Ôn t p chương I, th tư ngày 25/11/2009 1. Cho t giác ABCD có C = 40o , D = 800 , AD = BC. G i E, F, H, K l n lư t là trung đi m c a AB, CD, DB, AC. a) Tính HF K. b) Ch ng minh HF KE là hình thoi. 2.

Cho ABC vuông t i A, D là trung đi m BC. G i M là đi m đ i x ng c a D qua AB, E là giao đi m c a DM và AB. G i N là đi m đ i x ng c a D qua AC, F là giao đi m c a DN và AC. a) T giác AEDF là hình gì? Vì sao? b) T giác ADCN là hình gì? Vì sao? c) Ch ng minh r ng M đ i x ng v i N qua A. d) ABC có thêm đi u ki n gì thì t giác AEDF là hình vuông? 3. Cho tam giác ABC vuông cân t i A, đư ng cao AH. T đi m M b t kỳ trên c nh BC (M không trùng v i B và C), k các đư ng th ng song song v i AB và AC, c t AB D và AC E. a) Ch ng minh r ng ADM E là hình ch nh t. b) Gi s AD = 6cm, AE = 8cm, tính đ dài AM . c) Ch ng minh DEH = 45o . 4. Cho hình vuông ABCD, g i O là giao đi m 2 đư ng chéo. Trên c nh AD l y đi m M , đư ng th ng OM c t BC t i N . a) Ch ng minh t giác BM DN là hình bình hành. b) Trên c nh AB l y đi m E sao cho AE = BN . Ch ng minh OE vuông góc v i M N . c) Đư ng th ng OE c t DC t i F . Ch ng minh t giác M F N E là hình vuông. 5. Cho tam giác ABC cân t i A. G i M, N l n lư t là trung đi m c a BC, AC. Qua A v đư ng th ng song song v i BC c t đư ng th ng M N t i D. a) Ch ng minh t giác ABM D là hình bình hành. b) Ch ng minh t giác AM CD là hình ch nh t. c) BN c t CD t i K. Gi s AK⊥AB, ch ng minh ABC đ u.

1

6. Cho ABC vuông t i A (AB < AC), đư ng cao AH. T đi m M b t kỳ trên đo n th ng HC k các đư ng th ng song song v i AC và AB, c t AB D và c t AC E. a) Ch ng minh AM = DE. b) Ch ng minh AH 2 = BH.CH. c) Tính DHE. d) Tìm v trí c a M trên BC đ t giác HM ED là hình thang cân. 7. Cho ABC cân t i A, (BC < AB), đư ng cao CI. G i M, N, H l n lư t là trung đi m c a AB, AC và BC. ch ng minh t giác M N HI là hình thang cân. 8. Cho ABC cân t i A (BC < AB) có M, N l n lư t là trung đi m c a AB, AC. a) Ch ng minh r ng t giác BM N C là hình thang cân. b) BN c t CM t i O. Trên tia BN l y đi m E sao cho O là trung đi m c a BE, trên tia CM l y đi m D sao cho O là trung đi m c a CD. T giác BDEC là hình gì? Vì sao? c) Ch ng minh t giác AEOD là hình thoi. d) G i H là trung đi m BC, K là hình chi u c a H trên OC. Ch ng minh: đư ng trung tuy n OI (I ∈ HK) c a OHK vuông góc v i BK.

2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful