Bài 4: Phương Trình Bậc Nhất Đối Với SinX & CosX

( Phương Trình Lượng Giác Cổ Điển)
A, Phương Pháp Giải Toán


B,Các Dạng Bài Tập Thường Gặp :
Dạng 1 : Ứng Dụng Điều Kiện Có Nghiệm Để Tìm GTLN-GTNN của Hàm Số
Ví dụ 1 : Tìm GTLN-GTNN của hàm sau : y = 4sin2x-3cos2x (1)
Bài giải
Xem (1) là phương trình bậc nhất theo sin2x và cos2x, khi đó
ax min
,
m
y y tồ tại (1) · có
nghiệm
2
2 2 2
4 3 25 0 5 5 y y y · + > · ÷ > ·÷ s s vậy
ax
min
5
5
m
y
y
= ¦
´
= ÷
¹

Ví dụ 2 : Tìm GTLN-GTNN của hàm sau :
sinx+cosx-1
y =
sinx-cosx+3

Bài giải :
(1) (sinx-cosx+3) = sinx+cosx-1 (y-1)sinx - (y+1)cosx = -1-3y y · · (1)
Xem (1) là phương trình bậc nhất theo sin2x và cos2x, khi đó
ax min
,
m
y y tồ tại (1) · có
nghiệm
2 2 2 2 2 2
( 1) ( 1) ( 1 3 ) 2 2 1 6 9 7 6 1 0 y y y y y y y y · ÷ + + > ÷ ÷ · + > + + · + ÷ s
ax min
1 1
1 à y 1
7 7
m
y y v · ÷ s s ¬ = = ÷
Ví dụ 3: (B2008) cho x , y là những số thay đổi và thỏa mãn :
2 2
1 x y + = tìm giá trị nhỏ
nhất và giá trị lớn nhất :
2
2
2( 6 )
1 2 2
x xy
P
xy y
+
=
+ +

Hướng dẫn giải :
đặt sin , os x y c   = =
2
2
1 os2
2( 3sin 2 )
2(sin 6sin os ) 1-cos2 +6sin2
2
1+cos2
1+2sin cos +2cos 2+sin2 +cos2
1+ sin2 +2.
2
(2+sin2 +cos2 ) 1-cos2 +6sin2 ( 6) sin 2 ( 1) os2 = 1-2P
c
c
P P P
P P P c


    

    

     
÷
+
+
¬ = · = · =
· = · ÷ + +


( sử dụng điều kiện có nghiệm ¬ GTLN và GTNN của P)
Nha Trang 8/2009 http://chuyentoan.wordpress,com
Phương Trình Có Dạng :
asinu + bcosu = c (1)
Điều kiện để phương trình có nghiệm:
2 2 2
a b c + >
Chia cả hai vế cho
2 2
a b + thi (1)
2 2
2 2 2 2 2 2
sin os
a b c
u c u
a b a b a b
· + =
+ + +
(2)
Đặt
2 2
2 2 2 2
sin , os
a b
c
a b a b
  = =
+ +
, (2)
2 2
c
sin .sin os .cosu=
a
u c
b
  · +
+


2 2
c
os(u- )= os u- = +k2 u= +k2 (k Z)
a
c c
b
        · = · ± · ± e
+

Phương Trình Lượng Giác
Luyện thi Đại Học gv. Ng.Dương

Nha Trang 8/2009 http://chuyentoan.wordpress.com
Luyện Thi Đại Học Chất Lượng Cao gv.Ng.Dương 093 252 8949
....................................................................................................................................................

Dạng 2 : Gải Phương Trình Lượng Giác
Ví dụ 1 : giải phương trình : 3 osx + sinx = -2 c (1)
Bài giải :

2 2 2
( 3) 1 ( 2) + = ÷ nên phương trình (2) có nghiệm
Chia cả hai vế cho
2 2
( 3) 1 2 + =
3 1
(1) osx sin 1,
2 2
7
cos cos sin sin 1 cos( ) 1 2 2
6 6 6 6 6
c x
x x x x k x k
    
  
· + = ÷
· + = ÷ · ÷ = ÷ · ÷ = + · = +Ví dụ 2: giải phương trình : 2sin 3 5 os3x = -3 x c + (1)
Bài giải

2 2 2
(2) ( 5) (3) + = ÷ phương trình có nghiệm , chia cả hai vế cho
2
2
2 5 3 + =
(1)
2 5
sin3 os3x = -1
3 3
x c · + đặt
2 5
os = sin
3 3
c   ¬ =
(1) os .sin3x + sin .cos3x = -1 c   sin( 3 ) 1 x  · + = ÷ 3 2
2
x k

  · + = ÷ +

2 2
( )
6 3
k
x k Z
   ÷ ÷
· = + e
Ví dụ 3: giải phương trình lượng giác : 2sin5 3 os3x + sin3x = 0 x c + (1)
Bài giải

3 1
3 os3x + sin3x = - 2sin5x - os3x - sin3x = sin5x
2 2
5 5 5
cos os3x - 5 sin sin3 sin5 os( 3 ) sin5 os( 5 )
6 2 6 6 2
5
3 5 2 8 2
6 2 3

5 4
3 5 2 2 2
6 2 3
c c
c x x x c x x c x
x x k x k
x x k x k
    
  
 
  
 
· ·
· ÷ = · + = = ÷

+ = ÷ + = ÷ +

· · ·

+ = ÷ + + ÷ = ÷ +


24 4
( )
2
3
k
x
k Z
x k
 

= ÷ +

e

= ÷

(Bài Tập Dạng Này Các Em Xem Trong Mục : Bài Tập Tổng Hợp)Nha Trang 8/2009 http://chuyentoan.wordpress.com
ở đây thầy áp dụng công thức :
os(a-b) = cosacosb + sinasinb , os(a+b) = cosacosb - sinasinb c c
( ) ( ) sin sin cos sin .cos , sin sin cos sin .cos a b a b b a a b a b b a + = + ÷ = ÷


Giải Trí Tí

Tuyệt chiêu của mấy bà cô có chồng 35 , hehe

Nha Trang 8/2009 http://chuyentoan.wordpress.com
( hi hi ! con gái gì mà dữ quá !)
Nha Trang 8/2009 http://chuyentoan.wordpress.com


(st)

Nha Trang 8/2009 http://chuyentoan.wordpress.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful