Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn

L IM ð U
Phương pháp tr c nghi m khách quan là m t hình th c ki m tra ñã ñư c s d ng r ng rãi nhi u nư c trên th gi i. ðây là m t phương pháp ño lư ng ki n th c toàn di n. V i h th ng câu h i v i nhi u l a ch n, phương pháp này ñã lo i b ñư c tình tr ng h c t , h c l ch, quay cóp s d ng tài li u trong lúc thi c , tránh ñư c tiêu c c trong vi c coi thi, ch m thi. Tuy nhiên, ñ i ña s h c sinh chúng ta v n chưa quen v i cách làm bài thi tr c nghi m, v n chưa có cách gi i nhanh g n m t bài toán hoá h c trong khi th i gian làm m t bài thi quá ng n. ð giúp các b n n m v ng phương pháp gi i toán, cho phép gi i nhanh chóng các bài toán ph c t p, chúng tôi xin gi i thi u v i các b n " M t s phương pháp gi i nhanh các bài toán hoá h c h u cơ " mà chúng tôi trích lu ñư c trong quá trình h c. BAN BIÊN T P - 11 HOÁ

http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com

Tài li u chia s trên m ng

Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn

M TS

PHƯƠNG PHÁP GI I NHANH

Phương pháp 1: ð NH LU T B O TOÀN
Nguyên t c : S d ng ñ nh lu t b o toàn v t ch t ñ tính kh i lư ng các ch t. I/ Phương pháp b o toàn kh i lư ng 1. Cơ s : ð nh lu t b o toàn kh i lư ng Trong ph n ng hoá h c, t ng kh i lư ng các ch t tham gia ph n ng b ng t ng các kh i lư ng các ch t t o thành. Ph n ng hoá h c : A + B C + D mA + mB = mC + mD 2. Ph m vi áp d ng : Áp d ng cho t t c các trư ng h p c n tính kh i lư ng c a m t ch t mà có th bi t ho c bi t ñư c kh i lư ng các ch t còn l i. 3. Ví d minh ho : VD1 : Cho 2,83 g h n h p 2 rư u 2 ch c tác d ng v a ñ v i Na thì thoát ra 0,896 lit H2 (ñktc) và m g mu i khan. Giá tr m (g) là : A. 5,49 B. 4,95 C. 5,94 D. 4,59 Gi i : +) Cách gi i thông thư ng : G i CT c a rư u th nh t là : R(OH)2 ( a mol ) rư u th hai là : R'(OH)2 ( b mol ) PTPƯ : R(OH)2 + 2Na R(ONa)2 + H2 (mol) a a a R'(OH)2 + 2Na R'(ONa)2 + H2 (mol) b b b Theo gi thi t ta có : (R+34)a + (R'+34)b = 2,83 và a + b = 0,04 Ra + R'b = 2,83 - 34(a+b) = 1,47 Kh i lư ng mu i t o thành là : m = (R+78)a + (R'+78)b = Ra + R'b + 78(a+B) = 4,59 (g) +) Cách gi i nhanh : G i CT chung c a 2 rư u là : R(OH)2 R(OH)2 + 2 Na → R(ONa)2 +H2 0,08 0,04 Áp d ng ñ nh lu t b o toàn kh i lư ng ta có : m = 2,83 + 0,08.23 - 0,04.2 = 4,59 (g) VD2 : Cho 4,2 g h n h p g m CH3OH, C6H5OH và CH3COOH tác d ng v i Na v a ñ th y thoát ra 0,672 lit H2 (ñktc) và 1 dung d ch X. Cô c n dung d ch X ta thu ñư c ch t r n Y. Kh i lư ng (g) Y là : A. 2,55 B. 5,52 C. 5,25 D. 5,05 Gi i : Do c 3 ch t trên ñ u chưa 1 nguyên t H linh ñ ng nên : 0,672 nNa= 2nH2 = 2. =0,06 mol 22,4
Áp d ng ñ nh lu t b o toàn kh i lư ng ta có : mY = 4,2 + 0,06.23 - 0,03.2 = 5,52 (g)

http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com

Tài li u chia s trên m ng

Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn II/ Phương pháp b o toàn nguyên t 1.Cơ s : ð nh lu t b o toàn nguyên t T ng kh i lư ng c a m t nguyên t trư c ph n ng b ng t ng kh i lư ng c a nguyên t ñó sau ph n ng. 2. Ph m vi ng d ng: Có th áp d ng trong nhi u trư ng h p, nhưng thư ng dùng nh t trong các bài toán ñ t cháy. 3. Ví d minh ho : VD1 : ð t cháy hoàn toàn m g h n h p các hiñrocacbon : C3H4, C2H6, C4H8 thì thu ñư c 12,98g CO2 và 5,76g H2O. V y m (g) có giá tr : A. 1,48 B. 8,14 C. 4,18 D. Không xác ñ nh Gi i : +) Cách gi i thông thư ng : C2H6 + 7/2 O2 2CO2 + 3H2O (mol) x 3,5x 2x 3x 3CO2 + 2H2O C3H4 + 4O2 (mol) y 4y 3y 2y C4H8 + 6O2 4CO2 + 4H2O (mol) z 6z 4z 4z Theo PTPƯ và ñ bài ta có h : 2x + 3y +4z = 12,98 : 44 = 0,295 3x + 2y + 4z =5,76 : 18 = 0,32 30x + 40y + 56 z + 32( 3,5x + 4y + 6z) = 12,98 + 5,76 Gi i h phương trình ta có : x = 0,05 ; y = 0,025 ; z = 0,03 Kh i lư ng h n h p là : m = 0,05.30 + 0,025.40 + 0,03.56 = 4,18 (g) +) Cách gi i nhanh : Áp d ng ñ nh lu t b o toàn nguyên t : 5,76 12,98 .2 + .12 =4,18g mY = mC + mH = 18 44 VD2 : Tách nư c hoàn toàn t h n h p Y g m rư u A, B ta ñư c h n h p X g m các olefin. N u ñ t cháy hoàn toàn Y thì thu ñư c 0,66g CO2. Khi ñ t cháy hoàn toàn X thì t ng kh i lư ng CO2 và H2O (g) là : A. 0,903 B. 0,39 C. 0,94 D. 0,93 Gi i : Y tách nư c t o thành X : nC(X) =nC(Y) ⇒ nCO2(X)=nCO2(Y)=0,66/44 =0,015 mol
Mà khi ñ t cháy X thì nCO2 = nH2O = 0,015 (mol) T ng kh i lư ng CO2 và H2O là : m = 0,66 + 0,015.18 = 0,93(g)

http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com

Tài li u chia s trên m ng

Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn

Phương pháp 2 : QUY ð I NHI U CH T THÀNH M T CH T
Nguyên t c : ðưa h n h p các ch t v m t ch t có công th c trung bình sau ñó d a vào giá tr trung bình v a tìm ñư c ñ k t lu n v ch t c n xác ñ nh. I/ Phương pháp kh i lư ng mol trung bình M m 1. Cơ s : S d ng công th c : M = hh nhh
r i sau ñó dùng M ñ xác ñ nh M c a các ch t ban ñ u M1< M < M2 v i M1 < M2. 2. Ph m vi ng d ng : Áp d ng r ng rãi cho các bài t p hoá h u cơ 3. Ví d minh ho : VD1 : H n h p A g m 2 ankanal X, Y có t ng s mol là 0,25mol. Khi cho h n h p A tác d ng v i dung d ch AgNO3/NH3 dư thì t o ra 86,4g k t t a và kh i lư ng dung d ch AgNO3 gi m 77,5g. Bi t Mx<My . CTCT c a X là : A. CH3CHO B. HCHO C. C2H5CHO D. K t q a khác Gi i : Vì kh i lư ng Ag tách ra là 86,4g mà kh i lư ng dung d ch gi m 77,5g nên Kh i lư ng 2 anñehit là : 86,4 - 77,5 = 8,9 (g) 8,9 M= = 35,6( g / mol ) mà MX < M < My MX < 35,6 MX = 30. X là HCHO. 0,25 VD2 : M t h n h p X g m 2 ankin là ñ ng ñ ng k ti p nhau. N u cho 5,6 lit h n h p X ñi qua dung d ch Br2 thì th y kh i lư ng bình tăng 8,6g. CTPT c a 2 ankin : A. C3H4 , C4H6 B. C4H6 , C5H8 C. C2H2 , C3H4 D. K t qu khác Gi i : Theo ñ ra ta có : mankin = 8,6 g . 5,6 S mol c a ankin là : nankin = = 0,25(mol ) 22,4 8,6 Kh i lư ng phân t trung bình c a 2 ankin là : M = = 34,4( g / mol ) 0,25 M1 < 34,4 < M2 v i 2 ankin k ti p M1 = 26 và M2 = 40 . CTPT c a 2 ankin là : C2H2 và C3H4

II/ Phương pháp s nguyên t cacbon trung bình n 1. Cơ s : ð t CT c a các ch t cùng thu c m t dãy ñ ng ñ ng dư i d ng CT chung c a dãy nhưng thay n b ng n .Sau ñó tính n và k t lu n v s nguyên t C c a các ch t : n1 < n < n2. 2. Pham vi ng d ng : Dùng ñ gi i các bài toán v các ch t thu c cùng m t dãy ñ ng ñ ng ñ c bi t là các ch t ñ ng ñ ng liên ti p. 3. Ví d minh ho : VD1: Có 2 axit h u cơ no : A là axit ñơn ch c và B là axit ña ch c. H n h p X ch a 0,3 mol h n h p A và B. ð t cháy hoàn toàn X thì thu ñư c 11,2 lit CO2(ñkc) V y CTPT c a A là : A. CH3COOH B. HCOOH C. C2H5COOH D. K t qu khác Gi i : S nguyên t C trung bình c a A và B là : 0,5 n= ≈ 1,667 S nguyên t C c a A < 1,667 0,3 S nguyên t C c a A = 1 A là HCOOH VD2 : ð t cháy hoàn toàn h n h p 2 hiñrocacbon ñ ng ñ ng có kh i lư ng phân t hơn kém nhau 28ñvC ta thu ñư c 4,48 lit CO2 (ñkc) và 5,4g H2O. CTPT c a 2 h p ch t là : A. C3H4 , C5H8 B. C2H4 , C4H8 C. CH4 , C3H8 D. C2H2 , C4H6 4,48 5,4 Gi i : nCO2 = = 0,2(mol ) nH 2O = = 0,3(mol ) 22,4 18 http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com

Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn
Do nH2O > nCO2 nên hiñrocacbon là ankan. G i CT chung c a 2 ankan là : Cn H 2 n+ 2
Cn H 2 n+ 2 +

3n + 1 O2 → nCO2 + (n + 1) H 2O 2 0,2 0,3 n 0 ,2 V y n1 = 1 và n2 = 3. CT c a 2 hiñrocacbon là CH4 và C3H8. = ⇒ n = 2 0 ,3 n +1

III/ Phương pháp g c hiñrocacbon trung bình : R 1. Cơ s : ð t CT c a các h p ch t c n tìm dư i d ng công th c có ch a R . Sau ñó ti n hành xác ñ nh g c R . Bi n lu n R1 ,R2 theo : R1 < R < R2 2. Ph m vi ng d ng : Thư ng dùng cho bài toán v R ch a nhóm ch c, ñ c bi t là axit, este. 3. Ví d minh ho : VD1 : H n h p X g m 2 este A, B ñ ng phân v i nhau và ñ u t o ra t axit ñơn ch c và rư u ñơn ch c. Cho 2,2g h n h p X bay hơi 136,5oC và 1atm thì thu ñư c 840ml hơi este. M t khác, ñem thu phân hoàn toàn 26,4g h n h p X b ng 100ml dung d ch NaOH 20% (d=1,2g/ml) r i ñem cô c n thì thu ñư c 33,8g ch t r n khan. V y CTPT c a este là : B. C3H6O2 C. C4H8O2 D. C5H10O2 A. C2H4O2 Gi i : A, B là este ñơn ch c. 0,84 nX = = 0,025(mol ) 0,082(273 + 136,5) 2,2 M este = = 88( g / mol ) 0,025 neste thu phân = 26,4 : 88 = 0,3 (mol) 100.20.1,2 nNaOH = = 0,6(mol ) NaOH dư 100.40 mmu i = 33,8 - (0,6-0,3).40 = 21,8 (g) 21,8 M muoi = ≈ 72,66 = R + 68 → R = 5,66 → R1 < 5,66 < R2 → R1 = 1 0,3
R1 ng v i -H mà R1 + 44 + R1' = 88 R1' = 43 ng v i C3H7CTPT c a este là : HCOOC3H7 hay C4H8O2 VD2 : Cho 3,55 g h n h p các amin ñơn ch c tác d ng v a ñ 0,1 mol HCl. Xác ñ nh CT c a amin có phân t kh i bé nh t. A. CH3NH2 B. C2H5NH2 C. CH3NHCH3 D. K t qu khác Gi i : G i CT chung là : RNH 2

RNH 2 + HCl → RNH 3Cl 3,55 M RNH 2 = = 35,5 → R = 19,5 → R1 < R = 19,5 → R1 = 15 0,1 R1 ng v i CH3Ngoài ra phương pháp trung bình còn ñư c m r ng ñ tính toán cho c h n h p các ch t thu c dãy ñ ng ñ ng khác nhau, ñ tính s liên k t π trung bình, hoá tr trung bình ...

http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com

Tài li u chia s trên m ng

Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn

Phương pháp 3 : QUY ð I M T CH T THÀNH NHI U CHÁT
Nguyên t c : Chuy n ch t c n xác ñ nh thành 2 hay nhi u ch t ñ xác ñ nh ñư c, r i sau ñó vi t phương trình ph n ng bình thư ng, ñ xác ñ nh y u t c n tìm... Ví d : VD1 : Khi ñ t cháy hoàn toàn m t polime X (t o thành do ñ ng trùng h p 2,3-ñimetyl butañien và acrilo nitrin CH2=CH-CN) v i lư ng O2 v a ñ th y t o thành m t h n h p khí n ng ñ áp su t xác ñ nh ch a 57,69% CO2 v V. T l 2 lo i monome là A. 3/5 B. 3/3 C. 1/3 D. 3/2 Gi i : +) Cách 1: Tách polime thành 2 monome ban ñ u : 17 C6 H 10 + O2 → 6CO2 + 5 H 2O PƯ cháy : 2 x 6x 5x
CH 2 = CH − CN + y Ta có: 6 x + 3 y 57,69 = ⇔ 600 x + 300 y = 634,59 x + 288,45 y 11x + 5 y 100 ⇔ 11,55 y = 34,59 x 15 3 1 O2 → 3CO2 + H 2O + N 2 4 2 2 3y 3/2y y/2

⇔ y = 3x x 1 ⇔ = y 3 +) Cách 2: Tách polime thành các nguyên t r i vi t sơ ñ cháy :
(- CH2 - C(CH3) = C(CH3) - CH2 -)x(- CH2 - CH(CN) - )y (6x + 3y) CO2 (6x + 3y) C (10x + 3y) H (5x + 3y/2) H2O y N y/2 N2 x 1 %CO2 57,69 6x + 3y Do ñó : = = ⇒ = 3y y y 3 100 100 + 6 x + 3 y + 5x + 2 2

:

http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com

Tài li u chia s trên m ng

Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn

Phương pháp 4 : TĂNG GI M KH I LƯ NG
Nguyên t c : D a vào tăng gi m kh i lư ng khi chuy n t ch t này sang ch t khác ñ xác ñ nh kh i lư ng m t h n h p hay m t ch t. C th : - D a vào phương trình tính ñ thay ñ i kh i lư ng khi 1 mol A 1 mol B - D a vào s thay ñ i kh i lư ng trong bài ñ tính s mol c a A, B - Dùng s mol ñ tính các ph n ng khác.
Ph m vi : Dùng cho nhi u bài toán h u cơ nhưng ch y u là các h p ch t có nhóm ch c axit, rư u, anñehit, este, amino axit. C th : ð i v i rư u : Xét ph n ng v i NaOH : R(OH)x + xK R(OK)x + x/2 H2 Hay ROH + K ROK + ½ H2 kh i lư ng tăng 39 - 1 = 38 g ð i v i axit : Xét ph n ng v i NaOH : R(COOH)x + xNaOH R(COONa)x + xH2O Hay RCOOH + NaOH RCOONa + H2O kh i lư ng tăng 22 g ð i v i anñehit : Xét ph n ng tráng gương : RCHO+Ag2O RCOOH+ 2Ag kh i lư ng tăng 16 g ð i v i este : Ph n ng xà phòng hoá : RCOOR' + NaOH RCOONa + R'OH ð i v i amin : Xét ph n ng v i HCl RNH2 + HCl RNH3Cl kh i lư ng tăng 36,5 g Ví d minh ho : VD1 : Cho 20,15 g h n h p 2 axit no ñơn ch c tác d ng v a ñ v i dung d ch Na2CO3 thì thu ñư c V(l) CO2 và dung d ch mu i. Cô c n dung d ch thu ñư c 28,95 g mu i. Giá tr V(l) ñktc là : A. 4,84 B. 4,48 C. 2,24 D. 2,42 Gi i : V n d ng phương pháp tăng gi m kh i lư ng : G i CTTQ trung bình c a 2 axit là : RCOOH PTPƯ : 2 RCOOH + Na 2CO3 → 2 RCOONa + CO 2 + H 2O Theo ptpư ta có : 2 mol axit t o ra 2 mu i thì có 1 mol CO2 bay ra và m tăng 2.(23-1)=44 (g) . 8,8 Theo ñ bài : mtăng = 28,95 - 20,15 = 8,81 (g) nCO2 = = 0,2(mol ) → VCO2 = 4,48l 44 VD2 : Khi thu phân hoàn toàn 0,05 mol este c a 1 axit ña ch c v i 1 rư u ñơn ch c tiêu t n h t 5,6 g KOH. M t khác, khi thu phân 5,475g este ñó thì tiêu t n h t 4,2g KOH và thu ñư c 6,225g mu i. V y CTCT c a este là : B. (COOCH3)2 C. (COOC3H7)2 D. Kq khác A. (COOC2H5)2 Gi i : nKOH = 5,6 / 56 = 0,1 mol. nKOH = 2neste este 2 ch c t o t axit 2 ch c và rư u ñơn ch c. G i CT este là : R(COOR')2 R(COOK)2 + 2R'OH R(COOR')2 + 2KOH (mol) 1 2 1 (mol) 0,0375 0,075 mtăng = 2 (39 - R') g m tăng = 6,225 - 5,475 = 0,75 g

http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com

Tài li u chia s trên m ng

Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn
0,0375 (78 - 2R') = 0,75 R' = 29 R' là C2H5 5,475 M este = = 146 ⇔ R + (44 + 29).2 = 146 ⇔ R = 0 0,0375 ⇒ CT ñúng là : (COOC2H5)2

http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com

Tài li u chia s trên m ng

Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn

Phương pháp 5 : GI I PHƯƠNG TRÌNH NGHI M NGUYÊN
Nguyên t c : - Xác ñ nh s mol c a các ch t sau ñó ñưa v d ng phương trình nghi m nguyên an1 + bn2 = c (a, b, c là h s nguyên; n1, n2 : s nguyên t C c a các ch t) - D a vào ñi u ki n t n t i c a các ch t ñ k t lu n v nghi m Ph m vi : ðư c áp d ng r ng rãi trong gi i toán hoá h c Ví d minh ho : VD1 : M t h n h p g m 2 hiñrocacbon m ch h . Cho 1,68 l h n h p ñi qua dung d ch Br2 dư thì còn l i 1,12l khí và kh i lư ng Br2 ph n ng là 4g. N u ñ t cháy 1,08g h n h p r i cho toàn b s n ph m cháy h p th vào dung d ch Ca(OH)2 dư thì có 12,5g k t t a. CT c a 2 hiñrocacbon là : A. C2H6 , C2H4 B. C3H6 , CH4 C. C3H6 , C2H6 D. C2H4 , CH4 Gi i : nh/c ko no = (1,68-1,12)/22,4 = 0,025(mol) nBr2 = 4/ 160 = 0,025 (mol) nh/c ko no = nBr2 h/c ko no là anken nankan = 1,12 / 22,4 = 0,05 (mol). G i m, n l n lư t là s nguyên t C trong ankan và anken (m ≥ 1, n ≥ 2). Trong qua trình ñ t cháy thì : mCO2 nC nCO2 mC 0,05m 0,05m 0,025n 0,025n CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O (mol) 0,125 0,125 0,05m + 0,025n = 0,125 2m + n = 5 n không chia h t cho 2 mà n ≥ 2 và n < 5 n = 3 và m = 1. V y 2 ch t c n tìm là : C3H6 và CH4 VD2 : H n h p A g m m t hiñrocacbon no m ch h và m t ankin có t ng s mol là 0,3 mol. Khi cho h n h p qua dung d ch Br2 thì th y lư ng Br2 ph n ng là 32 gam, t ng kh i lư ng c a 0,15 mol h n h p ban ñ u là 4,3 gam. Xác ñ nh công th c phân t c a các ch t trong h n h p.
Gi i: nBr2=32:160=0,2(mol) G i công th c c a hai hiñrocacbon là CnH2n+2 và CmH2m-2 Ph n ng v i Br2: CmH2m-2 +2Br2 CmH2m-2Br4 0,1 ← 0,2 S mol ankan là: 0,3-0.1=0,2(mol) Kh i lư ng c a 0,3 mol h n h p là: 4,3.2=8,6 gam Ta có phương trình : (14n+2)0,2+(14m-2)0,1=8,6 ⇒ 2n+m=6 Gi i phương trình nghi m nguyên ta có :n=2 m=2. V y công th c c a 2 hidrocacbon là : C2H6 và C2H2

http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com

Tài li u chia s trên m ng

Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn

Phương pháp 6 : BI N LU N
Nguyên t c : D a vào m t s tính ch t ñ c trưng, d a vào m t s liên k t π ñ bi n lu n suy ra CTCT ch t c n tìm mà không c n ph i làm toán ph c t p. Ph m vi : Ch áp d ng trong m t s trư ng h p ñơn gi n ho c ñ c bi t, không có tính t ng quát. Ví d minh ho : VD1 : Chia m g anñehit thành 2 ph n b ng nhau : P1 : b ñ t cháy thu ñư c nCO2 = nH2O P2 : tác d ng v a ñ v i AgNO3/NH3 dư cho Ag v i t l nanñehit : nAg = 1 : 4 V y anñehit no là : A. Anñehit fomic B. Anñehit hai ch c no C. Anñehit ñơn ch c no D. Không xác ñ nh ñư c Gi i : - T s n ph m cháy anñehit có 1 liên k t π có 1 nhóm ch c -CHO. - T ph n ng v i AgNO3/NH3 anñehit là HCHO. Chú ý : Bi n lu n v s nhóm ch c : - Ch c anñehit : + n u nanñehit : nAg = 1 : 2 anñehit ñơn ch c no + n u nanñehit : nAg = 1 : 4 HCHO ho c anñehit 2 ch c - Ch c este : este ñơn ch c + n u neste : nNaOH = 1 : 1 + n u neste : nNaOH = 1 : 2 este ñơn ch c c a phenol ho c este 2 ch c - Ch c rư u : + n u nNa : nrư u = 1 : 1 rư u ñơn ch c + n u nNa : nrư u = 2 : 1 rư u 2 ch c - Ch c amin : amin ñơn ch c + nHCl : namin = 1 : 1 + nHCl : namin = 2 : 1 amin 2 ch c - Ch c axit : + n u nNaHCO3 : naxit = 1 : 1 axit ñơn ch c + n u nNaHCO3 : naxit = 2 : 1 axit 2 ch c Xác ñ nh s liên k t π : Khi ñ t cháy 1 h p ch t mà : - nCO2 = nH2O có 1 liên k t π - nCO2 < nH2O không có liên k t π - nCO2 > nH2O có nhi u hơn 1 liên k t π VD2 : ð t cháy 1,7 g este X c n 2,52 lit O2 (ñktc) thu ñư c CO2 và H2O trong ñó nCO2 : nH2O = 2. ðun nóng 0,01 mol X v i dung d ch NaOH thì c n 0,02 mol. X ch a ch c este, không ph n ng v i Na, không kh Ag2O/NH3 . Xác ñ nh CTPT X A. C8H8O2 B. C3H6O2 C. C4H8O2 D. C4H4O2 Gi i : Do nNaOH : neste = 2 : 1 có th là este c a phenol ho c este 2 ch c . Nhưng theo ñáp án thì X ch có 2 nguyên t O ng v i 1 ch c este X là este ñơn ch c c a phenol X có s nguyên t C > 6. X ch có th là A.

http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com

Tài li u chia s trên m ng

Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn

Phương pháp 7 : TH

K T QU

Nguyên t c : Dùng k t qu ngư i ta ta cho ñ th vào các ñi u ki n mà bài toán ñưa ra k t qu ñúng. Ph m vi : Có th áp d ng cho n i dung m i trư ng h p nhưng ch nên th các trư ng h p ph c t p. Ví d minh ho : VD1 : Hai ch t h u cơ A, B (C, H, O) ñ u có 53,33% O theo kh i lư ng. Kh i lư ng phân t c a B g p 1,5 l n kh i lư ng phân t A. ð ñ t cháy h t 0,04 mol h n h p A, B c n 0,1 mol O2. M t khác, khi cho s mol b ng nhau c a A, B tác d ng v i lư ng dư dung d ch NaOH thì kh i lư ng mu i t o thành t B g p 1,952 lư ng mu i t o thành t A . CTPT A, B là : A. C2H4O2 và C3H6O2 B. C2H4O2 và C3H6O2 D. C4H8O2 và C5H12O2 C. C2H2O2 và C3H6O2 Gi i : +) Cách 1 : D a vào gi thi t : MB = 1,5 MA thì ta có : A. 60 và 90 B. 60 và 74 C. 58 và 74 D. 58 và 104 T ñó suy ra k t qu ñúng là A. +) Cách 2 : D a vào gi thi t %O = 53,33%. G i CT chung c a A, B là : CxHyOz 16 z 53,33 = ⇒ 12 x + y = 14 z Ta có : 12 x + y 46,67
z = 1 thì x = 1 ; y = 2 CT nguyên c a A , B là : (CH2O)n. Ch có ñáp án A . VD2 : Xác ñ nh CTPT c a phenol ch a 13,11 % kh i lư ng Oxi : A. C7H8O B. C8H10O C. C9H12O D. Kq khác Gi i : Th tính %O trong các ch t ta có : A. 14,81% B. 13,11% C. 11,76% V y ch n ñáp án A.

http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com

Tài li u chia s trên m ng

Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn

K T LU N
Phương pháp tr c nghi m là m t phương pháp ñánh giá ñư c trình ñ h c sinh khá khách quan. Trong quá trình làm bài tr c nghi m thì m i chúng ta s t mình tìm ñư c nh ng phương pháp phù h p v i mình, v i t ng bài, ñ c bi t là nh ng phương pháp gi i ng n g n không ng ... Trên ñây, ch là m t s phương pháp mà chúng tôi rút ra ñư c trong vi c gi i toán hoá h c b ng phương pháp tr c nghi m. Ch c h n s có m t vào ch thi u sót. R t mong ñư c s ñóng góp c a các b n ñ chúng ta có m t tài li u giá tr rong vi c d y và h c. Xin trân tr ng c m ơn.

BAN BIÊN T P - 11 HOÁ

http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com

Tài li u chia s trên m ng

Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn

CHƯƠNG I:

HIðROCACBON

Câu 1: ð t cháy m t lư ng hiñrôcacbon A ñư c m gam nư c và 1,95m gam CO2. A thu c dãy ñ ng ñ ng: A. Ankan B.Anken C.Ankin D. Aren Câu 2: H n h p p g m a ch t hiñrôcacbon m ch h A1, A2, ...An có d ng CnHm trong ñó m l p thành m t c p s c ng có t ng là 32 và công sai dm = 4. Các hiñrôcacbon có phân t lư ng l n lư t là M1, M2 ...Ma trong ñó t ng s phân t lư ng là 212 và t M1 ñ n Ma-1 t o thành m t c p s c ng có công sai dM = 16. Công th c phân t các hiñrôcacbon là: B.C2H2,C3H6, C4H10, C5H12 A.C2H4, C3H8, C4H10, C5H10 C.C3H4, C3H8, C5H12, C5H8 D.C2H2, C3H6, C4H10, C6H14 Câu 3: Ankan X có cacbon chi m 83,33% kh i lư ng phân t . Khi X tác d ng v i brôm ñun nóng có chi u sáng có th t o ra 4 d n xu t ñ ng phân ch a 1 nguyên t brôm trong phân t . Tên ñúng c a X là: A.n-pentan B.iso-Butan C.2-metyl Butan D.2,2-ñimetyl propan Câu 4: Oxi hóa hoàn toàn 0,244lít (ñktc)c a xicloankan X thu ñư c 1,76 gam khí CO2. Bi t X làm m t màu dung d ch brôm. X là: A.Xiclopropan B.Xiclobutan C. Metyl xiclopropan D. Metyl xiclobutan Câu 5: Ch t nào sau ñây không ph i là ñ ng phân c a các ch t còn l i: A.Xiclobutan B.Butan C.Metylxiclopropan D.cis-Buten-2 Câu 6: ð t cháy m t s mol như nhau c a 3 hiñrôcacbon A, B, C thu ñư c lư ng CO2 như nhau, còn t l gi a s mol H2O và CO2 ñ i v i A, B, C l n lư t là 0,5 : 1 : 1,5 . V y A, B, C l n lư t là : A.C2H4; C3H6; C4H8 B. C2H6; C2H4; C2H2 C.C3H8; C3H6; C3H4 D. C2H2; C2H4; C2H6 Câu 7: A, B, C là 3 hiñrôcacbon khí ñi u ki n thư ng và liên ti p trong dãy ñ ng ñ ng. Bi t phân t lư ng c a C g p ñôi phân t lư ng c a A. ðó là: B.C2H4; C3H6; C4H8 A.CH4; C3H6; C3H8 C. C2H2; C3H4; C4H6 D.C2H6; C3H6; C4H10 Câu 8: Trong m t bình kín ch a h n h p khí g m hiddroocacbon A và hiñrô có Ni làm xúc tác(th tích không ñáng k ). Nung nóng bình m t th i gian thu ñư c m t khí B duy nh t. cùng nhi t ñ , áp su t trong bình trư c khi nung nóng g p 3 l n áp su t sau khi nung nóng. ð t cháy m t lư ng B thu ñư c 8,8 gam CO2 và 5,4 gam H2O. Công th c phân t c a X là: A.C2H2 B.C2H4 C. C3H4 D. C4H4 Câu 9: M t h n h p g m C2H2; C3H8 và CH4. ð t cháy 11 gam h n h p thu ñư c 12,6 gam nư c. Bi t 0,5 mol h n h p ph n ng v a ñ v i 0,625mol Br2 .Ph n trăm th tích các khí trên l n lư t là: A. 50%; 25%; 25% B.25%; 25%; 50% C.33,3%; 33,3%; 33,3% D.16%; 32%; 52% Câu 10: ð t cháy hoàn toàn 6,8 gam m t ankañien A thu ñư c h n h p s n ph m hơi g m 11,2 lít CO2 (ñktc) và m gam nư c. D n h n h p s n ph m qua bình (1) ñ ng dung d ch axit sunfuric ñ c, sau ñó qua bình(2) ñ ng dung d ch nư c vôi trong dư. công th c phân t c a A , ñ tăng kh i lư ng bình (1) và k t t a bình (2) là: A. C5H8 ;7,2g ;50g B.C4H8; 3,6g; 50g C.C5H8; 3,6g; 50g D.C4H8; 7,3g; 50g Câu 11: ð t cháy hoàn toàn a lít h n h p A g m 2 hiñrôcacbon là ch t khí ñi u ki n thư ng và có kh i lư ng phân t hơn kém nhau 28 ñvC. S n ph m cháy ñư c h p th hoàn toàn vào dung d ch Ca(OH)2 dư th y có 30 gam k t t a, kh i lư ng bình tăng lên 22,2gam. công th c phân t và thành ph n ph n trăm theo th tích c a m i hiddroocacbon trong h n h p A là: A.C2H6: 75%; C3H8: 25% B.CH4:75%; C3H8: 25% C. C2H4:50%; C4H8: 50% D.CH4: 50%; C3H8:50% http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com Tài li u chia s trên m ng

Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn Câu 12: ð t cháy hoàn toàn m t h n h p g m CH4 và H2 c n 1mol O2. Ph n trăm theo th tích c a CH4 va H2 trong h n h p l n lư t là: A. 50% và 50% B. 66,7% và 33,3% C. 33,3% và 66,7% D.87,7% và 12,3% Câu 13: Cho các câu sau: a, Benzen thu c lo i ankan vì có kh năng tham gia ph n ng th halogen. b, Benzen tham gia ph n ng th halogen d hơn ankan. c, Bezencó kh năng tham gia ph n ng th tương ñ i d hơn ph n ng c ng. d, Các ñ ng ñ ng c a benzen làm m t màu thu c tím khi ñun nóng. e, Các nguyên t trong phân t benzen cùng n m trên m t m t ph ng. Nh ng câu ñúng là: A.a, b, c, d B.c, d, e C.a, b, d, e D.a, c, d, e Câu 14: ð t cháy hoàn toàn 4,48 lít h n h p khí g m propan và m t hiñrôcacbon không no Y th y sinh ra 22gam CO2 và 10,8gam nư c. Th tích không khí c n dùng ,ñ ñ ñ t cháy h n h p (bi t trong không khí oxi chi m 20% th tích và các th tích ño ñktc)và công th c phân t c aY là: B.17,92lít ; C3H6 C.89,6lít ; C2H4 D.89,6lít ; C3H6 A.17,92lít ; C2H4 Câu 15: A, B là 2 hiñrôcacbon khí di u ki n thư ng, khi phân h y ñ u t o cacbon và hiñrô v i th tích H2 g p 3 l n th tích hiddroocacbon ban ñ u (trong cùng ñi u ki n ). A và B có th là: A.Hai ñ ng ñ ng c a nhau B. ð u ch a 2 nguyên t cacbon trong phân t C. ð u ch a 6 nguyên t hiñrô trong phân t D. ðèu ch a 3 nguyên t hiñrô trong phân t Câu 16: ð t cháy hoàn toàn 2lít h n h p g m C2H2 và m t hiñrôcacbon A thu ñư c 4lít hơi H2O (các th tích ño cùng ñi u ki n). Công th c phân t c a A và ph n trăm theo th tích c a m i ch t trong h n h p là: B. C2H4 ; 40% C2H2 ,60% C2H4 A.C2H4 ; 50% C2H2 ,50% C2H4 C. C2H6; 50% C2H2 ,50% C2H6 D. C2H6; 40% C2H2 ,60% C2H6 Câu 17: H n h p X g m H2 và C2H2 có t kh i so v i H2 b ng 5,8.D n 1,792lít X(ñktc) qua b t Ni nung nóng cho ñ n khi các ph n ng x y ra hoàn toàn . Ph n trăm theo th tích m i khí trong h n h p X và t kh i c a khí thu ñư c so v i H2 là: A. 40% H2; 60% C2H2; 29 B. 40% H2; 60% C2H2; 14,5 D. 60% H2; 40% C2H2; 14,5 C. 60% H2; 40% C2H2; 29 b: ð t cháy h t a mol ankan A thu ñư c không quá 6a mol CO2.Clo hóa A theo t l mol 1 : 1 ñư c m t d n xu t monoclo duy nh t. A có tên là: A. Etan B2-metylpropan C. n-hexan D. 2,2-ñimetyl propan Câu 19: ð t cháy hoàn toàn 3,4gam m t ankañien liên h p không nhánh X thu ñư c 5,6lít khí CO2(ñktc) . X có tên là: A. Butañien-1,3 B.Pentañien-1,3 C.metylButañien-1,3 D.hexañien-1,3 Câu20: B n hiñrôcacbon ñ u là ch t khí ñi u ki n thư ng. Khi phân h y m i ch t trên thành cacbon và hiñrô, th tích khí thu ñư c ñ u g p 2 l n th tích ban ñ u. Chúng là: A.CH4, C2H4, C2H6, C3H4 B. CH4, C2H4, C3H4, C4H4 C.C2H4, C2H6, C3H4, C4H4 D. C2H6, C3H4, C4H4, C5H6 Câu 21: Hóa hơi hoàn toàn 0,295gam m t hiñrôcacbon A ñư c m t th tích hơi b ng v i th tích CO2 thu ñư c khi ñ t cháy h t cũng lư ng hiñrôcacbon A ñó (các th tích ño cùng ñi u ki n). hiddroocacbon A là: A.Anken B. Ankin C.CH4 D.C3H6 Câu 22: M t hiñrôcacbon A có công th c phân t là C9H10. Có bao nhiêu ñ ng phân bi t Acó ch a vòng benzen ? A. 5 B. 4 C. 7 D.6 http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com Tài li u chia s trên m ng

Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn Câu 23: ð hiñrô hóa m t hiñrôcacbon chưa no m ch h thành no ph i dùng 1 th tích H2 b ng th tích hiddroocacbon này. M t khác ñ t cháy m t th tích hơi hiñrôcacbon này thu ñư c 10 th tích h n h p CO2 và hơi nư c (các th tích ño cùng di u ki n ). hiddroocacbon này là: A.C2H4 B.C5H8 C.C3H6 D.C5H10 Câu 24: Hiñrôcacbon X có công th c phân t C4H10 không làm m t màu dung d ch brôm. Khi ñun nóng X trong dung d ch thu c tím t o thành h p ch t C7H5KO2 (Y).Cho Y tác d ng v i dung d ch axit HCl t o thành h p ch t C7H6O2. X có tên g i là: A.Etyl benzen B. 1,3-ñimetylbenzen C.1,2-ñimetylbenzen D.1,4-ñimetylbenzen Câu 25: X là d n xu t clo c a hiñrôcacbon A. Phân t lư ng c a X là 113 ñvC. ð t cháy X thu ñư c CO2, hơi nư c và khí clo, trong ñó th tích CO2 và hơi nư c là b ng nhau. A có công th c phân t : A.C3H8 B. C3H6 C. C4H8 D.Avà B ñ u ñúng Câu 26: M t h n h p X g m 1 ankan Avà 1 ankin B có cùng s nguyên t cacbon. Tr n X v i H2 ñ ñư c h n h p Y.Khi cho Y qua Pt nung nóng thì thu ñư c khí Z có t kh i ñ i v i CO2 b ng 1 (ph n ng hoàn toàn) .Bi t r ng VX = 6,72lít và VH2 = 4,48lít. công th c phân t và s mol c a A, B trong h n h p X(các khí ño ñktc) là: A.C3H8: 0,2mol ; C2H6: 0,1mol B. C3H8: 0,2mol ; C3H4: 0,1mol C. C2H2: 0,1mol ; C3H4: 0,2 mol D. C2H6: 0,2mol ; C2H2: 0,1mol Câu 27: ð t cháy hoàn toàn 9,9 gam ch t h u cơ A g m 3 nguyên t C, H, Cl s n ph m t o thành cho qua bình ñ ng H2SO4 ñ m ñ c và Ca(OH)2 thì th y kh i lư ng các bình này tăng l n lư t là 3,6gam và 8,8gam .Bi t phân t A ch a 2 nguyên t Cl. Công th c phân t c a A là: A.CH2Cl2 B.C2H4Cl2 C. C3H4Cl2 D. C3H6Cl2 Câu 28: ð t cháy 3lít h n h p khí g m 2 hiñrôcacbon no k ti p trong dãy ñ ng ñ ng ,d n s n ph m l n lư t qua bình (1) ñ ng CaCl2 khan r i bình (2) ñ ng dung d ch KOH. Sau thí nghi m kh i lư ng bình (1) tăng 6,43gam, binh (2) tăng 9,82gam.Công th c và hàm lư ng ph n trăm theo th tích c a 2 hiddroocacbon trong h n h p là(các khí ño ñktc) B. C2H6: 50% ; C3H8: 50% A.CH4:50% ; C2H6:50% C.CH4: 33,3% ; C2H6: 66,7% D. C2H6:33,3% ; C3H8: 66,7% Câu 29: Có 3 ch t A, B, C, là ñ ng phân câu t o c a nhau có công th c phân t là C4H8. + A, C làm m t màu dung d ch Br2 nhanh chóng (ngay c trong bóng t i). + B không làm nh t màu brôm + Khi c ng Br2, A có th t o 2 s n ph m + S n ph m công brôm t C có 1 nguyên t cacbon b t ñ i. V y A, B, C l n lư t là: A.Buten-2; Xiclobutan; Buten-1 B.Buten-2; Metyl xiclopropan; 2-metyl propen C.Metylpropen; Xiclobutan; Buten-1 D.Metylxiclopropan; Xiclobutan; 2-metylpropan Câu 30: G i tên hiddroocacbon có CTCT như sau: CH3 CH C C CH2 CH3
CH(CH3)2 A.2-iso propylhexin-3 B. 2-iso propylhexin-4 C. 5,6-ñimetylheptin-3 D. 5-iso propylhexin-3 Câu 30: Cho 5cm3 CxHy th khí v i 30cm3 O2 l y dư vào khí nhiên k . Sau khi b t tia l a ñi n và làm l nh, trong khí nhiên k còn 20cm3 mà 15cm3 b h p th b i KOH. Ph n còn l i b h p th b i phôtpho. Công th c phân t c a hiñrôcacbon là: A.C2H4 B.C2H6 C.C3H6 D.C3H8 Câu 31: T kh i c a m t h n h p khí g m mêtan và êtan so v i không khí b ng 0,6. S lít oxi ñ ñ t cháy hoàn toàn 3lít h n h p ñó và kh i lư ng m i s n ph m sinh ra (th tích các khí ño ñktc)là: B. 2,15lít; 21,6gam CO2; 1,687gam H2O A.6,45lít; 6,48gam CO2; 5,062gam H2O

http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com

Tài li u chia s trên m ng

Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn
C. 48,16lít; 48,4gam CO2; 37,8gam H2O D.144,48lít; 145,4gam CO2; 113,8gam H2O Câu 32: X và Y là 2 hiñrôcacbon có cùng công th c phân t C5H8; X là monome dùng ñ trùng h p thành caosu iso pren; Y có m ch cacbon phân nhánh và t o k t t a v i dung d ch Ag2O/NH3. Công th c c u t o l n lư t c a Xvà Y là: A.CH2 = CH CH2 CH = CH2; CH C CH2 CH2 CH3 B.CH2 = C (CH3) CH2 = CH2 ; CH3 C C CH2 CH3 C. CH2 = C(CH3)2 CH2 = CH2 ; CH C CH(CH3) CH3 D. CH2 = CH = CH CH2 CH3 ; CH3 C C CH2 CH3 Câu 33: Hiñrôcacbon A ch a vòng benzen tronh phân t không có kh năng làm m t màu dung d ch brôm. Ph n trăm kh i lư ng c a cacbon trong A là 90%. Kh i lư ng mol phân t c a A nh hơn 160gam. Bi t khi tác d ng v i brôm theo t l 1 : 1 trong ñi u ki n ñun nóng có b t s t ho c không có b t s t. M i trư ng h p ñ u t o m t d n xu t monobrôm duy nh t. Tên c a A là: A.Metyl benzen B. iso- propylbenzen C.Etyl benzen D.1,3,5-trimetyl benzen Câu 34: Cho các câu sau: a, Ankañien là nh ng hiñrôcacbon không no, m ch h có 2 liên k t ñôi trong phân t b, Nh ng hiñrôcacbon có 2 liên k t ñôi trong phân t là ankanñien-1,3 c, Nh ng hiñrôcacbon không no có 2 liên k t ñôi trong phân t là ankañien d, Nh ng hiñrôcacbon có kh năng c ng h p v i 2 phân t hiñrô thu c lo i ankañien e, Ankañien liên h p là nh ng hiñrôcacbon không no, m ch h , trong phân t có 2 liên k t ñôi c nh nhau g, Nh ng hiñrôcacbon không no, m ch h , trong phân t có 2 liên k t ñôi cách nhau 1 liên k t ñơn g i là ankañien liên h p. Nh ng câu ñúng là: A.b, c, d, g B. a, g C.a, b, g, e. D.a, d, g Câu 35: Tr n 10ml hiñrôcacbon khí v i m t lư ng O2 dư r i làm n h n h p này b ng tia l a ñi n. Làm cho hơi nư c ngưng t thì th tích c a h n h p thu ñư c sau ph n ng gi m ñi 30ml. Ph n còn l i ñi qua dung d ch KOH thì th tích c a h n h p gi m 40ml. Công th c phân t c a hiñrôcacbon ñó là: A.C2H6 B.C3H6 C. C4H6 D.C4H8 Câu 36: Khi ñ t 1lít khí X, c n 5lít khí oxi, sau ph n ng thu ñư c 3lít CO2 và 4lít hơi nư c , bi t th tích các khí ñư c ño cùng ñi u ki n nhi t ñ và áp su t . Công th c phân t c a X là: B.C2H6O C.C3H8 D.C3H8O A. C2H6 Câu 37: ð t cháy hoàn toàn a gam hiñrôcacbon X thu ñư c a gam nư c. X không tác d ng v i dung d ch brôm ho c v i brôm khi có b t s t và ñun nóng. X tác d ng v i brôm ñun nóng t o thành d n xu t duy nh t ch a 1 nguyên t brôm trong phân t . Tí kh i hơi c a X so v i không khí có giá tr trong kho ng t 5 : 6. Tên c a X là: A.1,3,5-trimetylbenzen B.1,3,5-trietylbenzen C. Hexametylbenzen D. p-ñi isopropylbenzen Câu 38: Có m t h n h p X g m hiñrôcacbon A và CO2 .Cho 0,5lít h n h p X v i 2,5lít O2 (l y dư) vào trong 1 khí nhiên k . Sau khi b t tia l a ñi n thu ñư c 3,4lít h n h p khí và hơi, ti p t c làm l nh thì ch còn1,8lít và sau khi cho qua KOH ch còn 0,5lít. Công th c phân t A là: A.C2H6 B.C3H6 C. C3H8 D.C3H4 3 Câu 39: Có m t h n h p Y g m hiñrôcacbon A và N2. ð t 300cm h n h p Y và 725cm3 O2 l y dư trong m t khí nhiên k ngư i ta thu ñư c 1100cm3 h n h p khí. Cho h n h p này làm l nh, th tích còn 650cm3 và sau ñó ti p t c l i qua KOH thì ch còn 200cm3. Công th c phân t A là: A.C3H4 B.C3H6 C.C3H8 D.C4H6 Câu 40: ð t cháy m t h n h p g m 2 hiñrôcacbon ñ ng ñ ng k ti p A, B thu ñư c VCO2 : VH2O = 12 : 23. Công th c phân t và ph n trăm th tích c a 2 hiñrôcacbon là: B.CH4: 90% ; C2H6: 10% A.CH4: 10% ; C2H6: 90%

http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com

Tài li u chia s trên m ng

Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn
C. CH4: 50% ; C2H6: 50% D.C2H6: 50% ; C3H6: 50% Câu 41: H n h p khí X g m O2 và O3 có t kh i so v i H2 b ng 20. ð ñ t cháy hoàn toàn V(lít) CH4 c n 2,8lít h n h p X, bi t th tích các khí ñktc. Th tích V là giá tr nào sau ñây: A.1,65lít B.1,55lít C. 1,75lít D.1,45lít Câu 42: M t h n h p 2 ankin ñ t cho ra 13,2gam CO2 và 0,36gam nư c . Tính kh i lư ng Br2 có th c ng vào h n h p nói trên . A.8gam B.32gam C.16gam D.không ñ d ki n Câu 43: ð t cháy m t h n h p X g m 2 hiñrôcacbon ñ ng ñ ng k ti p, thu ñư c 22gam CO2 và 5,4gam H2O. Xác ñ nh dãy ñ ng ñ ng, công th c phân t c a A,B và s mol c a A, B A.Ankin; C3H4: 0,1 mol; C4H6: 0,1mol B.Anken; C2H4: 0,2mol; C3H6: 0,2mol C.Ankin; C2H2: 0,1mol; C3H4: 0,1mol D.Anken; C3H6: 0,1mol; C4H8: 0,2mol Câu 44: H n h p khí A g m propan và hiñrô.Cho thêm vào h n h p A m t lư ng O2 l y dư r i ñưa vào khí nhiên k . Sau khi b t tia l a ñi n và làm l nh, ñ gi m th tích khí trong khí nhiên k trư c và sau thí nghi m b ng 2,55 l n th tích h n h p khí A. Ph n trăm th tích các khí trong h n h p A l n lư t là: A. 70%; 30% B. 30%; 70% C. 40%; 60% D. 60%; 40% Câu 45: M t h n h p X có V = 2,688lít (ñktc) g m 1 ankin và H2. Khi cho h n h p X qua Ni nung nóng, ph n ng hoàn toàn cho ra hiñrôcacbon B có t kh i ñ i v i CO2 b ng 1. Xác ñ nh công th c phân t c a A. N u cho h n h p X nói trên qua 0,5lít nư c Br2 0,2M , tính n ng ñ mol c a dung d ch Br2 còn l i: A. C3H4; 0,05M B. C2H2; 0,05M C. C4H6; 0,06M D.C3H4; 0,04M Câu 46: Cho các câu sau: a, Ankan có ñ ng phân m ch cacbon. b, Ankan và xicloankan là ñ ng phân c a nhau. c, Xicloankan làm m t màu dung d ch brôm d, Hiñrôcacbon no la hiñrôcacbon ch có liên k t ñơn trong phân t . e, Hiñrôcacbon no là hiñrôcacbon làm m t màu dung d ch brôm. g, Hiñrôcacbon no là hiñrôcacbon không có m ch vòng. Nh ng câu ñúng là: A. a, d B.a, c, d, g C. a, c, d D.c, d, g Câu 47: Cho 5,6lít khí C2H6 (ñktc) tác d ng v i Cl2 ñư c ñi u ch t 126,4 KMnO4 khi tác d ng v i axit HCl. Lúc ph n ng k t thúc toàn b các khí thu ñư c cho vào nư c. S lít dung d ch NaOH 2M dùng ñ trung hòa dung d ch v a thu ñư c là: (các ph n ng x y ra hoàn toàn) A. 0,75lít B. 1,5lít C.1,25lít D. 2,5lít Câu 48: M t h n h p X g m ankan A và anken B có cùng s nguyên t C và ñ u th khí ñktc. Khi cho h n h p X ñi qua nư c Br2 dư, thì th tích khí Y còn l i b ng ½ th tích X, còn kh i lư ng Y b ng 15/29 kh i lư ng c a X. Các th tích khí ño trong cùng di u ki n nhi t ñ và áp su t. Công th c phân t c a A, B và thành ph n % theo th tích c a h n h p X là: B.C2H6: 50%; C2H4: 50% A.C3H8: 50%; C3H6: 50% C.C3H8: 75%; C3H6: 25% D.C2H6: 75%; C2H4: 25% Câu 49: ð t cháy 13,7ml h n h p A g m metan, propan và cacbon(II)oxit, ta thu ñư c 25,7ml khí CO2 cùng di u ki n nhi t ñ và áp su t. Ph n trăm th tích propan trong h n h p A và h n h p A so v i nitơ là: A.43,8%; nh hơn B.43,8%; n ng hơn C.21,9%; nh hơn D.21,9%; n ng hơn Câu 50: Cho các câu sau: a, Stiren có tên là vinylbenzen ho c phenylaxetilen. b, Stiren có tên là vinylbenzen ho c phenyletilen. c, Các nguyên t trong phân t stiren cùng n m trên m t m t ph ng.

http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com

Tài li u chia s trên m ng

Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn
d, Stiren v a có tính ch t gi ng anken v a có tính ch t gi ng benzen. e, Naphtalen có mùi thơm nh . g, Stiren không làm m t màu dung d ch thu c tím. Nh ng câu ñúng là: A.a, c, d B. a, b, c, e C. b, c, d, e D.b, c, e, g Câu 51: Cho m t bình thép kín dung tích 2lít ch a s n 1lít nư cvà 1 lít hiñrôcacbon không tan trong nư c 0oC; 1,344 atm. Ngư i ta cho vào bình 15,5lít O2 (ñktc) v i 26,4gam h n h p canxi cacbua r i phóng tia l a ñi n ñ ph n ng cháy x y ra hoàn toàn ñưa v 0oC áp su t lúc này 3,18 atm và thu ñư c 1lít dung d ch Ca(HCO3)2 0,28M và 2gam k t t a. Coi th tích ch t r n và áp su t hơi nư c không ñáng k . Công th c phân t c a hiñrôcacbon là: A. C2H6 B.C3H8 C.C3H6 D.C4H10 Câu 52: Cho các câu sau: a, D u m là h n h p các hiñrôcacbon khác nhau. b, Khí thiên nhiên và khí d u m có thành ph n các ch t tương t nhau. c,Chưng c t thư ng ch có th tách ñư c d u m thành các phân ño n d u m (là h n h p các hiñrôcacbon ) có nhi t ñ sôi g n nhau. d, Chưng c t thư ng có th tách ñư c d u m thành các phân ño n ch a các hiñrôcacbon riêng bi t. Nh ng câu sai là: A. a, b, c B.d C. a, c D. b, d Câu 53: Trong m t bình kín ch a h n h p g m hiñrôcacbon X, m ch h và khí hiñrô có Ni làm xúc tác (th tích Ni không ñáng k ). Nung nóng bình m t th i gian, thu ñư c m t khí B duy nh t. cùng nhi t ñ , áp su t trong bình trư c khi nung nóng g p 3 l n áp su t sau khi nung nóng. ð t cháy m t lư ng B thu ñư c 4,4gam CO2 và 2,7gam H2O. Công th c phân t c a X là : B.C3H4 C.C2H2 D.C3H6 A.C2H4 Câu 54: ð t cháy 1 hiñrôcacbon X ta thu ñư c s mol nư c l n hơn 1,5 l n s mol CO2 . V y X có th là : A. Anken B.Ankin C.ankan vòng có 1 liên k t ñôi D. CH4. Câu 55: Trong phòng thí nghi m n u có ñ hóa ch t thì nên dùng phương pháp gì ñ ñi u ch metan v i thi t b ñơn gi n nh t CH4 + Na2CO3 A. Nung CH3COONa + NaOH B. phương pháp griguard C. nhi t phân C3H8 D. Al 4C3 + H2O Al (OH)3 + CH4 Câu 56: H p ch t X ñ t cháy cho s mol CO2 b ng s mol H2O. X có th là : 1, Axit no ñơn ch c 2, Ancol 3, Xicloankan 4, Anken 5, Rư u không no 1 n i ñôi A.1,2,3,4,5 B.1,2,5 C.2,3,5 D.4,5 E.2,3,4 Câu 57: Ch t nào sau ñây có ñ ng phân cis-trans 1, CH2 CH2 2, CH3 – C = CH C6H5 3, CH3 CH = N OH CH3 5, CH3 N = N 4, CH3 CH = CH C6H5 A.1,2,3,4,5 B.2,3,4 C.3,4,5 D.2,4,5 Câu 58: Ph n ng nào sau ñây có kh năng t o ra CH4 1.CH3COOH + NaOH (dư) 2.CH4 + Cl2 3.CH2(COONa)2 + Ca(OH)2 C 6 H5

http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com

Tài li u chia s trên m ng

Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn
4. Al4C3 + H2O A.1,2,3,4 B.3,4 C.1,3,4 D.1,2,3

Câu 59: Trong các phát bi u sau v ph n ng gi a etylen và clo . Phát bi u nào ñúng: A.Trong ng n l a ph n ng cho ra 1,2- ñicloetan B.V i ánh sáng khuy ch tán cho ra 1,1-ñicloetan C. V i ánh sáng khuy ch tán cho ra C và HCl D.V i ánh sáng khuy ch tán cho ra 1,2-ñicloetan Câu 60: D a vào ñ b n liên k t HX : X là halogen trong các HX g m HF, HCl, HBr, HI . HX nào c ng vào liên k t ñôi c a anken d nh t: A.HF B.HCl C.HBr D.HI Câu 61: M t h n h p g m 2 ankin khi ñ t cháy cho ra 13,2g CO2 và 3,6g H2O . Tính kh i lư ng Brôm có th c ng vào h n h p nói trên A.8g B. Không ñ d ki n C.32g D.16g Câu 62: ð t cháy m t hidrocacbon A thu ñư c s mol nư c b ng ¾ s mol CO2 và s mol CO2 < 5 l n s mol A. Xác ñ nh CTPT, CTCT c a A , bi t A cho k t t a v i AgNO3/NH3 A.C3H4, CH3 C CH B.C4H6, CH3 C C CH3 C. C4H6, CH3 CH2 C CH D.C5H8, HC C CH2 CH2 CH3 Câu 63: Trong các d ki n sau 1, Ph n ng th 1H b ng 1Cl ch chho m t s n ph m th duy nh t 2, Phân t benzen là hình l c giác ñ u ph ng 3, Trong ph n ng c ng Cl2 ,6 nguyên t Cl c ng cùng lúc 4, Ph n ng phân hu v i Cl2 cho ra C và HCl D ki n nào cho th y trong benzen 6C và 6H ñ u tương ñương v i nhau A.1,2,3 B.1,2 C.3,4 D.1,3 Câu 64: Khi nitro hoá axit benzen sunfomic b ng HNO3 + H2SO4 ta thu ñư c s n ph m chính là A. o- benzen sunfomic axit B. m- benzen sunfomic axit C. 3,5-ñinitro benzen sunfomic axit D.2,4,6 – trinitro benzen sunfomic axit Câu 65: Nh n ñ nh sơ ñ sau A(buten-1) HCl X NaOH Y H2SO4 Z(spc) V y Z là: A. ðiisobutyl ete B. Buten-2 C. 2-metyl propen D. etyl metyl ete Câu 67: Hiñrat hoá 5,6g propen xúc tác H2SO4 thu ñư c m gam h n h p hai rư u A,B .Bi t có 65% và 15% propen ban ñ u tham gia ph n ng t o A, B. Giá tr m là: A.12g B.6g C.9,75g D.2,25g Câu 68: ðun 14,8gam butanol-2 v i H2SO4 ñ c 1700 ñư c h n h p hai anken A, B ñ ng phân có th tích ñktc l n lư t là 1,12 và 2,24. A là ankin nào: A. Buten-2 B. Buten-1 C.2-metyl propen D.Etylen Câu 69: Hi u su t c a ph n ng ñ hidrat trong câu trên là A.25% B.50% C.75% D.85% Câu 70: Ph n ng sau có h s cân b ng là: CH2 CH2 + KMnO4 + H2O C2H4(OH)2 + KOH + MnO2 A.2,3,4-3,2,2 B.4,2,3-2,3,2 C.3,2,4-3,2,2 D.4,6,8-6,4,4 D ki n sau dùng cho câu 71-72-73 : ð t cháy m gam hiñrôcacbon A th khí ñi u ki n thư ng ñư c CO2 và m g H2O Câu 71: A có th thu c dãy ñ ng ñ ng nào http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com Tài li u chia s trên m ng

Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn
A.ankan B.anken C.ankandien D. aren Câu 72: Ch ra phát bi u ñúng A. Có th ñi u ch A t ph n ng tách nư c t rư u ñơn ch c no B. A có ñư c t i ña 3 liên k t pi trong phân t C. A là monome ñ ñi u ch cao su t ng h p D. ð t cháy A luôn thu ñư c s mol CO2 bé hơn s mol nư c Câu 73: Trong bình kín ch a h n h p X g m hiñrôcacbon ( th khí ñi u ki n thư ng) và O2. ð t cháy A thu ñư c h n h p Y có ph n trăm th tích là 80% CO2 và 20% hơi H2O (còn O2 dư) A có công th c phân t là : A.C6H8 B.C2H4 C.CH4 D.C3H4 Câu 74: X là hiñrôcacbon th khí ( ñi u ki n thư ng). ð t X cho s mol CO2 bé hơn s X phân nhánh và không làm m t màu Br2. CTPT có th phù h p v i X là: A.C3H6 B.C4H8 C.C4H10 D.C2H4 Câu 75: ð t cháy hoàn toàn h n h p A g m có C2H4, C2H6 ,C4H8, thu ñư c (m+2)gam nư c và (m+28)gam CO2. Giá tr m là: A.18g B.16g C.10g D.7g D ki n sau dùng cho câu 76-77-78 : Cho các ch t sau: etan(1), etylen(2), axetilen(3). Hãy s p x p các ch t theo th t tăng d n Câu 76: ð dài liên k t C-C l n nh t là: A.1 B.2 C.3 D.3 ch t b ng nhau Câu 77: ð dài liên k t C-H l n nh t là: A.1 B.2 C.3 D.3 ch t b ng nhau Câu 78: ð phân c c c a liên k t C-H l n nh t là: A.1 B.2 C.3 D.3 ch t b ng nhau Câu 79: Hiñrôcacbon nào dư i ñây là ñ ng ñ ng c a nhau CH3 I II III IV A.I, II ,III B.I, II, IV C.II, III, IV D.I, III, IV Câu 80: Hiñrôcacbon X th khí ñi u ki n thư ng, khi ñ t cháy hoàn toàn m gam X thu ñư c m gam H2O. S ñ ng phân c a X là A.4 B.5 C.6 D.7 Câu 81: X, Y, Z là 3 hiñrôcacbon khí ñi u ki n thư ng khi phân hu m i ch t X, Y, Z ñ u t o ra C và H2. Th tích H2 luôn g p 3 l n th tích hiñrôcacbon b phân h y và X, Y, Z không ph i ñ ng phân. Công th c phân t c a 3 ch t là: C. C2H4 C2H6 C3H8 D.K t qu khác A.CH4, C2H4, C3H4 B. C2H6, C3H6, C4H6 Câu 82: N u ñ t CnH2n+2-2k (k≥0) là công th c phân t t ng quát c a hiñrôcacbon thì k≥0 là: A. T ng s liên k t ñôi B. T ng s liên k t ñôi b ng ½ t ng s liên k t ba C. T ng s liên k t pi D. T ng s liên k t pi và vòng E. k t qu khác Câu 83: Cho các ankan CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14, C7H16, C8H18. Ankan nào t n t i m t ñ ng phân tác d ng v i Clo theo t l 1:1 cho ra monocloankan duy nh t: A. C2H6, C3H8, C4H10, C6H14 B. CH4, C2H6, C5H12, C8H18 C. CH4, C3H8, C5H12, C8H18 D. C2H6, C5H12, C4H10, C6H14 E. K t qu khác

mol H

http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com

Tài li u chia s trên m ng

Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn Câu 84: Ngư i ta tr n hiñrôcacbon A v i lư ng dư khí H2 ñư c h n h p khí B. ð t cháy h t 4,8gam khí B t o ra 13,2gam CO2. M t khác 4,8gam B làm m t màu dung d ch ch a 32gam brôm. CTPT A là : A.C3H4 B.C2H2 C.C3H6 D.C4H8 E.K t qu khác Câu 85: H n h p A g m 1 ankan và 1 anken. ð t cháy h n h p A thì ñư c a mol H2O , b mol CO2. H i t s T = a/b có giá tr trong kho ng nào: A.1,2< T < 1,5 B. 1< T < 2 C.1≤ T ≤ 2 D.1≤ T ≤2,5 E.K t qu khác Câu 86: Cho sơ ñ chuy n hoá sau: CH2 = CH – CH3 → A → phenol. V y A là: A.C6H5ONa B.C6H5Cl C.cumen D.toluen E.K t qu khác Câu 87: Khí nào sau ñây khi ñ t cho nhi t lư ng nhi u nh t: A.C4H10 B.CH4 C.C2H2 D.isooctan Câu 88: V i công th c C4H8 có s ñ ng phân là A.3 B.4 C.5 D.6 E.K t qu khác Câu 89: C 6H10 có bao nhiêu ñ ng phân ankin t o k t t a v i AgNO3 A.1 B.2 C.3 D.4 E.5 D ki n sau dùng cho câu 90-91: H n h p X g m 15 anken ( th l ng hay r n) ñ ng tích. ð t cháy hoàn toàn cho 10 mol CO2. Hiñrô hoá hoàn toàn X thì ñư c h n h p Y g m các ankan, ñ t cháy hoàn toàn h n h p ankan thì s mol H2O thu ñư c là 12 mol Câu 90: ðem Y ñ t cháy hoàn toàn thì s mol CO2 thu ñư c là : A.8 mol B. 10 mol C. 12 mol D. 15 mol E.K t qu khác Câu 91: S mol H2 c n ñ hiñrô hoá hoàn toàn X là: A. 10 mol B. 2 mol C.12mol D. 6mol E. K t qu khác Câu 92: Cho isooctan tác d ng v i clo (ánh sáng) thì có th thu ñư c bao nhiêu s n ph m th monoclo
A.8 B.18 C.4 D.7 E.k t qu khác Câu 93: H n h p X g m m t ankin th khí và H2 có t kh i hơi so v i CH4 là 0,425 . Nung nóng X (Ni,to) ñ ph n ng x y ra hoàn toàn . Sau ph n ng thu ñư c khí có t kh i hơi so v i CH4 là 0,5. Cho Y qua dung d ch Br2 , kh i lư ng bình tăng thêm là: A.8g B.16g C.không tăng D.32g E. Không xác ñ nh ñư c Câu 94: H n h p X g m 0,2 mol propylen và xiclopropan có cùng th tích. H n h p Y có 0,4 mol H2 ñktc . Tr n X ,y v i xúc tác Ni sau m t th i gian thu ñư c h n h p Z . ð t cháy hoàn toàn Z thu ñư c s mol nư c là A.18 B.9 C.4,5 D.27 E. Không xác ñ nh ñư c Câu 95: H n h p hiñrôcacbon có cùng s nguyên t C . ð t cháy hoàn toàn 1 mol h n h p thu ñư c S mol CO2 = S mol H2O < 5 Bi t các hiñrôcacbon trong h n h p phân nhánh . Công th c phân t phù h p là: B.C3H6 C.C4H8 D.C5H10 A.C2H4, C2H6 E.Không xác ñ nh ñư c Câu 96: CTPT c a m t hiñrôcacbon là C5H8 . Hiñrôcacbon này có thu c dãy ñ ng ñ ng: A.Ankin B.Ankandien C.Xicloanken D.ðixicloankan *E. T t c ñ u ñúng Câu 97: Thu c th nào sau ñây có th phân bi t ñư c 3 ch t l ng : benzen, toluen, stiren. A.Br2 B.HNO3 C.KMnO4 D. Không th phân bi t Câu 98: Cho isobuten vào dung d ch HBr có hoà tan NaCl , CH3OH có th t o ra s s n ph m là: A.1 B.2 C.3 D.4 E.5 Câu 99: Cho A là C3H4BrCl . B qua các ñ ng phân hình h c, quang h c thì A có s công th c c u t o phù h p là phù h p là: A.8 B.9 C.10 D.11 E.12

http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com

Tài li u chia s trên m ng

Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn Câu 100: M t trong s tiêu chu n ñánh giá ch t lư ng s d ng xăng là ch s octan. V y h p ch t isooctan là: A.2,3- ñimetyl hexan B.2,2,4-trimetyl hexan C.2,2,3 tri metyl butan D.xiclo hexan E.tetrametyl pentan Câu 101: H n h p g m 15 anken ch th r n ho c th l ng và có s nguyên t C khác nhau. H i trong h n h p có ít nh t bao nhiêu hiñrôcacbon th r n A.1 B.2 C.3 D.4 E. Không có Câu 102: Cho ph n ng sau: Propen + Cl2 CCl4 X X là: A. ClCH CH CH3 B. CH2 CCl CH3 C. ClCH = CH CH3 D. ClCH2 CH CH2 E. Không ph n ng Câu 102:: Nhi t phân hoàn toàn 8,8 g C3H8 gi s ch x y ra 2 ph n ng C 3 H8 C2H4 + CH4 C 3 H8 C 3 H6 + H2 L y h n h p sau ph n ng ñem ñ t cháy thu ñư c s mol CO2 là A.0,2 B.0,4 C.0,6 D.0,8 E.không xác ñ nh ñư c Câu 103:: Hidrocacbon nào sau ñây khi ñ t cháy s sinh ra nCO2 : n H2O = 1 : 4 A.C4H4 B.C6H6 C.C2H2 D.C4H2 E.K t qu khác Câu 104: T kh i c a h n h p khí C3H8 và C4H10 ñ i v i hiñrô là 25,5. Thành ph n % th tích h n h p khí ñó là: A.50 và 50 B.25 và 75 C.45 và 55 D.20 và 80 E. K t qu khác Câu 105: T kh i hơi c a metan va oxi so v i hiñrô là 40/3. Khi ñ t cháy hoàn toàn h n h p trên, sau ph n 5 ng thu ñư c s n ph m và ch t dư là: A. CH4 , CO2 , H2O B.O2 , CO2 , H2O C.CO2 , H2O D.H2 , CO2 ,O2 E.Không xác ñ nh ñư c Câu 106: Xét sơ ñ chuy n hóa: +H2O C3H5Br3 X + …. 0 OH ,p,t NH3 X + Ag2O Ag + ….
+ X + Na H2 V y công th c c u t o phù h p c a C3H5Br3 là: A. CH2 – CH2 – CH2 Br Br Br C. CH3 – CH2 – C – Br Br ….

Br B.CH3 – C – CH Br Br

D. CH – CH – CH3 Br Br

Br E.K t qu khác

http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com

Tài li u chia s trên m ng

Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn Câu 107: Cho sơ ñ chuy n hóa : X1 X + H2O HgSO4
V y X là : A.CH CH C.CH3 CH3
+H2

Ni, t0

CH3 – CH2 – OH B. CH2 = CH2 D. K t qu khác

Câu 108: M t d n xu t hiñrôcacbon m ch h ch a 39,2% clo.Bi t r ng 0,01 mol ch t này làm m t màu dung d ch có 1,6 gam Br2 trong bóng t i. Công th c ñơn gi n c a d n xu t này là: A. C4H7Cl B.C3H7Cl C.C2H5Cl D. C4H9Cl E. K t qu khác Câu 109: ð t cháy h t 1,52 gam m t hiñrôcacbon A1 m ch h r i cho s n ph m cháy qua bình ñ ng dung d ch Ba(OH)2 thu ñư c 3,94 gam k t t a và dung d ch B. Cô c n dung d ch B r i nung ñ n kh i lư ng không ñ i thì thu ñư c 4,59 gam ch t r n.Công th c phân t hiñrôcacbon là: B.C4H8 C.C3H8 A.C5H12 D.C5H10 E. K t qu khác Câu 110: ð t cháy m t h n h p hiñrôcacbon ta thu ñư c 2,24 lít CO2 (ñktc) và 2,7gam H2O thì th tích O2 ñã tham gia ph n ng cháy (ñktc)là: A. 4,48lít B.3,92lít C.5,6lít D.2,8lít E.K t qu khác Câu 111: Công th c phân t c a m t hiñrôcacbon là C5H8 thì hiñrôcacbon này thu c dãy ñ ng ñ ng: A.Ankin B.Ankandien C.Xiclo anken D.ðixilo ankan E.T t c ñ u ñúng Câu 112 : H n h p A g m: H2 và 2 hiñrôcacbon m t no, m t chưa no. Cho A vào bình kín có Niken xúc tác , ñun nóng bình m t th i gian ta thu ñư c h n h p B. Phát bi u nào sau ñây ñúng: A. S mol A - S mol B = s mol H2 tham gia ph n ng B. T ng s mol hiñrôcacbon có trong B luôn b ng t ng s mol hiñrôcacbon có trong A C. S mol tiêu t n, s mol CO2 và H2O t o ra khi ñ t cháy hoàn toàn A cũng y h t như ñ t cháy hoàn toàn B D. C a ,b,c ñ u ñúng E. K t qu khác Câu 113: Crăcking 560lít C4H10 (ñktc)x y ra các ph n ng: C 2 H6 + C 2 H4 to,xt,p C4H10 CH4 + C 3 H8 H2 + C 4 H8 Ta thu ñư c h n hơp khí X có th tích 1010 lít (ñktc) Th tích (lít)C4H10 chưa b crăcking là: A.60 B.100 C.80 D.450 E.K t qu khác Câu 114: T kh i hơi c a hai ñ ng ñ ng th hai và th ba c a dãy ñ ng ñ ng metan so v i H2 là 18,5. Thành ph n % v th tích c a h n h p ñó là: A.50 va 50 B.40 và 60 C.25 và 75 D.33,3 và 66,7 E.K t qu khác Câu 115: ð t cháy hoàn toàn h n h p hai hiñrôcacbon ñ ng ñ ng có kh i lư ng phân t hơn kém nhau 28ñvC, ta thu ñư c 4,48 lít CO2 (ñktc) và 5,4gam H2O. Công th c phân t c a 2 hiñrôcacbon là: A.C2H4 và C4H8 B.C2H2 và C4H6 C.C3H8 và C5H8 D.CH4 và C3H8 E.K t qu khác Câu 116: H p ch t A có 8 nguyên t c a hai nguyên t MA < 32. Công th c phân t c a A: A.C4H4 B.C3H5 C.C2H6 D. K t qu khác http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com Tài li u chia s trên m ng

Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn Câu 117: H n h p D g m h p ch t C2H6 và m t ankin B( th khí) tr n v i nhau theo t l mol 1:1. Thêm O2 vào h n h p D ñư c h n h p D1 có t kh i hơi so v i H2 =18. Công th c phân t c a ankin B là : A .C3H4 B.C2H2 C.C4H6 D.C5H8 E.K t qu khác D ki n sau dùng cho câu 118-119: M t h n h p hai anken k c n trong dãy ñ ng ñ ng có t kh i hơi so v i H2 =24,8 Câu 118: Công th c phân t c a hai anken là: B.C2H4 và C4H8 C.C3H8 và C5H12 D.K t qu khác A.C2H2 và C3H4 Câu 119: Thành ph n % v th tích trong thành ph n h n h p là: A.30% và 70% B.35% và 65% C.60% và 40% D.50% và 50% E.K t qu khác D ki n sau dùng cho câu 120-121: ñi u ki n tiêu chu n có m t h n h p khí hidrocacbon no A và B. T kh i hơi ñ i v i hiñrô là 12. Câu 120: Tìm kh i lư ng CO2 và H2O sinh ra khi ñ t 15,68 lít h n h p (ñktc) A.24,2g và 16,2 g B.48,4g và 32,4 g C.40g và 30g D.K t qu khác Câu 121: Công th c phân t c a A và B là: A.CH4 và C2H6 B.CH4 và C3H8 C.CH4 và C4H10 D.C 3 A, B, C ñ u ñúng Câu 122: M t h n h p 2 khí hiñrôcacbon m ch h .T kh i hơi h n h p so v i H2 = 17. ñktc 400cm3 h n h p tác d ng v a ñ v i 71,4cm3 dung d ch Br2 0,2M và còn l i 240 cm3 khí. Xác ñ nh công th c phân t c a hai hiñrôcacbon : A. C2H6; C2H2 B. C3H8; C3H4 C.C2H6; C3H4 D.C4H10; C2H2 E.K t qu khác D ki n sau dùng cho câu 123-124: M t h n h p g m ankan và ankin. ð t cháy hoàn toàn h n h p này thu ñư c 12,6gam H2O. Kh i lư ng O2 c n dùng cho ph n ng là 36,8gam. Th tích CO2 sinh ra b ng 8/3 th tích h n h p khí ban ñ u. Câu 123: T ng s mol c a h n h p ban ñ u là: A.0,3 mol B.0,2 mol C.0,4 mol D.K t qu khác Câu 124: Xác ñ nh công th c phân t có th có c a ankan và ankin. B.C2H6 và C3H4 A.C3H8 và C2H2 C.C4H10 và C2H2 D.C hai câu B và C D ki n sau dùng cho câu 125-126: H n h p khí A g m hai hiñrôcacbon có cùng s nguyên t cacbon ( ñktc). Câu 125: Tìm t kh i hơi c a h n h p A ñ i vơi nitơ, bi t r ng 560 cm3 h n h p ñó n ng 1,36225gam. A.1,9 B.2 C.1,6 D.K t qu khác 3 Câu 126: ð t cháy V (cm ) h n h p A, cho các s n ph m cháy l n lư t qua bình (1) ñ ng P2O5 và bình (2) ñ ng Ba(OH)2 th y kh i lư ng bình 1 tăng 2,34gam và bình 2 tăng 7,04gam. Xác ñ nh công th c phân t các hiñrôcacbon bi t r ng có m t hiñrôcacbon là olêfin. A.C4H8 và C4H6 B.C4H8 và C4H4 C.C4H8 và C4H2 D.c 3 câu a,b,c D ki n sau dùng cho câu 127-128: Cho 10 lít h n h p khí ( 540C và 0,8064 atm) g m 2 anken l i qua bình ñ ng nư c brom dư th y kh i lư ng bình nư c brom tăng lên 16,8gam. Câu 127: Tính t ng s mol c a 2 anken A.0,1 mol B.0,2 mol C. 0,3 mol D.0,4 mol E.K t qu khác Câu 128: Hãy bi n lu n các c p anken có th có trong h n h p khí ban ñ u. Bi t r ng s nguyên t C trong m i anken không quá 5. B.C5H10 và C3H6 A.C5H10 và C2H4 http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com Tài li u chia s trên m ng

Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn
C.C5H10 và C4H8 D.Hai câu A,B ñúng Câu 129: ð t cháy hoàn toàn 2,24lít khí C2H4 (ñktc) r i h p th toàn b s n ph m vào dung d ch ch a 11,1gam Ca (OH)2. H i sau khi h p th kh i lư ng ph n dung d ch tăng hay gi m bao nhiêu gam? A.tăng 4,8 g B.gi m 2,4 g C.tăng 2,4 gam D.gi m 3,6 g E.tăng 3,6 g Câu 130: Tr n m t h n h p X g m 1 hiñrôcacbon khí A và H2 v i dX/H2 = 6,1818. Cho X qua Ni ñun nóng ñ n khi ph n ng hoàn toàn ñư c h n h p Y có dY/H2 =13,6. Xác ñ nh công th c phân t c a A. B.C3H6 C.C4H6 D.C5H12 A.C3H4 Câu 131: M t hiñrôcacbon X có công th c CnH2n+2-2k. Khi ñ t cháy X ta ñư c t l s mol c a CO2 và H2O b ng 2, ng v i k nh nh t. Công th c phân t c a A. A.C2H4 B.C2H6 C.C2H2 n D.C6H6 E.K t qu khác Câu 132: Tr n 0,02mol C2H2 và 0,03mol H2 v i 1,68lít O2 (ñktc) n p vào m t khí nhiên k có dung tích 4lít r i ñ t cháy. Áp su t h n h p sau ph n ng khi t0 =109,2 0 C là: A.0,392atm B.1,176atm C.0,784atm D.1,568atm E.K t qu khác Câu 133: Khi cho Br2 tác d ng v i m t hiñrôcacbon thu ñư c m t d n xu t Brôm hóa duy nh t có t kh i hơi so v i không khí b ng 5,207. Công th c phân t hiñrôcacbon là: A.C5H12 B.C5H10 C.C4H8 D.C4H10 E.Không xác ñ nh ñư c Câu 134: ð t cháy h t 0,244lít (ñkc) môt hiñrôcacbon no m ch h , s n ph m cháy cho qua 1lít nư c vôi trong 0,143% (D = 1gam/lít) thu ñư c 0,1gam k t t a. Công th c phân t c a hiñrôcacbon là : B.C3H8 C.C5H12 D.C2H6 E.K t qu khác A.C4H10 Câu 135: N u ñ t CnH2n+2-2k v i k > 0 là công th c phân t t ng quát c a hiñrôcacbon thì k > 0 là : A.T ng s liên k t ñôi B.T ng s liên k t vòng C. T ng s liên k t pi D.T ng s liên k t pi và vòng E.K t qu khác Câu 136: T công th c phân t t ng quát c a hiñrôcacbon CnH2n+2-2k v i k > 0, ta có th suy ra các trư ng h p nào sau ñây : B. N u k = 1 là anken CnH2n A. N u k = 0 là ankan CnH2n+2 , n > 1 C. N u k = 2 là ankin CnH2n -2 D. N u k = 4 là aren CnH2n-6 E.K t qu khác Câu 137: Cho 2 hiñrôcacbon A và B là ñ ng ñ ng nhau, phân t kh i c A g p ñôi phân t kh i c a B. T kh i hơi c a B so v i không khí là 0,966. T kh i c a h n h p ñ ng th tích A và B so v i khí C2H6 b ng 2,1. Xác ñ nh công th c phân t c a A và B. B. C4H8 và C2H4 C. C4H12 và C2H6 D. C6H14 và C3H8 A.C6H12 và C3H6 Câu 138: ð t cháy hoàn toàn 2,8gam m t h p ch t h u cơ A r i cho toàn b s n ph m h p th vàodung d ch NaOH thì dung d ch này có kh i lư ng tăng thêm 12,4gam, thu ñư c 2 mu i có kh i lư ng t ng c ng là 19gam và 2 mu i này có t l s mol là 1 : 1. Dãy ñ ng ñ ng c a ch t A là: A. Ankan B.Anken C.Ankin D.Aren E.K t qu khác Câu 139: ð t cháy hoàn toàn 2,8gam ch t h u cơ A b ng 6,72lít O2 (ñktc) ch t o thành khí CO2 và hơi nư c có th tích b ng nhau trong cùng ñi u ki n. N u cho 2,8gam A nói trên vào dung d ch Br2 dư thì thu ñư c 9,3gam s n ph m c ng. Công th c phân t c a A là: A.C2H2 B.C3H6 C.C4H8 D.C5H10 D.K t qu khác D ki n sau dùng cho câu 140-141: ð t cháy 2lít h n h p 2 hiñrôcacbon A ,B th khí và cùng dãy ñ ng ñ ng, c n 10lít O2 ñ t o thành 6lít CO2 (các khí ño ñktc). Bi t VA = VB Câu 140: Công th c phân t c a A, B là: A.C2H6 và C4H10 B. C2H4 và C4H8 C. CH4 và C5H12 D. A và C ñ u ñúng Câu 141: N u ñ hiñrô hóa h n h p A, B (theo c u t o câu trên) thì có th thu ñư c t i ña bao nhiêu anken: A.2 B.3 C.4 D.5 Câu 142: ð t cháy hoàn toàn h n h p 2 hiñrcacbon X,Y thu c cùng m t dãy ñ ng ñ ng(ankan, anken, ankin), h p th s n ph m cháy vào 4,5lít dung d ch Ca(OH)2 0,02M thì thu ñư c k t t a, kh i lư ng

http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com

Tài li u chia s trên m ng

Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn
dung d ch tăng lên 3,78gam. Cho ti p Ba(OH)2 dư vào dung d ch l i thu ñư c k t t a.T ng kh i lư ng k t t a là 18,85gam. S mol X b ng 60% t ng s mol trong X, Y h n h p. Công th c phân t c a X, Y l n lư t là: B. C2H2 và C4H6 C. C3H4 và C4H6 D. C2H4 và C3H6 A.C2H2 và C3H4 D ki n sau dùng cho câu 143-144-145: M t h n h p g m 2 ankan có kh i lư ng là 10,2gam. ð t cháy hoàn toàn h n h p ankan này c n dùng 25,8lít O2 (ñktc). Câu 143: T ng s mol 2 ankan là: A.0,1mol B.0,2mol C.0,3mol D.K t qu khác Câu 144: Kh i lư ng CO2 và H2O t o thành: A.30,8gam; 16,2gam B.15,4gam; 8,4gam C.30,8gam; 8,4gam D.K t qu khác Câu 145: Công th c phân t c a 2 Ankan là: A.CH4 và C4H10 B. C2H6 và C4H10 C. C3H8 và C4H10 D.C A, B, C ñ u ñúng Câu 146: ð t cháy 3lít h n h p khí g m 2 hiñrôcacbon no k ti p trong dãy ñ ng ñ ng ,d n s n ph m l n lư t qua bình (1) ñ ng CaCl2 khan r i bình (2) ñ ng dung d ch KOH. Sau thí nghi m kh i lư ng bình (1) tăng 6,43gam, binh (2) tăng 9,82gam.Công th c và hàm lư ng ph n trăm theo th tích c a 2 hiddroocacbon trong h n h p là(các khí ño ñktc) A.CH4:50% ; C2H6:50% B. C2H6: 50% ; C3H8: 50% C.CH4: 33,3% ; C2H6: 66,7% D. C2H6:33,3% ; C3H8: 66,7%

http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com

Tài li u chia s trên m ng

Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn

CHƯƠNG II:

RƯ U- PHENOL-ANMIN

Câu 1: M t rư u no ña ch c X m ch h có n nguyên t C và m nhóm -OH trong c u t o phân t . Cho 7,6 gam rư c trên ph n ng v i lư ng dư Na, thu ñư c 2,24 lít khí (ñktc) L p bi u th c liên h gi a n và m. A. 7n + 1 = 11m B. 4n + 1 = 10m C. 7n + 4 = 12m D. 7n + 2 = 14m ðáp án : A Câu 2:.X p các ancol benzyl dư i ñây theo th t ph n ng gi m d n v i HBr : C6H5-CH2OH(1) , p-O2N-C6H4-CH2OH (2), p-CH3O-C6H4- CH2OH (3), p-Cl-C6H4-CH2OH (4). A. (3), (2), (4), (1) B. (2), (3), (1), (4), C. (3), (1), (4), (2) D. (4), (3), (2), (1) ðáp án : C Câu 3: Dung d ch A g m : H2O, CH3OH, C2H5OH. S liên k t Hiñro trong dung d ch là : A. 3 B. 6 C. 9 D. 12 ðáp án : C.: 9 Câu 4:. ðun nóng h n h p A g m 10 rư u no ñơn ch c v i H2SO4 ñ c A.30 B. 45 C. 50 ðáp án : D.
1400C. S ete thu ñư c là : D. 55

Câu 5: Cho 2,15 gam rư u propylic tác d ng v i axit axetic, t o thành este v i hi u su t 100%. Tính kh i lư ng axit axetic ph i dùng : A. 2,15 B. 2, 148 C. 2,16 D. 2, 17 ðáp án : A Câu 6: S ñ ng phân c u t o c a C8H18 là : A. 17 ðáp án : B
B. 18 C. 19 D. 20

Câu 7:. Cho 1 lít c n 920 tác d ng v i Na dư. Biêt r ng rư u etylic nguyên chât có d = 0,8 g/ml, tính th tích H2 t o ra ñktc A. 179,2 lít B. 224 lít C. 228,98 lít D. 280 lít E. K t qu khác. ðáp án : C Câu 8:.M t rư u A m ch h không làm m t màu nư c Br2. ð ñ t cháy a(lít) hơi rư u A c n 2,5a (lít) cùng ñi u ki n. Xác ñ nh công th c c u t o c a A : http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com Tài li u chia s trên m ng

Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn
A. CH3OH ðáp án : C B. C2H5OH C. C2H4(OH)2 D. C3H5(OH)3

Câu 9:. S p x p theo th t ñ m nh tăng d n tính axit c a các ch t cho sau ñây : C6H5OH(1) ;p-CH3-O-C6H4OH(2); p- NO2-C6H4OH(3); p-CH3- COC6H4OH(4) ; p-CH3-C6H4OH(5) A. (4) (3) (2) (1) (5) B. (2) (5) (1) (4) (3) C. (2) (5) (4) (3) (1) D. (2) (4) (3) (5) (1) ðáp án:B Câu 10:. H n h p X ñư c phan tr n t các rư c no ñơn ch c cùng dãy ñ ng ñ ng có s nguyên t C <=4. Khi cho X tác dung v i Na thu ñư c 5,6 lít H2, còn khi ñ t cháy hoàn toàn X c n 47,04 lít O2. X ch a 2 rư u. X có th là : A. CH3OH, C3H7OH B. CH3OH, C4H9OH D.K t qu khác C. C2H5OH, C3H7OH ðáp án : D Câu 11:.Hai ch t h u cơ A và B cùng ch a các nguyên t C, H, O. Khi ñ t cháy m i ch t ñ u ph i dùng m t lư ng oxi b ng 8 l n lư ng oxi có trong m i ch t và thu ñư c lư ng khí CO2 và H2O theo t l kh i lư ng CO2 so v i kh i lư ng nư c =22/9. Xác ñ nh công th c ñơn gi n m i ch t. B. A và B : C2H6O C. A và B : C3H8O A. A và B :C3H6O D. A và B : C4H10O E. K t qu khác ðáp án : A. Câu 12:. ð t cháy m t rư u ña ch c ta thu ñư c H2O và CO2 v i t l s mol nH2O : nCO2 = 3: 2. V y rư u ñó là : A. C2H6O B. C3H8O C. C2H6O2 E. C2H6O3 D. C4H10O2 ðáp án : C. Câu 13:. ðun nóng t t h n h p 2 rư u : C2H5OH và n-C3H7OH v i H2SO4 ñ m ñ c. S ph n ng x y ra : A. 7 B. 8 C. 9 D. 10 E. K t qu khác. ðáp án : C Câu 14:. ð t cháy hoàn toàn 0,05 ml rư u no X m ch h c n 5,6 gam oxi t o ra 6,6 CO2. Hãy xác ñ nh công th c phân t c a X. A. C2H4(OH)2 B. C3H5(OH)3 C. C3H8O D. C3H6O E. K t qu khác. ðáp án : B. Câu 15:. Hai h p ch t h u cơ A, B t o b i 3 nguyên t và ñ u có 34,78% oxi v kh i lư ng. Nhi t ñ sôi A là 78,30C, c a B là 23,60C. Công th c c u t o c a A, B là : A. C2H5OH, CH3OCH3 B. C2H5OH, C2H5OC2H5 C. CH3OH, CH3OCH3 D. C2H5OH, C3H5(OH)3 E. K t qu khác ðáp án : A Câu 16:. Cho 4 h p ch t h u cơ A, B, C, D b n, m ch cacbon liên t c. Kh i lư ng phân t c a chúng l p thành c p s c ng. Khi ñ t cháy m t lư ng b t kì m i ch t ñ u ch thu ñư c CO2 và H2O. Kh i lư ng CO2 l n g p 1,8333 l n kh i lư ng H2O. Công th c c u t o c a A, B, C, D là : B. C2H6, C3H8, C4H10, C5H12 A. C3H8, C3H8O, C3H8O2, C3H8O3 C. C3H8O2, C3H8O, C3H8O3, C3H8O4 D. C3H8, C3H6, C3H4, C3H2. http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com Tài li u chia s trên m ng

Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn
E. K t qu khác ðáp án : A.

Câu 17:. Phát bi u nào sau ñây ñúng : (1) Phenol có tính axit m nh hơn etanol vì nhân benzen hút e c a nhóm -OH b ng hi u ng liên h p trong khi nhóm -C2H5 l i ñ y e. (2) Phenol có tính axit m nh hơn etanol và ñư c minh ho b ng ph n ng phenol tác d ng dung d ch NaOH còn etanol thì không. (3) Tính axit c a phenol y u hơn H2CO3 vì s c CO2 vào dung d ch C6H5ONa ta s ñư c phenol và Na2CO3 (4) Phenol trong nư c cho môi trư ng axit, quỳ tím hoá ñ A. (1), (2). B. (2), (3). C. (1), (2), (3), (4) D. (1), (2), (3) E. K t qu khác. ðáp án : A. Câu 18: ð t cháy 1 mol 1 rư u no c n 3,5 mol O2. Rư u ñó là : A. C2H5OH B. C3H7OH C. C3H5OH D. C3H5(OH)3 E. K t qu khác. ðáp án :D Câu 19: Polivinyl ancol là polime có th ñi u ch t monome nào sau ñây : A. CH2=CH-COOCH3 B. CH2=CH-OH D. CH2=CH-OCOCH3 E. K t qu khác. ðáp án : D
C. CH2=CH-Cl

Câu 20:. H n h p A g m 2 rư u no ñơn ch c.Chia h n h p A thành 2 ph n b ng nhau : Ph n 1 : Tác d ng v i Na dư thu ñư c V(l) H2 Ph n 2 : ðem ñ t cháy thu ñư c 4,48 lít CO2 (ñkc) và 5,4 g H2O. Xác ñ nh V. (lít) A. 1,12 B. 2,24 C. 3,36 D. 4,48 E. K t qu khác. ðáp án : A. Câu 21: Ancol C5H11OH khi oxi hoá cho xeton. Còn khi tách nư c cho anken mà anken này khi oxi hoá cho h n h p xeton và axit. Công th c c u t o c a ancol là : A. (CH3)2CHCHOHCH3 B. CH3CH2CH2CH2CH2OH D. (CH3)2CH2CH2CH2OH C. (CH3)2COHCH2CH3 E. K t \qu khác. ðáp án : A Câu 22:.M t h p ch t chưa biêt c u t o ph n ng ch m v i Na, không b dung d ch natri ñicromat oxi hoá. Ph n ng nhanh v i axit clohñric ñ c t o nên ankyl clorua ch a 33,3% kh i lư ng clo. Công th c c u t o A là : B. CH3CH2CH2CH2CH2OH A. (CH3)2CHCHOHCH3 C. (CH3)2COHCH2CH3 D. (CH3)2CH2CH2CH2OH E. K t qu khác. ð áp án : C. http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com Tài li u chia s trên m ng

Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn Câu 23:. M t lư ng dư Na tác d ng v i h n h p rư u etylic và phenol gi i phóng 6,72 lít H2. ñ trung hoà hoàn toàn h n h p ñó c n 25ml dung d ch KOH 40%(d=1,4 g/ml). Thành ph n % kh i lư ng c a phenol và rư u là : A. 40,7% và 59,3% B. 59,3% và 40,7% C. 40% và 60% D. 45,6% và 54,4% E. K t qu khác. ðáp án : B Câu 24:. Khi ch hoá 10,5 gam hiñrocacbon dãy eten b ng dung d ch H2O c a KMnO4 thu ñư c 15,2 gam rư u 2 ch c. Rư u ñó tác d ng v i Na dư gi i phóng 4,48 lít H2 (ñkc). Tính hi u su t c a ph n ng th nh t./ A. 20% B. 40% C. 60% D. 80% E. K t qu khác ðáp án : D Câu 25:. Xác ñ nh công th c phân t c a rư u no ña ch c ch a 45,28% kh i lư ng oxi. A. C3H5(OH)3 B. C4H7(OH)3 C. C4H6(OH)4 D. C3H6(OH)2 E. K t qu khác. ðáp án : B Câu 26:.Xác ñ nh công th c phenol có ch a 13,11% kh i lư ng oxi. A.C6H6O B.C7H8O C.C8H10O E.K t qu khác ðáp án :C Câu 27:.Xác ñ nh ch t ban ñ u trong dãy sau: C4H8Br2O C 4 H8 O A.Buten-3-ol-2 B.Buten-3-ol-1 E.K t qu khác ðáp án : A Câu 28:.Xác ñ nh ch t X trong sơ ñ sau: X rư u isopropylic A.(CH3)2CHCl B.CH3CH2CH2Cl E.K t qu khác ðáp án :A
C4H7Br3 C.Buten-2-ol-1 D.C9H12O

C4H10O3 D.2-metyl propenol

2,3-ñimetylbutan C.CH2=CH-CH3

D.C3H7OC3H7

Câu 29:.Trong các ch t sau:NaCl, I2, propanol, axeton ch t nào tan nhi u trong rư u etylic? D.I2 A.Ch propanol B.Propanol và axeton C.I2,propanol,axeton E.K t qu khác ðáp án :C Câu 30:Ch t A có thành ph n C9H10O, không ph n ng v i NaOH nhưng tác d ng v i Na gi i phóng H2.Ch t A tác d ng v i nư c Br2 bi n thành h p ch t C9H10Br2O, v i dung d ch ngu i c a KMnO4 t o h p ch t C9H10O3. S ñ ng phân c a A tho mãn là: A.3 B.4 C.5 D.6 E.K t qu khác ðáp án :C Câu 31:.Cho sơ ñ sau:
rư u propylic X Y phenol

http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com

Tài li u chia s trên m ng

Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn
Ch t Yc n tìm là: A.C6H5-i-C3H7 E.K t qu khác ðáp án :A B.C6H5Cl C.C6H5ONa D.C6H5-n-C3H7

Câu 32:Cho sơ ñ sau, xác ñ nh ch t ñ u dãy: C4H10O2 C4H8Cl2 A.Butandiol-1,3 B.Butandiol-1,2 E.K t qu khác ðáp án :B

C4H8 C4H10O C.Butandiol-1,4 D.Butandiol-2,3

Câu 33:.Khi oxi hoá hoàn toàn rư u ñơn ch c ,thu ñư c axit . ð trung hoà 10gam axit ñó c n 27ml dung d ch KOH 20%(d=1,18g/ml) .S công th c rư u phù h p là : A.1 B.2 C.3 D.4 E.K t qu khác ðáp án :B Câu 34:M t rư u no ñơn ch c khi cháy t o nên m t th tích CO2 l n g p 8 l n th tích H2 thoát ra khi cùng m t lư ng rư u ñó tác d ng v i Na dư .Tìm CTCT c a rư u ñó bi t trong phân t có 3 nhóm CH3
A.(CH3)3COH CH(CH3)OH D.(CH3)2CH-CH2OH B.(CH3)3C-CH2OH E.K t qu khác C.(CH3)2CHðáp án:A

Câu 35:.Khí thu ñư c v i H=66,7% khi 50 gam rư u no ñơn ch c tác d ng v i H2SO4 ñư c h p th hoàn toàn b i 1000gam KMnO4 t o nên 26,1 gam k t t a .Xác ñ nh CTPT c a rư u .
A.C3H7OH E.K t qu khác ðáp án: C B.C2H5OH C.C4H9OH D.CH3OH

Câu 36:. ð dehidro hoá hoàn toàn 15,2 gam h n h p 2 rư u no ñơn ch c ,c n 24 gam CuO.H n h p s n ph m ,khi tác d ng v i lư ng dư Ag2O/NH3 ,t o nên 86,4 gam k t t a .CTCT c a 2 rư u là: A.CH3OH ,CH3CH2CH2OH B.CH3OH,m t trong 3 rư u b c hai c a C5H11OH D.CH3OH,CH3CH2CH2CH2OH C.CH3OH,C2H5OH E.K t qu khác ðáp án: E Câu 37:Khi nitro hoá 10 gam phenol b ng HNO3 50% thu ñư c 17gam h n h p 2 h p ch t nitro (2,3 l n th ) trong ñó nitơ chi m 17%v kh i lư ng .Xác ñ nh hi u su t t o thành 2,4,6 -tri nitro phenol. A.40% B.77,1% C.37,1% D.70% E.K t qu khác ðáp án :A Câu 38:X p các ancol benzyl dư i ñây theo th t ph n ng gi m d n v i HBr : C6H5-CH2OH(1) , p-O2N-C6H4-CH2OH (2), p-CH3O-C6H4- CH2OH (3), p-Cl-C6H4-CH2OH (4). A. (3), (2), (4), (1) B. (2), (3), (1), (4), C. (3), (1), (4), (2) D. (4), (3), (2), (1) ðáp án : C http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com Tài li u chia s trên m ng

Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn Câu 39:Dung d ch A g m : H2O, CH3OH, C2H5OH. S liên k t Hiñro trong dung d ch là : A. 3 B. 6 C. 9 D. 12 E. K t qu khác. ðáp án : C. Câu 40:ðun nóng h n h p A g m 10 rư u no ñơn ch c v i H2SO4 ñ c 1400C. S ete thu ñư c là : A. 35 B. 45 C. 50 D. 55 E. K t qu khác. ðáp án : D. Câu 41:.Cho m t dung d ch rư u trong hexan, cho Na vào dung d ch có bao nhiêu ph n ng xãy ra : A. 1 B. 2 C. 3 D.4 E. K t qu khác ðáp án : A Câu 42:ðun nóng t t h n h p 2 rư u : C2H5OH và n-C3H7OH v i H2SO4 ñ m ñ c. S ph n ng x y ra : A. 7 B. 8 C. 9 D. 10 E. K t qu khác. ðáp án : C. Câu 43:S ñ ng phân c u t o c a C8H18 là : A. 17 B. 18 D. 20 E. K t qu khác ðáp án : B

C. 19

Câu 44:. S p x p theo th t ñ m nh tăng d n tính axit c a các ch t cho sau ñây : C6H5OH(1) p-CH3-O-C6H4OH(2) ; p- NO2-C6H4OH(3) p-CH3- COC6H4OH(4) ; p-CH3-C6H4OH(5) A. (4) (3) (2) (1) (5) B. (2) (5) (1) (4) (3) C. (2) (5) (4) (3) (1) D. (2) (4) (3) (5) (1) E. K t qu khác. Câu 45:H n h p X ñư c phan tr n t các rư c no ñơn ch c cùng dãy ñ ng ñ ng có s nguyên t C <=4. Khi cho X tác dung v i Na thu ñư c 5,6 lít H2, còn khi ñ t cháy hoàn toàn X c n 47,04 lít O2. X ch a 2 rư u. X có th là : B. CH3OH, C4H9OH A. CH3OH, C3H7OH C. C2H5OH, C3H7OH D. C2H5OH, C4H9OH E. K t qu khác ðáp án : E. Câu 46:.Hai ch t h u cơ A và B cùng ch a các nguyên t C, H, O. Khi ñ t cháy m i ch t ñ u ph i dùng m t lư ng oxi b ng 8 l n lư ng oxi có trong m i ch t và thu ñư c lư ng khí CO2 và H2O theo t l kh i lư ng CO2 so v i kh i lư ng nư c =22/9. Xác ñ nh công th c ñơn gi n m i ch t. A. A và B :C3H6O B. A và B : C2H6O C. A và B : C3H8O D. A và B : C4H10O E. K t qu khác ðáp án : A. Câu 47:. ð t cháy m t rư u ña ch c ta thu ñư c H2O và CO2 v i t l s mol nH2O : nCO2 = 3: 2. V y rư u ñó là : http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com Tài li u chia s trên m ng

Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn
A. C2H6O D. C4H10O2 ðáp án : C. B. C3H8O E. C2H6O3 C. C2H6O2

Câu 48:. ð t cháy hoàn toàn 0,05 ml rư u no X m ch h c n 5,6 gam oxi t o ra 6,6 CO2. Hãy xác ñ nh công th c phân t c a X. B. C3H5(OH)3 C. C3H8O D. C3H6O A. C2H4(OH)2 E. K t qu khác. ðáp án : B. Câu 49:. Hai h p ch t h u cơ A, B t o b i 3 nguyên t và ñ u có 34,78% oxi v kh i lư ng. Nhi t ñ sôi A là 78,30C, c a B là 23,60C. Công th c c u t o c a A, B là : A. C2H5OH, CH3OCH3 B. C2H5OH, C2H5OC2H5 C. CH3OH, CH3OCH3 E. K t qu khác D. C2H5OH, C3H5(OH) ðáp án : A. Câu 50:. Cho 4 h p ch t h u cơ A, B, C, D b n, m ch C liên t c. Kh i lư ng phân t c a chúng l p thành c p s c ng. Khi ñ t cháy m t lư ng b t bì m i ch t ñ u ch thu ñư c CO2 và H2O. Kh i lư ng CO2 l n g p 1,8333 l n kh i lư ng H2O. Công th c c u t o c a A, B, C, D là : A. C3H8, C3H8O, C3H8O2, C3H8O3 B. C2H6, C3H8, C4H10, C5H12 C. C3H8O2, C3H8O, C3H8O3, C3H8O4 D. C3H8, C3H6, C3H4, C3H2 E. K t qu khác ðáp án : A. Câu 51:. Phát bi u nào sau ñây ñúng : (1) Phenol có tính axit m nh hơn etanol vì nhân benzen hút e c a nhóm -OH b ng hi u ng liên h p trong khi nhóm -C2H5 l i ñ y e. (2) Phenol có tính axit m nh hơn etanol và ñư c minh ho b ng ph n ng phenol tác d ng dung d ch NaOH còn etanol thì không. (3) Tính axit c a phenol y u hơn H2CO3 vì s c CO2 vào dung d ch C6H5ONa ta s ñư c phenol và Na2CO3 (4) Phenol trong nư c cho môi trư ng axit, quỳ tím hoá ñ A. (1), (2). B. (2), (3). C. (1), (2), (3), (4) D. (1), (2), (3) E. K t qu khác. ðáp án : A. Câu 52:. ð t cháy 1 mol 1 rư u no c n 3,5 mol O2. Rư u ñó là : A. C2H5OH B. C3H7OH C. C3H5OH E. K t qu khác. ðáp án :D Câu 53:Polivinyl ancol là polime có th ñi u ch t monome nào sau ñây : A. CH2=CH-COOCH3 B. CH2=CH-OH D. CH2=CH-OCOCH3 E. K t qu khác. ðáp án : D
D. C3H5(OH)3

C. CH2=CH-Cl

Câu 54:H n h p A g m 2 rư u no ñơn ch c.Chia h n h p A thành 2 ph n b ng nhau : Ph n 1 : Tác d ng v i Na dư thu ñư c V(l) H2 http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com Tài li u chia s trên m ng

Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn
Ph n 2 : ðem ñ t cháy thu ñư c 4,48 lít CO2 (ñkc) và 5,4 g H2O. Xác ñ nh V. (lít) A. 1,12 B. 2,24 D. 4,48 E. K t qu khác. ðáp án : A.

C. 3,36

Câu 55:Ancol C5H11OH khi oxi hoá cho xeton. Còn khi tách nư c cho anken mà anken này khi oxi hoá cho h n h p xeton và axit. Công th c c u t o c a ancol là : B. CH3CH2CH2CH2CH2OH A. (CH3)2CHCHOHCH3 C. (CH3)2COHCH2CH3 D. (CH3)2CHCH2CH2OH E. K t \qu khác. ðáp án : A Câu 56:.M t h p ch t chưa biêt c u t o ph n ng ch m v i Na, không b dung d ch natri ñicromat oxi hoá. Ph n ng nhanh v i axit clohñric ñ c t o nên ankyl clorua ch a 33,3% kh i lư ng clo. Công th c c u t o A là : B. CH3CH2CH2CH2CH2OH A. (CH3)2CHCHOHCH3 C. (CH3)2COHCH2CH3 D. (CH3)2CH2CH2CH2OH E. K t qu khác. ðáp án : C. Câu 57:M t lư ng dư Na tác d ng v i h n h p rư u etylic và phenol gi i phóng 6,72 lít H2. ñ trung hoà hoàn toàn h n h p ñó c n 25ml dung d ch KOH 40%(d=1,4 g/ml). Thành ph n % kh i lư ng c a phenol và rư u là : A. 40,7% và 59,3% B. 59,3% và 40,7% C. 40% và 60% D. 45,6% và 54,4% E. K t qu khác. ðáp án : B Câu 58:Khi ch hoá 10,5 gam hiñrocacbon dãy eten b ng dung d ch H2O c a KMnO4 thu ñư c 15,2 gam rư u 2 ch c. Rư u ñó tác d ng v i Na dư gi i phóng 4,48 lít H2 (ñkc). Tính hi u su t c a ph n ng th nh t./ A. 20% B. 40% C. 60% D. 80% E. K t qu khác ðáp án : D Câu 59:Xác ñ nh công th c phân t c a rư u no ña ch c ch a 45,28% kh i lư ng oxi. A. C3H5(OH)3 B. C4H7(OH)3 C. C4H6(OH)4 D. C3H6(OH)2 E. K t qu khác. ðáp án : B Câu 60:Xác ñ nh công th c phenol có ch a 13,11% kh i lư ng oxi. A.C6H6O B.C7H8O C.C8H10O D.C9H12O E.K t qu khác ðáp án :C Câu 61:.Xác ñ nh ch t ban ñ u trong dãy sau: C 4 H8 O C4H8Br2O C4H7Br3 C4H10O3 A.Buten-3-ol-2 B.Buten-3-ol-1 C.Buten-2-ol-1 D.2-metyl propenol E.K t qu khác ðáp án : A Câu 62:. Cho rư u : CH3OH, C2H5OH, C3H7OH. Ch dùng thêm m t ch t nào sau ñây ñ nh n bi t : A.H2SO4 ñ m ñ c, 1400C B. H2SO4 ñ m ñ c 1700C http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com Tài li u chia s trên m ng

Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn
C. Kim lo i ki m E. K t qu khác. ðáp án :C D. CH3COOH , H2SO4 ñ m ñ c

Câu 63:.Xác ñ nh ch t X trong sơ ñ sau: rư u isopropylic X A.(CH3)2CHCl B.CH3CH2CH2Cl E.K t qu khác ðáp án :A

2,3-ñimetylbutan C.CH2=CH-CH3

D.C3H7OC3H7

Câu 64:Trong các ch t sau: NaCl, I2, propanol, axeton ch t nào tan nhi u trong rư u etylic? A.Ch propanol B.Propanol và axeton C.I2,propanol,axeton D.I2 E.K t qu khác ðáp án :C Câu 65:Ch t A có thành ph n C9H10O,không ph n ng v i NaOH nhưng tác d ng v i Na gi i phóng H2.Ch t A tác d ng v i nư c Br2 bi n thành h p ch t C9H10Br2O,v i dung d ch ngu i c a KMnO4 t o h p ch t C9H10O3. S ñ ng phân c a A tho mãn là: A.3 B.4 C.5 D.6 E.K t qu khác ðáp án :C Câu 66:Cho sơ ñ sau: Ch t Yc n tìm là: A.C6H5-i-C3H7 E.K t qu khác ðáp án :A
rư u propylic B.C6H5Cl X Y phenol D.C6H5-n-C3H7

C.C6H5ONa

Câu 67:Cho sơ ñ sau,xác ñ nh ch t ñ u dãy: C4H10O2 C4H8Cl2 A.Butandiol-1,3 B.Butandiol-1,2 E.K t qu khác ðáp án :B

C4H8 C.Butandiol-1,4

C4H10O D.Butandiol-2,3

Câu 68:.Khi oxi hoá hoàn toàn rư u ñơn ch c ,thu ñư c axit . ð trung hoà 10gam axit ñó c n 27ml dung d ch KOH 20%(d=1,18g/ml) .S công th c rư u phù h p là : A.1 B.2 C.3 D.4 E.K t qu khác ðáp án :B Câu 69:Cho 1 lít c n 920 tác d ng v i Na dư. Biêt r ng rư u etylic nguyên chât có d = 0,8 g/ml, tính th tích H2 t o ra ñktc A. 179,2 lít B. 224 lít C. 228,98 lít D. 280 lít E. K t qu khác. ðáp án : C Câu 70:M t rư u A m ch h không làm m t màu nư c Br2. ð ñ t cháy a(lít) hơi rư u A c n 2,5a (lít) cùng ñi u ki n. Xác ñ nh công th c c u t o c a A : http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com Tài li u chia s trên m ng

Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn
A. CH3OH E. K t qu khác ðáp án : C B. C2H5OH C. C2H4(OH)2 D. C3H5(OH)3

Câu 71:.M t rư u no ñơn ch c khi cháy t o nên m t th tích CO2 l n g p 8 l n th tích H2 thoát ra khi cùng m t lư ng rư u ñó tác d ng v i Na dư .Tìm CTCT c a rư u ñó bi t trong phân t có 3 nhóm CH3
B.(CH3)3C-CH2OH A.(CH3)3COH D.(CH3)2CH-CH2OH ðáp án:A C.(CH3)2CH-CH(CH3)OH E.K t qu khác

Câu 72:.Khí thu ñư c v i H=66,7% khi 50 gam rư u no ñơn ch c tác d ng v i H2SO4 ñư c h p th hoàn toàn b i 1000gam KMnO4 t o nên 26,1 gam k t t a .Xác ñ nh CTPT c a rư u . B.C2H5OH C.C4H9OH D.CH3OH E.K t A.C3H7OH qu khác ðáp án: C Câu 73:ð dehidro hoá hoàn toàn 15,2 gam h n h p 2 rư u no ñơn ch c ,c n 24 gam CuO.H n h p s n ph m ,khi tác d ng v i lư ng dư Ag2O/NH3 ,t o nên 86,4 gam k t t a .CTCT c a 2 rư u là: A.CH3OH ,CH3CH2CH2OH B.CH3OH,C2H5OH C.CH3OH,CH3CH2CH2CH2OH D.K t qu khác ðáp án: D Câu 74:.Khi nitro hoá 10 gam phenol b ng HNO3 50% thu ñư c 17gam h n h p 2 h p ch t nitro (2,3 l n th ) trong ñó nitơ chi m 17%v kh i lư ng .Xác ñ nh hi u su t t o thành 2,4,6 -tri nitro phenol. A.40% B.77,1% C.37,1% D.70% ðáp án :A ð chung cho câu 75 - 76 -77 : Có m t h n h p g m 2 rư u no ñôn ch c m ch h . N u ñem m gam h n h p này ñ t cháy thu ñư c m t lư ng CO2 và H2O là 4,7 gam. Còn n u ñem oxi hoá ñ n axit r i ñem trung hoà b ng dung d ch NaOH 0,1 M thì h t 200ml. Bi t m t trong 2 axit t o ra có phân t lư ng b ng phân t lư ng c a 1 trong 2 rư u ñã cho. Câu 75:Công th c 2 rư u ñã cho là : A. CH3OH, C2H5OH B. C2H5OH, C3H7OH D. C2H5OH, C4H9OH. C.C3H7OH, C4H9OH ðáp án : C. Câu 76:T ng s ñ ng phân c a 2 rư u : A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 ðáp án : C. Câu77:. T ng kh i lư ng c a 2 rư u là : A. 1,3g B. 1,6g C. 1,34g D. 1,7g ðáp án : C. D ki n sau dùng cho câu 78-79-80: Chia 22 gam rư u no ñơn ch c k ti p thành 2 ph n b ng nhau : *ð t cháy hoàn toàn ph n 1 thu ñư c V(l) CO2 và m)g) H2O *Ph n 2 cho tác d ng h t v i Na thu ñư c 3,36 lít H2(ñkc) http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com Tài li u chia s trên m ng

Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn Câu 78:. Xác ñ nh V (l): A. 2,24 B. 3,36 ðáp án : C Câu 79:. Xác ñ nh kh i lư ng 2 rư u : A. 7,2g B. 1,8g ðáp án : C Câu 80:Xác ñ nh công th c 2 rư u : A. CH3OH, C2H5OH C.C3H7OH, C4H9OH ðáp án : A. Câu 81:. Cho sơ ñ : etanol A. CH2=CH2 B. C2H5Cl ðáp án : C
C. 4,48 C. 12,6g B. C2H5OH, C3H7OH, D. K t qu khác. -> X1->X2->axit lactic. Ch t X1 là : C.CH3CHO D. C2H5CN D. 8,96 D. 1,8g

Câu 82:S ñ ng phân c a h p ch t thơm C7H8O là : A. 2 B. 3 C. 4 ðáp án : B

D. 5

Câu 83:Vi t công th c c u t o có th có c a ch t A có thành ph n C4H10O, khi tác d ng v i HBr bi n thành ch t B có thành ph n C4H9Br. Ch t B ph n ng v i dung d ch rư u trong KOH bi n thành C có thành ph n C4H8. Ch t C tác d ng v i H2O khi có m t H3PO4 t o thành ch t có thành ph n C4H10O. S n ph m oxi hoá c a A không cho ph n ng tráng gương. A là : A. (CH3)2CH-CH2OH B. CH3-CHOH-CH2-CH3 D. CH3-CH2-CH2-CH2OH E. K t qu khác C. (CH3)3C-OH ðáp án : B. Câu 84:Khi hiñrat hoá h n h p anken A thu ñư c 2 s n ph m rư u. H n h p A có th là : A. C2H4 và C3H6 B. CH3-CH=CH-CH3, C2H4 C. CH3-CH2-CH=CH-CH2-CH3, C3H6 D. CH3-CH=CH-CH3, CH2=C(CH3)2 E. K t qu khác. ðáp án : B. Câu 85:Khi ñem hiñrat hoá gi a các ph n t m t h n h p 2 rư u ñơn ch c, chưa bi t c u t o, thu ñư c 10,8 g nư c và 36g h n h p c a 3 h p ch t h u cơ có cùng lư ng mol và thu c cùng m t l i h p ch t h u cơ. (H=100%). Công th c c a rư u là : A. CH3OH và C2H5OH B. C4H8OH và C5H11OH D. CH3OH và C3H7OH C. C2H5OH, C3H7O E. K t qu khác, ðáp án : A. D ki n sau dùng cho câu 86-87: M t h n h p rư u no và ñ ng ñ ng c a phenol có kh i lư ng 2,82 gam. Có th ph n ng v i 320 g Br2 1,5%. Cùng lư ng h n h p ñó, khi cho tác d ng v i Na (dư) thu ñư c 481 ml H2 (t0-200C) Câu 86:. Công th c phân t các ch t là : A. C3H5OH và C7H8O B. CH3OH và C9H12O C. C2H5OH và C8H10O D. C3H8O và C4H9OH E. K t qu khác. ðáp án : A. Câu 87:.% s mol c a các ch t là (ch t có M l n trư c ) http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com Tài li u chia s trên m ng

Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn
A. 75% và 25% D. 40% và 60% ðáp án : C. B. 60% và 40% E. K t qu khác. C. 25% và 75%

Câu 88:ð t cháy hoàn toàn 1 mol 1 rư u no c n 2,5 mol O2. Công th c phân t rư u là : A. C2H5OH B. C3H5(OH)3 C. C2H4(OH)2 D. C3H5(OH) E. K t qu khác. ðáp án : C. Câu 89:ðun 132,8 gam h n h p g m 3 rư u no ñơn ch c v i H2SO4 ñâm ñ c 1400C thu ñư c h n h p các ete có s mol b ng nhau và có kh i lư ng là 111,2 gam. S mol m i ete là : A. 0,1 B. 0,2 C. 0,3 D. 0,4 E. K t qu khác ðáp án :B Câu 90:Cho 3,38 g h n h p Y g m CH3OH, CH3COOH, C6H5OH tác d ng v a ñ v i Na th y thoát ra 672 ml khí ñktc. H n h p r n Y1. Kh i lư ng Y1 là : A. 3,61g B. 4,7g C. 4,76g D. 4,04g E. K t qu khác ðáp án:B Câu 91:H n h p CH3OH, C2H5OH, phenol có kh i lư ng 28,9g. Chia ñôi h n h p thành 2 ph n b ng nhau ñ làm hai thí nghi m. Ph n m t ph n ng hoàn toàn v i Na thu ñư c 2,806 lít H2 270C, 750mm Hg. Ph n 2 ph n ng v a h t v i 100 ml dung d ch NaOH 1M. Ph n trăm theo kh i lư ng phenol ta có là : A. 36,87% B. 65,05% C. 76,89% D. 12,34% E. 32,65% ðáp án :B D ki n sau dùng cho câu 92-93-94 Chia h n h p X g m 2 rư u no ñơn ch c thành 2 ph n b ng nhau Ph n 1: b ñ t cháy hoàn toàn t o ra 5,6 lít CO2 (ñkc) và 6,3 gam H2O Ph n 2 : tác d ng h t v i Na thì th y thoát ra V lít khí (ñktc) Câu 92:Ta có th tích V là : A. 1,12 l B. 0,56 l C. 2,24 l D. 1,68 l ðáp án:A Câu 93:N u 2 rư u ñơn ch c trên là ñ ng ñ ng liên ti p thì công th c c a chúng là : A.C3H6O và C4H8O B.CH3OH,C2H5OH C.C4H10O,C5H12O D.C2H5OH,C3H7OHðáp án :D Câu 94:Thành ph n %theo kh i lư ng c a 2 rư u là: A.43,4%và 56,6% B.25% và 75% C.505 và 50% ðáp án :A
D.44,77% và 55,23%

Câu 95:ð t cháy hoàn toàn m gam rư u C, r i cho s n ph m cháy vào bình ñ ng Ca(OH)2 dư th y kh i lư ng bình tăng lên p gam và có t gam k t t a .Bi t r ng p=0,71t và t=(m+p)/1,02 thì rư u C là: A.Rư u etylic B.Propylen glicol 1,2 C.Glyxerin D.etylen glicol http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com Tài li u chia s trên m ng

Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn
ðáp án:D Câu 96:M t rư u no ña ch c X m ch h có n nguyên t C và m nhóm OH trong c u t o phân t . Cho 7,6 gam rư c trên ph n ng v i lư ng dư Na, thu ñư c 2,24 lít khí (ñktc) L p bi u th c liên h gi a n và m. A. 7n + 1 = 11m B. 4n + 1 = 10m C. 7n + 4 = 12m D. 7n + 2 = 14 ðáp án :A

Câu 97:HCHC m ch h ng v i công th c t ng quát CnH2nO là : A: axitcacboxilic no ñơn ch c B: Ancol no ñơn ch c C: este no ñơn ch c D: andehit no ñơn ch c ðáp án:D Câu 98:Ngư i ta ñi u ch rư u etylic t xenlulozo v i hi u su t c a c quá trình là 60% thì kh i lư ng rư u thu ñư c t 32,4 g xenlulozo là : A: 11,04 g B: 30,67 g C: 12,04 g D: 18.4 g ðáp án:A Câu 99: Cho các ch t CH3CHO(1), C2H5OH(2), CH3COOH(3) th t s p x p theo chi u tăng d n nhi t ñ sôi là: A: 2,1,3 B: 2,3,1 C: 1,2,3 D: 3,1,2 ðáp án C Câu 100: Cho các dung d ch sau CH3COOH, C2H4(OH)2, C3H5(OH)3, glucozo, saccarozo, C2H5OH s lư ng dung d ch có th hòa tan ñư c Cu(OH)2 là: A: 4 B: 5 C: 6 D: 3 ðáp án B Câu 101: Công th c c u t o c a Propan-1,3-diol là: A: HO-CH2-CH(OH)-CH2OH B: HO-CH2-CH2-CH2-OH C: CH3-CH(OH)-CH2-CH2-OH D: HO-CH2-CH(OH)-CH3 ðáp án B Câu 102: Cho các h p ch t thơm: C6H5OH(1), CH3-C6H3(OH)2(2), C6H5CH2OH(3). Ch t nào thu c lo i phenol A: 2 và 3 B: 1 C: 1 và 2 D: 2 ðÁp án C Câu 103: ð t cháy hoàn toàn 7,6g 2 rư u ñơn ch c m ch h liên ti p trong cùng dãy ñ ng ñ ng thu ñư c 7,84 lít CO2(ñktc) và 9g H2O công th c phân t 2 rư u là A: CH3OH. C2H5OH B: C2H5OH, C3H7OH C: C3H7OH, C4H9OH D: C4H9OH, C5H11OH ðáp án B Câu 104: Ph n ng nào sau ñây có th x y ra:
B: C6H5OH + Br2 (H2O) A: C6H6 + Br2 (H2O) C: CH3COOH + C6H5OH D: c 3 ph n ng trên ðáp án B Câu 105: Cho các rư u sau n-butylic(1), sec-butylic(2), izo-bulylic(3), tert-butylic(4) th t gi m d n nhi t ñ sôi là: A: 1,2,3,4 B: 1,3,2,4

http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com

Tài li u chia s trên m ng

Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn
C: 4,2,3,1 D: 4,3,2,1 ðáp án B Câu 106: Rư u nào sau ñây khi tách nư c thu ñư c s n ph m chính là 3-Metylbuten-1 A: 2-Metylbutanol-1 B: 2-metylbutanol-2 C: 3-metylbutanol-2 D: 3-metylbutanol-1 ðáp án D Câu 107: Hòa tan 92g rư u etylic vào nư c thu ñư c 250ml dung d ch A bi t kh i lư ng riêng c a rư u nguyên ch t là 0,8 g/ml tính ñ rư u c a dung d ch A. A: 40 B: 46 C: 50 D: k t qu khác ðap án B Câu 108: T c ñô c a nh ng ph n ng làm ñ t liên k t O-H gi m d n theo th t A:Rư u b c1>Rư u b c2>Rư u b c3 B: Rư u b c2>Rư u b c1>Rư u b c3 C: Rư u b c3>Rư u b c2>Rư u b 1 D: không ph thu c vào b c rư u ðÁp án A Câu 109:: ðun 132,8 g h n h p 3 rư u no ñơn ch c v i H2SO4ñ c 140 ñ C cho ñ n khi ph n ng hoàn toàn thu ñư c 111,2 g h n h p các ete có s mol b ng nhau. Tính s mol m i ete A: 0.1 B: 0,2 C: 0,3 D: K t qu khác ðÁp án B Câu 110:: Nh a phenolfomandehit ñư c ñi u ch b ng cách ñun nóng phenol (dư) và dung d ch : A: CH3CHO trong môi trư ng axit B: CH3COOH trong môi trư ng axit C: HCOOH trong môi trư ng axit D: HCHO trong môi trư ng axit ðáp án D Câu 111; Có th dùng Cu(OH)2 ñ phân bi t các ch t trong nhóm A: glixerin và saccarozo B: C3H7OH và CH3CHO C: CH3COOH và C2H3OH D: C3H5(OH)3 và C2H4(OH)2 ðáp án : B

Câu 112; ð tách riêng t ng ch t t h n h p benzen, anilin, phenol ta ch c n dùng các hoá ch t (d ng c , ñi u ki n thí nghi m ñ y ñ ) là : A. dung d ch NaOH, dung d ch HCl, khí CO . B. dung d ch Br , dung d ch NaOH, khí CO .
C. dung d ch Br , dung d ch HCl, khí CO .
2 2 2

D. dung d ch NaOH, dung d ch NaCl, khí CO .
2

2

2

ðáp án : A Câu 113;Cho 0,1 mol rư u X ph n ng h t v i Na dư thu ñư c 2,24 lít khí H2 (ñktc). S nhóm ch c OH c a rư u X là : A. 4. B. 3. C. 2. D. 1. ðáp án:C Câu 114: Cho 11 gam h n h p hai rư u no ñơn ch c, k ti p nhau trong dãy ñ ng ñ ng tác d ng h t v i Na dư thu ñư c 3,36 lít H2 (ñktc). Hai rư u ñó là A. C2H5OH và C3H7OH. B. C3H7OH và C4H9OH. C. C4H9OH và C5H11OH. D. CH3OH và C2H5OH. ðáp án :D Câu 115:Cho m gam glucozơ lên men thành rư u etylic v i hi u su t 80%. H p th hoàn toàn khí CO2 sinh ra vào dung d ch nư c vôi trong dư thu ñư c 20 gam k t t a. Giá tr c a m là A. 45. B. 22,5. C. 14,4. D. 11,25.

http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com

Tài li u chia s trên m ng

Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn
ðáp án B Câu 116: Dãy g m các ch t ñ u ph n ng ñư c v i C2H5OH là A. Na, HBr, CuO. B. Na, Fe, HBr. C. NaOH, Na, HBr. D. CuO, KOH, HBr. ðáp án A Câu 117:Các rư u (ancol) no ñơn ch c tác d ng ñư c v i CuO nung nóng t o anñehit là A. rư u b c 2. B. rư u b c 3. C. rư u b c 1. D. rư u b c 1 và rư u b c 2. ðÁp án C Câu 118:Dãy ñ ng ñ ng c a rư u etylic có công th c chung là A. CnH2n +2 - x(OH)x (n ≥ x, x>1). B. CnH2n - 7OH (n ≥ 6). C. CnH2n - 1OH (n ≥ 3). D. CnH2n + 1OH (n ≥ 1). ðáp án D Câu 119: H n h p X g m 3 rư u ñơn ch c A,B,C trong ñó B,C là 2 rư u ñ ng phân. ð t cháy hoàn toàn 0,08mol X thu ñư c 3,96 g H2O và 3,136 lít khí CO2 (ñktc). S mol rươu A b ng 5/3 t ng s mol rư u B+C. V y công th c phân t các rư u là : A: CH4O và C3H8O B: CH4O và C3H6O. C: CH4O và C3H4O D: C A,B,C ñ u có th ñúng E: c 4 câu trên ñ u sai ðáp án :A Câu 120: Cho 18,32 g 2,4,6 trinitro phenol vào m t chai b ng gang có th tích không ñ i 560 cm3. ñ t kíp n vào chai r i cho n 1911 ñ C. tính áp su t trong bình t i nhi t ñ ñó bi t r ng s n ph m n là h n h p CO, CO2,N2,H2 và áp su t th c t nh hơn áp su t lý thuy t 8%. A: 207,36 atm B: 211,968 atm C: 201 atm D: 236,4 atm E: t t c ñ u sai ðáp án :B Câu 121: ðun nóng h n h p g m 2 rư u no ñơn ch c v i H2SO4 ñ m ñ c 140 ñ C thu ñư c 21,6 g H2O và 72 g h n h p 3 ete( 3 ete thu ñư c có s mol b ng nhau). CTCT 2 rư u là: A: CH3OH, CH3CH2CH2OH B: (CH3)2CHOH, CH3CH2CH2OH D: (CH3)2CHOH, C2H5OH C: CH3OH, C2H5OH E: C2H5OH, CH3CH2CH2OH ðáp án :C Câu 122: Tách nư c hoàn toàn h n h p X thu ñư c h n h p Y g m các olephin. N u ñ t cháy hoàn toàn X thi thu ñư c 1,76 g CO2 thì khi ñ t cháy hoàn toàn Y t ng kh i lư ng H2O và CO2 t o ra: A: 2.,94g B 2,48g C:1,76. g D 2,76 g E 1,8g ðáp án:B Câu 123:A và B là 2 rư u no k ti p nhau trong dãy ñ ng ñ ng. Cho h n h p g m 1,6 g A và 2,3 g B tác d ng h t v i Na thu ñư c 1,12 lít H2(dkc). CTPT 2 rư u là: B C3H8OH, C2H5OH A CH3OH, C2H5OH C C3H8OH, C4H9OH D C4H9OH, C8H11OH ðáp án :A Câu 124: Chia a g h n h p 2 rư u no ñơn ch c thành 2 ph n b ng nhau. Ph n 1: ñ t hoàn toàn thu ñư c 2,24 lít CO2 Ph n 2: tách nư c hoàn toàn thu ñư c 2 anken. ð t cháy hoàn toàn 2 anken này thu ñư c m g H2O. m có giá tr :

http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com

Tài li u chia s trên m ng

Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn
A .0,18 B .1,8 C. 8,1 D. 0,36 ðáp án:B Câu 125: công th c phân t c a rư u A là CnHmOx. ð cho A là rư u no thì m ph i có giá tr : A. m=2n +x B. m=2n+2-x C. m=2n-1 -x D. m=2n+1-x ðap án B Câu 126: ð t cháy 1 mol rươu no X m ch h c n 56 lít O2(ñkc). Xác ñ nh công th c c u t o c a X A: C3H5(OH)3 B: C2H4(OH)2 C: C3H6(OH)2 D: k t qu khác ðáp án :B Câu 127: Tr n 1 rư u metylic và rư u etylic r i ti n hành ñun nóng có m t axit H2SO4 ñ m ñ c ta thu ñư c t i ña bao nhiêu h p ch t h u cơ A.3 B.4 C.5 D.K t qu khác ðáp án : D Câu 128: Benzen không ph n ng v i Br2 nhưng phenol làm m t màu Br2 r t nhanh vì: A: phenol có tính axit. B: tính axit c a phenol y u hơn c axit cacbonic C: phenol là dung môi h u cơ phân c c hơn benzen D:do nh hư ng c a nhóm OH các v trí octo và para trong phenol giàu ñi n tích âm t o ñi u kiên cho Br2 t n công ðáp án :D Câu 129: ðun rư u A ñơn ch c v i H2SO4 ñ c thu ñư c h p ch t h u cơ B có dB/A= 0,7. xác ñ nh CTPT c a A B .C3H7OH A. C3H5OH C .C4H7OH D.C4H9OH ðáp án :B Câu 130: Cho các ch t sau Butan-1-ol(1) pental-1-ol(2) và hexan-1-ol(3) S p x p các ch t theo th t tăng d n kh năng tan trong trong nư c : A: 1<2<3 B:3<2<1. C: 2<1<3 D:3<1<2 ðáp án :B Câu 131: H p ch t nào có tính axit m nh nh t A: phenol B: rư u metylic C: 2,4,6-Trinitrophenol D: 2,4,6-Trimetylphenol ðáp án:C

http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com

Tài li u chia s trên m ng

Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn

CHƯƠNG III:

ANðEHIT - AXIT – ESTE

Câu 1: Tính ch t ñ c trưng cu fomandehit: 1. Ch t l ng 2. Có mùi x c 3. R t ñ c 4. Không tan trong nư c tham gia các ph n ng: 5. Oxi hoá 6. Kh 7. Este hoá 8. Trùng h p 9. Trùng ngưng 10. Tráng b c A. 1,3,5,7 B. 1,4,7 C. 4,7,9,10 D. 3,6,7,9 Câu 2: ðun este C4H6O2 v i dung d ch HCl ñư c s n ph m có ph n ng tráng b c. E là: A. Vinyl axetat B. Propyl fomiat C. Alyl fomiat D. a,b,c ñúng Câu 3: X g m 2 axit cacboxylic no ñơn ch c ñ ng ñ ng k ti p A và B. p (g) X tác d ng v a ñ v i 100 ml NaOH 2M, ph n ng xong cô c n dung d ch ñư c 15 g h n h p 2 mu i h u cơ khan. CTPT và ph n trăm kh i lư ng c a 2 axit là: A HCOOH 43.4% VÀ CH3COOH 56.6 % B. HCOOH 50% VÀ CH3COOH 50% C. HCOOH 25% VÀ CH3COOH 75 % D. HCOOH 33.3% VÀ CH3COOH 67.7 % Câu 4: CTPT A C4H8O2 tác d ng v i NaOH t o thành B có CTPT C4H7O2Na. A thu c lo i: B. Axit cacboxylic C. Este ñơn ch c D.Không xác ñ nh A. H p ch t diol Câu 5: Cho sơ ñ : X (anñehit ) Y Z HCHO. Các ch t X, Y, Z s là : A. HCHO, CH3ONa,CH3OH B. CH3CHO, CH3COONa,CH4 C. CH3CHO, CH3COOH, CH4 D. HCHO, CH3OH, HCOOCH3 Câu 6: Tr n m1 g m t rư u ñơn ch c v i m2 g 1 axit ñơn ch c, chia h n h p thành 3 ph n b ng nhau : - Ph n 1 tác d ng h t v i Na thoát ra 3,36 l H2(ñktc) - ð t hoàn toàn ph n 2 ñư c 9,6 g CO2 http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com Tài li u chia s trên m ng

Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn
- Ph n 3 ñun nóng v i H2SO4 ñ c ñư c 10,2 g este, H=100%. ð t 5,1 g este ñư c 11 g CO2 và 4,5 g H2O. CTPT c a rư u và axit là: A. CH3OH, HCOOH B. C2H5OH, C2H5COOH C. C2H5OH, CH3COOH D. CH3OH, C3H7COOH Câu 7: A là este ñơn ch c, dA/CO2 =2. Th y phân A ñư c rư u B, dB/A = 0,522. A là: A. n - propyl fomiat B. metyl axetat C. metyl propionat D. etyl axetat Câu 8: S ñ ng phân amin b c 1, b c2, b c 3 c a C4H11N A. 3,3,1 B. 4,3,1 C. 3,2,1 D. 4,1,1 Câu 9: Th t ñi u ch axit axetic (A) là: axetanñehit (B), metan (D), axetilen (E): A. B D E A B. D E B A C. A B C D D. D B E A Câu 10: Hidro hóa hoàn toàn 1,56 g 1 ankin (A) thu ñư c 1 andehit (B). Tr n (B) v i 1 andehit ñơn ch c (C). Thêm nư c ñ ñư c 0,1 lit dung d ch (D) ch a (B) và (C) v i CM t ng c ng là 0,8M. Thêm t t vào dung d ch (D) dung d ch AgNO3 trong NH3 dư ñư c 21,6 g Ag. CTCT và CM c a (B) và (C) trong dung d ch (D) là: A.CH3CHO 0,06 M, HCHO 0,02 M B.CH3CHO 0,1 M, C2 H5OH 0,2 M C.CH3CHO 0,1 M, HCHO 0,15 M D.CH3CHO 0,08 M, HCHO 0.05 M Câu 11: Nh n ñ nh 2 h p ch t : HCOOCH3 (A), CH3COOH (B). Ch ra ñi u sai: A. H n h p A,B có th cho ñư c ph n ng tráng gương B. a mol h n h p A,B tác d ng v a ñ v i a mol NaOH C. a mol h n h p A,B cháy h t cho ra 2a mol CO2 D. T t c ñ u sai Câu 12: Este CH3COOCH=CH2 do các ch t nào sau ñây ph n ng v i nhau t o thành : A. CH3COOH và CH2 = CH2 B. CH3COOH và CH2 = CH - OH C. CH3COOH và C2H2 D. CH3COOH và CH2 = CH - Cl Câu 13: Este C có công th c RCOOR' (R có 6 nguyên t C) có t kh i hơi ñ i v i O2 bé hơn 4,5. Khi xà phòng hóa X b ng dung d ch NaOH ñư c 2 mu i có t l kh i lư ng là 1.4146. CTCT c a X là: B. CH3COOC6H5 C. C2H5COOC6H5 D. C3H7COOC6H5 A. HCOOC6H5 Câu 14: X và Y là axit cacboxylic no ñơn ch c k ti p nhau trong dãy ñ ng ñ ng. N u cho h n h p g m 4,6 g X và 6 g Y tác d ng h t v i Na ñư c 2,24 lit H2 (ñktc). CTPT X,Y là: A. HCOOH ,CH3COOH B. C2H5COOH, C3H7COOH C. CH3COOH,C2H5COOH D. C3H7COOH, C4H9COOH Câu 15: ðun este E (C4H6O2) v i dung d ch NaOH ñư c 1 mu i có M=126. CTCT ñúng nh t là: B. C2H3COOCH3 A. CH3COOC2H5 C. CH3COOCH=CH2 D. CH3COOH Câu 16: A,B là các h p ch t h u cơ ñơn ch c ch a C,H,O. A(cũng như B) ñ u cho ph n ng tráng gương và ph n ng v i NaOH. ð t 1 mol A (cũng như B) ñư c không ñ n 3 mol CO2. A, B có th là: A. HCOOH, CH3COOH B. HCOOH, OHC-COOH C. HCOOCH3, OHC-COOH D. T t c ñ u sai Câu 17: Cho sơ ñ : HCHO A CH3-CH(OH)-COOH. A là : A. Axit fomic B. 2-hidroxi etanal C. Rư u mêtylic D. Glucozơ Câu 18: Xà phòng hóa este vinyl axetat ñư c: A. Axetilen B. Eten C. CH2=CH-OH D. Axetandehit

http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com

Tài li u chia s trên m ng

Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn Câu 19: Rư u ñơn ch c X m ch h tác d ng v i HBr dư ñư c ch t Y (C,H,O) trong ñó Br chi m 69,56%. MY< 260ñvC. CTPT Y là : B. C5H8Br C. C5H10Br2 D. C5H8Br2 A. C5H10Br Câu 20: Ch t A có MA< 170. ð t hoàn toàn 0,486 g A ñư c 405,2 ml CO2 và 0,27 g H2O. A tác d ng v i NaHCO3 và Na ñ u sinh ra ch t khí có s mol b ng s mol A. CTCT c a A là : A. HOC2H4COOC2H4 COOH B. HOC2H4COOCH2COCH2OH C. A, B ñúng D. K t qu khác Câu 21: Cho các ch t CH3CH2COOH (1) ,CH3COCOOH (2), CH3CH(OH)COOH (3). Th t tăng d n tính axit là : A. (1) < (2) < (3) B. (1) < (3) < (2) C. (3) < (2) < (1) D. (2) < (3) < (1) Câu 22: Có 5 l ñ ng riêng bi t các ch t : cumen hay iso propyl benzen (A), ancol benzylic (B) , metyl phenyl ete (C) , benzanñehit (D) và axit benzoic (E). Bi t A, B, C, D, E là các ch t l ng . Th t tăng d n nhi t ñ sôi c a các ch t trên là : A. (A) < (C) < (D) < (B) < (E) B. (C) < (D) < (A) < (B) < (E) C. (D) < (C) < (A) < (B) < (E) D. (D) < (A) < (C) < (B) < (E) Câu 23: ð t cháy hoàn toàn 0,1 mol ch t A là mu i Na c a axit h u cơ (m ch h , không phân nhánh ) thu ñư c H2O, Na2CO3 và 0,15 mol CO2. CTPT c a A là : A. C4H4O2Na2 B. C3H3O6Na3 C. C2H3O2Na D. C A, B, C Câu 24: Các phát bi u sau ,phát bi u nào ñúng : 1. Nh ng ch t h u cơ có kh năng tham gia ph n ng tráng gương là anñehit 2. HCHO v a có tính oxi hoá, v a có tính kh 3. Do nh hư ng ñ y e c a nhóm C=O lên nhóm -OH , CH3COOH là m t axit A. 1, 2 B. 2, 3 C. 1, 2, 3 D. ðáp án khác Câu 25: Axit axetic có th ñư c ñi u ch b ng phương pháp nào trong công nghi p A. Chưng g B. T ng h p t axetilen C. C A và B D. Cho Natri axetat tác d ng v i H2SO4 Câu 26:M t h p ch t h u cơ A có CTPT là C4H6O2 và ch ch a m t nhóm ch c. T A và các ch t vô cơ khác, b ng 3 ph n ng liên ti p có th ñi u ch cao su Buna . CTCT c a A là : A. HO - CH2 - C ≡ C - CH2OH B. OHC - CH2 - CH2 - CHO C. CH3 - CH = CH - COOH D. T t c ñ u sai Câu 27: Cho các ch t : axit axetic (1), phenol (2), rư u êtylic (3) và axit oxalic (4). Nh ng ch t nào ph n ng ñư c v i KOH và K2CO3 A. (1), (2), (4) B. (1), (2) , (3) C. (1), (3) ,(4) D. (1), (4) Câu 28: Có 4 l ñ ng 4 ch t h u cơ th l ng là : rư u benzylic (A), metyl phenyl ete (B), benzanñehit (C), axit axetic (D). Trong qúa trình b o qu n các ch t trên, có m t l ñ ng ch t l ng th y xu t hi n tinh th , l ñó là : C. (C) D. (D) A. (A) B. (B) Câu 29: Este A ñư c t o b i axit no 2 ch c và m t rư u no 3 ch c. A không ch a ch c nào khác ngoài ch c este. Hàm lư ng nguyên t H trong A là 2,89%. CTPT c a A là : A. C12H10O12 B. C3H14O6 C. C10H12O9 D. ðáp án khác Câu 30: A là m t axit h u cơ ñơn ch c m ch h , d n xu t c a anken. ð t 1,72g A ph i dùng h t 2,016 lit O2(ñktc). CTPT c a A là : A. C3H4O2 B. C4H6O2 C. C5H8O2 D. C6H10O2 o Câu 31: H p ch t A là este ñơn ch c, thu phân A b ng NaOH ,t ñư c các s n ph m ñ u tham gia ph n ng tráng gương. CTCT có th có c a A là : A. CH3COOCH=CH2 B.HCOOCH3 C. HCOOCH=CH-CH3 D. C A, B, C ñ u ñúng http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com Tài li u chia s trên m ng

Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn Câu 32: ð t cháy 5,4 g ankanal có cùng s mol thu ñư c 6,72 lit CO2 (ñktc). Bi t t kh i hơi c a 2 ankanal ñó so v i H2 là 27. CTCT c a 2 ankanal ñó là : A. HCHO và C4H9CHO B. CH3CHO và C3H7CHO C. C2H5CHO và C3H7CHO D. C A và B Câu 33: M t anñehit A có công th c (C3H5O)n . Giá tri c a n là bao nhiêu ñ A là 1 anñehit no, m ch h A. 2 B. 4 C. 6 D. C A, B, C Câu 34: M t este ñơn ch c, m ch h có kh i lư ng là 12,9g tác d ng v a ñ v i 150ml dung d ch KOH 1M. Sau ph n ng thu ñư c mu i và anñehit .CTCT c a este này có th là : A. HCOOCH=CHCH2-CH3 B. CH3COOCH=CH2 C. CH3CH2COOCH=CH2 D. C A và C Câu 35: ð phân bi t 3 ch t là : hexanol, axit acrylic, phenol ta có th dùng thu c th duy nh t là : A. D2 Br2 B. Na C. NaOH D. ðáp án khác Câu 36: Cho 2 axit ñơn ch c A và B (s nguyên t C trong A và B ñ u l n hơn 1). N u tr n 20g dung d ch axit A 23% v i 50g dung d ch axit B 20,64% ñư c dung d ch D. Trung hoà dung d ch D c n 200ml dung d ch NaOH 1,1M. CTCT c a A, B là : A. CH3COOH và C3H7COOH B. CH3COOH và C2H5COOH C. CH3COOH và C2H3COOH D. C2H3COOH và C3H7COOH Câu 37: Este B là d n xu t c a benzen có CTPT là C9H8O2. B tác d ng v i xút dư cho 2 mu i và nư c, các mu i có kh i lư ng phân t l n hơn kh i lư ng phân t c a natri axetat. CTCT c a B là : A. C6H5COOCH2-CH=CH2 B. CH2=CH-COO-C6H4-CH3 C. CH2=CH-COOC6H5 D. HO-C6H4-O-CH2-C ≡ CH Câu 38: Trong các este sau, este nào thu phân thu ñư c s mol mu i b ng 3 l n s mol este ban ñ u A. CH3COO-C6H4-COOCH3 B. C2H5COO-C6H4-OCOH D. C A, B, C C. CH3OCO-CH2-COOC6H5 Câu 39: S p x p theo th t gi m d n ñ tan trong nư c c a các ch t sau : HCOOH (A), HOOCCOOH (B), C6H5COOH (C), HOOC-(CH2)4-COOH (D). A. (A) > (B) > (C) > (D) B. (A) > (B) > (D) > (C) C. (B) > (A) > (D) > (C) D. (B) > (A) > (C) > (D) Câu 40: Cho m (g) h n h p A g m : HCHO, HCOOH ph n ng v a ñ v i 200ml dung d ch KOH 1M. M t khác 0,5m (g) h n h p A ph n ng v i Ag2O/NH3 thu ñư c 86,4g Ag. Giá tr c a m (g) là : A. 18,4 B. 12,2 C. 21,2 D.6 Câu 41: Thu phân hoàn toàn 1 mol ch t h u cơ X trong dung d ch HCl sinh ra 1 mol rư u no Y và x mol axit h u cơ ñơn ch c Z. CTPT c a X có d ng : A. (CnH2n+1COO)xCmH2m+2-x B. (RCOO)xCmH2m+2-x C. R(COOCmH2m+2-x)x D. K t qu khác Câu 42: M t h p ch t h u cơ A( g m C,H,O ch ch a m t lo i nhóm ch c ), có thành ph n % O theo kh i lư ng là 53,33%. C 0,1 mol A ph n ng v i Ag2O/NH3 thu ñư c 43,2g Ag. CTCT c a A là : A. HCHO B. CH2(CHO)2 C. OHC - CHO D. C A và B Câu 43: H n h p X g m g m rư u mêtylic và 2 axit k ti p nhau trong dãy ñ ng ñ ng c a axit axetic tác d ng h t v i Na thu ñư c 6,72 lit H2 (ñktc). ðun nóng h n h p X (có H2SO4 ñ c xúc tác) thì các ch t trong h n h p ph n ng v a ñ v i nhau t o 25g h n h p 2 este. CTPT c a 2 axit là : A. C2H4O2 và C3H6O2 B. C3H6O2 và C4H8O2 C. C4H8O2 và C5H10O2 D. C5H10O2 và C6H12O2 Câu 44: Este hoá m t rư u no m t l n rư u b ng m t axit no ñơn ch c. Maxit = Mrư u (M là KLPT). Kh i lư ng cacbon có trong este b ng m t n a KLPT hai ch t ban ñ u . CTPT c a este thu ñư c là : A. C3H6O2 B. C4H8O2 C. C5H10O2 D. C6H12O2 http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com Tài li u chia s trên m ng

Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn Câu 45: Cho các ch t sau : C6H5OH (1), C6H5NH2 (2), C6H5COOH (3), HCOOH (4), C3H5(OH)3 (5), HCHO (6). Nh ng ch t nào ph n ng ñư c v i Br2 và Na : A. (1), (3) , (4), (5), (6) B. (1), (3), (4), (6) C. (1), (3), (4), (5) D. (1), (3), (4) Câu 46: Cho h n h p A g m CH3COOCH=CH2 và HCOOCH3. ð phân bi t 2 ch t ñó ta có th dùng m t thu c th duy nh t là : A. Ag2O/NH3 B. Br2 C. A,B ñ u ñúng D. A, B ñ u sai Câu 47: ng d ng c a fomanñehit là : A. S n xu t polime B. Dư c ph m C. Thu c n D. C A, B, C Câu 48: Th t tăng d n nhi t ñ sôi nào sau ñây ñư c s p x p ñúng : A. HCOOCH3 < CH3COOC2H5 < CH3COOH < CH3CH2CH2COOH B. CH3COOCH3 < C2H5OH < HCHO < CH3COOH C. C6H5COOH < C2H5OH < CH3COOH D. C A, B, C ñ u ñúng Câu 49: Ch n câu phát bi u sai : A. Ch t béo nh hơn nư c và không tan trong nư c ñi u ki n thư ng B. Ch t béo là thành ph n cơ b n c a t bào s ng C. Lipit ñư c ñi u ch t axit béo và glixerin D. Ch t béo là este ña ch c no Câu 50: CTTQ c a anñehit no : A. CnH2n+2O B. CnH2nO C. CnH2nOx D. CnH2n+2-2xOx Câu 51: Dung d ch ch a kho ng 40% anñehit fomic trong nư c ñư c g i là : A. fomon B. fomanñehit C. fomalin D. A và C ñúng Câu 52: Tr ng thái t nhiên c a HCHO : A. r n B. khí C. l ng D. B và C ñúng Câu 53: Th t tăng d n nhi t ñ sôi c a HCHO (1), CH3CHO (2), CH3COOH (3), C2H5OH (4), CH3COOCH3 (5). A. (3) > (5) > (4) > (2) > (1) B. (1) > (2) > (3) > (4) > (5) C. (3) > (4) > (5) > (2) > (1) D. (5) > (3) > (4) > (2) > (1) Câu 54: ð c ñi m c a ph n ng este hoá gi a rư u và axit h u cơ A. Thu n ngh ch B. 1 chi u C. Xúc tác H2SO4 ñ m ñ c D. A và C Câu 55: Hiñro hoá 0,1 mol ch t A (C,H,O) v i xúc tác Ni, to , H = 100% c n dùng h t 0,3 mol khí H2. CTCT c a A là : A. CH3CH2CHO B. CH ≡ C-CHO C. CH2=C=CH-CHO D. C B và C Câu 56: M t h p ch t h u cơ có CTPT là C4H8O. Có bao nhiêu ñ ng phân khi c ng H2 (xúc tác Ni, to) cho ra rư u và bao nhiêu ñ ng phân cho ph n ng v i dung d ch AgNO3 trong NH3 ? Cho k t qu theo th t như trên : A. 3, 1 B. 3, 2 C. 5, 2 D. 4, 1 Câu 57: Trong các phát bi u sau, phát bi u nào sai : 1. Etanal sôi nhi t ñ cao hơn etanol 2. Etanal cho k t t a v i dung d ch AgNO3/NH3 3. Các H Cα so v i -CHO có th b thay th b i Na do các H này có tính linh ñ ng 4. Etanal có th trùng h p cho ra m t ch t r n. A. 1, 3 B. 3,4 C. 1,4 D. 2,3 Câu 58: G i tên h p ch t có công th c như sau : http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com Tài li u chia s trên m ng

Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn
HOOC-CH2-CH(CH3)-CH(CH3)-CH2-COOH A. Axit 3,4 - ñimetyl hexanoic B. Axit 1,2 - ñimetyl hexanoic C. Axit 3,4 - ñimetyl butanoic D. Axit 1,2 - ñimetyl butanoic Câu 59: S p x p các ch t sau theo th t nhi t ñ sôi tăng d n : CH3-COO-CH3 (1), CH3-CH2-CHO (2) , CH3-CH2-COOH (3) A. 3, 2, 1 B. 1, 2, 3 C. 2, 3, 1 D. 2, 1, 3 Câu 60: M t este có 10 nguyên t C khi b xà phòng hoá cho ra hai mu i và m t anñehit. Ch n CTCT c a este trong các CT sau : CH2=CH-OOC-COO-C6H5 (1), CH2=CH-COO-C6H4-CH3 (2), CH2=CHCH2-COO-C6H5 (3) A. Ch có 1 B. Ch có 3 C. 1 và 3 D. C 1,2,3 Câu 61: M t este X có CT là RCOOR' có t kh i hơi v i O2 nh hơn 4,5. Khi xà phòng hoá X b ng dung d ch NaOH ta thu ñư c 2 mu i có t l kh i lư ng là 1,4146. Xác ñ nh CTCT c a X A. HCOOC6H5 B. CH3COOC6H5 C. C2H5COOC6H5 D. K t qu khác Câu 62: S p x p các ch t theo th t tăng d n tính axit. Câu nào sau ñây ñúng : A. C2H5OH < CH3COOH < C6H5OH < CO2 B. C6H5OH < CO2 < CH3COOH < C2H5OH C. CH3COOH < C6H5OH < CO2 < C2H5OH D. C2H5OH < C6H5OH < CO2 < CH3COOH Câu 63: Ph n ng : C4H6O2 (B) + NaOH 2 sp ñ u có kh năng ph n ng tráng gương. CTCT c a B là : A. CH3COOCH=CH2 B. HCOOCH2CH=CH2 C. HCOOCH=CHCH3 D. HCOOC(CH3)=CH2 + Cl2, 500oC + NaOH + CuO,to Câu 64: Propilen A B C. Tên g i c a C là : B. Propenal C. Axeton D. Axit propionic A. Propanol Câu 65: Ch t nào t o k t t a ñ g ch khi ñun nóng v i Cu(OH)2 A. HCHO B. CH3COOH C. C hai ñ u ñúng D. C hai ñ u sai Câu 66: ð phân bi t ba m u hoá ch t riêng bi t :phenol, axit acrylic, axit axetic b ng m t thu c th , ngư i ta nên dùng thu c th nào sau ñây : A. Dung d ch Br2 B. Dung d ch Na2CO3 D. Dung d ch CaCO3 C. Dung d ch AgNO3/NH3 Câu 67: A là h p ch t h u cơ tác d ng v i NaOH t o mu i natri c a m t axit h u cơ và m t rư u . A là : A. CH3COOH B. CH3COOCl C. Canxi glixerat D. Este Câu 68: T các ch t nào sau ñây có th ñi u ch axit axetic A. C2H5OH B. CH3CHO C. CH3COONa D. T t c ñ u ñúng Câu 69: Vì sao CH3COOH tan nhi u trong nư c : A. Phân t kh i l n B. T o ñư c liên k t hiñro v i nư c C. Có tính axit D. C A, B, C ñ u ñúng Câu 70: Trong các ph n ng sau ñây, ph n ng nào x y ra theo chi u thu n 1. 2CH3COOH + Na2CO3 2CH3COONa + H2O + CO2 2. C6H5OH + NaHCO3 C6H5ONa + CO2 + H2O 3. CH3COOH + H2O C2H5OH + O2 4. CH3COONa + HCl CH3COOH + NaCl A. 1, 4 B. 1, 3 C. 3, 4 D. 2, 3 Câu 71: Các phát bi u sau ñây, phát bi u nào ñúng : A. Tr HCHO th khí, các anñehit, xeton ñ u th l ng B. Tr HCHO và CH3CHO th khí, các anñehit và xeton ñ u th l ng

http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com

Tài li u chia s trên m ng

Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn
C.Tr HCHO, CH3CHO, C2H5CHO th khí, các anñehit và xeton ñ u th l ng. D.C ba ñ u sai Câu 72: S p x p các ch t theo th t ñ tan trong nư c tăng d n : A. C3H7CHO < C3H7OH < C3H8 < C3H7COOH B. C3H7CHO < C3H8 < C3H7OH < C3H7COOH C. C3H8 < C3H7CHO < C3H7OH < C3H7COOH D. C3H8 < C3H7OH < C3H7CHO < C3H7COOH Câu 73: Trong các ch t sau, ch t nào tác d ng ñư c v i axit iso butanoic A. NaOH, CH3COOH B. PCl5, Cl2, NaOH C. HCHO, AgNO3/NH3 D. T t c ñ u sai Câu 74: Ch n ñ ng phân X ng v i CTPT là C4H4O bi t r ng X tho mãn các ñi u ki n sau : 1. Tác d ng v i dung d ch AgNO3/NH3 cho 2 k t t a, 1 h u cơ, 1 vô cơ 2. Làm m t màu dung d ch KMnO4 3. C ng H2 cho ra Y có kh năng ph n ng v i Na cho ra khí H2 A. HC ≡ C - O - CH=CH2 B. H2C=C=CH-CHO C. HC ≡ C - CHO D. HC≡C-CH2-CHO Câu 75: Ch n CTCT c a 1 este X có CTPT là C4H6O2 bi t r ng khi thu phân X thu ñư c 1 axit Y và m t anñehit Z. Z oxi hoá cho ra Y và X có th trùng h p cho ra 1 polime B. CH3COOC2H5 C. CH3COOCH=CH2 D. HCOOCH=CH2 A. HCOOC3H5 Câu 76: H n h p M g m 2 ch t h u cơ A,B có t l mol tương ng là 2:1. Ch t A m ch h ch ch a m t lo i nhóm ch c ñư c ñi u ch t axit no X và rư u no Y. B là este ñơn ch c . ð t hoàn toàn cùng m t s A ho c B ñư c cùng th tích CO2 cùng ñi u ki n nhi t ñ và áp su t. CTCT c a A,B theo th t là : A. CH3COOCH=CH2 ,C2H5COOCH3 B. C2H5COOCH3 , CH3COOCH=CH2 C. C3H7COOCH3, CH3COOCH=CH2 D. A,B ñúng E. B,C ñúng Câu 77: Cho h n h p 2 este ñơn ch c c u t o b i 2 axit ñ ng ñ ng k ti p tác d ng hoàn toàn v i 1,5 lit NaOH 2,4 M ñư c dd A và rư u B b c 1. Cô c n A ñư c 211,2 g ch t r n khan. CTCT c a 2 este là : A. HCOOCH(CH3)2, CH3COOCH(CH3)2 B. HCOOC2H5, CH3COOCH(CH3)2 C. HCOOC2H5, CH3COOC2H5 D. HCOOC2H5, C2H5COOC2H5 Câu 78: Xác ñ nh CTPT c a axit h u cơ b vi t sai : CH2O (1), C2H2O (2), C2H4O2 (3), CH2O2 (4), C2H5O4 (5), C6H9O3 (6) A. 1,2,5 B. 5,2,6 C. 1,5,2,6 D. K t qu khác Câu 79: Cho a g h n h p A g m 2 ch t h u cơ ñơn ch c X,Y m ch h ch a C,H,O tác d ng v a h t 120 ml NaOH 1M. H n h p 2 rư u có cùng s nguyên t C và 10,8 g h n h p B g m 2 mu i. Cho B tác d ng hoàn toàn v i H2SO4 dư ñư c h n h p D g m 2 axit h u cơ. 1/2 D tác d ng v a ñ v i dd ch a 6,4 g B. CTCT X,Y: A. CH3COOCH2CH=CH2, CH2=CHCOOCH2CH2CH3 B. CH2(COOCH3)2 , CH2=CHCOOCH=CH2 C. CH3COOCH=CH2, CH2=CHCOOCH2CH2CH3 D. A,B,C ñúng Câu 80: CTðG nh t c a A là CH2O. Cho cùng m t lư ng A tác d ng h t v i Na, NaHCO3 thì s mol CO2 và H2 luôn b ng nhau và b ng s mol A. CTCT A là :

http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com

Tài li u chia s trên m ng

Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn
A. (COOH)2 B. HOCH2CH2COOH D. B, C ñúng C. CH3CH(OH)COOH Câu 81: H n h p A g m 2 axit h u cơ X,Y m ch h (trong ñó X ñơn ch c ). L y cùng s mol X,Y .Cho X tác d ng h t v i NaHCO3. Y tác d ng h t v i Na2CO3 thì lư ng CO2 thu ñư c b ng nhau. CTCT c a X,Y l n lư t là : A. CH3COOH, C2H5COOH B. HOOCCH2COOH, CH3COOH C. CH3COOH,HOOCCH2CH2COOH D. B và C ñúng Câu 82: Cho 13,6 g X (C,H,O) tác d ng v a ñ v i 300 ml dd AgNO3/NH3 2M ñư c 43,2 g Ag, d X/O2 = 2,125. CTCT X : A. OHC-CH2-CH2-CHO B. CH≡C-CH2-CHO C. CH3-C≡CH-CHO D. B,C ñúng D ki n sau dùng cho câu 83-84: Có 3 h p ch t h u cơ A, B, C KLPT c a m i ch t ñ u nh hơn 180 ñvC. H p ch t B có CTPT trùng v i CTðGN c a A. Khi ñ t cháy hoàn toàn 15 mg A ch thu ñư c h n h p g m khí CO2 và hơi nư c, t ng th tích c a chúng quy v ñi u ki n tiêu chu n b ng 22,4 ml. Câu 83: CTðGN c a A là : A. CH3O B.C2H6O C.CH2O D.K t qu khác Câu 84: Tên g i thông thư ng và tên g i qu c t c a B là : A. Anñêhit fomic, fomanñêhit và metanal B. Anñêhit fomic và etanal C. Fomanñêhit và etanal D. Anñêhit fomic và metanal D ki n sau dùng cho câu 85-86: M t ch t A có ch a C, H, O. ð t cháy hoàn toàn A c n th tích ôxi b ng th tích CO2. L y 21,6g A ph n ng h t v i dd AgNO3 trong NH3 dư thu ñư c 25,92g Ag. Bi t 1mol A t o 2 mol Ag. Câu 85: A là h p ch t gì ? A. Anñêhit B. Rư u C. Este D.Gluxit Câu 86: CTCT c a A là : A. HO- CH2- CH(OH) - CHO B. HOOC- CH2- CH(OH) - CHO C. HO- CH2- CH(OH) - CHO D. Không xác ñ nh ñư c D ki n sau dùng cho câu 87-88: H n h p hai este no ñon ch c ñư c ñ t cháy hoàn toàn m t lư ng c n 3,976 lit O2(ñktc) thu ñư c 6,38g khí CO2. Cho lư ng este này tác d ng v a ñ v i KOH thu ñư c h n h p 2 rư u k ti p và 3,92g mu i c a m t axit h u cơ. Câu 87: CTPT 2 este là : A.C3H6O2 , C4H8O2 B.C4H8O2 ,C5H10O2 C. C2H5O2 , C3H7O2 D. K t qu khác Câu 88: Kh i lư ng m i este trong h n h n h p ñ u: A. 1,11g và 2,2g B. 2,2g và 4,4g C. 4,4g và 8,8g D. K t qu khác Câu 89: M t h p ch t A có MA<170. ð t cháy hoàn toàn 0,486g A sinh ra 405,2ml CO2 (ñktc) và 0,272g nư c .CTPT A là : A. C6H10O5 B. C12H20O10 C.C6H12O6 D.K t qu khác Câu 90: Oxi hoá 10,2 g h n h p 2 anñêhit k ti p nhau trong dãy ñ ng ñ ng, ngư i ta thu ñươc h n h p 2 axit cacbôxylic ñơn ch c. ð trung hoà h n h p 2 axit này c n ph i dùng 200ml dd NaOH 1M. CTPT c a 2 anñehit là : A. HCHO, CH3CHO B. CH3CHO; C2H5CHO C. C2H5CHO, C3H7CHO D. K t qu khác Câu 91: ðun nóng dd fomalin v i phenol(dư) có axit làm xúc tác thu ñư c pôlime có c u trúc nào sau ñây:

http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com

Tài li u chia s trên m ng

Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn
A. M ng lư i không gian B. M ch th ng C. D ng phân nhánh D.C 3 ñ u sai Câu 92: Trong công nghi p,ñ s n xu t gương soi và ru t phích nư c, ngư i ta d a vào ph n ng hóa h c nào sau ñây : A. Axetilen tác d ng dd AgNO3 trong NH3 B. Anñêhit fomic tác d ng dd AgNO3 trong NH3 C. Dung d ch glucozơ tác d ng dd AgNO3 trong NH3 D. Saccarozơ tác d ng dd AgNO3 trong NH3 Câu 93: Glucozơ không ph n ng v i ch t nào sau ñây : A. ( CH3O)O B.H2O C.Cu(OH)2 D. A,B,C ñ u ñúng Câu 94: Th c hi n ph n ng este hóa gi a m t axit cacboxylic no X và m t rư u no Y ñư c este m ch h A. Cho bay hơi a g A trong bình kín V=6l, nhi t ñ 136,5oC thì áp su t bình là 0,56 atm. Bi t a g A ph n ng hoàn toàn v i dd NaOH ñư c 14.6 g mu i. CTCT A là : B. CH3COO(CH2)2OCOCH3 A. CH3COOCH3 C. C2H5COO(CH2)2OCOC2H5 D. (CH3COO)3C3H5 Câu 95: M t h p ch t h u cơ A trong phân t có t ng s nguyên t O và C không vư t quá 8, A ph n ng v i NaHSO3 theo t l s mol là 1:2. Cho 8,6g A tác d ng v i dung d ch AgNO3/NH3 thu ñư c 21,6g Ag. CTPT c a A là : B. C4H6O2 C. C5H8O2 D. Không xác ñ nh A. C3H4O2 Câu 96: Cho h n h p 2 este ñơn ch c là ñ ng phân c a nhau. cùng ñi u ki n nhi t ñ áp su t 1 lit hơi X n ng g p 2 l n 1 lit khí N2O. Thu phân 17,6g X b ng 2 lit dung d ch NaOH 0,2M thu ñư c dung d ch Y. Cô c n dung d ch Y thu ñư c 22,3g ch t r n là các h p ch t c a Na. CTPT c a 2 este là : A. C3H6O2 B. C4H8O2 C. C5H10O2 D. C6H12O2 Câu 97: Cho các nh n xét sau , nh ng nh n xét nào ñúng 1. Este nh hơn nư c, ña s tan ñư c trong nư c 2. Este có mùi thơm d ch u, gi ng mùi qu chín 3. Nhôm axetat là ch t c m màu trong công nghi p nhu m 4. Men gi m ñư c sinh ra b i vi khu n Mycodermaceti 5. Dung d ch ch a kho ng 40% fomon g i là fomalin A. 1,2,3,4,5 B. 2,3,4,5 C. 3,4,5 D.2,3,4 Câu 98: H p ch t h u cơ A m ch h ch ch a C,H,O. A ph n ng v i Na thu ñư c H2 có s mol b ng s mol c a A. A ph n ng v i CuO nung nóng t o ra anñehit. L y 13,5g A ph n ng v a ñ v i Na2CO3 thu ñư c 16,8g mu i E và có khí CO2 bay ra. CTCT c a A là : A. HO-CH2-CH2-COOH B. HO-CH2-CH(CH3)-COOH C. HO-CH2-CH2-CH2-COOH D. C B và C Câu 99: Cho các h p ch t h u cơ sau : HO-CH2-CH2-OH (1), OHC-CHO (2), HO-CH2-CHO (3), HOOC-COOH (4), HOOC-CHO (5). Th t gi m d n nhi t ñ sôi ñư c s p x p ñúng là : A. (4) > (3) > (1) > (5) > (2) B. (4) > (5) > (1) > (3) > (2) C. (4) > (1) > (5) > (3) > (2) D. (4) > (5) > (3) > (1) > (2) Câu 100: Cho 5 dung d ch H2SO4 (1), CH3COOH (2), CH3COONa (3), Cl3CCOOH(4), Cl3CCOONa (5). Th t tăng d n ñ pH c a 5 dung d ch ñó là : A. (1) < (4) < (2) < (5) < (3) B. (1) < (4) < (5) < (2) < (3) C. (1) < (4) < (2) < (3) < (5) D. (3) < (5) < (2) < (4) < (1) Câu 101: Cho các ch t sau : HOOC-COOH (1), HCOONH4 (2), HCOOCH3 (3), CH3COOCH=CH2 (4). Nh ng h p ch t nào khi cho tác d ng v i dung d ch AgNO3/ NH3 (v i n ng ñ NH3 cao) thì có th sinh ra Ag : B. (2),(3),(4) C. (1),(2),(3),(4) D. (2),(3) A. (1),(2),(3)

http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com

Tài li u chia s trên m ng

Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn Câu 102: Cho các c p ch t sau : 2. H2N-CH2-COOH và H2N-(CH2)4-COOH 1. HCHO và C6H5OH 3. C6H5CH=CH2 và CH2=CH-CH=CH2. Nh ng c p ch t nào có kh năng tham gia ph n ng trùng h p : A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 103: A là h n h p g m 2 anñehit có cùng s nguyên t cacbon . Cho 5,1g h n h p A bay hơi 250oC và 1atm thì có th tích là 4,29 lit. Bi t MA < MB và :
A B + H2 , Ni , to + O2 , xtác C E D

CTPT c a E là : A. C6H10O4 B. C6H10O2 C. C5H8O4 D. C5H10O2 Câu 104: Cho 3,5g h p ch t ñơn ch c X (ch ch a C, H, O) ph n ng v a ñ v i dung d ch AgNO3/NH3 thu ñư c 10,8g Ag. Bi t r ng tên c a nó có ti p ñ u ng . CTCT X là : A. CH2=CH-CH2-CHO B. CH2=C(CH3)-CHO D. CH3 H C. CH2 - CH - CHO C=C CH2 H CHO Câu 105: H p ch t h u cơ ña ch c X có CTPT là C6H8O4. Thu phân X b ng dung d ch NaOH dư thu ñư c m t mu i và m t rư u. CTCT có th có c a X là : A. HOOC-COO-CH2-CH=CH-CH3 B. HOOC-COO-CH(CH3)-CH=CH2 C. COO - CH2 D. C A, B, C ñ u ñúng CH3 - CH COO - CH2 Câu 106: Ch n câu tr l i ñúng trong các phát bi u dư i ñây: 1. Anñêhit no ñơn ch c là nh ng HCHC mà phân t có 1 nhóm (-OH) hydroxyl liên k t v i góc hiñrocacbon no 2. Anñêhit no ñơn ch c là nh ng HCHC mà phân t có 1 nhóm ch c anñehit liên k t v i góc hiñrocacbon không no 3. Anñêhit no ñơn ch c là nh ng HCHC mà phân t có 1 nhóm ch c anñehit liên k t v i góc hiñrocacbon no 4. Anñêhit no ñơn ch c là nh ng HCHC mà phân t có 1 nhóm ch c cacboxyl liên k t v i góc hiñrocacbon no B. 3 C. 1, 2, 3 D.T t c d u ñúng A. 1, 2 Câu 107: Ch n câu tr l i sai trong các phát bi u dư i ñây: 1. Anñêhit fomic có tên g i khác là fomandehit, fomon 2. Anñêhit fomic là ch t khí không màu, có mùi x c khó ch u, tan nhi u trong nư c 3. Anñêhit tham gia ph n ng v i dung dich NaOH t o mu i 4. Trong công nghi p, anñêhit fomic ñư c ñi u ch b ng phương pháp sau : ôxi hóa rư u metylic b ng ôxi không khí nh ch t xúc tác ñ ng kim lo i nhi t ñ 500 -700oC 5. Tên thông thư ng c a anñehit là : Anñehit + tên rư u tương ng 6. Tên qu c t c a anñêhit no ñơn ch c : Tên c a hiñrocacbon no tương ng + al 7. Nhi t ñ sôi c a anñêhit cao hơn nhi t ñ sôi c a rư u tương ng A. 1,2,3 B 4,5,7 C. 3,5,7 D. 1,5,6,7 Câu 108: Anñehit có th tham gia ph n ng tráng gương và ph n ng v i H2 ( Ni, to ) t c là :

http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com

Tài li u chia s trên m ng

Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn
A. Anñehit ch th hi n tính kh B. Anñehit ch th hi n tính oxi hóa C. Anñêhit th hi n c tính kh và tính oxi hóa D. Anñehit không th hi n tính kh hay tính oxi hóa Câu 109: Phân bi t propanol-1 , propanon và propanal ta có th dùng ph n ng nào trong các ph n ng sau: 1. Ph n ng v i Na 2. Ph n ng v i dung d ch AgNO3 trong NH3 3. Ph n ng v i dung d ch NaHSO3 Ch n ñáp án ñúng nh t A. 1,2,3 B. 1,3 C. 1,2 D. 1,2 ho c 2,3 Câu 110: Trong s các ch t sau, ch t nào dùng ñ ngâm xác ñ ng v t A. D2 HCHO B. D2CH3OH C. C A, B D. K t qu khác Câu 111: Ch n câu tr l i sai trong các phát bi u dư i ñây : 1. Axit cacboxylic no ñơn ch c là nh ng HCHC mà phân t có 1 nhóm cacboxyl liên k t v i g c hiñrocacbon no 2. Tên thông thư ng c a Axit cacboxylic là tên liên quan ñ n ngu n g c tìm ra chúng 3. Tên qu c t c a Axit cacboxylic : Axit + tên qu c t c a hiñrocacbon no tương ng + ic 4. Nhi t ñ sôi c a axít ñ u hơn h n nhi t ñ sôi c a rư u tương ng A. 1 B. 1, 2 C. 3 D. 3, 4 Câu 112: Ch n câu tr l i ñúng 1.Axít tham gia ph n ng v i rư u g i là ph n ng este hóa 2.Axít không tác d ng ñư c v i Na 3.Anñêhít ph n ng H2 ( Ni , to) t o axit tương ng 4.Axít tác d ng v i O2 ( môi trư ng men gi m) t o rư u tương ng 5.ð c ñi m c a ph n ng este hóa là thu n ngh ch 6.Axit ph n ng v i kim lo i t o mu i và gi i phóng khí H2 A. 1,2,3,4 B. 1,5,6 C. 2,5,6 D. 2,3 Câu 113: Công th c chung c a Axít cacboxylic không no ñơn ch c là : A. CnH2n+1COOH B. CnH2nCOOH C. CnH2n-1 COOH D. CnH2n-2COOH Câu 114: Ch n câu tr l i sai trong các phát biêu dư i ñây 1.ESTE là s n ph m c a ph n ng este hóa gi a axít v i rư u 2.Tên thông thư ng c a este : Tên g c hiñrocacbon c a rư u + Tên g c axit có ñuôi al 3.ESTE là nh ng ch t r n , không màu không mùi không v 4.ESTE có nhi t ñ sôi th p hơn so v i các Axít cacboxylic t o nên este ñó và este n ng hơn nư c nư c, d tan trong nư c 5.ESTE là nguyên li u s n xu t s i t ng h p, th y tinh h u cơ 6.ESTE tham gia ph n ng v i axit l n bazơ nên chúng lư ng tính 7.T anñehit có th ñi u ch tr c ti p ra este tương ng A.1,5,7 B.2,5,7 C. 3,4,5 D. 2,3,4,6,7 Câu 115: M t h n h p X g m 2 ankanal ñ ng ñ ng k ti p khi b ôxi hóa hoàn toàn cho ra h n h p 2 rư u có kh i lư ng l n hơn kh i lư ng X là 1g . X ñ t cháy cho ra 30,8 g CO2 . Xác ñ nh CTPT c a 2 ankanal và kh i lư ng c a chúng A. 9g HCHO; 4,4 g CH3CHO B. 18g HCHO; 8,8 g CH3CHO C. 4,5g HCHO; 4,4 g CH3CHO D. 9g HCHO; 8,8 g CH3CHO

http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com

Tài li u chia s trên m ng

Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn Câu 116: Cho HCHC A ñơn ch c tác d ng v i dung d ch AgNO3 trong NH3 cho Ag k t t a, A c ng Br2 theo t l 1:1. Hiñrô hóa hoàn toàn A thu ñư c 1,2 g B, lư ng B này khi tác d ng v i Na dư cho ra 0,224 lit H2 (ñktc). Xác ñ nh CTCT c a A và B : A. HCHO, CH3OH B. CH2=CH-CH2-CHO ,CH3-(CH2)3-OH C. CH2=CH-CHO, CH3-(CH2)2-OH D. CH3CHO, CH3CH2OH Câu 117: ð t cháy hoàn toàn 1 lư ng 2 este no ñơn ch c c n 3,976 lit O2 (ñktc) thu ñư c 6,38 g khí CO2 . Cho lư ng este này tác d ng dư v i KOH thu ñư c h n h p 2 rư u k ti p và 3,92 g mu i c a axít h u cơ. Tìm CTPT và tính kh i lư ng c a m i este trong h n h p . B. C4H8O2 (1,11g); C3H6O2 (2,2g) A. C3H6O2 (1,11g); C4H8O2 (2,12g) C. C2H4O2 (1,11g); C3H6O2 (2,12g) D. C2H4O2 (1,11g); C4H8O2 (2,2g) Câu 118: Hai ch t h u cơ A,B (C,H,O) ñ u có 53,33 % oxi theo kh i lư ng. Kh i lư ng phân t c a B g p 1,5 l n kh i lư ng phân t c a A . ð ñ t cháy h t 0,04 mol h n h p A,B c n 0,1 mol O2 .M t khác khi cho s mol b ng nhau c a A, B tác d ng v i lương dư dung dich NaOH thì lư ng mu i t o t B g p 1,952 lư ng mu i t o t A (ph n ng x y ra hoàn toàn). Tìm CTPT A,B B. C2H2O2 và C3H6O2 A. C2H4O2 và C3H6O3 C. C4H8O2 và C5H12O2 D. C2H4O2 và C3H6O2 Câu 119: ð t cháy 1,7 g este X c n 2,52 lit O2 (ñktc) thu ñư c CO2và H2O trong ñó nCO2: n H2O = 2 . ðun nóng 0,01 mol X v i dung d ch NaOH th y 0,02 mol NaOH tham gia ph n ng . X không ch a ch c este , không ph n ng v i Na, không kh ñư c AgNO3 trong dung d ch NH3. Xác ñ nh CTPT X : A. C4H4O2 B. C8H8O2 C. C3H6O2 D. C4H8O2 Câu 120: ð trung hoà 2,49 g h n h p axít focmic và axít acrylic thì c n dùng 400 ml dung d ch NaOH 0,1 M. N u cho toàn b lư ng axit trên ph n ng v i kim lo i Mg dư thì th tích H2 (lit) thu ñư c ñi u ki n chu n là: A. 0,112 B. 0,448 C. 0,224 D. 0,336 Câu 121: H p ch t có công th c là CxHyOz có kh i lư ng phân t 60 ñvC. Trong các ch t trên có ch t A tác d ng ñư c v i Na2CO3 thu ñư c CO2 . Ch t B tác d ng ñư c v i Na và có ph n ng tráng gương .Ch t C tác d ng v i NaOH nhưng không tác d ng ñư c v i Na . Công th c l n lư t c a A,B,C là : A. C3H7OH ; HO-CH2-CH2-CHO ; CH3COOCH3 B. C2H5COOH ; HO-CH2-CH2-CHO; C2H5COOCH3 C. CH3COOH ; HCOOCH3; HO -CH2-CHO D. CH3COOH; HO -CH2-CHO ; HCOOCH3 Câu 122: Axít Axetic có h ng s phân li Ka= 1,8.10-5 . N u ñ ñi n li α =1,2% thì n ng ñ dung d ch là (M) : A. 0,0653 B. 0,0845 C. 0,1235 D. 0,125 Câu 123: Trong 1 bình kín dung tích không ñ i ch a 1 lư ng O2 g p ñôi lư ng c n thi t ñ ñ t cháy và h n h p 2 este ñ ng phân có CTPT l à CnH2nO2 .Nhi t ñ và áp su t trong bình lúc ñ u là 136,5oC và 1at. Sau khi ñ t cháy hoàn toàn 2 este gi nhi t ñ bình 819oK, áp su t trong bình lúc này là 2,375atm . Xác ñ nh CTPT c a 2 este : A. CH3COOCH3; HCOOCH3 B. C4H9COOC4H9 ; C2H5COOC6H13 C. C3H7COOC3H7 ; C2H5COOC4H9 D. C2H5COOC2H5 ; HCOOC3H7 Câu 124: Trong các câu sau ñây, câu nào sai ? A. Các ch t có cùng kh i lư ng phân t là ñ ng phân c a nhau. B. Tính axit gi m d n trong dãy ñ ng ñ ng c a axit fomic. C. Khi cho phenol và anilin tác d ng v i dd Brôm thì v trí nhóm th ưu tiên là orth và para. D. Rư u etylic có nhi t ñ sôi cao hơn h n các Hidro Cacbon và các d n xu t Halogen tương ng. Câu 125: Khi ñ t cháy các ñ ng ñ ng c a m t rư u thì t l nCO2 : nH2O tăng d n khi s nguyên t Cácbon tăng d n. ðó là dãy ñ ng ñ ng c a: http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com Tài li u chia s trên m ng

Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn
A.Rư u no ñơn ch c. B. Rư u thơm. D. Rư u no. C.Rư u vòng no. Câu 126: Triglixerit là este ba l n este c a glixerin. N u ñun nóng glixerin v i h n h p ba este RCOOH, R'COOH, R''COOH thì thu ñư c t i ña bao nhiêu Triglixerit? A. 9 B. 12 C. 18 D.15 Câu 127: Cho các ch t sau: C2H5OH(1), C2H5Cl(2), CH3COOH(3), CH3COOC2H5(4). T t tăng d n nhi t ñ sôi là: A.1-2-3-4 B.1-2-4-3 D.2-4-1-3 C.4-1-2-3 Câu 128: Khi oxy hoá 2,2 gam 1 anñehit ñơn ch c thu ñư c 3 g axit tương ng. CTPT c a anñehit là: A.CH3CHO B.HCHO C.C2H5CHO D.C3H7CHO Câu 129: Oxy hoá m gam hh A ch a andehit propionic v i andehit axetic ta thu ñư c h n h p B ch a hai axit tương ng. T kh i hơi c a B so v i A là a, a có giá tr trong kho ng: A. 1.364<a<1.275 B. 1<a<1.314 C. 1.034<a<1.68 D. 1.275<a<1.364 Câu 130: Ch dùng dung d ch axít sunfuric có th nh n bi t ñư c nh ng ch t nào trong s các ch t sau ñây: Rươu etylic, toluen, anilin, natri cacbonat, natri sunfit, natri phenolat, natri axetat. A. toluen, anilin, natri cacbonat, natri sunfit . B. toluen, anilin, natri sunfit, natri phenonlat. C.T t c các ch t trên D. Rươu etylic, toluen, anilin, natri cacbonat, natri axetat. Câu 131: H p ch t A ch a CHO trong ñó O chi m 37.21%. A ch h a m t lo i nhóm ch c. Cho m t mol A ph n ng v i Ag2O/NH3 dư thu ñư c 4 mol Ag. CTCT c a A là: A.OHC-CH2-CH2-CHO B.CH3-CH(CHO)2 C.HCHO D.C A và B ñ u ñúng. Câu 132: H n h p A g m 1 rư u no ñơn ch c và m t axit no ñơn ch c, chia A thành 2 ph n b ng nhau : Ph n 1: B ñ t cháy hoàn toàn th y t o 3,36l CO2(ñktc). Ph n 2: ðư c este hoá hoàn toàn và v a ñ t o ra 1 este. ð t cháy este này thì lư ng nư c thu ñư c là: B.2.7 A.1.8 C.5.4 D.1.35 Câu 133: Cho 17,4 g h n h p hai anñehit ñơn ch c no k ti p nhau trong dãy ñ ng ñ ng tác d ng h t v i dung d ch AgNO3/NH3 thu ñư c 86,4 gam Ag. CTPT hai anñehit là: B.HCHO và C2H5CHO A.C2H5CHO và CH3CHO C.HCHO và CH3CHO D.C3H7CHO và C4H9CHO Câu 134: Công th c c a m t anñehit no có d ng (C2H3O)n thì công th c phân t c a anñehit là: A.C4H6O2 B.C6H9O3 C.C2H3O D.C8H12O4 Câu 135: Cho 6 gam anñehit tác d ng v i dung d ch AgNO3/NH3 dư ta thu ñư c 86,4 gam Ag ↓. Công th c anñehit là : A. H - CHO B. HOC - CHO C. CH2 = CH - CHO D. CH3-CH2-CHO Câu 136: ð t cháy hoàn toàn 0,88g h n h p 2 este ñ ng phân ta thu ñư c 1,76g CO2 và 0,72g H2O. CTPT c a 2 este là : A. C3H6O2 B. C2H4O2 C. C4H8O2 D. C5H10O2

http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com

Tài li u chia s trên m ng

Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn Câu 137: Cho 4,2g este ñơn ch c no E tác d ng v i dung d ch NaOH ta thu ñư c 4,76g mu i Na. V y CTCT c a E có th là : A. CH3 - COOCH3 B. C2H5 - COOCH3 C. HCOOCH3 D. T t c ñ u sai Câu 138: A có ph n ng tráng gương, tác d ng v i Na gi i phóng H2 nhưng không tác d ng v i dung d ch NaOH. V y CTCT c a A là : A. CH3 - CH(OH) - CHO B. HO - CH2 - COOH D. HCOOC2H5 C. HCOOCH3 Câu 139: Este hoá m t rư u no m t l n rư u b ng m t axit no ñơn ch c. Maxit = Mrư u (M là KLPT). Kh i lư ng cacbon có trong este b ng m t n a KLPT hai ch t ban ñ u . CTPT c a este thu ñư c là : A. C3H6O2 B. C4H8O2 C. C5H10O2 D. C6H12O2 Câu 140: Axit axetic có th ñư c ñi u ch b ng phương pháp nào trong công nghi p A. Chưng g B. T ng h p t axetilen C. C A và B D. Cho Natri axetat tác d ng v i H2SO4 Câu 141: A là este ñơn ch c, m ch h , không tham gia ph n ng tráng gương , có t l mc:mo = 9 : 8 . CTPT c a A là : A. C3H6O2 B. C3H4O2 C. C3H2O2 D. C A, B, C Câu 142: Phát bi u nào sau ñây sai : 1. Ch t A có ph n ng v i NaOH, và Na suy ra A ch có th là axit. 2. Nhi t ñ sôi c a HCHO nh hơn nhi t ñ sôi c a CH3CHO. 3. Khi th c hi n ph n ng clo hoá CH3CH2CH2COOH trong ñi u ki n ánh sáng thì ta thu ñư c s n ph m chính là CH3CH2CHClCOOH. A. 1, 2 B. 2, 3 C. 1, 3 D. 1 Câu 143: Hai ch t h u cơ A, B k ti p nhau trong dãy ñ ng ñ ng , bi t % kh i lư ng O trong A và B là l n lư t là 53,33% và 43,24% (MA<MB). CTPT c a A và B là : A. C3H6O2 và C4H8O2 B. C2H4O2 và C3H6O2 C. CH2O3 và C2H4O3 D. C4H8O3 và C5H10O3 Câu 144: Tên theo IUPAC c a CH3 - CH(C2H5) - CH2 - CH(COOH) - CH3 là : A. Axit 2 - etyl - 4 - metyl butanoic B. Axit 2 - metyl - 4 -etyl butanoic C. Axit 2 - etyl - 4 - metyl hexanoic D. Axit 2,4 - ñimetyl hexanoic Câu 145: Cho 6,8 g X (ch a C,H,O) m ch h , không phân nhánh ph n ng v a ñ v i 0,15 mol Ag2O trong dung d ch NH3 ,to. Xác ñ nh CTPT c a X : A. C4H4O B. C3H2O2 C. C2H4O D. Không xác ñ nh Câu 146: Cho 4 l b m t nhãn ch a 4 ch t riêng bi t là CH3COOCH=CH2, HCOONa, C6H5OH, C2H5OH ( gi s các ch t ñó d ng dung d ch ). ð nh n bi t ñư c 4 ch t ñó ta có th dùng : A. AgNO3 /NH3 và Br2 B. Br2 và Na C. C A và B D. ðáp án khác o Câu 147: Anñehit X ph n ng v i Ag2O/NH3 ,t (v a ñ ) ch thu ñư c các s n ph m h u cơ và Ag. Bi t nA : nAg = 1 : 4 . CTCT có th có c a A là : B. HOC - CHO C. RCHO D. C A, B A. HCHO Câu 148: M t este A ñơn ch c m ch h , trong phân t ch a không quá 4 nguyên t cacbon. Cho A tác d ng v i dung d ch NaOH cho m t mu i có kh i lư ng phân t b ng 34/37 kh i lư ng phân t c a este. CTCT phù h p c a A là : A. CH3COOCH3 B. HCOOC3H7 C. C2H5COOCH3 D. HCOOC2H5 Câu 149: Trong các phát bi u sau, phát bi u nào sai : 1. Axit axetic có ph n ng v i Cu(OH)2 ñi u ki n thư ng http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com Tài li u chia s trên m ng

Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn
2. CTCT thu g n c a anñehit no là CnH2n + 1CHO 3. Axit không no như axit acrylic cho ph n ng trùng h p 4. Thu phân este trong môi trư ng ki m là ph n ng m t chi u A. 1, 3, 4 B. 3 C. 4 D. 2 Câu 150: Th t tăng d n tính axit nào sau ñây ñư c s p x p ñúng : A. HO-CH2-COOH < O2N-CH2-COOH < Cl-CH2-COOH < F-CH2-COOH B. Cl-CH2-COOH < F-CH2-COOH < HO-CH2-COOH < O2N-CH2-COOH C. HO-CH2-COOH < Cl-CH2-COOH < F-CH2-COOH < O2N-CH2-COOH D. O2N-CH2-COOH < HO-CH2-COOH < Cl-CH2-COOH < F-CH2-COOH Câu 151: 2 ch t A, B có CTPT là C4H7ClO2 A + NaOH → mu i A' + NaCl + C2H5OH B + NaOH → mu i B' + NaCl + C2H4(OH)2 CTCT c a A và B l n lư t là : A. ClCH2COOC2H5 và CH3COOCH2CH2Cl B. ClCH2COOC2H5 và CH3COOCHClCH3 C. ClCH2CH2COOCH3 và CH3COOCHClCH3 D. K t qu khác Câu 152: H p ch t h u cơ A t n t i ñi u ki n thư ng có CTPT C3H6O2 . A có th là : A. Axit hay este ñơn ch c no B. Rư u 2 ch c chưa no có m t liên k t π C. Xeton hay anñehit no ñơn ch c D. T t c ñ u ñúng Câu 153: Oxi hoá 10,2 g h n h p 2 anñehit k ti p nhau trong dãy ñ ng ñ ng ngư i ta thu ñư c 2 axit cacboxylic no ñơn ch c. ð trung hoà h n h p này c n dùng 200ml dung d ch NaOH 1M. CTCT 2 anñehit là : A. HCHO và CH3CHO B. CH3CHO và C2H5CHO C. C2H5CHO và C3H7CHO D. K t qu khác Câu 154: Trong công nghi p,ñ s n xu t gương soi và ru t phích nư c, ngư i ta d a vào ph n ng hóa h c nào sau ñây : A. Axetilen tác d ng dd AgNO3 trong NH3 B. Anñêhit fomic tác d ng dd AgNO3 trong NH3 C. Dung d ch glucozơ tác d ng dd AgNO3 trong NH3 D. Saccarozơ tác d ng dd AgNO3 trong NH3 Câu 155: Cho 3,5g h p ch t ñơn ch c X (ch ch a C, H, O) ph n ng v a ñ v i dung d ch AgNO3/NH3 thu ñư c 10,8g Ag. Bi t r ng tên c a nó có ti p ñ u ng . CTCT X là : B. CH2=C(CH3)-CHO A. CH2=CH-CH2-CHO C. CH2 - CH - CHO D. CH3 H C=C CH2 H CHO Câu 156: ð t cháy hoàn toàn P g h n h p A g m 2 ch t X,Y là ñ ng ñ ng c a anñêhít focmic ñư c 14,08 g CO2 . M t khác l y P g A cho ph n ng hoàn toàn v i AgNO3 dư trong dung d ch NH3 thu ñư c 25,92 g Ag .Tính P ? A. 6,4 g B. 1,4 g C. 4,6 g D. 2,8 g

http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com

Tài li u chia s trên m ng

Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn

CHƯƠNG IV: H P CH T CAO PHÂN T

VÀ V T LI U POLIME

Câu 1: Trong s các polime dư i ñây lo i nào có ngu n g c t xenlulozơ (1) s i bông (2) tơ t m (3) len lông c u (4) tơ enang (5) tơ visco (6) tơ nilon-6 (7) tơ axêtat (8) tơ nilon 6,6 A: (1), (3), (5) C: (1), (3), (5), (8) B: (1), (5), (7) D: (1), (5), (7), (8) ðáp án: B Câu 2: Saccarozơ có th t o ra este có 8 g c c a axit axêtat trong phân t . ðó là: C: C28H38O19 A: C20H40O27 B: C20H38O19 D: C28H38O17 http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com Tài li u chia s trên m ng

Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn
ðáp án: B Câu 3: Trong s các phát bi u sau phát bi u nào là không ñúng: A: nhi t ñ thu ng glucozơ, fructozơ, mantozơ và saccarozơ ñ u hoà tan Cu(OH)2 t o dung d ch xanh lam. B: Glucozơ và fructozơ ñ u ph n ng v i H2 (Ni, to) t o poliancol. C: Xenlulozơ là luôn có 3 nhóm -OH trong phân t . D: Glucozơ , fructozơ, mantozơ b oxi hoá b i Cu(OH)2 cho k t t a ñ g ch. ðáp án: C Câu 4: Phát bi u nào sau ñây ñúng : (1)- Protit là h p ch t cao phân t thiên nhiên có c u trúc ph c t p. (2)- Protit ch có trong ñ ng v t và ngư i. (3)- Cơ th ngư i và ñ ng v t không th t ng h p ñư c protit t ch t vô cơ mà ch t ng h p t axit amin. (4)- B n ñ i v i nhi t, axit, bazơ ki m. A: (1), (3) C: (1), (3), (4) B: (1), (2), (3) D: (2), (3) ðáp án: A Câu 5: Nh ng phát bi u nào sai: (1)- Tinh b t có trong t bào th c v t. (2)- ð nh n ra tinh b t ngư i ta dùng dung dich I2. (3)- Tinh b t là h p ch t cao phân t thiên nhiên. (4)- Tinh b t là polime m ch không phân nhánh. (5)- Tinh b t sinh ra trong cơ th ñ ng v t do s ñ ng hoá khí CO2. A: (1), (4), (5) C:(3), (4), (5) B: (4), (5) D: Không có ðáp án: B

Câu 6: Dung d ch A g m HCl có pH = 2. ð trung hoà hoàn toàn 0,59g h n h p 2 amin ñơn ch c no, b c 1 ph i dùng 1 lit dung d ch A. Tìm CTPT c a 2 amin: A: CH3NH2 và C4H9NH2 C: C2H5NH2 và CH3NH2 D: CH3NH2 và C4H9NH2 ho c C2H5NH2 B: C3H7NH2 ðáp án: D Câu 7: ð t hoàn toàn 1 amin thơm b c 1 X thu ñư c 1,568 lit khí CO2, 1,232 lit hơi nư c và 0,336 lit khí trơ. ð trung hoà h t 0,05 mol X c n 200ml dung d ch HCl 0,75M. Bi t các khí ño ñi u ki n tiêu chu n. Xác ñ nh CTPT c a X: C: (C6H5)2NH A: C6H5NH2 B: C2H5NH2 D: C7H11N3 ðáp án: D Câu 8 :Phát bi u nào sai: A: Anilin là bazơ y u hơn NH3 do nh hư ng hút e c a vòng thơm lên nhóm –NH2 b ng hi u ng liên h p. B: Anilin không làm ñ i màu gi y quỳ tím m. C: Anilin tác d ng ñư c v i HBr vì trên N còn dư ñôi e t do . D: Nh có tính bazơ nên anilin tác d ng ñư c v i dung d ch Br2. ðáp án:D Câu 9: Ph n ng nào ch ng t glucozơ có d ng m ch vòng: http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com Tài li u chia s trên m ng

Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn
A: Ph n ng este hoá v i (CH3CO)2O. B: Ph n ng c ng H2 (Ni, to). C: Ph n ng v i CH3OH/HCl. D: Ph n ng kh b ng HI trong ng kín. ðáp án: C Câu 10: Hexan metylen ñiamin ph n ng v i H2SO4 cho t i ña bao nhiêu s n ph m: A: 2 C: 3 B: 4 D: không có. ðáp án: B Câu 11: Amin C3H7N có t t c bao nhiêu ñ ng phân: A: 3 C: 5 B: 6 D: K t qu khác ðáp án: D Câu 12: S p x p các ch t sau theo th t tăng d n tính bazơ: (1) NH3 (2) CH3NH2 (3) C6H5NH2 (4) (CH3)2NH (5) (C6H5)2NH A: (5), (1), (3), (4), (2) B: (5), (3), (4), (1), (2) C: (5), (3), (1), (2), (4) D: (4), (2), (1), (3), (5) ðáp án: D Câu 13: Khi clo hoá P.V.C ta thu ñư c m t lo i tơ clorin ch a 66,7% clo. H i trung bình m t phân t clo tác d ng v i bao nhiêu m t xích P.V.C A: 1 C: 2 B: 3 D: Không xác ñ nh ðáp án: C Câu 14: Các ti n t ñi, tri, tetra trong tên c a chu i peptit là ñ ch : A: T ng s liên k t peptit trong chu i. B: T ng s phân t aminoaxit t o thành chu i. C: S phân t nư c t o ra trong quá trình t o thành chu i. D: C A và B. ðáp án: A

Câu 15: T công th c c a xenlulozơ [C6H7O2(OH)3]n, ngư i ta suy ra ñư c tính ch t hoá h c ñúng c a xenlulozơ là gì: A: Mang ñ y ñ tính ch t c a m t rư u ña ch c. B: Có tham gia ph n ng thu phân. C: Có tính ch t c a este. D: C A và B ðáp án: B . Câu 16: Có th phân bi t: lòng tr ng tr ng, glixerin, glucozơ b ng m t hoá ch t duy nh t là: A: Cu(OH)2/NaOH C: AgNO3/NH3 B: Br2 D: HNO3 ðáp án: A Câu 17: Ch n câu sai: (1) Amino axit thư ng là ch t r n k t tinh, có nhi t ñ nóng ch y cao http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com Tài li u chia s trên m ng

Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn
(2) Amino axit không tan trong nư c nhưng tan ñư c trong các dung môi h u cơ. (3) Amino monoamino monocacboxylic có M là s l , còn ñiamino monocacboxylic có M là s ch n. (4) Các ñi saccarit có nhi t ñ nóng ch y cao hơn các mono saccarit. (5) Protit tác d ng v i dung d ch CuSO4 và dung d ch ki m cho màu vàng s m. (6) Xenlulozơ và amilozơ pectin ñ u có nhóm -OH nhưng không tan trong nư c. A: (2), (3), (5). C: (5), (6). B: (2), (5). D: (2), (4), (5). ðáp án: B

Câu 18: M t nhà máy ñư ng m t ngày x lí 30 t n mía. Trong quá trình s n xu t c 1 t mía cho 65 lit nư c mía v i n ng ñ ñư ng là 7,5% và d=1,103g/ml. Cô ñ c dung d ch thành m t ch a 10% ñư ng. T ñó ñi u ch ñư ng thô. Tính lư ng nư c cho bay hơi trong m i ngày s n xu t: A: 5,377 t n. C: 5,377 kg. B: 18,3 t n. D: 6990,6 kg. ðáp án: A Câu 19: Ngư i ta tách ñư c t m t lõi ngô 1 mono saccarit có CTPT là C5H10O5. Ch t này tác d ng ñư c v i H2 (Ni,to), kh ñư c AgNO3/NH3, chuy n ñư c Cu(OH)2 trong dung d ch thành dung d ch màu xanh lam. Công th c c u t o c a gluxit là: A: CH2OH-(CHOH)3-CH=O B: CH2OH-(CHOH)3-COOH C: CH2OH-CO-(CHOH)2-CH2OH D: K t q a khác. ðáp án: A

Câu 20: Cho các ch t sau, ch t nào là monosaccarit: (1) CH2OH-(CHOH)4-CH2OH (2) CH2OH-(CHOH)4-CH=O (3) CH2OH-CO-(CHOH)3-CH2OH (4) CH2OH-(CHOH)4-COOH (5) CH2OH-(CHOH)3- CH=O A: (1), (3) C: (2), (3), (5) B: (1), (5) D: (2), (3), (4), (5) ðáp án: C Câu 21: Ch n phát bi u sai: A: B n ch t c u t o hoá h B: B n ch t c u t o hoá h C: B n ch t c u t o hoá h D: Qu n áo nilon, len, tơ t ðáp án: D
c c a s i bông là xenlulozơ. c c a tơ t m và len là protit. c c a tơ nilon-6 là poliamit. m nên gi t v i xà phòng có ñ ki m cao.

Câu 22: Peptit A có M=307 và ch a 13,7% N. Khi thu phân m t ph n thu ñư c 2 peptit B và C. Bi t 0,48g B ph n ng v i 0,006 mol HCl và 0,708g C ph n ng v i 0,006 mol KOH. Công th c c u t o c a A là: http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com Tài li u chia s trên m ng

Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn
A: H2N-C2H4-CO-NH-C2H4-CO-NH-C8H8-COOH. B: H2N-CH2-CO-NH-C2H4-CO-NH-C8H8-COOH. C: H2N-C2H4-CO-NH-C8H8-CO-NH-C2H4-COOH. D: H2N-C2H4-CO-NH-C2H4-CO-NH-C6H4-COOH .ðáp án: A Câu 23: Khi thu phân hoàn toàn 1 mol tri peptit X thu ñư c 2 mol axit glutamic, 1 mol alanin và 1mol NH3. X không ph n ng v i 2,4-ñinitro flobenzen và có m t nhóm –COOH t do. Công th c c u t o phù h p là: A: CH3-CH2-CO-NH-CH2-CO-NH-CH-CO-NH-CH(CH3)-COOH. CH=CH-CO-NH2. B: HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH-(CH2)2-COOH. CO-NH2 C: NH - CH-CO - NH- CH - CO-NH-CH(CH3)-COOH O=C (CH2)2-CO-NH2 . CH2- CH2 D: K t qu khác. .ðáp án: C

Câu 24: Ngư i ta ñi u ch anilin b ng cách nitro hoá 500g benzen r i kh h p ch t nitro sinh ra. Kh i lư ng anilin (g) thu ñư c là bao nhiêu, bi t r ng hi u su t m i giai ño n ñ u ñ t 78%. A: 346,7 C: 362,7 B: 315,9 D: k t qu khác . ðáp án: D Câu 25 : Nh n xét nào sau ñây sai: A: Gluxit hay cacbohidrat ( Cn(H2O)m) là tên chung ñ ch các lo i h p ch t thu c lo i polihidroxi anñêhit ho c polihiñroxi xêton. B: Gluxit hi n di n trong cơ th v i nhi m v ch y u là cung c p năng lư ng. C: Monosaccarit là lo i ñư ng ñơn gi n nh t, không thu phân ñư c. D: Polisaccarit là lo i ñư ng khi thu phân trong môi trư ng bazơ s cho nhi u monosaccarit. E: M i lo i ñư ng có r t nhi u ñ ng phân do v trí tương ñ i c a các nhóm –OH trên m ch Cacbon. .ðáp án: D Câu 26: Phát bi u nào sau ñây ñúng: (1) polime dùng ñ s n xu t tơ, ph i có m ch không nhánh, x p song song, không ñ c, có kh năng nhu m màu… (2) Tơ nhân t o là lo i ñư c ñi u ch t nh ng polime t ng h p như tơ: capron, clorin, terilen… (3) Tơ visco và tơ axetat ñ u là lo i tơ thiên nhiên. A: (1) C: (3) B: (2), (3) D: c 3 câu .ðáp án: A Câu 27: Cho quỳ tím vào phenylalanin trong nư c nh n th y: A: Quỳ tím hoá xanh. B: Không xác ñ nh ñư c vì phenylalanin không tan trong nư c. C: Quỳ tím không ñ i màu. D: Không xác ñ nh ñư c vì không rõ ñ pH . ðáp án: C http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com Tài li u chia s trên m ng

Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn Câu 28: Cho các công th c sau: [- NH – ( CH2)6 – NH – CO – (CH2)4 – CO -] [- NH – ( CH2 )5 – CO-] [ - NH – ( CH2)6 – CO – ] [ - CH2 – CH( C6H5) –] [ - CO – C6H5 – CO – O – CH2 – CH2 – O -] Th t s p x p ñúng tên g i c a các công th c trên là: A: Tơ nilon – 6,6 ; tơ nilon -6, tơ nilon-7, PS, Dacron. B: Tơ nilon – 6,6 ; PS, Dacron; tơ nilon-7;tơ nilon -6 C: Dacron; tơ nilon-7;tơ nilon -6; PS; Tơ nilon – 6,6 . D: không có th t nào ñúng. . ðáp án: A Câu 29: Trong lipit không tinh khi t thư ng còn l n m t lư ng nh axit monocacboxylic t do. S mg KOH c n ñ trung hoà axit t do có trong 1g lipit g i là ch s axit c a lipit. Kh i lư ng NaOH c n ñ trung hoà 5 g lipit có ch s axit b ng 7 là: A: 25 g C: 0,25g B: 0,025 g D: 0,0025 g .ðáp án: B Câu 30: Hãy cho bi t s khác bi t v ñ c ñi m c u t o, ñ nh nghĩa gi a ph n ng trùng ngưng và ph n ng trùng h p: A: Ph n ng trùng h p thì monome ch có 1 liên k t kép và gi i phóng H2O, còn ph n ng trùng ngưng thì monome có 2 liên k t kép và gi i phóng H2O. B: Ph n ng trùng h p thì monome ph i có liên k t kép và không gi i phóng H2O, còn ph n ng trùng ngưng thì monome ph i có t 2 nhóm ch c tr lên và có gi i phóng H2O. C: Ph n ng trùng h p thì monome ph i có liên k t kép và gi i phóng H2O, còn ph n ng trùng ngưng thì monome ph i có t 2 nhóm ch c tr lên và có gi i phóng H2O. D: Ph n ng trùng h p thì mononme ph i ch a 2 nhóm ch c tr lên và không gi i phóng H2O, còn ph n ng trùng ngưng thì monome ph i có liên k t kép và gi i phóng H2O. ðáp án: B Câu 31: Tơ là: A: Nh ng polime thiên nhiên ho c t ng h p có th kéo thành s i dài và m nh. B: Nh ng polime t ng h p có ch a nhi u nhóm ch c amit. C: Nh ng polime ñư c ch bi n b ng con ñư ng hoá h c. D: Nh ng polime có s n trong t nhiên. .ðáp án: A Câu 32: T i sao tơ poliamit l i kém b n v m t hoá h c : A: Có ch a nhóm –COOH. B: Có ch a liên k t peptit. C: Có ch a nhóm peptit. D: Có ch a nhóm –NH2. .ðáp án: C

http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com

Tài li u chia s trên m ng

Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn Câu 33: Nh a bakelit ( m t d ng c a phenolformandehit) có tính b n cơ h c cao, ch u ñư c ma sát, va ch m. Hãy cho bi t c u trúc c a nh a bakelit thu c lo i nào sau ñây: A: M ch không nhánh. B: M ch không gian. C: M ch có phân nhánh. D: c A, B, C ñ u sai. .ðáp án: B Câu 34: Hoàn thành sơ ñ sau: Propanol – 1 → Y→ Z → Alanin Y, Z là nh ng ch t nào: A: C2H5CHO và CH2 = CHCl – COOH B: C3H7O2 và CH2Cl – CH2 – COOH C: C2H5COOH và CH3CHClCOOH. D: B và C sai. ðáp án: C Câu 35: Cho các polyme thiên nhiên sau: Y(C5H8)n; Z:(-NH-R-CO-)n C:(C6H10O5)n ; Nh n xét ñúng là: A.X là xenlulozơ B.Y là ch t d o C.Z là tơ t m ðáp án: D

D.A,C ñúng

Câu 36: Ch dùng dung d ch AgNO3/NH3,ta có th không phân bi t ñư c ch t nào sau ñây: A.glucozơ và saccarozơ B.glucozơ và glixerin C.saccarozơ và mantozơ D.glucozơ và mantozơ ðáp án:D Câu 37: ð t cháy hoàn toàn 1 ch t ñư ng thì thu ñư c 1,32 g CO2 và 0,495 g H2O. Phân t kh i c a ñư ng trên g p 1,9 l n phân t kh i glucozơ. Công th c c a ñư ng là : B. C12H22O11 C.(C6H10O5)n D. (C6H12O6)2 A. C6H12O6 ðáp án: B Câu 38: Dung d ch saccarozơ tinh khi t không có tính kh nhưng khi ñun nóng v i dung d ch H2SO4 l i có th cho ñư c ph n ng tráng gương. ðó là do: A. ðã có s t o thành andehyt sau ph n ng . B. Trong phân t saccarozơ có ch a este vinyl ñã b thu phân. C. Saccarozơ tráng gương ñư c trong môi trư ng axit . D. Saccarozơ ñã cho ph n ng thu phân t o glucozơ và fructozơ ðáp án: D Câu 39: So sánh tính bazơ c a các h p ch t d a trên s lai hoá c a N : R-CN; RCH=N-R’; RNH2 S p x p theo th t tăng d n v ñ m nh a). RNH2 < RCH=N-R’ < R-CN. b). R-CN< RCH=N-R’< RNH2. c). RCH=N-R’< RNH2< R-CN. http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com Tài li u chia s trên m ng

Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn
d). RNH2< R-CN< RCH=N-R’. ðáp án ñúng : B

Câu 40:
ð kh nitrobenzen thành anilin ta có th dùng các ch t nào sau ñây: 1) Khí H2 2) Mu i FeSO4 3) Khí SO2 4) Fe + dd HCL a) 1,4 b) 1,2 c)2,3 d)Ch có 4. ðáp án ñúng : d.

Câu 41 :
S p x p các ch t sau ñây : CH3OH, CH3NH2, C2H5NH2 theo th t nhi t ñ sôi tăng d n a) CH3NH2 < C2H5NH2< CH3OH. b) CH3OH< C2H5NH2< CH3NH2. c) CH3NH2< CH3OH< C2H5NH2. d) C2H5NH2< CH3NH2< CH3OH. ðáp án ñúng : a.

Câu 42: M t dung d ch ch a hai amino axit : glixin( pI = 5.97) và lixin ( pI= 9.74) ( pI: ñi m ñ ng ñi n).N u ñi n phân dung d ch pH= 5.97 và pH= 9.74 thì có hi n tư ng gì x y ra a) pH1= 5.97 ca hai aminoaxit ñ ng yên pH2= 9.74 c hai ñi v an t b) pH1= 5.97 glixin ñ ng yên , lixin ñi v an t pH2= 9.74 glixin ñi v cat t , lixin ñúng yên. c) pH1= 5.97 c hai ñi v cat t pH2= 9.74 c hai ñi v an t. d) pH1= 5.97 glixin ñ ng yên, lixin ñi v cat t . pH2= 9.74 glixin ñi v an t, lixin ñ ng yên. ðáp án ñúng: d. Câu 43 :
Trong các aminoaxit sau ch n A.A trung tính, bazơ, axit. 1) CH3-CH(NH2)-COOH 2) H2N-CH2- (i-butyl)-C OOH 3) HOOC- CH2- CH(NH2)-COOH 4) H2N-(CH2)4-CH(NH2)-COOH a)1-2 trung tính , 4 axít, 3 bazơ b)1 trung tính, 2-3-4 axit, 4 bazơ c)1-2 trung tính, 3 axit, 4 bazơ d)2 trung tính, 1-3 axit, 4 bazơ ðáp án ñúng : c.

Câu 44: Có bao nhiêu ñipeptit có th t o ra t 2 A.A là alanin và glixin a) 2 b)3 c)4 d)1
ðáp án ñúng: b.

Câu 45 : http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com Tài li u chia s trên m ng

Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn
Có bao nhiêu tri peptit có th t o ra t ba A.A : alanin, glixin, tysosi a)9 b) 18 c) 6 d) 27

ðáp án ñúng : d. Câu 46 :Trong các phát bi u sau v s trùng h p c a stiren cho ra polistiren. 1) Polistiren d ng m ch th ng. 2) Khi trùng h p stiren n u có thêm 1 ít divinylbenzen thì ch t trùng h p s có cơ c u m ng không gian. 3) T l ñivinylbenzen : stiren càng l n thì polime thu ñ oc càng c ng Ch n phát bi u sai a) Ch có 1 b) ch có 2 ðáp án ñúng : d. c) ch có 3 d) không có phát bi u náo sai.

Câu 47 : Thu phân hoàn toàn 200 gam h n h p g m tơ t m và lông c u thì thu ñư c 31.7 gam glyxin.Ph n trăm c a glyxin trong tơ t m và lông c u là 43.6% và 6.6%.Thành ph n % kh i lư ng c a h n h p ban ñ u là (%) : .Tơ t m Lông c u Tơ t m Lông c u
A.25, 75 C.50, 50 E. Không xác ñ nh ñư c. B. 43.6, 6.6 D. Thành ph n khác.

Câu 48 :T rong công th c C2H5O2N có bao nhiêu ñ ng phân aminoaxit : A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5. ðáp án : A Câu 49 : ð t cháy m t amin thơm b c nh t X thu ñư c 1.568 lít khí CO2 và 0.336 lít khí trơ.ð trung hoà h t 0.05 mol X c n dùng 200 ml dung d ch HCL 0.75 M. Bi t các th tích khí ño ñktc.Xác ñ nh công th c phân t c a amin. A. C6H5NH2 B. (C6H5)2NH2 D. C7H11N3 C. C2H5NH2 ðáp án ñúng : D. Câu 50 : A là m t a-aminoaxit no ch ch a m t nhóm –NH2 và m t nhóm –COOH. Cho 15.1 gam A tác d ng HCL dư ta thu ñư c 18.75 gam mu i clohiñrat c a A.V y công th c c u t o c a A là : B. H2N-CH2-COOH. A. CH3-CH(NH2)-COOH. C. H2N-CH2-CH2-COOH. D. CH3-CH2-CH(NH2)-COOH. E. K t qu khác. http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com

Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn
ðáp án ñúng : E

Câu 52 :
Nh ng ch t sau ñay ch t nào là lư ng tính : A. H2N-CH2-COOH B. C. NaHCO3 ðáp án ñúng : E. B. CH3COONH4 D. (NH4)2CO3 E. T t c ñ u ñúng.

Câu 53 :
.A là h p ch t h u cơ có công th c phân t là C5H11O2N. ðun A v i dung d ch NaOH thu ñư c m t h n h p ch t có công th c phân t là C2H4O2Na và ch t h u cơ B, cho hơi B qua CuO/to thu ñu c ch t h u cơ D có kh năng cho ph n ng trang gương. Công th c c u t o c a A la : A. CH3(CH2)4NO2 B. H2NCH2COOCH2-CH2-CH3. B. H2NCH2-COO-CH(CH3)2 C. D. H2NCH2-CH2-COOC2H5. E. CH2=CH-COONH3-C2H5. ðáp án ñúng : B

Câu 54+55 :
Cho 20 gam h n h p g m 3 amin ñơn ch c no ñ ng ñ ng liên ti p tác d ng v a ñ v i dung d ch HCL 1M, cô c n dung d ch thu ñư c 31.68 h n h p mu i. 1. Th tích dung d ch HCL ñã dùng là : A. 100 B.16 C.32 D.320 E. K t qu khác.

ðáp án ñúng : D 2. N u 3 amin trên ñ oc tr n theo t l mol 1 : 10 : 5. Theo th t kh i lư ng phân t tăng d n thì công th c phân t c a 3 amin là : A. CH3NH2 ; C2H5NH2 ; C3H7NH2. C. C3H9N ; C4H11N ; C5H13N. E K t qu khác B. C2H7N ; C3H9N ; C4H11N. D. C3H7N ; C4H9N ; C5H11N

http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com

Tài li u chia s trên m ng

Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn
ðáp án ñúng : B.

Câu 56 :
Khi ñ t các ñ ng ñ ng c a metylamin . T l th tích K= V(CO2) : V(H2O) bi n ñ i như th nào theo s lư ng nguyên t cacbon trong phân t ? A. 0,4 < K< 1 C. 0.75 < K < 1 ðáp án ñúng :A. B. 0.25 < K < 1 D. 1 < K < 1.5 E. K t qu khác.

Câu 57+58 :
Có 1 lo i lipit ñơn gi n ( gi s ch s axit= 7), gi thi t thu c lo i triolein hay glixeerin trioleat. a) Ch s i t c a lipit là : A.86.2 B. 68.2 C.98.8 D. 57.7 E. 52.4

ðáp án ñúng : A b) Ch s xà phòng hoá c a lipit là : A. 177 B.157 C. 173 D.183 E.197

ðáp án ñúng : E.

Câu 59 :
Cho 18.32 gam 2,4,6 trinitro phenol vào m t chai b ng gang có th tích không ñ i 560 cm3. ð t kíp n vào chai r i cho n 1911 oC . Tính áp su t (atm) trong bình t i nhi t ñ ñó bi t r ng s n ph m n là h n h p CO, CO2, N2, H2 và áp su t th c t nh hơn áp su t lí thuy t 8%. A. 207,36 ðáp án ñúng : B. B. 211,968 C. 201 D.230,4 E. K t qu khác.

Câu 60 :
Cho các dung d ch ch a các ch t sau : X1 : C6H5NH2 X2 : CH3-NH2 X3 : H2N-CH2-COOH X5 : H2N- (CH2)4- CH(NH2)-COOH. Dung d ch nào làm gi y quỳ tím hoá xanh : A.X1, X2, X5 B. X2, X3, X4 X4 : HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH

http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com

Tài li u chia s trên m ng

Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn
C. X2, X5 ðáp án ñúng : C. D. X1, X5, X4 E. K t qu khác.

Câu 61 :
M t gluxit X có các ph n ng di n ra theo sơ ñ : X Cu ( OH )  → Dung d ch xanh lam t   2 / NaOH  → K t t a ñ g ch. X là : A. Glucôzơ B Fructôzơ C.Saccarozo ðáp án ñúng : E. D. Mantozo E. A,D
0

Câu 62 : Xenlulozo trinitrat là ch t d cháy và n m nh, ñư c ñi u ch t xenlulozo và axit nitric. Tính th tích(l) axit nitric 99.67% có kh i lư ng riêng 1.52g/ml c n ñ s n xu t 59,4 kg xenlulozo trinitrat v i hi u su t 90%.
A. 27.6 C. 26.5 ðáp án ñúng : E. B.32.5 D. 32.4 E. K t qu khác.

Câu 63 :Fructozo không cho ph n ng nào sau ñây :
A.Cu(OH)2 D. dung d ch Br2 ðáp án ñúng : D. B. (CH3CO)2O E. H2/Ni,to C.Dung d ch AgNO3/NH3

Câu 64 : Kh i lư ng gam glucozo c n ñ ñi u ch 0,1 lit rư u etylic ( kh i lư ng riêng 0.8 g/ml) v i hi u su t 80% là :
A.190 ðáp án ñúng : E. B.196.5 C.185.6 D.212 E. K t qu khác.

Câu 65 :
Mu n xét nghi m s có m t c a ñư ng glucozo trong n ơc ti u, ta có th dùng thu c th nào sau ñây : A. Gi y ño pH C. Thu c th Feling E. C D,B,C ñ u ñúng. http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com B. Dung d ch AgNO3 D. Cu(OH)2

Tài li u chia s trên m ng

Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn
ðáp án ñúng E. Câu 66:Mantozơ là ñư ng có tính kh còn saccarozơ l i không có tính kh là b i vì: A.Do g c α-glucôzơ th 2 có kh năng m vòng t o –CH=O nguyên t C1. B.Do ñisaccarit có kh i lư ng phân t l n g p ñôi so v i monosaccarit h p thành nó. C. m i nguyên t C ñ u có liên k t phân c c và các nhóm ñư c liên k t H v i H2O ( C-O-C,O-H) ðáp án: A

Câu 67 M t s b nh nhân ph i ti p ñư ng vào cơ th theo ñư ng tĩnh m ch. ðó là ñư ng: A.Saccarôzơ B.Glucôzơ C.Fructôzơ ðáp án: B Câu 68: nhi t ñ phòng glucôzơ, fructôzơ(M=180) tr ng thái r n, trong khi ñó axit ôlêic có M=282 l i là ch t l ng là b i vì: A.Do glucôzơ, fructôzơ(M=180) có nhi u liên k t phân c c có 5 nhóm –OH t o liên k t H liên phân t . B.Do axit ôlêic g m h u h t các kiên k t không phân c c, ch có 1 nhóm –COOH là phân c c t o liên k t H liên phân t . C.C A và B ñ u ñúng. D.Lí do khác. ðáp án: C Câu 69:ð phân bi t glucôzơ và fructôzơ, ngư i ta dùng hoá ch t nào sau ñây: A.dd Br2 B.dd FeCl3 C.S d ng ñ ng th i c hai dd trên. D.Cho dd Br2 vào trư c sau ñó là dd FeCl3. ðáp án: D Câu 70: ðâu là CTCT c a nh a Bakelit: A.[-CH2-CHCl-CHCl-CHCl-]n B.[-CO-C6H4-CO-O-CH2-CH2-]n C.[-C6H4(OH)(CH2)-]n D.[-CH2-CH(OH)-]n ðáp án: C Câu 71: ð nh nghĩa prôtit: A.Là chu i h p b i nhi u α-axitamin n i v i nhau b ng liên k t peptit theo 1 tr t t nh t ñ nh và có c u trúc không gian ñ c thù. B.Là nh ng polime có tính d o. C.Là nh ng polime có d ng r n kéo thành s i dài và m nh. D.Do nhi u g c β-glucôzơ liên k t v i nhau nh càu n i β-1,4glucôzit. ðáp án: A Câu 72: Ta có th ch ng minh glucozơ có 5 nhóm –OH b ng ph n ng nào dư i ñây: A.Glucozơ tác d ng v i Cu(OH)2. http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com Tài li u chia s trên m ng

Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn
B.Ph n ng este hoá. C.Ph n ng kh Cu2+ và ph n ng v i dd AgNO3/NH3. D.Ph n ng kh glucozơ b ng HI trong ng kín. ðáp án: B

Câu 73:ð ng phân A c a C3H6O3 v a có tính ch t c a rư u v a có tính ch t c a axit và ph n ng tách nư c c a A t o ra ch t B làm m t màu dd nư c Br2 .Bi t s n ph m trùng ngưng c a A là [-O-(CH2)2CO-]n.CTCT c a A là: A.HO-CH2-CH2-COOH B.CH3-CH(OH)-COOH C.K t qu khác. ðáp án: A Câu 74:M t h p ch t h u cơ A m ch th ng có CTPT là C3H10O2N2. A tác d ng v i ki m t o thành NH3, m t khác A tác d ng v i axit t o thành mu i amin b c 1.CTCT c a A là: A.H2N-CH2-CH2-COONH4 B.CH3-CH(NH2)-COONH4 C.C A và B ñ u ñúng. D.CTCT khác. ðáp án: C Câu 75: ðâu là s n ph m chính khi trùng h p vinylclorua: A.[-CH2-CHCl-CH2-CHCl-]n B.[-CH2-CHCl-CHCl-CH2-]n C.α-α D.K t qu khác. ðáp án: A Câu 76: Cho 34,2g h n h p saccarozơ có l n mantozơ. Ph n ng hoàn toàn v i Ag2O/NH3 dư thu ñư c 0,215 g Ag. Tính ñ tinh khi t c a saccarozơ. A: 1% C: 99% B: 90% D: 10% ðáp án: C Câu 77: Mantozơ còn g i là ñư ng m ch nha là ñ ng phân c a: A Glucozơ C: fructozơ B:saccarozơ D: Tinh b t ðáp án: B Câu 78: Tráng gương hoàn toàn m t dung d ch ch a 27g glucozơ. Lư ng AgNO3 ñã dung là: A: 32,4g C: 51g B: 25,5g D: 21,7g ðáp án: C Câu 79: Thu phân hoàn toàn 1kg saccarozơ thu ñư c: A: 1kg glucozơ và 1kg fructozơ. B: 1kg glucozơ. C: 0,5 kg glucozơ và 0,5 kg fructozơ. D: 526,3g glucozơ và 526,3g fructozơ. ðáp án: D http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com Tài li u chia s trên m ng

Chuyên ñ Hoá H u cơ - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn Câu 80: Cho polime [NH-(CH2)5-CO-]n tác d ng v i dung d ch NaOH trong ñi u ki n thích h p. s n ph m sau ph n ng là : A.NH3 B.NH3 và C5H11COONa C.C5H11COONa D.NH2-(CH2)-COONa ðáp án: D Câu 81: Phát bi u nào sau ñây không ñúng: A. ñi u ki n thư ng,glocozo,fructozơ,mantozơ,saccarozơ ñ u hoà tan Cu(OH)2 t o dung d ch xanh lam. B. Glucozơ và fructozơ ñ u tác d ng v i H2(Ni,to) cho poliancol. C. Xenlulozo luôn có 3 nhóm OH. D. Glucozơ,fructozơ,mantozơ b oxi hoá b i Cu(OH)2 cho k t t a ñ khi ñun nóng. ðáp án: C Câu 82: Gluxit A có công th c ñơn gi n nh t là CH2O,ph n ng ñư c v i Cu(OH)2 cho dung d ch mà xanh lam.bi t 1,2 g A tác d ng hoàn toàn v i AgNO3/NH3 cho 1,728 g Ag. V y A có công th c phân t : B. C5H10O5 C. C12H22O11 D. (C6H10O5)n A. C6H12O6 ðáp án: B Câu 83 :ð t cháy h t a mol amino axit A ñư c 2a mol CO2 và a/2 mol N2. v y A là: A. NH2-CH2-COOH. B. NH2-CH2-CH2-COOH C. A ch a 2 nhóm -COOH trong phân t D. A ch a 2 nhóm –NH2 trong phân t . ðáp án: A Câu 84: M t h p ch t h u cơ X có % C=40,0; %H=6,7; %O=53,3. xác ñ nh công th c ñơn gi n nh t c a X . X là 1 mono,ñi,hay tri saccarit? Bi t r ng MX=180. công th c c u t o c a X là : A. CH2O,monosaccarit,C5H10O5. B. CH2O,disaccarit,C12H22O11. C. CH2O,trisaccarit,C6H12O6. D. k t qu khác. ðáp án: D Câu 85: Tính ch t ñ c trưng c a tinh b t là : (1)polisaccarit (2)Không tan trong nư c Thu phân t o thành: (4)glucozơ (5)fructozơ (6)Làm chuy n màu iot thành xanh lam (7)Dùng làm nguyên li u ñi u ch dextrin Nh ng tính ch t nào sai: A.2,7 B.2,6,7 C.4,6 D.3,5 ðáp án: D
(3) Có v ng t

http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com

Tài li u chia s trên m ng

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful