TCXDVN 371 : 2006

tiªu chuÈn x©y dùng viÖt nam : 2006

tcxdvn 371

NghiÖm thu chÊt lîng thi c«ng c«ng tr×nh x©y dùng
acceptance of constructional quality of building works
1. Qui ®Þnh chung: 1.1 Tiªu chuÈn nµy qui ®Þnh néi dung vµ tr×nh tù tiÕn hµnh c«ng t¸c nghiÖm thu chÊt lîng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp (x©y dùng míi vµ c¶i t¹o) ®· hoµn thµnh. ChØ ®îc phÐp ®a bé phËn c«ng tr×nh (h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc c«ng tr×nh) ®· x©y dùng xong vµo sö dông sau khi ®· tiÕn hµnh c«ng t¸c nghiÖm thu theo nh÷ng quy ®Þnh cña tiªu chuÈn nµy. ChØ ®îc nghiÖm thu nh÷ng c«ng viÖc x©y l¾p, bé phËn kÕt cÊu, thiÕt bÞ, m¸y mãc, bé phËn c«ng tr×nh, giai ®o¹n thi c«ng, h¹ng môc c«ng tr×nh vµ c«ng tr×nh hoµn toµn phï hîp víi thiÕt kÕ ®îc duyÖt, tu©n theo nh÷ng yªu cÇu cña tiªu chuÈn nµy vµ c¸c tiªu chuÈn qui ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu kü thuËt chuyªn m«n liªn quan. §èi víi c«ng tr×nh hoµn thµnh nhng vÉn cßn c¸c tån t¹i vÒ chÊt lîng mµ nh÷ng tån t¹i ®ã kh«ng ¶nh hëng ®Õn ®é bÒn v÷ng vµ c¸c ®iÒu kiÖn sö dông b×nh thêng cña c«ng tr×nh th× cã thÓ chÊp nhËn nghiÖm thu ®ång thêi ph¶i tiÕn hµnh nh÷ng c«ng viÖc sau ®©y: LËp b¶ng thèng kª c¸c c¸c tån t¹i vÒ chÊt lîng (theo mÉu ghi ë phô lôc N) vµ quy ®Þnh thêi h¹n söa ch÷a, kh¾c phôc ®Ó nhµ thÇu thùc hiÖn; C¸c bªn cã liªn quan cã tr¸ch nhiÖm theo dâi vµ kiÓm tra viÖc söa ch÷a, kh¾c phôc c¸c c¸c tån t¹i ®ã; TiÕn hµnh nghiÖm thu l¹i sau khi c¸c c¸c tån t¹i vÒ chÊt lîng ®· ®îc söa ch÷a kh¾c phôc xong.

1.2

1.3

1.4

1.5

Khi nghiÖm thu c«ng tr×nh c¶i t¹o cã thiÕt bÞ, m¸y mãc ®ang ho¹t ®éng ph¶i tu©n theo néi quy, tiªu chuÈn kü thuËt vËn hµnh vµ c¸c quy ®Þnh vÒ an toµn, vÖ sinh cña ®¬n vÞ s¶n xuÊt. C¸c biªn b¶n nghiÖm thu trong thêi gian x©y dùng vµ biªn b¶n nghiÖm thu bµn giao ®a c«ng tr×nh vµo sö dông lµ c¨n cø ®Ó thanh to¸n s¶n phÈm x©y l¾p vµ quyÕt to¸n gi¸ thµnh c«ng tr×nh ®· x©y dùng xong. §èi víi c¸c c«ng viÖc x©y dùng ®· ®îc nghiÖm thu nhng thi c«ng l¹i hoÆc c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ ®· l¾p ®Æt nhng thay ®æi b»ng m¸y mãc thiÕt bÞ kh¸c th× ph¶i tiÕn hµnh nghiÖm thu l¹i. §èi víi c«ng viÖc x©y dùng, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng, bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng sau khi nghiÖm thu ®îc chuyÓn sang nhµ thÇu kh¸c thi c«ng tiÕp th× nhµ thÇu ®ã ph¶I ®îc tham gia nghiÖm thu x¸c nhËn vµo biªn b¶n. C¸c c«ng viÖc x©y dùng, kÕt cÊu x©y dùng, bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng tríc khi bÞ che lÊp kÝn ph¶i tæ chøc nghiÖm thu.

1.6

1.7

1.8

1.9

3

TCXDVN 371 : 2006
1.10 §èi víi c¸c c«ng viÖc x©y dùng, kÕt cÊu x©y dùng, bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng kh«ng nghiÖm thu ®îc ph¶i söa ch÷a hoÆc xö lý gia cè th× ph¶i tiÕn hµnh nghiÖm thu l¹i theo ph¬ng ¸n xö lý kü thuËt ®· ®îc ®¬n vÞ thiÕt kÕ vµ chñ ®Çu t phª duyÖt. 1.11 Kh«ng nghiÖm thu h¹ng môc c«ng tr×nh, bé phËn c«ng tr×nh, c«ng viÖc x©y dùng sau khi söa ch÷a hoÆc xö lý gia cè nhng vÉn kh«ng ®¸p øng ®îc yªu cÇu bÒn v÷ng vµ c¸c yªu cÇu sö dông b×nh thêng cña c«ng tr×nh. 1.12 C«ng t¸c qu¶n lý chÊt lîng thi c«ng trªn c«ng trêng cña c¸c bªn tham gia x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i thùc hiÖn theo qui ®Þnh cña tiªu chuÈn TCVN 5637: 1991 vµ tiªu chuÈn nµy. 1.13 Chñ ®Çu t hoÆc ®¬n vÞ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng cña chñ ®Çu t cÇn thêng xuyªn kiÓm tra c«ng t¸c qu¶n lý chÊt lîng thi c«ng x©y dùng trªn c«ng trêng cña nhµ thÇu x©y l¾p. KÕt qu¶ kiÓm tra ghi theo mÉu t¹i phô lôc A cña tiªu chuÈn nµy. 1.14 C«ng tr×nh x©y dùng ph¶i ®îc kiÓm so¸t chÊt lîng thi c«ng theo c¸c qui ®Þnh: a. Ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra, nghiÖm thu chÊt lîng t¹i hiÖn trêng tÊt c¶ c¸c lo¹i vËt liÖu, thiÕt bÞ, s¶n phÈm chÕ t¹o s½n tríc khi sö dông vµo c«ng tr×nh; b. Mäi c«ng viÖc x©y dùng ®Òu ph¶i kiÓm tra, kiÓm so¸t chÊt lîng ngay trong khi ®ang thi c«ng vµ ph¶i tiÕn hµnh nghiÖm thu sau khi ®· hoµn thµnh; c. Cha cã sù kiÓm tra vµ chÊp nhËn nghiÖm thu cña chñ ®Çu t hoÆc ®¬n vÞ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng cña chñ ®Çu t th× nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng kh«ng ®îc tiÕn hµnh thi c«ng c«ng viÖc tiÕp theo, bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng tiÕp theo, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng tiÕp theo. 1.15 Chñ ®Çu t chñ tr× tæ chøc nghiÖm thu hoµn thµnh h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng, c«ng tr×nh x©y dùng ®Ó ®a vµo sö dông. 2. ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa

2.1 ChÊt lîng thi c«ng x©y dùng:

Lµ tæng hîp tÊt c¶ c¸c ®Æc tÝnh ph¶n ¸nh c«ng tr×nh x©y dùng ®· ®îc thi c«ng ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu trong thiÕt kÕ, c¸c qui ®Þnh cña tiªu chuÈn, qui ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu kü thuËt chuyªn m«n liªn quan vµ c¸c ®iÒu giao íc trong hîp ®ång vÒ c¸c mÆt mü thuËt, ®é bÒn v÷ng, c«ng n¨ng sö dông vµ b¶o vÖ m«i trêng, ®îc thÓ hiÖn ra bªn ngoµi hoÆc ®îc dÊu kÝn bªn trong tõng kÕt cÊu hay bé phËn c«ng tr×nh. c«ng x©y dùng c«ng tr×nh: Lµ c¸c c«ng viÖc x©y dùng vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ ®èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng míi, söa ch÷a, c¶i t¹o, di dêi, tu bæ, phôc håi; ph¸ dì c«ng tr×nh; b¶o hµnh, b¶o tr× c«ng tr×nh. thu: Lµ viÖc kiÓm tra, xem xÐt, ®¸nh gi¸ ®Ó ®a ra kÕt luËn vÒ chÊt lîng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh sau khi ®· hoµn thµnh so víi thiÕt kÕ, tiªu chuÈn, qui ph¹m kü thuËt cã liªn quan. tîng ®· hoµn thµnh tríc khi göi phiÕu yªu cÇu nghiÖm thu tíi chñ ®Çu t.

2.2 Thi

2.3 NghiÖm

2.4 NghiÖm thu néi bé: Lµ c«ng viÖc nghiÖm thu trong néi bé cña nhµ thÇu ®èi víi ®èi 2.5 KiÓm nghiÖm: Lµ viÖc ®o lêng, thö nghiÖm c¸c tÝnh chÊt, tÝnh n¨ng ®Æc trng cho
chÊt lîng cña ®èi tîng cÇn nghiÖm thu;

2.6 MÉu 4

kiÓm nghiÖm: Lµ mÉu lÊy ngay tõ b¶n th©n ®èi tîng nghiÖm thu ®Ó thÝ nghiÖm. KÕt qu¶ thÝ nghiÖm c¸c mÉu nµy lµ c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ vµ ®a ra kÕt luËn vÒ chÊt lîng ®èi tîng nghiÖm thu.

TCXDVN 371 : 2006

2.7 Söa

l¹i: Lµ viÖc söa ch÷a, chØnh söa, hoµn thiÖn l¹i ®èi víi nh÷ng c«ng viÖc x©y dùng, m¸y mãc, thiÕt bÞ khi ph¸t hiÖn ra cã nh÷ng khiÕm khuyÕt hoÆc sai ph¹m nhá kh«ng phï hîp víi qui ®Þnh cña tiªu chuÈn, thiÕt kÕ. l¹i: Lµ viÖc chÕ t¹o l¹i, thi c«ng l¹i, thay thÕ míi ®èi víi nh÷ng c«ng viÖc x©y dùng, m¸y mãc, thiÕt bÞ ph¶i dì bá, lo¹i bá khi ph¸t hiÖn ra cã nh÷ng sai ph¹m lín kh«ng phï hîp víi qui ®Þnh cña tiªu chuÈn, thiÕt kÕ. c«ng: B¶n vÏ hoµn c«ng lµ b¶n vÏ bé phËn c«ng tr×nh, c«ng tr×nh x©y dùng hoµn thµnh, trong ®ã thÓ hiÖn kÝch thíc thùc tÕ so víi kÝch thíc thiÕt kÕ, ®îc lËp trªn c¬ së b¶n vÏ thiÕt kÕ thi c«ng ®· ®îc phª duyÖt. Mäi söa ®æi so víi thiÕt kÕ ®îc duyÖt ph¶i ®îc thÓ hiÖn trªn b¶n vÏ hoµn c«ng. Trong trêng hîp c¸c kÝch thíc, th«ng sè thùc tÕ thi c«ng cña bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng, c«ng tr×nh x©y dùng ®óng víi c¸c kÝch thíc, th«ng sè cña thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng th× b¶n vÏ thiÕt kÕ ®ã lµ b¶n vÏ hoµn c«ng.

2.8 Lµm

2.9 B¶n vÏ hoµn

3. C¸c bíc nghiÖm thu chÊt lîng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. Trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh (míi hoÆc c¶i t¹o) ph¶i thùc hiÖn c¸c bíc nghiÖm thu sau: NghiÖm thu vËt liÖu, thiÕt bÞ, s¶n phÈn chÕ t¹o s½n tríc khi sö dông vµo c«ng tr×nh. NghiÖm thu tõng c«ng viÖc x©y dùng; NghiÖm thu bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng; NghiÖm thu hoµn thµnh h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng, c«ng tr×nh x©y dùng ®Ó bµn giao ®a vµo sö dông.

-

4. Néi dung c«ng t¸c nghiÖm thu chÊt lîng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. 4.1 NghiÖm thu vËt liÖu, thiÕt bÞ, s¶n phÈm chÕ t¹o s½n tríc khi sö dông vµo c«ng tr×nh

4.1.1 Thµnh phÇn trùc tiÕp tham gia nghiÖm thu

-

Ngêi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t hoÆc ngêi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña Tæng thÇu ®èi víi h×nh thøc hîp ®ång tæng thÇu; Ngêi phô tr¸ch kü thuËt thi c«ng trùc tiÕp cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh.

Trong trêng hîp hîp ®ång tæng thÇu, ngêi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t tham dù ®Ó kiÓm tra c«ng t¸c nghiÖm thu cña tæng thÇu víi nhµ thÇu phô. 4.1.2 Tr¸ch nhiÖm cña c¸c thµnh phÇn tham gia nghiÖm thu: Trùc tiÕp tiÕn hµnh nghiÖm thu trong qu¸ tr×nh x©y l¾p nh÷ng ®èi tîng sau ®©y sau khi nhËn ®îc phiÕu yªu cÇu cña nhµ thÇu x©y l¾p: C¸c lo¹i vËt liÖu, s¶n phÈm chÕ t¹o s½n tríc khi sö dông vµo c«ng tr×nh; C¸c lo¹i thiÕt bÞ, m¸y mãc tríc khi ®a vµo l¾p ®Æt cho c«ng tr×nh;

5

TCXDVN 371 : 2006
4.1.3 §iÒu kiÖn cÇn ®Ó nghiÖm thu:

-

Cã chøng chØ kü thuËt xuÊt xëng, lÝ lÞch cña c¸c thiÕt bÞ, c¸c v¨n b¶n b¶o hiÓm, b¶o hµnh thiÕt bÞ (nÕu cã), c¸c tµi liÖu híng dÉn kü thuËt, tiªu chuÈn kü thuËt vËn hµnh thiÕt bÞ m¸y mãc cña nhµ s¶n xuÊt; Cã kÕt qu¶ thÝ nghiÖm mÉu lÊy t¹i hiÖn trêng (nÕu thiÕt kÕ, chñ ®Çu t hoÆc tiªu chuÈn, qui ph¹m yªu cÇu)

4.1.4 Néi dung vµ tr×nh tù nghiÖm thu: a) KiÓm tra t¹i chç ®èi tîng nghiÖm thu;

b) KiÓm

tra chøng chØ kü thuËt xuÊt xëng, lÝ lÞch cña c¸c thiÕt bÞ, c¸c v¨n b¶n b¶o hiÓm, b¶o hµnh thiÕt bÞ (nÕu cã), c¸c tµi liÖu híng dÉn kü thuËt, tiªu chuÈn kü thuËt vËn hµnh thiÕt bÞ m¸y mãc cña nhµ s¶n xuÊt;

c) KiÓm tra c¸c tµi liÖu thÝ nghiÖm; d) Trong khi nghiÖm thu trêng hîp cÇn thiÕt cã thÓ tiÕn hµnh thªm c¸c c«ng viÖc kiÓm ®Þnh sau: Yªu cÇu nhµ thÇu x©y l¾p lÊy mÉu kiÓm nghiÖm ®Ó thÝ nghiÖm bæ sung; Thö nghiÖm l¹i ®èi tîng nghiÖm thu; ThÈm tra møc ®é ®óng ®¾n cña c¸c kÕt qu¶ thÝ nghiÖm cã liªn quan ®Õn chÊt lîng ®èi tîng nghiÖm thu do nhµ thÇu x©y l¾p thùc hiÖn vµ cung cÊp.

e) §èi chiÕu c¸c kÕt qu¶ kiÓm tra, kiÓm ®Þnh (nÕu cã) víi tµi liÖu thiÕt kÕ ®îc duyÖt, c¸c yªu cÇu cña c¸c tiªu chuÈn, qui ph¹m kÜ thuËt chuyªn m«n kh¸c cã liªn quan, c¸c tµi liÖu híng dÉn hoÆc c¸c tiªu chuÈn kÜ thuËt vËn hµnh thiÕt bÞ m¸y mãc ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt lîng. f) Trªn c¬ së ®¸nh gi¸ chÊt lîng ban nghiÖm thu ®a ra kÕt luËn:

-

Trêng hîp thø nhÊt: ChÊp nhËn nghiÖm thu c¸c ®èi tîng ®· xem xÐt vµ lËp biªn b¶n theo mÉu phô lôc C cña tiªu chuÈn nµy; Trêng hîp thø hai: Kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu khi c¸c ®èi tîng kiÓm tra sai víi thiÕt kÕ ®îc duyÖt hoÆc kh«ng ®¸p øng ®îc nh÷ng yªu cÇu cña tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ chÊt lîng c«ng tr×nh vµ nh÷ng yªu cÇu cña c¸c tiªu chuÈn kü thuËt chuyªn m«n kh¸c cã liªn quan. Ban nghiÖm thu lËp biªn b¶n (vµo sæ nhËt kÝ thi c«ng) vÒ néi dung sau: + Ghi râ tªn vµ sè lîng c¸c ®èi tîng kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu; + Thêi gian nhµ thÇu x©y l¾p ph¶i ph¶i ®a c¸c ®èi tîng kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu ra khái c«ng trêng.

4.2

NghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng

4.2.1 Thµnh phÇn trùc tiÕp tham gia nghiÖm thu

-

Ngêi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t hoÆc ngêi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña Tæng thÇu ®èi víi h×nh thøc hîp ®ång tæng thÇu; Ngêi phô tr¸ch kü thuËt thi c«ng trùc tiÕp cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh.

6

TCXDVN 371 : 2006
Trong trêng hîp hîp ®ång tæng thÇu, ngêi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t tham dù ®Ó kiÓm tra c«ng t¸c nghiÖm thu cña tæng thÇu víi nhµ thÇu phô. 4.2.2 Tr¸ch nhiÖm cña c¸c thµnh phÇn tham gia nghiÖm thu: Trùc tiÕp tiÕn hµnh nghiÖm thu trong qu¸ tr×nh x©y l¾p nh÷ng ®èi tîng c«ng viÖc x©y dùng sau ®©y sau khi nhËn ®îc phiÕu yªu cÇu cña nhµ thÇu x©y l¾p : Nh÷ng c«ng viÖc x©y dùng ®· hoµn thµnh; Nh÷ng c«ng viÖc l¾p ®Æt thiÕt bÞ tÜnh ®· hoµn thµnh; Nh÷ng kÕt cÊu, bé phËn c«ng tr×nh sÏ lÊp kÝn;

4.2.3 §iÒu kiÖn cÇn ®Ó nghiÖm thu: a) §èi tîng nghiÖm thu ®· thi c«ng hoµn thµnh; b) Cã ®Çy ®ñ c¸c hå s¬, tµi liÖu: Biªn b¶n nghiÖm thu vËt liÖu, thiÕt bÞ, s¶n phÈm chÕ t¹o s½n tríc khi sö dông; C¸c phiÕu kÕt qu¶ thÝ nghiÖm mÉu kiÓm nghiÖm cã liªn quan lÊy t¹i hiÖn trêng; C¸c kÕt qu¶ thö nghiÖm, ®o lêng, ®o ®¹c, quan tr¾c mµ nhµ thÇu thi c«ng x©y l¾p ®· thùc hiÖn t¹i hiÖn trêng ®Ó x¸c ®Þnh chÊt lîng vµ khèi lîng ®èi tîng cÇn nghiÖm thu; B¶n vÏ hoµn c«ng; NhËt ký thi c«ng, nhËt ký gi¸m s¸t cña chñ ®Çu t vµ c¸c tµi liÖu v¨n b¶n kh¸c ®· x¸c lËp trong khi x©y l¾p cã liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu.

-

-

c) Cã biªn b¶n nghiÖm thu néi bé vµ phiÕu yªu cÇu nghiÖm thu cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. 4.2.4 Néi dung vµ tr×nh tù nghiÖm thu: a) KiÓm tra t¹i chç ®èi tîng nghiÖm thu: c«ng viÖc x©y dùng, thiÕt bÞ l¾p ®Æt tÜnh t¹i hiÖn trêng; b) KiÓm tra c¸c hå s¬ ghi ë môc 4.2.3; c) Trong khi nghiÖm thu, trêng hîp cÇn thiÕt cã thÓ tiÕn hµnh thªm c¸c c«ng viÖc kiÓm ®Þnh sau: KiÓm tra sù phï hîp gi÷a khèi lîng, chÊt lîng c¸c c«ng viÖc hoµn thµnh víi sè liÖu ghi trong biªn b¶n, tµi liÖu tr×nh ®Ó nghiÖm thu; Yªu cÇu nhµ thÇu x©y l¾p lÊy mÉu kiÓm nghiÖm tõ ®èi tîng nghiÖm thu ë c«ng tr×nh ®Ó thÝ nghiÖm bæ xung; Thö nghiÖm l¹i ®èi tîng nghiÖm thu; KiÓm tra møc ®é ®óng ®¾n cña nh÷ng kÕt luËn ghi trong biªn b¶n nghiÖm thu vËt liÖu, thiÕt bÞ, s¶n phÈm chÕ t¹o s½n tríc khi sö dông, vµ c¸c kÕt qu¶ thÝ nghiÖm cã liªn quan ®Õn chÊt lîng ®èi tîng nghiÖm thu do nhµ thÇu x©y l¾p thùc hiÖn vµ cung cÊp.

d) §èi chiÕu c¸c kÕt qu¶ kiÓm tra víi tµi liÖu thiÕt kÕ ®îc duyÖt, yªu cÇu cña c¸c tiªu chuÈn kÜ thuËt chuyªn m«n kh¸c cã liªn quan, c¸c tµi liÖu híng dÉn hoÆc c¸c tiªu chuÈn kÜ thuËt vËn hµnh thiÕt bÞ m¸y mãc ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt lîng.

7

TCXDVN 371 : 2006
e) Trªn c¬ së ®¸nh gi¸ chÊt lîng ban nghiÖm thu ®a ra kÕt luËn:

-

Trêng hîp thø nhÊt: ChÊp nhËn nghiÖm thu c¸c ®èi tîng ®· xem xÐt vµ lËp biªn b¶n theo mét trong c¸c mÉu ghi ë phô lôc D vµ phô lôc E cña tiªu chuÈn nµy; Trêng hîp thø hai: Kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu khi c¸c ®èi tîng thi c«ng cha xong, thi c«ng sai hoÆc cã nhiÒu chç sai víi thiÕt kÕ ®îc duyÖt, hoÆc kh«ng ®¸p øng ®îc nh÷ng yªu cÇu cña tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ chÊt lîng c«ng tr×nh vµ nh÷ng yªu cÇu cña c¸c tiªu chuÈn kü thuËt chuyªn m«n kh¸c cã liªn quan. Ban nghiÖm thu lËp biªn b¶n (vµo sæ nhËt kÝ thi c«ng) vÒ néi dung sau: + Nh÷ng c«ng viÖc ph¶i lµm l¹i; + Nh÷ng thiÕt bÞ ph¶i l¾p ®Æt l¹i; + Nh÷ng sai sãt hoÆc h háng cÇn söa l¹i; + Thêi gian lµm l¹i, söa l¹i; + Ngµy nghiÖm thu l¹i.

f) Sau khi ®èi tîng ®· ®îc chÊp nhËn nghiÖm thu cÇn tiÕn hµnh ngay nh÷ng c«ng viÖc x©y dùng tiÕp theo. NÕu dõng l¹i, th× tuú theo tÝnh chÊt c«ng viÖc vµ thêi gian dõng l¹i chñ ®Çu t hoÆc ®¬n vÞ gi¸m s¸t thi c«ng cña chñ ®Çu t cã thÓ xem xÐt vµ quyÕt ®Þnh viÖc nghiÖm thu l¹i ®èi tîng ®ã. 4.3 NghiÖm thu bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng

4.3.1 Thµnh phÇn trùc tiÕp tham gia nghiÖm thu

a) Ngêi

phô tr¸ch bé phËn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t hoÆc ngêi phô tr¸ch bé phËn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña Tæng thÇu trong trêng hîp nghiÖm thu bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng do nhµ thÇu phô thùc hiÖn;

b) Ngêi phô tr¸ch thi c«ng trùc tiÕp cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh; Trong trêng hîp hîp ®ång tæng thÇu, ngêi phô tr¸ch bé phËn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t tham dù ®Ó kiÓm tra c«ng t¸c nghiÖm thu cña tæng thÇu víi c¸c nhµ thÇu phô. c) §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh cã chuyªn gia níc ngoµi cÇn cã ®¹i diÖn chuyªn gia thiÕt kÕ vµ chuyªn gia thi c«ng tham gia vµo c«ng viÖc nghiÖm thu. C¸c ®¹i diÖn nµy do c¬ quan qu¶n lÝ chuyªn gia níc ngoµi t¹i c«ng tr×nh ®Ò nghÞ, Chñ ®Çu t quyÕt ®Þnh. 4.3.2 Tr¸ch nhiÖm cña c¸c thµnh phÇn tham gia nghiÖm thu:

a)
b)

C¨n cø vµo qui m« c«ng tr×nh vµ tham kh¶o phô lôc 2 ®Ó ph©n chia bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng; Ph¶i trùc tiÕp tiÕn hµnh c«ng t¸c nghiÖm thu kh«ng muén h¬n 1 ngµy kÓ tõ khi nhËn ®îc phiÕu yªu cÇu nghiÖm thu cña nhµ thÇu chÝnh x©y l¾p ®èi víi c¸c ®èi tîng sau ®©y: Bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng ®· hoµn thµnh; Giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng ®· hoµn thµnh; ThiÕt bÞ ch¹y thö ®¬n ®éng kh«ng t¶i;

8

TCXDVN 371 : 2006
ThiÕt bÞ ch¹y thö liªn ®éng kh«ng t¶i;

4.3.3 §iÒu kiÖn cÇn ®Ó nghiÖm thu: a) §èi tîng nghiÖm thu ®· thi c«ng hoµn thµnh; b) TÊt c¶ c¸c c«ng viÖc x©y dùng cña ®èi tîng nghiÖm thu ®Òu ®· ®îc nghiÖm thu theo qui ®Þnh ë ®iÒu 4.2 cña tiªu chuÈn nµy; c) Cã ®Çy ®ñ sè c¸c hå s¬, tµi liÖu: C¸c biªn b¶n nghiÖm thu vËt liÖu, thiÕt bÞ, s¶n phÈm chÕ t¹o s½n tríc khi sö dông; C¸c biªn b¶n nghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng cã liªn quan; C¸c biªn b¶n nghiÖm thu l¾p ®Æt tÜnh thiÕt bÞ cã liªn quan; C¸c biªn b¶n nghiÖm thu nh÷ng kÕt cÊu, bé phËn c«ng tr×nh ®· lÊp kÝn cã liªn quan; C¸c phiÕu kÕt qu¶ thÝ nghiÖm mÉu kiÓm nghiÖm cã liªn quan lÊy t¹i hiÖn trêng; C¸c kÕt qu¶ thö nghiÖm, ®o lêng, ®o ®¹c, quan tr¾c mµ nhµ thÇu thi c«ng x©y l¾p ®· thùc hiÖn t¹i hiÖn trêng ®Ó x¸c ®Þnh chÊt lîng, khèi lîng ®èi tîng cÇn nghiÖm thu; B¶n vÏ hoµn c«ng; NhËt ký thi c«ng, nhËt ký gi¸m s¸t cña chñ ®Çu t vµ c¸c tµi liÖu v¨n b¶n kh¸c ®· x¸c lËp trong khi x©y l¾p cã liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu.

-

-

d) Cã biªn b¶n nghiÖm thu néi bé vµ phiÕu yªu cÇu nghiÖm thu cña nhµ thÇu thi c«ng x©y l¾p; 4.3.4 Néi dung vµ tr×nh tù nghiÖm thu: a) KiÓm tra t¹i chç ®èi tîng nghiÖm thu: bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng, thiÕt bÞ ch¹y thö ®¬n ®éng kh«ng t¶i, thiÕt bÞ ch¹y thö liªn ®éng kh«ng t¶i; b) KiÓm tra c¸c hå s¬ ghi ë môc 4.3.3; c) Trong khi nghiÖm thu, trêng hîp cÇn thiÕt cã thÓ tiÕn hµnh thªm c¸c c«ng viÖc kiÓm ®Þnh sau: KiÓm tra sù phï hîp gi÷a khèi lîng, chÊt lîng c¸c ®èi tîng nghiÖm thu víi sè liÖu ghi trong biªn b¶n, tµi liÖu tr×nh ®Ó nghiÖm thu; Yªu cÇu nhµ thÇu x©y l¾p lÊy mÉu kiÓm nghiÖm tõ ®èi tîng nghiÖm thu ë c«ng tr×nh ®Ó thÝ nghiÖm bæ xung; Thö nghiÖm l¹i ®èi tîng nghiÖm thu. KiÓm tra møc ®é ®óng ®¾n cña nh÷ng kÕt luËn ghi trong biªn b¶n nghiÖm thu vËt liÖu, thiÕt bÞ, s¶n phÈm chÕ t¹o s½n tríc khi sö dông; biªn b¶n nghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng; biªn b¶n nghiÖm thu l¾p ®Æt tÜnh thiÕt bÞ cã liªn quan, c¸c kÕt qu¶ thÝ nghiÖm cã liªn quan ®Õn chÊt lîng ®èi tîng nghiÖm thu do nhµ thÇu x©y l¾p thùc hiÖn vµ cung cÊp.

-

d) §èi chiÕu c¸c kÕt qu¶ kiÓm tra, kiÓm ®Þnh víi tµi liÖu thiÕt kÕ ®îc duyÖt, yªu cÇu cña c¸c tiªu chuÈn kÜ thuËt chuyªn m«n kh¸c cã liªn quan, c¸c tµi liÖu híng dÉn hoÆc c¸c tiªu chuÈn kÜ thuËt vËn hµnh thiÕt bÞ m¸y mãc ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt lîng.

9

TCXDVN 371 : 2006
e) Trªn c¬ së ®¸nh gi¸ chÊt lîng ban nghiÖm thu ®a ra kÕt luËn:

-

Trêng hîp thø nhÊt: ChÊp nhËn nghiÖm thu c¸c ®èi tîng ®· xem xÐt vµ lËp biªn b¶n theo mét trong c¸c mÉu ghi ë phô lôc F, phô lôc G vµ phô lôc H cña tiªu chuÈn nµy; Trêng hîp thø hai: Kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu khi c¸c ®èi tîng cha thi c«ng xong, thi c«ng sai hoÆc cã nhiÒu chç sai víi thiÕt kÕ ®îc duyÖt, hoÆc kh«ng ®¸p øng ®îc nh÷ng yªu cÇu cña tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ chÊt lîng c«ng tr×nh vµ nh÷ng yªu cÇu cña c¸c tiªu chuÈn kü thuËt chuyªn m«n kh¸c cã liªn quan. Ban nghiÖm thu lËp biªn b¶n (vµo sæ nhËt kÝ thi c«ng) vÒ néi dung sau: + Nh÷ng c«ng viÖc ph¶i lµm l¹i; + Nh÷ng thiÕt bÞ ph¶i l¾p ®Æt l¹i; + Nh÷ng thiÕt bÞ ph¶i thö l¹i; + Nh÷ng sai sãt hoÆc h háng cÇn söa l¹i; + Thêi gian lµm l¹i, thö l¹i, söa l¹i; + Ngµy nghiÖm thu l¹i.

4.4

NghiÖm thu hoµn thµnh h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng, c«ng tr×nh x©y dùng ®Ó ®a vµo sö dông.

4.4.1 Thµnh phÇn trùc tiÕp tham gia nghiÖm thu: a) PhÝa chñ ®Çu t: Ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt vµ ngêi phô tr¸ch bé phËn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t; Ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt vµ ngêi phô tr¸ch bé phËn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña nhµ thÇu t vÊn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. Ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt vµ ngêi phô tr¸ch thi c«ng trùc tiÕp cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh; Ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt vµ ngêi phô tr¸ch bé phËn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña Tæng thÇu (®èi víi h×nh thøc hîp ®ång tæng thÇu).

b) PhÝa nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh: -

c)

PhÝa nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh tham gia nghiÖm thu theo yªu cÇu cña chñ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh: Ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt; Chñ nhiÖm thiÕt kÕ.

d) §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh cã chuyªn gia níc ngoµi th× cÇn cã ®¹i diÖn chuyªn gia thiÕt kÕ vµ chuyªn gia thi c«ng tham gia vµo c«ng viÖc nghiÖm thu. C¸c ®¹i diÖn nµy do c¬ quan qu¶n lÝ chuyªn gia níc ngoµi t¹i c«ng tr×nh ®Ò nghÞ, Chñ ®Çu t quyÕt ®Þnh. e) §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh cã yªu cÇu phßng ch¸y cao hoÆc cã nguy c¬ « nhiÔm m«i trêng cÇn cã ®¹i diÖn cña c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ phßng ch¸y chèng ch¸y, vÒ m«i trêng tham gia nghiÖm thu. f) Vµ c¸c thµnh phÇn kh¸c trùc tiÕp tham gia nghiÖm thu (theo yªu cÇu cña chñ ®Çu t)

10

TCXDVN 371 : 2006
4.4.2 Tr¸ch nhiÖm cña c¸c thµnh phÇn tham gia nghiÖm thu: 4.4.2.1Trùc tiÕp tiÕn hµnh nghiÖm thu ®Ó bµn giao ®a vµo sö dông nh÷ng ®èi tîng sau: a) ThiÕt bÞ ch¹y thö liªn ®éng cã t¶i; b) H¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng ®· hoµn thµnh; c) C«ng tr×nh x©y dùng ®· hoµn thµnh; d) C¸c h¹ng môc hoÆc c«ng tr×nh cha hoµn thµnh nhng theo yªu cÇu cña chñ ®Çu t cÇn ph¶i nghiÖm thu ®Ó bµn giao phôc vô cho nhu cÇu sö dông. 4.4.2.2Thêi gian b¾t ®Çu tiÕn hµnh c«ng t¸c nghiÖm thu kh«ng muén h¬n 3 ngµy kÓ tõ khi nhËn ®îc phiÕu yªu cÇu nghiÖm thu cña nhµ thÇu chÝnh x©y l¾p; hoÆc nhËn ®îc v¨n b¶n yªu cÇu cña chñ ®Çu t (®èi víi ®èi tîng qui ®Þnh ë môc 4.4.2.1.d) 4.4.2.3 C«ng t¸c nghiÖm thu ph¶i kÕt thóc theo thêi h¹n quy ®Þnh cña chñ ®Çu t. 4.4.3 §iÒu kiÖn cÇn ®Ó nghiÖm thu. a) §èi tîng nghiÖm thu ®· thi c«ng hoµn thµnh; b) TÊt c¶ c¸c c«ng viÖc x©y dùng, bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng cña ®èi tîng nghiÖm thu ®Òu ®· ®îc nghiÖm thu theo qui ®Þnh ë ®iÒu 4.2 vµ 4.3 cña tiªu chuÈn nµy;

c)

Cã kÕt qu¶ thÝ nghiÖm, hiÖu chØnh, vËn hµnh liªn ®éng cã t¶i hÖ thèng thiÕt bÞ c«ng nghÖ; v¨n b¶n chÊp thuËn cña c¬ quan qu¶n lý nhµ níc cã thÈm quyÒn vÒ phßng chèng ch¸y næ; an toµn m«i trêng; an toµn vËn hµnh theo quy ®Þnh;

d) Cã

e) Cã ®Çy ®ñ c¸c hå s¬, tµi liÖu hoµn thµnh x©y dùng cã liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu do nhµ thÇu lËp vµ cung cÊp cho chñ ®Çu t cïng víi phiÕu yªu cÇu nghiÖm thu; Danh môc c¸c hå s¬ tµi liÖu hoµn thµnh nªu t¹i phô lôc Q cña tiªu chuÈn nµy. f) Cã ®ñ hå s¬ ph¸p lý cña ®èi tîng nghiÖm thu do chñ ®Çu t lËp theo danh môc hå s¬ ph¸p lý nªu t¹i phô lôc Q cña tiªu chuÈn nµy; g) Cã b¶ng kª nh÷ng thay ®æi so víi thiÕt kÕ ®· ®îc duyÖt, lËp theo mÉu phô lôc L cña tiªu chuÈn nµy ; h) Cã b¶ng kª c¸c hå s¬ tµi liÖu chuÈn bÞ cho nghiÖm thu, lËp theo mÉu phô lôc P cña tiªu chuÈn nµy; i) Cã biªn b¶n nghiÖm thu néi bé cña nhµ thÇu thi c«ng x©y l¾p;

j)

§èi víi trêng hîp nghiÖm thu ®Ó ®a vµo sö dông c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh, c«ng tr×nh cha thi c«ng hoµn thµnh th× ph¶i cã quyÕt ®Þnh yªu cÇu nghiÖm thu b»ng v¨n b¶n cña chñ ®Çu t kÌm theo b¶ng kª c¸c viÖc cha hoµn thµnh, lËp theo mÉu phô lôc M cña tiªu chuÈn nµy;

4.4.4 Néi dung vµ tr×nh tù nghiÖm thu: 4.4.4.1KiÓm tra t¹i chç h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc c«ng tr×nh x©y dùng ®· hoµn thµnh; 4.4.4.2KiÓm tra c¸c hå s¬, tµi liÖu nªu ë môc 4.4.3; 4.4.4.3KiÓm tra viÖc ch¹y thö thiÕt bÞ liªn ®éng cã t¶i; 4.4.4.4KiÓm tra nh÷ng ®iÒu kiÖn chuÈn bÞ ®Ó ®a c«ng tr×nh vµo sö dông;

11

TCXDVN 371 : 2006
4.4.4.5KiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ chÊt lîng c«ng t¸c x©y l¾p, thiÕt bÞ, m¸y mãc, vËt liÖu, cÊu kiÖn chÕ t¹o s½n ®· sö dông vµo c«ng tr×nh trªn c¬ së ®ã ®¸nh gi¸ chÊt lîng x©y dùng chung cña ®èi tîng nghiÖm thu; 4.4.4.6KiÓm tra sù phï hîp cña c«ng suÊt thùc tÕ víi c«ng suÊt thiÕt kÕ ®îc duyÖt; 4.4.4.7Trong khi nghiÖm thu trêng hîp cÇn thiÕt cã thÓ tiÕn hµnh thªm c¸c c«ng viÖc kiÓm ®Þnh sau: Yªu cÇu c¸c nhµ thÇu x©y l¾p lÊy mÉu kiÓm nghiÖm tõ ®èi tîng nghiÖm thu ë c«ng tr×nh ®Ó thÝ nghiÖm bæ sung, thö nghiÖm l¹i thiÕt bÞ ®Ó kiÓm tra; Yªu cÇu chñ ®Çu t ch¹y thö tæng hîp hÖ thèng thiÕt bÞ m¸y mãc ®Ó kiÓm tra; Thµnh lËp c¸c tiÓu ban chuyªn m«n vÒ kinh tÕ, kÜ thuËt ®Ó kiÓm tra tõng lo¹i c«ng viÖc, tõng thiÕt bÞ, tõng h¹ng môc c«ng tr×nh vµ kiÓm tra kinh phÝ x©y dùng;

4.4.4.8§èi chiÕu c¸c kÕt qu¶ kiÓm tra, kiÓm ®Þnh víi tµi liÖu thiÕt kÕ ®îc duyÖt, yªu cÇu cña c¸c tiªu chuÈn kÜ thuËt chuyªn m«n kh¸c cã liªn quan, c¸c tµi liÖu híng dÉn hoÆc c¸c tiªu chuÈn kÜ thuËt vËn hµnh thiÕt bÞ m¸y mãc ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt lîng. 4.4.4.9Trªn c¬ së ®¸nh gi¸ chÊt lîng Chñ ®Çu t ®a ra kÕt luËn:

-

Trêng hîp thø nhÊt: ChÊp nhËn nghiÖm thu c¸c ®èi tîng ®· xem xÐt vµ lËp biªn b¶n theo mét trong c¸c mÉu ghi ë phô lôc J vµ phô lôc K cña tiªu chuÈn nµy; Trêng hîp thø hai: Kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu h¹ng môc, c«ng tr×nh khi ph¸t hiÖn thÊy c¸c tån t¹i vÒ chÊt lîng trong thi c«ng x©y l¾p lµm ¶nh hëng ®Õn ®é bÒn v÷ng, ®é an toµn vµ mü quan cña c«ng tr×nh hoÆc g©y trë ng¹i cho ho¹t ®éng b×nh thêng cña thiÕt bÞ khi s¶n xuÊt s¶n phÈm. B¶ng kª c¸c tån t¹i vÒ chÊt lîng lËp theo mÉu ghi ë phô lôc N cña tiªu chuÈn nµy ®Ó c¸c bªn cã liªn quan thùc hiÖn. PhÝ tæn ®Ó söa ch÷a, kh¾c phôc do bªn g©y ra ph¶i chÞu. Trong trêng hîp cÇn thiÕt, Chñ ®Çu t cã quyÒn thuª t vÊn ®éc lËp phóc tra vµ kiÓm tra c«ng t¸c söa ch÷a c¸c tån t¹i vÒ chÊt lîng. Sau khi c¸c tån t¹i vÒ chÊt lîng ®· ®îc söa ch÷a vµ kh¾c phôc xong, T vÊn phóc tra lËp biªn b¶n nghiÖm thu theo qui ®Þnh cña tiªu chuÈn nµy vµ b¸o c¸o Chñ ®Çu t ®Ó tæ chøc nghiÖm thu l¹i.

4.4.4.10Sau khi nghiÖm thu, Chñ ®Çu t cã tr¸ch nhiÖm göi hå s¬ tíi cÊp cã thÈm quyÒn ®Ó xin phÐp ®îc bµn giao ®a h¹ng môc, c«ng tr×nh x©y dùng xong vµo sö dông. Thêi h¹n xem xÐt vµ chÊp thuËn kh«ng qu¸ 10 ngµy lµm viÖc sau khi ®· nhËn ®ñ hå s¬ hoµn thµnh h¹ng môc, c«ng tr×nh theo qui ®Þnh. 4.4.4.11 Sau khi cã quyÕt ®Þnh chÊp thuËn nghiÖm thu ®Ó bµn giao ®a h¹ng môc, c«ng tr×nh x©y dùng xong vµo sö dông cña cÊp cã thÈm quyÒn, chñ ®Çu t ph¶i tiÕn hµnh ngay c«ng t¸c bµn giao cho chñ së h÷u, chñ sö dông h¹ng môc, c«ng tr×nh theo qui ®Þnh cña tiªu chuÈn TCVN 5640 : 1991. 4.4.4.12TÊt c¶ c¸c hå s¬ tµi liÖu hoµn thµnh h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng, c«ng tr×nh x©y dùng nh ghi ë phô lôc Q cña tiªu chuÈn nµy ph¶i ®îc nhµ thÇu x©y dùng lËp, ®ãng quyÓn thµnh 6 bé theo qui ®Þnh. Trong ®ã hai bé do chñ ®Çu t, mét bé do c¬ quan qu¶n lÝ sö dông c«ng tr×nh, hai bé do nhµ thÇu x©y l¾p chÝnh vµ mét bé do c¬ quan lu tr÷ nhµ níc b¶o qu¶n.

12

TCXDVN 371 : 2006

(qui ®Þnh)

Phô lôc A

MÉu "Biªn b¶n kiÓm tra c«ng t¸c qu¶n lý chÊt lîng thi c«ng x©y dùng trªn c«ng trêng" Tªn Chñ ®Çu t ................................................ ..... ................................................ ..... céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc ------------------§Þa ®iÓm, ngµy....... th¸ng....... n¨m..........

Biªn b¶n kiÓm tra c«ng t¸c qu¶n lý chÊt lîng thi c«ng x©y dùng trªn c«ng trêng

1. 2. 3.

C«ng tr×nh: ............................................................................................................................... §Þa ®iÓm x©y dùng: .................................................................................................................. Thµnh phÇn trùc tiÕp tham gia kiÓm tra: Ghi râ hä tªn, chøc vô

-

Ngêi phô tr¸ch bé phËn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t hoÆc ngêi phô tr¸ch gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña Tæng thÇu ®èi víi h×nh thøc hîp ®ång tæng thÇu; Ngêi phô tr¸ch kü thuËt thi c«ng trùc tiÕp cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh.

Trong trêng hîp hîp ®ång tæng thÇu, ngêi phô tr¸ch gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t tham dù ®Ó kiÓm tra c«ng t¸c kiÓm tra cña tæng thÇu víi nhµ thÇu phô. 4. Thêi gian tiÕn hµnh kiÓm tra: B¾t ®Çu : ....... ngµy.......... th¸ng ......... n¨m ........... KÕt thóc : ....... ngµy.......... th¸ng ......... n¨m ........... T¹i: ....................................... 5. Néi dung vµ kÕt qu¶ kiÓm tra. STT 1 2 3 Néi dung kiÓm tra HÖ thèng tiªu chuÈn, qui ph¹m kü thuËt chuyªn m«n cã liªn quan HÖ thèng ®¶m b¶o chÊt lîng thi c«ng x©y dùng trªn c«ng trêng ChÕ ®é qui ®Þnh tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt lîng thi c«ng KÕt qu¶ kiÓm tra
§ñ Cã Cã Kh«ng Kh«ng Kh«ng

13

TCXDVN 371 : 2006
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Phï hîp Kh«ng N¨ng lùc cña c¸n bé qu¶n lý Phï hîp Kh«ng N¨ng lùc cña c¸n bé kü thuËt thi c«ng Cã Kh«ng Chøng chØ tay nghÒ cña c¸c lo¹i thî chÝnh Phï hîp Kh«ng N¨ng lùc cña thÇu phô vµ chÕ ®é qu¶n lý ®èi víi thÇu phô Cã Kh«ng TÝnh ph¸p lý cña b¶n vÏ thi c«ng Cã Kh«ng B¶ng tæng tiÕn ®é thi c«ng Cã Kh«ng BiÖn ph¸p thi c«ng Cã Kh«ng ChÕ ®é kiÓm nghiÖm chÊt lîng thi c«ng ChuÈn Kh«ng Phßng thÝ nghiÖm hiÖn trêng Phï hîp Kh«ng N¨ng lùc trang thiÕt bÞ phôc vô thi c«ng Kh«ng §iÒu kiÖn kho b·i cÊt gi÷ vµ qu¶n lý vËt liÖu, thiÕt bÞ ë §¹t Y/C hiÖn trêng Cã Kh«ng ChÕ ®é lËp vµ lu tr÷ hå s¬ qu¶n lý chÊt lîng x©y dùng c«ng tr×nh ..... ….. ... Ghi chó: ........................................................................................................................

6. 7.

KÕt luËn kiÓm ....................................................................................................................

tra :

C¸c thµnh phÇn tham gia kiÓm tra: (Ký, ghi râ hä tªn vµ chøc vô tõng ngêi tham gia)

14

TCXDVN 371 : 2006

(Tham kh¶o) Ph©n chia bé phËn c«ng tr×nh, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng §èi víi c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông vµ c«ng nghiÖp tuú theo qui m« x©y dùng, tiÕn ®é thi c«ng cña tõng ®èi tîng cô thÓ, c¸c bé phËn c«ng tr×nh, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng thêng ®îc chia nh sau: ST T 1 2 Bé phËn c«ng tr×nh, Giai ®o¹n thi c«ng C¸c c«ng viÖc x©y dùng chÝnh

Phô lôc B

NÒn, mãng (phÇn khuÊt Lµm ®Êt, Xö lý nÒn mãng, Mãng cäc, §µi mãng, díi cèt nÒn) Mãng nhµ, Chèng thÊm díi mÆt ®Êt, NÒn nhµ, … KÕt cÊu chÞu lùc th©n Cét, dÇm, sµn, têng bao che, v¸ch ng¨n,… nhµ (phÇn tõ cèt nÒn tíi m¸i) Trang trÝ, kiÕn tróc hoµn thiÖn MÆt nÒn; MÆt sµn nhµ; mÆt m¸i; Chèng thÊm, c¸ch nhiÖt, t¹o d¸ng kiÕn tróc, tr¸t, hoµn thiÖn trong, ngoµi nhµ, cöa,… CÊp níc, tho¸t níc, sëi Êm; §iÖn c«ng tr×nh; KiÕn tróc th«ng minh ; Th«ng giã vµ ®iÒu hoµ kh«ng khÝ, .... L¾p ®Æt buång thang; l¾p ®Æt hÖ thèng têi, l¾p ®Æt hÖ thèng ®iÖn, hÖ thång ®iÒu khiÓn, tù ®éng cña thang,…

3

4 9

HÖ thèng kü thuËt Thang m¸y

10

ChÕ t¹o, l¾p ®Æt thiÕt ChÕ t¹o tõng thiÕt bÞ, l¾p ®Æt tÜnh tõng thiÕt bÞ. bÞ

15

TCXDVN 371 : 2006

11

Ch¹y thö kh«ng t¶i Ch¹y thö kh«ng t¶i

®¬n

®éng Ch¹y thö ®¬n ®éng tõng thiÕt bÞ.

12

liªn

®éng Ch¹y thö liªn ®éng kh«ng t¶i tõng côm thiÕt bÞ.

13 14

Ch¹y thö liªn ®éng cã t¶i Thu l«i, chèng sÐt

Ch¹y thö liªn ®éng cã t¶i tõng côm thiÕt bÞ, tõng d©y chuyÒn s¶n xuÊt. HÖ thèng thu sÐt, tiÕp ®Þa.

Phô lôc C
(qui ®Þnh) MÉu biªn b¶n nghiÖm thu ®Çu vµo céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ----------------§Þa ®iÓm, ngµy.......... th¸ng......... n¨m.......... Biªn b¶n Sè ................. NghiÖm thu vËt liÖu, thiÕt bÞ, s¶n phÈm chÕ t¹o s½n tríc khi sö dông C«ng tr×nh .................................................(ghi tªn c«ng tr×nh x©y dùng)............................................... H¹ng môc: ...................................................(ghi tªn h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng)........................... §Þa ®iÓm x©y dùng: .......(ghi râ ®Þa ®iÓm x©y dùng h¹ng môc c«ng tr×nh vµ c«ng tr×nh x©y dùng)........ 1. §èi tîng nghiÖm thu: (ghi râ tªn vËt liÖu, thiÕt bÞ, s¶n phÈm chÕ t¹o s½n cÇn nghiÖm thu ) 2. Thµnh phÇn trùc tiÕp tham gia nghiÖm thu: (Ghi râ tæ chøc, hä tªn vµ chøc vô c¸ nh©n)

16

TCXDVN 371 : 2006

-

Ngêi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t hoÆc ngêi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña Tæng thÇu ®èi víi h×nh thøc hîp ®ång tæng thÇu ; Ngêi phô tr¸ch kü thuËt thi c«ng trùc tiÕp cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh.

Trong trêng hîp hîp ®ång tæng thÇu, ngêi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t tham dù ®Ó kiÓm tra c«ng t¸c nghiÖm thu cña tæng thÇu víi nhµ thÇu phô. 3. Thêi gian nghiÖm thu : B¾t ®Çu : .......... ngµy.......... th¸ng......... n¨m.......... KÕt thóc : ........... ngµy.......... th¸ng......... n¨m.......... T¹i: ........................... 4. §¸nh gi¸ c«ng viÖc x©y dùng ®· thùc hiÖn: a) VÒ tµi liÖu lµm c¨n cø nghiÖm thu - PhiÕu yªu cÇu nghiÖm thu cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng; - Hå s¬ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®îc chñ ®Çu t phª duyÖt vµ nh÷ng thay ®æi thiÕt kÕ ®· ®îc chÊp thuËn: (Ghi râ tªn c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ cã liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu) - Tiªu chuÈn, quy ph¹m x©y dùng ®îc ¸p dông: (Ghi râ tªn tiªu chuÈn, qui ph¹m, tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt chuyªn m«n cã liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu) - Hå s¬ thÇu vµ hîp ®ång x©y dùng; - Hå s¬ xuÊt xø, Chøng chØ kü thuËt xuÊt xëng, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm mÉu kiÓm nghiÖm chÊt lîng; - Danh môc tÝnh n¨ng kü thuËt cña c¸c ®èi tîng nghiÖm thu; - NhËt ký thi c«ng, nhËt ký gi¸m s¸t cña chñ ®Çu t vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c cã liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu; - Biªn b¶n nghiÖm thu néi bé ®èi tîng nghiÖm thu;

b) VÒ chÊt lîng vËt liÖu, thiÕt bÞ, s¶n phÈm chÕ t¹o s½n: (®èi chiÕu víi thiÕt kÕ, tiªu
chuÈn, qui ph¹m kü thuËt, tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt chuyªn m«n vµ yªu cÇu kü thuËt cña c«ng tr×nh x©y dùng cã liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu: - §a ra c¸c néi dung kü thuËt cÇn kiÓm tra khi nghiÖm thu ®Ó cã c¬ së ®¸nh gi¸ chÊt lîng ®èi tîng nghiÖm thu; - Thùc hiÖn c«ng t¸c nghiÖm thu nh qui ®Þnh ë ®iÒu 4.1 tiªu chuÈn nµy; - §¸nh gi¸ chÊt lîng ®èi tîng nghiÖm thu) c) C¸c ý kiÕn kh¸c nÕu cã. 5. KÕt luËn : (ghi râ theo c¸c néi dung sau) - ChÊp nhËn hay kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu, ®ång ý hay kh«ng ®ång ý ®a vµo sö dông cho c«ng tr×nh ®èi tîng nghiÖm thu. NÕu kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu ph¶i ghi râ lý do, - Ghi râ tªn vµ sè lîng c¸c ®èi tîng kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu. Thêi gian nhµ thÇu x©y l¾p ph¶i ®a c¸c ®èi tîng kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu ra khái c«ng trêng. 6. C¸c thµnh phÇn trùc tiÕp tham gia nghiÖm thu:(Ký, ghi râ hä tªn vµ chøc vô tõng ngêi tham gia)

17

TCXDVN 371 : 2006

Hå s¬ nghiÖm thu bao gåm: - Biªn b¶n nghiÖm thu vËt liÖu, thiÕt bÞ, s¶n phÈm chÕ t¹o s½n tríc khi sö dông vµ c¸c phô lôc kÌm theo nÕu cã; - C¸c tµi liÖu lµm c¨n cø ®Ó nghiÖm thu.

Phô lôc D

(qui ®Þnh)

MÉu biªn b¶n nghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ----------------§Þa ®iÓm, ngµy.......... th¸ng......... n¨m.......... Biªn b¶n Sè ........................... NghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng C«ng tr×nh .........(ghi tªn c«ng dùng)....................................................................................... tr×nh x©y

18

TCXDVN 371 : 2006
H¹ng môc: .........(ghi tªn h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng)..................................................................... §Þa ®iÓm x©y dùng: .......(ghi râ ®Þa ®iÓm x©y dùng h¹ng môc c«ng tr×nh vµ c«ng tr×nh x©y dùng)........

1. 2.

§èi tîng nghiÖm thu: (ghi râ tªn c«ng viÖc ®· hoµn thµnh cÇn nghiÖm thu vµ vÞ trÝ n»m trong h¹ng môc hoÆc c«ng tr×nh) Thµnh phÇn trùc tiÕp tham gia nghiÖm thu: (Ghi râ tæ chøc, hä tªn vµ chøc vô c¸ nh©n) - Ngêi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t hoÆc ngêi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña Tæng thÇu ®èi víi h×nh thøc hîp ®ång tæng thÇu ; - Ngêi phô tr¸ch kü thuËt thi c«ng trùc tiÕp cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. Trong trêng hîp hîp ®ång tæng thÇu, ngêi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t tham dù ®Ó kiÓm tra c«ng t¸c nghiÖm thu cña tæng thÇu víi nhµ thÇu phô.

3.

Thêi gian nghiÖm thu : B¾t ®Çu : .......... ngµy.......... th¸ng......... n¨m.......... KÕt thóc : ........... ngµy.......... th¸ng......... n¨m.......... T¹i: ...........................

4. §¸nh gi¸ c«ng viÖc x©y dùng ®· thùc hiÖn: a) VÒ tµi liÖu lµm c¨n cø nghiÖm thu: - PhiÕu yªu cÇu nghiÖm thu cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng; - Hå s¬ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®îc chñ ®Çu t phª duyÖt vµ nh÷ng thay ®æi thiÕt kÕ ®· ®îc chÊp thuËn: (Ghi râ tªn c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ cã liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu) - Tiªu chuÈn, quy ph¹m x©y dùng ®îc ¸p dông: (Ghi râ tªn tiªu chuÈn, qui ph¹m, tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt chuyªn m«n cã liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu) - Hå s¬ thÇu vµ hîp ®ång x©y dùng; - Biªn b¶n nghiÖm thu vËt liÖu, thiÕt bÞ, s¶n phÈm chÕ t¹o s½n tríc khi sö dông; - C¸c tµi liÖu thÝ nghiÖm, quan tr¾c, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm mÉu kiÓm nghiÖm cña ®èi tîng nghiÖm thu (nÕu thiÕt kÕ hoÆc tiªu chuÈn, qui ph¹m cã liªn quan yªu cÇu) - B¶n vÏ hoµn c«ng; - NhËt ký thi c«ng, nhËt ký gi¸m s¸t cña chñ ®Çu t vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c cã liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu; - Biªn b¶n nghiÖm thu néi bé ®èi tîng nghiÖm thu.

b) VÒ chÊt lîng c«ng viÖc x©y dùng: (®èi chiÕu víi thiÕt kÕ, tiªu chuÈn qui ph¹m kü
thuËt, tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt chuyªn m«n vµ yªu cÇu kü thuËt cña c«ng tr×nh x©y dùng cã liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu: - §a ra c¸c néi dung kü thuËt cÇn kiÓm tra ®Ó cã c¬ së ®¸nh gi¸ chÊt lîng cÇn nghiÖm thu; - Thùc hiÖn c«ng t¸c nghiÖm thu nh qui ®Þnh ë ®iÒu 4.2 tiªu chuÈn nµy;

19

TCXDVN 371 : 2006
§¸nh gi¸ chÊt lîng ®èi tîng nghiÖm thu)

c) C¸c ý kiÕn kh¸c nÕu cã. 5. KÕt luËn : (ghi râ theo c¸c néi dung sau) - ChÊp nhËn hay kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu, ®ång ý hay kh«ng ®ång ý cho triÓn khai c¸c c«ng viÖc x©y dùng tiÕp theo. NÕu kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu th× ghi râ lý do. - C¸c sai sãt cßn tån t¹i vµ c¸c khiÕm khuyÕt cÇn söa ch÷a. Thêi gian nhµ thÇu ph¶i hoµn thµnh c«ng t¸c söa ch÷a. 6. C¸c thµnh phÇn trùc tiÕp tham gia nghiÖm thu:(Ký ghi râ hä tªn vµ chøc vô tõng ngêi tham gia).

Hå s¬ nghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng gåm: - Biªn b¶n nghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng vµ c¸c phô lôc kÌm theo nÕu cã; - C¸c tµi liÖu lµm c¨n cø ®Ó nghiÖm thu.

Phô lôc E (qui ®Þnh)

20

TCXDVN 371 : 2006

MÉu biªn b¶n nghiÖm l¾p ®Æt tÜnh thiÕt bÞ céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ----------------§Þa ®iÓm, ngµy.......... th¸ng......... n¨m.......... Biªn b¶n Sè ........................... NghiÖm thu l¾p ®Æt tÜnh thiÕt bÞ C«ng tr×nh .................................(ghi tªn c«ng tr×nh x©y dùng)............................................................... H¹ng môc: .................................(ghi tªn h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng)............................................. §Þa ®iÓm x©y dùng: .......(ghi râ ®Þa ®iÓm x©y dùng h¹ng môc c«ng tr×nh vµ c«ng tr×nh x©y dùng).......

1. 2.

ThiÕt bÞ/Côm thiÕt bÞ ®îc nghiÖm thu: (ghi râ tªn thiÕt bÞ/côm thiÕt bÞ vµ vÞ trÝ ®· l¾p ®Æt trªn c«ng tr×nh) Thµnh phÇn trùc tiÕp tham gia nghiÖm thu: (Ghi râ tæ chøc, hä tªn vµ chøc vô c¸ nh©n) - Ngêi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t hoÆc ngêi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña Tæng thÇu ®èi víi h×nh thøc hîp ®ång tæng thÇu ; - Ngêi phô tr¸ch kü thuËt thi c«ng trùc tiÕp cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. Trong trêng hîp hîp ®ång tæng thÇu, ngêi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t tham dù ®Ó kiÓm tra c«ng t¸c nghiÖm thu cña tæng thÇu víi nhµ thÇu phô.

3. Thêi gian nghiÖm thu : B¾t ®Çu : .......... ngµy.......... th¸ng......... n¨m.......... KÕt thóc : ........... ngµy.......... th¸ng......... n¨m.......... T¹i: ...................... 4. §¸nh gi¸ c«ng viÖc x©y dùng ®· thùc hiÖn: a) VÒ tµi liÖu lµm c¨n cø nghiÖm thu: - PhiÕu yªu cÇu nghiÖm thu cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng; - Hå s¬ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®îc chñ ®Çu t phª duyÖt vµ nh÷ng thay ®æi thiÕt kÕ ®· ®îc chÊp thuËn: (Ghi râ tªn c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ cã liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu) - Tiªu chuÈn, quy ph¹m x©y dùng ®îc ¸p dông: (Ghi râ tªn tiªu chuÈn, qui ph¹m, tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt chuyªn m«n cã liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu) - Hå s¬ thÇu vµ hîp ®ång x©y dùng; - Biªn b¶n nghiÖm thu vËt liÖu, thiÕt bÞ, s¶n phÈm chÕ t¹o s½n tríc khi sö dông;

21

TCXDVN 371 : 2006
C¸c tµi liÖu thÝ nghiÖm, quan tr¾c, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm mÉu kiÓm nghiÖm cña ®èi tîng nghiÖm thu (nÕu thiÕt kÕ hoÆc tiªu chuÈn, qui ph¹m cã liªn quan yªu cÇu) B¶n vÏ hoµn c«ng; NhËt ký thi c«ng, nhËt ký gi¸m s¸t cña chñ ®Çu t vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c cã liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu; Biªn b¶n nghiÖm thu néi bé ®èi tîng nghiÖm thu; C«ng t¸c chuÈn bÞ ®Ó triÓn khai c«ng viÖc x©y dùng tiÕp theo.

b) VÒ

chÊt lîng l¾p ®Æt tÜnh thiÕt bÞ: (®èi chiÕu víi thiÕt kÕ, tiªu chuÈn qui ph¹m kü thuËt, tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt chuyªn m«n vµ yªu cÇu kü thuËt cña c«ng tr×nh x©y dùng cã liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu: - §a ra c¸c néi dung kü thuËt cÇn kiÓm tra ®Ó cã c¬ së ®¸nh gi¸ chÊt lîng ®èi tîng nghiÖm thu; - Thùc hiÖn c«ng t¸c nghiÖm thu nh qui ®Þnh ë ®iÒu 4.2 tiªu chuÈn nµy; - §¸nh gi¸ chÊt lîng ®èi tîng nghiÖm thu) c) C¸c ý kiÕn kh¸c nÕu cã. 5. KÕt luËn : (ghi râ theo c¸c néi dung sau) - ChÊp nhËn hay kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu, ®ång ý hay kh«ng ®ång ý cho triÓn khai c¸c c«ng viÖc x©y dùng tiÕp theo. NÕu kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu th× ghi râ lý do. - C¸c sai sãt cßn tån t¹i vµ c¸c khiÕm khuyÕt cÇn söa ch÷a. Thêi gian nhµ thÇu ph¶i hoµn thµnh c«ng t¸c söa ch÷a. - C¸c yªu cÇu kh¸c nÕu cã 6. C¸c thµnh phÇn trùc tiÕp tham gia nghiÖm thu (Ký, ghi râ hä tªn vµ chøc vô tõng ngêi tham gia)

Hå s¬ nghiÖm thu l¾p ®Æt tÜnh thiÕt bÞ gåm: - Biªn b¶n nghiÖm thu l¾p ®Æt tÜnh thiÕt bÞ vµ c¸c phô lôc kÌm theo nÕu cã; - C¸c tµi liÖu lµm c¨n cø ®Ó nghiÖm thu.

22

TCXDVN 371 : 2006

Phô lôc F (qui ®Þnh) MÉu biªn b¶n nghiÖm thu bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng; giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ----------------§Þa ®iÓm, ngµy.......... th¸ng......... n¨m.......... Biªn b¶n sè ...................... NghiÖm thu hoµn thµnh bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng C«ng tr×nh .........................(ghi tªn c«ng tr×nh x©y dùng).............................................................................. H¹ng môc: ....................(ghi tªn h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng)................................................................. §Þa ®iÓm x©y dùng: ....(ghi râ ®Þa ®iÓm x©y dùng h¹ng môc c«ng tr×nh vµ c«ng tr×nh x©y dùng)..................

1. §èi tîng nghiÖm thu: (ghi râ tªn bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng hoÆc giai ®o¹n thi
c«ng x©y dùng ®îc nghiÖm thu, vÞ trÝ x©y dùng trªn c«ng tr×nh).

2. Thµnh phÇn trùc tiÕp tham gia nghiÖm thu: (Ghi râ tæ chøc, hä tªn vµ chøc vô

c¸ nh©n) a) PhÝa chñ ®Çu t - Ngêi phô tr¸ch bé phËn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t; (nÕu tù gi¸m s¸t, kh«ng thuª t vÊn); - HoÆc ngêi phô tr¸ch bé phËn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña nhµ thÇu t vÊn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh; b) PhÝa nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh: - Ngêi phô tr¸ch thi c«ng trùc tiÕp cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh; - Vµ ngêi phô tr¸ch bé phËn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña tæng thÇu (®èi víi h×nh thøc hîp ®ång tæng thÇu). c) §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh cã chuyªn gia níc ngoµi th× cÇn cã ®¹i diÖn chuyªn gia thiÕt kÕ vµ chuyªn gia thi c«ng tham gia vµo c«ng viÖc nghiÖm thu. C¸c ®¹i diÖn nµy do c¬ quan qu¶n lÝ chuyªn gia níc ngoµi t¹i c«ng tr×nh ®Ò nghÞ, Chñ ®Çu t quyÕt ®Þnh. 3. Thêi gian nghiÖm thu : B¾t ®Çu : .......... ngµy.......... th¸ng......... n¨m.......... KÕt thóc : ........... ngµy.......... th¸ng......... n¨m..........

23

TCXDVN 371 : 2006
T¹i: ................................. 4. §¸nh gi¸ bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng ®· thùc hiÖn: a) Tµi liÖu lµm c¨n cø nghiÖm thu: - PhiÕu yªu cÇu nghiÖm thu cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng; - Hå s¬ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®îc chñ ®Çu t phª duyÖt vµ nh÷ng thay ®æi thiÕt kÕ ®· ®îc chÊp thuËn: (Ghi râ tªn c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ cã liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu) - Tiªu chuÈn, quy ph¹m x©y dùng ®îc ¸p dông: (Ghi râ tªn tiªu chuÈn, qui ph¹m, tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt chuyªn m«n cã liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu) - Hå s¬ thÇu vµ hîp ®ång x©y dùng; - Biªn b¶n nghiÖm thu vËt liÖu, thiÕt bÞ, s¶n phÈm chÕ t¹o s½n tríc khi sö dông; - Biªn b¶n nghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng cã liªn quan; - C¸c tµi liÖu thÝ nghiÖm, quan tr¾c t¹i hiÖn trêng (nÕu thiÕt kÕ hoÆc tiªu chuÈn, qui ph¹m cã liªn quan chØ ®Þnh) - KÕt qu¶ thÝ nghiÖm mÉu kiÓm nghiÖm cña ®èi tîng nghiÖm thu; - B¶n vÏ hoµn c«ng; - NhËt ký thi c«ng, nhËt ký gi¸m s¸t cña chñ ®Çu t vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c cã liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu; - Biªn b¶n nghiÖm thu néi bé ®èi tîng nghiÖm thu; - C«ng t¸c chuÈn bÞ ®Ó triÓn khai bé phËn c«ng tr×nh, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng tiÕp theo. b) VÒ chÊt lîng x©y dùng bé phËn c«ng tr×nh hoÆc giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng: (®èi chiÕu víi thiÕt kÕ, tiªu chuÈn qui ph¹m kü thuËt, tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt chuyªn m«n vµ yªu cÇu kü thuËt cña c«ng tr×nh x©y dùng cã liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu: - §a ra c¸c néi dung kü thuËt cÇn kiÓm tra ®Ó cã c¬ së ®¸nh gi¸ chÊt lîng ®èi tîng nghiÖm thu; - Thùc hiÖn c«ng t¸c nghiÖm thu nh qui ®Þnh ë ®iÒu 4.3 tiªu chuÈn nµy; - §¸nh gi¸ chÊt lîng ®èi tîng nghiÖm thu) c) C¸c ý kiÕn kh¸c, nÕu cã. 5. KÕt luËn : - ChÊp nhËn hay kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu vµ ®ång ý triÓn khai giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng tiÕp theo. - C¸c sai sãt cßn tån t¹i vµ c¸c khiÕm khuyÕt cÇn söa ch÷a. Thêi gian nhµ thÇu ph¶i hoµn thµnh c«ng t¸c söa ch÷a. - C¸c yªu cÇu kh¸c nÕu cã. 6. C¸c thµnh phÇn trùc tiÕp tham gia nghiÖm thu (Ký, ghi râ hä tªn vµ chøc vô tõng ngêi tham gia)

Hå s¬ nghiÖm thu giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng, bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng gåm: - Biªn b¶n nghiÖm thu hoµn thµnh bé phËn c«ng tr×nh, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng vµ c¸c phô lôc kh¸c kÌm theo;

24

TCXDVN 371 : 2006
C¸c tµi liÖu lµm c¨n cø ®Ó nghiÖm thu.

25

TCXDVN 371 : 2006 Phô lôc G
(qui ®Þnh) MÉu biªn b¶n nghiÖm thu thiÕt bÞ ch¹y thö ®¬n ®éng kh«ng t¶i céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ----------------§Þa ®iÓm, ngµy.......... th¸ng......... n¨m.......... Biªn b¶n Sè ........................... NghiÖm thu thiÕt bÞ ch¹y thö ®¬n ®éng kh«ng t¶i C«ng tr×nh .........................(ghi tªn c«ng tr×nh x©y dùng)....................................................................... H¹ng môc: ....................(ghi tªn h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng).......................................................... §Þa ®iÓm x©y dùng: ....(ghi râ ®Þa ®iÓm x©y dùng h¹ng môc c«ng tr×nh vµ c«ng tr×nh x©y dùng)...........

1.

ThiÕt bÞ/Côm thiÕt bÞ ®îc nghiÖm thu: (ghi râ tªn thiÕt bÞ vµ vÞ trÝ ®· l¾p ®Æt trªn c«ng tr×nh) 2. Thµnh phÇn trùc tiÕp tham gia nghiÖm thu: (Ghi râ tæ chøc, hä tªn vµ chøc vô c¸ nh©n) a) PhÝa chñ ®Çu t - Ngêi phô tr¸ch bé phËn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t; (nÕu tù gi¸m s¸t, kh«ng thuª t vÊn); - HoÆc ngêi phô tr¸ch bé phËn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña nhµ thÇu t vÊn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh; b) PhÝa nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh: - Ngêi phô tr¸ch thi c«ng trùc tiÕp cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh; - Vµ ngêi phô tr¸ch bé phËn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña tæng thÇu (®èi víi h×nh thøc hîp ®ång tæng thÇu). c) §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh cã chuyªn gia níc ngoµi th× cÇn cã ®¹i diÖn chuyªn gia thiÕt kÕ vµ chuyªn gia thi c«ng tham gia vµo c«ng viÖc nghiÖm thu. C¸c ®¹i diÖn nµy do c¬ quan qu¶n lÝ chuyªn gia níc ngoµi t¹i c«ng tr×nh ®Ò nghÞ, Chñ ®Çu t quyÕt ®Þnh. 3. Thêi gian nghiÖm thu : B¾t ®Çu : .......... ngµy.......... th¸ng......... n¨m.......... KÕt thóc : ........... ngµy.......... th¸ng......... n¨m.......... T¹i: ................................. 4. §¸nh gi¸ c«ng t¸c ch¹y thö thiÕt bÞ ®¬n ®éng kh«ng t¶i ®· thùc hiÖn: a) VÒ tµi liÖu lµm c¨n cø nghiÖm thu: - PhiÕu yªu cÇu nghiÖm thu cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng; - Hå s¬ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®îc chñ ®Çu t phª duyÖt vµ nh÷ng thay ®æi thiÕt kÕ ®· ®îc chÊp thuËn: (Ghi râ tªn c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ cã liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu)

26

TCXDVN 371 : 2006
Tiªu chuÈn, quy ph¹m x©y dùng ®îc ¸p dông: (Ghi râ tªn tiªu chuÈn, qui ph¹m, tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt chuyªn m«n cã liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu) - Hå s¬ thÇu vµ hîp ®ång x©y dùng; - Biªn b¶n nghiÖm thu vËt liÖu, thiÕt bÞ, s¶n phÈm chÕ t¹o s½n tríc khi sö dông; - Biªn b¶n nghiÖm thu l¾p ®Æt tÜnh thiÕt bÞ cã liªn quan; - C¸c tµi liÖu thÝ nghiÖm, quan tr¾c t¹i hiÖn trêng (nÕu thiÕt kÕ hoÆc tiªu chuÈn, qui ph¹m cã liªn quan chØ ®Þnh) - B¶n vÏ hoµn c«ng; - NhËt ký thi c«ng, nhËt ký gi¸m s¸t cña chñ ®Çu t vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c cã liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu; - Biªn b¶n nghiÖm thu néi bé ®èi tîng nghiÖm thu; - C«ng t¸c chuÈn bÞ viÖc ®Ó triÓn khai ch¹y thö ®¬n ®éng kh«ng t¶i thiÕt bÞ tiÕp theo. b) VÒ chÊt lîng thiÕt bÞ ch¹y thö ®¬n ®éng kh«ng t¶i: (®èi chiÕu víi thiÕt kÕ, tiªu chuÈn qui ph¹m kü thuËt, tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt chuyªn m«n vµ yªu cÇu kü thuËt cña c«ng tr×nh x©y dùng cã liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu: - §a ra c¸c néi dung kü thuËt cÇn kiÓm tra ®Ó cã c¬ së ®¸nh gi¸ chÊt lîng ®èi tîng nghiÖm thu; - Thùc hiÖn c«ng t¸c nghiÖm thu nh qui ®Þnh ë ®iÒu 4.3 tiªu chuÈn nµy; - §¸nh gi¸ chÊt lîng ®èi tîng nghiÖm thu) c) C¸c ý kiÕn kh¸c nÕu cã. 5. KÕt luËn : (ghi râ theo c¸c néi dung sau) - ChÊp nhËn hay kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu vµ ®ång ý triÓn khai c¸c c«ng viÖc x©y dùng tiÕp theo. - C¸c sai sãt cßn tån t¹i vµ c¸c khiÕm khuyÕt cÇn söa ch÷a. Thêi gian nhµ thÇu ph¶i hoµn thµnh c«ng t¸c söa ch÷a. - C¸c yªu cÇu kh¸c nÕu cã. 6. C¸c thµnh phÇn trùc tiÕp tham gia nghiÖm thu ( Ký ghi râ hä tªn vµ chøc vô tõng ngêi tham gia)

-

Hå s¬ nghiÖm thu ch¹y thö thiÕt bÞ ®¬n ®éng kh«ng t¶i gåm: - Biªn b¶n nghiÖm thu thiÕt bÞ ch¹y thö ®¬n ®éng kh«ng t¶i; - C¸c tµi liÖu lµm c¨n cø ®Ó nghiÖm thu.

27

TCXDVN 371 : 2006

Phô lôc H
(qui ®Þnh) MÉu biªn b¶n nghiÖm thu thiÕt bÞ ch¹y thö liªn ®éng kh«ng t¶i

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ----------------§Þa ®iÓm, ngµy.......... th¸ng......... n¨m.......... Biªn b¶n sè ...................... NghiÖm thu thiÕt bÞ ch¹y thö Liªn ®éng KH¤NG t¶i C«ng tr×nh .........................(ghi tªn c«ng tr×nh x©y dùng)....................................................................... H¹ng môc: ....................(ghi tªn h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng).......................................................... §Þa ®iÓm x©y dùng: ....(ghi râ ®Þa ®iÓm x©y dùng h¹ng môc c«ng tr×nh vµ c«ng tr×nh x©y dùng)...........

1. 2.

HÖ thèng thiÕt bÞ ®îc nghiÖm thu bao gåm: (Ghi râ tªn hÖ thèng thiÕt bÞ vµ thêi gian ch¹y thö (b¾t ®Çu, kÕt thóc), vÞ trÝ l¾p ®Æt trªn h¹ng môc, c«ng tr×nh) Thµnh phÇn trùc tiÕp tham gia nghiÖm thu: (Ghi râ tæ chøc; hä tªn vµ chøc vô c¸ nh©n)

a) Ngêi

phô tr¸ch bé phËn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t hoÆc ngêi phô tr¸ch bé phËn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña Tæng thÇu trong trêng hîp nghiÖm thu bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng do nhµ thÇu phô thùc hiÖn;

b) Ngêi phô tr¸ch thi c«ng trùc tiÕp cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh; Trong trêng hîp hîp ®ång tæng thÇu, ngêi phô tr¸ch bé phËn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t tham dù ®Ó kiÓm tra c«ng t¸c nghiÖm thu cña tæng thÇu víi c¸c nhµ thÇu phô. c) §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh cã chuyªn gia níc ngoµi cÇn cã ®¹i diÖn chuyªn gia thiÕt kÕ vµ chuyªn gia thi c«ng tham gia vµo c«ng viÖc nghiÖm thu. C¸c ®¹i diÖn nµy do c¬ quan qu¶n lÝ chuyªn gia níc ngoµi t¹i c«ng tr×nh ®Ò nghÞ, Chñ ®Çu t quyÕt ®Þnh. 3. Thêi gian nghiÖm thu :

28

TCXDVN 371 : 2006
B¾t ®Çu : .......... ngµy.......... th¸ng......... n¨m.......... KÕt thóc : ........... ngµy.......... th¸ng......... n¨m.......... T¹i: ................................. 4. §¸nh gi¸ c«ng t¸c ch¹y thö thiÕt bÞ liªn ®éng kh«ng t¶i ®· thùc hiÖn: a) VÒ tµi liÖu lµm c¨n cø nghiÖm thu - PhiÕu yªu cÇu nghiÖm thu cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng; - Hå s¬ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®îc chñ ®Çu t phª duyÖt vµ nh÷ng thay ®æi thiÕt kÕ ®· ®îc chÊp thuËn: (Ghi râ tªn c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ cã liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu) - Tiªu chuÈn, quy ph¹m x©y dùng ®îc ¸p dông: (Ghi râ tªn tiªu chuÈn, qui ph¹m, tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt chuyªn m«n cã liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu) - Hå s¬ thÇu vµ hîp ®ång x©y dùng; - Biªn b¶n nghiÖm thu vËt liÖu, thiÕt bÞ, s¶n phÈm chÕ t¹o s½n tríc khi sö dông; - Biªn b¶n nghiÖm thu l¾p ®Æt tÜnh thiÕt bÞ cã liªn quan; - Biªn b¶n nghiÖm thu thiÕt bÞ ch¹y thö ®¬n ®éng kh«ng t¶i cã liªn quan; - C¸c tµi liÖu thÝ nghiÖm, quan tr¾c t¹i hiÖn trêng (nÕu thiÕt kÕ hoÆc tiªu chuÈn, qui ph¹m cã liªn quan chØ ®Þnh) - B¶n vÏ hoµn c«ng; - NhËt ký thi c«ng, nhËt ký gi¸m s¸t cña chñ ®Çu t vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c cã liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu; - Biªn b¶n nghiÖm thu néi bé cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng. - C«ng t¸c chuÈn bÞ ®Ó triÓn khai ch¹y thö liªn ®éng kh«ng t¶i hÖ thèng thiÕt bÞ tiÕp theo; b) VÒ chÊt lîng thiÕt bÞ ch¹y thö liªn ®éng kh«ng t¶i: (®èi chiÕu víi thiÕt kÕ, tiªu chuÈn qui ph¹m kü thuËt, tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt chuyªn m«n vµ yªu cÇu kü thuËt cña c«ng tr×nh x©y dùng cã liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu: - §a ra c¸c néi dung kü thuËt cÇn kiÓm tra ®Ó cã c¬ së ®¸nh gi¸ chÊt lîng ®èi tîng nghiÖm thu; - Thùc hiÖn c«ng t¸c nghiÖm thu nh qui ®Þnh ë ®iÒu 4.3 tiªu chuÈn nµy; - §¸nh gi¸ chÊt lîng ®èi tîng nghiÖm thu) c) C¸c ý kiÕn kh¸c nÕu cã. 5. KÕt luËn : (ghi râ theo c¸c néi dung sau) - ChÊp nhËn hay kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu vµ ®ång ý triÓn khai c¸c c«ng viÖc x©y dùng tiÕp theo. - C¸c sai sãt cßn tån t¹i vµ c¸c khiÕm khuyÕt cÇn söa ch÷a. Thêi gian nhµ thÇu ph¶i hoµn thµnh c«ng t¸c söa ch÷a. - C¸c yªu cÇu kh¸c nÕu cã. 6. C¸c thµnh phÇn trùc tiÕp tham gia nghiÖm thu ( Ký ghi râ hä tªn vµ chøc vô tõng ngêi tham gia)

Hå s¬ nghiÖm thu ch¹y thö thiÕt bÞ liªn ®éng kh«ng t¶i gåm: - Biªn b¶n nghiÖm thu thiÕt bÞ ch¹y thö liªn ®éng kh«ng t¶i vµ c¸c phô lôc kÌm theo nÕu cã; - C¸c tµi liÖu lµm c¨n cø ®Ó nghiÖm thu.

29

TCXDVN 371 : 2006

(qui ®Þnh) MÉu biªn b¶n nghiÖm thu thiÕt bÞ ch¹y thö liªn ®éng cã t¶i céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ----------------§Þa ®iÓm , ngµy.......... th¸ng......... n¨m.......... Biªn b¶n sè ...................... NghiÖm thu thiÕt bÞ ch¹y thö Liªn ®éng cã t¶i C«ng tr×nh .........................(ghi tªn c«ng tr×nh x©y dùng)....................................................................... H¹ng môc: ....................(ghi tªn h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng)........................................................... §Þa ®iÓm x©y dùng: ....(ghi râ ®Þa ®iÓm x©y dùng h¹ng môc c«ng tr×nh vµ c«ng tr×nh x©y dùng)............ 1. HÖ thèng thiÕt bÞ ®îc nghiÖm thu bao gåm: (Ghi râ tªn hÖ thèng thiÕt bÞ vµ thêi gian ch¹y thö (b¾t ®Çu, kÕt thóc), vÞ trÝ l¾p ®Æt trªn h¹ng môc, c«ng tr×nh) 2. Thµnh phÇn trùc tiÕp tham gia nghiÖm thu: (Ghi râ tæ chøc, hä tªn vµ chøc vô c¸ nh©n) a) PhÝa chñ ®Çu t: - Ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt vµ ngêi phô tr¸ch bé phËn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t; - Ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt vµ ngêi phô tr¸ch bé phËn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña nhµ thÇu t vÊn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. b) PhÝa nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh: - Ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt vµ ngêi phô tr¸ch thi c«ng trùc tiÕp cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh;

Phô lôc J

30

TCXDVN 371 : 2006

-

Ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt vµ ngêi phô tr¸ch bé phËn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña tæng thÇu ®èi víi h×nh thøc hîp ®ång tæng thÇu. c) PhÝa nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh tham gia nghiÖm thu theo yªu cÇu cña chñ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh: - Ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt; - Chñ nhiÖm thiÕt kÕ. d) §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh cã yªu cÇu phßng ch¸y cao hoÆc cã nguy c¬ « nhiÔm m«i trêng th× nhÊt thiÕt ph¶i cã ®¹i diÖn cña c¬ quan phßng ch¸y ch÷a ch¸y vµ c¬ quan tµi nguyªn m«i trêng cÊp t¬ng ®¬ng trùc tiÕp tham gia nghiÖm thu; e) §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh cã chuyªn gia níc ngoµi th× cÇn cã ®¹i diÖn chuyªn gia thiÕt kÕ vµ chuyªn gia thi c«ng tham gia vµo c«ng viÖc nghiÖm thu. C¸c ®¹i diÖn nµy do c¬ quan qu¶n lÝ chuyªn gia níc ngoµi t¹i c«ng tr×nh ®Ò nghÞ, Chñ ®Çu t quyÕt ®Þnh. f) Vµ c¸c thµnh phÇn kh¸c trùc tiÕp tham gia nghiÖm thu (theo yªu cÇu cña chñ ®Çu t) 3. Thêi gian nghiÖm thu : B¾t ®Çu : .......... ngµy.......... th¸ng......... n¨m.......... KÕt thóc : ........... ngµy.......... th¸ng......... n¨m.......... T¹i: ................................. 4. §¸nh gi¸ c«ng t¸c ch¹y thö thiÕt bÞ liªn ®éng cã t¶i ®· thùc hiÖn: a) VÒ tµi liÖu lµm c¨n cø nghiÖm thu - PhiÕu yªu cÇu nghiÖm thu cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng; - Hå s¬ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®îc chñ ®Çu t phª duyÖt vµ nh÷ng thay ®æi thiÕt kÕ ®· ®îc chÊp thuËn: (Ghi râ tªn c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ cã liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu) - Tiªu chuÈn, quy ph¹m x©y dùng ®îc ¸p dông: (Ghi râ tªn tiªu chuÈn, qui ph¹m, tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt chuyªn m«n cã liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu) - Hå s¬ thÇu vµ hîp ®ång x©y dùng; - Biªn b¶n nghiÖm thu vËt liÖu, thiÕt bÞ, s¶n phÈm chÕ t¹o s½n tríc khi sö dông; - Biªn b¶n nghiÖm thu l¾p ®Æt tÜnh thiÕt bÞ cã liªn quan; - Biªn b¶n nghiÖm thu thiÕt bÞ ch¹y thö ®¬n ®éng kh«ng t¶i cã liªn quan; - Biªn b¶n nghiÖm thu thiÕt bÞ ch¹y thö liªn ®éng kh«ng t¶i cã liªn quan; - C¸c tµi liÖu thÝ nghiÖm, quan tr¾c t¹i hiÖn trêng (nÕu thiÕt kÕ hoÆc tiªu chuÈn, qui ph¹m cã liªn quan chØ ®Þnh) - B¶n vÏ hoµn c«ng; - NhËt ký thi c«ng, nhËt ký gi¸m s¸t cña chñ ®Çu t vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c cã liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu; - V¨n b¶n chÊp thuËn cña c¬ quan qu¶n lý nhµ níc cã thÈm quyÒn vÒ phßng chèng ch¸y, næ; an toµn m«i trêng; an toµn vËn hµnh theo quy ®Þnh; - Biªn b¶n kiÓm tra hå s¬ tµi liÖu hoµn thµnh giai ®o¹n l¾p ®Æt thiÕt bÞ cña c¬ quan qu¶n lý nhµ níc theo ph©n cÊp; - Biªn b¶n nghiÖm thu néi bé cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng; - C«ng t¸c chuÈn bÞ ®Ó triÓn khai ch¹y thö liªn ®éng cã t¶i hÖ thèng thiÕt bÞ. b) VÒ tiÕn ®é l¾p ®Æt thiÕt bÞ: - Ngµy khëi c«ng: - Ngµy hoµn thµnh c) VÒ c«ng suÊt ®a vµo vËn hµnh - Theo thiÕt kÕ (hoÆc theo hå s¬ dù thÇu) - Theo thùc tÕ ®¹t ®îc:

31

TCXDVN 371 : 2006
d) VÒ ®Æc ®iÓm biÖn ph¸p ®Ó b¶o vÖ an toµn lao ®éng, an toµn phßng næ, phßng ch¸y, chèng « nhiÔm m«i trêng vµ an toµn sö dông: e) VÒ Khèi lîng - Theo thiÕt kÕ ®îc duyÖt: - Theo thùc tÕ ®¹t ®îc: f) VÒ chÊt lîng thiÕt bÞ ch¹y thö liªn ®éng cã t¶i: (®èi chiÕu víi thiÕt kÕ, tiªu chuÈn qui ph¹m kü thuËt, tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt chuyªn m«n vµ yªu cÇu kü thuËt cña c«ng tr×nh ®Ó: - §a ra c¸c néi dung kü thuËt cÇn kiÓm tra lµm c¬ së ®¸nh gi¸ chÊt lîng ®èi tîng nghiÖm thu; - Thùc hiÖn c«ng t¸c nghiÖm thu nh qui ®Þnh ë ®iÒu 4.4 tiªu chuÈn nµy; - §¸nh gi¸ chÊt lîng ®èi tîng nghiÖm thu) g) Nh÷ng söa ®æi trong qu¸ tr×nh thi c«ng so víi thiÕt kÕ ®îc duyÖt: h) C¸c ý kiÕn kh¸c nÕu cã. 5. KÕt luËn : (ghi râ theo c¸c néi dung sau) b) ChÊp nhËn hay kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu vµ ®ång ý triÓn khai c¸c c«ng viÖc x©y dùng tiÕp theo. c) C¸c sai sãt cßn tån t¹i vµ c¸c khiÕm khuyÕt cÇn söa ch÷a. Thêi gian nhµ thÇu ph¶i hoµn thµnh c«ng t¸c söa ch÷a. d) C¸c yªu cÇu kh¸c nÕu cã. e) C¸c bªn trùc tiÕp nghiÖm thu chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ quyÕt ®Þnh nghiÖm thu nµy. 6. C¸c thµnh phÇn trùc tiÕp tham gia nghiÖm thu ( Ký ghi râ hä tªn vµ chøc vô vµ ®ãng dÊu) Nhµ thÇu gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh (Ký tªn, ghi râ hä tªn, chøc vô vµ ®ãng dÊu) Chñ ®Çu t (Ký tªn, ghi râ hä tªn, chøc vô vµ ®ãng dÊu)

Nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh (Ký tªn, ghi râ hä vµ tªn, chøc vô vµ ®ãng dÊu);

Nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh (Ký tªn, ghi râ hä tªn, chøc vô vµ ®ãng dÊu)

Ghi chó : TÊt c¶ c¸c thµnh phÇn kh¸c trùc tiÕp tham gia nghiÖm thu (theo yªu cÇu cña chñ ®Çu t) ký, ghi râ hä tªn vµ chøc vô vµo biªn b¶n nµy. Hå s¬ nghiÖm thu thiÕt bÞ ch¹y thö liªn ®éng cã t¶i gåm: Biªn b¶n nghiÖm thu thiÕt bÞ ch¹y thö liªn ®éng cã t¶i vµ c¸c phô lôc kÌm theo biªn b¶n nµy, nÕu cã; C¸c tµi liÖu lµm c¨n cø ®Ó nghiÖm thu.

32

TCXDVN 371 : 2006

Phô lôc K
(qui ®Þnh) MÉu biªn b¶n nghiÖm thu h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc c«ng tr×nh x©y dùng ®· hoµn thµnh ®Ó ®a vµo sö dông Tªn Chñ ®Çu t ................................................ ...... ................................................ ...... céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc ------------------§Þa ®iÓm, ngµy…....... th¸ng…....... n¨m…........

biªn b¶n NghiÖm thu hoµn thµnh h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc c«ng tr×nh x©y dùng ®Ó ®a vµo sö dông

1, 2, 3,

C«ng tr×nh/h¹ng môc c«ng tr×nh:. ................................................................................................ §Þa ®iÓm x©y dùng: .............................................................................................................................. Thµnh phÇn tham gia nghiÖm thu: (Ghi râ tæ chøc, hä tªn vµ chøc vô c¸ nh©n) a) PhÝa chñ ®Çu t: - Ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt vµ ngêi phô tr¸ch bé phËn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t;

33

TCXDVN 371 : 2006
Ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt vµ ngêi phô tr¸ch bé phËn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña nhµ thÇu t vÊn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. b) PhÝa nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh: - Ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt vµ ngêi phô tr¸ch thi c«ng trùc tiÕp cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh; - Ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt vµ ngêi phô tr¸ch bé phËn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña tæng thÇu (®èi víi h×nh thøc hîp ®ång tæng thÇu) c) PhÝa nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh tham gia nghiÖm thu theo yªu cÇu cña chñ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh: - Ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt; - Chñ nhiÖm thiÕt kÕ. d) §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh cã yªu cÇu phßng ch¸y cao hoÆc cã nguy c¬ « nhiÔm m«i trêng th× nhÊt thiÕt ph¶i cã ®¹i diÖn cña c¬ quan phßng ch¸y ch÷a ch¸y vµ c¬ quan tµi nguyªn m«i trêng cÊp t¬ng ®¬ng trùc tiÕp tham gia nghiÖm thu; e) §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh cã chuyªn gia níc ngoµi th× cÇn cã ®¹i diÖn chuyªn gia thiÕt kÕ vµ chuyªn gia thi c«ng tham gia vµo c«ng viÖc nghiÖm thu. C¸c ®¹i diÖn nµy do c¬ quan qu¶n lÝ chuyªn gia níc ngoµi t¹i c«ng tr×nh ®Ò nghÞ, Chñ ®Çu t quyÕt ®Þnh. f) Vµ c¸c thµnh phÇn kh¸c trùc tiÕp tham gia nghiÖm thu (theo yªu cÇu cña chñ ®Çu t) 4, Thêi gian tiÕn hµnh nghiÖm thu : B¾t ®Çu : ....... ngµy ........ th¸ng ....... n¨m ......... KÕt thóc : ....... ngµy ........ th¸ng ....... n¨m ........ T¹i: ............................... §¸nh gi¸ h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng, c«ng tr×nh x©y dùng: a) Tµi liÖu lµm c¨n cø ®Ó nghiÖm thu; - PhiÕu yªu cÇu nghiÖm thu cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng; - Tiªu chuÈn, quy ph¹m x©y dùng ®îc ¸p dông: (Ghi râ tªn tiªu chuÈn, qui ph¹m, tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt chuyªn m«n cã liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu) - Hå s¬ hoµn thµnh x©y dùng c«ng tr×nh theo danh môc t¹i phô lôc 10 cña tiªu chuÈn nµy; - V¨n b¶n chÊp thuËn cña c¬ quan qu¶n lý nhµ níc cã thÈm quyÒn vÒ phßng chèng ch¸y, næ; an toµn m«i trêng; an toµn vËn hµnh theo quy ®Þnh. - Biªn b¶n kiÓm tra hå s¬ tµi liÖu hoµn thµnh x©y dùng h¹ng môc, c«ng tr×nh x©y dùng cña c¬ quan qu¶n lý nhµ níc theo ph©n cÊp; - Biªn b¶n nghiÖm thu néi bé cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng; - Nh÷ng ®iÒu kiÖn chuÈn bÞ ®Ó ®a h¹ng môc, c«ng tr×nh vµo sö dông. b) VÒ tiÕn ®é x©y dùng h¹ng môc, c«ng tr×nh: - Ngµy khëi c«ng: - Ngµy hoµn thµnh: c) VÒ c«ng suÊt ®a vµo vËn hµnh cña h¹ng môc, c«ng tr×nh: - Theo thiÕt kÕ ®îc duyÖt: - Theo thùc tÕ ®¹t ®îc: d) VÒ ®Æc ®iÓm biÖn ph¸p ®Ó b¶o vÖ an toµn lao ®éng, an toµn phßng næ, phßng ch¸y, chèng « nhiÔm m«i trêng vµ an toµn sö dông. - Theo thiÕt kÕ ®îc duyÖt: - Theo thùc tÕ ®¹t ®îc: e) Khèi lîng: - Theo thiÕt kÕ (hoÆc theo hå s¬ dù thÇu) - Theo thùc tÕ ®¹t ®îc: -

5,

34

TCXDVN 371 : 2006

f)

VÒ chÊt lîng h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng, c«ng tr×nh x©y dùng (TiÕn hµnh nghiÖm thu nh qui ®Þnh t¹i ®iÒu 4.4, ®èi chiÕu víi thiÕt kÕ, tiªu chuÈn, qui ph¹m kü thuËt, tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt chuyªn m«n vµ yªu cÇu kü thuËt cña c«ng tr×nh ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt lîng) g) Nh÷ng söa ®æi trong qu¸ tr×nh thi c«ng so víi thiÕt kÕ ®îc duyÖt: h) C¸c ý kiÕn kh¸c nÕu cã. 6, KÕt luËn :

-

ChÊp nhËn hay kh«ng nghiÖm thu hoµn thµnh h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc c«ng tr×nh x©y dùng ®Ó bµn giao ®a vµo sö dông. NÕu kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu th× ph¶i ghi râ lý do; C¸c tån t¹i vÒ chÊt lîng cÇn ph¶i söa ch÷a kh¾c phôc. Thêi gian nhµ thÇu ph¶i hoµn thµnh c«ng t¸c söa ch÷a, kh¾c phôc; C¸c yªu cÇu kh¸c nÕu cã C¸c bªn tham gia nghiÖm thu: (ký, ghi râ hä tªn, chøc vô vµ ®ãng dÊu) Chñ ®Çu t (Ký tªn, ghi râ hä tªn, chøc vô vµ ®ãng dÊu)

7,

Nhµ thÇu gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh (Ký tªn, ghi râ hä tªn, chøc vô vµ ®ãng dÊu)

Nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh (Ký tªn, ghi râ hä tªn, chøc vô vµ ®ãng dÊu);

Nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh (Ký tªn, ghi râ hä tªn, chøc vô vµ ®ãng dÊu)

Ghi chó : TÊt c¶ c¸c thµnh phÇn kh¸c trùc tiÕp tham gia nghiÖm thu (theo yªu cÇu cña chñ ®Çu t) ký, ghi râ hä tªn vµ chøc vô vµo biªn b¶n nµy. Hå s¬ nghiÖm thu gåm: - Biªn b¶n nghiÖm thu hoµn thµnh h¹ng môc, c«ng tr×nh x©y dùng vµ c¸c phô lôc kÌm theo biªn b¶n nµy, nÕu cã; - C¸c tµi liÖu lµm c¨n cø ®Ó nghiÖm thu.

35

TCXDVN 371 : 2006 Phô lôc L

(qui ®Þnh)

MÉu b¶ng kª nh÷ng thay ®æi so víi thiÕt kÕ ®· ®îc duyÖt C«ng tr×nh: .................................... H¹ng ..................................... céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc ------------------§Þa ®iÓm, ngµy......... th¸ng......... n¨m.........

môc:

B¶ng kª nh÷ng thay ®æi so víi thiÕt kÕ ®· ®îc duyÖt

Sè thø tù

Néi dung thay ®æi vµ sè hiÖu b¶n vÏ cña tæ chøc thiÕt kÕ ®· ®îc duyÖt ….. ….. …..

Nguyªn nh©n cã sù thay ®æi

C¬ quan duyÖt hoÆc ®ång ý sù thay ®æi

Tªn, sè, ngµy th¸ng v¨n b¶n cho phÐp thay ®æi

Ghi chó

..... ….. …..

..... ….. …..

….. ….. …..

….. ….. …..

..... ….. …..

§¹i diÖn nhµ thÇu gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh (Ký, ghi râ hä tªn, chøc vô)

§¹i diÖn chñ ®Çu t (Ký, ghi râ hä tªn, chøc vô vµ ®ãng dÊu )

®¹i diÖn Nhµ thÇu thiÕt kÕ (Ký, ghi râ hä tªn, chøc vô vµ ®ãng dÊu);

§¹i diÖn nhµ thÇu chÝnh x©y, l¾p (Ký, ghi râ hä tªn, chøc vô vµ ®ãng dÊu)

Phô lôc M
(qui ®Þnh)

36

TCXDVN 371 : 2006

MÉu b¶ng kª c¸c c«ng viÖc cha hoµn thµnh

C«ng tr×nh: ................................... H¹ng ...................................

môc:

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc ------------------§Þa ®iÓm, ngµy…....... th¸ng…....... n¨m…........

B¶ng kª c¸c c«ng viÖc cha hoµn thµnh

Sè thø tù ..... ….. …..

C«ng viÖc cha hoµn thµnh ….. ….. …..

Gi¸ trÞ dù to¸n (dù thÇu) ….. ….. …..

§¬n vÞ thùc hiÖn ….. ….. …..

Thêi h¹n hoµn thµnh ….. ….. …..

Ghi chó ….. ….. …..

§¹i diÖn nhµ thÇu gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh (Ký, ghi râ hä tªn, chøc vô)

§¹i diÖn chñ ®Çu t (Ký, ghi râ hä tªn, chøc vô vµ ®ãng dÊu )

®¹i diÖn Nhµ thÇu thiÕt kÕ (Ký, ghi râ hä tªn, chøc vô)

§¹i diÖn nhµ thÇu chÝnh x©y, l¾p (Ký, ghi râ hä tªn, chøc vô vµ ®ãng dÊu)

Phô lôc N
(qui ®Þnh) MÉu b¶ng kª nh÷ng tån t¹i vÒ chÊt lîng

37

TCXDVN 371 : 2006

C«ng tr×nh: ................................... H¹ng ....................................

môc:

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc ------------------§Þa ®iÓm, ngµy…....... th¸ng…....... n¨m…........

B¶ng kª nh÷ng tån t¹i vÒ chÊt lîng Sè TT ….. ….. ….. Bé phËn (thiÕt bÞ) ….. ….. ….. M« t¶ t×nh tr¹ng ….. ….. ….. §¬n vÞ chÞu tr¸ch nhiÖm söa ch÷a ….. ….. ….. Ngµy hoµn thµnh ….. ….. ….. Ghi chó ….. ….. …..

§¹i diÖn nhµ thÇu gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh (Ký, ghi râ hä tªn, chøc vô)

§¹i diÖn chñ ®Çu t (Ký, ghi râ hä tªn, chøc vô vµ ®ãng dÊu)

®¹i diÖn Nhµ thÇu thiÕt kÕ (Ký, ghi râ hä tªn, chøc vô );

§¹i diÖn nhµ thÇu chÝnh x©y, l¾p (Ký, ghi râ hä tªn, chøc vô vµ ®ãng dÊu)

Phô lôc P
(qui ®Þnh) MÉu b¶ng kª c¸c hå s¬, tµi liÖu chuÈn bÞ cho nghiÖm thu h¹ng môc, c«ng tr×nh x©y dùng ®Ó bµn giao ®a vµo sö dông C«ng tr×nh: Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

38

TCXDVN 371 : 2006
.................................... H¹ng .................................. §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc ------------------§Þa ®iÓm, ngµy…....... th¸ng…....... n¨m…........

môc:

b¶ng kª c¸c hå s¬ tµi liÖu chuÈn bÞ cho nghiÖm thu H¹ng môc, c«ng tr×nh ®Ó bµn giao ®a vµo sö dông

Sè TT .....

Danh môc hå s¬, tµ× liÖu. .....

C¬ quan chuÈn bÞ .....

®¹i diÖn chñ ®Çu t (Ký, ghi râ hä tªn,chøc vô)

®¹i diÖn nhµ thÇu gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng (Ký, ghi râ hä tªn, chøc vô)

§¹i diÖn nhµ thÇu chÝnh x©y l¾p (Ký, ghi râ hä tªn, chøc vô vµ ®ãng dÊu)

Phô lôc Q (qui ®Þnh)

Tªn chñ ®Çu t

Danh môc hå s¬, tµi liÖu hoµn thµnh h¹ng môc, c«ng tr×nh x©y dùng

39

TCXDVN 371 : 2006 A. Hå s¬ ph¸p lý

1. QuyÕt ®Þnh phª duyÖt dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh, tõng dù ¸n thµnh
phÇn hoÆc tiÓu dù ¸n cña cÊp cã thÈm quyÒn. 2. V¨n b¶n chÊp thuËn cña c¸c c¬ quan qu¶n lý chuyªn ngµnh cã thÈm quyÒn vÒ viÖc cho phÐp sö dông c«ng tr×nh kü thuËt bªn ngoµi hµng rµo : CÊp ®iÖn; Sö dông nguån níc; Khai th¸c níc ngÇm; Khai th¸c kho¸ng s¶n, khai th¸c má; Tho¸t níc ( ®Êu nèi vµo hÖ thèng níc th¶i chung); §êng giao th«ng bé, thuû; An toµn cña ®ª (c«ng tr×nh chui qua ®ª, gÇn ®ª, trong ph¹m vi b¶o vÖ ®ª …); An toµn giao th«ng (nÕu cã).

3. Hîp ®ång (ghi sè, ngµy, th¸ng cña hîp ®ång) gi÷a Chñ ®Çu t víi Nhµ thÇu
t vÊn thùc hiÖn kh¶o s¸t x©y dùng, thiÕt kÕ, nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng chÝnh, gi¸m s¸t thi c«ng x©y dng, kiÓm ®Þnh chÊt lîng, kiÓm tra vµ chøng nhËn sù phï hîp vÒ chÊt lîng vµ còng nh hîp ®ång gi÷a nhµ thÇu chÝnh (t vÊn, thi c«ng x©y dùng) vµ c¸c nhµ thÇu phô (t vÊn, thi c«ng x©y dùng).

4. C¸c tµi liÖu chøng minh ®iÒu kiÖn n¨ng lùc cña nhµ thÇu t vÊn, nhµ thÇu
thi c«ng x©y dùng kÓ c¶ c¸c nhµ thÇu níc ngoµi (thiÕt kÕ x©y dùng, thi c«ng x©y dùng, gi¸m s¸t thi c«ng x©y dng, kiÓm tra vµ chøng nhËn sù phï hîp vÒ chÊt lîng...) 5. KÕt qu¶ thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së cña cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt kÌm theo phÇn thiÕt kÕ c¬ së theo qui ®Þnh. 6. KÕt qu¶ thÈm ®Þnh vµ phª duyÖt thiÕt kÕ kü thuËt, thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng cña chñ ®Çu t kÌm theo hå s¬ thiÕt kÕ theo qui ®Þnh;

7. Biªn b¶n cña c¬ quan qu¶n lý nhµ nuíc theo ph©n cÊp kiÓm tra sù tu©n
thñ quy ®Þnh qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng cña chñ ®Çu t tríc khi nghiÖm thu giai ®o¹n x©y dùng, nghiÖm thu hoµn thµnh h¹ng môc, c«ng tr×nh ®Ó bµn giao ®a vµo sö dông. B. Tµi liÖu qu¶n lý chÊt lîng 1. B¶n vÏ hoµn c«ng c¸c h¹ng môc vµ toµn bé c«ng tr×nh vÒ kiÕn tróc, kÕt cÊu, l¾p ®Æt thiÕt bÞ, hÖ thèng kü thuËt c«ng tr×nh, hoµn thiÖn... (cã danh môc b¶n vÏ kÌm theo). 2. C¸c chøng chØ kü thuËt xuÊt xëng x¸c nhËn chÊt lîng vËt liÖu sö dông trong c«ng tr×nh ®Ó thi c«ng c¸c phÇn : san nÒn , gia cè nÒn , cäc , ®µi cäc , kÕt cÊu ngÇm vµ kÕt cÊu th©n , c¬ ®iÖn vµ hoµn thiÖn ...

40

TCXDVN 371 : 2006 3. C¸c phiÕu kiÓm tra x¸c nhËn chÊt lîng vËt liÖu sö dông trong c«ng tr×nh ®Ó thi c«ng c¸c phÇn : san nÒn , gia cè nÒn , cäc , ®µi cäc , kÕt cÊu ngÇm vµ kÕt cÊu th©n , c¬ ®iÖn vµ hoµn thiÖn ... do mét tæ chøc chuyªn m«n hoÆc mét tæ chøc khoa häc cã t c¸ch ph¸p nh©n , n¨ng lùc vµ sö dông phßng thÝ nghiÖm hîp chuÈn thùc hiÖn. 4. Chøng chØ x¸c nhËn chñng lo¹i vµ chÊt lîng cña c¸c trang thiÕt bÞ phôc vô s¶n xuÊt vµ hÖ thèng kü thuËt l¾p ®Æt trong c«ng tr×nh nh : cÊp ®iÖn , cÊp níc , cÊp gaz ... do n¬i s¶n xuÊt cÊp . 5. Th«ng b¸o kÕt qu¶ kiÓm tra chÊt lîng vËt t , thiÕt bÞ nhËp khÈu sö dông trong h¹ng môc c«ng tr×nh nµy cña c¸c tæ chøc t vÊn cã t c¸ch ph¸p nh©n ®îc nhµ níc quy ®Þnh. 6. C¸c tµi liÖu, biªn b¶n nghiÖm thu chÊt lîng c¸c c«ng t¸c x©y dùng, l¾p ®Æt thiÕt bÞ. KÌm theo mçi biªn b¶n lµ b¶n vÏ hoµn c«ng c«ng t¸c x©y l¾p ®îc nghiÖm thu (cã danh môc biªn b¶n nghiÖm thu c«ng t¸c x©y l¾p kÌm theo). 7. C¸c biªn b¶n nghiÖm thu thiÕt bÞ ch¹y thö ®¬n ®éng vµ liªn ®éng kh«ng t¶i, nghiÖm thu thiÕt bÞ ch¹y thö liªn ®éng cã t¶i, b¸o c¸o kÕt qu¶ kiÓm tra, thÝ nghiÖm, hiÖu chØnh, vËn hµnh thö thiÕt bÞ (kh«ng t¶i vµ cã t¶i). 8. Biªn b¶n thö vµ nghiÖm thu c¸c thiÕt bÞ th«ng tin liªn l¹c, c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ. 9. Biªn b¶n thö vµ nghiÖm thu c¸c thiÕt bÞ phßng ch¸y ch÷a ch¸y, næ. 10.Biªn b¶n kiÓm ®Þnh m«i trêng, m«i sinh (®èi víi c¸c c«ng tr×nh thuéc dù ¸n ph¶i lËp b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng). 11.B¸o c¸o kÕt qu¶ c¸c thÝ nghiÖm hiÖn trêng (gia cè nÒn, søc chÞu t¶i cña cäc mãng; chÊt lîng bª t«ng cäc, lu lîng giÕng, ®iÖn trë cña hÖ thèng chèng sÐt cho c«ng tr×nh vµ cho thiÕt bÞ, kÕt cÊu chÞu lùc, thö t¶i bÓ chøa, thö t¶i èng cÊp níc-chÊt láng ...). 12.B¸o c¸o kÕt qu¶ kiÓm tra chÊt lîng ®êng hµn cña c¸c mèi nèi: cäc, kÕt cÊu kim lo¹i, ®êng èng ¸p lùc (dÉn h¬i, chÊt láng), bÓ chøa b»ng kim lo¹i ... 13.C¸c tµi liÖu ®o ®¹c, quan tr¾c lón vµ biÕn d¹ng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh, toµn bé c«ng tr×nh vµ c¸c c«ng tr×nh l©n cËn trong ph¹m vi lón ¶nh hëng trong qu¸ tr×nh x©y dùng (®é lón, ®é nghiªng, chuyÓn vÞ ngang, gãc xoay... ) 14.NhËt ký thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. 15.Lý lÞch thiÕt bÞ, m¸y mãc l¾p ®Æt trong c«ng tr×nh, híng dÉn hoÆc quy tr×nh vËn hµnh khai th¸c c«ng tr×nh, quy tr×nh b¶o hµnh vµ b¶o tr× thiÕt bÞ vµ c«ng tr×nh. 16. V¨n b¶n (biªn b¶n) nghiÖm thu, chÊp thuËn hÖ thèng kü thuËt, c«ng nghÖ ®ñ ®iÒu kiÖn sö dông cña c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn vÒ: CÊp ®iÖn; ChÊt lîng s¶n phÈm níc sinh ho¹t;

41

TCXDVN 371 : 2006 Sö dông c¸c chÊt chèng thÊm thi c«ng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh cÊp tho¸t níc; Phßng ch¸y ch÷a ch¸y, næ; Chèng sÐt; B¶o vÖ m«i trêng; An toµn lao ®éng, an toµn vËn hµnh; Thùc hiÖn giÊy phÐp x©y dùng (®èi víi trêng hîp ph¶i cã giÊy phÐp x©y dùng); ChØ giíi ®Êt x©y dùng; §Êu nèi víi c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng (cÊp ®iÖn, cÊp níc, tho¸t níc, giao th«ng, …) An toµn ®ª ®iÒu (nÕu cã), an toµn giao th«ng (nÕu cã); Th«ng tin liªn l¹c (nÕu cã).

17.Chøng chØ sù phï hîp tõng c«ng viÖc (thiÕt kÕ, thi c«ng x©y dùng) cña c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh, toµn bé c«ng tr×nh do c¸c tæ chøc t vÊn kiÓm ®Þnh ®éc lËp xem xÐt vµ cÊp tríc khi chñ ®Çu t tæ chøc nghiÖm thu hoµn thµnh c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh vµ toµn bé c«ng tr×nh (nÕu cã). 18.B¶n kª c¸c thay ®æ so víi thiÕt kÕ (kü thuËt, b¶n vÏ thi c«ng) ®· ®îc phª duyÖt (nÕu cã). 19.Hå s¬ gi¶i quyÕt sù cè c«ng tr×nh (nÕu cã); 20.B¸o c¸o cña tæ chøc t vÊn kiÓm ®Þnh ®èi víi nh÷ng bé phËn, h¹ng môc c«ng tr×nh, hoÆc c«ng tr×nh cã dÊu hiÖu kh«ng ®¶m b¶o chÊt lîng tríc khi chñ ®Çu t nghiÖm thu (nÕu cã) 21.Biªn b¶n nghiÖm thu giai ®o¹n x©y dùng. 22.Biªn b¶n nghiÖm thu h¹ng môc c«ng tr×nh, nghiÖm thu hoµn thµnh c«ng tr×nh ®Ó bµn giao ®a vµo sö dông. §¬n vÞ lËp hå s¬ (Ký, ghi râ hä tªn chøc vô vµ ®ãng dÊu)

42

TCXDVN 371 : 2006

43

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful