PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 11 CHUẨN

Cả năm 130 tiết
Học kỳ I:
19 tuần
76 tiết
Học kỳ II:
18 tuần
54 tiết

Đại số 82 tiết
50 tiết
12 tuần đầu x 3 tiết = 36 tiết
7 tuần sau x 2 tiết = 14 tiết
32 tiết
4 tuần đầu x 1 tiết = 4 tiết
14 tuần sau x 2 tiết = 28 tiết

Hình học 48 tiết
26 tiết
12 tuần đầu x 1 tiết = 12 tiết
7 tuần sau x 2 tiết = 14 tiết
22 tiết
4 tuần đầu x 2 tiết = 8 tiết
14 tuần sau x 1 tiết = 14 tiết

ĐẠI SỐ 11 CHUẨN
HỌC KỲ I
TIẾT
1-2-3-4
5
5B
5C
6-7-8-9
10-11
11C
12-13-14-15
16-17-18
18C1-2
19-20-21
22
23
24
24C
25-26
26B
26C
27
28
28C
29-30
31
31C
32-33
34
35-36
37

NỘI DUNG
Chương I: HSLG và PTLG
§1. Hàm số lượng giác
Bài tập
Bài tập
Bài tập HSLG
(Kiểm tra 15’)
§2. Phương trình lượng giác cơ bản
Bài tập
Bài tập PTLG cơ bản
§3. Một số PTLG thường gặp
Bài tập
Bài tập PTLG thường gặp
Ôn tập chương I
Kiểm tra 1 tiết
Chương II: Tổ hợp – Xác suất
§1. Quy tắc đếm
Bài tập
Bài tập Quy tắc đếm
§2. Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp
Bài tập
Bài tập Hoán vị - Chình hợp – Tổ hợp
§3. Nhị thức Niu-Tơn
Bài tập
Bài tập Nhị thức Niu-Tơn
(Kiểm tra 15’)
§4. Phép thử và biến cố
Bài tập
Bài tập Phép thử và biến cố
§5. Xác suất của biến cố
Bài tập
Ôn tập chương II
Kiểm tra 1 tiết

GHI CHÚ

38
39
39C
40-41
41C
42-43
44-45
45C
46
47
48

Chương III: Dãy số - CSC – CSN
§1. Phương pháp quy nạp toán học
Bài tập
Bài tập PP quy nạp toán học
§2. Dãy số
Bài tập dãy số
§3. Cấp số cộng
§4. Cấp số nhân
Bài tập CSC, CSN
Ôn tập chương III
Ôn tập Học kỳ I
Kiểm tra Học kỳ I
HỌC KỲ II

49-50-51
52-53
53C1-2
54-55-56
57-58
58C
59-60
61
61C
62-63
64
65-66-67
68
68C
69-70
70B
70C
71-72
73
73C
74
75
76
76C
76B
77
78
78C

Chương IV: Giới hạn
§1. Giới hạn của dãy số
Bài tập
Bài tập giới hạn dãy số
§2. Giới hạn của hàm số
Bài tập
Bài tập giới hạn hàm số
(Kiểm tra 15’)
§3. Hàm số liên tục
Bài tập
Bài tập hàm số liên tục
Ôn tập chương IV
Kiểm tra 1 tiết
Chương V: Đạo hàm
§1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
Bài tập
Bài tập ĐN và Ý nghĩa đạo hàm
(Kiểm tra 15’)
§2. Quy tắc tính đạo hàm
Bài tập
Bài tập Quy tắc tính đạo hàm
§3. Đạo hàm của hàm số lượng giác
Bài tập
Bài tập Ôn tập
Kiểm tra 1 tiết
§4. Vi phân
§5. Đạo hàm cấp 2
Bài tập Đạo hàm cấp 2
Ôn tập Học kỳ II
Kiểm tra Học kỳ II
Ôn tập cuối năm
Bài tập Ôn tập cuối năm

HÌNH HỌC 11 CHUẨN
HỌC KỲ I
TIẾT
1-2
2C
3
3B
4
4C
5
6
7-8
8C
9
10-11
12
13-14-15
16
16C
17-18
19-20
21
21C
22-23
23C1
23B
23C2
24

NỘI DUNG
Chương I: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mp
§1. Phép biến hình - §2. Phép tịnh tiến
Bài tập Phép tịnh tiến
§3. Phép đối xứng trục
Bài tập
(Kiểm tra 15’)
§4. Phép đối xứng tâm
Bài tập phép đối xứng
§5. Phép quay
§6. Khái niệm về Phép dời hình, 2 hình bằng nhau
§7. Phép vị tự
Bài tập Phép quay, Phép vị tự
§8. Phép đồng dạng
Ôn tập chương I
Kiểm tra 1 tiết
Chương II: Đường thẳng và Mặt phẳng trong không
gian. Quan hệ song song
§1. Đại cương về đường thẳng và mp
Bài tập
Bài tập đường thẳng và mp
§2. Hai đường thẳng chéo nhau, 2 ĐT song song
§3. Đường thẳng và mp song song
Bài tập
Bài tập đường thẳng và mp song song
§4. Hai mặt phẳng song song
Bài tập Hai mp song song
Ôn tập HK I
Bài tập tổng hợp
Kiểm tra HKI
HỌC KỲ II

25-26

26C
27-28
28C
29-30
30B

§5. Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình
trong không gian.
Chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông
góc trong không gian
Ôn tập Vectơ trong mặt phẳng
§1. Vectơ trong không gian
Bài tập Vectơ trong không gian
§2. Hai đường thẳng vuông góc
Bài tập
(Kiểm tra 15’)

GHI CHÚ

31-32
33
33C
34-35
36
36C1-2
37
38-39
40
40C1-2
41
41C
42-43
43C
44
45

§3. Đường thẳng vuông góc với mp
Bài tập
Bài tập đường thẳng vuông góc mp
§4. Hai mặt phẳng vuông góc
Bài tập
Bài tập Hai mặt phẳng vuông góc
Kiểm tra 1 tiết
§5. Khoảng cách
Bài tập
Bài tập Khoảng cách
Ôn tập chương III
Bài tập ôn tập chương III
Ôn tập Học kỳ II
Bài tập Ôn tập
Kiểm tra HK II
Ôn tập cuối năm

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful