Vaên baûn tham khaûo Nghò ñònh 34/CP ngaøy 25/3/2008 thay theá cho Nghò ñònh 105/CP Nghò

ñònh 39 CP Nghò ñònh 114 BAØI 1 I 1 KHAÙI QUAÙT VEÀ QUAÛN LYÙ NHAÂN LÖÏC TRONG DOANH NGHIEÄP

Doanh nghieäp trong neàn kinh teá thò tröôøng Khaùi nieäm Khoûan 1 ñieàu 4 luaät doanh nghieäp 2005 coù hieäu löïc ngaøy 1/7/2006 Theo khoûan 2 ñieàu 166 luaät doanh nghieäp, caùc coâng ty nhaø nöôùc phaûi chuyeån sang daïng coâng ty traùch nhieäm höõu haïn hay coâng ty coå phaàn tröôùc 1/7/2010 • Muïc ñích cuûa doanh nghieäp Muïc ñích xaõ hoäi  doanh nghieäp laø ñôn vò cung caáp cuûa caûi dòch vuï cho xaõ hoäi vaø trong quaù trình phaùt trieån, doanh nghieäp coù traùch nhieäm baûo veä quyeàn lôïi cuûa moïi coâng daân baèng caùch cung caáp caùc haøng hoùa coù chaát löôïng, toân troïng phaùp luaät vaø baûo veä moâi tröôøng Muïc ñích con ngöôøi  thoûa maõn ñöôïc nguyeän voïng cuûa ngöôøi lao ñoäng, töùc laø ngöôøi lao ñoäng tìm ñöôïc vieäc laøm vaø caùc ñoái taùc tham gia vao hoïat ñoäng saûn xuaát kinh doanh Muïc ñích kinh teá  thoâng qua vieäc cung caáp caùc loïai haøng hoùa dòch vuï, doanh nghieäp tìm kieám lôïi nhuaän 1 caùch toái ña Caùc chöùc naêng chuû yeáu cuûa doanh nghieäp Chöùc naêng quaûn lyù chung nhö xaây döïng boä maùy quaûn lyù, saûn xuaát kinh doanh Chöùc naêng thöông maïi nhö toå chöùc nghieân cöùu thò tröôøng, xaây döïng toå chöùc thöïc hieän caùc chính saùch thöông maïi Chöùc naêng taøi chính nhö vaán ñeà voán, söû duïng voán, haïch toùan keá toùan Chöùc naêng cung öùng vaät tö nhö toå chöùc vaø hoïat ñoäng mua saém caùc loaïi vaät tö, döï truø caáp phaùt vaät tö Chöùc naêng kyõ thuaät nhö vieäc quaûn lyù caùc loïai maùy moùc thieát bò qui trình coâng ngheä Chöùc naêng saûn xuaát nhö toå chöùc vaø quaûn lyù caùc hoïat ñoäng saûn xuaát, phuïc vuï saûn xuaát Chöùc naêng nhaân löïc nhö toå chöùc vaø thöïc hieän moïi hoïat ñoäng töø khaâu tieáp nhaän ñeán söû duïng coù hieäu quaû vaø phaùt trieån nguoàn nhaân löïc ñoù

2

• • 3 • • • • • • •

II Chöùc naêng quaûn lyù nhaân löïc trong doanh nghieäp 1 Khaùi nieäm Nhaân löïc ñöôïc hieåu laø toøan boä khaû naêng veà theå löïc vaø trí löïc cuûa con ngöôøi ñöôïc vaän duïng vaøo quaù trình lao ñoäng saûn xuaát ( ñieàu 6 luaät lao

ñoäng ). Nhaân löïc cuûa doanh nghieäp bao goàm taát caû nhöõng ngöôøi lao ñoäng laøm vieäc trong doanh nghieäp Chuù yù Phaùp luaät qui ñònh ngöôøi lao ñoäng Vieät nam phaûi ít nhaát ñuû 15 tuoåi Quaûn lyù nhaân löïc laø vieäc tuyeån choïn söû duïng duy trì phaùt trieån cuõng nhö vieäc cung caáp caùc phöông tieän cho ngöôøi lao ñoäng laøm vieäc trong doanh nghieäp 2 Caùc noäi dung cuûa quaûn lyù nhaân löc trong doanh nghieäp Giai ñoaïn chuaån bò vaø tieáp nhaän doanh nghieäp • Phaân tích vaøthíeât keá coâng vieäc • Laäp keá hoïach nhaân löïc (tuyeån bao nhieâu lao ñoäng, bao nhieâu kyõ sö, bao nhieâu ngöôøi cho khoái vaên phoøng ...) • Tuyeån duïng ngöôøi lao ñoäng Giai ñoïan toå chöùc vaø söû duïng hieäu quaû nguoàn nhaân löïc • Giao coâng vieäc cho ngöôøi lao ñoäng nhö ñaõ thoûa thuaän trong hôïp ñoàng lao ñoäng • Cung caáp caùc phöông tieän cho ngöôøi lao ñoäng laøm vieäc tuøy theo tính chaát coâng vieäc ( phuø hôïp vôùi thöïc teá cuûa doanh nghieäp ) • Traû coâng lao ñoäng ( xaây döïng thang löông baûng löông theo ND114CP, ñaêng kyù vôùi sôû lao ñoäng roài söû duïng trong quaù trình thöông löôïng vôùi ngöôøi lao ñoäng, baûo ñaûm caùc nguyeân taéc yeâu caàu cuûa phaùp luaät hieän haønh – ñieàu 57 luaät lao ñoäng ) tieàn löông + phuï caáp  phaûi thoûa thuaän möùc löông phuø hôïp vôùi trình ñoä cuûa ngöôøi lao ñoäng, roài ñeán caùc khoûan thöôûng, phuï caáp  seõ giaûm thieåu tranh chaáp, laøm nheï gaùnh naëng cho xaõ hoäi • Thôøi giôø laøm vieäc, thôøi giôø nghæ ngôi, veä sinh lao ñoäng, an toøan lao ñoäng  tuøy tính chaát coâng vieäc maø thöông löôïng cho phuø hôïp vôùi qui ñònh cuûa luaät lao ñoäng vaø boä chuyeân ngaønh. ( Ñieàu 143 luaät lao ñoäng yeâu caàu chuû doanh nghieäp phaûi thanh toùan caû vieän phí laãn löông cho ngöôøi lao ñoäng trong thôøi gian ñieàu trò ) • Xaây döïng vaø thöïc hieän noäi qui lao ñoäng cuûa doanh nghieäp ( doanh nghieäp ñöôïc trao quyeàn xaây döïng noäi qui nhöng phaûi tuaân thuû caùc qui ñònh cuûa phaùp luaät )  Ngöôøi lao ñoäng vi phaïm noäi qui seõ bò xöû lyù theo ñieàu 84 luaät lao ñoäng, • Ñaùnh giaù tình hình thöïc hieän coâng vieäc cuûa ngöôøi lao ñoäng Giai ñoïan phaùt trieån nguoàn nhaân löïc • Ñaøo taïo vaø ñaøo taïo laïi ( doanh nghieäp coù quyeàn môû lôùp ñaøo taïo ngheà, ngöôøi lao ñoäng chaám döùt ñuùng phaùp luaät khoâng phaûi ñeàn buø chi phí ñaøo taïo ) • Ñeà baït thaêng tieán • Thay ñoåi thuyeân chuyeån, chaám döùt hôïp ñoàng, sa thaûi roài tuyeån ngöôøi lao ñoäng môùi( ñieàu 34 luaät lao ñoäng ) • Chaám döùt hôïp ñoàng lao ñoäng ( ñieàu 38 luaät lao ñoäng )

• •

Sa thaûi (ñieàu 85 luaät lao ñoäng ) nhaát laø tröôøng hôïp do troäm caép Tuyeån ngöôøi lao ñoäng môùi Ngoøai ra coøn coù vaán ñeà khaùc nhö thoâng tin cuûa ngöôøi lao ñoäng ( chuû yeáu laø caùc qui ñònh cuûa phaùp luaät lao ñoäng  phoå bieán caùc kieán thöùc phaùp luaät lao ñoäng laø traùch nhieäm cuûa chuû doanh nghieäp ), ñaåy maïnh hoïat ñoäng toå chöùc coâng ñoøan, ñeå cuûng coá khoái ñoøan keát trong doanh nghieäp, taïo ñieàu kieän cho moái quan heä lao ñoäng trong doanh nghieäp oån ñònh Phoøng quaûn lyù nhaân löïc trong doanh nghieäp Coù nhieäm vuï giuùp ñôõ doanh nghieäp vaø ngöôøi lao ñoäng ñaït ñöôïc muïc ñích cuûa doanh nghieäp cuõng nhö muïc ñích cuûa caù nhaân ngöôøi lao ñoäng, cuï theå laø coá vaán tö vaán cho caùn boä laõnh ñaïo vaø quaûn lyù caùc caáp veà taát caû caùc nghieäp vuï lieân quan ñeán coâng vieäc toå chöùc vaø quaûn lyù ngöôøi lao ñoäng trong quaù trình saûn xuaát kinh doanh töø khaâu laäp keá hoïach tuyeån lao ñoäng söû duïng hieäu quaû cuõng nhö vieäc ñaùnh giaù, vaán ñeà ñaøo taïo vaø phaùt trieån nguoàn nhaân löïc Thöïc hieän caùc coâng vieäc ñeå ñaûm baûo quyeàn lôïi cho ngöôøi lao ñoäng theo phaùp luaät lao ñoäng nhö löu tröõ quaûn lyù hoà sô, hoøan taát hoà sô ñeå giaûi quyeát cheá ñoä cho ngöôøi lao ñoäng, hoøan taát thuû tuïc khi chaám döùt hôïp ñoàng lao ñoäng, xöû lyù kyû luaät ( Ghi chuù vaøo soå lao ñoäng phaûi theo qui ñònh cuûa luaät lao ñoäng, khoâng gaây baát lôïi cho ngöôøi lao ñoäng ñi xin vieäc laøm môùi ) AÙP DUÏNG PHAÙP LUAÄT LAO ÑOÄNG VAØ QUAÛN LYÙ DOANH

3 •

BAØI 2 NGHIEÄP

I Ñaøo taïo vaø naâng cao trình ñoä ngheà nghieäp Chuù yù Doanh nghieäp coù quyeàn ñaøo taïo ngheà, neáu coù ñaûm baûo söû duïng lao ñoäng ñöôïc ñaøo taïo xong thì phaûi ñaûm baûo traû löông cho ngöôøi hoïc ngheà ( 70% ñôn giaù saûn phaåm ). Neáu khoâng ñaûm baûo söû duïng lao ñoäng thì phaûi tieán haønh ñaêng kyù, thu hoïc phí, ñoùng thueá. Neáu ngöôøi lao ñoäng chaám döùt hôïp ñoàng ñuùng thuû tuïc thì khoâng phaûi boài hoøan phí ñaøo taïo  trong thöïc teá, doanh nghieäp coá gaéng raøng buoäc baèng caùch yeâu caàu kyù cam keát laøm vieäc 1 thôøi gian xaùc ñònh, ñaët coïc … Tröôùc khi giao keát hôïp ñoàng lao ñoäng ( vaø coù theå sau khi giao keát hôïp ñoàng lao ñoäng ) thì doanh nghieäp coù theå ñaøo taïo ngheà hay coù theå naâng cao trình ñoä ngheà. Vieäc ñaøo taïo vaø naâng cao trình ñoä ngheà nghieäp ñeàu phaûi thoâng qua hình thöùc phaùp lyù laø hôïp ñoàng hoïc ngheà. Caùc giai ñoïan cuûa quaù trình ñaøo taïo

Xaùc ñònh nhu caàu ñaøo taïo  Tuøy thuoäc vaøo chieán löôïc vaø chính saùch phaùt trieån cuûa doanh nghieäp, trong töøng tröôøng hôïp cuï theå, giaùm ñoác xaùc ñònh nhu caàu ñaøo taïo ñoái vôùi caùc ñoái töôïng sau Ñoái vôùi caùn boä laõnh ñaïo : choïn loïc Ñoái vôùi caùn boä chuyeânmoân nghieäp vuï : thöôøng choïn loïc Ñoái vôùi coâng nhaân tröïc tieáp saûn xuaát kinh doanh : thöôøng ñöôïc ñaøo taïo treân dieän roäng Caùc hình thöùc ñaøo taïo  döïa vaøo ñieàu kieän vaø khaû naêng cuûa töøng doanh nghieäp maø giaùm ñoác doanh nghieäp coù theå aùp duïng caùc hình thöùc ñaøo taïo cho phuø hôïp Ñaøo taïo taïi nôi laøm vieäc : öu ñieåm laø tieát kieäm chi phí ñaøo taïo, khoâng ñoøi hoûi tröôøng lôùp giaùo vieân chuyeân moân, ngöôøi hoïc vuøa hoïc vöûa laøm tröïc tieäp tham gia vaøo qua trình saûn xuaát. Ngöôøi hoïc khoâng naém ñöôïc lyù thuyeát Ñaøo taïo taïi caùc tröôøng ngheà, caùc lôùp ngoøai doanh nghieäp : ngöôøi hoïc ñöôïc nghieân cöùu 1 caùch coù heä thoáng caû lyù thuyeát vaø thöïc haønh, giôø lyù thuyeát vaø thöïc haønh ñöôïc xen keõ 1 caùch hôïp lyù seõ naâng cao chaát löôïng ñaøo taïo. Caùc cô sôû ñaøo taïo coù ñaày ñuû caùc phoøng hoïc, thieát bò daïy ngheà, giaùo vieân chuyeân moân. Nhöng hình thöùc naøy coù chi phí ñaøo taïo cao hôn chi phí ñaøo taïo taïi doanh nghieäp. Ngoøai ra doanh nghieäp coù theå toå chöùc caùc cuoäc hoäi thaûo hoäi nghò veà caùc chuyeân ñeà, cho ngöôøi lao ñoäng ñi tham quan caùc cô sôû tieân tieán ôû trong nöôùc hay nöôùc ngoøai hay cöû ngöôøi lao ñoäng ñi hoïc ôû nöôùc ngoøai Thöïc hieän chöông trình ñaøo taïo  trong giai ñoïan naøy caùn boä phuï traùch ñaøo taïo phaûi toå chöùc caùc lôùp, môøi giaùo vieân, theo doõi noäi dung vaø tieán ñoä ñaøo taïo, gaëp gôõ giaùo vieân vaø hoïc vieân ñeå naém baét caùc phaùt sinh trong quaù trình ñaøo taïo vaø ñieàu chænh kòp thôøi Ñaùnh giaù keát quaû ñaøo taïo  sau moãi laàn thöïc hieän chöông trình ñaøo taïo, giaùmñoác doanh nghieäp caàn ñaùnh giaù chöông trình ñoù coù phuø hôïp vôùi ñieàu kieän cuûa doanh nghieäp, ngöôøi hoïc coù ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu coâng vieäc hay naâng cao trình ñoä, keát quaû vaø hieäu quûa cuûa hoïcvieân tröôùc vaøo sau khoùa ñaøo taïo caàn ñöôïc so saùnh ñeå xaùc ñònh lieäu chöôing trình ñaøo taïo coù ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu ñaøo taïo ñeå kòp thôøi ruùt kinh nghieäp cho caùc lôùp tieáp theo

II Tuyeån lao ñoäng 1 Khaùi quaùt veà tuyeån lao ñoäng A Khaùi nieäm yù nghóa Khaùi nieäm Tuyeån lao ñoäng laø 1 quaù trình nghieân cöùu löïa choïn vaø quyeát ñònh tieáp nhaän ngöôøi lao ñoäng vaøo caùc vò trí cuûa doanh nghieäp YÙ nghóa

Thoâng qua tuyeån lao ñoäng, doanh nghieäp tuyeån ñöôïc soá lao ñoäng phuø hôïp vôùi nhu caàu saûn xuaát kinh doanh cuûa ñôn vò mình vaø vieäc tuyeån lao ñoäng môùi laøm treû hoùa löïc löôïng lao ñoäng cuûa doanh nghieäp. Veà phía ngöôøi lao ñoäng, thoâng qua tuyeån lao ñoäng, ngöôøi lao ñoäng tìm ñöôïc vieäc laøm phuø hôïp vôùi khaû naêng cuûa baûn thaân vaø coù cô hoäi ñeå hoïc taäp thaêng tieán. B • Caùc hình thöùc tuyeån lao ñoäng Tuyeån caùn boä coâng chöùc vieân chöùc nhaø nöôùc  khi tieán haønh thi tuyeån caùn boä coâng chöùc vieân chöùc ngöôøi söû duïng lao ñoäng phaûi caên cöù vaøo nhu caàu coâng vieäc, vò trí vaø chæ tieâu bieân cheá ñöôïc giao. Ngöøôi döï tuyeån phaûi coù phaåm chaát ñaïo ñöùc, coù chuyeân moân phuø hôïp vôùi chöùc danh vaø phaûi thoâng qua thi tuyeån theo qui ñònh cuûa phaùp luaät Tuyeån ngöôøi lao ñoäng laøm coâng aên löông  trong neàn kinh teá thò tröôøng caùc doanh nghieäp coù quyeàn tuyeån lao ñoäng, nhaø nöôùc khuyeán khích caùc doanh nghieäp thueâ lao ñoäng nhöng phaûi thoâng qua hình thöùc hôïp ñoàng lao ñoäng ( khoâng bò haïn cheá veà soá löôïng )

2 Thuû tuïc tuyeån lao ñoäng trong doanh nghieäp Thuû tuïc ñöôïc luaät qui ñònh roõ raøng A Tuyeån ngöôøi lao ñoäng laø coâng daân Vieät nam A 1 Thoâng baùo nhu caàu tuyeån lao ñoäng Ngöôøi söû duïng lao ñoäng phaûi thoâng baùo ít nhaát 7 ngaøy tröôùc khi nhaän hoà sô ñaêng kyù döï tuyeån cuûa ngöôøi lao ñoäng vaø phaûi thoâng baùo treân 1 trong caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng sau : baùo trung öông hay ñòa phöông, ñaøi phaùt thanh trung öông hay ñòa phöông, ñaøi truyeàn hình trung öông hay ñòa phöông, ñoàng thôøi ngöôøi söû duïng lao ñoäng phaûi nieâm yeát taïi truï sôû ôû nôi thuaän tieän nhaát cho ngöôøi lao ñoäng bieát veà nhu caàu tuyeån lao ñoäng Noäi dung cuûa thoâng baùo phaûi trung thöïc ñaày ñuû cho töøng vò trí, vaø ngöôøi söû duïng lao ñoäng phaûi coù traùch nhieäm veà noäi duïng naøy : soá löôïng lao ñoäng caàn tuyeån cho töøng vò trí caàn tuyeån, ngheà coâng vieäc caàn tuyeån cho töøng vò trí caàn tuyeån, trình ñoä chuyeân moân ngaønh ngheà vaø caáp ñaøo taïo, thôøi haïn hôïp ñoàng lao ñoäng seõ giao keát sau khi ñöôïc tuyeån ( hay hôïp ñoàng lao ñoäng khoâng thôøi haïn ) möùc tieàn löông tieàn thöôûng vaø caùc thu nhaäp khaùc cho töøng vò trí caàn tuyeån, thôøi giôø laøm vieäc, thôøi giôø nghæ ngôi, an toøan veä sinh an toøan lao ñoäng, caùc giaáy tôø trong hoà sô ñaêng kyù döï tuyeån, thôøi haïn nhaän hoà sô ñaêng kyù döï tuyeån vaø thôøi gian tuyeån lao ñoäng A 2 Hoà sô ñaêng kyù döï tuyeån lao ñoäng Phieáu ñaêng kyù döï tuyeån lao ñoäng theo maãu ( chuû doanh nghieäp coù theå yeâu caàu vieát tay ) Baûn sao soå lao ñoäng ( khoâng caàn coâng chöùng ) Neáu khoâng thì noäp sô yeáu lyù lòch ( coù chöùng nhaän ) Baûn sao vaên baèng chöùng chæ theo yeâu caàu cuûa vò trí caàn tuyeån ( khoâng caàn coâng chöùng ) Giaáy khaùm söùc khoûe do cô quan y teá caáp

Caùc giaáy tôø khaùc do ngöôøi söû duïng lao ñoäng yeâu caàu ( nhö soå hoä khaåu ) A 3 Vieäc nhaän vaø traû laïi hoà sô Ngöôøi söû duïng lao ñoäng nhaän hoà sô ñaêng kyù döï tuyeån cuûa ngöôøi lao ñoäng, trong thôøi haïn 30 ngaøy keå töø ngaøy thoâng baùo keát quaû tuyeån, ngöôøi lao ñoäng khoâng truùng tuyeån hay khoâng döï tuyeån coù yeâu caàu laáy laïi hoà sô thì ngöôøi söû duïng lao ñoäng phaûi traû laïi hoà sô cho ngöôøi lao ñoäng A 4 Thoâng baùo danh saùch lao ñoäng ñaõ tuyeån Trong thôøi haïn 7 ngaøy keå töø khi keát thuùc vieäc tuyeån duïng, doanh nghieäp phaûi thoâng baùo danh saùch ngöôøi lao ñoäng ñaõ tuyeån duïng vôùi cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc veà ngöôøi lao ñoäng B Tuyeån ngöôøi lao ñoäng laø ngöôøi nöôùc ngoøai Chuù yù Nghò ñònh 34/CP qui ñònh khoâng nhaát thieát phaûi coù baèng ñaïi hoïc, chæ caàn phaûi laøm coâng vieäc ít nhaát 5 naêm • Tröôùc khi tuyeån ngöiôøi lao ñoäng laø ngöôøi nöôùc ngoøai ít nhaát 30 ngaøy, ngöôøi söû duïng lao ñoäng thoâng baùo treân baùo trung öông hay ñòa phöông veà caùc noäi dung, soá löôïng ngöôøi caàn tuyeån, coâng vieäc, trình ñoä chuyeân moân, möùc löông ñieàu kieän laøm vieäc vaø caùc yeâu caàu khaùc neáu ngöôøi söû duïng lao ñoäng caàn ( Tröôøng hôïp tuyeån ngöôøi nöôùc ngoøai thoâng qua trung taâm giôùi thieäu vieäc laøm thì khoâng phaûi thoâng baùo theo qui ñònh treân ) • Ngöôøi nöôùc ngoøai phaûi noäp hoà sô ñaêng kyù döï tuyeån theo ND34, vaø khi hoï coù ñaày ñuû giaáy tôø thì ngöôøi söû duïng lao ñoäng phaûi laøm thuû tuïc ñeà nghò caáp giaáy pheùp lao ñoäng cho ngöôøi nöôùc ngoøai. Khi ñöôïc caáp giaáy pheùp lao ñoäng, ngöôøi söû duïng lao ñoäng vaø ngöôøi lao ñoäng nöôùc ngoøai phaûi tieán haønh kyù keát hôïp ñoàng lao ñoäng theo qui ñònh cuûa phaùp luaät lao ñoäng Vieät nam ( theo thoâng tö 21  baûn tieáng Vieät coù giaù trò phaùp lyù khi phaùt sinh tranh chaáp ) Ñoàng thôøi ngöôøi söû duïng lao ñoäng coù traùch nhieäm gôûi baûn sao hôïp ñoàng lao ñoäng ñaõ kyù keát ñeán cô quan ñaõ caáp giaáy pheùp cho ngöôøi lao ñoäng nöôùc ngoøai doù. Noäi dung trong hôïp ñoàng lao ñoäng khoâng ñöôïc traùi vôùi noäi dung giaáy pheùp lao ñoäng ñaõ ñöôïc caáp Nhìn chung quaù trình tuyeån lao ñoäng bao goàm caùc böôùc • Chuaån bò tuyeån duïng : bao goàm Thaønh laäp hoäi ñoàng tuyeån duïng ( ngöôøi söû duïng lao ñoäng vaø phoøng nhaân söï ) Nghieân cöùu vaên baûn phaùp luaät, qui ñònh lieân quan cuûa luaät lao ñoäng Xaùc ñònh tieâu chuaån tuyeån choïn: tuøy vaøo vò trí coâng vieäc coù nhöõng tieâu chuaån tuyeån choïn khaùc nhau  do hoäi ñoàng tuyeån duïng ñöa ra

• • • • •

• • • •

Thoâng baùo tuyeån duïng Thu nhaän vaø nghieân cöùu hoà sô nhaèm loïai boû bôùt caùc öùng vieân hoøan toøan khoâng ñaùp öùng caùc tieâu chuaån yeâu caàu cuûa coâng vieäc Phoûng vaán sô boä nhaèm loïai boû ngay caùc öùng vieân khoâng ñaït tieâu chuaån hay yeáu keùm roõ reät so vôùi caùc öùng vieân khaùc Kieåm tra traéc nghieäm : traéc nghieäm veà trí thoâng minh, traéc nghieäm veà nhöõng khaû naêng ñaëc bieät cuûa caùc öùng vieân Phoûng vaán laàn 2 : goàm caùc hình thöùc Phoûng vaán khoâng chæ daãn  laø hình thöùc noùi chuyeän töï do, ngöôøi phoûng vaán coù theå ñöa ra nhieàu caâu hoûi ôû nhöõng lónh vöïc khaùc nhau vaø öùng vieân traû lôøi töï do khoâng ngaét quaõng khoâng tranh luaän Phoûng vaán theo maãu  laø hình thöùc söû duïng caâu hoûi maãu döïa treân cô sôû yeâu caàu coâng vieäc Phoûng vaán tình huoáng  laø hình thöùc phoûng vaán ñöa ra tình huoáng gioáng thöïc teá khi thöïc hieän coâng vieäc vaø yeâu caàu öùng vieân trình baøy caùch giaûi quyeát, caùc tình huoáng ñöôïc xaây döïng treân yeâu caàu coâng vieäc, caùc moái quan heä khi thöïc hieän coâng vieäc Phoûng vaán caêng thaúng  laø hình thöùc laøm cho öùng vieân khoâng thoûai maùi, bò caêng thaúng veà thaàn kinh taâm lyù vì caâu hoûi mang tính naëng neà, thoâ baïo hay nhöõng caâu xoùay vaøo ñieåm yeáu cuûa öùng vieân, nhöõng caâu naøy nhaèm xem caùch phaûn öùng cuûa öùng vieân khi bò caêng thaúng trong coâng vieäc hay caùch xöû lyù cuûa öùng vieân Xaùc minh ñieàu tra laø quaù trình laøm saùng toû theâm nhöõng ñieàu chöa roõ cuûa öùng vieân, ñaëc bieät nhöõng vieäc ñoøi hoûi tính an ninh cao Khaùm söùc khoûe Ra quyeát ñònh tuyeån duïng vaø giao keát hôïp ñoàng lao ñoäng Sau khi traûi qua caùc böôùc treân ( hay 1 vaøi böôùc ) hoäi ñoàng tuyeån duïng ñaùnh giaù khaû naêng töøng öùng vieân, ñöa ra ñeà nghò veà tieàn löông, ñieàu kieän laøm vieäc, cheá ñoä ñaøo taïo, öùng vieân coù theå trình baøy nguyeän voïng cuûa mình. Neáu 2 beân nhaát trí thì giaùm ñoác ra quyeát ñònh tuyeån duïng trong ñoù ghi roõ danh saùch öùng vieân vaø vò trí maø hoï truùng tuyeån, sau ñoù tieán haønh giao keát hôïp ñoàng lao ñoäng theo phaùp luaät lao ñoäng  söû duïng maãu qui ñònh trong thoâng tö 24 veà hình thöùc hôïp ñoàng Giao coâng vieäc  Khi môùi vaøo laøm vieäc, ngöôøi lao ñoäng thöôøng lo laéng bôõ ngôõ ñaëc bieät nhöõng ngöôøi môùi laøm vieäc do ñoù giaùm ñoác caàn phaân coâng ngöôøi phuï traùch giuùp ñôõ ñeå hoï nhanh choùng hoøa nhaäp

III Cho thoâi vieäc 1 Ñieàu kieän cho thoâi vieäc Laø tröôøng hôïp theo ñieàu 36, 37, 38 luaät lao ñoäng, ñieàu 17, 31 luaät lao ñoäng, khoûan 4 ñieàu 155 luaät lao ñoäng veà chuû theå ñaëc bieät

2 Ra quyeát ñònh thoâi vieäc Khoâng coù maãu chung  töï soïan Quyeát ñònh cho thoâi vieäc phaûi coù caùc yeáu toá : cô sôû phaùp lyù, lyù do chaám döùt, quyeàn lôïi, thôøi haïn thanh toùan Maãu ñeà nghò Coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät nam Ngaøy thaùng naêm Caên cöù vaøo khoûan 1 ñieàu 36, Nghò ñònh 44, thoâng tö 21 ( cô sôû phaùp lyù ) Theo ñeà nghò cuûa phoøng Nhaân söï Quyeát ñònh Ñieàu 1 Chaám döùt hôïp ñoàng lao ñoäng vôùi oâng A töø …. Ñeán Ñieàu 2 Lyù do chaám döùt : heát haïn Ñieàu 3 Quyeàn lôïi ngöôøi lao ñoäng  trôï caáp thoâi vieäc ( ñieàu 14 nghò ñònh 44, ñieàu 92 luaät lao ñoäng ) Nhaän tieàn, hoà sô trong voøng 7 ngaøy ( ñieàu 43 luaät lao ñoäng ) Caùc ñôn vò caù nhaân coù traùch nhieäm thi haønh quyeát ñònh naøy Ngaøy thaùng naêm Gíam ñoác Nôi nhaän Ngöôøi lao ñoäng Phoøng nhaân söï, phoøng taøi vuï Löu ñôn vò Ví duï Ra quyeát ñònh thoâi vieäc trong tröôøng hôïp ngöôøi lao ñoäng phaûi chaám döùt hôïp ñoàng lao ñoäng do doanh nghieäp saùt nhaäp 1 soá boä phaän cuûa ñôn vò Cô sôû phaùp lyù ñieàu 17, khoûan 3 ñieàu 11 nghò ñònh 39 Quyeàn lôïi Trôï caáp maát vieäc Bình quaân löông 6 thaùng lieàn keà Gæai quyeát trong voøng 7 ngaøy Ví duï Ra quyeát ñònh thoâi vieäc trong tröôøng hôïp bò xöû lyù kyû luaät sa thaûi vì ñaõ töï yù nghæ 6 ngaøy laøm vieäc trong 1 thaùng khoâng coù lyù do chính ñaùng Cô sôû phaùp lyù ñieåm c khoûan 1 ñieàu 85 ( khoâng phaûi ñieåm b khoûan 1 ñieàu 38 luaät lao ñoäng ) Quyeàn lôïi Nghò ñònh 44 ñieàu 11 veà trôï caáp ( ñieàu 42 luaät lao ñoäng ) Ví duï Neáu nghæ vieäc do troäm caép thì khoâng ñöôïc trôï caáp thoâi vieäc Ví duï Ra quyeát ñònh chaám döùt hôïp ñoàng lao ñoäng trong tröôøng hôïp ngöôøi lao ñoäng coù hoøan caûnh khoù khaên khoâng theå tieáp tuïc thöïc hieän hôïp ñoàng

Cô sôû phaùp lyù Ñieåm d khoûan 1 ñieàu 37 luaät lao ñoäng, nghò ñònh 44, thoâng tö 21 Lyù do Khoûan 2 ñieàu 11 nghò ñònh 44 Quyeàn lôïi Ñieàu 14 nghò ñònh 44 veà trôï caáp thoâi vieäc IV Kyû luaät lao ñoäng vaø traùch nhieäm vaät chaát 1 Kyû luaät lao ñoäng A Ñieàu kieän ra quyùeât ñònh kyû luaät Ngöôøi lao ñoäng phaûi coù haønh vi vi phaïm kyû luaät ( qui ñònh taïi noäi qui lao ñoäng ) Trong thôøi hieäu ( ñieàu 86 luaät lao ñoäng, nghò ñònh 33 veà keùo daøi thôøi haïn  trong voøng 3 thaùng nhöng cuõng khoâng quaù 6 thaùng ) Thuû tuïc toå chöùc phieân hoïp xöû lyù kyû luaät  vôùi söï hieän dieän cuûa ngöôøi söû duïng lao ñoäng, coâng ñoøan ( baét buoäc ), ngöôøi lao ñoäng ( coù theå vaéng maët  nghò ñònh 81, 33 vaø thoâng tö 19 ) B Ra quyeát ñònh kyû luaät Maãu soá 9 ban haønh keøm theo thoâng tö 19 ngaøy 22/9/2003 cuûa boä lao ñoäng thöông binh xaõ hoäi Cô sôû phaùp lyù : boä luaät lao ñoäng  phaûi ghi roõ ñieàu khoûan aùp duïng Ví duï Haønh vi troäm caép, haønh vi töï yù nghæ vieäc 6 ngaøy khoâng coù lyù do chính ñaùng  ñieàu 85 luaät lao ñoäng Caên cöù vaøo bieân baûn xöû lyù kyû luaät lao ñoäng ngaøy ….. Hình thöùc kyû luaät  ñieàu 84 luaät lao ñoäng Chuù yù Buoäc thoâi vieäc laø hình thöùc kyû luaät cuûa luaät haønh chính coøn luaät lao ñoäng thì aùp duïng hình thöùc sa thaûi ( ñieàu 85 luaät lao ñoäng ) 2 Traùch nhieäm vaät chaát Laøm maát, hö hoûng ( ñieàu 89, 90 luaät lao ñoäng ) Hôïp ñoàng traùch nhieäm vaät chaát ( Ví duï Thieät haïi khoâng nghieâm troïng ( treân 5 trieäu ñoàng ) do sô suaát Möùc thieät haïi Möùc boài thöôøng  ñieàu 89 luaät lao ñoäng Caùch thöùc boài thöôøng  tröø daàn vaøo löông Thuû tuïc, vaên baûn quyeát ñònh, thôøi hieäu töông töï nhö xöû lyù kyû luaät Baûo hieåm xaõ hoäi Ñieàu kieän ñöôïc huôûng Ngöôøi lao ñoäng coù ñoùng phí baûo hieåm xaõ hoäi Coù hoà sô hôïp phaùp do doanh nghieäp chuyeån baûo hieåm xaõ hoäi • Caùc loïai hoà sô theo qui ñònh cuûa luaät baûo hieåm xaõ hoäi Hoà sô höôûng cheá ñoä oám ñau ( ñieàu 112 luaät baûo hieåm xaõ hoäi )

V 1

2

• • • • •

Hoà sô höôûng cheá ñoä thai saûn ( ñieàu 113 luaät baûo hieåm xaõ hoäi )  caùc tröôøng hôïp ñaëc bieät nhö nam giôùi nhaän con, nöõ sinh con hoä, sinh con maø khoâng coù choàng ( Nghò ñònh 152 Cp chæ qui ñònh chung laø ngöôøi lao ñoäng ) Hoà sô höôûng cheá ñoä tai naïn lao ñoäng (ñieàu 114 luaät baûo hieåm xaõ hoäi ) Hoà sô höôûng cheá ñoä beänh ngheà nghieäp (ñieàu 115 luaät baûo hieåm xaõ hoäi ) Hoà sô höôûng cheá ñoä döôõng söùc phuïc hoài söûc khoûe (ñieàu 116 luaät baûo hieåm xaõ hoäi ) Hoà sô höôûng löông höu ñoái vôùi ngöôøi tham gia baûo hieåm xaõ hoäi baét buoäc ( ñieàu 119 luaät baûo hieåm xaõ hoäi ) Hoà sô höôûng cheá ñoä töû tuaát ñoái vôùi ngöôøi tham gia baûo hieåm xaõ hoäi baét buoäc ( ñieàu 121 luaät baûo hieåm xaõ hoäi )

Baøi taäp 1. Anh chò haõy ra quyeát ñònh thoâi vieäc trong tröøông hôïp chaám döùt hôïp ñoàng lao ñoäng theo ñieàu 36, 37, 38 luaät lao ñoäng, ñieàu 17, 31 luaät lao ñoäng 2. Anh chò haõy ra quyùeât ñònh kyû luaät vôùi caùc hình thöùc kyû luaät qui ñònh taïi ñieàu 84 luaät lao ñoäng, ñaëc bieät laø sa thaûi, ñieàu 89, 90 luaät lao ñoäng 3. Caùc anh chò coù nhaän xeùt gì veà thöïc traïng chaám döùt hôïp ñoàng lao ñoäng hieän nay ôû caùc doanh nghieäp, veà vieäc thöïc hieän vieäc ñoùng baûo hieåm xaõ hoäi ôû caùc doanh nghieäp Thôøi gian thi 45 phuùt, goàm 2 caâu ( quyeát ñònh + nhaän xeùt or quyeát ñònh + quyeát ñònh )

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful