luật, hay đôi khi là phải khôi phục lại hoàn toàn 1.2-Chúng tôi giúp gì được cho ÔNG chủ ? - Dịch vụ kế toán thuế của YD&S giúp bạn hoàn thiện, khôi phục lại Hệ thống kế toán đó một cách trung thực và tuân theo đúng các quy định của pháp luật. + Trong quá trình tư vấn nếu ÔNG chủ bị nộp thêm tiền thuế do lỗi của chúng tôi; Chúng tôi chịu nộp hộ + Một bên thứ ba phát hiện ra những lỗi sai ngớ ngẩn; Chúng tôi xin hoàn lại tiền phí - Sau đó, bạn có thể an tâm bước những bước tiếp theo! + Nghiên cứu các đặc thù của ngành để tìm ra các lợi thế, ưu đãi. + Tư vấn các sắc thuế áp dụng; Phân tích, giải đáp chính sách thuế + Cung cấp văn bản thuế + Tư vấn những sai sót thường gặp cần tránh + Hướng dẫn tự tính, tự khai,tự nộp thuế - Cụ thể hơn là + Kê khai thuế bằng mã vạch hai chiều + Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn hàng tháng + Thay mặt ÔNG chủ trong việc giải quyết các vấn đề về Kế toán - Thuế + Tư vấn thường xuyên hàng tháng những vấn đề phát sinh trong quá trình làm kế toán + Kèm cặp, phối hợp với kế toán của ÔNG chủ + Quyết toán thuế và lập Báo cáo tài chính theo quy định của nhà nước + Cuối năm tài chính chuyển giao toàn bộ sổ sách và chứng từ dùng để ghi chép sổ trên excel (có thể in theo yêu cầu của ÔNG chủ) + Tư vấn, Cung cấp và hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán trên máy vi tính phù hợp với đặc điểm kinh doanh và đảm bảo tính hiệu quả. 1.3-Làm việc kiểu gì nhỉ ? - Chúng tôi cần một nhân viên văn phòng của ÔNG chủ để làm đầu mối liên lạc; Báo cho chúng tôi tất cả những thông tin thuộc về kế toán, thuế, tài chính. Chuển những ý kiến tư vấn và kết quả làm việc của chúng tôi đến xếp

- Chúng tôi cử một nhân viên làm người chuyên trách đối với ÔNG chủ; Đây có thể không phải là người trực tiếp làm dịch vụ kế toán. Theo quy định về kiểm soát nội bộ của YD&S sẽ có người chuyên trách; Người làm trực tiếp/ kiểm tra chéo; Người kiểm soát và Người duyệt kết quả và đưa ra ý kiến tư vấn.

2-Dịch vụ trợ lý kế toán trưởng
2.1-Vì sao ÔNG chủ cần chúng tôi ? - Kế toán trưởng là một chức danh có Quyền lợi, nghĩa vụ; Trách nhiệm và quyền hạn của mình. Vị trí này đôi khi cần sự tin tưởng cao 2.2-Chúng tôi giúp gì được cho ÔNG chủ ? Chúng tôi trách nhiệm, năng lực. Chúng tôi chỉ cần phí 2.3-Làm việc kiểu gì nhỉ ? - YD&S sẽ cử các chuyên viên và trợ lý cùng với Kế toán trưởng của bạn điều hành bộ máy kế toán một cách hiệu quả nhất - Hàng tháng, cán bộ của chúng tôi sẽ cùng Kế toán trưởng của bạn: + Hoạch định công tác kế toán + Kiểm soát tính hợp lý, hợp lệ của các chứng từ kế toán + Kiểm soát các định khoản kế toán; Phân tích các yếu tố chi phí và thu nhập + Lập các sổ kế toán tài chính + Lập các báo cáo tài chính và báo cáo thuế một cách chính xác, kịp thời - YD&S sẽ cùng với Kế toán trưởng của bạn kiểm soát toàn bộ công tác kế toán; Kế toán trưởng của bạn hoàn toàn an tâm khi ký các Báo cáo kế toán trước khi trình lãnh đạo và nộp cho cơ quan quản lý Nhà nước.

3-Dịch vụ thẩm định kế toán
3.1-Vì sao ÔNG chủ cần chúng tôi ? Chúng tôi làm sai thì xin hoàn lại tiền, đôi khi chúng tôi xuất hiện như vai trò người thứ ba để kiểm tra lại Hệ thống kế toán của ÔNG chủ. Hoặc xem lại hộ Hệ thống kế toán nếu bạn chưa yên tâm; Chấp nhận cạnh tranh công bằng 3.2-Chúng tôi giúp gì được cho ÔNG chủ ? - Cán bộ của chúng tôi sẽ chỉ cho bạn thấy: + Chứng từ của bạn đã hợp lý, hợp lệ chưa? + Hệ thống sổ kế toán của bạn đã đầy đủ chưa? + Hệ thống tài khoản và Báo cáo kế toán của bạn đã chuẩn mực chưa? + Việc kiểm soát chi phí của bạn đã chặt chẽ chưa? + Bạn có thể bị tổn hại gì với Hệ thống kế toán hiện tại? - Bạn còn thời gian để chỉnh sửa, hoàn chỉnh lại hệ thống của mình theo các quy định của pháp luật trước khi quá muộn! 3.3-Làm việc kiểu gì nhỉ ? Chuyển cho chúng tôi tất cả những gì bạn đã có và Bạn nhận về tất cả những gì cần phải có

4-Dịch vụ kế toán nội bộ
4.1-Vì sao ÔNG chủ cần chúng tôi ? Số liệu, chứng từ để báo cáo thuế phải hợp lý, hợp lệ. Việc kết hợp kế toán quản trị và kế toán tài chính trong thực tế rất khó Việc có một hệ thống sổ thứ hai theo thống kê 90% doanh nghiệp Việt Nam là có. Bản thân chúng tôi làm thế nào sẽ tư vấn cho ÔNG chủ hơn thế 4.2-Chúng tôi giúp gì được cho ÔNG chủ ? Hệ thống chuẩn theo Kế toán tài chính và kế toán quản trị; Chỉ có số liệu đầu vào là khác 4.3-Làm việc kiểu gì nhỉ ? Tư vấn từ đầu, trự tiếp tham gia vào việc theo dõi kế toán

5-Hướng dẫn thực hành kế toán: Chỉ hợp đồng với doanh nghiệp, chưa nhận lời
đối với cá nhân có nhu cầu Người có hiểu biết cơ bản về kế toán thời gian đào tạo 12tiết; 02giờ/tiết; Có cái nhìn tổng quát về các công việc kế toán phải làm, làm theo yêu cầu nào? Làm thế nào? Kết quả: Có thể đảm nhiệm được vị trí kế toán tổng hợp Hậu mãi: Tư vấn cập nhật kiến thức và kèm cặp thêm miễn phí trong vòng 1năm

6-Dịch vụ tài chính
6.1-Vì sao ÔNG chủ cần chúng tôi ? Chi phí sử dụng vốn? Cách thức tiếp cận nguồn vốn? Tài liệu phục vụ cho việc này? Ai đi làm trực tiếp? 6.2-Chúng tôi giúp gì được cho ÔNG chủ ? Trả lời các câu hỏi trên một cách dễ dàng Lựa chọn mô mình tổ chức sử dụng vốn hiệu quả Lập kế hoạch tài chính ngắn và trung hạn Hoàn thuế GTGT, thuế TTĐB Tư vấn lập Phương án kinh doanh Dự án khả thi vay vốn ngân hàng, thuê mua tài chính Phân tích Báo cáo tài chính, đánh giá tình hình tài chính Tham gia đánh giá, lựa chọn các dự án đầu tư và kế hoạch kinh doanh dưới góc độ tài chính Xác định nhu cầu vốn, tổ chức huy động các nguồn vốn để đáp ứng cho nhu cầu của doanh nghiệp Phân tích, xác định cơ cấu phân chia lợi nhuận sau thuế 6.3-Làm việc kiểu gì nhỉ ? Giúp ÔNG chủ hiểu rõ họ cần gì hoạch định các công việc cần làm và Từ A đến Z

7-Dịch vụ miễn phí cho mọi doanh nghiệp
Công việc của kế toán theo Luật kế toán và Luật thuế So sánh lựa chọn hình thức kế toán tối ưu Kiểm tra hoá đơn và doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật Thay đổi một số nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Tư vấn quản trị tài chính, kiểm soát nội bộ kế toán ... Dịch vụ tư vấn từ xa của chúng tôi giúp bạn xử lý một số vấn đề phát sinh một cách nhanh nhất, đúng quy định và đạt hiệu quả cao. Chúng tôi hỗ trợ bạn thông qua điện thoại, EMS, fax, email, thậm chí là qua Yahoo Messenger... B-Dịch vụ trong tương lai xa

II-PHƯƠNG THỨC HỢP TÁC
- Trách nhiệm của bên A (Doanh nghiệp) Lưu giữ và quản lý các chứng từ, sổ kế toán, báo cáo tài chính và các tài liệu liên quan một cách an toàn, bí mật theo đúng quy định của Nhà nước; Cung cấp đầy đủ, kịp thời các chứng từ, sổ kế toán và các tài liệu có liên quan đến việc hạch toán kế toán, lập Báo cáo tài chính theo yêu cầu của Bên B và chịu trách nhiệm về tính trung thực đối với các tài liệu đã cung cấp cho Bên B; Đảm bảo các điều kiện thuận lợi cho Bên B thực hiện dịch vụ; Thanh toán cho Bên B phí tư vấn đúng hạn .

- Trách nhiệm của Bên B (Tư vấn) Cử các kế toán viên, chuyên viên có năng lực và kinh nghiệm để thực hiện cung cấp dịch vụ; Xây dựng hệ thống sổ sách (nếu cần) và thực hiện nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp cho Bên A theo các chứng từ mà Bên A cung cấp. Lập Báo cáo tài chính theo đúng quy định và đúng hạn; Hoàn chỉnh các báo cáo tài chính theo chu kỳ hạch toán và giải trình nếu Chi Cục Thuế yêu cầu; Tư vấn ngay các yếu tố tài chính cho doanh nghiệp căn cứ vào các chứng từ đã nhận được và thông báo các thay đổi trong chính sách kế toán của Nhà nước, nhằm đảm bảo việc hạch toán của doanh nghiệp bên A là hoàn chỉnh nhất; Lưu giữ và bảo quản các chứng từ, sổ sách, báo cáo cùng các tài liệu kế toán khác cung cấp bởi Bên A một cách an toàn và bí mật; Bên B phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và hợp lý của số liệu, thông tin đưa ra trong báo cáo; Đảm bảo thực hiện với chất lượng cao và nhiệt tình với công việc, đúng nguyên tắc độc lập, khách quan và bí mật.

III-BÁO GIÁ DỊCH VỤ Mỗi dịch vụ sẽ có giá khác nhau tùy thuộc vào mức độ phức tạp của công việc, thời hạn thực hiện dịch vụ, người thực hiện trực tiếp và các yêu cầu khác của phía Doanh nghiệp Thông thường - DN hoạt động thương, dịch vụ mại mức phí dịch vụ I.A.1 là 700.000 ++ VND/tháng chứng từ - DN hoạt động xây lắp, sản xuất mức phí dịch vụ I.A.1 là 1.200.000++ VND/tháng chứng từ IV-KHI NÀO THÌ CHIA TAY ÔNG CHủ
- Ngay lập tức nếu ÔNG chủ thấy dịch vụ yếu - Khi ÔNG chủ đã có sự phát triển và đủ nội lực thực hiện các công việc trên

IV-PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG Hoạt động của công ty : Gia đình YD&S Văn hoá DN : Việt Nam ! Doanh nghiệp nhỏ Quản lý : Phong cách quản lý con người kiểu Nhật Bản Chất lượng : Chuyên nghiệp như người Mỹ, hay cố gắng đạt tới Kinh doanh : Làm thị trường như người Trung Quốc (giá rẻ, nhưng thị trường rộng) Đối tượng ÔNG chủ : Thoả mãn điều kiện “bất đẳng thức” trong kế toán - Phòng kế toán có từ 03 người trở xuống - Lương kế toán từ 02 trđồng/tháng trở xuống - Địa bàn ÔNG chủ không quá xa văn phòng giao dịch của YD&S Khả năng cạnh tranh : -Doanh nghiệp Kiểm toán có thể, có thể làm được nhưng phí thấp quá - Thế thì làm gì còn đối thủ cạnh tranh ? Chủ yếu là DN có nhu cầu và biết đến chúng tôi./.

- Nhân sự của doanh nghiệp trình độ kém thì không làm được; Nhân sự giỏi thì không chịu làm - Chúng tôi có nhiều nhân sự và đặc biệt khả năng đào tạo nội bộ là lợi thế tuyệt đối
Trụ sở chính: Số 1, ngõ 1 đường Cầu Vồng (Viện công nghệ Bộ quốc phòng) Xóm 6, xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội Văn phòng giao dịch: Số 19, khu A - TT Cục cảnh sát DT : 04.37 91 40 52 PCTPV Ma tuý, Tổ 6, Phường Dịch Vọng Hậu (Ngõ 1 đường Phan Văn Trường) Cầu Giấy, HN Fax: 04.22 00 1892 Email: dung_project@yahoo.com dung.project@gmail.com cpa_vn@yahoo.com

Nơi lưu giữ thông tin

http://www.ydns.vn
http://ketoanthue.ning.com
Nguyễn Thị Hoàng Yến
Điện thoại DĐ: 0988024578

CÔNG VIỆC ĐÃ LÀM CỤ THỂ Phụ trách phòng kế toán Công ty mẹ, 03 Công ty con và 01 Văn phòng đại diện Quan hệ với cơ quan thuế, thanh tra của Hà Nội, Bắc Kạn, Vĩnh Phúc, Hà Giang để giải quyết các công việc của cty Phụ trách giao dịch ngân hàng cho việc thu xếp tín dụng; Đã từng làm việc với Quỹ Hỗ trợ phát triển; NH Quân Đội; NH Công Thương; NH NoPTNT Hà Giang; NH Đầu tư; HabuBank; ACB; SacomBank; Công ty Tài chính Công nghiệp tàu thuỷ ... Trợ lý kiểm toán; Tư vấn cổ phần hoá doanh nghiệp; Tư vấn kế toán thuế; Phụ trách đào tạo nội bộ, dịch vụ đào tạo kế toán Hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán công trình, dự án nộp trả Điện lực 1 Lập hồ sơ dự thầu (chuyên ngành tư vấn thiết kế điện) Kế toán trưởng xí nghiệp; Kế toán trưởng Ban quản lý dự án; Phụ trách vay vốn ODA Ấn Độ và vốn đối ứng tại Quỹ HTPT Vĩnh Phúc; Chuyên gia tư vấn đấu thầu (lập hồ sơ mời thầu và chấm thầu; cùng cán bộ Sở CN, Sở XD, Sở KHĐT) Kế toán thuế cho các DN hoạt động trong các lĩnh vực Thương mại, Xây lắp, Sản xuất ./.
STT 1 Mã số thuế Tên ĐTNT Tên CQ Thuế Ghi Chú

0102150942

Công ty TNHH dịch vụ đầu tư YD&S Chi cục Thuế Huyện Từ Liêm

0102150942 - Công ty TNHH dịch vụ đầu tư YD&S Địa chỉ trụ sở kinh doanh Địa chỉ đăng ký nộp thuế Số giấy phép đăng ký kinh doanh Giám đốc/Chủ doanh nghiệp Số điện thoại Fax Tình trạng hoạt động
Số 1/1, đường Cầu Vồng, xóm 6, xã Đông Ngạc 0102029765 Nguyễn Thị Yên 7321298 7914052 ĐTNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Tên doanh nghiệp: Tên giao dịch: Tên viết tắt: Địa chỉ trụ sở: Điện thoại: Fax: Email: Số Đăng ký kinh doanh: Ngày cấp: Tình trạng hoạt động: Loại hình doanh nghiệp: Loại hình hoạt động: Người đại diện theo pháp luật: Vốn điều lệ: Ngành nghề kinh doanh:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ YD&S YD&S SERVICE INVESTMENT COMPANY LIMITED YD&S CO.,LTD SỐ 1/1 ĐƯỜNG CẦU VỒNG, XÓM 6 , XÃ ĐÔNG NGẠC, HUYỆN TỪ LIÊM 7521298/0988024578 7914052 dung.project@gmail.com/www.ydcompany.vn 0102029765 29/01/2007 ĐANG HOẠT ĐỘNG CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DOANH NGHIỆP TỔNG GIÁM ĐỐC: NGUYỄN THỊ YÊN ĐỒNG VIỆT NAM : 500.000.000,00 TRỒNG HOA, CÂY CẢNH; DỊCH VỤ CUNG CẤP GIỐNG CÂY TRỒNG; DỊCH VỤ HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT TRỒNG TRỌT; ĐẠI LÝ MUA, BÁN, KÝ GỬI HÀNG HOÁ; KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG BÌNH DÂN (KHÔNG BAO GỒM KINH DOANH QUÁN BAR); CHO THUÊ ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN, GIA ĐÌNH VÀ VĂN PHÒNG; THIẾT KẾ TRANG WEB; TƯ VẤN VỀ PHẦN MỀM; SẢN XUẤT PHẦN MỀM; NGHIÊN CỨU, PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG; TƯ VẤN VỀ ĐẦU TƯ, KINH DOANH, QUẢN LÝ KINH DOANH, BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ (KHÔNG BAO GỒM TƯ VẤN PHÁP LUẬT); QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI; HOẠT ĐỘNG CỨU TRỢ XÃ HỘI KHÔNG TẬP TRUNG; SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH; HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÂU LẠC BỘ ÂM NHẠC, VÕ THUẬT, LEO NÚI, THỂ DỤC THỂ HÌNH, NHỊP ĐIỆU; XUẤT NHẬP KHẨU CÁC MẶT HÀNG CÔNG TY KINH DOANH. NGUYỄN THỊ YÊN NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN

Thành viên:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful