Mẫu số: 04/GTGT

BẢNG KÊ THU MUA HÀNG HOÁ MUA VÀO KHÔNG CÓ HOÁ ĐƠN
(Tháng..... năm 200....)
Tên cơ sở kinh doanh:...................................

Mã số

Địa chỉ:.........................................................
Địa chỉ nơi tổ chức thu mua...........................
Người phụ trách thu mua:..............................
Người bán

Ngày
tháng
năm
mua
hàng

Tên
người
bán

1

2

Hàng hóa mua vào

Địa chỉ Tên mặt Số lượng Đơn giá Tổng Giá thanh
hàng
toán
3

4

- Tổng giá trị hàng hoá mua vào:
.
Ngày... tháng... năm 200...
Người lập bảng kê
(Ký, ghi rõ họ tên)

5

6

7

Ghi chú

8

.............................................................

Ngày... tháng... năm 200..
Giám đốc cơ sở
(Ký tên, đóng dấu)

BK này chỉ được sử dụng đối với trường hợp DN thu mua HH, DV của
người bán không có hóa đơn (cơ sở kinh doanh mua sản phẩm làm bằng
mây, tre, cói, dừa, cọ… của người nông dân trực tiếp làm ra; mua sản phẩm
thủ công mỹ nghệ của các nghệ nhân không kinh doanh; mua đất, đá, cát,
sỏi của người dân tự khai thác; mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt và
một số dịch vụ của cá nhân không kinh doanh, không có hoá đơn, chứng từ
theo chế độ quy định thì được lập bảng kê 04/GTGT).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful