§Ò thi chän häc sinh giái cÊp côm s¬n ®éng M«n thi: Ho¸ häc Líp 12 - N¨m

häc 2007-2008 Ngµy thi:….. th¸ng …. N¨m 2007 Thêi gian lµm bµi: 120 phót C©u I: ( … ®iÓm) 1- ViÕt c¸c ®ång ph©n rîu bËc hai cã c«ng thøc ph©n tö lµ C5H12O. Gäi tªn c¸c hîp chÊt ®ã. 2- BiÕt c«ng thøc thùc nghiÖm cña mét an®ehit no (A) lµ (C2H3O)n. a/ H·y biÖn luËn x¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña A. b/ Trong c¸c ®ång ph©n cña A cã ®ång ph©n X m¹ch cacbon kh«ng ph©n nh¸nh. ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña X, gäi tªn X vµ viÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÒu chÕ cao su Buna tõ X. (C¸c chÊt v« c¬ vµ c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt kh¸c coi nh cã ®ñ). 3- ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng (ghi râ ®iÒu kiÖn, nÕu cã): a/ Tõ benzen ®iÒu chÕ axit picric (2,4,6- trinitrophenol), o – clo - pnitrophenol. b/ p- crezol t¸c dông víi NaOH. c/ Rîu benzylic t¸c dông lÇn lît víi: Na, CuO nung nãng (t¹o ra an®ehit), CH3COOH. d/ So s¸nh ®é linh ®éng cña nguyªn tö H trong nhãm – OH cña ph©n tö c¸c hîp chÊt sau: H2O, C2H5OH, C6H5OH, CH3COOH. Gi¶i thÝch? C©u II: ( … ®iÓm) 1- a/ Tõ tinh bét cã thÓ ®iÒu chÕ ®îc rîu etylic. Rîu etylic lµ nguyªn liÖu ®Ó ®iÒu chÕ axit axetic, ®ietyl ete, etyl axetat, cao su tæng hîp Buna. ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra vµ ghi râ c¸c ®iÒu kiÖn ph¶n øng (nÕu cã). b/ Mét häc sinh lµm thÝ nghiÖm ®iÒu chÕ etyl axetat b»ng c¸ch ®un nãng rîu etylic víi giÊm ¨n cã axit sunfuric lµm xóc t¸c. LiÖu thÝ nghiÖm ®ã cã thµnh c«ng hay kh«ng? V× sao? 2- Cho s¬ ®å ph¶n øng sau: o

C3H6

+Br2

NaOH, to (tØ lÖ mol BiÕt 1:1) axit ®a chøc . X¸c ®Þnh c¸c chÊt A, B, C, D, E vµ viÕt c¸c ph¬ng E lµ

A

+dd NaOH

B

+CuO, t

C

+Cu(OH)2

D

+dd H2SO4

E

tr×nh ph¶n øng díi d¹ng c«ng thøc cÊu t¹o. 3- a/ ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o vµ gäi tªn c¸c chÊt cã c«ng thøc ph©n tö C2H7O2N. BiÕt mçi chÊt ®Òu dÔ dµng t¸c dông víi dung dÞch HCl vµ víi dung dÞch NaOH. b/ ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng trùc tiÕp ®Ó t¹o ra tõng chÊt ë (a). c/ Cho biÕt ph¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó ph©n biÖt c¸c chÊt ë (a) víi nhau. C©u III (…..®iÓm): Cho hai dd axit H2SO4 A vµ B . 1) TÝnh C% cña A cµ B biÕt nång ®é % cña B lín h¬n A 2,5 lÇn vµ khi trén A víi B theo tû lÖ khèi lîng 7 : 3 th× ta thu ®îc dd C víi nång ®é 29%. 2) LÊy 50 ml dd C (d=1,27 g/ml) t¸c dông víi 200 ml dd BaCl2 1M . Läc vµ t¸ch kÕt tña. a) TÝnh CM cña axit HCl cã trong dd níc läc . Gi¶ thiÕt thÓ tÝch dd thay ®æi kh«ng ®¸ng kÓ. b) NÕu cho 21,2 gam Na2CO3 t¸c dông víi dd níc läc cã kÕt tña t¹o ra kh«ng? NÕu cã, khèi lîng lµ bao nhiªu? C©u IV: ( …. ®iÓm) Cho hçn hîp hai este ®¬n chøc (t¹o bëi hai axit lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nhau) t¸c dông hoµn toµn víi 1,5 lÝt dung dÞch NaOH

2,4M, thu ®îc dung dÞch A vµ mét rîu bËc mét B. C« c¹n dung dÞch A thu ®îc 211,2 gam chÊt r¾n khan. Oxi ho¸ B b»ng O2 (cã xóc t¸c) thu ®îc hçn hîp X. Chia X thµnh ba phÇn b»ng nhau. -PhÇn 1: cho t¸c dông víi Ag2O (d) trong dung dÞch amoniac thu ®îc 21,6 gam Ag. -PhÇn hai: cho t¸c dông víi NaHCO3 d, thu ®îc 4,48 lÝt khÝ (ë ®ktc). -PhÇn ba: cho t¸c dông víi Na (võa ®ñ) thu ®îc 8,96 lÝt khÝ (®ktc) vµ hçn hîp Y. Cho Y bay h¬i th× cßn l¹i 48,8 gam chÊt r¾n. X¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o vµ tÝnh thµnh phÇn phÇn tr¨m khèi lîng mçi este trong hçn hîp ban ®Çu. Cho: H = 1; C =12; N = 14; O =16; Na = 23; Al = 27; S =32; Fe = 56; Cu = 64. C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm. Së GD & §T b¾c giang K× thi chän häc sinh giái cÊp côm s¬n ®éng Côm s¬n ®éng N¨m häc 2007-2008 Híng dÉn chÊm M«n thi: Ho¸ häc Líp 12 B¶n híng dÉn chÊm cã 06 trang. C© u C© u I 1– C«ng thøc cÊu t¹o rîu bËc 2 cña C5H12O: Néi dung
§iÓm

1. CH3CH2CH2CH(OH)CH3 pentanol - 2

2. (CH3)2CH – CH(OH)CH3 3 – metyl butanol - 2

2 – A lµ (C2H3O)n hay (CH2CHO)n hay CnH2n(CHO)n lµ an®ehit no a/ => 2n = 2. n + 2 – n = n + 2 => n = 2 => an®ehit A cã c«ng thøc ph©n tö lµ: C2H4(CHO)2 X lµ ®ång ph©n cña A, cã m¹ch kh«ng ph©n nh¸nh => CTCT cña A lµ: b/ OHC – CH2 – CH2 – CHO butadial – 1,4 C¸c ptp:
N 1. OHC – (CH2 )2 – CHO + H2  i,t → HOH2C – (CH2)2 – CH2OH
0

Al O ,t  2. HOH2C – (CH2)2 – CH2OH     → CH2= CH– CH = CH2 + 2H2O
2 3

0

Na, p t 3. nCH2= CH– CH = CH2   ,→ (- CH2- CH = CH – CH2 -)n

0

3- a/ §iÒu chÕ axit picric:
1, +3HNO ® c 3 Æ H2SO4 ® c Æ NO2 NO2 + 2O 3H

NO2

§iÒu chÕ o – clo - p- nitrophenol:
1, +Br2
Br 2, +NaOH ® c Æ to, P cao
OH OH 3, +HNO 3 ®c Æ to, P ca o +H 2O NO2

0 Fe, t

Br +HBr
OH +NaBr

O H F ,t 0 e

O H C l +C Hl

4 ,

+l 2 C N 2 O

N 2 O

OH t0

ONa

b/

1,

+Na OH

+1/2H 2 CH3

CH3

p - Crezol
CH2OH 1, + NaOH
CH2OH 2, +CuO
C 2O H H 3 , +C 3CO H H O

c/

CH2ONa +1/2H 2
CHO +Cu +H2O
C 2O O H 3 H C C +H 2O

t0

H2S 4 ® O Æ c t0

d/

§é linh ®éng cña nguyªn tö H trong nhãm – OH cña c¸c hîp chÊt ®îc xÕp theo chiÒu t¨ng dÇn nh sau: C2H5OH < H2O < C6H5OH < CH3COOH * Gi¶i thÝch: §é linh ®éng cña nguyªn tö H trong nhãm – OH phô thuéc vµo ®é ph©n cùc cña liªn kÕt O – H. Nhãm cã hiÖu øng ®Èy electron lµm gi¶m ®é ph©n cùc cña liªn kÕt O – H; Nhãm cã hiÖu øng hót electron lµm t¨ng ®é ph©n cùc cña liªn kÕt O – H. Nhãm – C2H5 cã hiÖu øng ®Èy electron; nhãm – C 6H5 cã hiÖu øng hót eletron do vßng th¬m; Ph©n tö CH3COOH cã nhãm C = O cã hiÖu øng hót electron m¹nh. Do vËy thø tù ®é linh ®éng ®îc xÕp theo chiÒu nh trªn. 5,5
+ 0

C©u + §iÒu chÕ C2H5OH tõ tinh bét: II , 1,(C6H10O5)n + n H2O  H t→ n C6H12O6  1Tinh bét Glucoz¬ a/ m en 2, C6H12O6 2C2H5OH + CO2   → Rîu etylic

+ Tõ rîu etylic ®iÒu chÕ axit axetic,®ietyl ete, etyl 0,5 axetat,polibuta®ien. giÊm 1, C2H5OH + O2 men → CH3COOH + H2O   ,t (HoÆc: 2 C2H5OH + O2  C u→ 2 CH3CHO + 2 H2O  Mn 2 CH3CHO + O2 ,t→ 2 CH3COOH)  H SO dÆc , C 2, 2 C2H5OH 140→ C2H5- O - C2H5 + H2O  1,0 0
0

2+

0

2

4

0

3, CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 + H2O b 4, 2 C2H5OH  x td→ C4H6 + 2H2O + H2  ,p t 5, nCH2 = CH – CH = CH2 Na, → (- CH2 – CH = CH   CH2-)n
0

H2SO4 ®c t Æ

b/ ThÝ nghiÖm kh«ng thµnh c«ng. V× trong giÊm, nång ®é axit axetic qu¸ nhá (2-5%), nång ®é níc qu¸ lín (95- 98%), ph¶n øng este ho¸ hÇu nh kh«ng x¶y ra, ph¶n øng thuû ph©n este chiÕm u thÕ. 2/ E lµ axit ®a chøc, vËy C3H6 lµ xiclopropan. C¸c ptp: :1 1, C3H6 + Br2  1→ Br - CH2 - CH2 - CH2 - Br  (A) 2, Br-CH2-CH2-CH2-Br+ 2NaOH  → HO-CH2-CH2-CH2-OH + 2NaBr (B) t 3, HO-CH2-CH2-CH2-OH + CuO   → OHC - CH2 -CHO + Cu+H2O (C) t 4, OHC - CH2 - CHO+ 4Cu(OH)2 + 2NaOH   → NaOOC- CH 2COONa (D) + 2Cu2O↓+6H2O 5, NaOOC-CH2-COONa + H2SO4  t → HOOC- CH2 - COOH+ Na2SO4 (E) C«ng thøc cÊu t¹o cña C2H7O2N: CTCT c¸c chÊt: CH3COONH4 vµ HCOONH3 - CH3 3- a/ C¸c ptp: - T¸c dông víi dung dÞch HCl: 1, CH3COONH4 + HCl → CH3COOH + NH4Cl 2, HCOOH3N-CH3 + HCl → HCOOH + CH3-NH3Cl - T¸c dông víi dung dịch NaOH: 1, CH3COONH4 + NaOH → CH3COONa + NH3 + H2O 2, HCOOH3N-CH3 + NaOH → HCOONa + CH3-NH2 + H2O
0 0

0

b/

C¸c ptp ®iÒu chÕ C2H7O2N: 1, CH3COOH + NH3 → CH3COONH4 2, HCOOH + CH3-NH2 → HCOOH3N-CH3 NhËn biÕt: LÇn lît cho c¸c chÊt t¸c dông víi dung dÞch NaOH, sau ®ã cho c¸c s¶n phÈm t¬ng øng cho tham gia ph¶n øng tr¸ng g¬ng, s¶n phÈm nµo cã ph¶n øng t¹o Ag lµ HCOONa, t¬ng øng chÊt ban ®Çu lµ HCOONH3-CH3 ; ChÊt cßn l¹i lµ CH3COONH4.

c/

C¸c ptp: 1, CH3COONH4 + NaOH → CH3COONa + NH3 + H2O 2, HCOOCH3N-CH3 + NaOH → HCOONa + CH3-NH2 + H2O 3, HCOONa + Ag2O
  3 →
NH

NaHCO3 + 2Ag↓

C©u Gäi nång ®é % cña hai dung dÞch A vµ B lÇn lît lµ: CA vµ CB III Ta cã CB = 2,5. CA 1– Trén A víi B theo tû lÖ khèi lîng 7 : 3 ®îc dung dÞch C nång ®é 29% mdd C = mdd A + mdd B = mdd A +
C A .m A + CB .m B dd dd m C dd

3 7

mdd A =

1 0 7

mdd A

 29 =

3 C A .m A + 2,5C A . m A dd dd 7 .100 = 10 m A dd 7

=> CB = 2,5.CA = 50% Sè mol H2SO4 trong 50 ml dung dÞch C (d = 1,27 g/ml) nång 2 – ®é 29%: a/ 29.50.1 27 , nH 2 SO4 = = 0,188(mol); nBaCl = 0,2. 1 = 0,2 mol 2 100.98 Ptp: 1, H2SO4 + BaCl2
 →

 CA = 20%

BaSO4 + 2HCl

Theo ptp: nBaCl p­ = nH2SO4 = 0,188 mol < nBaCl bd = 0,2 mol 2 2 => BaCl2 cßn d sau ph¶n øng (1)
nBaCl d­ = 0,2 – 0,188 = 0,012 mol 2

 nHCl = 2. nH2SO4 = 2. 0,188 = 0,376 mol  CM (HCl) =
03 6 , 7 = 02 , 5

1,504 M
212 , 106

Dung dÞch níc läc cã: HCl (0.376 mol); BaCl2(0,012 mol) Sè mol Na2CO3:
nNa2CO3 =

= 0,2 mol

C¸c ptp cã thÓ x¶y ra khi cho Na2CO3 vµo dung dÞch níc läc lÇn lît lµ: 1, Na2CO3 + 2HCl  → 2NaCl + CO2 + H2O 2, Na2CO3 + BaCl2  → BaCO3 + 2NaCl
nNa2CO3 p­ (1) = 1 nHCl = 0,188 mol < nNa2CO3 bd = 0,2 mol 2

=> Na2CO3 cßn d sau ph¶n øng (1), nNa2CO3 d­ = 0,2 – 0,188 = 0,012 mol. Na2CO3 tiÕp tôc tham gia ph¶n øng (2). Theo (2) nNa2CO3 =
nBaCl 2

=> Hai chÊt ph¶n øng võa ®ñ, s¶n phÈm t¹o kÕt tña BaCO3
nBaCO = nNa2CO3 = 0,012 mol => mBaCO = 0,012. 197 = 2,364 3 3

gam

C©u Khi cho hçn hîp hai este ®¬n chøc (cña hai axit kÕ tiÕp trong IV d·y ®ång ®¼ng) t¸c dông víi dung dịch NaOH thu ®îc mét rîu ®¬n chøc, bËc 1=> Hçn hîp gåm hai este cña cïng mét rîu ®¬n chøc, bËc 1 víi 2 axit ®¬n chøc. O H R => §Æt c«ng thøc chung cña hai este lµ: RC O 2C ' Ptp: O H R 1, RC O 2C ' + NaOH  → RC O a + R’CH2OH O N nNaOH = 1,5. 2,4 = 3,6 (mol) B lµ R’CH2OH. Oxi ho¸ B b»ng oxi kh«ng khÝ: Ptp: 2, R’CH2OH + 1/2O2  x →t R’CHO + H2O 3, R’CH2OH + O2  x →t R’COOH + H2O Hçn hîp X thu ®îc gåm: R’CHO (a mol); R’COOH (b mol); H2O (a + b)mol; R’CH2OHd (c mol) Chia X thµnh 3 phÇn b»ng nhau: PhÇn 1: T¸c dông víi Ag2O/NH3: ChØ cã R’CHO ph¶n øng 4, R’CHO + Ag2O  N H3→ R’COOH + 2Ag  => nR’CHO = (mol) PhÇn 2: T¸c dông víi NaHCO3: chØ cã R’COOH ph¶n øng 5, R’COOH + NaHCO3  → R’COONa + CO2 + H2O
44 , 8 1 => nR’COOH = nCO2 = = 0,2 mol = b => b = 0,6 (mol) 2 ,4 2

1 nAg 2

=

1 2 ,6 1 . 2 18 0

= 0,1 mol =

1 a 3

=> a = 0,3

PhÇn 3: T¸c dông víi Na: C¶ R’COOH; H2O vµ R’CH2OHd ®Òu ph¶n øng 6, R’COOH + Na
 →

3

R’COONa +
1 H2 2

1 H2 2

7, H2O + Na  → NaOH + 8, R’CH2OH +
 →

R’CH2ONa +

1 H2 2

KhÝ tho¸t ra lµ H2; Hçn hîp r¾n thu ®îc sau khi cho Y bay h¬i gåm R’COONa, NaOH vµ R’CH2ONa
89 , 6 1 => nH2 = = 0,4 mol = ( nR’COOH + nH 2O + nR'CH2OH d­ ) 2 ,4 2

2

<=>

(*) Thay a vµ b vµo (*) ta ®îc: VËy: nNaOH(1)= 3,6 mol

1 1 [ b 2 3

+

1 (a 3

+

b)

+

1 c] 3

=

0,4

mol

c = 0,9 (mol)

nR'CH2OH (1) = (a + b + c ) = 0,3 + 0,6 + 0,9 = 1,8 mol <

=> NaOH cßn d sau khi ph¶n øng víi hçn hîp hai este nNaOH d = 3,6 – 1,8 = 1,8 mol. => C« c¹n dung dÞch A thu ®îc hçn hîp r¾n gåm: R COONa vµ NaOH d * T×m Axit: Theo (1):
nRCOONa = nR'CH OH (1) 2

= 1,8 mol

=> 211,2 = ( R + 67). 1,8 + 40. 1,8 => R = 10,33 => R1 = 1 (H). V× hai axit lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp => R2 = 15 (- CH3) Hai axit lµ: HCOOH vµ CH3COOH * T×m rîu: Theo (6), (7), (8): nR’COONa = nR’COOH =
3 1 b 3

= 0,2 mol

1 nNaOH = nH 2O = (a + b) = 0,3 mol

nR'CH2ONa = nR'CH2OH d­ = 1 c = 0,3 mol 3

=> mR’COONa + mNaOH + mR'CH2ONa = 48,8 gam <=> (R’ + 67). 0,2 + 40. 0,3 + (R’ + 53). 0,3 = 48,8 <=> 0,5. R’ + 41 ,3 = 48,8 => R’ = 15 (- CH3) * VËy c«ng thøc cña hai este lµ: HCOOCH2CH3 (x mol) CH3COOCH2CH3 (y mol)

Ta cã hÖ:

n 3 H  nH C O2HO + C C HC O 2O 5 C= 1,8 5  ,  mH C O +OmC HC O O= 2 1a2−11,8.4 =01 32 9 N 3a N.

<=>

 x+ y = 1,8  x= 0,6 Gi¶i hÖ ta ®îc   8 2  6 x+ 8 y = 1 3,29  y= 1,2
7 x 4 .1 0 0 7 x +8 y 4 8

% mHCOOC H5 = 2

= 29,6%

% mCH3COOC H5 = 100 – 29,6 = 70,4% 2 Híng dÉn chÊm Lu ý: Ph¬ng tr×nh ph¶n øng nµo mµ c©n b»ng hÖ sè sai hoÆc thiÕu ®iÒu kiÖn th× trõ ®i nöa sè ®iÓm theo biÓu ®iÓm. Trong mét ph¬ng tr×nh ph¶n øng, nÕu cã tõ mét c«ng thøc trë lªn viÕt sai th× ph¬ng tr×nh ®ã kh«ng ®îc tÝnh ®iÓm. Dïng nh÷ng ph¶n øng ®Æc trng ®Ó nhËn ra c¸c chÊt vµ c¸ch ®iÒu chÕ c¸c chÊt b»ng nhiÒu ph¬ng ph¸p kh¸c nhau, nÕu ®óng còng cho ®iÓm nh ®· ghi trong biÓu ®iÓm.

Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸c ph¬ng ph¸p kh¸c nhau nhng nÕu tÝnh ®óng, lËp luËn chÆt chÏ vµ dÉn ®Õn kÕt qu¶ ®óng vÉn ®îc tÝnh theo biÓu ®iÓm. Trong khi tÝnh to¸n nÕu nhÇm lÉn mét c©u hái nµo ®ã dÉn ®Õn kÕt qu¶ sai th× trõ ®i nöa sè ®iÓm dµnh cho c©u hái ®ã. NÕu tiÕp tôc dïng kÕt qu¶ sai ®Ó gi¶i c¸c vÊn ®Ò tiÕp theo th× kh«ng tÝnh ®iÓm cho c¸c phÇn sau ---------------------------HÕt------------------------Ngµy 23/11/2007

-7-

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful