HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HIEÄN SOÅ COÂNG TAÙC CHUÛ NHIEÄM NH: 2009-2010

Lôùp 8A4
GVCN: Döông Vieät Thuyù
- Phaàn I : Noäi qui nhaø tröôøng . ( ñaõ phaùt cho GVCN ñaàu naêm )
- Phaàn II : Sô yeáu lyù lòch hoïc sinh .
LYÙ LÒCH HOÏC SINH Lôùp 8A4 - Naêm hoïc : 2009 -2010 - GVCN : ………………………………………………………………
…….
Ngaøy

Ñòa Chæ hieän Ñieän Ghi
TT Hoï Teân Hoïc Sinh
sinh HKHL õ DT Hoï Teân Cha NN Hoï Teân Meï NN
taïi
Thoaïi Chuù
14/02/19
Na
Ninh Thaïnh
1Trình Vaên
Bình 96
T K m Kinh Trình Vaên Toát LR Traàn Thò Thoâi LR Atöùc
28/05/19
Na
Nguyeãn Thanh
2Nguyeãn Höõu
Danh 96
T K m Kinh Giaùo
BB Ng.Thò Bích Thu BB K3-TT
29/12/19
Voõ Thò Caåm
3Voõ Thò Ngoïc
Dieãm 96
T Tb NöõKinh Voõ Vaên Lyõ
BB Nhung
BB Coâ To-TTâ
15/05/19
Na
Nguyeãn Vaên
4Nguyeãn Vaên
Dieän 96
T Tb m Kinh Öùa
LR Buøi T.Kim Myõ LR An Löông Lphi
20/11/19
Na
Taøi
5Lö Duy
Duy 96
T K m Kinh Lö Vaên Phong xeá Traàn Thò Chi
BB Toâ Thuyû-NT
14/12/19
Na
Nguyeãn Vaên
7Nguyeãn Thaønh Ñoâng 96
T G m Kinh Phöông
BB Mai Thò Daøi
BB K1-TT
20/05/19
Na
Phaïm vaên
Nguyeãn Thò
thi
8Phaïm Tröôøng
Giang 95
Y m Kinh Moät
LR
Ngaønh
LR An Löông Lphi
laïi
21/08/19
Na
9Toân Long
Hieàn 96
T K m Kinh Toân Long Coå
LR Voõ Thò Haø
LR An Löông LPhi
11/11/19
Na
Huyønh Tuaán
10Huyønh Hoàng
Hueä
96T K m Kinh Phaùt
LT Chau Thò Oanh BB Toâ Haï -Nuùi Toâ
20/11/19
Na Khme
11Chau Phi
Höông 96
T K m r
Chau Phi Huøng LT Neùang Boâth
NT Toâ Haï Nuùi Toâ
Tröông Thò
12Voõ Tröông Kim
Khoa 6/4/1996T G NöõKinh Voõ Vaên Khaûi CNV Quyùch
CNVAn Lôïi Claêng
24/01/19
Phan Vaên
Traàn Thò Beù
13Phan Thò Caåm
Linh 96
T G NöõKinh Söông
CNV Tö
CNVÑöôøng 3/2
10/7/199
Khme Huyønh Huøng
An Lôïi, Chaâu
14Huyønh Ny
Linh
6T G Nöõ r
Thanh
CNV Neùang Soùc Ny NT Laêng
1

19/11/19
96
T
19/03/19
16Nguyeãn Hoaøng Myõ 95
T
15/09/19
17Phaïm Hoaøi
Nam 96
T
15Thaùi Thaûo

Linh

18Chau Reùch Ta
Nguyeãn Ñoaøn
19Huyønh

Naéc 1/9/1996T
13/02/19
Nhö 96
T

20Traàn Minh

Nhöït 2/3/1996T
28/06/19
Phaùt 96
T
16/03/19
Phuùc 96
T
Phöôn
e
7/3/1996T
Phöôn 15/12/19
g
96
T
18/04/19
Quyù 96
T
Quyeâ
n
6/8/1996T
Quyeà 21/10/19
n
96
T
Quyøn 5/12/199
h
6T
12/7/199
Sang
5T
1/11/199
Sen
5T
10/4/199
Tha
5T
16/07/19
Thaïch96
T

21Phaïm Taán
22Leâ Kim
23Neùang Soùc
24Taêng Myõ
25Nguyeãn Thò Y
26Phaïm Thò Ngoïc
27Löu Baù
28Chau Xuaân
30Nguyeãn Vaên
31Chau Kim
32Neùang Vanh
33Toáng Minh
2

Thaùi Höõu
Taäp theå Toaø
G NöõKinh Taân
Maát Hoà Thò Theâu CNV aùn
Na
Nguyeãn Vaên
Traàn T.Ngoïc
K m Kinh Naêm
BB Anh
NT K2-TT
Na
Phaïm Vaên
Kieàu Thò
Tb m Kinh Ñieäp
LR
Thaêng
LR An Hoaø Claêng
Na Khme
Tb m r
Chau Soùc Phol LR
Leâ Thò Bình
LR K5-TT
Nguyeãn Vaên Taøi
G NöõKinh Phaùp
xeá La Thò Uùt
NT K3-TT
Na
Traàn vaên
G m Kinh Nam
BB Traàøn Kim Em NT K3-TT
Na
Phaïm Quoác
Nguyeãn Thò
G m Kinh Huøng
LR Kim Anh
NT ToâThuaän NToâ
Leâ Vaên
K NöõKinh Khoaùi
LR Toáng Kim Haø LR Toâ Haï Ntoâ
Khme
Neùang Soùc
K Nöõ r
Chau Noi
LM Phieáp
LM To Haï NToâ
Khme
Tb Nöõ r
Chau Kim Noi CNV Khöu T,Beù Ba BB Toâ haï NuùiToâ
Nguyeãn Vaên
Nguyeãn Thò
Tb NöõKinh A
BB Ñeïp
BB K1-TT
Phaïm Vaên
G NöõKinh Kieät
BB Traàn Kim Hoa BB Claêng
Na
Traàn Hoàng
G m Kinh Löö Baù Döông CNV Thuyû
NT K3-TT
Na Khme
Nguyeãn Thu
Tb m r
Chau Ban
CNV Traùc
NT K1-TT
Na
Nguyeãn Vaên
Tr6aøn T.Kim
Ninh Thaïnh An
Tb m Kinh Ñaây
LM
Thoa
LM Töùc
Na Khme
Tb m r
Chau Söône
LT
Chau Thò Khuon LT Toâ haï Nuùi Toâ
Khme Chau Soùc
Neùang Kim
Tb Nöõ r
Than
LR
Soùc
LR Toâ haï NToâ
Na
Tb m Kinh Toáng Vaên Hai LT
Hoà Thò Aùnh LT K2-TT

SHN

15/03/19
34Nguyeãn Thò Kim Thuy 96
T
10/5/199
35Nguyeãn Caåm
Thuî
6T
21/09/19
36Löõ Ngoïc Anh
Thö 96
T
37Nguyeãn Duy

Toaøn 8/2/1996T

38Soùc Thò Thanh

Traø

39Dieäp Quoác

Trí

40Traàn Anh

Tuù

41Traàn Thò Thu
42Döông Hoaøng

1996T
14/11/19
96
T

8/7/1996T
19/02/19
Vaân 96
T
23/10/19
Vuõ 95
T

Nguyeãn Vaên
K NöõKinh Leâ
LR
Nguyeãn Vaên
K NöõKinh Trí
LR

Nguyeãn Thò
Kim Thuyû
LR An Löông Lphi
Tröông thò Kim
Chi
LR Nhaø troï P15-TT
Ng.Thò Xuaân
K NöõKinh Löõ Chieâu
LR Mai
NT Toâ haï NToâ
Na
Nguyeãn Vaên
Huyønh Thòu
K m Kinh Cöôøng
CNV Baûy
CNVK2-TT
Khme
Ng.Thò Thanh
Tb Nöõ r
Soùc Khuynh
LM
Thuyû
NT K5-TT
Na
Dieäp Quoác
G m Kinh Myõ
BB Traàn Thò Caùc BB Toâ Haï Ntoâ
Na
Traàn Anh
Nguyeãn Thanh
K m Kinh Tuaán
BB Thaûo
BB K3-TT
Traàn Thanh
Tb NöõKinh Nhöït
LR
Döông Thò Loan LR An Töùc
Na
Döông Thanh Thôï
Tb m Kinh Danh
hoà Ngoâ Tuîeát Mai NT K2-TT

MCÑ

3

- Phaàn III : Toå chöùc lôùp .
1. Caùn boä lôùp :
- Lôùp tröôûng : Traàn Minh Nhöït
- Lôùp phoù hoïc taäp : Thaùi Thaûo Linh
- Lôùp phoù traät töï : : Trần Tấn Phát
- Lôùp phoù lao ñoäng : Nguyễn Duy Toàn
- Lôùp phoù vaên the å: Phan Thò Caåm Linh
+ Toå tröôûng toå 1: Voõ Kim Khoa
+ Toå tröôûng toå 2: Phạm Thị Ngọc Quyên
+ Toå tröôûng toå 3: Nguyeãn Ñoaøn Huyønh Nhö
+ Toå tröôûng toå 4: Leâ Kim Phuùc
2. Caùc caùn boä lôùp khaùc : ( neáu coù )
- Thuû quyõ :………………………………………..
- ………………………………………………………….
3. Danh saùch ban ñaïi dieän cha meï hoïc sinh cuûa lôùp .
TT
1
2
3

Hoï Teân
Phan Văn
Sương
Thaùi Höõu
Taân
Löu Baù
Döông

Ñòa chæ ( ñieän
thoaïi )
Ñöôøng 3/2 TT Tri
Toân
TT Tri Toân , Taäp
theå Toaø AÙn
K3 TT Tri Toân

Chöùc vuï

Ghi chuù

Chi hoäi
tröôûng
Chi hoäi phoù
Uyû vieân

4. Danh saùch hoïc sinh coù naêng löïc ñaëc bieät :
TT

Hoï Teân Hoïc Sinh

Naêng Löïc

Ghi chuù

5. Danh saùch hoïc sinh khuyeát taät :
TT

Hoï Teân Hoïc Sinh

Beänh - Taät

Ghi chuù

6. Danh saùch hoïc sinh gaëp khoù khaên :
TT
1
2
3

Hoï Teân Hoïc Sinh
Nguyeãn Thò Y
Quyù
Nguyeãn Vaên
sang
Neaùng Soùc
Phöône

Hoaøn caûnh gia ñình
Hoaøn caûnh gia ñình khoù
khaên
Hoaøn
caûnh gia ñình khoù khaên
Hoaøn caûnh gia ñình khoù
khaên

Ghi chuù ( HS coù
SHN )
Coù SHN
Coù SHN
Coù SHN

- Phaàn IV : Keá Hoaïch Coâng taùc Chuû Nhieäm. ( ñoùng laïi thaønh
taäp – noäp BGH )
I. Ñaëc ñieåm tình hình :
1. Toång soá hoïc sinh : ………40……………… Trong ñoù :
4

Na
m

21

Daân Toäc
Nö Khôm Ho Chaê
õ e
a
m

Thöôn
g binh

L
ieä
t

Ñoái töôïng
L
Th Ô
eân i
Û
lôùp laï laï
i
i

hoïc sinh
Môùi
V
chuye aän
ån
ñoä
ng

19

0

0

40

1

09

0

0

2

0

Gia
ñìn
h
kho
ù
kha
ên
2

Ghi
chu
ù

2. Thoáng keâ hoïc sinh theo ñòa baøn :
- Hoïc sinh trong ñòa baøn ( thò traán tri toân ) :…20…………..
- Hoïc sinh theo ñòa baøn xaõ : ……20………………………….
+ Nuùi toâ :……08……………
+ An töùc :………03…
………………..
+ Coâ toâ :……01…………….
+ Taø ñaûnh :……00…
………………..
+ Chaâu Laêng :…04…………..
+ Löông phi :……04…
……………
+ OÂ Laâm :…………00………………
+ Löông An Traø :……
…00…………
……………………………………………………………………………………
…………………………
- Hoïc sinh ngoaøi Huyeän Tri Toân : …00……………
+ Taân Laäp –Tònh Bieân :………………………….
+ An Haûo – Tònh Bieân :…………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………….
3. Soá ñoaøn vieân :…………00…………….. / - Soá ñoäi vieân :…………
40…………………….
4. Phaân loaïi Hoïc Löïc – Haïnh Kieåm ( naêm hoïc tröôùc ) :
Hoïc Löïc
Haïnh
Kieåm

Gioûi - Toát
9
36

Khaù
13
4

Trung bình
13
0

Yeáu
4
0

Keùm
1
0

5. Hoïc sinh xuaát saéc – Hoïc sinh caù bieät :
Hoïc sinh xuaát saéc
TT
HoïTeân

TT
1

2

Hoïc sinh caù bieät
Hoï Teân
Bieåu Hieän
Döông Hoang Vuõ Thöôøng xuyeân
õ
gaây MTT,khoâng
thuoäc baøi
,khoâng laøm
baøi taäp ,phaùt
bieåu linh tinh,
noùi leo vôùi
GVBM
Nguyeãn Vaên
Thöôøng xuyeân
Sang
gaây MTT,khoâng
thuoäc baøi
5

,khoâng laøm
baøi taäp
6. Toùm taét moät soá neùt veà tình hình chuû yeáu cuûa lôùp :
a) Thuaän lôïi :
-Nh×n chung häc sinh líp 8A4 ®Òu ngoan , lÔ phÐp , ®oµn kÕt , cã ý thøc
tæ chøc , tÞch cùc rÌn luyÖn tu döôõng ñaïo ñöùc cuõng nhö trong hoïc taäp
- Héi cha mÖ häc sinh lu«n quan t©m , mong muèn con em häc tËp ch¨m
chØ , tÝch cùc tu dìng ®Ó trë thµnh con ngoan trß giái.
b) Khoù khaên :
- Lùc häc cña häc sinh cßn yÕu , nhiÒu em cha cã ph¬ng ph¸p häc tËp.
- Anh hëng t¸c ®éng tiªu cùc ngoµi x· héi cßn x¶y ra ®èi víi mét sè häc sinh
trong líp.
II. Noäi dung keá hoaïch :
A. Chæ tieâu phaán ñaáu :
- Duy trì sæ soá : … ……100…. %
- Leân lôùp thaúng :……100………%
- Tyû leä TN. THCS :………………….. % / - Tuyeån sinh 10 ( vaøo coâng laäp )
:……………… %
- Danh hieäu chi ñoäi :………………………………..
- Soá hoïc sinh ñaït danh hieäu :
DANH HIEÄU
SOÁ LÖÔÏNG
TÆ LEÄ
Hoïc sinh Gioûi
10
25,0%
Hoïc sinh tieân tieán
15
37.5%
Hoïc sinh gioûi caáp
Huyeän
Hoïc sinh gioûi caáp
Tænh
Hoïc sinh gioûi caáp
Quoác Qia
- Ñaêng kyù xeáp loaïi haïnh kieåm vaø hoïc löïc ( theo tyû leä % ) :
Hoïc Löïc
Haïnh
Kieåm

Gioûi - Toát
10
37

Khaù
15
3

Trung bình
12
0

Yeáu
3
0

Keùm
0

B. Caùc bieän phaùp ñeå thöïc hieân chæ tieâu phaán ñaáu :
1. Giaùo duïc tö töôûng – ñaïo ñöùc :
Toå chöùc hoïc sinh thöïc hieän noäi quy, giaùo duïc hoïc sinh caù bieät, kieåm tra
xöû lyù hoïc sinh vi phaïm.
* Bieän phaùp:
- Thöïc hieän keá hoaïch thi ñua giöõa caùc toå.
- thoâng tin thöôøng xuyeân veà gia ñình qua phieáu thoâng tin, phieáu lieân
laïc, gaëp tröïc tieáp.
- Nhaéc nhôû xöû lyù nghieâm khaéc caùc tröôøng hôïp vi phaïm.
* Chæ tieâu:
100%
2. Hoïc taäp :
Thoâng baùo thoâng tö ñaùnh xeáp loaïi hoïc löïc, haïnh kieåm, khuyeán
khích hoïc sinh töï giaùc trong hoïc taäp. Keát hôïp gia ñình giaùo duïc cho
caùc em thaáy ñöôïc muïc ñích hoïc taâïp.
6

* Bieän phaùp:
- Yeâu caàu GVBM thöôøng xuyeân kieåm tra baøi hoïc sinh caù bieät.
- Quan taâm giuùp ñôõ hoïc sinh caù bieät, coù hoaøn caûnh khoù khaên.
- Keát hôïp gia ñình quaûn lyù vieäc hoïc cuûa caùc em chaëc cheû hôn.
* Chæ tieâu:
100 % hoïc sinh thaáy ñöôïc muïc ñích hoïc taäp.
3. Giaùo duïc lao ñoäng – höôùng nghieäp – ngoaøi giôø leân lôùp :
* Bieän phaùp:
Höôùng daãn hoïc sinh thöïc hieän caùc keá hoaïch lao ñoäng , höôùng
nghieäp do nhaø tröôøng toå chöùc, giaùo duïc yù thöùc toå chöùc vaø baûo
veä cuûa coâng. Coù phaân coâng cuï theå vaø ñaùnh giaù xeáp loaïi cuoái
naêm.
* Chæ tieâu:
100 % thöïc hieän nhieäm vuï
4. Giaùo duïc thaåm myõ :
* Bieän phaùp:
Gióp cho häc sinh cã t thÕ t¸c phong nhanh nhÑn gän gµng khi tíi líp vµ ë
gia ®×nh
Thùc hiÖn nghiªm tóc thÓ dôc ngo¹i kho¸ còng nh thÓ dôc gi÷a giê .
Tham gia tÝch cùc c¸c phong trµo v¨n ho¸ v¨n nghÖ cña nhµ trêng , cña ®éi
®Ò ra .
N©ng cao ý thøc tù qu¶n trong mçi häc sinh.
* Chæ tieâu:
100 % thöïc hieän nhieäm vuï
5. Coâng taùc keát hôïp caùc löïc löôïng giaùo duïc :
* Bieän phaùp:
Nhaéc nhôû hoïc sinh thöïc hieän toát nhieäm vuï hoïc taäp, caùc hoaït
ñoäng, phong traøo cuûa tröôøng, ñòa phöông toå chöùc.
* Chæ tieâu:
100 % thöïc hieän
C. Chöông trình coâng taùc haøng thaùng :
Thaùng 8
- æn ®Þnh tæ chøc Líp kû c¬ng nÒ
nÕp, thùc hiÖn néi quy cña Trêng.
- Nh¾c nhë sao s¸t Líp thùc hiÖn tèt
quy ®Þnh nhµ trêng
- Theo dâi kiÓm tra viÖc häc tËp vui
ch¬i cña HS.
- GV ®«n ®èc, nh¾c nhë Líp hoµn
thµnh hÕt c¸c khoan tiÒn .
- KiÓm ®iÓm h/s vi ph¹m

Keát quaû
…………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………

Thaùng 9
- Duy tr× kû c¬ng nÒ nÕp
- Theo dâi s¸t sao tõng HS
- KiÓm tra vÊn ®Ò trang phôc, ®eo
huy hiÖu.
- §«n ®èc viÖc ®ãng tiÒn
- Ph¸t huy h¬n n÷a ý thøc tæ chøc
kû luËt & ý thøc tù gi¸c cña HS
- §¸nh gi¸, xÕp lo¹i ®¹o ®øc cho
häc sinh 2 th¸ng ®Çu

Keát quaû
…………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………
7

- Th¨m mét sè gia ®×nh h/s coù
hoaøn caûnh khoù khaên.
- Hoaït ñoäng NGLL.

…………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………

Thaùng 10
- Ph¸t ®éng thi ®ua chµo mõng §H
§oµn trêng.
- Ph¸t ®éng phong trµo VN, TDTT
tham gia ®éi VN nhµ trêng
- Ph¸t ®éng phong trµo làm baùo
töôøng, baùo aûnh.
- Hoaït ñoäng NGLL.

Keát quaû
…………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………

Thaùng 11
- Duy tr× kû c¬ng nÒ nÕp
- Theo dâi s¸t sao tõng HS
- KiÓm tra vÊn ®Ò trang phôc, ®eo
huy hiÖu.
- æn ®Þnh nÒ nÕp, chuÈn bÞ chµo
mõng ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam
- Lµm b¶ng hoa ®iÓm tèt.
- Hoaøn thaønh baùo töôøng, baùo
aûnh.
- Thi vaên ngheä,TDTT.
-Trao ñoåiPHHS coù con emlaø HS
caùbieät.
- Hoaït ñoäng NGLL.

Keát quaû
…………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………

Thaùng 12
- Duy tr× kû c¬ng nÒ nÕp
- Theo dâi s¸t sao tõng HS
-Theo dâi kÕt qu¶ häc tËp rÌn luyÖn
cña häc sinh.
- Nh¾c nhë, ñ«n ®èc, «n tËp cho
c¸c em chuÈn bÞ thi hÕt häc kú I
- Ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua
chµo mõng ngµy thµnh lËp qu©n
®éi nh©n d©n Viªt Nam
- §¸nh gi¸, xÕp lo¹i ®¹o ®øc cho häc
sinh trong th¸ng.
- Hoaït ñoäng NGLL.

Keát quaû
…………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………

8

Thaùng 01
-Tìm hieåu veà truyeàn thoáng yeâu
queâ höông
-Coù yù thöùc veà loøng töï haøo
daân toäc.
-Thi keå chuyeän Baùc Hoà.
-Bieát giöõ gìn phaùt huy truyeàn
thoáng daân toäc ,
- §¸nh gi¸, xÕp lo¹i ®¹o ®øc cho häc
sinh trong th¸ng.
- Hoaït ñoäng NGLL.

Keát quaû
…………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………

Thaùng 02
-Tìm hieåu veà lòch sử Ñaûng CS
Vieät Nam(3/2).
-Giaùo duïc hoïc sinh hieåu ñöôïc vai
troø nhieäm vuï ,traùch nhieäm
cuûa mình khi coøn ngoài treân
gheá nhaø tröôøng.
-OÅn ñònh neà neáp . Duy trì sæ
soá.
- Toång veä sinh ñeå vui xuaân.
- Hoaït ñoäng NGLL.

Keát quaû
…………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………

Thaùng 03
-Giaùo duïc truyeàn thoáng Ñoaøn
TNCS Hoà Chí Minh .
-Keát naïp ñoaøn vieân môùi
-Toå chöùc Hoäi traïi nhaân ngaøy
26/3
- §¸nh gi¸, xÕp lo¹i ®¹o ®øc cho häc
sinh trong th¸ng.
- Th¨m mét sè gia ®×nh häc sinh.
- Hoaït ñoäng NGLL.

Keát quaû
…………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………

Thaùng 04
-Giaùo duïc hoïc sinh hieåu bieát
veà : Hoaø bình vaø söï phaùt trieån

- Sinh hoaït truyeàn thoáng yù
nghóa ngaøy 30/4.
- GD thaùi ñoä toân troïng lòch söï
khi giao tieáp vôùi moïò ngöôøi .
- §¸nh gi¸, xÕp lo¹i ®¹o ®øc cho häc
sinh trong th¸ng.
- Hoaït ñoäng NGLL.

Keát quaû
…………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………
9

…………………………………………
Thaùng 05
-Tìm hieåu söu taàm veà nhöõng
maãu chuyeän veà hoaït ñoäng
caùch maïng cuûa Baùc
-Kính troïng vaø bieát ôn coâng lao
to lôùn cuûa Baùc
- sinh hoaït kæ nieäm ngaøy sinh
nhaät Baùc.(19/5)
- OÂn taäp chuaån bò cho kieåm tra
hoïc II
-Toå chöùc thi hoïc kyø II vaø toång
keát naêm hoïc
- Hoaït ñoäng NGLL.

Keát quaû
…………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………

Thaùng 06 - 07
- OÂn taäp höôùng daãn hoïc sinh
thi laïi.
- Höôùng daãn phaân coâng hs tröïc
heø.
- Hoan thaønh ñieåm soá HS thi laïi.

Keát quaû
…………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………

- Phaàn V : Thoáng Keâ
I.Thoáng keâ duy trì sæ soá :
Thaùng
Sæ soá lôùp
- Chuyeån ñi
- Chuyeån
ñeán
- Boû hoïc
- Boû ñòa
phöông
- Beänh daøi
haïn
- Lyù do
khaùc

8
40
0
1

9
40
0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

10

11

12

01

02

03

04

05

II.Thoáng keâ xeáp loaïi Hoïc Löïc naêm hoïc â: 2009-2010

10

Thôøi
ñieåm

Soá
HS

Gioûi
SL

%

Khaù
SL

%

Trung
bình
SL
%

Yeáu
SL

%

Keùm
SL

%

HKI
HKII
Caû
naêm
III.Thoáng keâ xeáp loaïi Haïnh Kieåm naêm hoïc : 2009-2010
Thôøi
ñieåm

Soá
HS

Toát
SL

%

Khaù
SL

%

Trung
bình
SL
%

Yeáu
SL

%

Keùm
SL

%

HKI
HKII
Caû
naêm
- Phaàn VI : Theo doõi caùc khoaûn thu .
- Phaàn VII : Nhöõng hieän töôïng vi phaïm noäi qui :
TT
Hoï Teân
Thôøi gian Söï vieäc ñaõ vi Caùch xöû lyù
phaïm

11

- Phaàn VIII : Nhöõng bieåu hieän toát caàn khen :
TT
Hoï Teân
Thôøi gian Bieåu Hieän
Hình thöùc
Toát
khen

12

- Phaàn IX : Phaàn theo doõi choáng boû hoïc.
TT Hoï teân HS
Ñòa chæ Ngaøy
Lyù do
( nghæ hoïc
nghæ
nghæ
khoâng pheùp )
hoïc
hoïc

Bieän
phaùp
ñaõ xöû
lyù

Keát
quaû

13

- Phaàn X : Noäi dung caùc cuoäc hoïp PHHS .
Teân HS
Ngaøy Giôø
Noäi dung trao ñoåi

YÙ kieán PHHS

- Phaàn XI : Ghi cheùp cuûa GVCN .
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…… ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

…...………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………

15

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful