Tính toán và rút gọn

1. Rút gọn biểu thức:

=
a) A

1
1
1
+
+ ... +
;
1+ 2
2+ 3
n −1 + n

=
b) B

1
1
1
1
.

+
− ... +
2− 3
3− 4
4− 5
2n − 2n + 1

2. Tính giá trị của biểu thức :

=
M

12 5 − 29 + 25 + 4 21 − 12 5 + 29 − 25 − 4 21 .

Các bài tập về so sánh
3. Trong hai số
4. So sánh

5. Số

5 − 13 + 4 3 và

2 + 5 và

3 − 1 , số nào lớn hơn? Vì sao?

5 +1
.
2

4 + 7 − 4 − 7 − 2 là một số âm hay một số dương? Vì sao?

6. So sánh :
a)

3 7 +5 2
và 6,9
5

b)

13 − 12 và

7 − 6.

Các bài toán chứng minh
7. Chứng minh rằng trong bốn số 2a + b − cd , 2b + c − ad , 2c + d − ab và 2d + a − bc có ít
nhất hai số dương (a, b, c, d > 0).
8. Chứng minh : x 2 − x +
9. Chứng minh :

1
> 0 ( x ≥ 0)
2

a − a − 1 < a − 2 − a − 3 (a ≥ 3)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful