Chương trình đại hội

STT
1
Chào cờ

Nội dung

2
3
4

Tuyên bố lý do
Giới thiệu đại biểu
Giới thiệu đoàn chủ tịch

5

Giới thiệu đoàn thư ký

6
7
8

Công bố chương trình, thời gian làm việc
Báo cáo tổng kết năm học: 2008-2009
Báo cáo phương hướng hoạt động đoàn năm
học: 2009-2010.
Đại biểu phát biểu ý kiến.

9
10
11

13

Biểu quyết các chỉ tiêu
Đọc bản tự kiểm điểm của BCH năm học:
2008-2009.
Đoàn chủ tịch tuyên bố hết nhiệm kỳ, từ
chức.
Giới thiệu ban kiểm phiếu

14
15
16
17
18
19
20

Ban kiểm phiếu làm việc
Văn nghệ
Ban kiểm phiếu công bố kết quả
BCH mới ra mắt đại hội, hứa quyết tâm
Thư ký thứ nhất đọc nghị quyết đại hội
Thư ký thứ hai đọc biên bản đại hội.
Chào cờ bế mạc

12

Người thực hiện
Ghi chú
Hùng
Hát quốc ca
Đoàn ca
Hùng
Hùng
Hùng
Đã thống nhất ở đại
hội trù bị
Chủ tịch đoàn Đã thống nhất ở đại
hội trù bị
Chủ tịch đoàn
Hải
Chi bộ, BGH, Chi
đoàn bạn.
Bình
Hải
Đại hội trù bị đã
thống nhất.
Sao

Hùng

Sao dẫn chương trình

Không hát

ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI
1. PHẦN ĐIỀU HÀNH CỦA BAN TỔ CHỨC:
Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể Đại hội!
Đã đến giờ làm lễ chào cờ, xin mời Quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng
chí đoàn viên đứng lên chỉnh đốn trang phục để làm lễ chào cờ.
Nghiêm! Chào cờ! Quốc ca…….. Đoàn ca!............
2. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể Đại hội!
Nhằm tổng kết công tác đoàn trong nhiệm kỳ 2008-2009 và đề ra dự thảo
phương phướng hoạt động cho chi đoàn giáo viên nhiệm kỳ 2008-2009,
đồng thời bầu ra BCH có đầy đủ năng lực và phẩm chất để đưa chi đoàn
giáo viên ngày càng vững mạnh. Được sự thống nhất của Đoàn trường. Hôm
nay, chi đoàn giáo viên long trọng tổ chức đại hội chi đoàn giáo viên.
3. Về dự đại hội của chúng ta hôm nay, chúng tôi xin trân trọng kính giới
thiệu có:
1. Đồng chí: ………………………………………….(chi bộ)
2. Đồng chí: …………………………………………..(BGH)
3. Đồng chí:………………………………………(Đại diện chi đoàn bạn)
4. Đại hội còn có sự hiện diện của toàn thể các đồng chí thuộc chi đoàn giáo
viên và các đồng chí đoàn viên đại diện cho các chi đoàn học sinh cũng
tới dự, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh.
4. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể đại hội:
Đại hội trù bị, ngày 15/09/2009, đã thống nhất giới thiệu:
CHỦ TỊCH ĐOÀN: gồm các đông chí:
1. Đ.chí: …………………………..(CT1)
2. Đ.chí: …………………………..(CT2)
3. Đ.chí: …………………………..(CT3)
Nếu đại hội nhất trí xin cho một tràng pháo tay.
Tiếp theo chương trình, xin mời Chủ tịch đoàn lên điều hành đại hội.
5. Cũng theo đại hội trù bị, đã giới thiệu 02 đồng chí sau đây vào Ban thư ký
của Đại hội.
1. Đ.chí: …………………………( thư ký thứ nhất )
2. Đ.chí: …………………………( thư ký thứ hai ).
Nếu đại hội nhất trí xin cho một tràng pháo tay! Xin mời 2 thư ký lên làm
việc:
6. Tiếp theo mời đồng chí: PB Hải lên đại diện đoàn chủ tịch thông qua
chương trình và thời gian làm việc, xin mời đồng chí.
7. Trong năm học 2008-2009 vừa qua, chi đoàn giáo viên đã có rất nhiều
hoạt động. Vậy tiếp theo chương trình BTC xin mời đồng chí ……………

….., lên trình bày báo cáo tổng kết hoạt động đoàn trong năm học vừa qua.
Xin mời đồng chí.
8. Để hoạt động của chi đoàn giáo viên trong năm học mới có hiệu quả, xin
mời đồng chí ………………………………….lên trình bày phương hướng
hoạt động của chi đoàn nhiệm kỳ 2009-2010.
9. Trong năm học vừa qua, chi đoàn giáo viên nhận được sự chỉ đạo và quan
tâm sát sao của chi bộ nhà trường. Hân hạnh cho đại hội chúng ta hôm nay
có sự hiện diện của ……………………..đại diện cho chi bộ. BTC xin trân
trọng kính mời đồng chí phát biểu ý kiến chỉ đạo cho đại hội.
Ban tổ chức chúng tôi xin ghi nhận những ý kiến chỉ đạo góp ý quý báu của
đồng chí, Chúng tôi xin hứa sẽ bổ sung những ý kiến chỉ đạo đó vào bản
phương hướng hoạt động của chi đoàn trong năm học tới. Xin chúc đồng chí
sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
10. Trong đại hội trù bị ngày 15/9/09 đã thảo luận và thống nhất một số chỉ
tiêu phấn đấu cụ thể của chi đoàn giáo viên trong năm học mới: 2009-2010.
Tiếp theo chương trình xin mời đồng chí………………………..lên duy trì
thảo luận biểu quyết các chỉ tiêu trong bản phương hướng hoạt động. Xin
mời đồng chí.
11. Tiếp theo, xin mời đồng chí : nguyễn thái bình lên đọc bản kiểm điểm
của ban chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ 2008-2009. xin mời đồng chí.
12. kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể đại hội. Để đạt được những
chỉ tiêu phấn đấu đã thảo luận cần có một ban chấp hành chi đoàn có đầy đủ
lòng nhiệt tình, năng lực và phẩm chất. tiếp theo chương trình xin mời ban
chấp hành cũ lên tuyên bố hết nhiệm kỳ và đại hội sẽ tiến hành bầu ra ban
chấp hành nhiệm kỳ mới.
13. Đại hội trù bị ngày 15/9/09 đã thống nhất giới thiệu các đồng chí sau vào
ban kiểm phiếu:
1. đ/c: ……………………. Trưởng ban
2. …………………….
Phó trưởng ban
3. …………………….
Ủy viên
Nếu đại hội nhất trí xin cho một tràng pháo tay.
Xin mời ban kiểm phiếu lên làm việc.
14. Văn nghệ ( hoặc đại biểu phát biểu ý kiến ): sao phụ trách.

15. Ban kiểm phiếu đã làm việc xong, xin mời đại diện ban kiểm phiếu lên
công bố kết quả.
16. Xin mời BCH mới lên ra mắt đại hội.
17. Tiếp theo chương trình, xin mời đồng chí thư ký thứ nhất thông qua nghị
quyết đại hội.
18. Xin mời đồng chí thư ký thứ hai thông qua biên bản đại hội.
19. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa tòan thể đại hội. Sau một thời gian làm
việc khẩn trương, nghiêm túc, đại hội chi đoàn giáo viên đã thành công tốt
đẹp.
20. Xin kính mời quý vị đại biểu và các đồng chí đoàn viên đứng dậy làm lễ
chào cờ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful