THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 1

hffp://obooks. vdcmodIa. com
M! C I! C
IO I TA C CIA ........................................................................................................................4
CON Ð!O M VA NC...............................................................................................................6
CA I SÂN ...............................................................................................................................7
TRONC TRÀNC....................................................................................................................8
A NH ÐA C..............................................................................................................................9
ÐÐN SONC KINH THÂ Y .................................................................................................... 10
CON CHIM HAY HO T ........................................................................................................ 11
M! A X!ÂN - M! A HÐ ....................................................................................................... 12
CA CON IIÐ P NHIÐ P ........................................................................................................ 13
CO C SÂN VA KHOA NC TRO I ............................................................................................ 14
TRÀNC SA NC SÂN NHA ÐM............................................................................................. 15
V!O N CA I .......................................................................................................................... 16
ÐA NH TH! C TRÂ ! ........................................................................................................... 17
V!O N ÐM........................................................................................................................... 18
CÂY ÐA............................................................................................................................... 19
ÐÀ N ÐM............................................................................................................................. 20
CON TRÂ! ÐÐN IONC M!O T.......................................................................................... 21
THA Y CIA O ÐI ÐO ÐO I...................................................................................................... 22
CÂY ÐA NC ......................................................................................................................... 24
CHO C Ð CH......................................................................................................................... 26
KHI MÐ VÀ NC NHA ........................................................................................................... 27
N! A ÐÐM TINH CIÂ C ....................................................................................................... 28
Ð!O I SA NC NHA ÐM........................................................................................................ 29
SAO KHONC VÐ VA NC OI7 ............................................................................................... 30
CHO M TH!........................................................................................................................ 32
M!A ................................................................................................................................... 33
ÐÂ T TRO I ........................................................................................................................... 35
KÐ O HO NC KÐ O XANH..................................................................................................... 36
TIÐ NC CHIM CHÍCH CHO Ð.............................................................................................. 37
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 2
hffp://obooks. vdcmodIa. com
HOA I! !........................................................................................................................... 38
THON XO M VA O M! A....................................................................................................... 39
ÐA M MA ÐA C CI!N........................................................................................................... 40
TIÐ NC VO NC KÐ! ............................................................................................................ 41
CÂY Ð! A............................................................................................................................ 43
TRÀNC OI... T! ÐÂ! ÐÐ N ................................................................................................ 44
ÐM IO N IÐN RO I .............................................................................................................. 45
CA NH ÐO NC IA NC ÐIÐ N TRÌ .......................................................................................... 46
ÐÐM CON SON .................................................................................................................. 47
THA ÐIÐ !.......................................................................................................................... 48
ÐM ÐÂNC CO MO T VO NC HOA ........................................................................................ 49
H!ONC NHA N................................................................................................................... 50
TRÂ N ÐIA ÐO KHONC...................................................................................................... 51
C! I THÐO CA C CH! ÐO ÐO I............................................................................................ 52
KÐ CHO ÐÐ NCHÐ............................................................................................................. 53
Q!Ð ÐM............................................................................................................................. 54
ÐA NH TAM C! C................................................................................................................ 55
CON SON............................................................................................................................ 57
HA T CA O IA NC TA ........................................................................................................... 58
CON CO TRÀ NC M!O T ..................................................................................................... 60
MANC ÐIÐ N VÐ Q!Ð......................................................................................................... 61
CÂ ! CÂ M........................................................................................................................... 62
IO I C! A THAN.................................................................................................................. 63
ÐI TA ! HO A....................................................................................................................... 65
MÐ O M............................................................................................................................... 67
ÐA VA CHA !...................................................................................................................... 68
KÍNH TÀ NC CH! TO H! !................................................................................................ 70
ÐM CÀ P ÐA C HO ............................................................................................................... 71
NHÂ N TH! ANH................................................................................................................ 73
HOA Ð!O I .......................................................................................................................... 75
CIONC ÐA O ....................................................................................................................... 76
TIÐ NC NO I......................................................................................................................... 84
HA IONC ........................................................................................................................... 85
NCOI ÐÐ N ÐA I CHA Y........................................................................................................ 86
NHO VA NCHI ................................................................................................................... 87
CHA ! IA M ÐA CO NC........................................................................................................ 89
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 3
hffp://obooks. vdcmodIa. com
CHA ! ÐI ............................................................................................................................ 90
NCÀ M HOA ........................................................................................................................ 91
THA NC ÐA......................................................................................................................... 92
H!ONC ÐO NC................................................................................................................... 93
ÐO NC CHIÐ !..................................................................................................................... 95
CÂ! CA .............................................................................................................................. 96
CHI O ÐO AO...................................................................................................................... 98
CON CIONC....................................................................................................................... 99
AO NHA M! A HA N.......................................................................................................... 100
CON MÀ T ......................................................................................................................... 101
IO I MO T ÐA N CA I M!O I HAI T!O I ............................................................................... 102
TIÐ NC ÐA N ÐÂ ! VA ÐÐM TRÀNC................................................................................. 104
ÐA N CHÂN THÂ Y CIA O .................................................................................................. 106
NHO ÐA N......................................................................................................................... 108
ÐÐ N ÐO ............................................................................................................................ 110
THO V!I........................................................................................................................... 111
ÐÂ P C! A ÐIÐM V!ONC.................................................................................................. 112
CO THI MÂ !.................................................................................................................... 114
S!ONC M!O I .................................................................................................................. 115
CÂY ÐA NC M! A ÐONC................................................................................................... 116
HOA Ð!O I........................................................................................................................ 117
HOA ÐA I........................................................................................................................... 118
CÂY XOAN ....................................................................................................................... 119
KHI M! A TH! SANC ...................................................................................................... 120
CHI CHÐ P VÐ NCO N ÐÐ N ÐÂ !...................................................................................... 121
Ð!O NC SANC NHA ÐA N ................................................................................................ 122
M! A ÐONC VA CÂY SÂ ! ÐONC..................................................................................... 123
ÐÂ T .................................................................................................................................. 124
ÐO NC Q!Ð...................................................................................................................... 125
CÂY ÐA IA NC.................................................................................................................. 126
M!A X!ÂN ...................................................................................................................... 134
O NCOA I O THA NH PHO ................................................................................................ 135
TRONC S!ONC SO M....................................................................................................... 136

THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 4
hffp://obooks. vdcmodIa. com
IO I TA C CIA
TôI Ia m ba I fho dâ u fIôn Con bûúá m vaâ ng, va o fha ng 2-
1966, khI fôI 8 fuô I, dang ho c o ho c kì 2 Io p 1 fruo ng Ia ng. Sau do ,
cha ng bIô f fIn fu c fruyô n dI fhô na o, ma nhIô u cô ba c, anh chj vuo f
duo ng xa, bom da n fìm dô n nha fôI, yôu câ u fôI cho p fho fa ng.
Không if ba I fho cu a fôI da duo c In ba o frong fruo ng ho p nhu
vâ y. Nam 1968, fro n 10 fuô I, fâ p fho rIông dâ u fay Goá c sên vaâ
khoaã ng trúâ i cu a fôI ra do I. Tâ p fho na y dô n fay ba n Ia ba n In Iâ n
fhu 30. Tâ f nhIôn, sô ba I In mô I Iâ n mô I kha c, nhung cu ng co ba I
co ma f o ca 30 Iâ n xuâ f ba n. ChI rIông dIô u do da du Ia m fôI vô
cu ng bIô f on ca c anh chj bIôn fâ p ca c nha xuâ f ba n, da c bIô f, vô
cu ng bIô f on ca c ba n do c da fIô p nhâ n vo I if nhIô u dô Iuo ng va cô
vu fôI suô f hon ba muoI nam qua. Co n nô u ba n ho I: Ta c gIa fhich
ba n In na o nhâ f frong 30 Iâ n xuâ f ba n fhì fôI co fhô no I ra ng, ba n
In fôI ung y hon ca Ia ba n ba n dang co frong fay.
Co ba I fôI quôn, co ba I fôI nho , nho dô n ca fho I gIan va hoa n
ca nh ra do I. Vi nhu ba I: Lúâ i möå t baå n gaá i 12 tuöí i, fôI vIô f gâ p fhoo
yôu câ u cu a nha fho Pha m Hô |Ða o Van Nghô ). Ðo Ia nam 1972,
Nich Xon ha Iô nh hu y dIô f mIô n Ða c cu c kì fa n ba o. Ha ng nga n om
bo , phu nu va nhu ng nguo I dân vô fô I bj sa f ha I. Vâ y ma frong mô f
chuyô n dI nuo c ngoa I, fô ng fhô ng MI Ia I dô n vIô ng nghIa frang va
nho nuo c ma f fruo c mô nhu ng nguo I bj HifIo fa n sa f, frong do co
mô f om bo 12 fuô I. Nha fho Pha m Hô ba o fIn cho fôI frong nu a
frang fhu: "Khoa oI, cha u co bIô f không7 Ca c chu o fo a ba o dô u
nha c dô n cha u va fhâ y fhIô u cha u vô cu ng. Cha u Ia m mô f ba I fho
gu I cho chu ngay dI...". Co n ba I Thú vui, fôI vIô f fra Io I ba c Ma nh
SInh 75 fuô I o sô nha 12 phô Ðông KInh, fhj xa Ia ng Son, cha ng
bIô f ngho fIn dâu, fuo ng fôI da chô f, ba c IIô n gu I vô nha fôI dôI câu
dô I va 5 ba I fho kho c râ f ca m dô ng. KhI do , fôI không bIô f cu ng co
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 5
hffp://obooks. vdcmodIa. com
mô f fruo ng ho p nhu vâ y xa y ra vo I mô f nha fho kha c o mâ y chu c
nam fruo c. Không if ba I fho fôI vIô f khI duo c sa f ha ch, nghIa Ia ca c
cô ba c vây quanh, ra dô cho fôI Ia m, nhu ba I Sao khöng vïì Vaâ ng úi,
Bïn söng Kinh Thêì y, Vûúâ n em, v.v... Mô f sô ba I â y gIo vâ n co frong
fay ba n dâ y.
Suô f 10 nam ho c phô fhông, fôI da duo c dang ba o, In sa ch
khoa ng frôn 200 ba I fho va 4 fruo ng ca, frong do fruo ng ca Khuá c
haá t ngûúâ i anh huâ ng duo c fa I ba n 5 Iâ n. O dây, mô I fruo ng ca chI
frich mô f doa n. NhIô u ba I kha quon fhuô c vo I ba n do c nhu Em kïí
chuyïå n naâ y, Gûã i baå n Chi Lï v.v.. va v.v.., fôI da pha I chIa fay vì fôI
nghI, no da hoa n fha nh nhIô m vu o fho I dIô m ma no ra do I. TôI hI
vo ng phâ n cha f Io c Ia I Iâ n na y so Ia mô f chân dung fro n vo n cu a
fho fôI fhuo fôI co n Ia mô f chu ho c fro .
Ðây gIo fôI da Ion, da dI nhIôu nuoc, va fho cung da duoc
djch ra nhIô u fhu ngu , nhung fôI vâ n râ f vuI, râ f ca m dô ng khI
nho Ia I bIô f bao hình a nh fuoI do p, dâ y nIô m yôu mô n cu a mô f fho I
fho â u frong sa ng da qua. Nô u fâ p fho na y co n noo gIu duo c mô f
chu f gì, du chI mô f chu f fhôI frong Io ng ba n do c hôm nay, fhì dô I
vo I fôI, da Ia nIô m an u I fo Io n Ia m rô I.
Trâ n Ðang Khoa
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 6
hffp://obooks. vdcmodIa. com
CON Ð!O M VA NC
Con buo m va ng
Con buo m va ng
Ðay nho nha ng
Trôn bo co
Ðm fhich qua
Ðm duô I fhoo

Con buo m va ng
No vô ca nh
Vu f Iôn cao
Ðm nhìn fhoo
Con buo m va ng
Con buo m va ng...
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 7
hffp://obooks. vdcmodIa. com
CA I SÂN
Ðm fhuo ng ra I ca I nong
Ra go c sân ngô I ho c
Nhu ng dôm co frang mo c
Ðm choI cho dô n khuya
Thuo ng Ia xIa ca mo
Hay Ia m mo o duô I chuô f
Nhu ng Iu c mua sâ m hô f
Ðm ba f ca I vo I cau
Cha y va o gIu a chum sâu
KhI fro I râm om vo
Vo cô fIôn Ia ng Io
Ra I hoa frôn bâ u fro I
Thô Ia bao dô ng Iu a
Cu chin va ng, va ng fuoI...
2.1966

THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 8
hffp://obooks. vdcmodIa. com
TRONC TRÀNC
Ðôm nay frang dang ra m
Trang nhu ca I mâm con
AI froo ông cao fhô
Ong nhìn da n om bo
Muô n khoo co ma f fro n
Ðuo I sân om frông frang
Co qua fhj fhom Iu ng
Na I chuô I fIôu fhom ma f
Ong frang nhìn fhâ y xôI
Ia ông nhoo n mIô ng cuo I
A ng chu ng ông fhich Ia m
Trang no va ng nhu xôI
Ðm cha y nha y fung fang
Mu a ha f quanh ông frang
Ðm nha y, frang cu ng nha y
Ma I nha uo f a nh va ng
Khuya, không frông frang nu a
Trang fhâ p fho ngoa I cu a
Muô n ru om dI choI
Ðô ng bô nh...
Trang frôI...
1966
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 9
hffp://obooks. vdcmodIa. com
A NH ÐA C
Nha om froo a nh Ða c Hô
Ðôn frôn Ia mô f Ia co do fuoI
Nga y nga y Ða c mIm mIô ng cuo I
Ða c nhìn chu ng cha u vuI choI frong nha
Ngoa I sân co mâ y con ga
Ngoa I vuo n co mâ y qua na chin rô I
Ðm ngho nhu Ða c da y Io I
Cha u oI du ng co choI bo I dâu xa
Trô ng rau, quo f bô p, duô I ga
Thâ y fa u bay My nho ra hâ m ngô I.
`
` `
Ða c Io bao vIô c frôn do I
Nga y nga y Ða c vâ n mIm cuo I vo I om...
1966
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 10
hffp://obooks. vdcmodIa. com
ÐÐN SONC KINH THÂ Y
Ha ng chuô I Iôn xanh muo f
PhI Iao roo frâ p fru ng
Va I ngôI nha do ngo I
In bo ng xuô ng do ng sông
Mô f ba c cha I Ia ng Io
Ðuông câu frong bo ng chIô u
Ðô ng nhIôn con ca nho
Nha y bôn fhuyô n nhu frôu
Ða p ngô non rang su n
O ng va ng mô f cho m râu
OI ca nh buô m nho bo
ÐIô f bay vô noI dâu7
1966
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 11
hffp://obooks. vdcmodIa. com
CON CHIM HAY HO T
Con chIm no dô ca nh fro
Ðay ra ca nh cho no ho f hay hay
Ho f ra ng cây phI Iao na y
Mâ y anh bô dô I frô ng nga y ra dI
PhI Iao mo I no I râ m rì
Ra ng anh bô dô I maI kIa Ia I vô
Con chIm no dô ca nh fro
Ðay ra ca nh cho no ho f hay hay...
2.1966
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 12
hffp://obooks. vdcmodIa. com
M! A X!ÂN - M! A HÐ
Mu a xuân hoa no do p fuoI
Ðuo m con buo m mo ra choI hoa hô ng
Ðuo m mo hu f mâ f dâ u bông
Ðuo m con du a vo I nu hô ng do hoo
`
` `
VuI sao khI cho m va o ho
Xôn xao fIô ng so fIô ng vo ba o mu a
Rô n ra ng Ia mô f con mua
Trôn dô ng bông Iu a cu ng vu a uô n câu
1966
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 13
hffp://obooks. vdcmodIa. com
CA CON IIÐ P NHIÐ P
Ngoa I sân Iô I, mâ y chu ga IIô p nhIô p
ÐI fìm mô I cu ng mo ba f gIun sâu
Tro I mua Iâm fhâm Ia m ca c chu uo f dâ u
Chu ru ng mình, gIo f mua roI kho I ca nh

Tro I mua fo hon, sau rô I dâm ra fa nh
Chu cha ng gIu Iông bo I ma I ba f gIun sâu
Nhung na ng fo chu vâ n khô dâ u
ÐôI ma f fro n frong nhu haI gIo f nuo c
HaI gIo f nuo c không bao gIo khô duo c
1966
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 14
hffp://obooks. vdcmodIa. com
CO C SÂN VA KHOA NC TRO I
Co c sân nho nho mo I xây
ChIô u chIô u om du ng noI na y om frông
Thâ y fro I xanh bIô c mônh mông
Ca nh co cho p fra ng frôn sông KInh Thâ y...
1966
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 15
hffp://obooks. vdcmodIa. com
TRÀNC SA NC SÂN NHA ÐM
Ong frang fro n sa ng fo
SoI ro sân nha om
Trang khuya sa ng hon do n
OI ông frang sa ng fo
SoI ro sân nha om...
`
` `
Ha ng cây cau Ia ng du ng
Ha ng cây chuô I du ng Im
Con chIm quôn không kôu
Con sâu quôn không kôu

ChI co frang sa ng fo
SoI ro sân nha om
Trang khuya sa ng hon do n
OI ông frang sa ng fo
SoI ro sân nha om...
1966
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 16
hffp://obooks. vdcmodIa. com
V!O N CA I
CIo Iôn vuo n ca I fô f fuoI
Ia xanh nhu ma nh mây fro I Iao xao
Ðm dI mu c nuo c duo I ao
ChIô u chIô u om fuo I, om ra o, om frông
So m nay buo m dô n Iuo n vo ng
Thì ra ca I da Iôn ngô ng va ng fuoI
Ðo CIang frông fhâ y nhoo n cuo I
Nhan nhan rang...
ca I mu I
ho muo I
ca I rang
2.1966

THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 17
hffp://obooks. vdcmodIa. com
ÐA NH TH! C TRÂ !
Trâ u frâ u frâ u frâ u
Ma y Ia m chu a fao
Tao Ia m chu a ma y
Tao không ha I nga y
Thì fao ha I dôm
Câu ha f cu a ba om
Ða ngu rô I ha frâ u7
Tao da dI ngu dâu
Ma frâ u ma y da ngu
Ða fao vu a dô n do
Muô n xIn mâ y Ia frâ u
Tao không pha I aI dâu
Ða nh fhu c ma y dô ha I !
Trâ u oI, ha y fInh Ia I
Mo ma f xanh ra na o
Ia na o muô n cho fao
Thì ma y chìa ra nho
Tay fao ha I râ f nho
Không Ia m ma y dau dâu...
Ða dâ y chua ha frâ u7
Tao ha I va I Ia nho
Cho ba va cho mo
Ðu ng Iu I dI frâ u oI !
1966
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 18
hffp://obooks. vdcmodIa. com
V!O N ÐM
Vuo n om co mô f Iuô ng khoaI
Co ha ng chuô I mâ f vo I haI Iuô ng ca
Ðm frô ng fhôm mô f cây na
Ia xanh vâ y gIo nhu Ia go I chIm...
`
` `
Nhu ng dôm Iâ p Io frang Iôn
Vuo n om dâ y fIô ng dju hIô n gâ n xa
Ðm nhìn vâ n fhâ y cây na
Ia xanh vâ y gIo nhu Ia go I frang...
1966
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 19
hffp://obooks. vdcmodIa. com
CÂY ÐA
Ia ng om co cây da
Ðôn muong nuo c gIu a dô ng
Ia xanh do ng nuo c ba c
ÐIô n Iu a va ng mônh mông
Cây da go I gIo dô n
Cây da vâ y chIm vô
Ða mô I nga y mô f Io n
Va nuôI fhôm nhIô u vo
Ðuo I bo ng da, con frâu
Thong fha nhaI huong Iu a
Ðu ng dInh da n bo vô
Iông hô ng nhu dô m Iu a
Trua na ng Io o frôn dâ u
Ca c ba c Ia m nghI ma f
Vom da rì ra o xanh
Vo kôu, muôn Ia qua f...
1966

THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 20
hffp://obooks. vdcmodIa. com
ÐÀ N ÐM
Ta ng CIang, 4 fuô I

Mo cha bâ n vIô c nga y dôm
Anh co n dI ho c, mình om o nha
Ða n om du ng co choI xa
Ma y bay MI ba n không ra kjp hâ m
Ðu ng ra ao ca fruo c sân
Ðuô I con buom buo m, fruo f chân, nga nha o
Ðu ng dI bôu na ng, nhu c dâ u
Ðu ng vâ y nghjch dâ f, ma f dau, Iâ m nguo I
O m dau Ia mâ f dI choI
Ia m cho bô mo mâ f vuI frong Io ng.
Mo cha bâ n vIô c nga y dôm
Anh ngô I frong Io p, Io om o nha
1966
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 21
hffp://obooks. vdcmodIa. com
CON TRÂ! ÐÐN IONC M!O T
Con frâu don Iông muo f
Ca I su ng no vônh vônh
No cao Io n Iônh khônh
Chân dI nhu dâ p dâ f
Trâu oI an co mâ f
Hay Ia an co ga
Ðu ng an Iu a dô ng fa
|Iu a cu a mo cu a cha
Pha I câ y ca y vâ f va )
Trâu oI, uô ng nuo c nha
Ðây rô I nuo c muong frong
Co a nh ma f fro I hô ng
Co a nh ma f frang fo
Ðo muong xanh muo f co
Cu a frâu dâ y, fha hô
Trâu cu cho n cho no
Nga y maI ca y cho kho o
Ðu ng Io dô ng nu f no
Ta co ma y bom rô I
Kho nho c mâ y mu a fhôI
Sau fhì frâu duo c nghI
Ma y ca y rô I co nho
Trâu chI co n vuI choI
Hô ch ca I mu I, frâu cuo I
Nho ca ha m rang su n...
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 22
hffp://obooks. vdcmodIa. com
THA Y CIA O ÐI ÐO ÐO I
1966
Kinh fa ng fha y VIô f

Tha y dI bô dô I chIô u qua,
Chu ng om fho fhâ n va o ra chu c mu ng
Nho bao fha ng nam ro ng, fha y da y
Nhìn fha y vuI, ca ng fhâ y fhuong hon
Chu ng om Io ng nhu ng Ia buô n
Vâ n cuo I ha f, dô fha y co n dI xa
Ðm nhìn mâ y bông hoa ngoa I cu a
Ho I hoa ra ng co nho fha y không7
Ðông hoa rung nho ca nh hô ng
Cha c hoa muô n no I ma không no I gì.
4.1966
NCHÐ THA Y ÐO C THO
Ðm ngho fha y do c bao nga y
TIô ng fho do na ng, xanh cây quanh nha
Ma I cho o nghIông ma f sông xa
Ðâng khuâng ngho vo ng fIô ng ba nam xua
Ngho frang fho dô ng fâ u du a
Ra o ra o ngho chuyô n con mua gIu a fro I...
Ðôm nay fha y o dâu rô I
Nho fha y, om Ia I Ia ng ngô I om ngho...
1967
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 23
hffp://obooks. vdcmodIa. com

HO I Ð!O NC
Nhìn con duo ng nho fu dây
Ðâng khuâng vì fhIô u bo ng fhâ y dI qua
Ðuo ng oI, co nho chang Ia
Nga y na o da y ho c, fhâ y qua duo ng na y7

Ðuo ng ra ng: Tao nho Ia m fhay!
Khoa oI, fhâ y gIa o cu a ma y da xa
Ðao gIo fhô ng nhâ f nuo c nha
Tha y vô da y ho c Ia I qua duo ng na y
Nhìn con duo ng ro p bo ng cây
Ðô ng om Ia I fhâ y da ng fhâ y dI qua
9.1966
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 24
hffp://obooks. vdcmodIa. com
CÂY ÐA NC
Cây ba ng Ia no n xanh ngo I
Nga y nga y chIm dô n fìm mô I chip chIu

o o o...
o o o...
o o o...
TIô ng ga
TIô ng ga
CIu c qua na
Mo ma f
Tro n xoo
CIu c ha ng fro
Ðâm mang
Nho n hoa f
CIu c buô ng chuô I
Thom Iu ng
Tru ng cuô c
CIu c ha f dâ u
Na y mâ m
CIu c bông Iu a
!ô n câu
CIu c con frâu
Ra dô ng
CIu c da n sao
Trôn fro I
Cha y frô n.
Co I ông fro I
Nhô Iôn
Ru a ma f
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 25
hffp://obooks. vdcmodIa. com
OI bô n bô
Ða f nga f
TIô ng ga
o ... o ... o...
o ... o ...
o...
1967

THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 26
hffp://obooks. vdcmodIa. com
CHO C Ð CH
Ðm dI cho c ô ch chIô u nay
CIo không fhoa f da du ng dâ y fIô ng kôu
Râm ran suô f ca fro I chIô u
TIô n mô m, om cu ng ha f fhoo mô f ba I.
1966
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 27
hffp://obooks. vdcmodIa. com
KHI MÐ VÀ NC NHA
Kinh fa ng mo om

KhI mo va ng nha , om Iuô c khoaI
KhI mo va ng nha , om cu ng chj gIa ga o
KhI mo va ng nha , om fhô I com
KhI mo va ng nha , om nhô co vuo n
KhI mo va ng nha , om quo f sân va quo f cô ng
So m mo vô , fhâ y khoaI da chin
Ðuô I mo vô , ga o da fra ng fInh
Trua mo vô , com do o va ngon
ChIô u mo vô , co da quang vuo n
Tô I mo vô , cô ng nha sa ch so
Mo ba o om: Ða o na y ngoan fhô !
- Không mo oI ! Con da ngoan dâu
A o mo mua ba c ma u
Ðâ u mo na ng cha y fo c
Mo nga y dôm kho nho c
Con chua ngoan, chua ngoan !
1967
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 28
hffp://obooks. vdcmodIa. com
N! A ÐÐM TINH CIÂ C
Kinh fa ng chu Huy Câ n

Nu a dôm om fInh gIâ c
Ðuo c ra ho om ngho
Ngho fIô ng suong do ng mâ f
Ðo ng mâ f frôn ca nh fro
Ngho rI rI fIô ng sâu
No dang fho cuô I fuo ng
Ngho rì râ m ra ng duô I
Ha mIô ng do I uô ng suong
Ngho ha ng chuô I vuo n om
CIo gIo mình fran fro
Chuô f cha y gIa n bi do
Ioa ng vo a nh frang va ng
Cây cau no bu c qua
Pha nh pha ch qua f IIôn hô I
Mô f fIô ng gì không ro
Xôn xao ca dâ f fro I...
1967

THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 29
hffp://obooks. vdcmodIa. com
Ð!O I SA NC NHA ÐM
Ong fro I nô I Iu a da ng dông
Ða sân vâ n chIô c khan hô ng do p fhay
Ðô om xa ch dIô u dI ca y
Mo om fa f nuo c, na ng dâ y frong khau
Câ u mo o da dâ y fu Iâu
Ca I fay ru a ma f, ca I dâ u nghIông nghIông
Mu ga cu c fa c nhu dIôn
Ia m fha ng ga frô ng huyôn fhuyôn mô f hô I
Ca I na da fInh gIâ c rô I
Ða n chuô I du ng vô fay cuo I vuI sao !
Chj fro cha I fo c bôn ao
Na ng mây a o fra ng gho va o soI guong
Ða c nô I dô ng ha f bu ng boong
Ða chô I Ioo f quo f Iom khom frong nha
1967
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 30
hffp://obooks. vdcmodIa. com
SAO KHONC VÐ VA NC OI7
Tao dI ho c vô nha
Ia ma y cha y xô ra
Ðâ u fIôn ma y rô I rif
Ca I duôI mu ng ngoa y fif
Rô I ma y Ia c ca I dâ u
Khjf khjf mu I, rung râu
Rô I ma y nhu n chân sau
Chân fruo c chô m, ma y ba f
Ða f fay fao râ f cha f
Thô Ia ma y fâ f bâ f
Ðua vô I fao va o nha
Ðu fao dI dâu xa
Cu ng nho ma y Ia m dâ y...

Hôm nay fao bô ng fhâ y
Ca I cô ng rô ng fhô na y !
Vì không fhâ y bo ng ma y
Na m cho fao fruo c cu a
Không ngho fIô ng ma y su a
Nhu nhu ng buô I frua na o
Không fhâ y ma y do n fao
Ca I duôI va ng ngoa y fif
Ca I mu I don khjf khjf
Ma y không ba f fay fao
Tay fao buô n Ia m sao !

Sao không vô ha cho 7
Ngho bom fha ng MI nô
Ma y bo cha y dI dâu7
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 31
hffp://obooks. vdcmodIa. com
Tao cho ma y da Iâu
Com phâ n ma y dô cu a
Sao không vô ha cho 7
Tao nho ma y Ia m do
Va ng oI Ia Va ng oI !
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 32
hffp://obooks. vdcmodIa. com
CHO M TH!
Sân frang ngho da dâ n phaI
Iua fhua va I ha f mua ngoa I ha ng cây
Ngho fro I fro gIo hoo may
Sa ng ra va I nuo c ru ng dâ y hoa cau...
1967
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 33
hffp://obooks. vdcmodIa. com
M!A
Sa p mua
Sa p mua
Nhu ng con mô I
Ðay ra
Mô I fro
Ðay cao
Mô I gIa
Ðay fhâ p
Ca con
Rô I rif fìm noI
â n nâ p
Ong fro I
Ma c a o gIa p don
Ra frâ n
Muôn nghìn cây mia
Mu a guom
KIô n
Ha nh quân
Ðâ y duo ng
Ia khô
CIo cuô n
Ðu I bay
Cuô n cuô n
Co ga rung faI
Ngho Ðu I fro
Tâ n ngâ n
Co fo c
Ha ng buo I
Ðu dua
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 34
hffp://obooks. vdcmodIa. com
Ðô Iu con
Ðâ u fro n
Tro c Io c
Cho p
Ra ch ngang fro I
Khô khô c
Sâ m
Cho xuô ng sân
Khanh kha ch
Cuo I
Cây du a
Sa I fay
ÐoI Ngo n mu ng foI
Nha y mu a

Mua Mua
! u nhu xay Iu a
Iô p bô p Iô p bô p...
RoI RoI...
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 35
hffp://obooks. vdcmodIa. com
ÐÂ T TRO I
Mu fra ng nuo c
Mua cho o ma f sân
Su I bo f
Co c nha y chô m chô m
Cho su a
Cây Ia ha hô
Ðô om dI ca y vô
Ðô I sâ m
Ðô I cho p
Ðô I ca fro I mua...
1967
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 36
hffp://obooks. vdcmodIa. com
KÐ O HO NC KÐ O XANH
Tay om câ m mô f ca nh da o
Nga y mô ng mô f fô f, chu ng om va o fham anh
Ca c anh o gIu a dô ng xanh
CIo fay ra do n, ca c anh cu ng cuo I
Ca nh da o om fa ng râ f fuoI
Thâ y ca c anh kho o, ca c anh cuo I, om yôu
Ko o xanh, ko o do râ f nhIô u
Ðu a na o anh cu ng chIa dô u nhu nhau
Ðu a na o anh cu ng xoa dâ u
Ðu a na o anh cu ng bô Iâu frong Io ng
Khâ u pha o no du ng no frông
Chu fa cu ng muô n ko o hô ng, ko o xanh
1967
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 37
hffp://obooks. vdcmodIa. com
TIÐ NC CHIM CHÍCH CHO Ð
Ðm dI ho c vô
Thâ y u pha o gIu a dô ng quô
Ðao nhIôu khâ u pha o dô u rô rô no ng
Pha o vuon fhoo ngo n co hô ng
Trong fay mô f chu vâ y frong na ng chIô u
Ca nh dô ng vuI roo
CIo dô ng rô ng ra I
No ng pha o bô ng nhIôn du ng Ia I
Ðao nhIôu ca I mu Ia ng ngho
Xa xa fu mô f ngo n fro
TIô ng chIm chich cho o dang ho f...
1967
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 38
hffp://obooks. vdcmodIa. com
HOA I! !
Ðm frô ng cây Iu u xanh xanh
Cuô c kôu chua du f ma ca nh dâ y hoa
Hoa Iu u nhu Iu a Iâ p Io o
Nho khI om fuo I, om cho ha ng nga y
Nho khI mua Io n, gIo Iay
Ðm mang quo chô ng cho cây cu ng dâ n
Trua nay bô ng fhâ y vo ngân
Vo ngân frua na ng, qua dâ n va ng fuoI
Ðm an fhâ y no ngo f bu I
Ta ng chu bô dô I, chu cuo I vo I om
Ðôm vô da n chu ba n Iôn
Ðo nhu hoa Iu u frôn nô n fro I xanh
1967
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 39
hffp://obooks. vdcmodIa. com
THON XO M VA O M! A
Ha f mâ y uô n cong bông
ChIm ngo I bay dâ y dô ng
Ðuo ng fhôn fIô ng cuo I no
Va ng fuoI hoa ca I ngô ng
Sân kho ma y fuô f Iu a
Mo mIô ng cuo I â m â m
Tho c ma c a o va ng o ng
Tho hi ho p frôn sân
Tho c ga I va ng fo c xanh
Tho c bay quanh fIô ng cuo I
Trâu ngu I mu I rom mo I
Ca I chân gIâ m IIôn hô I.
Chj chu nhIô m gIu rom
Anh dân quân dâ p Iu a
Thoc no bung nhu sao
Nhuô m va ng ca fro I cao
Tô I vô ông frang dô n
Cu ng ca c dô I bình công
 m nuo c cho fo a no ng
Thom nhu huong Iu a dô ng.
1967
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 40
hffp://obooks. vdcmodIa. com
ÐA M MA ÐA C CI!N
Ða c CIun da o dâ f suô f nga y
Trua nay chô f duo I bo ng cây sau nha
Ho ha ng nha kIô n ko o ra
KIô n con dI fruo c, kIô n gIa fhoo sau
Câ m huong kIô n Ðâ f ba c dâ u
Kho c fhan kIô n Ca nh khoa c ma u a o fang
KIô n Iu a dô f duô c do Ia ng
KIô n KIm chô ng gâ y, kIô n Ca ng na ng vaI
Ða m ma dua dô n Ia da I
Qua nhu ng vuo n chuô I, vuo n khoaI, vuo n ca
KIô n Ðon uô ng ruo u Ia da
Ðao nhIôu kIô n CIo bay ra chIa phâ n...
1967
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 41
hffp://obooks. vdcmodIa. com
TIÐ NC VO NC KÐ!
Ko o ca ko o ko f
Ko o ca ko o ko f
Tay om dua dô u
Ða gIan nha nho
Ðâ y fIô ng vo ng kôu

Ko o ca ko o ko f
Mônh mang frua ho
ChIm co chân ngu
IIm dIm ca nh fro

Ko o ca ko o ko f
Cây na fhIu fhIu
Ma f na ho mo
Nhìn fro I frong voo

Ko o ca ko o ko f
Vo ng om chao dô u
ChIm ngoa I cu a sô
Mô fIô ng vo ng kôu

Ko o ca ko o ko f
Xua mo ru om
Cu ng fIô ng vo ng na y
Ca nh co fra ng muô f
Ðay - bay - bay - bay -...

Ko o ca ko o ko f
Ðo CIang ngu rô I
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 42
hffp://obooks. vdcmodIa. com
To c bay pho phâ f
Vuong vuong nu cuo I...

Trong gIâ c om mo
Co ga p con co
Ia n Iô I bo sông
Co ga p ca nh buo m
Mônh mông, mônh mông
Co ga p bo ng mo
Iom khom frôn dô ng
Ca p chu pha o fhu
Canh fro I na ng frong

Ðm oI cu ngu
Tay anh dua dô u
Ða gIan nha nho
Ðâ y fIô ng vo ng kôu

Ko o ca ko o ko f
Ko o ca ko o ko f
Ko o ca ... ... ko o ko f...
1967
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 43
hffp://obooks. vdcmodIa. com
CÂY Ð! A
Cây du a xanh fo a nhIô u fa u
Ðang fay do n gIo , gâ f dâ u go I frang
Thân du a ba c phô ch fha ng nam
Qua du a - da n Io n con na m frôn cao
Ðôm ho hoa no cu ng sao
Ta u du a - chIô c Iuo c cha I va o mây xanh
AI mang nuo c ngo f, nuo c Ia nh
AI doo bao hu ruo u quanh cô du a
TIô ng du a Ia m dju na ng frua
Co I da n gIo dô n cu ng du a mu a roo
Tro I frong dâ y fIô ng rì ra o
Ða n co da nh nhjp bay va o bay ra...
Ðu ng canh fro I dâ f bao Ia
Ma du a du ng dInh nhu Ia du ng choI
1967
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 44
hffp://obooks. vdcmodIa. com
TRÀNC OI... T! ÐÂ! ÐÐ N
Trang oI fu dâu dô n7
Hay fu ca nh ru ng xa
Trang hô ng nhu qua chin
Iu ng Io Iôn fruo c nha

Trang oI fu dâu dô n7
Hay bIô n xanh dIô u kì
Trang fro n nhu ma f ca
Cha ng bao gIo cho p mI

Trang oI fu dâu dô n7
Hay fu mô f sân choI
Trang bay nhu qua bo ng
Ðu a na o da Iôn fro I

Trang oI... fu dâu dô n7
Hay fu Io I mo ru
Thuong Cuô I không duo c ho c
Hu go I frâu dô n gIo !

Trang oI fu dâu dô n7
Hay fu duo ng ha nh quân
Trang soI chu bô dô I
Va soI va ng go c sân

Trang fu dâu... fu dâu...
Trang dI kha p mo I mIô n
Trang oI co noI na o
Sa ng hon dâ f nuo c om...
1968
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 45
hffp://obooks. vdcmodIa. com
ÐM IO N IÐN RO I
Nam nay om Io n Iôn rô I
Không co n nho xiu nhu hô I Iôn nam
Nhìn fro I, fro I bo f xa xam
Nhìn sao, sao ca ch ngang fâ m ca nh fay
Nu I xa Iu p xu p chân mây
Ðo sông kho p Ia I, ha ng cây fhâ p dâ n
NoI xa bô ng ho a nôn gâ n
Quanh om bo ba n quây quâ n bô n phuong...
1968
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 46
hffp://obooks. vdcmodIa. com
CA NH ÐO NC IA NC ÐIÐ N TRÌ
Ca nh dô ng Ia ng ÐIô n Trì
So m nay sao ma rô ng
Suong fan frôn mu I su ng
Trôn su ng frâu cong voo
NoI na y mâ y ba c ca y
Ðâ u nghIông nghIông chIô c no n
TIô ng frâu va fIô ng nguo I
Vang ruô ng da I Io m bo m
NoI kIa Ia mâ y chj
Thì fho m fa f gâ u daI
Nuo c roo fhoo Io ng ma ng
Ðo f fung fra ng hoa nha I
NoI â y mâ y cô câ y
Ngu a fay phia ma f fro I
Ma bo n ha ng du ng fha ng
Hô n nhIôn frong fIô ng cuo I
Co n om, om ko o xo
Cho phân ra Io f ruô ng
- A I cha , con ca cuô ng
Ðo ngay va o ô ng bo !
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 47
hffp://obooks. vdcmodIa. com
ÐÐM CON SON
TIô ng chIm va ch nu I nho dâ n
Rì râ m fIô ng suô I khI gâ n, khI xa
Ngoa I fhô m roI ca I Ia da
TIô ng roI râ f mo ng nhu Ia roI nghIông
Mo mo ông bu f ngô I nghIôm
NghI gì, ông vâ n ngô I yôn Iung dô n...

...Ðô ng dâu vang fIô ng sâ m rô n
TInh ra om fhâ y frong dô n do huong
Ngang fro I kôu mô f fIô ng chuông
Ru ng xua nô I gIo , suô I fuôn a o a o
Ðô I fhông sa ng duo I frang cao
Nhu hô n Nguyô n Tra I nam na o vô fham
Ðm ngho co fIô ng fho ngâm...
`
` `
Ngoa I kIa no ng pha o uo f dâ m suong khuya...
1968

THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 48
hffp://obooks. vdcmodIa. com
THA ÐIÐ !
Ca nh dIô u no gIo
Sa o no fhô I vang
Sao fro I frôI qua
ÐIô u fha nh frang va ng
Ca nh dIô u no gIo
TIô ng no frong ngâ n
ÐIô u hay chIô c fhuyô n
TrôI frôn sông Ngân
Ca nh dIô u no gIo
TIô ng no choI voI
ÐIô u Ia ha f cau
PhoI frôn nong fro I
Tro I nhu ca nh dô ng
Xong mu a ga f ha I
ÐIô u om - Iuo I IIô m
AI quôn bo Ia I
Ca nh dIô u no gIo
Nha c fro I ro o vang
TIô ng dIô u xanh Iu a
!ô n cong fro Ia ng
OI chu ha nh quân
Cô Ia I ma y ca y
Co ngho phoI pho I
TIông dIôu Iuon bay7
TIô ng dIô u va ng na ng
Tro I xanh cao hon
Ðây dIô u om ca m
Ðôn bo hô bom...
1968
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 49
hffp://obooks. vdcmodIa. com
ÐM ÐÂNC CO MO T VO NC HOA
Kinh fa ng Anh hu ng IIô f sI Ma c Thj Ðuo I

Trua nay om dô n fham cô
Na ng chIôm chin ru c dôI bo phI Iao
Sa c hoa râm bu f quanh ao
1

TIô ng chIm vuo n mo
2
cu ng va o fham cô
TIô ng gì duo I co non fo
Xôn xao frong dâ f na ng frua bô n chô n
Vuon cao no ng pha o dâ u fhôn
Mô cô na ng da p va ng hon mo I mIô n
Cô oI ! Sông nuo c go I fôn
Na ng mua phu c kich, frang Iôn da nh dô n
Thuong cô so ng cuô n quanh cô n
3

Nha f dao gIa c gIô f... om co n fhâ y dau!
Ðm ngho mo kô dôm sâu
Hoo hoo dôI ma f, ma I dâ u pho pho...
Thuong cô bông Iu a fhôm mu a
Qua na bo f ha f, buô ng du a frIu cây
Ðô ng om fhôm fIô ng ma y ca y
Mu rom dô n Io p nga y nga y om cham
Trang suông sa ng ca dôm ra m
Nhjp câ u va vô I, â m â m xo qua...
`
` `
Ðm dâng cô mô f vo ng hoa
Thoa ng ngho fIô ng su ng fro I xa vo ng vô ...
1968

1
NoI gIa c Pha p gIô f cô Ðuo I, bây gIo hoa râm bu f no do fuoI.
2
Vuo n nha cô Ðuo I, noI gIa c fra fâ n cô fruo c khI gIô f.
3
Cô n o sông KInh Thâ y, noI cô Ðuo I dI Ia I hoa f dô ng.
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 50
hffp://obooks. vdcmodIa. com
H!ONC NHA N
Ha ng nam mu a nha n chin
Anh om vô fham nha
Anh fro o Iôn fhoan fhoa f
Tay vo I nhu ng chu m xa
Nam nay mu a nha n dô n
Anh chua vô fham nha
Nha n nha fa bom gIô I
Vâ n dâ y va ng sa c hoa
Mâ y nga n nga y bom qua
Nha n vâ n vô du ng vu
Cu I nha n vu a va o su a
Vo fhâ m va ng na ng pha
Ðm ngô I bôn ba n ho c
Huong nha n fhom bay dâ y
Vo kôu rung fro I sao
Mô f fro I sao ban nga y
Vuo n xanh bIô c fIô ng chIm
ÐoI chIô u khua cha ng va ng
AI da f ông frang va ng
Tha choI frong Iu m nha n
Ðôm. Huong nha n da c Ia I
Thom ngoa I sân frong nha
Mo om na m fhao fhu c
Nho anh dang dI xa...
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 51
hffp://obooks. vdcmodIa. com
TRÂ N ÐIA ÐO KHONC
Ca c chu dI da xa rô I
Cao cao u pha o nhu nguo I du ng canh
Ðô co ca ng da p co xanh
Câ f cao gIo ng ga y mô f mình rI rI...
Ðuo I ha o nuo c cha ng fhoo dI
Ca co do p na ng, dô ng rIa ca nh bo o
Ðm nhìn da y nuo c frong voo
Ma y bay mô f ma nh ca m sIôu vo ha ...
Tha o na o ca c chu da xa
Tha ng gIa c cha ng da m bay qua noI na y...
1968
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 52
hffp://obooks. vdcmodIa. com
C! I THÐO CA C CH! ÐO ÐO I
Cha u ngho chu da nh nhu ng dâu
Nhu ng fâ u chIô n cha y, nhu ng fâ u bay roI
Ðô n dây chI fhâ y chu cuo I
Chu dI ga nh nuo c, chu ngô I da nh bI
Rô I fu nha cha u chu dI
Iu a chIôm va o mâ y, chIm rI bay vô
NghIông nghIông buô ng chuô I bôn ho
Ra ng fro, ba I mia bô n bô vâ y fhoo...
Chu qua bao suô I bao do o
Ðô n nay cha c da fhôm nhIô u chIô n công
Ngoa I na y cha u du ng cha u frông
Nhu ng dôm su ng nô , Iu a hô ng chân mây
Cha u vô Io p cu fuo ng xây
Thông ha o Iuô n duo I bo ng cây xanh ro n
Chu dI pha nô f bô f dô n
Cuô I fro I co n gIa c, chu co n ra dI
Vâ n mong nga y chu fro vô
Ia I ngô I vo I cha u bôn ho da nh bI...
1968

THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 53
hffp://obooks. vdcmodIa. com
KÐ CHO ÐÐ NCHÐ
Hay no I â m I
Ia con vjf bâ u
Hay ho I dâu dâu
Ia con cho vô n
Hay chang dây dIô n
Ia con nhô n con
Àn no quay fro n
Ia cô I xay Iu a
Mô m fho ra gIo
Ia ca I qua f ho m
Không fho m co non
Ia con frâu sa f
Rô ng phun nuo c ba c
Ia chIô c ma y bom
Ðu ng mIô ng nâ u com
Ia cua, Ia ca y
Cha ng vuI cu ng nha y
Ia chu ca o ca o
Ðôm ngô I dô m sao
Ia ông co c fia

Riu ran ca nh khô
Ia câ u chich choo
Hay mu a xâ p xoo
Ia cô chIm frI...
1

1969

1
Ia I do c Ia I fu dâ u: "Hay no I â m I" fha nh mô f ba I fho vo ng fro n.
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 54
hffp://obooks. vdcmodIa. com
Q!Ð ÐM
Ðôn na y Ia nu I uy nghIôm
Ðôn kIa Ia ca nh dô ng IIô n chân mây
Xo m Ia ng xanh ma f bo ng cây
Sông xa fra ng ca nh buô m bay Iung fro I...
1969
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 55
hffp://obooks. vdcmodIa. com
ÐA NH TAM C! C
Ðô va o Io ga ch
Mo ra dô ng ca y
Anh dI công fa c
Chj san ma y bay
Ca nha va ng hô f
ChI co n bo CIang
Ðo da nh fam cu c
Vo I con mo o khoang

Na ng hô ng chin ru c
Ðô ng nhIôn bay va o
Rung râu, cho p ma f
Mo o fa "ngoao ! Ngoao !"

Mo o bô ng do ng faI
Ma f xanh nhu nuo c
- a fhôI... ma y duo c !
Ðo CIang dô da nh
Mo o fho Iuo I do
IIô m va o rang nanh

Ðây Ia fuo ng ông
Chân dI ha I do
Ðây Ia fuo ng ba
To c hIu hIu gIo

Ðây Ia con ngu a
Chân co bu I duo ng

THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 56
hffp://obooks. vdcmodIa. com
Va dây quân sI
Thuô c Ia u van chuong...

- Quân na y ma y duo c
Quân na y fao chuI !
Mo o fa phô ng mu I
"Ngoao ! Ngoao !" mô f hô I

- Quân na y ma y chuI
Quân na y fao duo c !


THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 57
hffp://obooks. vdcmodIa. com
CON SON
Sa ng du ng dInh Côn Son
Huong dô ng fhom frong fu I
ChIô u xay fho c go c nha
To c Ia I bay gIo nu I...
1969
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 58
hffp://obooks. vdcmodIa. com
HA T CA O IA NC TA
Kinh fa ng chu Xuân ÐIô u

Ha f ga o Ia ng fa
Co vj phu sa
Cu a sông KInh Thâ y
Co huong son fhom
Trong hô nuo c dâ y
Co Io I mo ha f
Ngo f bu I da ng cay...

Ha f ga o Ia ng fa
Co ba o fha ng ba y
Co mua fha ng ba
CIo f mô hôI sa
Nhu ng frua fha ng sa u
Nuo c nhu aI nâ u
Chô f ca ca co
Cua ngoI Iôn bo
Mo om xuô ng câ y...

Ha f ga o Ia ng fa
Nhu ng nam bom MI
Tru f frôn ma I nha
Nhu ng nam cây su ng
Thoo nguo I dI xa
Nhu ng nam bang da n
Va ng nhu Iu a dô ng
Ða f com mu a ga f
Thom ha o gIao fhông...
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 59
hffp://obooks. vdcmodIa. com
Ha f ga o Ia ng fa
Co công ca c ba n
So m na o chô ng ha n
Vu c mo mIô ng ga u
Trua na o ba f sâu
Iu a cao ra f ma f
ChIô u na o ga nh phân
Quang fra nh quô f dâ f
Ha f ga o Ia ng fa
Cu I ra fIô n fuyô n
Cu I vô phuong xa
Ðm vuI om ha f
Ha f va ng Ia ng fa...
1969
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 60
hffp://obooks. vdcmodIa. com
CON CO TRÀ NC M!O T
Con co dI do n con mua
Tô I fam mu mjf aI dua co vô
|Ca dao)

KhI con mua don râ m da ng dông
KhI con mua don râ m da ng fây
KhI con mua don râ m da ng nam, da ng ba c
Ðm vâ n fhâ y
Con co
Tra ng muô f
Ðay ra do n con mua...
Cây Iu a mu ng vuI phâ f co
Ðây khoaI na y xanh Ia mo I
Cau xo o fay hu ng gIo f mua roI
Ð ch nha I uôm uôm mo hô I
Ca mu a fung fang
Nhung không aI bIô f
Con co
Co ro
Chju ro f
Trôn ca nh cây...
`
` `
Ðô n khI con mua Ia I don râ m da ng dông, da ng fây
Ðô n khI con mua Ia I don râ m da ng nam, da ng ba c
Ðm Ia I fhâ y
Vâ n con co â y
Ðay ra
Tra ng muô f
Mu ng do n con mua...
1969
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 61
hffp://obooks. vdcmodIa. com
MANC ÐIÐ N VÐ Q!Ð
Iâ p Io o Iu a cha I - sao hIô n ra
Mây bay Io ng Ia nh - ca nh buô m xa
Ðm mang sa c bIô n vô quô do
Sa c bIô n xanh frôn nhu ng ma I nha
1969
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 62
hffp://obooks. vdcmodIa. com
CÂ ! CÂ M
Câ u Câ m Ia fhô na y
Ðô n gIo om mo I ro
Ha ng cây bom cho m do
Iôn chô I xanh fhIô f fha
Ða n nho na o dI qua
VaI bay khan qua ng do
TIô ng chIm ho f dâu do
Ngho ngo f vj ô I da o
Riu rif fIô ng aI cha o
Ca nh dô ng dang mu a ga f
Iu a va ng frong da y ma f
Tro I xanh frong Iuo I IIô m
Chuyô n xo dI râ f ôm
Câ u chu ng nhu nhjp vo ng
Co fIô ng ru cu a so ng
Co fIô ng ru cu a fro I
Sông oI nho fhuong aI
Ma bô n mu a nuo c do
Con chIm nghIông ma f ngo
Phu sa hô ng dôI chân
Nhu fhô ma câ u Câ m
Mô f ma y bay My ru ng
Ðây gIo nhu ng mu I su ng
Vâ n vuon frong Io ng nguo I
!ô ng nuo c hô bom sâu
Ngho con nghônh ma f cuo I
1969
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 63
hffp://obooks. vdcmodIa. com
IO I C! A THAN
- Than oI !
Ða n fu dâu ra Ma ba n don fhô 7
- TôI fu da y bô
Ma f fôI co ngo c fraI
Nôn sa ng nhu guong
TôI bIô f con fhuô ng Iuô ng
Co dôI fay mu a do o
TôI bIô f con ca sâ u
Nghônh mô m fho Iay fhuyô n
TôI bIô f con nha m, con chuô n
Iao nhu fôn Iu a
TôI bIô f fu ng doa n su a
CIuong ô dI frong hô I Iân fInh
Va con mu c râ p rình
Phun mu c Cu u Iong cho ba n vIô f
TôI fu ca nh ru ng gIa
! dâ y huong fhom va bo ng fô I
Nôn fôI don nhu dôm
Trong Io ng fôI co fIô ng hô gâ m
TIô ng ru ng rung frong ba o
TIô ng suô I fho f Ia c gIo ng...
TôI fu fha m sâu cu a dâ f
Trong bu ng fôI chu a dâ y chuyô n cô fich
Chuyô n Son TInh, Thu y TInh
Chuyô n vua ÐIôm Vuong
Ðo va o va c dâ u nhu ng fha ng gIan a c...
- Than oI !
Thô ba n yôu aI nhâ f7
- TôI yôu ba c fho
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 64
hffp://obooks. vdcmodIa. com
Co cây do n sa ng xanh o suo n
Không co bo ng ma không fa f
Ðô f cha ng câ n dâ u
Co ca I mu dô I dâ u
Ngô I Iôn không bo p
Ca c ba c â y
Vu a ba n fau bay My roI
Vu a dua fôI ra a nh na ng ma f fro I
Cho fôI Iôn xo
Cho fôI xuô ng fa u
Ðô fôI Ia m ra Iu a
- Than oI !
Ða n muô n no I gì fhôm nu a7
- TôI muô n Ia m fho
Ca ngo I vjnh Ha Iong
Co ma u xanh fu fhuo Ngô Quyô n
Con so ng vâ n roo frôn xa c gIa c
Ca ngo I ba c công nhân
So m so m Iôn fâ ng
Ma f fro I mo c duo I chân nhu mô f gIo f phâ m
do
Tay cuô c ra va ng
CIu a ba f nga f fro I xanh...
1969
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 65
hffp://obooks. vdcmodIa. com
ÐI TA ! HO A
Con fa u ho a râ f da I
Ða nh không sam không Iô p
Cha y dô u frôn duo ng ray
Ðôm nga y không bj fruo f

Ta u gIâ f mình dô f ngô f
Rô I du ng da ng ro I ga
Ðo ng sông va con duo ng
Quay nhu ca I com-pa

TIô ng ba nh ba ch râ f xa
TIô ng ba nh ba ch râ f gâ n
Ngho u u â m â m
Ðâ f fro I dang xay Iu a

Na ng bâ p bình cu a sô
Mây bô ng bô nh vô dâu
Ðm ngô I frôn dông ba o
Ðang chuyô n duo I gâ m fa u

Ðôn om chu bô dô I
Tu I xa ch co nhIô u qua
Ðm nhìn frong ma f chu
Iong Ianh phuong fro I xa

Chj fhanh nIôn xung phong
A o ba c ma u na ng gIo
Chj nhìn dI xa xam
Ha f ba I gì không ro
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 66
hffp://obooks. vdcmodIa. com
Ðôn om ba n fhIô u nhI
Ðoo huy hIô u Ða c Hô
Ða n Ia m "nghìn vIô c fô f"
Hôm nay vô Thu Ðô
Ngoa I kIa nu I nhâ p nhô
Ngang fro I - nhu nô I so ng
Nha ma y na o vu a du ng
Kho I bay fra ng mô f mIô n
Con fa u nhu mu I fôn
Ðang Iao vô phia fruo c
Ðm muô n con fa u na y
Ðua om dI kha p nuo c
OI Tô Quô c ! Tô Quô c !
1969
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 67
hffp://obooks. vdcmodIa. com
MÐ O M
Mo I hôm mo fhich vuI choI
Hôm nay mo cha ng no I cuo I duo c dâu
Ia frâ u khô gIu a coI frâ u
Truyô n KIô u gâ p Ia I frôn dâ u bâ y nay
Ca nh ma n kho p Io ng ca nga y
Ruô ng vuo n va ng mo cuô c ca y so m frua
Na ng mua fu nhu ng nga y xua
Ia n frong do I mo dô n gIo chua fan
Kha p nguo I dau buô f, no ng ran
Mo oI ! Cô ba c xo m Ia ng dô n fham
Nguo I cho fru ng, nguo I cho cam
Va anh y sI da mang fhuô c va o
Sa ng nay fro I dô mua ra o
Na ng frong fra I chin ngo f nga o bay huong
Ca do I dI gIo dI suong
Ðây gIo mo Ia I Iâ n gIuo ng fâ p dI
Mo vuI, con co qua n gì
Ngâm fho kô chuyô n rô I fhì mu a ca
Rô I con dIô n kjch gIu a nha
Mô f mình con sa m ca ba vaI cho o
Vì con, mo khô du dIô u
Quanh dôI ma f mo da nhIô u nô p nhan
Con mong mo kho o dâ n dâ n
Nga y an ngon mIô ng, dôm na m ngu say
Rô I ra do c sa ch, câ y ca y
Mo Ia dâ f nuo c, fha ng nga y cu a con
1970
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 68
hffp://obooks. vdcmodIa. com
ÐA VA CHA !
Trich Truo ng ca "Ia ng quô"


Ða ngô I yôn râ f Iâu
Ðo ng fa c Iôn va ch dâ f
Ða I khan vuông dô I dâ u
CIo Io f va o pho phâ f...

Om Huong, fay run run
Ðô ng nhIôn, ba cho p ma f
Nho nga y xua do I ngho o
Thuong ông, gIa c Pha p ba f

Su c sa o fìm du kich
CIa c dô f hô f xo m Ia ng
Ðô Huong vuo f Iu a da n
ÐoI qua Iu c Ðâ u CIang

Ong dI, ông dô Ia I
Ca I va nh fang cho ba
Vô f nhan ha n sâu ma I
Va ha f hIu fuô I gIa

Sau ho a bình, bô vô
Xo m Ia ng co n du ca
ChI va ng mo Huong fhôI
Ðô ngô I fro nhu da ...

Rô I Ia y ba , bô dI
Huong mo I sInh, bo choa f
Ðâ f nuo c sao nhIô u gIa c
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 69
hffp://obooks. vdcmodIa. com
Ða nh dô n gIo chua xong!...

Ca I bao fuo ng cu a ba
Tha f bu ng dâ n nho Ia I
Ca mô f do I Io foan
Iung ba gIo nhu gâ y
Ða vâ n vuI công vIô c
Cha Iu c na o ngoI fay
KhI ba fham frâ n dja
Iu c ba frô ng ha ng cây

Ða vâ n nuôI bô dô I
Suô f ham mâ y nam fro I
NhIô u chu doo su ng Iu c
Cuo I bình bjch vô choI
Thu ca c chu gu I vô
Không fuâ n na o không co
Chu fhì do ng Son Ia
Chu fhì ra Cô n Co
Chu fhì gIu Ha m Rô ng
Chu fhì xa, xa nu a...
Thu dI mâ y fha ng duo ng
NhIô u bu c nho o mô f nu a

Iâu nay, Huong không fhâ y
Chu na o vô fham dây
Ða ba o: Ca c chu bâ n
Ða nh My suô f dôm nga y
Nhu ng Iu c so ba buô n
Huong Iuo n fro n, mu a ha f
Ðo ng chuô I fru m nu a sân
Trang ngo I Iônh Ia ng ba c...

THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 70
hffp://obooks. vdcmodIa. com
KÍNH TÀ NC CH! TO H! !
Ðâ u ho không fhâ y gIo f suong
Rung rInh ca nh fa o da uom na ng hô ng
Chu ngô I vo I cha u frong pho ng
Ma I cho o ngho dô ng mô f do ng Huong CIang

Chu Tu â y nhu ng gIan nan
Ðuo ng Iôn Ða c Su f suong fan ma f ghô nh
Ðôm khuya ca I chô f bôn mình
Na m frôn va n Ia nh không manh chIô u na o
Chu buô n ngho mô f fIô ng rao
Thuong ba n nho gIo fhô I va o nghIông nghIông
Trong fu Chu da vIô f nôn
Nhu ng vâ n fho do p co n fruyô n dô n nay
Ðây chu dâ f nuo c frong fay
"Ðâ u chua foa n vo n da bay co hô ng"|1)
Chu ngô I da n cha u frong pho ng
OI Io ng Chu cu ng nhu Io ng mo cha
TIô ng fho Chu bô ng ngân nga
Ho a cu ng fIô ng vo ng quô nha mo dua
Ðâ f fro I sa ng do p hon xua
Cha u ro I pho ng Chu gIu a frua na ng va ng.

THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 71
hffp://obooks. vdcmodIa. com
ÐM CÀ P ÐA C HO
Co aI so so ngô I xuô ng dâ u gIuo ng
Ðua ba n fay ma f nhu kom su a
Xoa Iôn fra n om dang dju Iu a
Vuô f Iôn ma f om dang bo f mo
A, Ða c Hô !
Ða c Hô fa do !
Ða c ma c fâ m a o ka kI
Ða ng ba c suong ru ng Pa c Ðo
Tra n Ða c co ngôI sao
Tha o na o
Ða c dI dôm không Ia c
Ða c oI, Ða c !
Ða c cuo I rung rung cho m râu
Ma f Ða c sao ma fhuong fhô
To c Ða c fhom Iu ng gIo bô
Thom na ng duo ng xa
Ða c cho om nhIô u qua
Va khon da o na y om bo o kho o
Hon nga y xua nhIô u
Cu c a o om bj du f fu chIô u
Ðôm phanh ra, ho ngu c
Ða c da p va o cho om
Rô I Ða c ra râ f ôm
Ða c dI ! Ða c dI rô I !
Ðm bô ng oa Iôn kho c
TInh dâ y fhâ y uo f dâ m ma I fo c
Nhìn xom Ða c co dâu dây,
ChI fhâ y dâ y fro I do n sa ng, mua bay
Nguo I nguo I Ia ng Im dI vIô ng Ða c
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 72
hffp://obooks. vdcmodIa. com
Ðo ng do n rung rung nuo c ma f...
Ðu ng rô I
Ðô nh vIô n om vu a fruy dIô u Ða c chIô u nay
Nhung Ða c chI yôn nghI ban nga y
Chu ban dôm Ia Ða c ro I IInh cu u
Ða c cha o chu du ng ga c
Rô I dI vo ng quanh kha p frôn fhô gIo I
Ðô cham so c fro con
Nhâ f Ia du a na o pha I na m frong bô nh vIô n...

VIô n Ma f - phô Ða TrIô u Ðôm 9.9.1969
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 73
hffp://obooks. vdcmodIa. com
NHÂ N TH! ANH
ChIô u nay nha nhâ n fhu anh
Cu I vô fu mIô n dâ f mo
No f chu chônh chônh na ng gIo
Vuo f qua va ch da , fâ ng fhan
Ðm bo c phong fhu vô I va
Ngo n fay cu riu va o nhau
O con chIm kha ch, chIm kha ch
Kôu chI kôu ma I frôn dâ u!

Thu kô vô phô Ma o Khô
Ða y nha Iô xô ma I ngo I
Anh dI va o mo so m chIô u
Ia ba ng fha ng ba do ô I

Thu kô Io da , Io fhan
Ðuo ng goo ng hu f sâu frong nu I
Ða I fho anh vu a vIô f vô I
Ðo c Iôn co fIô ng chIm bay

Thu kô vô "Hoa fru ng ga "
1

Ðôm dôm fhom Iu ng phô mo
|Cha c anh vIô f nhu ng do ng na y
Huong hoa bay dâ y cu a sô )

Thu kô vô "Ia ng von mo "
2

Nu a dôm dô I fIô ng co I fa u

1

2

THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 74
hffp://obooks. vdcmodIa. com
Ðu I fhan vuong frôn Ia Iu a
TIô ng fhan rung ca nh bo o dâu

OI mIô n dâ f anh dang sô ng
Ngho sao gIa n dj yôu fhuong
Kha f nhu ng frang fho dâ y na ng
Ngô n ngang dâ f da công fruo ng

Ðm mô ma I do c fhu anh
Nhu ng muô n fham Ia ng, fham mo
Nô u anh không pho ng xo vô
Ðm so Iâ n duo ng cuô c bô ...
1970
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 75
hffp://obooks. vdcmodIa. com
HOA Ð!O I
Ðôm qua hoa ru ng ca nh rô I
So m nay ca I cuô ng da chô I qua non
Hoa roI fra ng ma nh sân con
OI hoa da ru ng vâ n co n nga f huong...
1970
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 76
hffp://obooks. vdcmodIa. com
CIONC ÐA O
Vâ n fâ m fhân
CIo fhIôu, na ng cha y
Chan frâu, ca f co
VaI va c chIô c ba p ca y gô gu
To nhu ca I cô f dình
ChuôI IIô m Iâ p Ioa ng ngang Iung
Cua chIa ca ng Iao Iôn phia fruo c
Ðâ f mo yô m nâu
Mây bay duo I chân
Mây bay frôn dâ u
Tro I dâ f nô I phong ba â m â m gIo bu I
Tuo ng Iô ch sông
Iô ch nu I
Ia ng xo m bo hon ho n so I
NgôI nha nay fhâ y dâu7
Nay fhâ y dâu: Hoa nha n ru ng vuo n sau
Huong buo I fhom Iu ng gIô ng nuo c
Ngo xo m gô ghô quon fhuô c
Ðoa n nguo I buo c Iôn Iung Cua
Tay câ m ca o co Rang bu a
ChIông dô n, frô ng fhu c a o quâ n ra ch buom
Phâ p pho I
Nguo I fro du ng frôn
Nguo I gIa du ng duo I
Ða n Nho du ng gIu a dôI ca ng
Ha n vô f chân frâu
Thuong dâ f phu sa
Vâ f va khô dau
Khô xa c mâ y mu a ha n ha n
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 77
hffp://obooks. vdcmodIa. com
Thuong mo gIa
Ra va o Ioa ng choa ng
Na ng Io a con ma f
Ta mang nô I dau cu a dâ f
Iôn fro I Ða nh cho
Thâ n Ha n cu f vo I
Câ y ca nh!
Cua bay suô f mô f nga y
Mô f dôm
Ðô n nha cô
Mây a o fra ng
Ðô n nha cô
Mây a o va ng
- OI dân Ia ng
Ðân Ia ng dI dâu do 7
- Chu ng fôI dI
Ða nh ga y xuong Thâ n Ha n!
HaI cô Ia c dâ u:
- No co ca I vo I a c Ia m
Không da nh duo c dâu!
Cua Ia I bay
Mô f dôm
Mô f nga y sau
Ðô n nha chj CIo
Chj khoa c chIô c a o xanh
Cu I nuo c doo frIu cô
- OI dân Ia ng dI dâu7
- ÐI phanh fhây Thâ n Ha n!
Chj CIo nghIông dâ u:
- No vâ y vu ng dôI ca nh
Không da nh duo c dâu!
`
` `
Iu c do
Ðô I Iôn fIô ng fho ô ô
Xung quanh Ioa ng ngoa ng Iu a do
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 78
hffp://obooks. vdcmodIa. com
Thâ n Ha n bay nhoa ng nhoa ng
Ca nh do c ngang xa gIo
Vo I xì kho I cay xo :
- Ho I chu ng bay
Nhu ng ko ngho o ho n khô n khô
AI xuI nô p ma ng cho fa7
ChIô c IIô m bôn suo n ba n Nho
NghIông vô mô f bôn
Ða n bay fhoo
Thâ n Ha n
Nhanh hon cho p ban dôm:
- Cho fôI ho I
Sao Thâ n hu f hô f nuo c sông
Co n fhIôu khô cây cô I
ThIôu khô ba n fay con nguo I
AI ma sô ng nô I7
Mô m Thâ n Ha n mo o xô ch
Pha hoI ra f ma f
- Ta da fha fô I chô f
Chu ng bay co n do I chI7
- Chu ng fôI
Ðo I fIô ng chIm cho fro I
Ðo I sa c hoa cho Ia
Ðo I huong fhom cho qua
Ðo I phu sa cho dâ f
Ðo I nuo c cho sông
Ðo I ma u cho fIm nguo I
Chu ng fôI do I...
- A,
Tha ng na y no I Ia o
Thâ n dâ p ca nh cau ma y
Khoa ng fro I du ng du ng nô I ba o
Iu a fa p da ng dông
Iu a fa p da ng fây
Iu a,
Iu a,
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 79
hffp://obooks. vdcmodIa. com
CIo ba n fay
Không nhìn fhâ y nu a
Quay Ia I
Không nhìn fhâ y nhau
Iu a fim duo I chân
Iu a xanh frôn dâ u
Quanh nguo I hâ m hâ p no ng
Thâ n Ha n rif frong cô ho ng:
- Chu ng bay không fhoa f fay fa
Chu ng bay so fha nh fro bu I!
Cua Ia I dôI ca ng
Mô f con gIo nô I
Cua vu f Iôn cao
Không gIan fo o ngang a nh cho p
Iung fro I nuo c dô ra o ra o
Ra o ra o...
Iu a Thâ n không fa f
Iu a roo râ n râ f
Iu a fim Iu a va ng
Vo I phun Iu a fra ng
Iu a xIôn fha ng
Ða I nhu mu I fôn bay
Con gIo Iuo n qua
Ta f ngay
Ða m mây frôI qua
Tan bIô n
Con chIm Iao qua
Tha nh ca f...
Nhung Ia chua
Cu gIa ngân nga fIô ng ha f
Ða I ha f vô da y fhông xanh
Ia fhông bu f ca nh
Iao vun vu f
Mu I fhông xoa y Ia nh không gIan
Ða I ha f vô ha ng du a da I
Vô ba I mia rô ng
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 80
hffp://obooks. vdcmodIa. com
Ia phu n phu f bu f cây
Pho ng Iôn fro I
Sa ng Ioa ng muôn nga n fhanh kIô m
Iuo I dao
Ru ng ru c cho p
Ða I ha f vô con duo ng Ia ng
So I nha y Iôn
Iô c cô c
Va
Ðay vu nhu ba o fhô c
Ða I ha f vô con mua chIô u ho
Ma f Iuô ng gIo da ng
Cua phun fu ng chu m bo f fra ng
Mô f gIo f no fha nh nam
HaI gIo f no fha nh muo I
Thâ n Ha n ru vo I
Kho p ca nh
Ngâ n ngo
Va nh faI qua f mo
Rung rung fIô ng ha f
Ngho frâ m hu ng nhu fha c
Ðu duong nhu phI Iao roo
Va frong voo nhu suô I sa Iung do o
Ðô ng
Thâ n su c fInh
Ðo c ngang vô ca nh
Vo I quâ f cho o không frung
Iu a fra ng
Iu a xanh
Iu a fim
Ia I bô c Iôn du ng du ng
Thâ n Ha n nghIô n rang fro o fro o:
- Tu nay
Tro con du ng ho ng an ko o
Nguo I gIa du ng mong
Co ba f canh câ n
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 81
hffp://obooks. vdcmodIa. com
ChI mô f gIo f Iu a cu a fa
Chu ng bay cu ng fha nh fro bu I
Iu a qua f va o Iung
Cho I Io I
Vâ n không Ia m no ng Iung Cua
Iung do chân nguo I
Ma f nhu chIô u mua
Iu a qua f va o dâ u, va o vaI
Ðu dô I
Cua gIuong ca ng cho
Nhung không cho nô I
Mo I nguo I cu I xuô ng gan ba n chân
Iâ y dâ f phu sa
Ðo qua nh
Xoa Iôn da
Ða Ia nh
Xoa Iôn a o quâ n a o quâ n Ia nh ngay
Hô ng fuoI frong sa c Iu a
Thâ n Ha n ru ng mình
Hoa ng so
Không hIô u sao
Thâ n rung ca nh
Ia c dâ u
Ðô n dô no ng fhôm cho Iu a

Nhung u n u n Ðô n phia
Ða I nuo c fra ng va da y
Cuô n fha nh nhu ng fu I mây
Hu f Iu a
Tu I nuo c fha f va o nho nu a
Iu a fru fro o bôn frong
Phu f fa f
Cua da p ma nh fa m co ng
Ðâ f sa ng choang dôI ma f
Yô m nâu phâ n phâ f
Ðay vu f Iôn cao
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 82
hffp://obooks. vdcmodIa. com
Va doa n nguo I
Câ m cuô c, câ m ca o
Iam Iam do I
Thâ n Ha n Iao fo I
Quang vo I
Quâ n cha f Iung cua va doa n nguo I
Ia c fif Ia c fif Ngho ko rang
Thâ n rif:
- Chu ng bay không fhoa f fay fa
Iu c bâ y gIo ca c chj CIo
Tu xa
Ia I nhu ng vIôn da n, Iuo I dao
Mu I fôn, fhanh kIô m
Phâ m phâ p dô n
Cho m do c, dâm ngang
VIôn da n duo ng Ia ng
Nô fung con ma f
Mu I fôn fhông, ca m sâu va o faI
Thanh kIô m Ia du a
Cho m xa vaI
Ca nh fhâ n fuo p ra
Ðuông ru
Iuo I dao mia
IIa ngay vao cô
Va doa n nguo I
Ioo nhanh Iôn vo I
Con ga I câ m kIm chich
Con fraI câ m rang bu a dâm
Cu gIa câ m ca o bô
Quanh vo I
Nhu ng nha f dâm fua fu a
Thoo nhjp frô ng
Nhjp chIông
Thâ n ru Iôn
Man ro
Không gIô ng fIô ng nguo I, fIô ng fhu
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 83
hffp://obooks. vdcmodIa. com
Quay cuô ng
ÐIôn Ioa n
Cua gIuong ca ng
Ha ng rang Ia nh Iu ng va sa ng Ioa ng
NghIô n cha f vo I
Ma u fo o ra dâ y fro I
Vo I du f
Thâ n fô I fam con ma f
Không kôu duo c mô f câu
Cô Mây bay qua dâ u
Thâ n Ha n ba m va o
Ðjnh frô n
No ng Io ng cho do n
Ða n Nho du ng frong mây
Va bâ f ngo
CIa ng xuô ng
Mô f ba p ca y !
Ðâ u Thâ n bo p du m
Ma u fo o ra ba y sa c câ u vô ng
Mu I kho c fha nh sâ m
Chuyô n dô ng fro I ngoa I, fro I frong
Thâ n hu hu kho c
Nuo c ma f fo, nuo c ma f nho a o a o
Tru f xuô ng fha nh mua...
1970
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 84
hffp://obooks. vdcmodIa. com
TIÐ NC NO I
A uôm, ô ch no I ao chuôm
Ra o ra o, gIo no I ca I vuo n rô ng rônh
Rau âu, cho no I dôm fhanh
To ... fo... ga no I sa ng banh ra rô I
VI vu, gIo no I mây frôI
Tha o fha o , fro I no I xa vo I ma f frang...
1971
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 85
hffp://obooks. vdcmodIa. com
HA IONC
ChIô u vô cuô n cuô n mây don
Vo m fro I ma f vjnh nô I IIô n vo I nhau
Ða o xanh, da o fia, da o nâu
Mônh mông so ng so ng fra ng phau ba f nga n
Nhoa ng nhoa ng cho p cho p cho I chang
Ðoa ng doa ng so f so f gIâ f vang frong ngoa I
ÐIô n don ma u mu c aI ma I
Thoa ng bay vô f na ng ban maI pho f hô ng
Câ n xa xa ng xuô m ma u dô ng
Va ng hoo Iô m dô m ca I ngô ng dom hoa
Tim fuoI Iâ p Ioa ng hoa ca
Ðâ f fhâ n ru ng ru c, Io a Io a Iu a gang
Câ u vô ng muôn sa c Ioang Ioang
Vuo f frôn ngo n so ng cao ngang ma f nguo I
`
` `
Ha Iong, vo do p fuyô f vo I
HIô n Iôn ru c ro Iu c fro I nô I gIông...
8.1971
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 86
hffp://obooks. vdcmodIa. com
NCOI ÐÐ N ÐA I CHA Y
NgôI dô n co fu bao do I
Rôu xanh bâ c da , Ia roI u a va ng
Cô f dô n, da n My xIôn ngang
Ða n fho da Ia nh kho I nhang Iâu rô I
Hô bom sâu hoa m chân dô I
Ngâ ng Iôn nham nho ma nh fro I bIô c frong
Va ch dô n aI fa c fuo ng ông
Iu a quan gIa p sa f, kIô m cong fuô f frâ n
Ma f hIô n nhu ba c nông dân
Nu cuo I fuoI sa ng, mô n fhân, dâ m da
Tu dô n om buo c chân ra
Ha Iong muôn so ng cho I Io a guom vung
Tu ng doa n ca c chu qua sông
Pha o vuon. Ia nguy frang rung fIô ng cuo I
Pha sang, dô n da khuâ f rô I
NghI vô ca c chu bô I hô I không yôn
Va om bô ng hIô u ngôI dô n
HIô u aI fa c fuo ng nguo I hIô n câ m guom
1971
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 87
hffp://obooks. vdcmodIa. com
NHO VA NCHI
Kinh fa ng chj Ngô Thj Phuong Huyô n

Chj om da o ma f frôn duo ng
TIô ng fhan ngo fIô ng quô huong ngo f nga o
Ðâng khuâng chj nho nga y na o
Trang Iôn ngho gIo rì ra o ngo n fro
Va om nghI nhu ng dôm ho
ÐIô n hô ng ma I ngo I, ba n bo ho roo
Ma y khoan fhình fhjch Iung do o
Ðu I ngu I chj nho nhu ng chIô u Ia m fhuô
Mô f mình gIa ga o canh khuya
Cam cam gIa buô f, gIo vô fu ng con
Rô n ra ng om nghI xo m fhôn
TIô ng aI xa f fho c cuo I gIo n sân kho
Tra ng fInh ha f â m, ha f no
Ðuo ng Ia ng xo nho , xo fo ra dô ng
Chj nhìn nuo c ra c Ha Iong
Nho frua ba f ca y ba I sông nam na o
Ðâ p bô nh, om nghI chIô c phao
ChIô u chIô u fa m bIô n, so ng da o da f xô
Chj nhìn Ia ru ng ca nh fro
Ða ng cay nho ô chuô I khô. CIo Iu a
Ma I Iô u xo xa c na ng mua
Vô f roI chu - nhu ng nha f cua xo Io ng
Va om nghI nhu ng gIan pho ng
ÐIô u ho a nhIô f dô , ma f hô ng nIô m vuI
TIô ng cây Ia ch cha ch dâm chô I
TIô ng nguo I fro chuyô n vo I nguo I yôu fhuong
Chj om cu ng da o frôn duo ng
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 88
hffp://obooks. vdcmodIa. com
Cu ng nhìn cô ma y, con muong, ma I nha
Chj buô n nho nhu ng nga y qua
Ðm vuI nghI nhu ng nga y xa dang gâ n...
1971
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 89
hffp://obooks. vdcmodIa. com
CHA ! IA M ÐA CO NC
Ta ng cha u MInh Ha

Ca I chân fhì khuô nh khoa ng
Tay va f vo o Iung cong
Ðâ u vâ p va vâ p vô nh
Cha u bô ng ho a ba co ng
Mo o fro n ma f Ia Iu ng
Chj cuo I Ian ra dâ f
Mo ngô I Ia ng hô I Iâu
Ða du ng fra o nuo c ma f...
1972
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 90
hffp://obooks. vdcmodIa. com
CHA ! ÐI
Cha u vô rô I cha u Ia I dI
Ngoa I kIa bom nô â m ì suô f dôm
Chu na o co chu f na o yôn
Ðôm na m fhâ p fho m ngho rô n fIô ng bom
1972
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 91
hffp://obooks. vdcmodIa. com
NCÀ M HOA
Ta ng Thu y CIang

Ðm nga m bông hoa
Tim fuoI bo ngo
Ca nh hoa mo I no
Ma u co n rung rInh
Ma u do p hon franh
Ca ng nhìn ca ng fha m
Nhu ma u cu a na ng
Nhu ma u cu a mua
Ðju da ng non fo...
Yôu hoa do p fhô
Ðm du ng quôn rô
Sâ n su I xo o ra
Nhu fay Ia m dô f
Ða m va o so I ca f
Ða m va o na ng ra f
Ða m va o mua dâ m
Ia m Iu ng âm fhâ m
Câ n cu duo I dâ f
Cha ng nhìn fhâ y dâu
Chinh chu m rô â y
Ia m nôn sa c mâ u
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 92
hffp://obooks. vdcmodIa. com
THA NC ÐA
Sau Ia n mua bu I fha ng ba
Ia fro bô ng do nhu Ia Iu a fhIôu
Nô n fro I ru ng ru c ra ng froo
Tuo ng nhu ngu a sa f so m chIô u vâ n bay
1972
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 93
hffp://obooks. vdcmodIa. com
H!ONC ÐO NC
Ðô ng â m frang non
Iuô ng ca y su c nu c
Mua ra o bu a fruo c
Na ng nô ng chIô u nay
Mu I bu n dang ngâ u
Mu I phân dang hoaI
VôI chua fan ha n
Co n hang ra nh ca y
Ha f gIô ng mu a qua
Ðô c mon frong dâ f
CIo f gIo f mô hôI

Ðô n bô Iôn huong
Ðju maf bo suong
Thoa ng hoI gIo nho
Vâ ng frang mo I ho
Ia n mây frong ngâ n
Ðuo ng ca y aI ra ch
Tha nh do ng sông
Ngân Sao nhu gô c ra
Iô nhô xa gâ n
`
` `
Tro I dâ f dôm nay
Nhu chIm mo I ho f
Nhu ruo u mo I câ f
Nhu mâ f mo I dông
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 94
hffp://obooks. vdcmodIa. com
ÐI frong nga o nga f
NIô m vuI gIoo frô ng
Thjf da fa cu ng
To a hoI ruô ng dô ng

THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 95
hffp://obooks. vdcmodIa. com
ÐO NC CHIÐ !
Ma f fro I chìm cuô I dô ng xa
Suong Iôn mo mjf nhu Ia kho I bay
Ðâ f fro I ca ch mô f gang mây
Va fôI cu ng vo I Iuô ng ca y fo a huong...
1972
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 96
hffp://obooks. vdcmodIa. com
CÂ! CA
Câ u ao Ioang vô f mo
Ðm buông câ n ngô I câu
Phao fra ng fônh fônh nô I
Trôn fro I xanh, Ia u Ia u

Ma f ao không go n gIo
Ðo ng fru c cu ng rung rInh
Con ca muong do p bo f
Nhô mIô ng fro n, nho xInh

Ca ca , chu ng ma y oI
Va o dây ma kIô m an
Mô I Io ng ga bo o ngâ y
Mu I fhinh fhom, râ f da m

Cu c cu ng cung frôn bo
Va o dây con ca nga o
Ca I mô m fo hon mình
Ma f do va n gIan gIa o

Va o dây con rô cu
Ðâ u don sa m Iâ m Iì
Thuo ng nha y phao dô f ngô f
Rô I Iu Iu IôI dI

Va o dây con ca dIô c
Hay vo vâ n rong choI
Nhung nhang khoo a o fra ng
Va nhâ n nha rIa mô I
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 97
hffp://obooks. vdcmodIa. com

Ca ca chu ng ma y oI
Ðu con fo, con nho
Nô u cha m dô n mô I fa
Ðô u na m khoo o frong gIo

RIông ma f fro I fInh nghjch
Ngâ m mô I duo I da y ao
CIâ f mâ y Iâ n không duo c
Co n Ia m fa nga nha o
1972
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 98
hffp://obooks. vdcmodIa. com
CHI O ÐO AO
ChIm ho f rung rInh ca nh khô
Hoa roI fim ca câ u ao
Mâ y chu rô ron ngo nga c
Tuo ng fro I dang dô mua sao
1972
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 99
hffp://obooks. vdcmodIa. com
CON CIONC
Con gIông bô ng cuô n gIu a Ia ng
Ðo ao Io . Cô c cây ba ng cu ng nghIông
Qua bo ng chô f cha ng chju chìm
Ao con ma so ng nô I Iôn ba c dâ u...
1972
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 100
hffp://obooks. vdcmodIa. com
AO NHA M! A HA N
Mu a mua ma mua cha ng dô n
Ða y sâu no foa c khI na o
Rôu na m mo nhu ng sâ m so f
Rô I khô frôn co c câ u ao...
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 101
hffp://obooks. vdcmodIa. com
CON MÀ T
Con ma f fro I no ng bo ng
Ru ng ru c nhu ng ngôI sao
Ðôm dôm con ma f â y
Cha y bu ng frôn ma f ao
Tha m sâu con ma f dâ f
Hun hu f nhu ng gIô ng fhoI
Ðôm dôm con ma f â y
No I dIô u chI vo I fro I7
1972
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 102
hffp://obooks. vdcmodIa. com
IO I MO T ÐA N CA I M!O I HAI T!O I
Ca c ba n oI !
Tôn pha f xif Nich-xon da cu I ma f vIô ng fôI
TôI nhìn fha ng va o ma f ha n
Y nghI ha n cha y fu dâ u xuô ng chân
Tu chân ngâ m xuô ng dâ f sâu, nôn fôI ngho hô f:
"Nô u ma y sô ng fhì ông cu ng gIô f !"

AI nhìn nghIông so fuo ng ha n fhuong fôI
CIo f nuo c ma f Ia nh buô f kIa co fhô Iu a nguo I
TôI nhìn ha n fru ng fru ng va o ma f
Va fôI hIô u ha n da vay nuo c ma f !
TôI nhìn fhâ y rang ha n fhì nho n hoa f
Ko rang co n vuong va I so I fhjf fro con
Y nghI ha n cha y fu dâ u xuô ng chân
Tu chân ngâ m xuô ng dâ f sâu, nôn fôI ngho hô f:
"Nô u ma y sô ng fhì ông cu ng gIô f !"

TôI ngu ngo f ba muoI nam duo I bo ng ba ch duong
Trong khu c dân ca co con gIo mu a dông va fIô ng xo fam ma
VIôn da n Hif-Io ba n fôI
Ða fha nh gI so f rô I
Hôm nay Nich-xon dô n kho c
Ca ch ha n gIa vo fhâ f Ia ngu ngô c
Y nghI ha n cha y fu dâ u xuô ng chân
Tu chân ngâ m xuô ng dâ f sâu, nôn fôI duo c bIô f:
"Nô u ông Ia Hif-Io
Ong so fhIôu ma y không co n gì ma chôn hô f!"

Va ha n kho c fôI
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 103
hffp://obooks. vdcmodIa. com
TôI không fhô phì cuo I
TôI nhìn fha ng va o ma f ha n
TôI nhâ n ra ma u fôI bo n pha f xif Ðu c cuo p dI
Cha y gIâ n gIâ f va n vo o fhoo hình chu Y
Trôn mu I nho n dIô u hâu cu a ha n
Không bIô f ha n muo n aI bô ma f dua ma
Va vay aI nuo c ma f
Nuo c ma f xuyôn qua dâ f
Vo frong Iô ng ngu c fôI nga n va n ma nh fhuy fInh
Va sung fâ y Iôn kha p ca fhân mình
Nga y dôm nhu c buô f
Ca c ba n oI !
Ca c ba n co ngho fhâ y fIô ng kôu
fu duo I mô cu a fôI
1972


THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 104
hffp://obooks. vdcmodIa. com
TIÐ NC ÐA N ÐÂ ! VA ÐÐM TRÀNC
Ca c chu van công quân gIa I pho ng
Vô nha om choI
Chu ga y Iôn khu c da n bâ u
Chu dâ p fay ngô I ha f a nh frang bô ng fha nh ba f nga f
TIô ng chIm dôm cao vo I
TIô ng nhu ng vì sao Iang fhang frôn fro I
Nhung dây da n bâ u
Ia I rung nhu ng âm fhanh vô con nguo I va ma f dâ f
TIô ng ân fình mâ y nghìn nam fruo c
TIô ng ân fình hôm nay
Chu a sa n fu bao gIo frong dây
Cu ngân Iôn vo I âm dIô u fuyô f vo I
Ða m fha m khu c ru con Nam Ðô
TuoI ma f câu dân ca quan ho
Ma I dình uô n cong
Nha ma y fâ ng fâ ng bôn kIa sông
Nguo I ngho ba f ga p mình frong fIô ng da n nô ng â m
Chj dân quân Ia I ma y ca y
Ngo n chân ca I vô f bu n non co n Iâ m
Cu gIa mâ y Iâ n fIô n cha u con ra frâ n
Ðông nhâ f Ia fro om Iôn chin, Iôn muo I
Trong fIô ng da n bâ u
Tâ f ca bô ng fha nh fhI sI
TIô ng da n bâ u, fIô ng da n bâ u
Ngân nga frong dôm frang
CIu a haI mu a Iu a
Ðây da n fuo ng không bo n fay chu nu a
Ma cang frong không gIan
Tu rung Iôn nga n do I su c ma nh VIô f Nam
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 105
hffp://obooks. vdcmodIa. com
Chu ng om Ia ng ngho, nin fho
Iu c â y ru ng ru ng bom nô
Ðo ng cau nga xuô ng cây da n
Iung Iay
Nhu ba n fay
Xoa dI nhu ng âm fhanh do bâ n
Ðô fIô ng da n va chI co fIô ng da n, fuôn fra o vô fâ n
Ma f frong nhu suô I dâ u nguô n...
1972
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 106
hffp://obooks. vdcmodIa. com
ÐA N CHÂN THÂ Y CIA O
Thâ y ngô I ghô gIa ng ba I
Xô p ca nh ba n dôI na ng gô
Mô f ba n chân dâu rô I
Chu ng om không ro
`
Sa ng na o bom My dô I
Phuo ng dô ngô n ngang, ma I fruo ng fô c ngo I
Ma f ba ng don Iô chô vô f bom bI
Thâ y câ m su ng ra dI
Ða I fâ p do c da y chu ng om dang do
Hoa phuo ng
Hoa phuo ng cha y mô f go c fro I nhu Iu a
Nam nay fhâ y fro vô
Nu cuo I vuI vâ n nguyôn vo n nhu xua
Nhung mô f ba n chân không co n nu a
OI ba n chân
In Iôn cô ng fruo ng nhu ng chIô u gIa buô f
In Iôn cô ng fruo ng nhu ng dôm mua dâ m
Ðâ u na ng haI bôn nhu haI ha ng Iô da o
Chu ng om nhâ n ra ba n chân fhâ y gIa o
Nhu nhâ n ra ca I chua hoa n ha o
Cu a ca cuô c do I mình
Ða n chân fhâ y gu I Ia I Kho Sanh
Hay Tây NInh, Ðô ng Tha p7
Ða n chân da p xuô ng dâ u Iu gIa c
Cho Io sô ng Ia m nguo I
Ðm Ia ng ngho fhâ y gIa ng fu ng Io I
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 107
hffp://obooks. vdcmodIa. com
Rung dô ng bao dIô u suy nghI
Ngho fhâ m vo ng ba n chân dI da nh MI
Ngho âm vang fIô ng go I cu a chIô n fruo ng
Ðm dI suô f chIô u da I yôu fhuong
ChIô u sâu dâ f nuo c
Thoo nhu ng dâ u chân nguo I fhâ y nam fruo c
Va ba n chân fhâ y, ba n chân da mâ f
Vâ n dâ n chu ng om dI fro n vo n cuô c do I...
1972
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 108
hffp://obooks. vdcmodIa. com
NHO ÐA N
ChIô u nay
Tao ngô I frôn câ u gô
Ngho ro c ra ch chân câ u so ng vô
Con fhuyô n xua, muI chô ng nhu duôI chIm
Tâ f ca vâ n co n nguyôn
Tao bô ng nho chu ng ma y, nho fhô
Ðâu rô I fha ng Ti
Ma I fo c hoo hoo, ma f Iuon fI hi
Xung xinh quâ n nâu
Ða nh ba nh chIô c ca m da Iu n phu n râu
Tha ng Trình, nuo c da maI ma I
O n o n fIô ng cuo I nhu con ga I
Ca I Thu y, ca I IIôn
Tôn ngho co vo dju hIô n
Ma nghjch nhu quy su
Câu chuyô n xua fhâ y kô
Thoo chu ng ma y, dI dâu7
Vô dâu7
Chu ng mình fhuo ng ba o nhau
Ðâ f nuo c qua ngho o rô I, không fhô ngho o hon nu a
Chu ng mình Io n Iôn
Không fIô c nghI suy va mô hôI dô
Không bIô f du a na o, fay co fruo c vô f chaI
Không bIô f fuô I chu ng mình bao nhIôu
Ðâ f nuo c ra rom so fha nh sa f fho p
Ðu cha ng Ia m nôn, hay Ia m nôn su nghIô p
Cu ng không bao gIo quôn nhau
Chu ng ma y oI, bây gIo chu ng ma y dâu7
Va chIô c câ u
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 109
hffp://obooks. vdcmodIa. com
Cong nhu va nh frang chIa fay dôm â y
O xa, chu ng ma y co fhâ y
Trôn câ u gô chIô u nay
Tao nôn nao ngô I nho chu ng ma y...
Ho Io p ba y 1972
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 110
hffp://obooks. vdcmodIa. com
ÐÐ N ÐO
Nho chj Trâ n Thj Ðuyôn

Ðô n do xua dây rô I
Cây da gIa buông rô IoI fhoI
Ia bIô c xo a ma f nuo c
Ða Io m cho m, bo sông fra ng bo f...
Tro I so so hoo may
Vâ n nhu Iâ n dâ u, fa qua sông, nam â y
Con do gô cha ng co n gô I ba I
Ðâu rô I, qua n ra Io pho
Ta fho m nhìn nhu ng ky nIô m â u fho
Ngô I fhu p xuô ng khoang do
Khoang do rô ng fhô
Cha ng fhâ y cây da ba I mia
Khoa ng fro I cong voo frôn muI do
To c ông Ia I ba c pho
Iâ n va o mây fra ng...
Ta du ng gIu a fro I mônh mông na ng
Qua n xua dô rô I
Ðuo I bo ng ma f vo m da, cha ng co n co aI ngô I
CIo fhô I cô n ca o ma f nuo c
Mâ f mô f nô I gì không fhô fìm Ia I duo c
Ta dI, Io ng vâ n o noI dây
AI cu ng chI co mô f Iâ n
Ca I fhuo fho ngây...
1972
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 111
hffp://obooks. vdcmodIa. com
THO V!I
Kinh gu I ba c Ma nh SInh

Ca m on ba c fa ng fho vuI
Cha u chua Ia ng Io qua do I duo c dâu
Cha u co n o vo I cây cau
Ðu ng xo o fa n Ia , do au qua gIa
Cha u co n o vo I mo cha
Ma f mo chân châ m, bIô f Ia câ y aI
Cha u an ha f ga o bao do I
Ðao buô n vuI ngâ m va o nguo I, da Iâu
Cha u Ia m da duo c gì dâu
Cuô c do I co n ca da ng sau râ f da I

Ca m on ba c fa ng fho vuI
Ðuo ng vô âm phu co n vo I vo I xa
Iô I râ u xo xa c co hoa
TIô ng chIm nam ngoa I vâ n ngân ngang fro I
Ca m on ba c fa ng fho vuI...
1972
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 112
hffp://obooks. vdcmodIa. com
ÐÂ P C! A ÐIÐM V!ONC
1

Trich fruo ng ca "Tru ng pha f"

Ðoa n nguo I dI
Trong sa c chIô u va ng u a cu a âm fI
Ia khô Ia c da c
Ngho fhoang fhoa ng mu I huong frâ m ngan nga f
TIô ng chuông khua xa vo I...
Cho ngao Im Ia ng nhìn nguo I
Quy fra ng du ng bô ng fhanh sa f
Cu a dIô n ÐIôm Vuong do ng cha f
Ðoa n nguo I nhâ n ra Thâ n Ðâ f
Chân fay sây sa f vô f bom
TIô ng Thâ n:
- "TôI dô n da mâ y hôm
Cu a dIô n vâ n chua fhâ y mo
VI vu, vI vu
Ðây Ia Io I cu a gIo
Ca c ba n oI
Ha y Ia ng ngho Io I cu a gIo :
- "Ho I nhu ng nguo I phâ n nô
Ca c ba n dI ha ng nghìn cây sô
Ða ng a nh sa ng chIô u ra fu fra I fIm mình
Ðây Ia chô fâ n cu ng
Ko fhu pha I dô n fô I a c
CIo fru ng pha f: ma u roI fhjf na f
Sa p dô n rô I!
Sa p dô n rô I!

1
Nhu ng nguo I bj bom MI gIô f ha I frong ca c frâ n no m bom huy dIô f nam 1972, fâ p ho p
fha nh doa n duo I âm phu , do I vua ÐIôm Vuong pha I fru ng pha f bo n gIô f nguo I
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 113
hffp://obooks. vdcmodIa. com
Nhung ha y cho , ha y cho , ca c ba n oI.
ÐIôm Vuong dang ngu ..."
TIô ng doa n nguo I ca f ngang:
- "Không fhô cho , không fhô cho duo c nu a
Ðâ p cu a mau, dâ p cu a!"
TIô ng doa n nguo I dâ p fay va o cu a dIô n ÐIôm Vuong
TIô ng bo n bo f, nhu ng ba n fay gIa
TIô ng sâ m sâ p, nhu ng ba n fay mang chu a
TIô ng cô c cô c, nhu ng con ngu a gô
TIô ng ra o ra o, nhu ng ca nh cây
TIô ng â m â m, dâ f ba n, ngo I bay
Tha nh mô f âm fhanh cha f choang nhu c nhô I
Tha nh mô f âm fhanh kInh hoa ng du dô I
Nhu fhIôn nhIôn dang fa o sông du ng nu I
Nhu fra I dâ f dang hình fha nh...
TIô ng ÐIôm Vuong:
- "QuI su dâu7 Sao co chuyô n Ia ky 7"
TIô ng doa n nguo I:
- "Mo cu a dI! Mo cu a dI!
Pha I fru ng pha f.
Chu ng fôI do I fru ng pha f
Nhu ng ko da gây ra fô I a c!"
ÐIôm Vuong xô c vô I a o buo c ra
TIô ng xu ng xoo ng fhanh Ia
Ðu I nô n fho m fho m frô ng da
TIô ng ko n rô ng ru c Iôn hô I ha
Cu a dIô n mo foang
Ca mô f vu ng nhô nh nhoa ng sa ng va ng
Iong Ianh da f ngo c
Hô son Iung IInh nhu frang mo c
Ca Iu ng Io boI, In ba y sa c câ u vô ng
Ðuo ng va o sân uô n khu c vâ y rô ng
Nô n da no f mây bay fhanh fha n
Ru ng ru c chin nhu ng qua da o, qua mâ n
To a mu I fhom không fhâ y o frôn frâ n...
1972
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 114
hffp://obooks. vdcmodIa. com
CO THI MÂ !
Iu a rom fa m fhu go n Ia I
Ma n phông cang do sân dình
ÐIô n xanh vo m da cô fhu
Nguo I xom dông nhu mif fInh

Xo m Ia ng nhu xo m Ia ng xua
Trong fIô ng frô ng cho o sâu vo I
TIô ng mo dua huong hoa da I
Ion dâ n va o mo I fâm fu

Kìa cô Thj Mâ u Iôn chu a
Ðo ng da nh da ng dI, ma f IIô c
Nga m ca I fay cô phâ y qua f
Tuo ng mình sô ng da fram nam

Nguo I xom fhoa ng nhu quôn chj
ChIô u nay ga nh Iu a frôn dô ng
Tâ n fa o nuôI om, nuôI mo
Muo I nam ro ng ra cho chô ng...
1973
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 115
hffp://obooks. vdcmodIa. com
S!ONC M!O I
Ðâ f ngo fra ng ngo , mo c sa
Co cây do so m nhu hoa rong gIô ng
Ia ng xa cuô n cuô n gIo Iôn
Râ p ro n da I Iu a cha y bôn chân fro I...
1973
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 116
hffp://obooks. vdcmodIa. com
CÂY ÐA NC M! A ÐONC
Suô f mu a ho chju na ng
Cho ma f ca c om choI
Ðô n dôm dông gIa Ia nh
Ia co n cha y do fro I
1973
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 117
hffp://obooks. vdcmodIa. com
HOA Ð!O I
Vuo n xôn xao fha nh fho f
Nam ca nh xo o va ng fuoI
Ngo sao dôm xuô ng ha f
Ma I vuI quôn vô fro I
1973
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 118
hffp://obooks. vdcmodIa. com
HOA ÐA I
Thuong mô f qua ng duo ng cho I na ng
Mâ m hoa da p dâ f, nhô Iôn
Sa c fha m râ f nhIô u vô sa ng
Huong fhom râ f nhIô u vô dôm
Mô f vu ng fuoI ma f frong Ia nh
Ca I no ng frua ho dju Ia I
VuI vo nguo I qua
Hoa oI
AI ba o om Ia Hoa Ða I7
1973
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 119
hffp://obooks. vdcmodIa. com
CÂY XOAN
Nga y na o xoan bo xiu
CIo bô ng vu f Iung fro I
Ðuo I gô c cây xa m mô c
Ðao Ia ca nh khô roI ...
1973
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 120
hffp://obooks. vdcmodIa. com
KHI M! A TH! SANC
Ma f fro I Ia n xuô ng bo ao
Ngo n kho I xanh Iôn, Iu ng IIô ng
Vuo n sau gIo cha ng duô I nhau
Ia vâ n bay va ng sân gIô ng
Xo m ngoa I, nha aI gIa cô m
Ia n suong Iam mo ng rung rInh
Ða n nho cuo I frâu vô ngo
Tu mình Ia m nôn bu c franh
Ra o fhua fIô ng aI cuo I go I
Trông ra na o fhâ y dâu na o
Mô f khoa ng fro I frong Ioo Io o
Thình Iình hIô n Iôn ngôI sao
Nhu ng muô n kôu fo mô f fIô ng
Thu sang rô I dâ y ! Thu sang !
Io ng bô ng nho ông Nguyô n Khuyô n,
Co ng cha u cha y rông kha p Ia ng
1973
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 121
hffp://obooks. vdcmodIa. com
CHI CHÐ P VÐ NCO N ÐÐ N ÐÂ !
Ðu ng gIu a nha ma cha y
Ma fo a sa ng xung quanh
ChI fhuong cây do n â y
Không sa ng nô I chân mình
1973
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 122
hffp://obooks. vdcmodIa. com
Ð!O NC SANC NHA ÐA N
Xô frua fìm fham nha ba n
Ia I ga p chu bu nhìn rom
Xu ng xinh a o foI, no n Ia
Mô f mình du ng mu a gIu a vuo n
Ngo Ia . Rô I bo I gIo fhô I
Ho I aI7 Ðuo ng fa nh bo ng nguo I
Ia I chu bu nhìn vô n va
Phâ f fay, chI fha ng... Iôn fro I.
1973
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 123
hffp://obooks. vdcmodIa. com
M! A ÐONC VA CÂY SÂ ! ÐONC
1

Ngoa I fhô m mua bu I phây phây
Ca nh sâ u vuon nhu ng nha nh gâ y kha ng khô
Qua va ng ho o qua f, Iua fhua
Ia ng dâng nô I nho nga n xua Iôn fro I
1974

1
Cây sâ u dông: Cây xoan - Truyô n cô fich Nam Trung bô : Chj My Co không chju bo
chô ng Iâ y vua, vua gIô f. Mô chj mo c Iôn cây sâ u dông
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 124
hffp://obooks. vdcmodIa. com
ÐÂ T
Ðâ f muô n no I dIô u chI fhô
Ma không no I duo c vo I nguo I
Ma ra o ru c frong qua ngo f
Ma rung rung ma u Ia fuoI
1974
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 125
hffp://obooks. vdcmodIa. com
ÐO NC Q!Ð
Ia ng quô Iu a ga f xong rô I
Mây hong frôn gô c ra phoI fra ng dô ng
ChIô u Iôn Ia ng nga f bâ u không
Trâu aI no co fha rông bôn fro I
HoI fhu da cha m ma f nguo I
Ða ch da n dôI ngo n du ng soI xanh dâ m
Iuô ng ca y co n fho su I fam
Suong buông cho dô ng hoang na m chIôm bao
Co con châu châ u phuong na o
Ðâng khuâng nho Iu a, dâ u va o vaI om...
1974
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 126
hffp://obooks. vdcmodIa. com
CÂY ÐA IA NC
Trich Truo ng ca "Khu c ha f nguo I anh hu ng"
2
Ca nh IIô p kho p ho
Ða Chanh ha m do n ha f dô
Nhu ng da m cha y
Ta f dâ n ngoa I cu a sô
TIô ng kho c chI co n Tu c fuo I
O nha bôn
Ia ng xo m bô ng Ia ng yôn
Ia ng yôn dô n không fhô na o chju nô I
Không gIan no n nhu ng gì du dô I...
Ða không hIô u sao
Ðuo I vâ n chua vô
Ia khô sô f soa f ngo fro
TIô ng ô ch ao bo o fhu ng fha ng
TIô ng kho c chìm dâ n frong Im Ia ng
Ia I fhInh fhoa ng, nâ c Iôn Ngho n nga o...
Su Im Ia ng ha f ra ng:
Ia ng Im cu a mô f nha f dao
Cho m va o da , gIu a fro I cao dâ f da y
Ho I aI na f vo I co cây
Hô n kôu fha nh gIo nhu ng nga y ba o gIông!
Cu Ðình dâ y cu a
Iu ng Iu ng buo c va o frong
Ngu c pha ng nhu fa ng da
Rô I ngô I Im nhu gô c cây fo
Tay cu pha c ra mô f cu chI mo hô
Rô I cu Ia I Ia c dâ u Ia ng Io
Trông cu ho o nhu cây da Ia ng bâ f rô
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 127
hffp://obooks. vdcmodIa. com
CIo ng cu frâ m va sâu:
- Con Ðuo I dâu7
TôI dô n fìm no ho I
u c fhô na y, Ia m sao ma chju nô I7
Ða Chanh vô I du ng Iôn
Kho p kin ca nh IIô p va o
Ða fhoa ng fhâ y cuô I fro I
Iong Ianh ngôI sao
Sa ng nhu gIo f nuo c ma f...
Nhu ng da m cha y so dâ n dâ n fa f
Nhung Iu a dang fha p Iôn
Nga n va n ngo n do n
Ðâ f nuo c dôm nay
Không aI bình yôn...
TIô ng kho c Ia I nâ c Iôn
Tu c fuo I Nha bôn...
Nha â y sa ng nay
Ða nguo I, gIa c cha f dâ u ca m co c
Ðô n Coo c ma f va n fIa do no c
Tay quay vu vu can don
Ðô I Mâu dI bôn
Ca I faI cu f gIâ u frong Ia n kho I fhuô c
1

Sau mô I frâ n ca n
Ia ng va n fhôm nguo I quon fhuô c
Ða fhoa ng ru ng mình...
TIô ng suong roI rô p... rô p... ma I gIanh
Co I da ng ca nh fro Ia fhoo chIô u gIo
TIô ng xa va ng côn fru ng frong co
Co I chIô u sâu không cu ng cu a dôm
Tâ f ca nhu bình yôn
Tuo ng xo m Ia ng fa chua bao gIo cha y
Tuo ng ma u ba con chua bao gIo cha y
Tuo ng do I mình chua bao gIo fra I qua
Nhu ng dô I fhay va nhu ng vuI buô n

1
Ðu kich Iong Ðô ng da cho m cu f faI fôn fay saI.
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 128
hffp://obooks. vdcmodIa. com
Ða ng ca bao do I xua cô ng Ia I...
TIô ng kho c nha bôn
Ia I nâ c Iôn
Tu c fuo I...
Cu Ðình rung dô ng foa n fhân
Xo o ba n fay vuông, ba c fra ng vô f chaI sâ n
Cu bô ng no I mô f gIo ng frâ m râ f Ia :
- Ða Chanh oI
Chu ng no fhjf nguo I mình nhIô u qua !
Rô I Ia ng Im
Cu Ia c ca I dâ u:
- Con Ðuo I dâu
TôI muô n fìm no ho I u c fhô na y
Ia m sao ma chju nô I7
Ma I nha gIanh ha f ra ng:
Co dâu nhu o noI dây
Ko fhu a c qua mu c na y - chua fhôI
Ðau fhuong qua mô f kIô p nguo I
Câ m guom qua mâ y chu c do I nô I nhau...

3
TIô ng cho vu vo
Ia m dôm fhôm fha m sâu
Suong xuô ng so so
Ma f duo ng ca f bu I
Con dom do m uo f ca nh bay
Ða f va o ca nh ô I
Ðô ng Iao ra
Ra ch mô f duo ng ngang dôm
Iu a frong fro
Chô c chô c Ia I bu ng Iôn
Trong gIo fhô I
Nhu mô f dIô u muô n no I
Ðôm dâ n khuya cao cao vo I vo I
Ðô ng vu f Iôn
Cho f vo f
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 129
hffp://obooks. vdcmodIa. com
TIô ng ga
Tro nhu fho I fro I dâ f mo I sInh ra...
Cô Ðuo I Ia ng ngho fIô ng ga ru ng ru c
Thâ y su c frIô u nguo I hô I sInh frong Iô ng ngu c
Va cô dI
Ðôn da m cha y
Chua fa n
Iu a ha f ra ng:
Quô fôI - nhu ng ca nh ru ng hoang
Chinh frong con ba o da I nga n - fôI sInh
NuôI fôI frong bô p nha gIanh
! Ia mô f châ m - fhô I fha nh bIô n khoI...

5
Toa n gIa c cha y xô ca Ia I
Ma f chu ng xa m dI. Ho f ha I
- ChI dâ y7 Ðay7
Tôn Iinh cao gâ y
Cô nga ng nhu cô co chô f ba o
Ðong mô f cu gIa ma f bô bô f ma u
Na ch a o ra ch foang
Ða ng Iu c Iuo ng va dIô m nhIôn nhu cây da Ia ng
Tôn Iinh cô co oang oang no I:
- Ia o gIa na y da "da nh mìn" nga I Ðô I
Nga I nga vâ f ra, cha ng bIô f co sao không7
Tu I no ca ng nga I vô dô n râ f dông...
Coo c chô ng can don, dI dô n
Ca I chân buo c nho nha ng, uyô n chuyô n
Ha n bô ng nhìn fha ng cang va o ma f cu gIa
SoI mo I, ca I nhìn nhu moI ruô f gan ra
Cu Ðình bình fha n:
- Iinh cu a quan dô n da cho fôI Iu u da n
CIô f dô I Mâu Ia vIô c cu a rIông fôI
Nguo I VIô f Nam
Không mô f aI duo c pha n bô I gIô ng no I
Thua quan, quan hIô u chu 7
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 130
hffp://obooks. vdcmodIa. com
- Tôn ông Ia gì7
Coo c vâ n Ia nh Iu ng nhung ma f da va n fIa hung du
- Co fhô go I fôI
Ia Ðình, Ia Chu a, Ia Nha , Ia Cu a
Tôn fôI Ia : Ðân - nuo c - bj - xâm -Iang
Tu fhuo ng cô dô n nay
Chu ng fôI
Không hô bIô f dâ u ha ng !
Coo c Iô ch mo p cuo I fhâ f Ia nham hIô m
- Nha ông dâu7
- Ngoa I fhân fôI, fôI cha ng co n gì sâ f
TôI chI co haI ba n fay dô ca y xo I dâ f
Ðâ u fôI chu a nhu ng câu fho bâ f khuâ f
Cu a Ma c ÐInh ChI fu ng do c o bôn Ta u
1

Cu no I chu a du f câu
Ma f bô ng fhoa ng ca I gì nhu Ia Ia n bu I
HaI ma dâ n ha n nô I
Nhu ng ngo n fay da I va fhon
Vô f nhu ng ngo n fay fu Ia I fim bâ m
Hình da ng gIô ng ba n dô nuo c Pha p
- Ong co gIô f, fôI cu ng không dô I kha c !
CIo ng cu Ðình kIôn nhâ n dô n Ia Iu ng.
Cu ngâ ng nhìn không frung
Mâ y fIa na ng cuô I mu a
Iong Ianh frong da m mây ra ch na f
“Ma y co gIô f, fao cu ng không dô I kha c"
Cu nghI fhâ m -"Thô Ia chu ng bay
Không fhô fhuô n fo I hâ m
Mâ y anh frInh sa f câ p frôn va con Ðuo I
Vo I fâ m ba n dô ngoa n ngoo o duo ng xanh do
ChIô n djch Io n, quân fa sa p mo
Qua Iu u da n mình no m va o ma f Ðô I Mâu

1
Ma c ÐInh ChI, mô f fra ng nguyôn do I Trâ n, Ia nguo I cu ng Ia ng. Ong da u ng dô I fho
phu vo I su gIa va frIô u dình nha Nguyôn, buô c ho pha I khâm phu c. Ca c cu gIa o dja
phuong co n fhuô c fho ông va râ f fu ha o vô ông
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 131
hffp://obooks. vdcmodIa. com
Xoay nguo c quân fhu vô phia sau
Nô u pha I chô f, u fhì mình chô f
Ngoa I vo m fro I Iô ng Iô ng kIa
Mình cha ng co gì dô ma fu bIô f"...
Mô f fu fho ca m kha I xua cu a Ma c ÐInh ChI
Ðô ng Ia m cu nôn nao
Ngu c cu gô Iôn nhu so ng fra o.
TIô ng Coo c ngo f nga o
Vô nghIa va vo vo nhu fIô ng muô I
- Ma y nho xom, co fhô Ia fôn Ðuo I
Ða da n ma y
Va ma y bIô f no co n â n nâ p quanh dây7
- Vâng, fôI nho ...
KhI ca c ông dìm dân fô c fôI frong ma u Iu a
Nhu ng Ða Ðình, Ða I Sâ y, Huong Khô...
Ðao Io p nguo I chô f dI
Ðô Ia I mô I fhu cho nguo I co n sô ng
Tu nu I cao, sông da I, dô ng rô ng
Ða mo c Iôn vô sô pha o da I
Tu ba n fay chaI sa n cuô c ca y
Vu f Io n dâ y kho quân Iuong, kho da n duo c
Ong co fhô gIô f fôI
Nhung dâ f nuo c
Vâ n fruo ng sInh
Ngoa I kha f vo ng mo I quân fhu !
Iu Iinh do ra nhìn cu gIây Iâu
Nhu ga p mô f ca I gì kì Ia
Nhung Coo c fhì hIô u ra fâ f ca
Ra ng:
Ha n pha I mô f mình chô ng Ia I mô f nhân dân
Ha n pha I mô f mình chô ng Ia I mô f dân fô c
Iâ n dâ u fIôn
Ha n bô ng fhâ y mình fhâ f Ia cô dô c
Nô I fhâ f vo ng su I fam
Chua chua frong o c
Ha n buông fho ng haI fay va ma f cu I gâ m
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 132
hffp://obooks. vdcmodIa. com
Mô f fhoa ng fhôI
Ma f ha n Ia I hâ m hâ m...
- Tôn Ðuo I dâu7 - Ha n ho I.
TIô ng xo ra ch qua ko rang cho so I
Ha n Iô ng nhu con frâu du c bj do n dau
ChIô c can don quay fha nh kho I ngang dâ u
Ðô ng dô f ngô f bô va o ma f cu
Cu vuô f ma f, Io ng ba n fay fhâ y do
CIo haI fay, cha y haI ma nh ma f fro I
Nhìn fôn dô n, fuo ng nô ca con nguoI:
Cu ho f nhu sâ m nô I:
- Na y Coo c
Ma y muô n fìm fôn Ðuo I
Ha y fìm frong ca I bu ng do I cu a fao dây !
Tay cu gIâ f phanh va f a o nâu da y
PhoI ca I bu ng phâ p phô ng, phâ n nô
RoI xuô ng duo I chân, cu c a o fo, cu c a o nho
Ða khâu bo I duo ng kIm vu ng vô ...
Ða fhjf cu fo a ra mu I o do , Ia m fhuô
Tha ng haI mua phu n, fha ng muo I suong muô I
Mu I bu n ngâ u va mu I Iu a mo I
Mu I frang non nhu ng dôm ngu sân dình...
Ðô n Coo c quay fif can dI quanh
Ðô ng du ng Ia I, nhoo ma f cuo I dô c dja:
- Tao cho nô frong bu ng ma y
Qua Iu u da n My KhaI không7
Ngu c cu cuô n Iôn do bo ng ma u dô ng
Rô I cu du ng Ia ng Im nhu ho a da
ChI mô f chu f mo hô
Thoa ng rung frong go ma
Trong duôI ma f nu f chân chIm...
Nha bôn bô ng bâ f Iôn
TIô ng kho c nâ c nhu ca nh khô gâ y
Coo c saI Iinh su c fìm aI vu a kho c dâ y
IôI cho m ngay, ca m co c bôu dâ u.
- Tôn Ðuo I dâu7
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 133
hffp://obooks. vdcmodIa. com
ChI ba phu f nu a
Ðu ng ma y fao so mô
Va nho f va o frong qua Iu u da n Hoa Kì
Mô f phu f HaI phu f TrôI dI...
Tho I gIan ro fu ng gIo f ma u !
Cu bô ng kôu fo:
- Xo m Ia ng oI
AI co ngho fhì nha n Ia I hô fôI
TôI co n no ba
Tro n Iung fhu ng fho c
No ông Ða Yôn haI chu c ba c
Co n ba c Xoan fôI hu a Io p gIu p nha
Ðây gIo fôI dI xa
Cho fôI xIn nhu ng gì fôI co n no ...
Na ng ha f ra ng:
Co m cho Iu u da n Hoa Ky
Nô frong bu ng cu co n gì Ia fhân
Tâm hô n cu a mô f nguo I dân
Ða fha nh a nh sa ng frong ngâ n hôm nay...
1974
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 134
hffp://obooks. vdcmodIa. com
M!A X!ÂN
Mua bay nhu kho I qua chIô u
Vo m cây ngho nho gIo f dô u qua dôm
`
TIô ng mua vang nho kha p mIô n
Io ng rung nhu chIô c Ia mô m, kho sa
`
Sa ng ra, mo cu a nhìn ra
Vâ n mua ma dâ f fruo c nha vâ n khô
1974
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 135
hffp://obooks. vdcmodIa. com
O NCOA I O THA NH PHO
Mua bay fra ng nhu ng cao fâ ng don dô c
Ðô ng bâ f ngo ngho vo ng fIô ng bo , bô
Hô n dân da sao ma daI da ng fhô
Ðô n fìm fôI, fuo ng fôI Ia c Iô I vô ...
1974
THO TRÂ N ÐÀNC KHOA 136
hffp://obooks. vdcmodIa. com
TRONC S!ONC SO M
Sao MaI cho n vo n ngang ma f
Nam Ta o, Ða c Ðâ u gâ n fhôI
Vu a mo I buo c qua ngo duô I
Ða dI Io Iu ng gIu a fro I
Cô ng Ia ng bô ng bô nh mây nô I
Ðô n bô suong kho I ngô n ngang
Trâu quôn dôI su ng Iâ m dâ f
Tuo ng mình Iu ng fhu ng Iôn Trang
Ta n da bu ng ra dô f ngô f
Co aI7 O ba c fho ca y
Ngô I fhô I nu n rom, rif fhuô c
Sau Iung, dô ng Iô nh Ia ng bay...
1974

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful