Tổng hợp các bài tập về axit--------------***----------------giáo viên:Lương văn Huy -----------------------Bài tập về axit-----------------------Bài1câu

4 đề 3 Hỗn hợp X gồm 0,01mol natri fomiat và a mol 2 muối natri của 2 axit no,đơn chức là đồng đẳng liên tiếp.Đốt cháy hh X và cho sp cháy(gồm CO2,hơi H2O) lần lượt đi qua bình 1 đựng H2SO4 đặc,và bình 2 đựng KOH thấy khối lượng bình 2 tăng nhiều hơn bình 1 là 3,51 gam.Phần chất rắn còn lại sau khi đốt la Na2CO3 cân nặng 2,65 gam. a. xác định CTPT và gọi tên 2 muối. b. Tính % khối lượng mỗi muối trong hh X. Bài 2câu 2 đề 7: Công thức đơn giản nhất của một Hidrocacbon là (CxH2x+1)n và của một axit no đa chức là (C3H4O3)n.Hãy biện luận để tìm CTPT của các chất trên. Bài 3 (câu 4 đề 26): Trộn m1 gam một rượu đơn chức với m2 gam 1 axit đơn chức rồi chia hh thành 3 phần bằng nhau: - cho phần 1 tác dụng hết với Na dư thấy thoát ra 3,36 lit H2( ở đktc). - Đốt cháy hoàn toàn phần 2 thu được 39,6 gam CO2. - Đun nóng phần 3 với H2SO4 đặc thì thu được 10,2 gam este.Hiệu suất phản ứng este hóa la 100%.Đốt cháy 5,1 gam este thì thu được 11 gam CO2 và 4,5 gam H2O. a. xác định công thức phân tử của rượu và axit. b. Tính m1 và m2. Bài 4:ĐH 2002 A H/hợp A gồm gồm 1 axit no đơn chức và hai axit không no đơn chức chứa 1 liên kết đôi,kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng.Cho A tác dụng hoàn toàn với 150ml dd NaOH 2M.Để trung hòa vừa hết lượng NaOH dư cần thêm vào 100ml dd HCl 1M,được dd D. Cô cạn cẩn thận D được 22,89 gam chất rắn khan.Mặt khác đốt cháy hoàn toàn A rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng lượng dư dd NaOH đặc,khối lượng bình tăng thêm 26,72 gam. Xác định CTCT có thể có của từng axit và tính khối lượng của chúng trong hh A. Bài 5:ĐH,CĐ 2002-B. Một axit A mạch hở,không phân nhánh có công thức phân tử(C3H5O2)n. a)Xác định n và viết CTCT của A. b)Từ 1 chất B có công thức phân tử CxHyBrz ,chọn x,y,z thích hợp để từ B điều chế được A. Viết PTPƯ xảy ra(các chất vô cơ,điều kiện cần thiết coi như có đủ). Bài 6:CĐSP VP. Đốt cháy hoàn toàn 1,46 gam một axit hữu cơ A thu được 1,344(l) CO2 (đktc) và 0,9 gam H2O.Xác định CTPT của A. Bài 7:ĐH BK Cho hh X gồm 1 axit hữu cơ A đơn chức,1 rượu B đơn chức và 1 este tạo ra từ A và B.Khi cho 25,2 gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 100ml dd NaOH 2M thu được 16 gam muối.Nếu đun nóng B với H2SO4 đắc thì thu được chất hữu cơ B1(coi như hiệu suất đạt 100%) có tỉ khối so với B là 1,7. Tìm CTCT các chất A,B và este ban đầu. Bài 8:CĐ XD. Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic no đơn chức A và một rượu no đơn chức B.A và B có khối lượng phân tử bằng nhau.

Mai anh đi rồi ------------------------------------em nói gì đi!!

Tổng hợp các bài tập về axit--------------***----------------giáo viên:Lương văn Huy -Đốt cháy hoàn toàn m(gam) hh X rồi cho hấp thụ toàn bộ sp vào dd NaOH dư sau đó thêm dd BaCl2 vào đến dư thì thu được 39,4 gam kết tủa. -Cho m gam hh X tác dụng với Na dư thì thu được 840ml khí (đktc). a)Xác định CTPT của A ,B và tính m. b)Đun nóng m gam hh X với H2SO4 đậm đặc.Tính khối lượng este thu được.Biết hiệu suất PƯ este hóa đạt 80%. Bài 9:CĐSP Hà Nam. Đốt cháy hoàn toàn 0,44 gam 1 hợp chất hữu cơ A,Trong phân tử chỉ chứa C,H,O.Sản phẩm thu được lần lượt cho qua bình 1 đựng H2SO4 đặc và bình 2 đựng dd Ba(OH)2 dư.Sau phản ứng thấy khối lượng bình 1 tăng 0,36 gam,ở bình 2 tạo thành 3,94 gam kết tủa. a) xác định CT thực nghiệm của A. b) Biết A chỉ chứa chức axit,trung hòa 0,1 mol A cần 100ml dung dịch NaOH 1M.Xác định CTPT và CTCT có thể có của A. c) Viết CTCT các đồng phân mạch hở không chứa chức axit và este của A. Bài 10:ĐHQG TPHCM. A là chất hữu cơ mạch hở chứa C,H,O.Chất A có nguồn gốc từ thực vật và rất thường găp trong đời sống.Lấy cùng số mol của A cho PƯ hết với Na2CO3 hay với Na thì thu được số mol CO2 bằng ¾ số mol H2.Biết phân tử lượng cua A là 192 đvc.số nguyên tử oxi của A nhỏ hơn 8. Xác định CTCT của A biết rằng A có mạch chính đối xứng và không bị oxh bởi CuO đun nóng. Bài 11: ĐH kiến trúc HN. Hỗn hợp A gồm 2 axit hữu cơ no X và Y mạch hở(trong đó X là đơn chức). -Nếu lấy số mol X bằng số mol Y rồi lần lượt cho X tác dụng hết với NaHCO3 và Y tác dụng hết với Na2CO3 thì lượng CO2 luôn bằng nhau. -Đốt cháy hoàn toàn 11,2 gam hh A được 15,4 gam CO2 -Mặt khác trung hòa 8,4 gam hh A cần 200ml dd NaOH 0,75M. a)Tìm CTPT và viết CTCT của X và Y biết chúng mạch thẳng. b)Tính % về khối lượng của mỗi chất trong A. Bài 12:HV CNBC và Viễn thông. Đốt cháy 1,8 gam hợp chất hữu cơ A chỉ chứa C,H,O cần 1,344 lít O2 (đktc) thu được CO2 và H2O có tỉ lệ thể tích 1:1. a)Xác định CT đơn giản nhất của A b) Khi cho cùng một lượng chất A như nhau tác dụng hết với Na và tác dụng hết với Na2CO3 thì số mol H2 và số mol CO2 bay ra là bằng nhau và bằng số mol A đã PƯ tìm CTPT của chất có khối lượng phân tử nhỏ nhất thỏa mãn các điều kiện của A.Viết các CTCT có thể có cua A. Bài 13: ĐHNH 1. a)Cho các chất rượu eetylic,axit axetic,phênol, .Hãy sắp xếp các chất trên theo độ linh động tăng dần của nguyên tử hyđro trong nhóm OH.viết các phương trình phản ứng minh họa. b)A là chất hữu cơ mạch hở chứa C,H,O.Phân tử A chỉ chứa có 2 nhóm chức cacboxyl(ngoài ra không chứa nhóm chức nào khác).Cứ 0,15 mol A làm mất màu vừa đủ 24 gam brôm pha trong nước. -Lập luận để tìm CTPT tổng quát của A theo n( n là số nguyên tử cacbon có trong phan tử A) -cho n=4 viết CTCT của A . Bài 14:ĐH nông lâm.

Mai anh đi rồi ------------------------------------em nói gì đi!!

Tổng hợp các bài tập về axit--------------***----------------giáo viên:Lương văn Huy Đốt cháy hoàn toàn 0,44 gam một axit hữu cơ,sản phẩm cháy được hấp thụ hoàn toàn vào bình 1 đựng P2O5 và bình 2 đựng dd KOH. Sau TN thấy khối lượng bình 1 tăng 0,36 gam và bình 2 tăng 0,88 gam. Mặt khác để PƯ với 0,05 mol axit cần dùng 250 ml dd NaOH 0,2 M. Xác định CTPT,viết các CTCT của axit. Bài 15:ĐH dược HN Axit salixylic là hợp chất thơm,phân tử có 1 nhom hydroxyl và một nhóm cacboxyl ở vị trí ortho với nhau và có khối lượng phân tử là 138 đvc. a)Viết CTCT của axit salixylic. b) Viết các PT PƯ giữa axit salixylic với: -dd NaOH. -dd NaHCO3. -metanol có mặt H2SO4 đặc đun nóng. -axit axetic có mặt H2SO4 đặc nóng để tạo thành sản phẩm hữu cơ có tên riêng là aspirin,được dùng làm thuốc.Aspirin có PƯ với NaHCO3 không? Nếu có hãy viết phương trình phản ứng. Bài 16: Cho m gam hh 2 axit cacboxylic no đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng A và B tác dụng với 75ml dd NaOH 0,2M.Sau đó phải dùng 25ml dd HCl 0,2M để trung hòa NaOH còn dư. Đem cô cạn dd nhận được sau trung hòa đến khô, thu được 1,0425gam hỗn hợp các muối khan.Giả sử các PƯ xảy ra hoàn toàn. a) xác định CTPT,CTCT của 2 axit A và B b) tính giá trị của m. ĐS:HCOOH và CH3COOH .m2 axit=0,53gam. Bài 17: Trung hòa 3,88 gam hh 2 axit cacboxylic no, đơn chức bằng 1 dd NaOH vừa đủ.Sau đó cô cạn dd thu được 5,5 gam muối khan. a) tính số mol 2 axit trong hh. b) Cần bao nhiêu lit oxi(ở 27,30C,1atm) để đốt cháy hoàn toàn 5,82 gam hh 2 axit trên. ĐS: naxit= 0,06mol,Voxi=5,544 lít. Bài 18: Sắp xếp các axit sau theo thứ tự tăng dần tính axit: CH3COOH,C2H5COOH,C3H7COOH,CH2Cl-COOH,CHCl2-COOH,CHF2-COOH, Giải thích các sắp xếp đó. Bài 19: So sánh lực axit của các axit sau,có giải thích a) Cl-CH2-CH2-CH2-COOH, CH3-ClCH-CH2-COOH, CH3-CH2-ClCH-COOH, CH3-CH2-CH2-COOH, b)CH2=CH-CH2-COOH, CH≡C-CH2-COOH, CH3-CH2-CH2-COOH, Bài 20: bộ đề. a)Công thức đơn giản nhất của một axit hữu cơ A là (CHO)n.Khi đốt cháy 1 mol A ta thu được dưới 6 mol CO2.Hãy biên luận để tìm công thức cấu tạo của các đồng phân axit của A.

Mai anh đi rồi ------------------------------------em nói gì đi!!

Tổng hợp các bài tập về axit--------------***----------------giáo viên:Lương văn Huy b) tính axit biến đổi như thế nào trong dãy đồng đẳng của axit fomic -giải thích vì sao phân tử C2H5OH và CH3COOH đều chứa nhóm hydroxyl (OH) nhưng chỉ có CH3COOH là có tinh axit. Bài 21: ChÊt h÷u c¬ A cã c«ng thøc thùc nghiÖm lµ (CH2O)n, chØ chøa nhãm chøc t¸c dông ®îc víi kim lo¹i Na gi¶i phãng H2. Hoµ tan A vµo dung m«i tr¬ ®îc dung dÞch cã nång ®é mol 1M. LÊy 100 ml dd ®ã t¸c dông hÕt víi Na th× thu ®îc 2,24 lÝt H2 (®ktc)..xđ A.

Mai anh đi rồi ------------------------------------em nói gì đi!!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful