TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Khoa : Công Nghệ Bộ Môn : Kỹ Thuật Xây Dựng

ĐỀ THI HỌC KỲ I_08/09
MÔN THI : CƠ HỌC KẾT CẤU Thời gian : 90 phút Sinh Viên được tham khảo tài liệu

NỘI DUNG ĐỀ
Bài 1

50kNm 100kN
1 2m 2

20kN/m

2m

4m

4m

2m

6m

2m

a. Vẽ biểu đồ momen uốn M và biểu đồ lực cắt Q của hệ trên. b. Vẽ đường ảnh hưởng momen uốn và lực cắt tại mặt cắt 1 (đahM1, đahQ1) , lực dọc tại mặt cắt 2 (đahN2) khi cho lực tập trung P=1 hướng xuống di chuyển trên các thanh nằm ngang. Xác định các giá trị M 1, Q1 và N2 dưới tác dụng của các tải trọng được cho trên hình vẽ bằng phương pháp đường ảnh hưởng. Bài 2

4 0kN

80kN 2E J

6m

EJ

4m

2E J

30kN /m

2m 3m

3m

Vẽ biểu đồ momen uốn M và biểu đồ lực cắt Q của hệ trên. Cần Thơ, ngày 09 tháng 12 năm 2008 Cán bộ ra đề

LÊ TUẤN TÚ

Chú ý: Bỏ qua trọng lượng bản thân kết cấu khi tính toán

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful