§Ò c¬ng m«n ho¹ch ®Þnh vµ ph©n tÝch chÝnh s¸ch C©u 1: Anh (chÞ) h·y cho biÕt chÝnh

s¸ch c«ng lµ g×? Tr×nh bµy t¸c dông cña lo¹i c«ng cô nµy ®èi víi ®êi sèng x· héi. Liªn hÖ mét sè chÝnh s¸ch trong ®êi sèng cña níc ta? a.ChÝnh s¸ch c«ng lµ: nh÷ng quy ®Þnh vÒ øng xö cña Nhµ níc víi nh÷ng hiÖn tîng n¶y sinh trong ®êi sèng céng ®ång, ®îc thÓ hiÖn díi nh÷ng h×nh thøc kh¸c nhau mét c¸ch æn ®Þnh, nh»m ®¹t ®îc môc tiªu ®Þnh híng -ChÝnh s¸ch c«ng cã ®Æc ®iÓm: do Nhµ níc ban hµnh -ChÝnh s¸ch c«ng ph¶i t¸c ®éng ®Õn ®êi sèng cña céng ®ång, cã môc tiªu vµ æn ®Þnh. -Chinh s¸ch c«ng ph¶i chøa ®ùng c¶ muc tiªu vµ biÖn ph¸p chÝnh trÞ vµ ®Æc biÖt lµ phï hîp víi ®êng lèi cña Nhµ níc -ChÝnh s¸ch c«ng cã cÊu tróc gåm 2 bé phËn: ®ã lµ môc tiªu cña chÝnh s¸ch lµ nh÷ng gi¸ trÞ trong t¬ng lai mµ Nhµ níc theo ®uæi, phï hîp víi th¸i ®é øng xö cña Nhµ níc, ®©y lµ bé phËn c¬ b¶n cña chÝnh s¸ch. +BiÖn ph¸p chÝnh s¸ch: lµ nh÷ng c¸ch thøc, viÖc lµm mµ c¬ quan qu¶n lý c¸c cÊp dïng ®Ó thùc hiÖn môc tiªu cña chÝnh s¸ch b.Tr×nh bµy t¸c dông cña lo¹i c«ng cô nµy ®èi víi ®êi sèng x· héi +§©y lµ mét lo¹i c«ng cô mµ c¸c Nhµ níc dïng ®Ó qu¶n lý kinh tÕ – x· héi bëi c¸c chÝnh s¸ch nµy t¹o sù ®iÒu khiÓn ®ång bé, theo ®Þnh híng nhÊt ®Þnh ®Ó Nhµ níc qu¶n lý ®Êt níc +ChÝnh s¸ch cã thÓ chuyÓn t¶i ®îc ý chÝ cña Nhµ níc ®èi víi c¸c ®èi tîng qu¶n lý, nghÜa lµ nh÷ng môc tiªu cña chÝnh s¸ch Nhµ níc ®ang theo ®uæi sÏ ®Òu ®îc víi c¸c ®èi tîng trong x· héi vµ víi mäi ngêi biÕt ®îc nguyÖn väng, mong muèn cña Nhµ níc cã phï hîp víi m×nh hay kh«ng +chÝnh s¸ch ph¶n ¸nh mèi quan hÖ Nhµ níc víi nh©n d©n, ®ã lµ viÖc xem xÐt nh÷ng gi¸ trÞ Nhµ níc theo ®uæi cã phï hîp víi nguyÖn väng, mong muèn cña d©n chóng hay kh«ng, cã ph¶n ¸nh, mèi quan hÖ chÆt chÏ hay kh«ng gi÷a Nhµ níc vµ nh©n d©n, nÕu chÝnh s¸ch tèt th× sÏ phï hîp vµ ®îc ngêi d©n ñng hé. +chÝnh s¸ch cã thÓ ®¸nh gi¸ ®îc kÕt qu¶ qu¶n lý, ®iÒu hµnh cña Nhµ níc, ®ã lµ Nhµ níc qu¶n lý tèt,®iÒu hµnh ch«i tr¶y sÏ thÓ hiÖn qua c¸c chÝnh s¸ch hiÖu qu¶ vµ kh¶ thi +§Æc biÖt trong ho¹t ®éng qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ níc th× chÝnh s¸ch cã vai trß hÕt søc quan träng ®ã lµ:

KhuyÕn khÝch c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, x· héi ®Ó mäi thµnh viªn trong x· héi ®Òu cã thÓ ®ãng gãp søc m×nh, k×m h·m hay h¹n chÕ c¸c mÆt tiªu cùc cña x· héi. §¶m b¶o cho sù c©n ®èi, æn ®Þnh vÒ mäi mÆt cña x· héi. Ph¸t huy ®îc mÆt tÝch cùc vµ h¹n chÕ tiªu cùc cña kinh tÕ thÞ trêng T¹o lËp sù c©n ®èi, ph©n phèi nguån lùc cho c¸c qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña ®Êt níc. VÝ dô nh chÝnh s¸ch ph©n bæ nguån nh©n lùc T¹o lËp m«i trêng thÝch hîp cho c¸c yÕu tè cña nÒn kinh tÕ – x· héi vËn ®éng nh chóng ta thùc hiÖn chÝnh s¸ch më cöa t¨ng cêng giao lu vµ hîp t¸c kinh tÕ víi thÕ giíi DÉn d¾t, hç trî c¸c bé phËn cña nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn theo ®Þnh híng phèi hîp c¸c ho¹t ®éng cña c¸c ngµnh, c¸c cÊp c.Liªn hÖ mét sè chÝnh s¸ch trong ®êi sèng thùc tÕ cña níc ta +chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i réng më: t¹o ®iÒu kiÖn cho ®Êt níc ta giao lu më réng quan hÖ kinh tÕ – chÝnh trÞ víi c¸c níc trªn thÕ giíi t¹o cho ®Êt níc ta ph¸t huy søc m¹nh cña ®Êt níc vµ tiÕp nhËn ®îc c¸c c«ng nghÖ tiªn tiÕn cña níc tiªn tiÕn +chÝnh s¸ch gi¸o dôc lµ quèc s¸ch hµng ®Çu trong giai ®o¹n ®æi míi, ®©y lµ mét chÝnh s¸ch quan träng ®Ó t¹o ra nguån nh©n lùc cã chÊt lîng cao vµ n©ng cao tri thøc cña ®Êt níc C©u 2: Tr×nh bµy c¸c bíc tæ chøc thùc thi chÝnh s¸ch, trong c¸c bíc ®ã, bíc nµo lµ quan träng nhÊt, t¹i sao vµ cho vÝ dô minh ho¹ Trong viÖc thùc thi chÝnh s¸ch th× bao gåm c¸c bíc c¬ b¶n sau ®©y: Bíc 1: X©y dùng kÕ ho¹ch triÓn khai thùc hiÖn chÝnh s¸ch, ®©y lµ bíc cÇn thiÕt vµ quan träng v× tæ chøc thùc thi chÝnh s¸ch lµ qu¸ tr×nh phøc t¹p, l¹i diÔn ra trong thêi gian dµi do ®ã ph¶i cã kÕ ho¹ch. KÕ ho¹ch nµy ph¶i ®îc x©y dùng tríc khi ®a chÝnh s¸ch vµo cuéc sèng, c¸c c¬ quan triÓn khai tõ TW ®Õn ®Þa ph¬ng ®Òu ph¶i lËp kÕ ho¹ch bao gåm c¸c bíc sau: +KÕ ho¹ch vÒ tæ chøc, ®iÒu hµnh nh hÖ thèng c¸c c¬ quan tham gia, ®éi ngò nh©n sù, c¬ chÕ thùc thi +KÕ ho¹ch cung cÊp ngußn vËt lùc nh tµi chÝnh, trang thiÕt bÞ +KÕ ho¹ch thêi gian triÓn khai thùc hiÖn +KÕ ho¹ch kiÓm tra, ®«n ®èc thùc thi chÝnh s¸ch +Dù kiÕn vÒ quy chÕ, néi dung vÒ tæ chøc vµ ®iÒu hµnh thùc thi chÝnh s¸ch

Bíc 2: Phæ biÕn, tuyªn truyÒn chÝnh s¸ch. §©y lµ c«ng ®o¹n tiÕp theo sau khi chÝnh s¸ch ®· ®îc th«ng qua. Nã còng cÇn thiÕt v× gióp cho nh©n d©n, c¸c cÊp chÝnh quyÒn hiÓu ®îc vÒ chÝnh s¸ch vµ gióp cho chÝnh s¸ch ®îc triÓn k hai thuËn lîi vµ cã hiÖu qu¶ §Î lµm ®îc viÖc tuyªn truyÒn nµy th× chóng ta cÇn ®îc ®Çu t vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n, phÈm chÊt chÝnh trÞ, trang thiÕt bÞ kü thuËt.... v× ®©y lµ ®ßi hái cña thùc tÕ kh¸ch quan. ViÖc tuyªn truyÒn nµy cÇn ph¶i thùc hiÖn thêng xuyªn liªn tôc, ngay c¶ khi chÝnh s¸ch ®ang ®îc thùc thi, vµ víi mäi ®èi tîng vµ trong khi tuyªn truyÒn ph¶i sö dông nhiÒu h×nh thøc nh tiÕp xóc trùc tiÕp, gi¸n tiÕp trao ®æi... Bíc 3: Ph©n c«ng phèi hîp thùc hiÖn chÝnh s¸ch. Mét chÝnh s¸ch thêng ®îc thùc thi trªn mét ®Þa bµn réng lín vµ nhiÒu tæ chøc tham gia do ®ã ph¶i cã sù phèi hîp, ph©n c«ng hîp lý ®Ó hoµn thµnh tèt nhiÖm vô. MÆt kh¸c c¸c ho¹t ®éng thùc thi môc tiªu lµ hÕt søc ®a d¹ng, phøc t¹p chóng ®an xen, thóc ®Èy lÉn nhau, k×m h·m bëi vËy nªn cÇn phèi hîp gi÷a c¸c cÊp, ngµnh ®Ó triÓn khai chÝnh s¸ch NÕu ho¹t ®éng nµy diÔn ra theo tiÕn tr×nh thùc hiÖn chÝnh s¸ch mét c¸ch chñ ®éng khoa häc s¸ng t¹o th× sÏ cã hiÖu qu¶ cao, vµ duy tr× æn ®Þnh. Bíc 4: Duy tr×nh chÝnh s¸ch, ®©y lµ bíc lµm cho chÝnh s¸ch tån t¹i ®îc vµ ph¸t huy t¸c dông trong m«i trêng thùc tÕ §Ó duy tr× ®îc chÝnh s¸ch ®ßi hái ph¶i cã sù ®ång t©m, hiÖp lùc cña nhiÒu yÕu tè nh Nhµ níc vµ ngêi tæ chøc thùc thi chÝnh s¸ch ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn vµ m«i trêng ®Ó chÝnh s¸ch ®îc thùc thi tèt. §èi víi ngêi chÊp hµnh chÝnh s¸ch ph¶i cã tr¸ch nhiÖm tham gia tÝch cùc vµo thùc thi chÝnh s¸ch. NÕu c¸c ho¹t ®éng nµy ®îc tiÕn hµnh ®ång bé th× viÖc duy tr× chÝnh s¸ch lµ viÖc lµm kh«ng khã Bíc 5: §iÒu chØnh chÝnh s¸ch, viÖc lµm nµy lµ cÇn thiÕt, diÔn ra thêng xuyªn trong qu¸ tr×nh tæ chøc thùc thi chÝnh s¸ch. Nã ®îc thùc hiÖn bëi c¸c c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn (th«ng thêng c¬ quan nµo lËp chÝnh s¸ch th× cã quyÒn ®iÒu chØnh) ViÖc ®iÒu chØnh nµy ph¶i ®¸p øng ®îc viÖc gi÷ v÷ng môc tiªu ban ®Çu cña chÝnh s¸ch, chØ ®iÒu chinh c¸c biÖn ph¸p, c¬ chÕ thùc hiÖn môc tiªu. Ho¹t ®éng nµy ph¶i hÕt søc cÈn thËn vµ chÝnh x¸c, kh«ng lµm biÕn d¹ng chÝnh s¸ch ban ®Çu Bíc 6: Theo dâi, kiÓm tra, ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch. BÊt cø triÓn khai nµo th× còng ph¶i kiÓm tra, ®«n ®èc ®Ó

d¶m b¶o c¸c chÝnh s¸ch nµy ®îc thùc hiÖn ®óng vµ sö dông cã hiÖu qu¶ mäi nguån lùc C¸c c¬ quan Nhµ níc thùc hiÖn viÖc kiªm tra nµy vµ nÕu tiÕn hµnh thêng xuyªn th× gióp nhµ qu¶n lý n¾m vngx ®îc t×nh h×nh thùc thi chÝnh s¸ch tõ ®ã cã nh÷ng kÕt luËn chÝnhÊac vÒ chÝnh s¸ch C«ng t¸c kiÓm tra nµy còng gióp cho c¸c ®èi tîng thùc thi nhËn ra nh÷ng h¹n chÕ cña m×nh ®Ó ®iªï chØnh bæ xung, hoµn thiÖn nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cña chÝnh s¸ch. Bíc 7: §¸nh gi¸ tæng kÕt rót kinh nghiÖm, kh©u nµy ®îc tiÕn hµnh liªn tôc trong thêi gian duy tr× chÝnh s¸ch. Trong qu¸ tr×nh nµy ta cã thÓ ®¸nh gi¸ tõng phÇn hay toµn bé chÝnh s¸ch ë viÖc ®¸nh gi¸ nµy ph¶i tiÕn hµnh ®èi víi c¶ c¸c c¬ quan Nhµ níc vµ ®èi tîng thùc hiÖn chÝnh s¸ch Trong c¸c níc trªn th× bíc tæ chøc thùc thi lµ quan träng nhÊt v× ®©y lµ bíc ®Çu tiªn lµm c¬ së cho c¸c bíc tiÕp theo, ë bíc nµy ®· dù kiÕn c¶ viÖc triÓn khai thùc hiÖn kÕ ho¹ch ph©n c«ng thùc hiÖn, kiÓm tra... H¬n n÷a tæ chøc thùc thi lµ qu¸ tr×nh phøc t¹p do ®ã lËp kÕ ho¹ch lµ viÖc lµm cÇn thiÕt. C©u3: Anh,chÞ cho biÕt nh thÕ nµo lµ mét chÝnh s¸ch tèt. §Ó cã ®îc mét chÝnh s¸ch tèt cÇn ph¶i dùa vµo nh÷ng c¨n cø nµo? Lµ mét chÝnh s¸ch tèt ph¶i ®¸p øng ®îc c¸c tiªu chuÈn sau: -ChÝnh s¸ch tèt ph¶i tiÕn tíi môc tiªu ph¸t triÓn chung, ®èi víi ViÖt Nam th× môc tiªu ®ã lµ “d©n giµu, níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng vµ v¨n minh” ®©y lµ môc tiªu phï hîp víi xu thÕ chung cña thêi ®¹i v× môc tiªu chÝnh s¸ch sÏ ph¶n ¸nh mong muèn cña Nhµ níc vÒ nh÷ng gi¸ trÞ kinh tÕ vµ x· héi, môc tiªu chung vµ môc tiªu chÝnh s¸ch lu«n cã sù g¾n bã mËt thiÕt víi nhau v× vËy khi ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch ph¶i ®¹t ®îc c¶ hai môc tiªu míi lµ tèt. -ChÝnh s¸ch tèt ph¶i t¹o ra ®éng lùc m¹nh: cã nghÜa lµ chÝnh s¸ch ph¶i ®Ò cËp ®îc nh÷ng vÊn ®Ò bøc xóc mµ x· héi ®ang quan t©m gi¶i quyÕt t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn nguyªn nh©n cña vÊn ®Ò cã môc tiªu cô thÓ râ rµng víi biÖn ph¸p khoa häc chøa ®ùng c¬ chÕ t¸c ®éng thÝch hîp sÏ cã ¶nh hëng tÝch cùc ®Õn kinh tÕ – x· héi -ChÝnh s¸ch tèt ph¶i phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ: nghÜa lµ khi ban hµnh mét chÝnh s¸ch ph¶i xuÊt ph¸t tõ thùc tÕ vµ t×nh h×nh nÈy sinh míi vµ ph¶i gi¶i quyÕt ®îc c¸c vÊn ®Ò ®ã, ®Ó lµm ®îc ®iÒu nµy chÝnh s¸ch ban hµnh ra ph¶i phï hîp víi ®iÒu

kiÖn cô thÓ, ®¸p øng ®îc yªu cÇu bøc xóc cña ®êi sèng x· héi võa kh«ng lµm ph¸t sinh hoÆc h¹n chÕ ®îc víi vÊn ®Ò m©u thuÉn thùc tÕ vµ môc tiªu qu¶n lý. -ChÝnh s¸ch tèt ph¶i cã tÝnh kh¶ thi: mét chÝnh s¸ch kh«ng lµ tèt nÕu kh«ng cã tÝnh kh¶ thi, v× nã kh«ng thùc hiÖn ®îc trong cuéc sèng. TÝnh kh¶ thi cña chÝnh s¸ch thÓ hiÖn trªn nhiÒu ph¬ng diÖn nh nguyªn nh©n cña vÊn ®Ò t¹o ra chÝnh s¸ch, lùa chän thêi ®iÓm ban hµnh... +§Ó chÝnh s¸ch cã tÝnh kh¶ thi cao th× khi ban hµnh chÝnh s¸ch Nhµ níc cÇn ph©n tÝch ®Çy ®ñ qu¸ tr×nh vËn ®éng cña ®èi tîng ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch vµ ban hµnh ®óng thêi ®iÓm tr¸nh ph¸t sinh vÊn ®Ò phøc t¹p. -ChÝnh s¸ch tèt ph¶i ®¶m b¶o tÝnh hîp lý: muèn chÝnh s¸ch ®i vµo ®êi sèng x· héi ®îc thuËn lîi th× ngoµi nh÷ng yªu cÇu trªn cßn ph¶i ®¸p øng yªu cÇu lµ tÝnh hîp lý. TÝnh nµy cã thÓ hiÖn lµ sù c©n ®èi hµi hoµ gi÷a môc tiªu cña chÝnh s¸ch víi ®èi tîng thô hëng cña chÝnh s¸ch -ChÝnh s¸ch tèt ph¶i mang l¹i hiÖu qu¶ cho ®êi sèng x· héi: chÝnh s¸ch ®¹t ®îc hiÖu qu¶ khi chi phÝ nguån lùc ®Ó ®¹t tíi môc tiªu thÊp. +§Ó mang l¹i hiÖu qu¶ cña chÝnh s¸ch th× cÇn cã sù thèng nhÊt gi÷a ho¹t ®éng môc tiªu cña chÝnh s¸ch vµ môc tiªu chung cña x· héi, cña toµn thÓ nh©n d©n hay lµ gi÷a môc tiªu vµ biÖn ph¸p thùc hiÖn chÝnh s¸ch. *§Ó cã ®îc mét chÝnh s¸ch tèt cÇn dùa vµo c¨n cø sau ®©y: ®ã lµ c¸c c¨n cø ®Ó ho¹ch ®Þnh lªn mét chÝnh s¸ch khoa häc. -C¨n cø vµo ®Þnh híng chÝnh trÞ cña ®¶ng cÇm quyÒn. V× Nhµ níc khi qu¶n lý hay ®Æt ra c¸c chÝnh s¸ch ®Òu ph¶i dùa trªn ®êng lèi ph¸t triÓn cña §¶ng cÇm quyÒn, v× vËy khi ho¹ch ®Þnh c¸c chÝnh s¸ch ®Òu dùa trªn ®êng lèi ph¸t triÓn cña §¶ng vµ l¹i ®îc dïng ®Ó thùc hiÖn tõng bíc môc tiªu theo ®êng lèi Êy. +ë ViÖt Nam th× §¶ng céng s¶n ViÖt Nam tiÕp tôc l·nh ®¹o nh©n d©n x©y dùng chñ nghÜa x· héi, ®a ®Êt níc khái t×nh tr¹ng kÐm ph¸t triÓn vµ dùa vµo ®êng lèi nµy Nhµ níc ®· ®Ò ra hµng lo¹t c¸c chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi theo ®Þnh híng. -C¨n cø vµo quan ®iÓm ph¸t triÓn cña chñ thÓ nghÜa lµ tuú vµo tõng thêi kú cã nh÷ng quan ®iÓm kh¸c nhau hay ngêi l·nh ®¹o nhËn thøc kh¸c nhau, qua ®ã còng cÇn quan t©m tíi ®êng lèi cña §¶ng trong tõng thêi kú ®ã.

-C¨n cø vµo nguyªn t¾c ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch lµ nh÷ng quy ®Þnh b¾t buéc mµ c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh ph¶i tu©n theo trong qu¸ tr×nh lµm chÝnh s¸ch, tuú theo tõng quèc gia hay ®iÒu kiÖn th× cã cßn nguyªn t¾c kh¸c nhau, nhng nh×n chung lµ c¸c nguyªn t¾c sau: +Nguyªn t¾c v× lîi Ých c«ng céng lµ nguyªn t¾c hµng ®Çu v× vai trß cña chÝnh s¸ch. +Nguyªn t¾c hÖ thèng v× cã nh vËy môc tiªu vµ biÖn ph¸p míi phï hîp. +Nguyªn t¾c thùc hiÖn ®ã lµ tÝnh kh¶ thi. +Nguyªn t¾c quyÕt ®Þnh ®a sè lµ ®Ó ®¶m b¶o mang l¹i lîi Ých cho céng ®ång. -C¨n cø vµo t×nh tr¹ng ph¸p luËt ®îc hiÓu lµ thùc tr¹ng vÒ sè vµ chÊt lîng cña hÖ thèng ph¸p luËt hiÖn cã so víi yªu cÇu ph¸t triÓn cña x· héi vµ ý thøc chÊp hµnh luËt cña mäi c«ng d©n. NÕu t×nh tr¹ng ph¸p luËt tèt th× chØ cÇn c¸c chÝnh s¸ch mÒm dÎo ®Ó qu¶n lý Nhµ níc, cã c¨n cø nµy lµ do ph¸p luËt vµ chÝnh s¸ch cã mèi quan hÖ ®Æc biÖt võa lµ c¬ së võa thóc ®Èy nhau ph¸t triÓn. -C¨n cø vµo n¨ng lùc thùc tÕ cña ®èi tîng thùc thi chÝnh s¸ch. ®Ó chÝnh s¸ch kh¶ thi vµ cã hiÖu qu¶ th× phô thuéc rÊt lín vµo c¸c ®èi tîng thùc hiÖn, thËm trÝ ®©y cßn lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh do vËy khi ho¹ch ®Þnh cÇn chó ý tíi c¸c ®èi tîng nµy ®Ó ®Ò ra chÝnh s¸ch hîp lý. -C¨n cø vµo m«i trêng tån t¹i cña chÝnh s¸ch c«ng: ®ã lµ ph¶i c¨n cø c¶ m«i trêng trong níc vµ quèc tÐ, linh ®éng tríc sù thay ®æi cña x· héi vµ c¸c ®iÒu kiÖn m«i trêng bªn ngoµi. C©u4: Khi ph©n tÝch tÝnh hÖ thèng cña chÝnh s¸ch cÇn tËp trung vµo nh÷ng néi dung nµo? Liªn hÖ thùc tÕ níc ta. -TÝnh hÖ thèng cña chÝnh s¸ch ®îc hiÓu lµ sù thèng nhÊt cña c¸c lo¹i chÝnh s¸ch trong hÖ thèng chÝnh s¸ch, sù thèng nhÊt gi÷a môc tiªu chÝnh s¸ch víi môc tiªu chung cña toµn x· héi, cña Nhµ níc, sù thèng nhÊt gi÷a môc tiªu víi c¸c biÖn ph¸p chÝnh s¸ch gi÷a chÝnh s¸ch víi c¸c c«ng cô kh¸c. -ViÖc ph©n tÝch tÝnh hÖ thèng cña chÝnh s¸ch nh»m t¹o dùng sù thèng nhÊt trong qu¶n lý ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch c«ng cña Nhµ níc. *Nh vËy ®Ó ph©n tÝch tÝnh hÖ thèng cña chÝnh s¸ch cÇn tËp trung vµo c¸c néi dung sau ®©y: -Ph©n tÝch tÝnh hÖ thèng cña môc tiªu chÝnh s¸ch ë ®©y môc tiªu chÝnh s¸ch bao gåm nh÷ng gi¸ trÞ kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi ,

nh©n v¨n vµ nh÷ng nhu cÇu do cuéc sèng mµ x· héi cÇn v¬n tíi trong t¬ng lai. +TÝnh hÖ thèng cña môc tiªu chÝnh s¸ch ®îc hiÓu lµ sù hîp nhÊt cña nh÷ng gi¸ trÞ mµ chÝnh s¸ch híng tíi. +Ph©n tÝch tÝnh hÖ thèng môc tiªu lµ xem xÐt tr¹ng th¸i vÒ quan hÖ gi÷a c¸c bé phËn cÊu thµnh môc tiªu trong m«i trêng cô thÓ. +Trong viÖc ph©n tÝch môc tiªu ph¶i ®Ò cËp tíi c¸c vÊn ®Ò sau: Ph©n tÝch tÝnh hÖ thèng trong quan hÖ cña c¸c bé phËn cña môc tiªu chÝnh s¸ch vÒ tÝnh chÊt cña môc tiªu, hay gi÷a môc tiªu chÝnh s¸ch víi môc tiªu ®Þnh híng. -Ph©n tÝch tÝnh hÖ thèng cña c¸c biÖn ph¸p chÝnh s¸ch. TÝnh hÖ thèng cña chÝnh s¸ch cßn ®îc thÓ hiÖn qua hÖ thèng c¸c biÖn ph¸p chÝnh s¸ch. ViÖc ph©n tÝch c¸c biÖn ph¸p chÝnh s¸ch thÓ hiÖn trªn c¸c mÆt: +Ph©n tÝch tÝnh thèng nhÊt vÒ tÝnh chÊt cña c¸c biÖn ph¸p chÝnh s¸ch. +Ph©n tÝch tÝnh phï hîp víi môc tiªu cña chÝnh s¸ch. +Ph©n tÝch tÝnh phï hîp cña biÖn ph¸p víi c¬ chÕ vËn hµnh. +Ph©n tÝch tÝnh hiÖn thùc cña chÝnh s¸ch. -Ph©n tÝch tÝnh hÖ thèng cña chÝnh s¸ch víi c¸c c«ng cô qu¶n lý vÜ m«. Nhµ níc sö dông c¸c c«ng cô qu¶n lý vÜ m« ®Ó qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh c¸c ®èi tîng trong x· héi vµ chÝnh s¸ch còng lµ mét trong c¸c c«ng cô vÜ m« quan träng vµ hiÖu qu¶ ®Ó Nhµ níc qu¶n lý x· héi, do ®ã khi ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch cÇn cã sù thèng nhÊt víi c¸c c«ng cô vÜ m« kh¸c cña Nhµ níc ®Ó ®¶m b¶o t¹o ra hÖ thèng c«ng cô vÜ m« h÷u hiÖu trong qu¶n lý. *Liªn hÖ thùc tÕ ViÖt Nam Ph©n tÝch hÖ thèng cña môc tiªu: c¸c chÝnh s¸ch cña ViÖt Nam ®· phÇn nµo ®¸p øng ®îc yªu cÇu nµy, ®iÒu nµy thÓ hiÖn trong chÝnh s¸ch nguån nh©n lùc cña ®Êt níc, trong chÝnh s¸ch nµy ®· ®¸p øng ®îc c¸c môc tiªu nh phèi hîp l¹i lùc lîng lao ®éng trong c¶ níc, ph¸t triÓn nguån nh©n lùc chÊt lîng cao... ®iÒu nµy ®· trë thµnh hÖ thèng c¸c môc tiªu cho mét chÝnh s¸ch. -Ph©n tÝch tÝnh hÖ thèng cña biÖn ph¸p chÝnh s¸ch: nh trong chÝnh s¸ch ph¸t triÓn nguån nh©n lùc th× c¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn môc tiªu chÝnh s¸ch lµ ®ång bé, cã hÖ thèng ®ã lµ viÖc tiÕn hµnh di d©n cã kÕ ho¹ch lªn vïng thiÕu lao ®éng, cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o nh©n lùc cã chÊt lîng, x©y dùng c¸c dù ¸n ®Ó t¹o viÖc lµm cho lao ®éng.

-TÝnh hÖ thèng cña chÝnh s¸ch víi c«ng cô qu¶n lý vÜ m«. §Ó thùc hiÖn ®îc chÝnh s¸ch nµy trong giai ®o¹n hiÖn nay cña ViÖt Nam, Nhµ níc ®· ¸p dông song song kh¸ nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó ®¹t môc tiªu cña chÝnh s¸ch ®Ò ra. C©u5: Anh, chÞ h·y cho biÕt ho¹t ®éng ph©n tÝch chÝnh s¸ch ph¶i thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô cô thÓ nµo? Trong ho¹t ®éng ph©n tÝch chÝnh s¸ch ph¶i thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô cô thÓ nh sau: X©y dùng kÕ ho¹ch ph©n tÝch. §©y lµ bíc khëi ®Çu cho c¶ qu¸ tr×nh ph©n tÝch gióp chóng ta chñ ®éng tiÕp cËn víi môc tiªu b»ng c¸c ph¬ng ph¸p thÝch hîp. Bªn c¹nh ®ã nã cßn gióp cho viÖc huy ®éng ®îc c¸c ®iÒu kiÖn vËt chÊt, trang thiÕt bÞ kü thuËt ®Ó phôc vô tèt cho c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh. KÕ ho¹ch còng gióp cho chóng ta chñ ®éng vÒ thêi gian cho tõng kh©u cña chÝnh s¸ch. Th«ng thêng viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch ph©n tÝch ba gåm c¸c néi dung sau ®©y: ®ã lµ x©y dùng kÕ ho¹ch ph©n tÝch tõng ho¹t ®éng chÝnh s¸ch tõ ho¹ch ®Þnh ®Õn ®¸nh gi¸. KÕ ho¹ch tiÕn ®é ph©n tÝch chÝnh s¸ch kÕ ho¹ch nguån nh©n lùc cho ph©n tÝch chÝnh s¸ch, kÕ ho¹ch phèi hîp ph©n tÝch gi÷a c¸c c¬ quan chøc n¨ng, gi÷a c¸c bíc tiÕn hµnh ph©n tÝch. Vµ mçi mét kÕ ho¹ch trªn ph¶i ®¶m b¶o c¶ ph¬ng ph¸p dù phßng ®Ó chñ ®éng øng phã víi c¸c t×nh huèng x¶y ra. Tæ chøc c«ng t¸c ph©n tÝch chÝnh s¸ch. §©y lµ bíc triÓn khai ban ®Çu theo kÕ ho¹ch ph©n tÝch ®Ó s¾p xÕp c¸c yÕu tè tham gia qu¸ tr×nh ph©n tÝch, võa ®¶m b¶o khèi lîng c«ng viÖc vµ ®¶m b¶o ®îc hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c nµy. NhiÖm vô cña tæ chøc ph©n tÝch lµ ph©n c«ng, ph©n cÊp vµ phèi hîp gi÷a c¸c bé phËn tham gia c«ng viÖc ph©n tÝch cô thÓ bao gåm c¸c bíc sau: Thu thËp tµi liÖu c¨n cø vµo yªu cÇu ph©n tÝch chÝnh s¸ch cña chñ thÓ mµ tiÕn hµnh thu thËp cho hîp lý, ®óng ®ñ kÞp thêi ®¶m b¶o cho c«ng t¸c ph©n tÝch tr¸nh l·ng phÝ. Xö lý tµi liÖu thu thËp ®îc: lµ ho¹t ®éng tiÕp theo cña bíc thu thËp tµi liÖu nh»m x¸c ®Þnh tÝnh hîp lý, hîp ph¸p cña tµi liÖu vµ hiÖn chØnh l¹i tµi liÖu theo nhu cÇu Tæng hîp tµi liÖu: lµ ho¹t ®éng phèi hîp c¸c d÷ liÖu ®· th«ng qua xö lý b»ng c¸c ph¬ng ph¸p cÇn thiÕt ®Ó t¹o nªn th«ng tin h÷u Ých cho phÐp nhËn biÕt ®îc c¸c th«ng tin h÷u Ých.

Ph©n tÝch tµi liÖu: lµ bíc ph©n tÝch c¸c tµi liÖu võa tæng hîp ®îc ®Ó qua ®ã thÊy ®îc b¶n chÊt cña sù vËt vµ rót ra ®îc c¸c kÕt luËn cÇn thiÕt cho viÖc ph©n tÝch chÝnh s¸ch. Qu¶n lý ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ph©n tÝch chÝnh s¸ch: ®©y lµ ho¹t ®éng ®¸nh gi¸ vÒ chÝnh s¸ch trªn c¶ ph¬ng diÖn lý luËn vµ thùc tiÔn, ®ång thêi nã ®Æt nÒn mãng cho viÖc duy tr× chÝnh s¸ch KiÓm tra ®«n ®èc qu¸ tr×nh ph©n tÝch: ®©y lµ mét bíc cÇn thiÕt vµ quan träng ®Ó ®¶m b¶o cho viÖc lËp kÕ ho¹ch vµ tæ chøc triÓn khai cã hiÖu qu¶ vµ ®óng quy ®Þnh. Trong thùc tÕ th× viÖc triÓn khai chÝnh s¸ch lu«n cã sù thay ®æi vµ vÊp ph¶i nh÷ng khã kh¨n do ®ã cÇn ph¶i thêng xuyªn kiÓm tra, ®«n ®èc ®Ó ph¸t hiÖn kÞp thêi nh÷ng lÖch l¹c ®Ó ®iÒu chØnh kÞp thêi vµ khuyÕn khÝch vît qua c¸c khã kh¨n. =>Nh÷ng nhiÖm vô trªn ®©y ®îc tiÕn hµnh theo mét tr×nh tù nhÊt ®Þnh ®Ó ®¶m b¶o cho viÖc ph©n tÝch chÝnh s¸ch diÔn ra cã hiÖu qu¶, c¸c bíc nµy ®Òu cã vai trß quan träng nh nhau ®Ó gãp phÇn hoµn thµnh qu¸ tr×nh ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch c«ng. C©u6: Tr×nh bµy nguyªn t¾c ph©n tÝch chÝnh s¸ch. H·y cho biÕt nguyªn t¾c nµo lµ c¬ b¶n nhÊt, liªn hÖ thùc tÕ. Ph©n tÝch chÝnh s¸ch lµ mét ho¹t ®éng tæng hîp bao gåm c¶ viÖc t×m kiÕm, chia t¸ch, tæng hîp, lý gi¶i kÕt qu¶ cña mét chÝnh s¸ch. §Ó néi dung ph©n tÝch chÝnh s¸ch diÔn ra theo ®Þnh híng víi ®Çy ®ñ tÝnh lý luËn, thùc tiÔn vµ ph¸t triÓn, chóng ta cÇn tu©n theo c¸c nguyªn t¾c sau ®©y: a.Nguyªn nh©n môc tiªu: -trong ®êi sèng kinh tÕ – x· héi, môc tiªu lu«n lµ ®Ých theo ®uæi cña mäi tæ chøc vµ lµ vÊn ®Ò cèt lâi cña mäi qu¸ tr×nh ho¹t ®éng vµ cña c¶ c¸c chÝnh s¸ch v× môc tiªu lµ ®iÒu cèt lâi ®Ó t¹o nªn mét chÝnh s¸ch tèt, vµ ®Î ®¶m b¶o nguyªn t¾c nµy th× môc tiªu ph©n tÝch chÝnh s¸ch ph¶i xuÊt ph¸t tõ môc tiªu cña qu¶n lý, trªn c¬ së môc tiªu chung th× tiÕn hµnh x©y dùng c¸c môc tiªu ph©n tÝch chÝnh s¸ch. -ViÖc tæ chøc c«ng t¸c ph©n tÝch ph¶i ®óng môc tiªu nghÜa lµ c«ng t¸c ph©n tÝch ph¶i híng tíi môc tiªu thÓ hiÖn ë viÖc dù liÖu c¸c ®iÒu kiÖn vËt chÊt, nh©n sù, m«i trêng cho viÖc ph©n tÝch chÝnh s¸ch. §iÒu nµy còng cã nghÜa lµ tõ môc tiªu ph©n tÝch th× chóng ta huy ®éng vµ tæ chøc sö dông c¸c nguån lùc mét c¸ch cã kÕ ho¹ch.

-Tµi liÖu ph©n tÝch ph¶i phï hîp víi môc tiªu ®Ó ®Þnh híng th«ng tin theo yªu cÇu ph©n tÝch vµ ®Ó ®¶m b¶o ®îc hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng nµy, mçi mét môc tiªu th× cÇn thu thËp nh÷ng tµi liÖu kh¸c nhau -Bªn c¹nh ®ã, ph¬ng ph¸p ph©n tÝch còng cÇn thèng nhÊt víi môc tiªu th× míi lµm cho kÕt qu¶ ph©n tÝch ë mçi giai ®o¹n ®îc ®óng ®¾n, chÝnh s¸ch vµ nh vËy sÏ lµm cho toµn bé qu¸ tr×nh ph©n tÝch cã ®é tin cËy cao. -Khi t×m ra kÕt qu¶ ph©n tÝch th× nã ph¶i ®îc sö dông ®Ó ph¸t triÓn môc tiªu. b.Nguyªn t¾c hîp lý. §©y lµ nguyªn t¾c quan träng v× thiÕu nã th× viÖc ph©n tÝch chÝnh s¸ch khã cã thÓ hiÖu qu¶. Vµ nguyªn t¾c nµy yªu cÇu: -X¸c ®Þnh môc tiªu ph©n tÝch hîp lý víi ®iÒu kiÖn cô thÓ diÔn ra qu¸ tr×nh thùc hiÖn chÝnh s¸ch cÇn x¸c ®Þnh nh vËy v× môc tiªu dù kiÕn thêng cã kho¶ng c¸ch víi hiÖn thùc. -Lùa chän ph¬ng ph¸p ph©n tÝch hîp lý ®Ó t¹o quan hÖ tèt víi môc tiªu vµ kÕt qu¶ v× ph¬ng ph¸p ph©n tÝch sÏ ®a ra kÕt qu¶ hîp lý. -Cung cÊp nguån lùc ph©n tÝch hîp lý t¹o thuËn lîi cho viÖc ph©n tÝch chÝnh s¸ch. -Nhng nh×n chung ®Ó ®¹t ®îc nguyªn t¾c hîp lý th× ph¶i ®¹t ®îc c¸c yªu cÇu trªn. c.Nguyªn t¾c thÝch øng trong ph©n tÝch chÝnh s¸ch lµ cÇn thiÕt kh¸ch quan vµ ®îc thÓ hiÖn c¸c mÆt sau: -Lùa chän môc tiªu ph©n tÝch nhÊt thiÕt ph¶i theo yªu cÇu qu¶n lý. -X¸c ®Þnh néi dung ph©n tÝch ph¶i thÝch øng víi môc tiªu cô thÓ trong tõng giai ®o¹n. -Thêi ®iÓm ph©n tÝch ph¶i thÝch øng víi tõng lo¹i chÝnh s¸ch. KÕt qu¶ ph©n tÝch ph¶i ®îc sö dông thÝch hîp theo yªu cÇu qu¶n lý. d.Nguyªn t¾c phèi hîp Nguyªn t¾c nµy yªu cÇu khi tiÕn hµnh ph©n tÝch ph¶i biÕt kÕt hîp c¸c kÕt qu¶ ph©n tÝch ®Ó cã ®îc nh÷ng th«ng tin tæng hîp cho qu¸ tr×nh ph©n tÝch tiÕp theo nÕu kh«ng sÏ g©y ra m©u thuÉn gi÷a c¸c qu¸ tr×nh dÉn ®Õn kÕt qu¶ ph©n tÝch chung, kh«ng ®¶m b¶o ®é tin cËy vµ lµm l·ng phÝ nguån nh©n lùc cña Nhµ níc Ngoµi viÖc phèi hîp vÒ kü thuËt ph©n tÝch cßn ph¶i phèi hîp trong c«ng t¸c chØ ®¹o ®iÒu hµnh cña c¬ quan Nhµ níc ®Ó mang l¹i hiÖu qu¶ lín nhÊt trong ph©n tÝch chÝnh s¸ch.

e.Nguyªn t¾c hiÖu qu¶. Nguyªn t¾c nµy ®Ò cËp ®Õn viÖc ®¹t ®îc môc tiªu chÝnh s¸ch nhng chi phÝ ®Çu vµo ph¶i thÊp, theo yªu cÇu cña nguyªn t¾c nµy ho¹t ®éng ph©n tÝch chÝnh s¸ch cÇn ph¶i ®Ò cao viÖc t×m kiÕm c¸c ph¬ng ph¸p tèi u ®Ó tiÕp cËn ®îc kÕt qu¶ nhanh nhÊt víi chi phÝ hîp lý nhÊt. f.Nguyªn t¾c chÝnh trÞ trong ph©n tÝch chÝnh s¸ch: Ph¶i ®Æt ra nguyªn t¾c nµy v× môc tiªu chÝnh trÞ lu«n bao trïm môc tiªu chÝnh s¸ch, tæ chøc thùcthi chÝnh s¸ch ph©n tÝch chÝnh s¸ch. ThÓ hiÖn trong thùc tÕ lµ c¸c tæ chøc c¸nh©n khi tham gia ph©n tÝch chÝnh s¸ch ph¶i t«n träng môc tiªu vµ ®Þnh híng cña Nhµ níc Liªn hÖ thùctÕ: trong thùc tÕ viÖc ph©n tÝch chÝnh s¸ch thu hót ®Çu t cña khu vùc §«ng Nam bé ViÖt Nam. ë nguyªn t¾c nµy th× ®Æt ra môc tiªu lµ thu hót lîng ®Çu t níc ngoµi ngµy cµng lín vµo c¸c khu c«ng nghiÖp t¹i ®©y víi c¸c ®iÒu kiÖn u ®·i vÒ ®Çu t, chÝnh s¸ch, ®iÒu kiÖn vÒ ph¸p luËt.... Cïng víi c¸c ®iÒu kiÖn u ®·i th× c¸c khu c«ng nghiÖp nµy lu«n thay ®æi ®Ó ®¸p øng yªu cÇu cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ vµ ®Çu t. Vµ c¸c khu c«ng nghiÖp nµy t¹o ra hiÖu qu¶ cao trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n¬c vµ ®Æc biÖt viÖc ph¸t triÓn c¸c khu c«ng nghiÖp nµy ®Òu n»m trong chiÕn lîc ph¸t triÓn cña ®Êt níc. Nguyªn t¾c c¬ b¶n nhÊt lµ nguyªn t¾c môc tiªu v× nã lµ cèt lâi cña c¶ chÝnh s¸ch nhng ®Î chÝnh s¸ch ®em l¹i hiÖu qu¶ cao cÇn ph¶i kÕt hîp ®Çy ®ñ c¶ 6 nguyªn t¾c trªn míi ®a ®Õn hiÖu qu¶ cao. C©u7: H·y cho biÕt cã nh÷ng yÕu tè nµo ¶nh hëng ®Õn ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch c«ng? Liªn hÖ thùc tÕ víi níc ta. Khi tiÕn hµnh ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch, ngoµi viÖc dùa vµo nh÷ng c¨n cø khoa häc th× c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh cßn ph¶i chó ý ®Õn sù ¶nh hëng cña c¸c yÕu tè sau: a.YÕu tè quyÒn lùc cña chñ thÓ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch. QuyÒn lùc ë ®©y ®îc hiÓu lµ kh¶ n¨ng chi phèi cña mét chñ thÓ ®Õn mét kh¸ch thÓ trong mèi quan hÖ nµo ®ã, nh»m ®¹t ®îc mét môc tiªu nhÊt ®Þnh mµ søc m¹nh quyÒn lùc cßn tïy thuéc vµo nguån gèc ph¸t sinh vµ b¶n chÊt cña chñ thÓ sö dông quyÒn lùc trong tõng thêi kú. §iÒu nµy cã thÓ thÊy râ ®ã lµ chñ thÓ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch vµ Nhµ níc th× cã hiÖu lùc thùc thi cao h¬n c¸c chñ thÓ kh¸c. V× Nhµ níc ta trong thêi kú hiÖn nay lµ Nhµ níc ph¸p quyÒn x·

héi chñ nghÜa, mäi quyÒn lùc ®Òu thuéc vÒ c¸ nh©n vµ phï hîp víi ý chÝ vµ nguyÖn väng cña ngêi d©n lµ ngêi thùc thi chÝnh s¸ch chñ yÕu. b.YÕu tè n¨ng lùc cña chñ thÓ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch. §Ó qu¶n lý tèt x· héi th× Nhµ níc ph¶i sö dông ®ång thêi c¸c biÖn ph¸p trong ®ã cã c¶ chÝnh s¸ch ®Ó qu¶n lý vµ hiÖu qu¶ cña c¸c chÝnh s¸ch nµy sÏ ph¶n ¸nh n¨ng lùc cña chñ thÓ ho¹ch ®Þnh qua c¸c tiªu chÝ sau: -N¨ng lùc ph©n tÝch vµ dù b¸o ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi. -N¨ng lùc ph¸t triÓn c¸c vÊn ®Ò chÝnh s¸ch. -N¨ng lùc lùa chän c¸c vÊn ®Ò ph¶i gi¶i quyÕt. -N¨ng lùc ®Ò ra môc tiªu, c¸c biÖn ph¸p gi¶i quyÕt môc tiªu ®ã, thuyÕt phôc cho tÝnh kh¶ thi cña chÝnh s¸ch. YÕu tè n¨ng lùc cµng cao th× chÝnh s¸ch ®îc ho¹ch ®Þnh cµng khoa häc vµ kh¶ thi. c.YÕu tè tiÒm lùc cña Nhµ níc. TiÒm lùc ë ®©y ®îc hiÓu lµ nguån lùc thùc cã vµ tiÒm tµng mµ chñ thÓ cã thÓ sö dông trong qu¸ tr×nh qu¶n lý cña m×nh. -TiÒm lùc cña Nhµ níc thêng biÓu hiÖn díi d¹ng: søc m¹nh vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ, thiÕt chÕ tæ chøc bé m¸y c¬ quan Nhµ níc, ®éi ngò c¸n bé, tµi nguyªn thiªn nhiªn, tµi s¶n Nhµ níc. §èi víi Nhµ níc ta tiÒm lùc kinh tÕ hiÖn cha m¹nh nªn cã nhiÒu chÝnh s¸ch cha ®¹t hiÖu qu¶ cao do thiÕu ®iÒu kiÖn. Nh vËy cã thÓ thÊy tiÒm lùc nµy lµ kh¸ quan träng. d.yÕu tè tiÒm lùc cña ®èi tîng thùc thi chÝnh s¸ch. Sù tham gia cña c¸c ®èi tîng thùc thi chÝnh s¸ch quyÕt ®Þnh sù thµnh bµi cña chÝnh s¸ch, nÕu cã sù tÝch cùc cña c¸c ®èi tîng th× chÝnh s¸ch sÏ thµnh c«ng. Nhng møc ®é tham gia cña hä l¹i phô thuéc vµo tiÒm lùc cña hä trong hiÖn t¹i vµ t¬ng lai. Vµ ®iÒu nµy ®· ®îc thùc tÕ chøng minh ®èi tîng thùc thi cã ¶nh hëng lín ®Õn ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch. *Liªn hÖ thùc tÕ ë ViÖt Nam: Trong chÝnh s¸ch ph¸t triÓn gi¸o dôc ë ViÖt Nam th× vÉn cßn mét sè ®iÓm cha phï hîp do thiÕu c¸c ®iÒu kiÖn vÒ kinh tÕ, mÆc dï vËy chÝnh s¸ch nµy ®· mang l¹i cho ViÖt Nam mét nÒn gi¸o dôc v÷ng m¹nh vµ ph¸t triÓn do n¨ng lùc ho¹ch ®Þnh cña Nhµ níc kh¸ tèt cã thÓ n¾m v÷ng c¸c ®iÒu kiÖn thùc thi, dù b¸o c¸c vÊn ®Ò gi¸o dôc. C©u8: Khi t×m kiÕm vÊn ®Ò chÝnh s¸ch, ngêi ta thêng dùa vµo nh÷ng ®Æc trung chñ yÕu nµo? *VÊn ®Ò chÝnh s¸ch lµ nh÷ng nhu cÇu t¬ng lai cña ®êi sèng x· héi, cÊu ®¹t ®îc b»ng chÝnh s¸ch. Vµ khi t×m kiÕm vÒ chÝnh s¸ch ngêi ta thêng dùa vµo nh÷ng ®Æc trng sau ®©y:

+t×m hiÓu vÊn ®Ò chÝnh s¸ch qua ®Æc trng cña nã. §Ó x¸c ®Þnh ®óng vÊn ®Ò chÝnh s¸ch c¸c nhµ ph©n tÝch chÝnh s¸ch cÇn ph¶i ph©n tÝch, t×m kiÕm trong sè nh÷ng vÊn ®Ò ph¸t hiÖn ®îc th«ng qua nh÷ng ®Æc trng c¬ b¶n sau ®©y. +VÊn ®Ò chÝnh s¸ch cã mèi quan hÖ biÖn chøng víi m«i trêng tån t¹i, v× c¸c yÕu tè m«i trêng vËn ®éng sinh ra c¸c vÊn ®Ò trong ®ã cã vÊn ®Ò chÝnh s¸ch. Mµ nh ngµy nay x· héi cµng ph¸t triÓn cµng sinh ra nhiÒu vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt b»ng chÝnh s¸ch. Do ®ã vÊn ®Ò chÝnh s¸ch phô thuéc vµo m«i trêng tån t¹i. +VÊn ®Ò chÝnh s¸ch mang c¶ tÝnh hiÖn thùc vµ t¬ng lai. Khi m«i trêng vËn ®éngt t¹o ra vÊn ®Ò chÝnh s¸ch nhng nã l¹i lµ vÊn ®Ò ë thêi ®iÓm hiÖn t¹i, nhng theo quy luËt vËn ®éng th× c¸c sù vËn ®éng tån t¹i trong m«i trêng sÏ n¶y sinh nh÷ng vÊn ®Ò trong t¬ng lai. +VÊn ®Ò chÝnh s¸ch kh«ng linh ®éng b»ng vÊn ®Ò chung cã nghÜa lµ khi sinh c¸c vÊn ®Ò ®· chÞu sù t¸c ®éng cña m«i trêng mét c¸ch thêng xuyªn nªn chóng sÏ biÕn ®æi nh c¸c yÕu tè vËt chÊt kh¸c. Vµ ®Ó tån t¹i trong qu¸ tr×nh vËn ®éng, tù mçi yÕu tè ph¶i chuyÓn ho¸ cho thÝch øng víi m«i trêng kÐo theo sù chuyÓn ho¸ cña vÊn ®Ò, nhng còng cã vÊn ®Ò chuyÓn ho¸ chËm cÇn cã sù t¸c ®éng cña Nhµ níc. Nh vËy so víi c¸c vÊn ®Ò chung, vÊn ®Ò chÝnh s¸ch kÐm linh ho¹t h¬n nhiÒu. C©u9: Anh, chÞ h·y tr×nh bµy c¸c nguyªn t¾c ph©n tÝch chÝnh s¸ch vµ cho biÕt nguyªn t¾c nµo lµ c¬ b¶n nhÊt. Cho vÝ dô minh ho¹. Ph©n tÝch chÝnh s¸ch lµ mét ho¹t ®éng tæng hîp bao gßm c¶ viÖc t×m kiÕm, chia t¸ch, tæng hîp, lý gi¶i kÕt qu¶ cña mét chÝnh s¸ch. §Ó néi dung ph©n tÝch chÝnh s¸ch diÔn ra theo ®Þnh híng víi ®Çy ®ñ tÝnh lý luËn, thùc tiÔn vµ ph¸t triÓn, chóng ta cÇn tu©n theo c¸c nguyªn t¾c sau ®©y: a.Nguyªn nh©n môc tiªu: trong ®êi sèng kinh tÕ – x· héi, môc tiªu lu«n lµ ®Ých theo ®uæi cña mäi tæ chøc vµ lµ vÊn ®Ò cèt lâi cña mäi qu¸ tr×nh ho¹t ®éng vµ cña c¶ c¸c chÝnh s¸ch v× môc tiªu lµ ®iÒu cèt lâi ®Ó t¹o nªn mét chÝnh s¸ch tèt vµ ®Î ®am b¶o nguyªn t¾c nµy th× môc tiªu ph©n tÝch chÝnh s¸ch ph¶i xuÊt ph¸t tõ môc tiªu cña qu¶n lý, trªn c¬ së môc tiªu chóng th× tiÕn hµnh x©y dùng c¸c môc tiªu ph©n tÝch chÝnh s¸ch .

ViÖc tæ chøc c«ng t¸c ph©n tÝch ph¶i ®óng môc tiªu nghÜa lµ c«ng t¸c ph©n tÝch ph¶i híng tíi môc tiªu thÓ hiÖn ë viÖc dù liÖu c¸c ®iÒu kiÖn vËt chÊt, nh©n sù, m«i trêng cho viÖc ph©n tÝch chÝnh s¸ch. ViÖc tæ chøc c«ng t¸c ph©n tÝch ph¶i ®óng môc tiªu nghÜa lµ c«ng t¸c ph©n tÝch ph¶i híng tíi môc tiªu thÓ hiÖn ë viÖc dù liÖu c¸c ®iÒu kiÖn vËt chÊt, nh©n sù, m«i trêng cho viÖc ph©n tÝch chÝnh s¸ch. §iÒu nµy còng cã nghÜa lµ tõ môc tiªu ph©n tÝch th× chóng ta huy ®éng vµ tæ chøc sö dông c¸c nguån lùc mét c¸ch cã kÕ ho¹ch. Tµi liÖu ph©n tÝch ph¶i phï hîp víi môc tiªu ®Ó ®Þnh híng th«ng tin theo yªu cÇu ph©n tÝch vµ ®Ó dd¶m b¶o ®îc hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng nµy, mçi mét môc tiªu th× cÇn thu thËp nh÷ng tµi liÖu kh¸c nhau. Bªn c¹nh ®ã, ph¬ng ph¸p ph©n tÝch còng cÇn thèng nhÊt víi môc tiªu th× míi lµm cho kÕt qu¶ ph©n tÝch ë mçi giai ®o¹n ®îc ®óng ®¾n, chÝnh s¸ch vµ nh vËy sÏ lµm cho toµn bé qu¸ tr×nh ph©n tÝch cã ®é tin cËy cao. Khi t×m ra kÕt qu¶ ph©n tÝch th× nã ph¶i ®îc sö dông ®Ó ph¸t triÓn môc tiªu. b.Nguyªn t¾c hîp lý. §©y lµ nguyªn t¾c quan träng v× thiÕu nã th× viÖc ph©n tÝch chÝnh s¸ch khã cã thÓ hiÖu qu¶ vµ nguyªn t¾c nµy yªu cÇu x¸c ®Þnh môc tiªu ph©n tÝch hîp lý víi ®iÒu kiÖn cô thÓ diÔn ra qu¸ tr×nh thùc hiÖn chÝnh s¸ch cÇn x¸c ®Þnh nh vËy v× môc tiªu dù kiÕn thêng cã kho¶ng c¸ch víi hiÖn thùc. Lùa chän ph¬ng ph¸p ph©n tÝch hîp lý ®Ó t¹o quan hÖ tèt víi môc tiªu vµ kÕt qu¶ v× ph¬ng ph¸p ph©n tÝch sÏ ®a ra kÕt qu¶ hîp lý. Cung cÊp nguån lùc ph©n tÝch hîp lý t¹o thuËn lîi cho viÖc ph©n tÝch chÝnh s¸ch. Nhng nh×n chung ®Ó ®¹t ®îc nguyªn t¾c hîp lý th× ph¶i ®¹t ®îc c¸c yªu cÇu trªn. c.Nguyªn t¾c thÝch øng trong ph©n tÝch chÝnh s¸ch lµ cÇn thiÕt kh¸ch quan vµ ®îc thÓ hiÖn c¸c mÆt sau: Lùa chän môc tiªu ph©n tÝch nhÊt thiÕt ph¶i theo yªu cÇu qu¶n lý. X¸c ®Þnh néi dung ph©n tÝch ph¶i thÝch øng víi môc tiªu cô thÓ trong tõng giai ®o¹n. Thêi ®iÓm ph©n tÝch ph¶i thÝch øng víi tõng lo¹i chÝnh s¸ch. KÕt qu¶ ph©n tÝch ph¶i ®îc sö dông thÝch hîp theo yªu cÇu qu¶n lý.

d.Nguyªn t¾c phèi hîp: Nguyªn t¾c nµy yªu cÇu khi tiÕn hµnh ph©n tÝch ph¶i biÕt kÕt hîp c¸c kÕt qu¶ ph©n tÝch ®Ó cã ®îc nh÷ng th«ng tin tæng hîp cho qu¸ tr×nh ph©n tÝch tiÕp theo nÕu kh«ng sÏ g©y ra m©u thuÉn gi÷a c¸c qu¸ tr×nh dÉn ®Õn kÕt qu¶ ph©n tÝch chung, kh«ng ®¶m b¶o ®é tin cËy vµ lµm l·ng phÝ nguån nh©n lùc cña Nhµ níc Ngoµi viÖc phèi hîp vÒ kü thuËt ph©n tÝch cßn ph¶i phèi hîp trong c«ng t¸c chØ ®¹o ®iÒu hµnh cña c¬ quan Nhµ níc ®Ó mang l¹i hiÖu qu¶ lín nhÊt trong ph©n tÝch chÝnh s¸ch. e.Nguyªn t¾c hiÖu qu¶ Nguyªn t¾c nµy ®Ò cËp ®Õn viÖc ®¹t ®îc môc tiªu chÝnh s¸ch nhng chi phÝ ®Çu vµo ph¶i thÊp, theo yªu cÇu cña nguyªn t¾c nµy ho¹t ®éng ph©n tÝch chÝnh s¸ch cÇn ph¶i ®Ò cao viÖc t×m kiÕm c¸c ph¬ng ph¸p tèi u ®Ó tiÕp cËn ®îc kÕt qu¶ nhanh nhÊt víi chi phÝ hîp lý nhÊt. f.Nguyªn t¾c chÝnh trÞ trong ph©n tÝch chÝnh s¸ch: Ph¶i ®Æt ra nguyªn t¾c nµy v× môc tiªu chÝnh trÞ lu«n bao trïm môc tiªu chÝnh s¸ch, tæ chøc thùc thi chÝnh s¸ch ph©n tÝch chÝnh s¸ch. ThÓ hiÖn trong thùc tÕ lµ c¸c tæ chøc c¸ nh©n khi tham gia ph©n tÝch chÝnh s¸ch ph¶i t«n träng môc tiªu vµ ®Þnh híng cña Nhµ níc. *VÝ dô minh ho¹: trong thùc tÕ viÖc ph©n tÝch chÝnh s¸ch thu hót ®Çu t cña khu vùc §«ng Nam bé ViÖt Nam. ë nguyªn t¾c nµy th× ®Æt ra môc tiªu lµ thu hót lîng ®Çu t níc ngoµi ngµy cµng lín vµo c¸c khu c«ng nghiÖp t¹i ®©y víi c¸c ®iÒu kiÖn u ®·i vÒ ®Çu t, chÝnh s¸ch, ®iÒu kiÖn vÒ ph¸p luËt.... Cïng víi c¸c ®iÒu kiÖn u ®·i th× c¸c khu c«ng nghiÖp nµy lu«n thay ®æi ®Ó ®¸p øng yªu cÇu cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ vµ ®Çu t. Vµ c¸c khu c«ng nghiÖp nµy t¹o ra hiÖu qu¶ cao trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n¬c vµ ®Æc biÖt viÖc ph¸t triÓn c¸c khu c«ng nghiÖp nµy ®Òu n»m trong chiÕn lîc ph¸t triÓn cña ®Êt níc. Nguyªn t¾c c¬ b¶n nhÊt lµ nguyªn t¾c môc tiªu v× nã lµ cèt lâi cña c¶ chÝnh s¸ch nhng ®Î chÝnh s¸ch ®em l¹i hiÖu qu¶ cao cÇn ph¶i kÕt hîp ®Çy ®ñ c¶ 6 nguyªn t¾c trªn míi ®a ®Õn hiÖu qu¶ cao. C©u10: H·y cho biÕt néi dung ph©n tÝch diÔn biÕn chÝnh s¸ch c«ng. Néi dung ph©n tÝch diÔn biÕn chÝnh s¸ch ®ã chÝnh lµ qu¸ tr×nh ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch ®îc x¸c ®Þnh thµnh ph¹m vi c¸c

bíc cÇn tiÕn hµnh ®Ó cho ra ®êi mét chÝnh s¸ch kÓ tõ khi lùa chän ®îc vÊn ®Ò chÝnh s¸ch. Môc ®Ých cña nã lµ ph¶i ®i ®Õn ®îc kÕt luËn khoa häc vÒ tÝnh kh¶ thi cña ph¬ng ¸n chÝnh s¸ch ®îc lùa chän ban hµnh ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu ®Ò ra. Nh vËy ph©n tÝch néi dung diÔn biÕn chÝnh s¸ch cÇn tËp trung vµo néi dung sau ®©y: +Ph©n tÝch môc tiªu chÝnh s¸ch ®Ó kh¼ng ®Þnh ®îc tÝnh h÷u dông hay kh«ng ®èi víi yªu cÇu cña vÊn ®Ò chÝnh s¸ch vµ ph¶i phï hîp víi ®Þnh híng ph¸t triÓn chung cña ®Êt níc. V× môc tiªu ®îc coi lµ cèt lâi cña chÝnh s¸ch, nã híng mäi néi dung cña chÝnh s¸ch vµo viÖc thùc hiÖn ý chÝ cña chñ thÓ ho¹ch ®Þnh -Vµ trong thùc tÕ ph©n tÝch môc tiªu lµ cÇn thiÕt. V× nã khã diÔn ®¹t vµ rÊt dÔ cã thÓ sai lÖch c¶ chÝnh s¸ch. +Ph©n tÝch hÖ thèng c¸c biÖn ph¸p chÝnh s¸ch: ®Ó kÕt luËn vÒ tÝnh ®ång bé hay kh«ng ®ång bé gi÷a môc tiªu cña chÝnh s¸ch vµ c¸c biÖn ph¸p chÝnh s¸ch, gi÷a biÖn ph¸p chÝnh s¸ch víi c¸c ®iÒu kiÖn thùc tÕ kh¸c, hay gi÷a c¸c biÖn ph¸p víi nhau. -Trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch c¸c biÖn ph¸p chÝnh s¸ch, nhµ ho¹ch ®Þnh cÇn chØ ra ®îc c¸c chÝnh s¸ch c¬ b¶n nµo phï hîp cho qu¸ tr×nh thùc thi chÝnh s¸ch ®ã. Hay cÇn phèi hîp c¸c biÖn ph¸p ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu chÝnh s¸ch ®· ®Ò ra. -Th«ng thêng th× c¸c biÖn ph¸p chÝnh s¸ch gåm c¬ chÕ t¸c ®éng cña Nhµ níc ®Õn c¸c ®èi tîng thùc thi, c¸c biÖn ph¸p mang tÝnh gi¸o dôc thuyÕt phôc, vµ c¸c biÖn ph¸p tæ chøc thùc thi chÝnh s¸ch. +Ph©n tÝch tæ chøc thùc thi x©y dùng c¸c ph¬ng ¸n chÝnh s¸ch. §©y lµ néi dung phøc t¹p v× nã kh«ng cã mÉu h×nh nguyªn lý nhÊt ®Þnh ®Ó nhµ ho¹ch ®Þnh quan s¸t mµ hä ph¶i dùa vµo quy tr×nh tæ chøc x©y dùng ph¬ng ¸n chÝnh s¸ch ®Ó ph©n tÝch ®¸nh gi¸. +Ph©n tÝch dù b¸o hiÖu lùc hiÓu qu¶ cña chÝnh s¸ch: néi dung ph©n tÝch nµy mang tÝnh tæng hîp cao nÕu c¸c nhµ ph©n tÝch cÇn lu ý ®Ó mang ®Õn kÕt qu¶ ph©n tÝch thùc sù chÝnh x¸c. Trªn c¬ së kÕt qu¶ c¸c néi dung ph©n tÝch cã liªn quan ngêi ta tæng hîp c¸c yÕu tè ®Çu vµo so víi kÕt qu¶ ë ®Çu ra ®Ó ®¸nh gi¸ toµn bé vÒ hiÖu lùc cña mét ph¬ng ¸n chÝnh s¸ch. +Trong mçi mét néi dung ph©n tÝch diÔn biÕn chÝnh s¸ch th× cã mét ph¬ng ph¸p thÝch hîp ®Ó ¸p dông nh m« h×nh hoÆc hÖ thèng vµ chi phÝ lîi Ých ®Ó ph©n tÝch hÖ thèng c¸c biÖn ph¸p chÝnh s¸ch. Vµ chóng ta cã thÓ kÕt hîp 2 ph¬ng ph¸p nµy ®Ó ®¸nh gi¸ tÝnh kh¶ thi cña ph¬ng ¸n chÝnh s¸ch.

c©u11: Anh, chÞ h·y cho biÕt cã nh÷ng yÕu tè nµo ¶nh hëng ®Õn ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch? Liªn hÖ víi thùc tÕ níc ta. Khi tiÕn hµnh ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch, ngoµi viÖc dùa vµo nh÷ng c¨n cø khoa häc th× c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh cßn ph¶i chó ý ®Õn sù ¶nh hëng cña c¸c yÕu tè sau a.YÕu tè quyÒn lùc cña chñ thÓ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch. QuyÒn lùc ë ®©y ®îc hiÓu lµ kh¶ n¨ng chi phèi cña mét chñ thÓ ®Õn mét kh¸ch thÓ trong mèi quan hÖ nµo ®ã, nh»m ®¹t ®îc mét môc tiªu nhÊt ®Þnh mµ søc m¹nh quyÒn lùc cßn tïy thuéc vµo nguån gèc ph¸t sinh vµ ¶n chÊt cña chñ thÓ sö dông quyÒn lùc trong tõng thêi kú §iÒu nµy cã thÓ thÊy râ ®ã lµ chñ thÓ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch vµ Nhµ níc th× cã hiÖu lùc thùc thi cao h¬n c¸c chñ thÓ kh¸c. V× Nhµ níc ta trong thêi kú hiÖn nay lµ Nhµ níc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa, mäi quyÒn lùc ®Òu thuéc vÒ c¸ nh©n vµ phï hîp víi ý chÝ vµ nguyÖn väng cña ngêi d©n lµ ngêi thùc thi chÝnh s¸ch chñ yÕu. b.YÕu tè n¨ng lùc cña chñ thÓ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch. §Ó qu¶n lý tèt x· héi th× Nhµ níc ph¶i sö dông ®ång thêi c¸c biÖn ph¸p tron g ®ã cã c¶ chÝnh s¸ch ®Ó qu¶n lý vµ hiÖu qu¶ cña c¸c chÝnh s¸ch nµy sÏ ph¶n ¸nh n¨ng lùc cña chñ thÓ ho¹ch ®Þnh qua c¸c tiªu chÝ sau: -N¨ng lùc ph©n tÝch vµ dù b¸o ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi -N¨ng lùc ph¸t triÓn c¸c vÊn ®Ò chÝnh s¸ch -N¨ng lùc lùa chän c¸c vÊn ®Ò ph¶i gi¶i quyÕt -N¨ng lùc ®Ò ra môc tiªu, c¸c biÖn ph¸p gi¶i quyÕt môc tiªu ®ã, thuyÕt phôc cho tÝnh kh¶ thi cña chÝnh s¸ch YÕu tè n¨ng lùc cµng cao th× chÝnh s¸ch ®îc ho¹ch ®Þnh cµng khoa häc vµ kh¶ thi c.YÕu tè tiÒm lùc cña Nhµ níc. TiÒm lùc ë ®©y ®îc hiÓu lµ nguån lùc thùc cã vµ tiÒmtµng mµ chñ thÓ cã thÓ sö dông trong qu¸ tr×nh qu¶n lý cña m×nh. -TiÒm lùc cña Nhµ níc thêng biÓu hiÖn díi d¹ng: søc m¹nh vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ, thiÕt chÕ tæ chøc bé m¸y c¬ quan Nhµ níc, ®éi ngò c¸n bé, tµi nguyªn thiªn nhiªn, tµi s¶n Nhµ níc §èi víi Nhµ níc ta tiÒm lùc kinh tÕ hiÖn cha m¹nh nªn cã nhiÒu chÝnh s¸ch cha ®¹t hiÖu qu¶ cao do thiÕu ®iÒu kiÖn. Nh vËy cã thÓ thÊy tiÒm lùc nµy lµ kh¸ quan träng. d.yÕu tè tiÒm lùc cña ®èi tîng thùc thi chÝnh s¸ch. Sù tham gia cña c¸c ®èi tîng thùc thi chÝnh s¸ch quyÕt ®Þnh sù thµnh bµi cña chÝnh s¸ch, nÕu cã sù tÝch cùc cña c¸c ®èi tîng th× chÝnh

s¸ch sÏ thµnh c«ng. Nhng møc ®é tham gia cña hä l¹i phô thuéc vµo tiÒm lùc cña hä trong hiÖn t¹i vµ t¬ng lai. Vµ ®iÒu nµy ®· ®îc thùc tÕ chøng minh ®èi tîng thùc thi cã ¶nh hëng lín ®Õn ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch. *Liªn hÖ thùc tÕ ë ViÖt Nam: Trong chÝnh s¸ch ph¸t triÓn gi¸o dôc ë ViÖt Nam th× vÉn cßn mét sè ®iÓm cha phï hîp do thiÕu c¸c ®iÒu kiÖn vÒ kinh tÕ, mÆc dï vËy chÝnh s¸ch nµy ®· mang l¹i cho ViÖt Nam mét nÒn gi¸o dôc v÷ng m¹nh vµ ph¸t triÓn do n¨ng lùc ho¹ch ®Þnh cña Nhµ níc kh¸ tèt cã thÓ n¾m v÷ng c¸c ®iÒu kiÖn thùc thi, dù b¸o c¸c vÊn ®Ò gi¸o dôc. C©u12: Tr×nh bµy c¸c nguyªn t¾c ph©n tÝch chÝnh s¸ch. H·y cho biÕt nguyªn t¾c nµo c¬ b¶n nhÊt. Ph©n tÝch chÝnh s¸ch lµ mét ho¹t ®éng tæng hîp bao gßm c¶ viÖc t×m kiÕm, chia t¸ch, tæng hîp, lý gi¶i kÕt qu¶ cña mét chÝnh s¸ch. §Ó néi dung ph©n tÝch chÝnh s¸ch diÔn ra theo ®Þnh híng víi ®Çy ®ñ tÝnh lý luËn, thùc tiÔn vµ ph¸t triÓn, chóng ta cÇn tu©n theo c¸c nguyªn t¾c sau ®©y: a.Nguyªn nh©n môc tiªu: trong ®êi sèng kinh tÕ x· héi, môc tiªu lu«n lµ ®Ých theo ®uæi cña mäi tæ chøc vµ lµ vÊn ®Ò cèt lâi cña mäi qu¸ tr×nh ho¹t ®éng vµ cña c¶ c¸c chÝnh s¸ch v× môc tiªu lµ ®iÒu cèt lâi ®Ó t¹o nªn mét chÝnh s¸ch tèt vµ ®Î ®am b¶o nguyªn t¾c nµy th× môc tiªu ph©n tÝch chÝnh s¸ch ph¶i xuÊt ph¸t tõ môc tiªu cña qu¶n lý, trªn c¬ së môc tiªu chóng th× tiÕn hµnh x©y dùng c¸c môc tiªu ph©n tÝch chÝnh s¸ch . ViÖc tæ chøc c«ng t¸c ph©n tÝch ph¶i ®óng môc tiªu nghÜa lµ c«ng t¸c ph©n tÝch ph¶i híng tíi môc tiªu thÓ hiÖn ë viÖc dù liÖu c¸c ®iÒu kiÖn vËt chÊt, nh©n sù, m«i trêng cho viÖc ph©n tÝch chÝnh s¸ch ViÖc tæ chøc c«ng t¸c ph©n tÝch ph¶i ®óng môc tiªu nghÜa lµ c«ng t¸c ph©n tÝch ph¶i híng tíi môc tiªu thÓ hiÖn ë viÖc dù liÖu c¸c ®iÒu kiÖn vËt chÊt, nh©n sù, m«i trêng cho viÖc ph©n tÝch chÝnh s¸ch. §iÒu nµy còng cã nghÜa lµ tõ môc tiªu ph©n tÝch th× chóng ta huy ®éng vµ tæ chøc sö dông c¸c nguån lùc mét c¸ch cã kÕ ho¹ch Tµi liÖu ph©n tÝch ph¶i phï hîp víi môc tiªu ®Ó ®Þnh híng th«ng tin theo yªu cÇu ph©n tÝch vµ ®Ó ®¶m b¶o ®îc hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng nµy, mçi mét môc tiªu th× cÇn thu thËp nh÷ng tµi liÖu kh¸c nhau Bªn c¹nh ®ã, ph¬ng ph¸p ph©n tÝch còng cÇn thèng nhÊt víi môc tiªu th× míi lµm cho kÕt qu¶ ph©n tÝch ë mçi giai ®o¹n

®îc ®óng ®¾n, chÝnh s¸ch vµ nh vËy sÏ lµm cho toµn bé qu¸ tr×nh ph©n tÝch cã ®é tin cËy cao Khi t×m ra kÕt qu¶ ph©n tÝch th× nã ph¶i ®îc sö dông ®Ó ph¸t triÓn môc tiªu b.Nguyªn t¾c hîp lý. §©y lµ nguyªn t¾c quan träng v× thiÕu nã th× viÖc ph©n tÝch chÝnh s¸ch khã cã thÓ hiÖu qu¶ vµ nguyªn t¾c nµy yªu cÇu x¸c ®Þnh môc tiªu ph©n tÝch hîp lý víi ®iÒu kiÖn cô thÓ diÔn ra qu¸ tr×nh thùc hiÖn chÝnh s¸ch cÇn x¸c ®Þnh nh vËy v× môc tiªu dù kiÕn thêng cã kho¶ng c¸ch víi hiÖn thùc. Lùa chän ph¬ng ph¸p ph©n tÝch hîp lý ®Ó t¹o quan hÖ tèt víi môc tiªu vµ kÕt qu¶ v× ph¬ng ph¸p ph©n tÝch sÏ ®a ra kÕt qu¶ hîp lý. Cung cÊp nguån lùc ph©n tÝch hîp lý t¹o thuËn lîi cho viÖc ph©n tÝch chÝnh s¸ch Nhng nh×n chung ®Ó ®¹t ®îc nguyªn t¾c hîp lý th× ph¶i ®¹t ®îc c¸c yªu cÇu trªn c.Nguyªn t¾c thÝch øng trong ph©n tÝch chÝnh s¸ch lµ cÇn thiÕt kh¸ch quan vµ ®îc thÓ hiÖn c¸c mÆt sau: Lùa chän môc tiªu ph©n tÝch nhÊt thiÕt ph¶i theo yªu cÇu qu¶n lý X¸c ®Þnh néi dung ph©n tÝch ph¶i thÝch øng víi môc tiªu cô thÓ trong tõng giai ®o¹n Thêi ®iÓm ph©n tÝch ph¶i thÝch øng víi tõng lo¹i chÝnh s¸ch KÕt qu¶ ph©n tÝch ph¶i ®îc sö dông thÝch hîp theo yªu cÇu qu¶n lý d.Nguyªn t¾c phèi hîp Nguyªn t¾c nµy yªu cÇu khi tiÕn hµnh ph©n tÝch ph¶i biÕt kÕt hîp c¸c kÕt qu¶ ph©n tÝch ®Ó cã ®îc nh÷ng th«ng tin tæng hîp cho qu¸ tr×nh ph©n tÝch tiÕp theo nÕu kh«ng sÏ g©y ra m©u thuÉn gi÷a c¸c qu¸ tr×nh dÉn ®Õn kÕt qu¶ ph©n tÝch chung, kh«ng ®¶m b¶o ®é tin cËy vµ lµm l·ng phÝ nguån nh©n lùc cña Nhµ níc Ngoµi viÖc phèi hîp vÒ kü thuËt ph©n tÝch cßn ph¶i phèi hîp trong c«ng t¸c chØ ®¹o ®iÒu hµnh cña c¬ quan Nhµ níc ®Ó mang l¹i hiÖu qu¶ lín nhÊt trong ph©n tÝch chÝnh s¸ch e.Nguyªn t¾c hiÖu qu¶ Nguyªn t¾c nµy ®Ò cËp ®Õn viÖc ®¹t ®îc môc tiªu chÝnh s¸ch nhng chi phÝ ®Çu vµo ph¶i thÊp, theo yªu cÇu cña nguyªn t¾c nµy ho¹t ®éng ph©n tÝch chÝnh s¸ch cÇn ph¶i ®Ò cao viÖc t×m kiÕm c¸c ph¬ng ph¸p tèi u ®Ó tiÕp cËn ®îc kÕt qu¶ nhanh nhÊt víi chi phÝ hîp lý nhÊt

f.Nguyªn t¾c chÝnh trÞ trong ph©n tÝch chÝnh s¸ch Ph¶i ®Æt ra nguyªn t¾c nµy v× môc tiªu chÝnh trÞ lu«n bao trïm môc tiªu chÝnh s¸ch, tæ chøc thùc thi chÝnh s¸ch ph©n tÝch chÝnh s¸ch. ThÓ hiÖn trong thùc tÕ lµ c¸c tæ chøc c¸ nh©n khi tham gia ph©n tÝch chÝnh s¸ch ph¶i t«n träng môc tiªu vµ ®Þnh híng cña Nhµ níc. c©u13: Anh chÞ h·y cho biÕt ph©n tÝch chÝnh s¸ch lµ g×? V× sao ph¶i PTCS? +Ph©n tÝch chÝnh s¸ch lµ qu¸ tr×nh ph©n gi¶i c¸c tµi liÖu, c¸c bíc h×nh thµnh nªn chÝnh s¸ch ®Ó qua ®ã chñ thÕ ph©n tÝch chÝnh s¸ch cã thÓ n¾m b¾t ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt cho viÖc ®a ra mét chÝnh s¸ch kh¶ thi Ph©n tÝch chÝnh s¸ch lµ mét bíc hÕt søc quan träng, nã quyÕt ®Þnh tÝnh hîp lý cña chÝnh s¸ch do vËy nã kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong qu¸ tr×nh ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch c«ng. +Ph¶i ph©n tÝch chÝnh s¸ch v× nh÷ng lý do sau ®©y: +C¸c lý do kh¸i qu¸t: chÝnh s¸ch lµ mét trong nh÷ng s¶n phÈm cña qu¸ tr×nh qu¶n lý, nªn khi quyÕt ®Þnh chÝnh s¸ch chñ thÓ qu¶n lý còng ph¶i ph©n tÝch ®Çy ®ñ nh÷ng d÷ liÖu liªn quan ®Õn chÝnh s¸ch. Tríc ®©y c¸c nhµ qu¶n lý kh«ng hÒ quan t©m tíi vÊn ®Ò ph¶i ph©n tÝch chÝnh s¸ch v× thÕ c¸c chÝnh s¸ch ®a ra kh«ng thùc thi cã hiÖu qu¶ do vËy hä ph¶i nh×n nhËn l¹i vÊn ®Ò ph©n tÝch chÝnh s¸ch. H¬n n÷a do môc tiªu cña chÝnh s¸ch t¸c ®éng ®Õn nh÷ng ®èi tîng vµ ¶nh hëng l©u dµi ®Õn ho¹t ®éng cña tæ chøc nªn chñ thÓ ph¶i xem xÐt c©n nh¾c thËt kü mäi mÆt tríc khi qu¸ tr×nh v× sau khi ban hµnh chÝnh s¸ch ph¶i ®¶m b¶o nã ph¸t huy ®îc t¸c dông cña m×nh. +Lý do cô thÓ: Ph©n tÝch chÝnh s¸ch ®Ó thÊy ®îc nh÷ng môc tiªu chÝnh s¸ch mµ chñ thÓ dù kiÕn theo ®uæi cã thiÕt thùc kh«ng, cã kh¶ thi hay phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ kh«ng... kÕt qu¶ ph©n tÝch nµy ®îc coi lµ c¨n cø quan träng ®Ó chñ thÓ ra quyÕt s¸ch. Ph©n tÝch ®Ó thÊy ®îc tÝnh hÖ thèng cña chÝnh s¸ch, nã thÓ hiÖn qua c¸c mÆt chÝnh s¸ch míi ban hµnh cã ®óng lµ mét chÝnh s¸ch kh«ng hay chØ lµ nh÷ng biÖn ph¸p thùc thi chÝnh s¸ch. #ChÝnh s¸ch míi ban hµnh cã phï hîp víi hÖ thèng ®· cã hay kh«ng, hay lµ bÊt hîp lý.

#ChÝnh s¸ch míi ban hµnh cã trî gióp g× cho hÖ thèng hay thóc ®Èy hÖ thèng v¹n ®éng tèt h¬n. -Ph©n tÝch ®Ó thÊy sù phï hîp gi÷a chÝnh s¸ch vµ m«i trêng ®Ó trong tõng ®iÒu kiÖn kh«ng gian vµ thêi gian chñ thÓ cã nh÷ng øng phã thÝch hîp víi m«i trêng. -Ph©n tÝch chÝnh s¸ch ®Ó thÊy ®îc lßng tin cña ngêi thùc hiÖn víi chñ thÓ ban hµnh v× ®©y lµ 2 ®èi tîng ®Òu cã lîi Ých liªn quan ®Õn chÝnh s¸ch. KÕt qu¶ chñ thÓ lµ nguyÖn väng cña ®èi tîng thùc thi ®îc ®¸p øng. Nh÷ng lý do ph©n tÝch chÝnh s¸ch vÒ c¸c h×nh thøc vµ néi dung trªn ®©y ®· ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ tÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan cña ph©n tÝch chÝnh s¸ch vµ coi ®ã lµ mét ho¹t ®éng kh«ng thÓ thiÕu trong chu tr×nh chÝnh s¸ch. =>Kh¸i niÖm ph©n tÝch chÝnh s¸ch: “Ph©n tÝch chÝnh s¸ch lµ viÖc ph©n gi¶i toµn bé c¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn chu tr×nh chÝnh s¸ch nh»m chØ ra nh÷ng mèi quan hÖ mang tÝnh quy luËt gi÷a c¸c yÕu tè cÊu thµnh ho¹t ®éng chÝnh s¸ch”. c©u14: Khi thùc thi chÝnh s¸ch sÏ cã nh÷ng yÕu tè ¶nh hëng nµo? Trong ®ã yÕu tè nµo lµ quyÕt ®Þnh? liªn hÖ thùc tÕ níc ta. Trong qu¸ tr×nh thùc thi chÝnh s¸ch sÏ cã liªn quan ®Õn nhiÒu tæ chøc, c¸ nh©n v× thÕ kÕt qu¶ tæ chøc thùcthi chÝnh s¸ch còng sÏ chÞu ¶nh hëng cña nhiÒu yÕu tè trong ®ã cã yÕu tè chñ quan vµ kh¸ch quan. Cô thÓ: +YÕu tè kh¸ch quan: lµ c¸c yÕu tè xuÊt hiÖn vµ t¸c ®éng ®Õn tæ chøc thùc thi chÝnh s¸ch tõ bªn ngoµi, ®éc lËp víi ý muèn cña chñ thÓ qu¶n lý, c¸c yÕu tè nµy vËn ®éng theo quy luËt kh¸ch quan nªn Ýt t¹o sù biÕn ®æi do ®ã còng khã g©y sù chó ý cña c¸c nhµ qu¶n lý nhng l¹i t¸c ®éng lín ®Õn qu¸ tr×nh thùc thi chÝnh s¸ch, ®ã lµ c¸c yÕu tè. tÝnh chÊt cña vÊn ®Ò chÝnh s¸ch lµ yÕu tè g¾n liÒn víi mçi chÝnh s¸ch nã cã t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn ho¹ch ®Þnh vµ thùc thi chÝnh s¸ch cã nghÜa lµ nÕu vÊn ®Ò chÝnh s¸ch ®¬n gi¶n liªn quan ®Õn Ýt ®èi tîng th× thùc thi sÏ dÔ dµng vµ ®¬n gi¶n h¬n. Nh vËy, tÝnh chÊt cña vÊn ®Ò cã ¶nh hëng kh¸ch quan ®Õn viÖc tæ chøc thùc thi chÝnh s¸ch nhanh hay chËm, thuËn lîi hay khã kh¨n. M«i trêng thùc thi chÝnh s¸ch lµ yÕu tè liªn quan ®Õn c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸, x· héi, an ninh quèc phßng...®iÒu nµy nãi lªn r»ng mét m«i trêng æn ®Þnh Ýt biÕn ®æi vÒ chÝnh trÞ sÏ ®a tíi sù æn ®Þnh vÒ hÖ thèng chÝnh

s¸ch vµ thùc thi thuËn lîi. NÕu c¸c bé phËn cña m«i trêng æn ®Þnh th× nã sÏ t¹o cho c¸c ho¹t ®éng thùc thi dÔ dµng. Mèi quan hÖ gi÷a c¸c ®èi tîng thùc thi chÝnh s¸ch lµ sù thÓ hiÖn thèng nhÊt hay kh«ng vÒ lîi Ých cña c¸c ®èi tîng trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn môc tiªu chÝnh s¸ch. NÕu mèi quan hÖ nµy cã m©u thuÉn th× sÏ ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c tæ chøc. TiÒm lùc cña c¸c nhãm ®èi tîng chÝnh s¸ch ®îc hiÓu lµ thùc lùc vµ tiÒm n¨ng cña c¸c nhãm trong mèi quan hÖ so s¸nh víi c¸c nhãm ®èi tîng kh¸c. TiÒm lùc nµy thÓ hiÖn trªn c¸c ph¬ng diÖn chÝnh trÞ, kinh tÕ, x· héi.... §Æc tÝnh cña ®èi tîng chÝnh s¸ch lµ nh÷ng tÝnh chÊt ®Æc trng mµ c¸c ®èi tîng cã ®îc tõ b¶n tÝnh cè hò hoÆc do m«i trêng sèng t¹o nªn, c¸c ®Æc tÝnh nh tÝnh tù gi¸c, kû luËt, s¸ng t¹o....g¾n liÒn víi mçi ®èi tîng thùc thi chÝnh s¸ch do ®ã cÇn biÕt c¸ch kh¬i dËy hay kiÒm chÕ nã ®Ó cã kÕt qu¶ tèt nhÊt cho qu¸ tr×nh thùc thi chÝnh s¸ch. +YÕu tè chñ quan: lµ c¸c yÕu tè thuéc vÒ c¬ quan c«ng quyÒn, do c¸n bé c«ng chøc chñ ®éng chi phèi ®Õn qu¸ tr×nh thùc thi chÝnh s¸ch nªn nã cã ¶nh hëng lín ®Õn viÖc thùc thi. Thùc thi ®óng ®Çy ®ñ c¸c bíc trong quy tr×nh tæ chøc thùc thi chÝnh s¸ch, c¸c bíc nµy ®îc coi lµ nguyªn lý khoa häc ®îc ®óc kÕt tõ thùc tiÔn cuéc sèng, viÖc tu©n thñ quy tr×nh lµ mét nguyªn t¾c qu¶n lý. -N¨ng lùc thùc thi chÝnh s¸ch cña c¸n bé c«ng chøc trong bé m¸y qu¶n lý Nhµ níc lµ yÕu tè chñ quan cã vai trß quyÕt ®Þnh ®Õn kÕt qña tæ chøc thùc thi chÝnh s¸ch c«ng. N¨ng lùc thùc thi cña c¸n bé, c«ng chøc lµ c¸c tiªu chÝ vÒ ®¹o ®øc, c«ng cô, n¨ng lùc nÕu thiÕu c¸c ®iÒu kiÖn nµy th× viÖc thùc thi sÏ kh«ng hiÖu qu¶. Cßn nÕu c¸c c¸n bé, c«ng chøc cã n¨ng lùc mµ kÕt hîp víi c¸c yÕu tè kh¸c thuËn lîi sÏ mang l¹i mét kÕt qu¶ thùc sù. *§iÒu kiÖn vËt chÊt cÇn cho qu¸ tr×nh thùc thi chÝnh s¸ch lµ yÕu tè ngµy cµng cã vÞ trÝ quan träng ®Ó cïng yÕu tè nh©n sù vµ c¸c yÕu tè kh¸c thùc thi th¾ng lîi chÝnh s¸ch c«ng. C¸c ®iÒu kiÖn vËt chÊt nµy lµ c¸c trang thiÕt bÞ Nhµ níc ®Çu t cho qu¸ tr×nh qu¶n lý vµ khi thùc thi chÝnh s¸ch th× hä dïng ®Ó tuyªn truyÒn, phæ biÕn c¸c chÝnh s¸ch. *Sù ®ång t×nh ñng hé cña d©n chóng lµ nh©n tè cã vai trß ®Æc biÖt quan träng quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña 1 chÝnh s¸ch. C¸c chÝnh s¸ch lµ nh÷ng vÊn ®Ò lín lao, do ®ã cÇn cã sù ®ãng gãp søc ngêi, søc cña trong suèt qu¸ tr×nh thùc thi

*VËy trong 2 yÕu tè ¶nh hëng ®Õn qu¸ tr×nh thùc thi chÝnh s¸ch th× yªó tè chñ quan lµ quan träng h¬n c¶ v× nã quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña chÝnh s¸ch, v× trong yÕu tè nµy nã cã c¸c nh©n tè quan träng nh nh©n sù, vµ sù ñng hé cña ngêi d©n lµ 2 nh©n tè cÇn cho viÖc thùc thi chÝnh s¸ch c«ng Liªn hÖ ë ViÖt Nam. Nh chÝnh s¸ch ph¸t triÓn 5 triÖu ha rõng cña ViÖt Nam, chÝnh s¸ch nµy ®îc thùc thi rÊt tèt do nã ®îc ho¹ch ®Þnh khoa häc, kh¶ thi vµ ®îc mäi ngêi d©n nhiÖt t×nh ñng hé. C©u15: Anh,chÞ h·y tr×nh bµy néi dung ph©n tÝch diÔn biÕn chÝnh s¸ch. Néi dung ph©n tÝch diÔn biÕn chÝnh s¸ch ®ã chÝnh lµ qu¸ tr×nh ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch ®îc x¸c ®Þnh thµnh ph¹m vi c¸c bíc cÇn tiÕn hµnh ®Ó cho ra ®êi mét chÝnh s¸ch kÓ tõ khi lùa chän ®îc vÊn ®Ò chÝnh s¸ch. Môc ®Ých cña nã lµ ph¶i ®i ®Õn ®îc kÕt luËn khoa häc vÒ tÝnh kh¶ thi cña ph¬ng ¸n chÝnh s¸ch ®îc lùa chän ban hµnh ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu ®Ò ra. Nh vËy ph©n tÝch néi dung diÔn biÕn chÝnh s¸ch cÇn tËp trung vµo néi dung sau ®©y: +Ph©n tÝch môc tiªu chÝnh s¸ch ®Ó kh¼ng ®Þnh ®îc tÝnh h÷u công hay kh«ng ®èi víi yªu cÇu cña vÊn ®Ò chÝnh s¸ch vµ ph¶i phï hîp víi ®Þnh híng ph¸t triÓn chung cña ®Êt níc. V× môc tiªu ®îc coi lµ cèt lâi cña chÝnh s¸ch, nã híng mäi néi dung cña chÝnh s¸ch vµo viÖc thùc hiÖn ý chÝ cña chñ thÓ ho¹ch ®Þnh Vµ trong thùc tÕ ph©n tÝch môc tiªu lµ cÇn thiÕt. V× nã khã diÔn ®¹t vµ rÊt dÔ cã thÓ sai lÖch c chÝnh s¸ch. +Ph©n tÝch hÖ thèng c¸c biÖn ph¸p chÝnh s¸ch: ®Ó kÕt luËn vÒ tÝnh ®ång bé hay kh«ng ®ång bé gi÷a môc tiªu cña chÝnh s¸ch vµ c¸c biÖn ph¸p chÝnh s¸ch, gi÷a biÖn ph¸p chÝnh s¸ch víi c¸c ®iÒu kiÖn thùc tÕ kh¸c, hay gi÷a c¸c biÖn ph¸p víi nhau. Trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch c¸c biÖn ph¸p chÝnh s¸ch, nhµ ho¹ch ®Þnh cÇn chØ ra ®îc c¸c chÝnh s¸ch c¬ b¶n nµo phï hîp cho qu¸ tr×nh thùc thi chÝnh s¸ch ®ã. Hay cÇn phèi hîp c¸c biÖn ph¸p ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu chÝnh s¸ch ®· ®Ò ra Th«ng thêng th× c¸c biÖn ph¸p chÝnh s¸ch gåm c¬ chÕ t¸c ®éng cñ Nhµ níc ®Õn c¸c ®èi tîng thùc thi, c¸c biÖn ph¸p mang tÝnh gi¸o dôc thuyÕt phôc, vµ c¸c biÖn ph¸p tæ chøc thùc thi chÝnh s¸ch. +Ph©n tÝch tæ chøc thùc thi x©y dùng c¸c ph¬ng ¸n chÝnh s¸ch. §©y lµ néi dung phøc t¹p v× nã kh«ng cã mÉu h×nh

nguyªn lý nhÊt ®Þnh ®Ó nhµ ho¹ch ®Þnh quan s¸t mµ hä ph¶i dùa vµo quy tr×nh tæ chøc x©y dùng ph¬ng ¸n chÝnh s¸ch ®Ó ph©n tÝch ®¸nh gi¸. +Ph©n tÝch dù b¸o hiÖu lùc hiÓu qu¶ cña chÝnh s¸ch: néi dung ph©n tÝch nµy mang tÝnh tæng hîp cao nÕu c¸c nhµ ph©n tÝch cÇn lu ý ®Ó mang ®Õn kÕt qu¶ ph©n tÝch thùc sù chÝnh x¸c. Trªn c¬ së kÕt qu¶ c¸c néi dung ph©n tÝch cã liªn quan ngêi ta tæng hîp c¸c yÕu tè ®Çu vµo so víi kÕt qu¶ ë ®Çu ra ®Ó ®¸nh gi¸ toµn bé vÒ hiÖu lùc cña mét ph¬ng ¸n chÝnh s¸ch. +Trong mçi mét néi dung ph©n tÝch diÔn biÕn chÝnh s¸ch th× cã mét ph¬ng ph¸p thÝch hîp ®Ó ¸p dông nh m« h×nh hoÆc hÖ thèng vµ chi phÝ lîi Ých ®Ó ph©n tÝch hÖ thèng c¸c biÖn ph¸p chÝnh s¸ch. Vµ chóng ta cã thÓ kÕt hîp 2 ph¬ng ph¸p nµy ®Ó ®¸nh gi¸ tÝnh kh¶ thi cña ph¬ng ¸n chÝnh s¸ch. C©u16: Th«ng tin cã vai trß g× trong ph©n tÝch chÝnh s¸ch? Nhµ ph©n tÝch chÝnh s¸ch cÇn qu¶n lý vµ xö lý th«ng tin nh thÕ nµo? Vai trß cña th«ng tin trong ph©n tÝch chÝnh s¸ch: Trong qu¶n lý, th«ng tin ®îc coi lµ chÊt liÖu cña dÇu vµo lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt lîng s¶n phÈm cña qu¶n lý, v× vËy, khi ph©n tÝch chÝnh s¸ch còng cÇn cã th«ng tin vµ coi nã lµ nguyªn liÖu cña qu¸ tr×nh ph©n tÝch, vµ h¬n n÷a ®©y lµ dÉn hiÖu ®Õn kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh ph©n tÝch. Trong ph©n tÝch chÝnh s¸ch nÕu kh«ng cã th«ng tin, hoÆc th«ng tin sai lÖch, thiÕu chÝnh x¸c th× sÏ g©y hËu qu¶ nghiªm träng cho viÖc ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch v× th«ng tin sai lÖch sÏ lµm cho c¸c biÖn ph¸p chÝnh s¸ch ®Æt ra ph¸t triÓn ®¶m b¶o thùc hiÖn môctiªu cña chÝnh s¸ch. Vai trß cña th«ng tin cã thÓ thÊy râ trong c©u nãi cña Lªnin “Kh«ng cã th«ng tin th× kh«ng cã th¾ng lîi trong bÊt kú lÜnh vùcnµo c¶ khoa häc kü thuËt vµ s¶n xuÊt” C¸c th«ng tin cÇn tiÕt cho ph©n tÝch chÝnh s¸ch c«ng cã thÓ thu ®îc tõ c¸c c¬ quan ho¹ch ®Þnh, tæ chøc triÓn khai vµ thùc thi chÝnh s¸ch cña Nhµ níc ë trung ¬ng, ®Þa ph¬ng, c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng… b»ng rÊt nhiÒu c¸c ph¬ng ph¸p tõ thu thËp, pháng vÊn, t©m lý, tæng hîp… Trong ph©n tÝch chÝnh s¸ch ngêi ta sö dông rÊt nhiÒu c¸c lo¹i th«ng tin nh th«ng tin hiÖn ®¹i, qu¸ khø, dù ®o¸n t¬ng lai, c¸c th«ng tin tham kh¶o, th«ng tin chÝnh thøc, hay tuú tõng chÝnh s¸ch th× cã c¸c th«ng tin chuyªn m«n nh kinh tÕ gi¸o dôc v¨n

ho¸… vµ ë kh©u ph©n tÝch nµy th«ng tin ph¶n håi lµ hÕt søc quan träng Th«ng tin trong ph©n tÝch chÝnh s¸ch phai ®¶m b¶o lµ c¸c th«ng tin chi tiÕt, ®ång bé, liªn tôc vµ ph¶i chÝnh x¸c ®Ó ®¶m b¶o ®îc hiÖu qu¶ cho ph©n tÝch chÝnh s¸ch Nhµ ph©n tÝch chÝnh s¸ch cÇn qu¶n lý vµ sö dông th«ng tin trong ph©n tÝch chÝnh s¸ch nh sau: Yªu cÇu vÒ tæ chøc th«ng tin: ®Ó qu¶n lý vµ khai th¸c sö dông cã hiÖu qu¶ th«ng tin c¸c c¬ quan Nhµ níc cÇn tiÕn hµnh tæ chøc th«ng tin theo nh÷ng yªu cÇu sau: Th«ng tin ban ®Çu ph¶i phï hîp Th«ng tin ph¶i ®¶m b¶o sè lîng, ch¸t lîng Th«ng tin ph¶i ®îc t¨ng cêng thèng nhÊt Th«ng tin ph¶i ®îc sö dông tiÖn lîi Th«ng tin ph¶i ®îc sö dông tiÕt kiÖm Yªu cÇu vÒ qu¶n lý sö dông th«ng tin: ®©y lµ kh©u cã vÞ trÝ hµng ®Çu trong c«ng t¸c qu¶n lý nãi chung, ho¹ch ®Þnh, ph©n tÝch chÝnh s¸ch c«ng nãi riªng. Qu¶n ly th«ng tin tèt, sö dông th«ng tin cã hiÖu qu¶ cã t¸c ®éng rÊt lín ®Õn qu¸ tr×nh thùc hiÖn môc tiªu ph©n tÝch chÝnh s¸ch vµ ®Ó qu¶n lý th«ng tin Nhµ níc cÇn. Quy ®Þnh vÒ hÖ thèng th«ng tin Quy ®Þnh vÒ thu thËp th«ng tin Quy ®Þnh vÒ lu chuyÓn th«ng tin Quy ®Þnh vÒ lu gi÷ th«ng tin Khi sö dông th«ng tin c¸c nhµ ph©n tÝch chÝnh s¸ch cÇn sö dông theo quy tr×nh nµy: lËp kÕ ho¹ch sö dông th«ng tin, thu thËp th«ng tin, ph©n lo¹i th«ng tin, xö lý th«ng tin, ch¾t läc th«ng tin, tæng hîp th«ng tin vµ sö dông cã hiÖu qu¶ th«ng tin. Khi nhµ ph©n tÝch chÝnh s¸ch vµ c¸c c¬ quan ph©n tÝch chÝnh s¸ch cã yªu cÇu vÒ c¸c th«ng tin th× Nhµ níc thèng nhÊt ban hµnh c¬ chÕ sö dông th«ng tin nh cung cÊp miÔn phÝ th«ng tin, trao ®æi th«ng tin, dÞch vô th«ng tin. Ban hµnh c¸c quy ®Þnh vÒ h×nh thøc cung cÊp th«ng tin nh ph¸t hµnh v¨n b¶n, ph¸t thanh, truyÒn h×nh. C©u17: Anh chÞ tr×nh bµy c¸c lý do lùa chän ph¬ng ph¸p ph©n tÝch chÝnh s¸ch. khi lùa chän ph¬ng ph¸p ph©n tÝch ngêi ta thêng can cø vµo c¸c lý do sau ®©y: C¨n cø vµo môc ®Ých cña tõng lo¹i ho¹t ®éng ph©n tÝch th×nhµ ph©n tÝch cã thÓ lùa chän ph¬ng ph¸p ph©n tÝch ngêi ta thêng c¨n cø vµo c¸c lý do sau ®©y:

C¨n cø vµo môc ®Ých cña tõng lo¹i ho¹t ®éng ph©n tÝch th× nhµ ph©n tÝch cã thÓ lùa chän ®îc c¸c ph¬ng ph¸p ph©n tÝch kh¸c nhau. Ph©n tÝch hµn l©m hay cßn gäi lµ ph©n tÝch nghiªn cøu lµ ph¬ng ph¸p ph©n tÝch nh»m ®óc kÕt mét vÊn ®Ò thµnh nguyªn lý trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh trªn ph¹m vi réng. Ho¹t ®éng ph©n tÝch nµy thêng ®îc sö dông trong c¸c häc viªn, viÖn nghiªn cøu khoa häc sö dông díi c¸c h×nh thøc ®Ò tµi, c¸c dù ¸n… Môc ®Ých cña ph¬ng ph¸p nµy lµ kiÕn t¹o c¸c lý thuyÕt lín vÒ lÜnh vùc cuéc sèng c«ng. Ph©n tÝch nh©n qu¶ lµ ho¹t ®éng ph©n tÝch nh»m dù ®o¸n nh÷ng ¶nh hëng thùc tÕ cña viÖc thùc thi c¸c chÝnh s¸ch c«ng, ph¬ng ph¸p nµy thêng ¸p dông cho c¸c nhµ ph©n tÝch chÝnh s¸ch vµ c¸c ngµnh khoa häc cã liªn quan. Khi ¸p dông ph¬ng ph¸p nµy th× c¸c nhµ ph©n tÝch ph¶i ¸p dông nhiÒu ph¬ng ph¸p nh x· héi häc, t©m lý häc, chuyªn gia, so s¸nh… Ph©n tÝch b¸o chÝ lµ ho¹t ®éng ph©n tÝch nh»m tËp trung sù chñ ®éng cña c«ng luËn ®èi víi c¸c vÊn ®Ò x· héi quan träng. Ph¬ng ph¸p thêng hay ®îc sö dông ®èi víi lo¹i ph©n tÝch nµy chñ yÕu lµ ph¬ng ph¸p m« t¶ vµ ph©n tÝch phæ th«ng Ph©n tÝch chÝnh s¸ch chuyªn nghiÖp lµ ho¹t ®éng ph©n tÝch nh»m t×m ra nh÷ng c¸ch thøc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò chÝnh s¸ch trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh trªn mét ph¹m vi kh«ng gian cô thÓ Lo¹i ph©n tÝch nµy trong mét chõng mùc nµo ®ã cã sù phøc t¹p h¬n c¸c ph¬ng ph¸p ph©n tÝch kh¸c C¨n cø vµo qu¸ tr×nh chÝnh s¸ch viÖc lùa chän ph¬ng ph¸p ph©n tÝch còng cÇn ph¶i phï hîp víi c¸c néi dung ph©n tÝch trong tõng giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh chÝnh s¸ch Ph©n tÝch ®îc tiÕn hµnh tríc khi thùc thi ¸p dông cßn gäi lµ ph©n tÝch tiÒn chÝnh s¸ch ®Ó dù ®o¸n kÕt qu¶ ®Çu ra cña c¸c chÝnh s¸ch thay thÕ, trªn c¬ së ®ã ®Ó lùa chän chÝnh s¸ch tèt nhÊt v× vËy c¸c ph¬ng ph¸p ph©n tÝch lîi Ých, dù b¸o, thùc nghiÖm cã thÓ ¸p dông cho giai ®o¹n nµy. Ph©n tÝch ®îc tiÕn hµnh sau khi thùc hiÖn lµ ®Ó m« t¶ vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn cña c¸c chÝnh s¸ch, xem chÝnh s¸ch cã ®îc thùc hiÖn ®óng nh thiÕt kÕ hay kh«ng, nÕu cã sù kh¸c biÖt th× t×m nguyªn nh©n ®Ó gi¶i quyÕt. Ph©n tÝch ®îc tiÕn hµnh trong khi thùc hiÖn lµ ®Ó m« t¶ vµ ®¸nh gi¸ chÝnh s¸ch sau khi nã võa míi ®îc ®a vµo thùc hiÖn trong 1 kho¶ng thêi gian ng¾n, môc ®Ých lµ ®Ó n©ng cao tÝnh kh¶ thi trong giai ®o¹n tiÕp theo.

Tãm l¹i, c¸c lo¹i ho¹t ®éng ph©n tÝch kh¸c nhau th× cã nh÷ng môc ®Ých kh¸c nhau vµ c¸c ph¬ng ph¸p lùa chän cho tõng lo¹i ho¹t ®éng ph©n tÝch còng kh¸c nhau. C©u18: Trong thùc tÕ anh chÞ ®· sö dông ph¬ng ph¸p nµo ®Ó ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ chÝnh s¸ch? H·y cho biÕt kÕt qu¶ sö dông ph¬ng ph¸p ®ã (hay lµ liªn hÖ thùc tÕ). Trong thùc tÕ ngêi ta thêng sö dông c¸c ph¬ng ph¸p ph©n tÝch nh sau: Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch hÖ thèng lµ mét ph¬ng ph¸p mµ sö dông tËp hîp c¸c ph©n tö cã liªn quan t¸c ®éng qua l¹i ví nhau moät c¸ch cã quy luËt, t¹o thµnh mét thÓ thèng nhÊt ®Ó cã thÓ thùc hiÖn mét sè chøc n¨ng, nhiÖm vô nhÊt ®Þnh. -ë ph¬ng ph¸p ph©n tÝch hÖ thèng nµy th× ®Çu vµo bao gåm nhiÒu yÕu tè nh vËt chÊt, th«ng tin lao ®éng, tµi chÝnh… c¸c yÕu tè nµy ®îc xö lý vµ t¹o ra ®Çu ra lµ kÕt qu¶ cña chÝnh s¸ch. Khi sö dông ph¬ng ph¸p ph©n tÝch hÖ thèng cÇn chó ý tíi viÖc c¸c phÇn tö trong hÖ thèng liªn kÕt vµ t¬ng t¸c víi nhau theo hÖ nh©n qu¶, khi thªm hoÆc bít mét phÇn tö hay mét sè phÇn tö th× ®Òu t¹o ra sù thay ®æi cña hÖ thèng. Trong hÖ thèng c¸c phÇn tö cã thÓ kh¸c nhau khi hîp thµnh mét thÓ thèng nhÊt th× nã còng cã nh÷ng tÝnh n¨ng vît tréi. Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch quyÕt ®Þnh vµ ph¬ng ph¸p sö dông còng quyÕt ®Þnh mÉu cã nghÜa lµ m« h×nh ho¸ qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh thµnh mét s¬ ®å tæng hîp cña c¸c kh¶ n¨ng ®a ra kÕt qu¶ dù ®o¸n. -ë lo¹i ph¬ng ph¸p nµy lu«n cã hai chiÒu lùa chän ®ã lµ lùa chän kh«ng m¹o hiÓm lu«n ®a ra kÕt qu¶ trung tÝnh vµ lùa chän m¹o hiÓm lu«n ®a ra kÕt qu¶ tèt hoÆc xÊu. Do ®ã ngêi ph©n tÝch chÝnh s¸ch ph¶i biÕt dù ®o¸n kÕt qu¶ ®Çu ra ®Ó lùa chän qu¶n lý hîp lý. -Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch chi phÝ lîi Ých. §©y µ mét ph¬ng ph¸p mµ ®îc nhiÒu quèc gia trªn thÕ giíi sö dông ®Ó ph©n tÝch chÝnh s¸ch vµ nã trë thµnh mét trong nh÷ng yÕu tè nÒn t¶ng cho viÖc lùa chän vµ thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch cña chÝnh phñ. Khi ho¹ch ®Þnh 1 chÝnh s¸ch th× cÇn ph¶i ®Ò cËp nhiÒu tíi môc tiªu kinh tÕ ®ã lµ mang l¹i lîi Ých cho x· héi. Trong khi ¸p dông ph¬ng ph¸p nµy cÇn ph¶i tu©n thñ nguyªn t¾c chiÕt khÊu cã nghÜa lµ mäi chi phÝ tÝnh to¸n trong t¬ng lai cÇn ®îc ®iÒu chØnh theo gi¸ hiÖn t¹i tríc khi so s¸nh. Nh÷ng biÖn ph¸p nµy l¹i cã c¸c mÆt h¹n chÕ lµ kh«ng ®¸p øng ®îc c¸c

môc tiªu chÝnh trÞ, nªn tuy nã quan träng nhng cha ®Çy ®ñ, nÕu chóng ta ¸p dông ph¬ng ph¸p nµy mét c¸ch m¸y mãc thuÇn tuý sÏ mang l¹i nh÷ng nan gi¶i vÒ chÝnh trÞ -Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch theo m« h×nh lµ ph¬ng ph¸p ph©n tÝch dùa trªn nguyªn t¾c x©y dùng c¸c m« h×nh chÝnh s¸ch c«ng. Cã rÊt nhiÒu m« h×nh ph©n tÝch chÝnh s¸ch c«ng trong ®ã thùc tÕ ngêi ta hay sö dông c¸c ph¬ng ph¸p: ®å thÞ lµ ph¬ng ph¸p tr×nh bµy c¸c th«ng tin díi c¸c d¹ng, biÓu ®å vµ ®å thÞ kh¸c nhau, ®©y lµ ph¬ng ph¸p ph©n tÝch sè liÖu c¬ b¶n vµ ngµy nay cïng víi sù gióp ®ì cña m¸y tÝnh th× ph¬ng ph¸p nµy ®îc lµm rÊt nhanh Trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch, c¸c lo¹i ®å thÞ vµ biÓu ®å lu«n ®ãng vai trß quan träng trong viÖc n©ng cao chÊt lîng ph©n tÝch. Ph©n tÝch b»ng ph¬ng ph¸p nµy thêng tr¶i qua c¸c bíc sau: X©y dùng gi¶ thiÕt Lùa chän hÖ ®o lêng Tr×nh bµy ®å thÞ KÕt thóc ®å thÞ B¶ng biÓu: ®©y lµ mét kü thuËt ph©n tÝch sè c¬ b¶n vµ quan träng v× cïng mét lóc cã thÓ thiÕt lËp nhiÒu kiÓu b¶ng biÓu kh¸c nhau cho cïng mét th«ng tin thö nghiÖm ®Ó ®¹t ®îc kÕt qu¶ tèt nhÊt. C¸c bíc x©y dùng b¶ng biÓu còng gièng nh cÊu tróc x©y dùng biÓu ®å Trong thùc tÕ th× viÖc sö dông c¸c ph¬ng ph¸p ph©n tÝch nµy mang l¹i hiÖu qu¶ nhµ cao, vµ tuú vµo tõng lo¹i ChÝnh phñ kh¸c nhau mµ sö dông c¸c lo¹i ph¬ng ph¸p kh¸c nhau c¨n cø vµo môc tiªu cña chÝnh s¸ch, nhng còng cã c¸c chÝnh s¸ch mµ ®ßi hái chóng ta ph¶i sö dông ®ång bé c¸c ph¬ng ph¸p ®Ó ph©n tÝch th× míi t¹o ra kÕt qu¶ ph©n tÝch, vÝ dô nh chÝnh s¸ch “kiªn cè ho¸ kªnh m¬ng”. Trong ngµnh n«ng nghiÖp cña níc ta cã thÓ ¸p dông c¶ 4 ph¬ng ph¸p ph©n tÝch ®Ó ®a ra mét chÝnh s¸ch tèt nhÊt. C©u19: Anh,chÞ h·y tr×nh bµy c¸c ph¬ng ph¸p tæ chøc thùc thi chÝnh s¸ch. Liªn hÖ thùc tÕ níc ta hiÖn nay. Trong thùc tÕ ngêi ta thêng sö dông c¸c ph¬ng ph¸p ph©n tÝch nh sau: Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch hÖ thèng lµ mét ph¬ng ph¸p mµ sö dông tËp hîp c¸c ph©n tö cã liªn quan t¸c ®éng qua l¹i ví nhau

moät c¸ch cã quy luËt, t¹o thµnh mét thÓ thèng nah¸t ®Ó cã thÓ thùc hiÖn mét sè chøc n¨ng, nhiÖm vô nhÊt ®Þnh. ë ph¬ng ph¸p ph©n tÝch hÖ thèng nµy th× ®Çu vµo bao gåm nhiÒu yÕu tè nh vËt chÊt, th«ng tin lao ®éng, tµi chÝnh… c¸c yÕu tè nµy ®îc xö lý vµ t¹o ra ®Çu ra lµ kÕt qu¶ cña chÝnh s¸ch. Khi sö dông ph¬ng ph¸p ph©n tÝch hÖ thèng cÇn chó ý tíi viÖc c¸c phÇn tö trong hÖ thèng liªn kÕt vµ t¬ng t¸c víi nhau theo hÖ nh©n qu¶, khi thªm hoÆc bít mét phÇn tö hay mét sè phÇn tö th× ®Òu t¹o ra sù thay ®æi cña hÖ thèng. Trong hÖ thèng c¸c phÇn tö cã thÓ kh¸c nhau khi hîp thµnh mét thÓ thèng nhÊt th× nã còng cã nh÷ng tÝnh n¨ng vît tréi. Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch quyÕt ®Þnh vµ ph¬ng ph¸p sö dông còng quyÕt ®Þnh mÉu cã nghÜa lµ m« h×nh ho¸ qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh thµnh mét s¬ ®å tæng hîp cañ c¸c kh¶ n¨ng ®a ra kÕt qu¶ dù ®o¸n. ë lo¹i ph¬ng ph¸p nµy lu«n cã hai chiÒu lùa chän ®ã lµ lùa chän kh«ng m¹o hiÓm lu«n ®a ra kÕt qu¶ trung tÝnh vµ lùa chän m¹o hiÓm lu«n ®a ra kÕt qu¶ tèt hoÆc xÊu. Do ®ã ngêi ph©n tÝch chÝnh s¸ch ph¶i biÕt dù ®o¸n kÕt qu¶ ®Çu ra ®Ó lùa chän qu¶n lý hîp lý. Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch chi phÝ lîi Ých. §©y µ mét ph¬ng ph¸p mµ ®îc nhiÒu quèc gia trªn thÕ giíi sö dông ®Ó ph©n tÝch chÝnh s¸ch vµ nã trë thµnh mét trong nh÷ng yÕu tè nÒn t¶ng cho viÖc lùa chän vµ thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch cña chÝnh phñ. Khi ho¹ch ®Þnh 1 chÝnh s¸ch th× cÇn ph¶i ®Ò cËp nhiÒu tíi môc tiªu kinh tÕ ®ã lµ mang l¹i lîi Ých cho x· héi Trong khi ¸p dông ph¬ng ph¸p nµy cÇn ph¶i tu©n thñ nguyªn t¾c chiÕt khÊu cã nghÜa lµ mäi chi phÝ tÝnh to¸n trong t¬ng lai cÇn ®îc ®iÒu chØnh theo gi¸ hiÖn t¹i tríckhi so s¸nh. Nh÷ng biÖn ph¸p nµy l¹i cã c¸c mÆt h¹n chÕ lµ kh«ng ®¸p øng ®îc c¸c môc tiªu chÝnh trÞ, nªn tuy nã quan träng nhng cha ®Çy ®ñ, nÕu chóng ta ¸p dông ph¬ng ph¸p nµy mét c¸ch m¸y mãc thuÇn tuý sÏ mang l¹i nh÷ng nan gi¶i vÒ chÝnh trÞ Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch theo m« h×nh lµ ph¬ng ph¸p ph©n tÝch dùa trªn nguyªn t¾c x©y dùng c¸c m« h×nh chÝnh s¸ch c«ng. Cã rÊt nhiÒu m« h×nh ph©n tÝch chÝnh s¸ch c«ng trong ®ã thùc tÕ ngêi ta hay sö dông c¸c ph¬ng ph¸p: ®å thÞ lµ ph¬ng ph¸p tr×nh bµy c¸c th«ng tin díi c¸c d¹ng, biÓu ®å vµ ®å thÞ kh¸c nhau, ®©y lµ ph¬ng ph¸p ph©n tÝch sè liÖu c¬ b¶n vµ ngµy nay cïng víi sù gióp ®ì cña m¸y tÝnh th× ph¬ng ph¸p nµy ®îc lµm rÊt nhanh.

Trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch, c¸c lo¹i ®å thÞ vµ biÓu ®å lu«n ®ãng vai trß quan träng trong viÖc n©ng cao chÊt lîng ph©n tÝch. Ph©n tÝch b»ng ph¬ng ph¸p nµy thêng tr¶i qua c¸c bíc sau: X©y dùng gi¶ thiÕt Lùa chän hÖ ®o lêng Tr×nh bµy ®å thÞ KÕt thóc ®å thÞ B¶ng biÓu: ®©y lµ mét kü thuËt ph©ntÝch sè c¬ b¶n vµ quan träng v× cïng mét lóc cã thÓ thiÕt lËp nhiÒu kiÓu b¶ng biÓu kh¸c nhau cho cïng mét th«ng tin thö nghiÖm ®Ó ®¹t ®îc kÕt qu¶ tèt nhÊt. C¸c bíc x©y dùng b¶ng biÓu còng gièng nh cÊu tróc x©y dùng biÓu ®å Trong thùc tÕ th× viÖc sö dông c¸c ph¬ng ph¸p ph©n tÝch nµy mang l¹i hiÖu qu¶ nhµ cao, vµ tuú vµo tõng lo¹i ChÝnh phñ kh¸c nhau mµ sö dông c¸c lo¹i ph¬ng ph¸p kh¸c nhau c¨n cø vµo môc tiªu cña chÝnh s¸ch, nhng còng cã c¸c chÝnh s¸ch mµ ®ßi hái chóng ta ph¶i sö dông ®ång bé c¸c ph¬ng ph¸p ®Ó ph©n tÝch th× míi t¹o ra kÕt qu¶ ph©n tÝch, vÝ dô nh chÝnh s¸ch “kiªn cè ho¸ kªnh m¬ng”. Trong ngµnh n«ng nghiÖp cña níc ta cã thÓ ¸p dông c¶ 4 ph¬ng ph¸p ph©n tÝch ®Ó ®a ra mét chÝnh s¸ch tèt nhÊt. c©u20: Anh, chÞ h·y cho biÕt vai trß cña tiªu chÝ trong ph©n tÝch. Cho vÝ dô minh ho¹? Tiªu chÝ trong ph©n tÝch chÝnh s¸ch lµ c¸c chuÈn mùc ®Ó nhµ ph©n tÝch dùa vao ®ã ph©n tÝch ®¸nh gi¸ vµ lùa chän c¸c ph¬ng ¸n chÝnh s¸ch kh¸c nhau. Vµ trong ph©n tÝch chÝnh s¸ch tiªu chÝ cã vai trß hÕt søc quan träng bëi lÏ: - C¨n cø vµo tiªu chÝ, c¸c nhµ ph©n tÝch biÕt ®îc khi nµo th× vÊn ®Ò sÏ ®îc gi¶i quyÕt, khi nµo mét chÝnh s¸ch hîp lý sÏ ®îc x©y dùng xong. - C¨n cø vµo tiªu chÝ, nhµ ph©n tÝch cã thÓ so s¸nh ®îc c¸c ph¬ng ¸n chÝnh s¸ch ®Ö tr×nh ®Ó ®a ra lêi khuyÕn nghÞ lùa chän tèt nhÊt C¸c tiªu chÝ ®îc xem nh c¸c quy t¾c b¾t buéc ph¶i tu©n thñ do ®ã nã gióp cho c¸c nhµ ph©n tÝch tr¸nh ®îc nh÷ng sù chi phèi hoÆc c¸m dç trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ lùa chän c¸c ph¬ng ¸n chÝnh s¸ch. C¸c tiªu chÝ cïng víi hÖ c«ng cô ®o lêng gióp cho nhµ ph©n tÝch x¸c ®Þnh râ c¸c gi¸ trÞ, c¸c môc tiªu vµ c¸c môc tiªu cña

nhãm ®èi tîng, chÞu sù t¸c ®éng cña chÝnh s¸ch lùa chän,x¸c ®Þnh râ nh÷ng kÕt qu¶ ®Çu ra cña mçi gi¶i ph¸p. C¸c tiªu chÝ thêng ®îc sö dông trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch lµ chi phÝ, lîi Ých, hiÖu lùc, hiÖu qu¶, æn ®Þnh, c«ng b»ng… dùa vµo c¸c tiªu chÝ mµ nhµ ph©n tÝch cã thÓ biÕt ®îc gi¶i ph¸p nµo cã chi phÝ thÊp nhÊt, gi¶i ph¸p nµo mang l¹i lîi Ých réng nhÊt… hay gi¶i ph¸p nµo khã thùc hiÖn h¬n, tèt hay Ýt thêi gian h¬n ®Ó lùa chän Nh vËy, c¸c tiªu chÝ tÖc sù ®· trë thµnh c¨n cø ®Ò x©y dùng, ®¸nh gi¸ vµ lùa chän ®îc c¸c gi¶i ph¸p hîp lý nhÊt tøc lµ c¸c gi¶i ph¸p tho¶ m·n môc tiªu ®Ò ra cña chÝnh s¸ch. *VÝ dô minh ho¹ ChÝnh s¸ch thu hót, ®Çu t ph¶i cã c¸c tiªu chÝ, vÒ thÓ chÕ c¬ së h¹ tÇng, trang thiÕt bÞ s¶n xuÊt hiÖn ®¹i, ®¸p øng ®îc nhu cÇu s¶n xuÊt, gåm thÞ trêng tiªu thô, khu nguyªn liÖu… víi c¸c tiªu chÝ nh vËy, th× cÊc vïng còng cã thÓ dùa vµo ®©y ®Ó thµnh lËp c¸c khu c«ng nghiÖp ®Ó thu hót ®Çu t. C©u22: H·y cho biÕt khi thµnh lËp tiªu chÝ ph©n tÝch cÇn ®¶m b¶o nh÷ng yªu cÇu nµo? Khi thiÕt lËp c¸c tiªu chÝ cÇn ®¸p øng c¸c yªu cÇu sau ®©y: Tiªu chÝ ph¶i râ rµng, tiªu chÝ ph¶i râ rµng th× viÖc so s¸nh míi ®¶m b¶o sù chÝnh x¸c nhÊt lµ ®èi víi c¸c néi dung ph©n tÝch ®Þnh lîng, nÕu tiªu chÝ kh«ng râ rµng sÏ kh«ng ®Ò ra ®îc c¸c biÖn ph¸p chÝnh s¸ch ®óng. Tiªu chÝ ph¶i nhÊt qu¸n th× míi cã thÓ ®iÒu hoµ ®îc nh÷ng gi¸ trÞ kh¸c nhau, nÕu kh«ng nhÊt qu¸n mét tiªu chÝ th× c¸c chi phÝ ®Æt ra còng kh«ng cã sù thèng nhÊt vµ kh«ng thÓ so s¸nh ®îc c¸c chi phÝ víi nhau. Tiªu chÝ ph¶i ®¶m b¶o tÝnh kh¸i qu¸t th× míi cã thÓ so s¸nh hµng lo¹t c¸c chÝnh s¸ch lùa chän. Tiªu chÝ ph¶i cung cÊp ®Çy ®ñ th«ng tin, ®Æc biÖt lµ th«ng tin quan träng vµ nh÷ng th«ng tin kh«ng cã ®îc b»ng c¸c c«ng cô kh¸c. Tiªu chÝ ph¶i ®¶m b¶o tÝnh hîp ph¸p v× chóng ta kh«ng thÓ lÊy mét tiªu chÝ bÊt hîp ph¸p nh c¸c chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ mµ kh«ng ®Ó ý ®Õn c¸c quy luËt vµ ph¸p luËt vÒ kinh tÕ . Tiªu chÝ ph¶i ®¶m b¶o tÝnh thêi ®iÓm Tiªu chÝ ph¶i dÔ thùc hiÖn vµ kh«ng tèn kÐm Nhng trªn hÕt khi thiÕt lËp c¸c tiªu chÝ ph¶i chó träng nhÊt ®Õn träng t©m cña tiªu chÝ v× th«ng thêng kh«ng ph¶i tiªu chÝ nµo còng nh nhau mµ cã tiªu chÝ quan träng vµ b×nh thêng vµ nhiÖm vô cña nhµ ph©n tÝch lµ ph¶i x¸c ®Þnh ®îc tiªu

chÝ nµo lµ träng t©m ®Ó ph©n tÝch vÊn ®Ò vµ xem xÐt xem tiªu chÝ nµo liªn quan ®Õn vÊn ®Ò nhiÒu nhÊt ®Ó lµm c¨n cø x¸c ®Þnh trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch. C©u21: §Ó duy tr× chÝnh s¸ch cÇn cã nh÷ng ®iÒu kiÖn chñ yÕu nµo ph©n tÝch c¸c ®iÒu kiÖn ®ã. Liªn hÖ víi thùc tÕ níc ta. Duy tr× chÝnh s¸ch lµ toµn bé ho¹t ®éng ®¶m b¶o cho chÝnh s¸ch ph¸t huy t¸c dông trong ®êi sèng x· héi theo ®Þnh híng vµ ®Ó duy tr× ®îc chÝnh s¸ch cÇn cã c¸c ®iÒu kiÖn nh sau: Ph¶i ®¶m b¶o ®Çy ®ñ yªu cÇu vÒ nguån nh©n lùc, tµi chÝnh, c¬ së vËt chÊt kü thuËt ®Ó thùc thi chÝnh s¸ch, trong sè c¸c nguån lùc nµy cã lo¹i cÇn cung cÊp ngay nhng còng cã lo¹i cung cÊp dÉn theo tõng giai ®o¹n chi phÝ . C¸c nguån lùc nµy cã thÓ do Nhµ níc quyÕt ®Þnh cung cÊp hay do c¸c tæ chøc x· héi vµ tÇng líp nh©n d©n cung cÊp. C¸c c¬ quan ®¶m tr¸ch thùc thi chÝnh s¸ch ph¶i biÕt triÓn khai môc tiªu chÝnh s¸ch thµnh c¸c ch¬ng tr×nh kÕ ho¹ch hµnh ®éng cô thÓ v× th«ng thêng môc tiªu mang tÝnh dµi h¹n nªn cÇn cã c¬ quan ®¶m tr¸ch ®Ó tr¸nh bÞ chÖch híng môc tiªu vµ muèn môc tiªu thùc hiÖn ®îc th× c¸c chÝnh s¸ch ph¶i ®îc lËp thµnh c¸c kÕ ho¹ch, ch¬ng tr×nh ®Ó thùc hiÖn. Ph¶i ph©n c«ng phèi hîp râ rµng gi÷a c¸c c¬ quan ®oµn thÓ trong viÖc duy tr× chÝnh s¸ch lµm nh vËy míi x¸c ®Þnh ®îc râ tr¸ch nhiÖm cña mçi c¸ nh©n, ®¬n vÞ khi thùc hiÖn chøc n¨ng duy tr× chÝnh s¸ch ViÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch thuéc vÒ nhiÒu ngêi do vËy ph¶i cÇn sù ph©n c«ng phèi hîp gi÷a hä ®Ó t¹o nªn c¬ së xem xÐt tr¸ch nhiÖm vµ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh hoµn thµnh nhiÖm vô cña c¸c c¬ quan. Trong lÜnh vùc nµy th× c¬ quan phèi hîp lµ Nhµ níc vµ hä cã c¸c thÈm quyÒn sau ®©y: Thèng nhÊt ban hµnh c¸c thÓ chÕ quy t¾c liªn quan ®Õn toµn bé qu¸ tr×nh duy tr× chÝnh s¸ch. Thèng nhÊt trong ®iÒu hµnh thùc thi chÝnh s¸ch tõ trªn xuèng Kh«ng ®Ó c¸c t¸c ®éng kh¸ch quan lµm ¶nh hëng ®Õn tiÕn tr×nh thùc thi chÝnh s¸ch §¶m b¶o th«ng tin liªn l¹c th«ng suèt liªn tôc trong qu¸ tr×nh duy tr× chÝnh s¸ch §¶m b¶o thêi gian cÇn thiÕt cho mçi ch¬ng tr×nh, dù ¸n thùc thi

§iÒu kiÖn vÒ m«i trêng bao gåm chÝnh trÞ, kinh tÕ, x· héi trong níc vµ quèc tÕ cã ¶nh hëng ®Õn duy tr× chÝnh s¸ch. §Ó duy tr× chÝnh s¸ch theo môc tiªu qu¶n lý th× Nhµ níc cÇn ph¶i t¹o lËp mét m«i trêng æn ®Þnh, thuËn lîi cho viÖc tiÕn hµnh c¸c chÝnh s¸ch. Liªn hÖ thùc tÕ. VÝ dô ë ViÖt Nam ®· thùc thi chÝnh s¸ch ph¸t triÓn 5 triÖu ha rõng nh»m phñ xanh ®Êt trèng ®åi träc, kh«i phôc l¹i diÖn tÝch rõng ®· mÊt cña níc ta. Vµ dù ¸n nµy ®· ®îc duy tr× rÊt tèt trong thêi gian qua. §Ó duy tr× nã Nhµ níc ta ®· cung cÊp, kªu gäi ngêi d©n cïng Nhµ níc cung cÊp c¸c nguån lùc nh c©y gièng, thiÕt bÞ ch¨m sãc, c«ng ngêi ®Ó trång rõng. Vµ tõ chÝnh s¸ch lín Nhµ níc ph©n chia thµnh c¸c dù ¸n nhá nh 327 giao ®Êt giao rõng cho ngêi d©n ch¨m sãc, ph¸t triÓn c¸c rõng c©y kinh tÕ… do ®ã nã ngµy ph¸t triÓn. §Ó qu¶n lý vÊn ®Ò nµy ngoµi c¸c c¬ quan chøc n¨ng cã nhiÖm vô qu¶n lý th× Nhµ níc cßn cö ra mét ban qu¶n lý dù ¸n ®Ó ®iÒu phèi qu¶n lý c¸c vÊn®Ò thuéc chÝnh s¸ch C©u23: Anh,chÞ tr×nh bµy vÞ trÝ, ý nghÜa cña thùc thi chÝnh s¸ch. Tæ chøc thùc thi chÝnh s¸ch lµ toµn bé qu¸ tr×nh chuyÓn ho¸ ý chÝ cña chñ thÓ trong chÝnh s¸ch thµnh hiÖn thùc víi c¸c ®èi tîng qu¶n lý nh»m ®¹t môc tiªu ®Þnh híng Tæ chøc thùc thi chÝnh s¸ch cã vÞ trÝ rÊt quan träng, nã lµ mét kh©u hîp thµnh chu tr×nh chÝnh s¸ch, nÕu khuyÕt thiÕu c«ng ®o¹n nµy th× chu tr×nh chÝnh s¸ch kh«ng thÓ tån t¹i v× nã lµ trung t©m kÕt nèi c¸c bíc trong chu tr×nh chÝnh s¸ch thµnh mét hÖ thèng nhÊt lµ víi ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch, bíc nµy lµ bíc quan träng kh«ng thÓ thiÕu v× nã lµ kh©u hiÖn thùc ho¸ chÝnh s¸ch vµo ®êi sèng x· héi. Chóng ta ®Òu nhËn thÊy ho¹ch ®Þnh mét chÝnh s¸ch tèt lµ hÕt søc khã kh¨n vµ tr¶i qua rÊt nhiÒu c«ng ®o¹n nhng cho dï chÝnh s¸ch cã tèt ®Õn mÊy nhng kh«ng ®îc tæ chøc thùc thi hay thùc thi kÐm th× nã còng kh«ng mang l¹i hiÖu qu¶, kh«ng ®¹t ®îc môc tiªu mµ uy tÝn cña Nhµ níc cßn bÞ ¶nh hëng. Nh vËy qua sù ph©n tÝch trªn th× chóng ta cã thÓ thÊy ®îc vai trß quan träng cña thùc thi chÝnh s¸ch c«ng lµ sù biÕn tr¶i cña th¸i ®é øng xö cña Nhµ níc ®èi víi c¸c ®èi tîng qu¶n lý. Tæ chøc thùc thi chÝnh s¸ch ®Ó tõng bíc thùc hiÖn c¸c môc tiªu chÝnh s¸ch vµ môc tiªu chung. Môc tiªu cña chÝnh s¸ch cã liªn quan ®Õn nhiÒu vÊn ®Ò, nhiÒu lÜnh vùc nªn kh«ng thÓ cïng mét lóc gi¶i quyÕt hÕt tÊt c¶ mµ ph¶i lÇn lît, vµ viÖc thùc

thi chÝnh s¸ch c«ng gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò trong mèi quan hÖ biÕn chøng víi môc tiªu chung do ®ã nã cã thÓ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ®Æt ra Trong thùc tÕ môc tiªu chÝnh s¸ch chØ cã thÓ ®¹t ®îc th«ng qua thùc thi chÝnh s¸ch, ®ång thêi c¸c môc tiªu cña chÝnh s¸ch cã quan hÖ vµ ¶nh hëng ®Õn môc tiªu chung Thùcthi chÝnh s¸ch ®Ó kh¼ng ®Þnh tÝnh ®óng ®¾n cña chÝnh s¸ch cã nghÜa lµ chÝnh s¸ch nµy ®îc thùc thi triÓn khai ræng r·i trong ®êi sèng x· héi vµ ®îc x· héi chÊp nhËn th× ®iÒu nµy còng ph¶n ¸nh tÝnh ®óng ®¾n cña chÝnh s¸ch nµy vµ ngîc l¹i Qua thùc thi gióp chÝnh s¸ch ngµy cµng hoµn chØnh v× chóng ta ®Òu biÕt chÝnh s¸ch do mét tËp thÓ ho¹ch ®Þnh nªn, nhng còng kh«ng tr¸nh khái ý kiÕn chñ quan lµm ¶nh hëng tíi hiÖu qu¶ cña chÝnh s¸ch, ®Ó kh¾c phôc ®iÒu nµy th× khi chÝnh s¸ch ®îc thùc thi th× qua ®ã rót kinh nghiÖm vµ chØnh söa ®Ó hoµn thiÖn chÝnh s¸ch. C©u24: Khi ph©n tÝch chÝnh s¸ch, nhµ ph©n tÝch thêng sö dông c¸c tiªu chÝ nµo? Liªn hÖ thùc tÕ ViÖt Nam? Tiªu chÝ lµ c«ng cô ®o lêng kÕt qu¶ ®¹t ®îc cña môc tiªu viÖc lùa chän lo¹i tiªu chÝ nµo sÏ ®îc sö dông trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch phô thuéc vµo b¶n chÊt cña vÊn ®Ò vµo môc tiªu cña chÝnh s¸ch nhng nh×n chung trong ph©n tÝch cã 4 nhãm tiªu chÝ nh sau: Nhãm tiªu chÝ ®¸nh gi¸ vÒ kh¶ n¨ng kü thuËt, trong nhãm nµy cã 2 tiªu chÝ quan träng hµng ®Çu lµ hiÖu lùc vµ sù t¬ng xøng Tiªu chÝ hiÖu lùc: ®©y lµ tiªu chÝ ®¸nh gi¸ chÝnh s¸ch lùa chän xem ®· dù kiÕn ®îc nh÷ng ¶nh hëng cña chÝnh s¸ch hay cha. C¸c tiªu chÝ hiÖu lùc lµ v« cïng phøc t¹p, nã bao gåm mét sè néi dung quan träng nh: chÝnh s¸ch sÏ cã ¶nh hëng trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp ®Õn c¸c ®èi tîng thô hëng nã cã ¶nh hëng tríc m¾t hay l©u dµi cã thÓ ®Þnh lîng hay kh«ng, phï hîp hay kh«ng. chÝnh s¸ch cã ¶nh hëng trùc tiÕp lµ nh÷ng chÝnh s¸ch ®¹t ®îc môc tiªu mµ nã ®Ò ra, cßn ¶nh hëng gi¸n tiÕp lµ nh÷ng ¶nh hëng kh«ng liªn quan ®Õn c¸c môc tiªu ®Ò ra Mét sè tiªu chÝ hiÖu lùc cã thÓ ®îc ®o lêng b»ng ph¬ng ph¸p ®Þnh lîng cßn c¸c tiªu chÝ kh¸c ®o lêng b»ng c¸c ph¬ng ph¸p kh¸c nhau. Tiªu chÝ t¬ng xøng: ®©y lµ nh÷ng tiªu chÝ ®Ó xem xÐt nh÷ng ¶nh hëng cña chÝnh s¸ch cã t¬ng xøng víi c¸c môc tiªu

®Ò ra hay kh«ng, chÝnh s¸ch cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó ®Æt ra. Tiªu chÝ t¬ng xøng sÏ x¸c ®Þnh, tÝnh to¸n xem víi nguån lùc s½n cã th× gi¶i ph¸p lùa chän sÏ thùc hiÖn ®îc ë møc ®é nµo. Nhãm tiªu chÝ ®¸nh gi¸ tÝnh kh¶ thi vÒ kinh tÕ, tµi chÝnh. Trong nhãm tiªu chÝ nµy cã 3 tªu chÝ quan träng ®ã lµ lîi Ých chi phÝ v« h×nh lµ nh÷ng c¸i kh«ng tÝnh to¸n, ®Þnh lîng ®îc, lîi Ých vµ chi phÝ h÷u h×nh lµ nh÷ng c¸i cã thÓ tÝnh to¸n ®îc, chuyÓn ®æi ra c¸c ®¬n vÞ tiÒn tÖ ®Ó ®¸nh gi¸. Trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ c¸c tiªu chÝ th× tËp trung chñ yÕu vµo c¸c néi dung sau: Ph©n tÝch c¸c yÕu tè kh¶ thi vÒ mÆt kinh tÕ cña chÝnh s¸ch lùa chän So s¸nh chÝnh s¸ch lùa chän víi c¸c chÝnh s¸ch ®· ®îc tiÒn tÖ ho¸ kh¸c trªn mét b×nh diÖn tæng thÓ. C¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ theo nguyªn t¾c kinh tÕ bao gåm c¸c tiªu chÝ nh thay ®æi gi¸ trÞ thuÇn lµ nh÷ng thay ®æi vÒ tµi s¶n cña mét chñ thÓ nµo ®ã Nhãm tiªu chÝ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ cã nghÜa lµ c¸c lîi Ých ®¹t ®îc víi viÖc sö dông tèi thiÓu vÒ nguån lùc Chi phÝ lîi Ých lµ c«ng cô ®o lêng cã hiÖu qu¶ vµ rÊt linh ho¹t, nã thÓ hiÖn qua c¸c phÐp ®o nh x¸c ®Þnh tÝnh kh¶ thi vÒ kinh tÕ, lÊy chiÕt khÊu cña lîi Ých chia cho chi phÝ, lÊy tæng chiÕt khÊu cña lîi Ých trõ ®i tæng chiÕt khÊu cña chi phÝ trong suèt thêi gian thùc hiÖn chÝnh s¸ch, kh¶ n¨ng sinh lêi, hiÖu lùc chi phÝ *C¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ tÝnh kh¶ thi vÒ chÝnh trÞ. Tiªu chÝ nµy rÊt quan träng ®èi víi viÖc chÝnh s¸ch cã ®îc hÖ thèng chÝnh trÞ chÊp nhËn hay kh«ng, v× nÕu kh«ng nã sÏ khã mµ thùc thi hiÖu qu¶. ë nhãm tiªu chÝ nµy thêng ®Ò cËp tíi c¸c tiªu chÝ cô thÓ nh sau: Kh¶ n¨ng ®îc chÊp nhËn lµ mét chÝnh s¸ch cã ®îc c¸c nhµ l·nh ®¹o cÊp trªn chÊp nhËn trong qu¸ tr×nh th«ng qua chÝnh s¸ch hay kh«ng TÝnh thÝch hîp lµ kh¶ n¨ng chÊp nhËn viÖc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, ®ã lµ liÖu c¸c môc tiªu cña chÝnh s¸ch cã phï hîp víi c¸c gi¸ trÞ cña céng ®ång hoÆc x· héi kh«ng TÝnh tr¸ch nhiÖm lµ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm ®èi víi vÊn ®Ò chÝnh s¸ch cña nh÷ng ngêi cã liªn quan, tÝnh tr¸ch nhiÖm cã mçi t¬ng quan víi kh¶ n¨ng chÊp nhËn vµ tÝnh thÝch hîp. TÝnh hîp ph¸p cã thÓ xem xÐt ngay khi x¸c ®Þnh tiªu chÝ chÝnh trÞ

TÝnh c«ng b»ng, tiªu chÝ nµy còng ®îc xem nh lµ mét tiªu chÝ chÝnh trÞ khi nh÷ng t¸c ®éng kh¸c nhau do viÖc thay ®æi chÝnh s¸ch mang l¹i cã ý ngi· quan träng. Khi sö dông c¸c tiªu chÝ cã tÝnh kh¶ thi vÒ chÝnh trÞ tríc khi x©y dùng vµ ®¸nh gi¸ c¸c chÝnh s¸ch lùa chän th× sÏ gióp cho c¸c chÝnh s¸ch nµy ph¶n ¸nh ®îc c¸c yªu cÇu chÝnh trÞ vµ thµnh c«ng. Tiªu chÝ t¸c nghiÖp hµnh chÝnh: §©y lµ mét tiªu chÝ kh«ng thÓ thiÕu, v× thiÕu nã th× c¸c tiªu chÝ trªn kh«ng cã n¨ng lùc ®Ó truyÓn t¶i chÝnh s¸ch vµo cuéc sèng. Nhãm tiªu chÝ t¸c nghiÖp hµnh chÝnh bao gåm quyÒn lùc lµ tiªu chÝ cÇn thiÕt ®Ó thùc thi chÝnh s¸ch Tr¸ch nhiÖm ph¸p lý lµ tiªu chÝ v« cïng quan träng ®èi víi c¶ cÊp trªn vµ cÊp díi. Tiªu chÝ n¨ng lùc, tiªu chÝ nµy võa lµ n¨ng lùc nh©n sù võa lµ n¨ng lùc tµi chÝnh v× thÕ nã rÊt cÇn thiÕt cho viÖc thùc thi chÝnh s¸ch c«ng. Sù ñng hé cña c¸c tæ chøc nã còng lµ mét tiªu chÝ quan träng bëi v× r»ng thùc thi sÏ kh«ng ®¹t kÕt qu¶ nÕu chØ cã quyÒn lùc cña ngêi cã tr¸ch nhiÖm. Liªn hÖ ViÖt Nam C©u25: Anh chÞ h·y cho biÕt sù cÇn thiÕt ph¶i tæ chøc c«ng t¸c ph©n tÝch chÝnh s¸ch. Tæ chøc c«ng t¸c ph©n tÝch chÝnh s¸ch lµ mét kh©u hÕt søc quan träng, v× c«ng t¸c nµy gióp cho ho¹t ®éng ph©n tÝch chÝnh s¸ch diÔn ra thuËn lîi, ®óng theo quy ®Þnh vµ ®¹t kÕt qu¶ mong muèn H¬n n÷a viÖc tæ chøc c«ng t¸c ph©n tÝch chÝnh s¸ch lµ cÇn thiÕt v× mÆc dï chÝnh s¸ch do Nhµ níc ban hµnh, bao gåm rÊt nhiÒu lo¹i kh¸c nhau phôc vô cho c¸c ngµnh kh¸c nhau nhng nã vÉn ®îc t¹o thµnh mét thÓ thèng nhÊt vÒ môc tiªu, c¬ chÕ t¸c ®éng. ThÓ chÕ t¸c ®éng lªn c¸c ®èi tîng… do ®ã khi ph©n tÝch chÝnh s¸ch cÇn tæ chøc cho nhÊt qu¸n. Môc tiªu cña c¸c ho¹t ®éng ph©n tÝch chÝnh s¸ch lµ ®Ó kh«ng ngõng hoµn thiÖn chÝnh s¸ch cña Nhµ níc c¶ vÒ thÓ ph©n tÝch chÝnh s¸ch còng ph¶i phôc vô cho môc tiªu ®ã, nhng khi thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch môc tiªu nµy bÞ ph©n nhá thµnh c¸c môc tiªu bé phËn cho c¸c ch¬ng tr×nh dù ¸n, nªn ngêi ta nhÊt thiÕt ph¶i tæ chøc c«ng t¸c ph©n tÝch ®Ó kÕt nèi kÕt qu¶ ph©n tÝch bé phËn thµnh mét thÓ thèng nhÊt.

C«ng t¸c tæ chøc thùc thi chÝnh s¸ch diÔn ra ë c¸c ngµnh ®Þa ph¬ng kh¸c nhau lµ ®îc thùc hiÖn bëi nhiÒu c¬ quan Nhµ níc c¸c cÊp kh¸c nhau, nªn trong thùc tÕ dÉn ®Õn kÕt qu¶ thùc thi chÝnh s¸ch kh«ng gièng nhau gi÷a c¸c bé phËn kh¸c nhau nªn ®«i khi cã c¸i nh×n vµ nhËn thøc tr¸i ngîc nhau vÒ mét chÝnh s¸ch. §Ó kh¾c phôc c¸i nh×n phiÕn diÖn nµy th× cÇn tæ chøc c«ng t¸c ph©n tÝch chÝnh s¸ch. Nh vËy qua nh÷ng lý do chñ yÕu trªn ®©y cho thÊy muèn cã sù thèng nhÊt trong ph©n tÝch chÝnh s¸ch th× tríc hÕt ph¶i tæ chøc tèt c«ng t¸c ph©n tÝch chÝnh s¸ch. C©u26: Tr×nh bµy néi dung tæ chøc hÖ thèng phan tÝch chÝnh s¸ch. Liªn hÖ thùc tÕ ë nøoc ta. Néi dung tæ chøc hÖ thèng ph©n tÝch chÝnh s¸ch. ý 1 xem toµn bé c©u 1 ®Ò 13 ý 2 c¸c yÕu tè cÊu thµnh hÖ thèng ph©n tÝch chÝnh s¸ch. Muèn cho c¸c ho¹t ®éng ph©n tÝch chÝnh s¸ch diÔn ra th«ng nhÊt theo íng chung th× hÖ thèng ph©n tÝch chÝnh s¸ch ph¶i ®îc h×nh thµnh ®©y ®ñ theo mét hÖ thèng bao gåm: C¸c yÕu tè thuéc vÒ tæ chøc bao gåm c¸c yÕu tè hîp thµnh hÖ thãng theo mé quy m« vµ c¬ cÊu nhÊt ®Þnh ®Ó t¹o lËp nªn h×nh thøc vµ néi dung cña hÖ thèng. C¸c yÕu tè vÒ tæ chøc ph¶i phï hîp víi hÖ thèng ph©n tÝch chÝnh s¸ch vÒ tÝnh chÊt, ®Æc ®iÓm, ®iÒu kiÖn tån t¹i Tuú theo chu kú sèng cña chÝnh s¸ch mµ c¸c yÕu tè t/c cÊu thµnh hÖ thèng chÝnh s¸ch vÒ mÆt lîng bao gåm c¸c yÕu tè Nh©n sù lµ yÕ tè chñ yÕu hµng ®Çu quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i cña hÖ thèng C¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô cho ho¹t ®éng ph©n tÝch chÝnh s¸ch ®©y lµ yÕu tè trî gióp cho nh©n sù lµm c«ng t¸c ph©n tÝch chÝnh s¸ch . Nguån lùc tµi chÝnh ®Ó duy tr× c¸c ho¹t ®éng ph©n tÝch thêng xuyªn Th«ng tin ®Ó t¹o chÊt liÖu cho qu¸ tr×nh ph©n tÝch Nh÷ng yÕu tè trªn lµ t¹o nªn quy m« cña hÖ thèng hay lµ h×nh thøc cña hÖ thèng. Nhng muèn ®éc lËp víi c¸c hÖ thèng kh¸c th× hÖ thèng nµy cßn ph¶i ®¶m b¶o vÒ mÆt néi dung. C¬ cÊu tæ chøc cña hÖ thèng lµ viÖc bè trÝ c¸c yÕu tè vÒ lîng theo mét trËt tù nhÊt ®Þnh phï hîp víi yªu cÇu ho¹t ®éng ph©n tÝch chÝnh s¸ch Mèi quan hÖ gi÷a c¸c yÕu tè cÊu thµnh hÖ thèng. §©y lµ yÕu tè x¸c lËp ®îc chøc n¨ng, nhiÖm vô quyÒn h¹n cña hÖ thèng.

Chøc n¨ng nhiÖm vô cña hÖ thèng ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së môc ®Ých ho¹t ®éng cña hÖ thèng C¸c yÕu tè vËn hµnh hÖ thèng C¬ chÕ vËn hµnh ®Ó quy ®Þnh vÒ nguyªn t¾c t¸c ®éng gi÷a c¸c yÕu tè cÊu thµnh hÖ thèng bao gåm trËt tù vµ møc t¸c ®éng ThÓ chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng ®Ó t¹o hµnh lang ph¸p lý cho sù æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn cña tæ chøc hÖ thèng. HÖ thèng ph©n tÝch chÝnh s¸ch chÝnh thøc HÖ thèng ph©n tÝch chÝnh s¸ch ë Trung ¬ng. HÖ thèng ph©n tÝch chÝnh s¸ch ®îc tæ chøc phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý chÝnh s¸ch cña Nhµ níc. Theo ph©n cÊp qu¶n lý th× Quãc héi vµ chÝnh phñ lµ c¬ quan cã thÈm quyÒn ban hµnh chÝnh s¸ch c«ng trªn c¬ së c¸c cÊp, c¸c ngµnh ®Ö tr×nh dù ¸n chÝnh s¸ch. Cßn chÝnh phñ vµ c¸c cÊp ngµnh ë TW tæ chøc triÓn khai chÝnh s¸ch ë cÊp vÜ m« HÖ thèng ph©n tÝch chÝnh s¸ch ë TW bao gåm: Bé phËn ph©n tÝch s¸ng kiÕn chÝnh s¸ch. Bé phËn ph©n tÝch ®Ò tr×nh chÝnh s¸ch Bé phËn ph©n tÝch ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch Bé phËn ph©n tÝch triÓn khai s¸ch Bé phËn ph©n tÝch ®iÒu chØnh vµ thùc thi chÝnh s¸ch ViÖc bè trÝ x©y dùng hÖ thèng ph©n tÝch chÝnh s¸ch ë TW nªn g¾n víi chøc n¨ng qu¶n lý vÜ m« vÒ chÝnh s¸ch ®Î thùc hiÖn ®óng chøc n¨ng qu¶n lý vÜ m« vµ kh«ng g©y chång chÐo trong ph©n tÝch chÝnh s¸ch víi c¸c c¬ quan ë ®Þa ph¬ng. HÖ thèng ph©n tÝch chÝnh s¸ch ë ®Þa ph¬ng. ViÖc x©y dùng hÖ thèng ph©n tÝch chÝnh s¸ch ë ®Þa ph¬ng lµ tÊt yÕu kh¸ch quan v× muèn biÕt chÝnh s¸ch cã ph¸t huy t¸c dông hay kh«ng th× ph¶i theo dâi chÝnh s¸ch ®îc thùc thi nh thÕ nµo ë c¬ së nµo. H¬n n÷a c¸c ®Þa ph¬ng l¹i nhiÒu nªn hÖ thèng chÝnh s¸ch ë TW kh«ng ®¶m ®¬ng næi nªn viÖc cÇn thiÕt lµ ph¶i lËp hÖ thèng nµy ë c¸c ®Þa ph¬ng ®Ó hä tù qu¶n lý vµ chñ ®éng ®iÒu phèi viÖc triÓn khai thùc thi chÝnh s¸ch theo yªu cÇu qu¶n lý ®Æc thï. MÆc dï vËy hÖ thèng nµy ë ®Þa ph¬ng kh«ng thÓ bÊt ®ång víi TW, theo ®ã hÖ thèng ph¸t triÓn ë ®Þa ph¬ng bao gåm: Bé phËn triÓn khai chÝnh s¸ch ë ®Þa ph¬ng Bé phËn ph¸t triÓn tæ chøc thùc thi chÝnh s¸ch ë ®Þa ph¬ng C¸c bé phËn nµy theo dâi ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc thi chÝnh s¸ch trªn ®Þa bµn th«ng qua nh÷ng th«ng tin thu thËp tõ thùc

tÕ hay do cÊp díi cung cÊp vµ th«ng tin nµy sÏ ®îc dïng ®Ó ®iÒu chØnh, chÝnh s¸ch t¹i TW khi cÇn thiÕt. HÖ thèng ph©n tÝch chÝnh s¸ch phi chÝnh thøc Bé phËn ph©n tÝch chÝnh s¸ch cña c¸c tæ chøc x· héi, tham gia khi chÝnh s¸ch ®ã cã ¶nh hëng hay liªn quan ®Õn quyÒn lîi cña tæ chøc m×nh, nªn c¸c tæ chøc nµy thêng thµnh lËp bé phËn ph©n tÝch t¹m thêi khi hoµn thµnh hä sÏ gi¶i t¸n. Bé phËn ph©n tÝch chÝnh s¸ch cña c¸c nghiÖp ®oµn Bé phËn ph©n tÝch chÝnh s¸ch cña c¸c c¸ nh©n, do c¸c c¸ nh©n lµ ®èi tîng ®iÒu chØnh thêng xuyªn cña c¸c chÝnh s¸ch nªn hä cã thÓ tham gia vµo c«ng t¸c ph¸t triÓn. Quan hÖ gi÷a c¸c hÖ thèng ph©n tÝch chÝnh s¸ch c«ng Quan hÖ néi bé cña tõng hÖ thèng cã quan hÖ nµy lµ do trong mét hÖ thèng c¸c bé phËn ®éc lËp t¬ng ®èi víi nhau, cho nªn chóng cã quan hÖ qua l¹i theo c¸c nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh nh ë trung ¬ng, c¸c bé phËn quan hÖ chÆt chÏ, logic vµ biÖn chøng víi nhau trong ph¹m vi vÜ m« Cßn trong hÖ thèng ph©n tÝch chÝnh s¸ch ë ®Þa ph¬ng, c¸c bé phËn kÕt nèi liªn hoµn, thèng nhÊt phï hîp víi tõng ®Þa bµn Quan hÖ thèng nah¸t gi÷a c¸c hÖ thèng thÓ hiÖn ë quan hÖ chØ ®¹o ®iÒu hµnh, quan hÖ phèi hîp gi÷a c¸c hÖ thèng ph©n tÝch chÝnh s¸ch, quan hÖ hç trî thóc ®Èy Quan hÖ gi÷a hÖ thèng víi m«i trêng lµ quan hÖ quan träng v× sù thay ®æi cña m«i trêng sÏ kÐo theo hay t¸c ®éng lªn hÖ thèng Liªn hÖ: tù liªn hÖ c©u28: Ngêi lµm ph©n tÝch chÝnh s¸ch c«ng cÇn ph¶i cã nh÷ng tiªu chuÈn nµo vÒ phÈm chÊt, n¨ng lùc. Ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch lµ mét c«ng t¸c ®Æc biÖt vµ nã hÕt søc quan träng v× vËy ®éi ngò lµm c«ng t¸c nµy cÇn ph¶i cã mét sè nh÷ng tiªu chuÈn chuyªn biÖt nh sau: C¸c tiªu chuÈn lµ phÈm chÊt th× ngêi lµm ph©n tÝch chÝnh s¸ch ph¶i trung thµnh víi ®Þnh híng cña Nhµ níc ®Ó tr¸nh lµm biÕn d¹ng môc tiªu chÝnh s¸ch c«ng, ph¶i trung thùc ®Ó kh«ng lµm sai lÖch kÕt qu¶ ph©n tÝch, ph¶i chÝ c«ng v« t ®Ó kh«ng thiªn vÞ cho c¸c nhãm lîi Ých trong x· héi, cã t¸c phong n¨ng ®éng nhanh nhÑn s¸ng t¹o trong c«ng t¸c ®Ó kÞp thêi ph©n tÝch nh÷ng vÊn ®Ò ph¸t sinh, gióp ®iÒu chØnh kÞp thêi chÝnh s¸ch tr¸nh ®îc hËu qu¶ cho x· héi. Ngêi ph©n tÝch chÝnh s¸ch cÇn ph¶i cã ý thøc chÝn trÞ, biÕt kiÕm chÕ b¶n th©n trong c¸c hoµn c¶nh bÊt thêng hay trong

c¸c mèi quan hÖ ®Æc biÖt. Trong tõng thêi kú ngêi ph©n tÝch cÇn ph¶i biÕt tiÕp thu quan ®iÓm ph¸t triÓn cña giai cÊp cÇm quyÒn ®Ó tù ®iÒu chØnh ho¹t ®éng cña m×nh theo ®Þnh híng, biÕt gi÷ bÝ mËt tõ nh÷ng th«ng tin kh¸m ph¸ ®îc trong ho¹t ®éng ph©n tÝch C¸c tiªu chuÈn vÒ n¨ng lùc trong ®ã n¨ng lùc chuyªn m«n, nghiÖp vô th× ngêi ph©n tÝch ph¶i cã kiÕn thøc, hiÓu biÕt kh«ng chØ vÒ ph©n tÝch chÝnh s¸ch mµ cßn vÒ nhiÒu lÜnh vùc chuyªn m«n kh¸c ®Ó xem xÐt, ®¸nh gi¸ c¸c vÊn ®Ò mét c¸ch toµn diÖn Cã kiÕn thøc tæng hîp ®Ó kh©u nèi nh÷ng kÕt qu¶ ph©n tÝch tõ c¸c qu¸ tr×nh ®¬n lÎ thµnh nh÷ng th«ng tin h÷u Ých cho chñ thÓ qu¶n lý. §ång thêi cã kh¶ n¨ng tiÕp cËn vµ lµm chñ c¸c ph¬ng tiÖn kü thuËt, c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®Ó øng dông vµo ph©n tÝch chÝnh s¸ch. VÒ n¨ng lùc dù b¸o. Ngêi ph©n tÝch chÝnh s¸ch ph¶i cã l¨ng lùc suy xÐt, ph¸n ®o¸n, c¸c hiÖn tîng trªn c¬ së khoa häc, cã kh¶ n¨ng dù b¸o chÝnh x¸c vÒ c¸c quy luËt vËn ®éng c¸c yÕu tè ®Ó tõ ®ã x¸c ®Þnh ®îc møc ®é ¶nh hëng cña chóng ®Õn chÝnh s¸ch gióp chñ thÓ qu¶n lý cã hiÖu qu¶ chÝnh s¸ch c«ng. C©u29: Anh chÞ h·y cho biÕt nh÷ng néi dung cña mét chÝnh s¸ch. cho vÝ dô minh ho¹? Mét chÝnh s¸ch cã c¸c néi dung c¬ b¶n sau: Lý do ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch: ®©y lµ phÇn më ®Çu cña mét v¨n b¶n chÝnh s¸ch nh»m cho thÊy ®Ých thùc ®èi tîng híng tíi cña chÝnh s¸ch lµ kinh tÕ, x· héi hay m«i trêng ®Ó ngêi tiÕp cËn chÝnh s¸ch cã thÓ c¶m nhËn ®îc sù cÇn thiÕt kh¸ch quan vµ tÇm quan träng cña viÖc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò cña chÝnh s¸ch. Khi nªu lý do ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch cÇn tËp trung vµo vÊn ®Ò chÝnh s¸ch v× nã lµ h¹t nh©n cña chÝnh s¸ch, nã hëng c¸c môc tiªu, gi¶i ph¸p cÇn cã cña Nhµ níc vµo gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, h¬n n÷a vÊn ®Ò chÝnh s¸ch xuÊt hiÖn tõ thùc tiÔn ®êi sèng do vËy nã thu hót ®«ng ®¶o ngêi d©n tham gia vµo ho¹ch ®Þnh. PhÇn lý do nµy khi nªu cÇn ng¾n gän, râ rµng, chÝnh x¸c cã søc thuyÕt phôc cao, tr¸nh t×nh tr¹ng tr×nh bµy lan man, lµm sai lÖch vÊn ®Ò. C¨n cø ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch: ®Ó chÝnh s¸ch cã søc thuyÕt phôc cao ®èi víi ngêi tæ chøc vµ thùc thi ngoµi viÖc nªu lý do thuyÕt phôc th× cÇn ph¶i tr×nh bµy ®îc nh÷ng c¨n cø khoa häc ®Ó ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch v× viÖc nªn c¨n cø nµy lµ kh¼ng ®Þnh vÒ tÝnh hiÖu lùc hiÖu qu¶ cña chÝnh s¸ch gióp

cho viÖc cñng cè lßng tin cña ngêi d©n vµo chÝnh s¸ch cña Nhµ níc. C¸c c¨n cø ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch cÇn ®îc nªu ng¾n gän x¸c thùc víi ®iÒu kiÖn hoµn c¶nh cña ®Êt níc vµ ®Æc biÖt lµ ph¶i híng vµo vÊn ®Ò chÝnh s¸ch Môc tiªu chÝnh s¸ch ®îc coi lµ linh hån cña chÝnh s¸ch, nã híng mäi néi dung vµo viÖc thùc hiÖn ý chÝ cña chñ thÓ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch. Tuú vµo tõng lo¹i chÝnh s¸ch th× cã c¸c môc tiªu kh¸c nhau hay mét chÝnh s¸ch cã nhiÒu môc tiªu, nhng trong ®ã cÇn ph¶i cã môc tiªu träng t©m vµ môc tiªu bé phËn nhng nh×n chung mét chÝnh s¸ch kh«ng nªn cã qu¸ nhiÒu môc tiªu, vµ khi thÓ hiÖn môc tiªu cÇn thËn träng v× trong thùc tÕ cã rÊt nhiÒu chÝnh s¸ch kh«ng diÔn t¶ ®îc môc tiªu vµ cã thÓ lµm sai lÖch môc tiªu cña chÝnh s¸ch BiÖn ph¸p cña chÝnh s¸ch lµ ph¬ng tiÖn ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu cña chÝnh s¸ch, nã bao gåm c¸c biÖn ph¸p nh sau: C¬ chÕ t¸c ®éng cña Nhµ níc ®Õn c¸c ®èi tîng thùc thi chÝnh s¸ch gióp cho hä ho¹t ®éng theo môc tiªu qu¶n lý C¸c biÖn ph¸p cô thÓ mang tÝnh gi¸o dôc thuyÕt phôc tÝnh kinh tÕ hay hµnh chÝnh trong tõng môc tiªu cña chÝnh s¸ch C¸c biÖn ph¸p tæ chøc thùc thi chÝnh s¸ch nã thuéc vÒ c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc c¸c cÊp ®Ó triÓn khai phèi hîp thùc hiÖn chÝnh s¸ch C¸c biÖn ph¸p chÝnh s¸ch ph¶i lu«n híng tíi môc tiªu, coi môc tiªu lµ ®éng lùc cña biÖn ph¸p chÝnh s¸ch, phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ hµnh ®éng thÝch øng víi c¬ chÕ vËn hµnh trong tõng thêi kú nhng c¸c biÖn ph¸p cÇn tr×nh bµy ng¾n gän, c« ®äng ph¶n ¸nh b¶n chÊt cña biÖn ph¸p chÝnh s¸ch Thêi h¹n duy tr× chÝnh s¸ch viÖc x¸c ®Þnh thêi h¹n duy tr× chÝnh s¸ch cã ý nghÜa víi c¶ Nhµ níc vµ ®èi tîng thùc thi chÝnh s¸ch NÕu cã giíi h¹n vÒ thêi gian th× míi lµm cho c¬ quan Nhµ níc nç lùc t×m kiÕm c¸c biÖn ph¸p tæ chøc thùc hiÖn chÝnh s¸ch tèi u ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô, ®ång thêi gióp Nhµ níc chñ ®éng t×m kiÕm c¸c nguån lùc cho thùc thi chÝnh s¸ch. Ngoµi ra duy tr× thêi h¹n chÝnh s¸ch cßn gióp cñng cè lßng tin cña ngêi thùc thi chÝnh s¸ch vµo Nhµ níc vµ gióp hä chñ ®éng tham gia thùc hiÖn chÝnh s¸ch v× lîi Ých cña m×nh vµ x· héi. VÝ dô minh ho¹: chÝnh s¸ch ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ trêng cña ViÖt Nam Lý do ho¹ch ®Þnh: gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò kÐm ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam trong thêi gian võa qua.

C¨n cø ho¹ch ®Þnh: Nguån lùc cña ®Êt níc Kinh nghiÖm cña c¸c quèc gia ®· ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Sù cÇn thiÕt ph¶i ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ trêng Môc tiªu chÝnh s¸ch ®a ®Êt níc tho¸t khái t×nh tr¹ng l¹c hËu vÒ kinh tÕ ph¸t triÓn ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cho ngêi d©n, t¹o x· héi c«ng b»ng d©n chñ v¨n minh. BiÖn ph¸p chÝnh s¸ch: c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt ®iÒu chØnh vÒ nÒn kinh tÕ thÞ trêng nh ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn, më cöa thÞ trêng, thu hót ®Çu t Thêi h¹n duy tr× chÝnh s¸ch ®Õn khi ®¹t ®îc nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn hiÖn ®¹i, c«ng nghiÖp ho¸ ®îc ®Êt níc. C©u30: Trang thiÕt bÞ kü thuËt cho ph©n tÝch chÝnh s¸ch cã vai trß g×? CÇn tæ chøc qu¶n lý sö dông trang thiÕt bÞ kü thuËt cho ph©n tÝch chÝnh s¸ch nh thÕ nµo ®Ó cã hiÖu qu¶. Vai trß cña trang thiÕt bÞ kü thuËt trong ph©n tÝch chÝnh s¸ch. C©u31: Anh chÞ h·y tr×nh bµy c¸c m« h×nh ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch vµ cho biÕt u, nhîc ®iÓm cña mçi lo¹i m« h×nh. §Ó cã ®îc mét chÝnh s¸ch tèt c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh ph¶i tiÕn hµnh x©y dùng thiÕt kÕ theo nh÷ng c¸ch kh¸c nhau tuú vµo ®iÒu kiÖn vµ kh¶ n¨ng cô thÓ trong thùc tÕ th× cã c¸c ph¬ng ph¸p hay m« h×nh ho¹ch ®Þnh nh sau: Ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch theo ph¬ng ph¸p tiÕn ho¸ ®©y lµ m« h×nh vËn ®éng tõ thÊp lªn cao, tõ cha hoµn thiÖn ®Õn hoµn thiÖn nh»m ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn ngµy cµng cao cña ®êi sèng x· héi Ho¹ch ®Þnh theo m« h×n tiÕn ho¸ thùc chÊt lµ x©y dùng mét chÝnh s¸ch míi trªn c¬ së c¸c chÝnh s¸ch cò nh chÝnh s¸ch gi¶m nghÌo lµ chÝnh s¸ch tiÕp tôc cña xo¸ ®ãi. M« h×nh nµy cã c¸c u ®iÓm nh sau: §Ó thùc hiÖn víi ngêi ho¹ch ®Þnh vµ thùc thi TiÕt kiÖm chi phÝ, c«ng søc, tiÒn cña cho ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch Nhanh chãng ®îc ban hµnh Ýt g©y x¸o trén cho ®êi sèng x· héi vµ bé m¸y qu¶n lý chÝnh s¸ch cña Nhµ níc Tuy vËy nã còng cã mét sè nhîc ®iÓm:

ChÝnh s¸ch ®îc ho¹ch ®Þnh theo m« h×nh tiÕn ho¸ thêng kh«ng t¹o ®îc nh÷ng biÕn ®æi lín, nh÷ng bíc ngoÆt lín lµm thay ®æi bé mÆt x· héi H¹n chÕ tÝnh n¨ng ®éng, s¸ng t¹o cña nhµ ho¹ch ®Þnh vµ c¶ ngêi thùc thi chÝnh s¸ch ChÝnh s¸ch míi thêng lµ bÞ ®éng vµ tån t¹i kh«ng l©u Ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch theo ph¬ng ph¸p ®éc lËp ®©y lµ ph¬ng ph¸p kh¸c víi ph¬ng ph¸p tiÕn ho¸ mµ nã lµ biÖn ph¸p ho¹ch ®Þnh nh÷ng chÝnh s¸ch míi cha tõng tån t¹i trong thùc tÕ mµ nã tinh tÕ h¬n c¸c chÝnh s¸ch ®ang tån t¹i c¶ vÒ môc tiªu vµ biÖn ph¸p, v× c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh kh«ng lÖ théc vµo c¸c chÝnh s¸ch hiÖn cã Ph¬ng ph¸p nµy cã u ®iÓm Cã tÝnh c¸ch m¹ng, tiÕn bé ®Ó cã thÓ t¹o ra nh÷ng bíc ®ét ph¸ lµm thay ®æi c¬ b¶n t×nh h×nh thùc tÕ Do ®îc x©y dùng cã hÖ thèng nªn dÔ dµng ph¸t hiÖn nh÷ng khuyÕt tËt cña chÝnh s¸ch, nhÊt lµ x¸c ®Þnh c¸c nguyªn nh©n ¶nh hëng Thóc ®Èy tÝnh n¨ng ®éng, s¸ng t¹o trong viÖc t×m kiÕm c¸c c¬ chÕ biÖn ph¸p thùc thi chÝnh s¸ch cña c¶ chñ thÓ vµ ®èi tîng chÝnh s¸ch Chu ®éng t¸c ®éng ®Õn ®êi sèng x· héi mét c¸ch æn ®Þnh l©u dµi Thêng mang l¹i hiÖu qu¶ lín h¬n c¸c chÝnh s¸ch hiÖn cã *Nhîc ®iÓm: Nhîc ®iÓm lín nhÊt cña m« h×nh nµy lµ thêi gian ho¹ch ®Þnh l©u Do chÝnh s¸ch míi cha tõng tån t¹i trong thùc tÕ nªn khã thùc hiÖn Cã thÓ g©y x¸o trén lín vÒ tæ chøc thùc thi chÝnh s¸ch Nh vËy cã thÓ thÊy m« h×nh ®éc lËp cã nhiÒu u ®iÓm vît tréi, nhng nã còng cã u ®iÓm kh«ng ph¶i lµ nhá nhÊt lµ víi chñ thÓ cã n¨ng lùc ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch cha cao v× vËy m « h×nh nµy chØ cã thÓ lµ ë nh÷ng níc ph¸t triÓn cao. Ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch theo ph¬ng ph¸p hçn hîp Hai m« h×nh trªn còng cã u ®iÓm, nhîc ®iÓm tr¸i ngîc nhau do ®ã c¸c nhµ nghiªn cøu ®· kÕt hîp chóng l¹i ®Ó ph¸t huy tèt nhÊt nh÷ng u ®iÓm vµ h¹n chÕ nhîc ®iÓm khi x©y dùng chÝnh s¸ch vµ t¹o nªn m« h×nh hçn hîp Khi thùc hiÖn m« h×nh hçn hîp c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch cÇn ph©n tÝch c¸c chÝnh s¸ch hiÖn cã ®Ó t×m ®îc nh÷ng u

®iÓm ®Ó kÕt hîp víi kÕt qu¶ t×m kiÕm m« h×nh theo nguyªn lý nh»m x©y dùng ®îc m« h×nh míi ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý . C¨n cø vµo u ®iÓm, nhîc ®iÓm cña c¸c m« h×nh trªn vµ ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña mçi quèc gia th× Nhµ níc chñ ®éng lùa chän m« h×nh thÝch hîp. C©u32: C¸c ph¬ng ph¸p ph©n tÝch chÝnh s¸ch ®îc lùa chän vµ sö dông trªn c¬ së khoa häc nµo? H·y ph©n tÝch nh÷ng c¬ së khoa häc ®ã. C¬ së khoa häc cña c¸c ph¬ng ph¸p ph©n tÝch ®îc hiÓu lµ hÖ thèng tri thøc mang tÝnh lý luËn vµ thùc tiÔn ®îc c¸c nhµ ph©n tÝch nghiªn cøu vµ vËn dông mét c¸ch trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp vµo qu¸ tr×nh ph©n tÝch chÝnh s¸ch vµ trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch c¸c nhµ ph©n tÝch thêng dùa trªn c¸c c¬ së nh sau: C¬ së ph¬ng ph¸p luËn trong ®ã khi ph©n tÝch thêng sö dông ph¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng vµ lÞch sö ®©y lµ c¸ch xem xÐt c¸c hiÖn tîng n¶y sinh c¸c vÊn ®Ò x· héi Ph¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng yªu cÇu c¸c nhµ ph©n tÝch khi xem xÐt c¸c néi dung ph©n tÝch ph¶i xuÊt ph¸t tõ mét sè quan ®iÓm cô thÓ sau ®©y: Víi quan ®iÓm hÖ thèng ®Ó xem xÐt c¸c vÊn ®Ò x· héi vµ chÝnh s¸ch trong mét tæng thÓ, ®ång bé vµ quan hÖ qua l¹i víi nhau, ®©y chÝnh lµ vËn dông quan ®iÓm toµn diÖn ®Ó ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ c¸c néi dung cÇn ph©n tÝch trong tÊt c¶ mèi liªn hÖ ®Ó t×m ra mèi liªn hÖ c¬ b¶n vµ cèt lâi nhÊt ®Ó ®¸nh gi¸ ®óng vÒ vÊn ®Ò Quan ®iÓm thùc tiÔn lµ quan ®iÓm xuyªn suèt toµn bé qu¸ tr×nh ph©n tÝch c¸c vÊn ®Ò chÝnh s¸ch vµ hÖ thèng chÝnh s¸ch, ®iÒu nµy cã nghÜa lµ khi xem xÐt néi dung ph©n tÝch c¸c nhµ ph©ntÝch kh«ng ®i vµo m« t¶ thùc tÕ mét c¸ch ®¬n gi¶n mµ ph¶i xem xÐt nã nh mét qu¸ tr×nh vËn ®éng víi nhiÒu giai ®o¹n kh¸c nhau. Quan ®iÓm ph¸t triÓn trong ph¸t triÓn ph©n tÝch c¸c vÊn ®Ò chÝnh s¸ch vµ hÖ thèng chÝnh s¸ch. Quan ®iÓm nµy chØ ra r»ng khi xem xÐt c¸c néi dung ph©n tÝch th× nhµ ph©n tÝch ph¶i t×m ra néi dung bÞ m©u thuÉn, vµ nguyªn nh©n h×nh thµnh m©u thuÉn nµy cïng víi gi¶i ph¸p ®Ó c¶i thiÖn nã. T duy khoa häc ®Ó vËn dông cã kÕt qu¶ ph¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng vµo qu¸ tr×nh ph©n tÝch chÝnh s¸ch c«ng, c¸c nhµ ph©n tÝch cÇn ph¶i cã t duy khoa häc, víi c¸ch tiÕp cËn hÖ thèng th× c¸c nhµ ph©n tÝch coi t duy khoa häc lµ cÇu nèi liÒn

ph¬ng ph¸p luËn víi ph¬ng ph¸p kü thuËt ph©n tÝch chÝnh s¸ch Ph¬ng ph¸p t duy khoa häc cho nhµ ph©n tÝch kh¶ n¨ng s¸ng t¹o ®Ó t×m ra c¸c ph¬ng ph¸p ph©n tÝch khoa häc mang l¹i hiÖu qu¶ cao cho tõng néi dung ph©n tÝch phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn vµ hoµn c¶nh kh¸c nhau Khi vËn dông nguyªn lý t duy cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng vµo ph©n tÝch, th× chóng ta sÏ x©y dùng ®îc mét hÖ thèng ph¬ng ph¸p ph©n tÝch chÝnh s¸ch c«ng khoa häc vµ hîp lý. C©u33: Anh, chÞ cho biÕt khi ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch cÇn ph¶i tu©n theo quy tr×nh nµo? Khi ho¹ch ®Þnh mét chÝnh s¸ch ngêi ta ph¶i tu©n theo c¸c quy tr×nh cô thÓ sau ®©y: Lý do ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch lµ nh»m thuyÕt phôc ý chÝ cña chñ thÓ vÒ sù cÇn thiÕt ph¶i gi¶i quyÕt vÊn ®Ò b»ng c«ng cô chÝnh s¸ch vµ qua chñ thÓ ®Ó thuyÕt phôc c¸c ®èi tîng thùc thi chÝnh s¸ch vÒ lîi Ých kinh tÕ, x· héi m«i trêng cña chÝnh s¸ch sÏ ban hµnh Khi nªu lªn lý do ban hµnh chÝnh s¸ch ph¶i cã c¸c néi dung nh sau: TÝnh bøc xóc cña vÊn ®Ò chÝnh s¸ch víi ®êi sèng x· héi TÝnh phøc t¹p cña vÊn ®Ò chÝnh s¸ch TÝnh thêi c¬ cña viÖc ban hµnh chÝnh s¸ch Kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt vÊn ®Ò b»ng chÝnh s¸ch Nhµ níc Kh¶ n¨ng tån t¹i cña chÝnh s¸ch víi c¸c c«ng cô qu¶n lý Nhµ níc KÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi cña chÝnh s¸ch so víi yªu cÇu qu¶n lý Khi lý do chÝnh s¸ch ®îc chÊp nhËn th× nhµ ho¹ch ®Þnh sÏ tiÕn hµnh bíc tiÕp theo lµ sù th¶o ph¬ng ¸n chÝnh s¸ch, ®©y lµ bíc cho ra ®êi nh÷ng m« h×nh chÝnh s¸ch dù kiÕn ®Ó Nhµ níc cã thÓ sö dông cho qu¸ tr×nh qu¶n lý x· héi ViÖc dù th¶o lµ hÕt søc cÇn thiÕt v× trong dù th¶o sÏ cã nhiÒu ph¬ng ¸n gi¶i quyÕt c«ng viÖc kh¸c nhau gióp cho chñ thÓ ban hµnh vµ ®èi tîng thùc thi cã ®iÒu kiÖn lùa chän mét ph¬ng ¸n tèt nhÊt ë níc ta c¬ quan dù th¶o chÝnh s¸ch thêng lµ c¸n bé, c¬ quan ngang bé, c¬ quan ®Æc biÖt cña chÝnh phñ, c¸c uû ban nh©n d©n cÊp tØnh Lùa chän ph¬ng ¸n dù th¶o tèt nhÊt ®©y lµ bíc tiÕp theo cña dù th¶o chÝnh s¸ch nh»m x¸c ®Þnh ®îc m« h×nh chÝnh s¸ch

tèi u trong sè c¸c ph¬ng ¸n dù th¶o, khi lùa chän c¸c dù th¶o nµy cÇn dùa vµo c¸c tiªu chuÈn cña mét chÝnh s¸ch tèt ®Ó xem xÐt ®ång thêi còng kiÓm tra ®¸nh gi¸ c¸c c¨n cø khoa häc ®îc dïng khi x©y dùng c¸c ph¬ng ¸n chÝnh s¸ch §Ó lùa chän ®îc ph¬ng ¸n tèi u kh«ng nªn chØ dõng l¹i ë cÊp ho¹ch ®Þnh mµ cÇn më réng ®Õn c¸c ®èi tîng thùc thi chÝnh s¸ch ®Ó võa ®¶m b¶o tÝnh kh¸ch quan võa t¹o nªn sù ®ång thuËn gi÷a chñ thÓ vµ kh¸ch thÓ trong qu¸ tr×nh lùa chän. Hoµn thiÖn ph¬ng ¸n lùa chän Ph¬ng ¸n ®îc lùa chän trong sè c¸ dù th¶o míi chØ ®¸p øng yªu cÇu mét c¸ch c¬ b¶n cña mét chÝnh s¸ch nã cßn cÇn ph¶i bæ xung hoµn thiÖn vÒ néi dung theo yªu cÇu cña c¶ thñ thÓ vµ ®èi tîng chÝnh s¸ch Tríc khi lùa chän mét ph¬ng ¸n chÝnh s¸ch th× sÏ ph¶i tham kh¶o c¸c c¸ nh©n, tæ chøc cã tr¸ch nhiÖm ®Ó hoµn thiÖn dù ¸n. ThÈm ®Þnh ph¬ng ¸n chÝnh s¸ch: sau khi lùa chän chÝnh thøc th× c¸c ph¬ng ¸n chÝnh s¸ch míi chØ lµ m« h×nh lý thuyÕt tèi u v× thÕ nã vÉn cã kho¶ng c¸ch víi thùc tÕ x· héi, v× vËy cÇn thiÕt lµm cho c¸c chÝnh s¸ch nµy gÇn gòi víi cuéc sèng th× míi ®¶m b¶o tÝnh kh¶ thi cña chÝnh s¸ch. §Ó cã ®îc ®iÒu nµy cÇn thÈm ®Þnh l¹i dù ¸n. ThÈm ®Þnh ph¬ng ¸n chÝnh s¸ch lµ nh÷ng ho¹t ®éng thö nghiÖm c¸c tÝnh n¨ng cña chÝnh s¸ch trong nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh theo nhu cÇu qu¶n lý ®Ó ®a ra kÕt luËnvÒ tÝnh kh¶ thi cña chÝnh s¸ch Trªn thùc tÕ ph¬ng ¸n chÝnh s¸ch ®îc thÈm ®Þnh b»ng nhiÒu c¸ch tuú theo quy m«, tr×nh ®é vµ tæ chøc cña chÝnh s¸ch. Khi thÈm ®Þnh song cã thÓ cã nh÷ng chÝnh s¸ch bÞ lo¹i bá do kh«ng phï hîp nhng còng cã chÝnh s¸ch ®îc söa ®æi ®Ó phï hîp h¬n ®Ó ®a vµo quyÕt nghÞ. QuyÕt nghÞ ban hµnh chÝnh s¸ch lµ bíc hîp thøc ho¸ mét chÝnh s¸ch sau khi nã ®· tr¶i qua c¸c bíc tõ nªu lý do ho¹ch ®Þnh ®Õn thÈm ®Þnh ph¬ng ¸n chÝnh s¸ch, chóng ta ®· cã ®Çy ®ñ c¬ së ®Ó quyÕt ®Þnh vÒ tÝnh kh¶ thi, hiÖu lùc, hiÖu qu¶ cña chÝnh s¸ch Khi quyÕt nghÞ vÒ mét chÝnh s¸ch ®îc ban hµnh th× nã cã søc m¹nh c«ng quyÒn, thu hót ®îc sù tham gia cña c¬ quan Nhµ níc c¸c cÊp, cña mäi tÇng líp ngêi d©n. C¸c quyÕt nghÞ nµy ®Òu do c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn ban hµnh theo mét tr×nh tù chÆt chÏ.

C«ng bè chÝnh s¸ch ®©y lµ bíc cuèi cïng trong tiÕn tr×nh ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch, viÖc c«ng è lµ ®Ó cho mäi c¬ quan Nhµ níc c¸c tÇng líp ngêi d©n ®Ò biÕt vÒ mét chÝnh s¸ch míi ®Ó sau nµy tiÐep nhËn vµ chuÈn bÞ thùc hiÖn. C©u34: V× sao ph¶i x©y dùng thÓ chÕ cho ph©n tÝch chÝnh s¸ch . Khi x©y dùng hÖ thèng thÓ chÕ nµy cÇn ph¶i ®¶m b¶o nh÷ng yªu cÇu nµo? Nhµ níc ta lµ Nhµ níc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa nªnlu«n qu¶n lý x· héi b»ng thÓ chÕ, thÓ chÕ nµy gióp chomäi ho¹t ®éng cña ®êi sèng x· héi diÔn ra cã trËt tùtheo mét hÖ thèng nhÊt ®Þnh vµ viÖc ph©n tÝch c¬ së còng nh c¸c ho¹t ®éng kh¸c nã còng cÇn cã mét thÓ chÕ thèng nhÊt ®Ó cã thÎ qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng nµy mét c¸ch tèt nhÊt Yªu cÇu khi x©y dùng thÓ chÕ Duy tr× c¸c ho¹t ®éng ph©n tÝch chÝnh s¸ch diÔn ra theo ®Þnh híng T¹o ®iÒu kiÖn cho ho¹t ®éng ph©n tÝch chÝnh s¸ch trë thµnh chuyªn nghiÖp ho¸ ®Ó tõng bíc n©ng cao n¨ng suÊt, chÊt lîng c«ng t¸c ph©n tÝch Thu hót réng r·i mäi lùc lîng tham gia ho¹t ®éng ph©n tÝch chÝnh s¸ch c«ng theo híng x· héi ho¸ ho¹t ®éng nµy G¾n kÕt tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n cña c¸c tæ chøc c¸c c¸ nh©n víi kÕt qu¶ ph©n tÝch chÝnh s¸ch c«ng TiÕt kiÖm hiÖu qu¶ trong ph©n tÝch chÝnh s¸ch cã tÝnh ®¹i chóng ®¬n gi¶n dÔ hiÓu C©u36: gièng c©u 34. C©u35: Anh, chÞ h·y tr×nh bµy c¸c m« h×nh tæ chøc thùc thi chÝnh s¸ch. ë níc ta hiÖn nay nªn tæ chøc thùc hiÖn chÝnh s¸ch theo m« h×nh nµo? Cã 3 m« h×nh tæ chøc thùc thi chÝnh s¸ch M« h×nh ®éng: M« h×nh nµy tån t¹i trªn c¬ së xÐt ®o¸n tr¹ng th¸i tån t¹i cña c¸c yÕu tè cÊu thµnh hÖ thèng sau nh÷ng qu¸ tr×nh vËn ®éng theo quy luËt ®îc gäi lµ m« h×nh ®éng. Theo c¸ch tiÕp cËn nµy c¸c nhµ nghiªn cøu chØ cÇn dùa vµo kÕt qu¶ vËn ®éng theo quy luËt cña c¸c qu¸ tr×nh kinh tÕ x· héi mét c¸ch kh¸ch quan lµ cã thÓ t¹o dùng vµ thùc thi mét m« h×nh chÝnh s¸ch thÝch hîp. M« h×nh ®éng mang nÆng tÝnh nguyªn lý v× thÕ nã sÏ vËn hµnh cã hiÖu qu¶ trong ®iÒu kiÖn m«i trêng lý tëng, nhng trªn thùc tÕ th× kh«ng tån t¹i mét m«i trêng lý tëng nh lý thuyÕt ®·

nªu do ®ã m« h×nh nµy khã thùc hiÖn v× nã ®ßi hái c¸c nhµ tæ chøc thùc thi chÝnh s¸ch ph¶i cã tr×nh ®é, chuyªn m«n nhÊt ®Þnh, am hiÓu nhiÒu lÜnh vùc ho¹t ®éng ®Ó cã thÓ dù ®o¸n ®îc m« h×nh chuÈn. M« h×nh tÜnh lµ m« h×nh ®îc t¹o dùng vµ duy tr× theo thùc tiÔn tån t¹i cña c¸c yÕu tè hîp thµnh cña c¸c qu¸ tr×nh thùc thi chÝnh s¸ch . Theo c¸ch tiÕp cËn nµy m« h×nh tÜnh hoµn toµn dùa trªn c¬ së thùc tiÔn mµ cô thÓ lµ dùa trªn Lùa chän m« h×nh dùa trªn c¬ së tù gi¸c cña m×nh thùc thi chÝnh s¸ch v× nÕu mäi tæ chøc, c¸ nh©n tham gia thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®Òu cã tr¸ch nhiÖm hoµn thµnh nhiÖm vô ®îc giao th× sÏ tiÕt kiÖm ®¸ng kÓ vÒ chi phÝ, thêi gian thùc hiÖn chÝnh s¸ch. C¸ch lùa chän nµy thêng ®îc thùc hiÖn ë nh÷ng níc cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn, chÝnh trÞ æn ®Þnh, tr×nh ®é d©n chÝ cao. Lùa chän m« h×nh dùa trªn c¬ së niÒm tin cña ngêi thùc thi vµo chÝnh s¸ch Nhµ níc trªn thùc tÕ th× cã nhiÒu chÝnh s¸ch c«ng ®îc thùc hiÖn theo m« h×nh nµy v× mét khi d©n chóng cã niÒm tin víi Nhµ níc th× hä sÏ ñng hé mäi c¬ chÕ chÝnh s¸ch do Nhµ níc ®a ra vµ chÊp hµnh Lùa chän m« h×nh dùa trªn c¬ së quyÒn lùc c«ng, ®©y lµ m« h×nh ®îc c¸c Nhµ níc lùa chän khi hai m« h×nh trªn Ýt mang l¹i hiÖu lùc vµ hiÖu qu¶. M« h×nh kÕt hîp tõ nh÷ng néi dung trªn cña c¸c m« h×nh cã thÓ thÊy ®îc nh÷ng u, nhîc ®iÓm cña mçi mét m« h×nh nªn ®Ó cã ®îc mét m« h×nh tèi u chóng ta cÇn kÕt hîp nã l¹i trong qu¸ tr×nh thùc thi ®Ó bæ trî cho nhau ®Ó ph¸t huy mÆt m¹nh cña m« h×nh vµ h¹n chÕ yÕu ®iÓm cña nã. §Ó cã mét m« h×nh hçn hîp, ngêi ta phô thuéc vµo nhiÒu ®iÒu kiÖn cô thÎ c¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ th× c¸c chñ thÓ qu¶n lý nghiªn cøu lùa chän m« h×nh phï hîp ë ViÖt Nam th× cã thÓ sö dông c¶ 3 m« h×nh trªn nhng ngêi ta thiªnvÒ sö dông m« h×nh kÕt hîp ®Ó cã thÓ thùc hiÖn tèt nhÊt chÝnh s¸ch ®· ®Ò ra. C©u39: Anh,chÞ h·y tr×nh bµy c¸c bíc tæ chøc thùc thi chÝnh s¸ch. Trong c¸c bíc ®ã, bíc nµo lµ quan träng nhÊt. V× sao? Xem ®Ò 1 c©u 2 vµ c©u 1 ®Ò 14 Trong viÖc thùc thi chÝnh s¸ch th× bao gåm c¸c bíc c¬ b¶n sau ®©y: Bíc 1: X©y dùng kÕ ho¹ch triÓn khai thùc hiÖn chÝnh s¸ch, ®©y lµ bíc cÇn thiÕt vµ quan träng v× tæ chøc thùc thi chÝnh

s¸ch lµ qu¸ tr×nh phøc t¹p, l¹i diÔn ra trong thêi gian dµi do ®ã ph¶i cã kÕ ho¹ch. KÕ ho¹ch nµy ph¶i ®îc x©y dùng tríc khi ®a chÝnh s¸ch vµo cuéc sèng, c¸c c¬ quan triÓn khai tõ TW ®Õn ®Þa ph¬ng ®Òu ph¶i lËp kÕ ho¹ch bao gåm c¸c bíc sau: +KÕ ho¹ch vÒ tæ chøc, ®iÒu hµnh nh hÖ thèng c¸c c¬ quan tham gia, ®éi ngò nh©n sù, c¬ chÕ thùc thi +KÕ ho¹ch cung cÊp ngußn vËt lùc nh tµi chÝnh, trang thiÕt bÞ +KÕ ho¹ch thêi gian triÓn khai thùc hiÖn +KÕ ho¹ch kiÓm tra, ®«n ®èc thùc thi chÝnh s¸ch +Dù kiÕn vÒ quy chÕ, néi dung vÒ tæ chøc vµ ®iÒu hµnh thùc thi chÝnh s¸ch Bíc 2: Phæ biÕn, tuyªn truyÒn chÝnh s¸ch. §©y lµ c«ng ®o¹n tiÕp theo sau khi chÝnh s¸ch ®· ®îc th«ng qua. Nã còng cÇn thiÕt v× gióp cho nh©n d©n, c¸c cÊp chÝnh quyÒn hiÓu ®îc vÒ chÝnh s¸ch vµ gióp cho chÝnh s¸ch ®îc triÓn khai thuËn lîi vµ cã hiÖu qu¶ §Î lµm ®îc viÖc tuyªn truyÒn nµy th× chóng ta cÇn ®îc ®Çu t vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n, phÈm chÊt chÝnh trÞ, trang thiÕt bÞ kü thuËt.... v× ®©y lµ ®ßi hái cña thùc tÕ kh¸ch quan. ViÖc tuyªn truyÒn nµy cÇn ph¶i thùc hiÖn thêng xuyªn liªn tôc, ngay c¶ khi chÝnh s¸ch ®ang ®îc thùc thi, vµ víi mäi ®èi tîng vµ trong khi tuyªn truyÒn ph¶i sö dông nhiÒu h×nh thøc nh tiÕp xóc trùc tiÕp, gi¸n tiÕp trao ®æi... Bíc 3: Ph©n c«ng phèi hîp thùc hiÖn chÝnh s¸ch. Mét chÝnh s¸ch thêng ®îc thùc thi trªn mét ®Þa bµn réng lín vµ nhiÒu tæ chøc tham gia do ®ã ph¶i cã sù phèi hîp, ph©n c«ng hîp lý ®Ó hoµn thµnh tèt nhiÖm vô. MÆt kh¸c c¸c ho¹t ®éng thùc thi môc tiªu lµ hÕt søc ®a d¹ng, phøc t¹p chóng ®an xen, thóc ®Èy lÉn nhau, k×m h·m bëi vËy nªn cÇn phèi hîp gi÷a c¸c cÊp, ngµnh ®Ó triÓn khai chÝnh s¸ch NÕu ho¹t ®éng nµy diÔn ra theo tiÕn tr×nh thùc hiÖn chÝnh s¸ch mét c¸ch chñ ®éng khoa häc s¸ng t¹o th× sÏ cã hiÖu qu¶ cao, vµ duy tr× æn ®Þnh. Bíc 4: Duy tr×nh chÝnh s¸ch, ®©y lµ bíc lµm cho chÝnh s¸ch tån t¹i ®îc vµ ph¸t huy t¸c dông trong m«i trêng thùc tÕ §Ó duy tr× ®îc chÝnh s¸ch ®ßi hái ph¶i cã sù ®ång t©m, hiÖp lùc cña nhiÒu yÕu tè nh Nhµ níc vµ ngêi tæ chøc thùc thi chÝnh s¸ch ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn vµ m«i trêng ®Ó chÝnh s¸ch ®îc thùc thi tèt. §èi víi ngêi chÊp hµnh chÝnh s¸ch ph¶i cã tr¸ch nhiÖm tham gia tÝch cùc vµo thùc thi chÝnh s¸ch. NÕu c¸c ho¹t ®éng nµy ®îc

tiÕn hµnh ®ång bé th× viÖc duy tr× chÝnh s¸ch lµ viÖc lµm kh«ng khã Bíc 5: §iÒu chØnh chÝnh s¸ch, viÖc lµm nµy lµ cÇn thiÕt, diÔn ra thêng xuyªn trong qu¸ tr×nh tæ chøc thùc thi chÝnh s¸ch. Nã ®îc thùc hiÖn bëi c¸c c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn (th«ng thêng c¬ quan nµo lËp chÝnh s¸ch th× cã quyÒn ®iÒu chØnh) ViÖc ®iÒu chØnh nµy ph¶i ®¸p øng ®îc viÖc gi÷ v÷ng môc tiªu ban ®Çu cña chÝnh s¸ch, chØ ®iÒu chinh c¸c biÖn ph¸p, c¬ chÕ thùc hiÖn môc tiªu. Ho¹t ®éng nµy ph¶i hÕt søc cÈn thËn vµ chÝnh x¸c, kh«ng lµm biÕn d¹ng chÝnh s¸ch ban ®Çu Bíc 6: Theo dâi, kiÓm tra, ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch. BÊt cø triÓn khai nµo th× còng ph¶i kiÓm tra, ®«n ®èc ®Ó d¶m b¶o c¸c chÝnh s¸ch nµy ®îc thùc hiÖn ®óng vµ sö dông cã hiÖu qu¶ mäi nguån lùc C¸c c¬ quan Nhµ níc thùc hiÖn viÖc kiªm tra nµy vµ nÕu tiÕn hµnh thêng xuyªn th× gióp nhµ qu¶n lý n¾m vngx ®îc t×nh h×nh thùc thi chÝnh s¸ch tõ ®ã cã nh÷ng kÕt luËn chÝnhÊac vÒ chÝnh s¸ch C«ng t¸c kiÓm tra nµy còng gióp cho c¸c ®èi tîng thùc thi nhËn ra nh÷ng h¹n chÕ cña m×nh ®Ó ®iªï chØnh bæ xung, hoµn thiÖn nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cña chÝnh s¸ch. Bíc 7: §¸nh gi¸ tæng kÕt rót kinh nghiÖm, kh©u nµy ®îc tiÕn hµnh liªn tôc trong thêi gian duy tr× chÝnh s¸ch. Trong qu¸ tr×nh nµy ta cã thÓ ®¸nh gi¸ tõng phÇn hay toµn bé chÝnh s¸ch ë viÖc ®¸nh gi¸ nµy ph¶i tiÕn hµnh ®èi víi c¶ c¸c c¬ quan Nhµ níc vµ ®èi tîng thùc hiÖn chÝnh s¸ch Trong c¸c níc trªn th× bíc tæ chøc thùc thi lµ quan träng nhÊt v× ®©y lµ bíc ®Çu tiªn lµm c¬ së cho c¸c bíc tiÕp theo, ë bíc nµy ®· dù kiÕn c¶ viÖc triÓn khai thùc hiÖn kÕ ho¹ch ph©n c«ng thùc hiÖn, kiÓm tra... H¬n n÷a tæ chøc thùc thi lµ qu¸ tr×nh phøc t¹p do ®ã lËp kÕ ho¹ch lµ viÖc lµm cÇn thiÕt. C©u40: §Ó ph©n tÝch tÝnh kh¶ thi th× vÒ mÆt chÝnh trÞ nhµ ph©n tÝch cÇn sö dông c¸c tiªu chÝ nµo? Cho vÝ dô minh ho¹ Tiªu chÝ lµ c«ng cô ®o lêng kÕt qu¶ ®¹t ®îc cña môc tiªu viÖc lùa chän lo¹i tiªu chÝ nµo sÏ ®îc sö dông trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch phô thuéc vµo b¶n chÊt cña vÊn ®Ò vµo môc tiªu cña chÝnh s¸ch, vµ ®Ó ph©n tÝch tÝnh kh¶ thi vÒ mÆt chÝnh trÞ, nhµ ph©n tÝch cÇn sö dông nh÷ng tiªu chÝ nh sau: Nhãm tiªu chÝ ®¸nh gi¸ vÒ kh¶ n¨ng kü thuËt, trong nhãm nµy cã 2 tiªu chÝ quan träng hµng ®Çu lµ hiÖu lùc vµ sù t¬ng xøng

Tiªu chÝ hiÖu lùc: ®©y lµ tiªu chÝ ®¸nh gi¸ chÝnh s¸ch lùa chän xem ®· dù kiÕn ®îc nh÷ng ¶nh hëng cña chÝnh s¸ch hay cha. C¸c tiªu chÝ hiÖu lùc lµ v« cïng phøc t¹p, nã bao gåm mét sè néi dung quan träng nh: chÝnh s¸ch sÏ cã ¶nh hëng trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp ®Õn c¸c ®èi tîng thô hëng nã cã ¶nh hëng tríc m¾t hay l©u dµi cã thÓ ®Þnh lîng hay kh«ng, phï hîp hay kh«ng. chÝnh s¸ch cã ¶nh hëng trùc tiÕp lµ nh÷ng chÝnh s¸ch ®¹t ®îc môc tiªu mµ nã ®Ò ra, cßn ¶nh hëng gi¸n tiÕp lµ nh÷ng ¶nh hëng kh«ng liªn quan ®Õn c¸c môc tiªu ®Ò ra Mét sè tiªu chÝ hiÖu lùc cã thÓ ®îc ®o lêng b»ng ph¬ng ph¸p ®Þnh lîng cßn c¸c tiªu chÝ kh¸c ®o lêng b»ng c¸c ph¬ng ph¸p kh¸c nhau Tiªu chÝ t¬ng xøng ®©y lµ nh÷ng tiªu chÝ ®Ó xem xÐt nh÷ng ¶nh hëng cña chÝnh s¸ch cã t¬ng xøng víi c¸c môc tiªu ®Ò ra hay kh«ng, chÝnh s¸ch cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó ®Æt ra. Tiªu chÝ t¬ng xøng sÏ x¸c ®Þnh, tÝnh to¸n víi nguån lùc s½n cã th× gi¶i ph¸p lùa chän sÏ thùc hiÖn ®îc ë møc ®é nµo Nhãm tiªu chÝ ®¸nh gi¸ tÝnh kh¶ thi vÒ kinh tÕ, tµi chÝnh. Trong nhãm tiªu chÝ nµy cã 3 tªu chÝ quan träng ®ã lµ lîi Ých chi phÝ v« h×nh lµ nh÷ng c¸i kh«ng tÝnh to¸n, ®Þnh lîng ®îc, lîi cÝh vµ chi phÝ h÷u h×nh lµ nh÷ng c¸i cã thÓ tÝnh to¸n ®îc, chuyÓn ®æi ra c¸c ®¬n vÞ tiÒn tÖ ®Ó ®¸nh gi¸. Trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ c¸c tiªu chÝ th× tËp trung chñ yÕu vµo c¸c néi dung sau: Ph©n tÝch c¸c yÕu tè kh¶ thi vÒ mÆt kinh tÕ cña chÝnh s¸ch lùa chän So s¸nh chÝnh s¸ch lùa chän víi c¸c chÝnh s¸ch ®· ®îc tiÒn tÖ ho¸ kh¸c trªn mét b×nh diÖn tæng thÓ C¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ theo nguyªn t¾c kinh tÕ bao gåm c¸c tiªu chÝ nh thay ®æi gi¸ trÞ thuÇn lµ nh÷ng thay ®æi vÒ tµi s¶n cña mét chñ thÓ nµo ®ã Nhãm tiªu chÝ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ cã nghÜa lµ c¸c lîi Ých ®¹t ®îc víi viÖc sö dông tèi thiÓu vÒ nguån lùc Chi phÝ lîi Ých lµ c«ng cô ®o lêng cã hiÖu qu¶ vµ rÊt linh ho¹t, nã thÓ hiÖn qua c¸c phÐp do nh x¸c ®Þnh tÝnh kh¶ thi vÒ kinh tÕ, lÊy chiÕt khÊu cña lîi Ých chia cho chi phÝ, lÊy tæng chiÕu khÊu cña lîi Ých trõ ®i tæng chiÕt khÊu cña chi phÝ trong suèt thêi gian thùc hiÖn chÝnh s¸ch, kh¶ n¨ng sinh lêi, hiÖu lùc chi phÝ C¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ tÝnh kh¶ thi vÒ chÝnh trÞ.

Tiªu chÝ nµy rÊt quan träng ®èi víi viÖc chÝnh s¸ch cã ®îc hÖ thèng chÝnh trÞ chÊp nhËn hay kh«ng, v× nÕu kh«ng nã sÏ khã mµ thùc thi hiÖu qu¶. ë nhãm tiªu chÝ nµy thêng ®Ò cËp tíi c¸c tiªu chÝ cô thÓ nh sau: Kh¶ n¨ng ®îc chÊp nhËn lµ mét chÝnh s¸ch cã ®îc c¸c nhµ l·nh ®¹o cÊp trªn chÊp nhËn trong qu¸ tr×nh th«ng qua chÝnh s¸ch hay kh«ng TÝnh thÝch hîp lµ kh¶ n¨ng chÊp nhËn viÖc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, ®ã lµ liÖu c¸c môc tiªu cña chÝnh s¸ch cã phï hîp víi c¸c gi¸ trÞ cña céng ®ång hoÆc x· héi kh«ng TÝnh tr¸ch nhiÖm lµ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm ®èi víi vÊn ®Ò chÝnh s¸ch cña nh÷ng ngêi cã liªn quan, tÝnh tr¸ch nhiÖm cã mçi t¬ng quan víi kh¶ n¨ng chÊp nhËn vµ tÝnh thÝch hîp. TÝnh thÝch hîp cã thÓ xem xÐt ngay khi x¸c ®Þnh tiªu chÝ chÝnh trÞ TÝnh c«ng b»ng, tiªu chÝ nµy còng ®îc xem nh lµ mét tiªu chÝ chÝnh trÞ khi nh÷ng t¸c ®éng kh¸c nhau do viÖc thay ®æi chÝnh s¸ch mang l¹i cã ý nghi· quan träng. Khi sö dông c¸c tiªu chÝ cã tÝnh kh¶ thi vÒ chÝnh trÞ tríc khi x©y dùng vµ ®¸nh gi¸ c¸c chÝnh s¸ch lùa chän th× sÏ gióp cho c¸c chÝnh s¸ch nµy ph¶n ¸nh ®îc c¸c yªu cÇu chÝnh trÞ vµ thµnh c«ng Tiªu chÝ t¸c nghiÖp hµnh chÝnh §©y lµ mét tiªu chÝ kh«ng thÓ thiÕu, v× thiÕu nã th× c¸c tiªu chÝ trªn kh«ng cã n¨ng lùc ®Ó truyÓn t¶i chÝnh s¸ch vµo cuéc sèng Nhãm tiªu chÝ t¸c nghiÖp hµnh chÝnh bao gåm quyÒn lùc lµ tiªu chÝ cÇn thiÕt ®Ó thùc thi chÝnh s¸ch Tr¸ch nhiÖm ph¸p lý lµ tiªu chÝ v« cïng quan träng ®èi víi c¶ cÊp trªn vµ cÊp díi. Tiªu chÝ n¨ng lùc, tiªu chÝ nµy võa lµ n¨ng lùc nh©n sù võa lµ n¨ng lùc tµi chÝnh v× thÕ nã rÊt cÇn thiÕt cho viÖc thùc thi chÝnh s¸ch c«ng Sù ñng hé cña c¸c tæ chøc nã còng lµ mét tiªu chÝ quan träng bëi v× r»ng thùc thi sÏ kh«ng ®¹t kÕt qu¶ nÕu chØ cã quyÒn lùc cña ngêi cã tr¸ch nhiÖm. Liªn hÖ ViÖt Nam C©u37: Anh,chÞ h·y tr×nh bµy t¸c dông cña c¸c ph¬ng ph¸p ph©n tÝch chÝnh s¸ch? Cho vÝ dô minh ho¹

C©u38: Theo anh,chÞ c¸c ph¬ng ph¸p ®ã cã mèi quan hÖ g× víi nhau trong qu¸ tr×nh sö dông ? Xem c©u 19. C©u 1: Anh (chÞ) h·y cho biÕt chÝnh s¸ch c«ng lµ g×? Tr×nh bµy t¸c dông cña lo¹i c«ng cô nµy ®èi víi ®êi sèng x· héi. Liªn hÖ mét sè chÝnh s¸ch trong ®êi sèng cña níc ta? C©u 2: Tr×nh bµy c¸c bíc tæ chøc thùc thi chÝnh s¸ch, trong c¸c bíc ®ã, bíc nµo lµ quan träng nhÊt, t¹i sao vµ cho vÝ dô minh ho¹ C©u3: Anh,chÞ cho biÕt nh thÕ nµo lµ mét chÝnh s¸ch tèt. §Ó cã ®îc mét chÝnh s¸ch tèt cÇn ph¶i dùa vµo nh÷ng c¨n cø nµo? C©u4: Khi ph©n tÝch tÝnh hÖ thèng cña chÝnh s¸ch cÇn tËp trung vµo nh÷ng néi dung nµo? Liªn hÖ thùc tÕ níc ta. C©u5: Anh, chÞ h·y cho biÕt ho¹t ®éng ph©n tÝch chÝnh s¸ch ph¶i thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô cô thÓ nµo? C©u6: Tr×nh bµy nguyªn t¾c ph©n tÝch chÝnh s¸ch. H·y cho biÕt nguyªn t¾c nµo lµ c¬ b¶n nhÊt, liªn hÖ thùc tÕ. C©u7: H·y cho biÕt cã nh÷ng yÕu tè nµo ¶nh hëng ®Õn ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch c«ng? Liªn hÖ thùc tÕ víi níc ta. C©u8: Khi t×m kiÕm vÊn ®Ò chÝnh s¸ch, ngêi ta thêng dùa vµo nh÷ng ®Æc trung chñ yÕu nµo? C©u9: Anh, chÞ h·y tr×nh bµy c¸c nguyªn t¾c ph©n tÝch chÝnh s¸ch vµ cho biÕt nguyªn t¾c nµo lµ c¬ b¶n nhÊt. Cho vÝ dô minh ho¹. C©u10: H·y cho biÕt néi dung ph©n tÝch diÔn biÕn chÝnh s¸ch c«ng. c©u11: Anh, chÞ h·y cho biÕt cã nh÷ng yÕu tè nµo ¶nh hëng ®Õn ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch? Liªn hÖ víi thùc tÕ níc ta. C©u12: Tr×nh bµy c¸c nguyªn t¾c ph©n tÝch chÝnh s¸ch. H·y cho biÕt nguyªn t¾c nµo c¬ b¶n nhÊt. c©u13: Anh chÞ h·y cho biÕt ph©n tÝch chÝnh s¸ch lµ g×? V× sao ph¶i PTCS? c©u14: Khi thùc thi chÝnh s¸ch sÏ cã nh÷ng yÕu tè ¶nh hëng nµo? Trong ®ã yÕu tè nµo lµ quyÕt ®Þnh? liªn hÖ thùc tÕ níc ta. C©u15: Anh,chÞ h·y tr×nh bµy néi dung ph©n tÝch diÔn biÕn chÝnh s¸ch. C©u16: Th«ng tin cã vai trß g× trong ph©n tÝch chÝnh s¸ch? Nhµ ph©n tÝch chÝnh s¸ch cÇn qu¶n lý vµ xö lý th«ng tin nh thÕ nµo?

C©u17: Anh chÞ tr×nh bµy c¸c lý do lùa chän ph¬ng ph¸p ph©n tÝch chÝnh s¸ch. C©u18: Trong thùc tÕ anh chÞ ®· sö dông ph¬ng ph¸p nµo ®Ó ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ chÝnh s¸ch? H·y cho biÕt kÕt qu¶ sö dông ph¬ng ph¸p ®ã (hay lµ liªn hÖ thùc tÕ). C©u19: Anh,chÞ h·y tr×nh bµy c¸c ph¬ng ph¸p tæ chøc thùc thi chÝnh s¸ch. Liªn hÖ thùc tÕ níc ta hiÖn nay. c©u20: Anh, chÞ h·y cho biÕt vai trß cña tiªu chÝ trong ph©n tÝch. Cho vÝ dô minh ho¹? C©u22: H·y cho biÕt khi thµnh lËp tiªu chÝ ph©n tÝch cÇn ®¶m b¶o nh÷ng yªu cÇu nµo? C©u21: §Ó duy tr× chÝnh s¸ch cÇn cã nh÷ng ®iÒu kiÖn chñ yÕu nµo ph©n tÝch c¸c ®iÒu kiÖn ®ã. Liªn hÖ víi thùc tÕ níc ta. C©u23: Anh,chÞ tr×nh bµy vÞ trÝ, ý nghÜa cña thùc thi chÝnh s¸ch. C©u24: Khi ph©n tÝch chÝnh s¸ch, nhµ ph©n tÝch thêng sö dông c¸c tiªu chÝ nµo? Liªn hÖ thùc tÕ ViÖt Nam? C©u25: Anh chÞ h·y cho biÕt sù cÇn thiÕt ph¶i tæ chøc c«ng t¸c ph©n tÝch chÝnh s¸ch. C©u26: Tr×nh bµy néi dung tæ chøc hÖ thèng phan tÝch chÝnh s¸ch. Liªn hÖ thùc tÕ ë nøoc ta. c©u28: Ngêi lµm ph©n tÝch chÝnh s¸ch c«ng cÇn ph¶i cã nh÷ng tiªu chuÈn nµo vÒ phÈm chÊt, n¨ng lùc. C©u29: Anh chÞ h·y cho biÕt nh÷ng néi dung cña mét chÝnh s¸ch. cho vÝ dô minh ho¹? C©u30: Trang thiÕt bÞ kü thuËt cho ph©n tÝch chÝnh s¸ch cã vai trß g×? CÇn tæ chøc qu¶n lý sö dông trang thiÕt bÞ kü thuËt cho ph©n tÝch chÝnh s¸ch nh thÕ nµo ®Ó cã hiÖu qu¶. C©u31: Anh chÞ h·y tr×nh bµy c¸c m« h×nh ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch vµ cho biÕt u, nhîc ®iÓm cña mçi lo¹i m« h×nh. C©u32: C¸c ph¬ng ph¸p ph©n tÝch chÝnh s¸ch ®îc lùa chän vµ sö dông trªn c¬ së khoa häc nµo? H·y ph©n tÝch nh÷ng c¬ së khoa häc ®ã. C©u33: Anh, chÞ cho biÕt khi ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch cÇn ph¶i tu©n theo quy tr×nh nµo? C©u34: V× sao ph¶i x©y dùng thÓ chÕ cho ph©n tÝch chÝnh s¸ch . Khi x©y dùng hÖ thèng thÓ chÕ nµy cÇn ph¶i ®¶m b¶o nh÷ng yªu cÇu nµo? C©u35: Anh, chÞ h·y tr×nh bµy c¸c m« h×nh tæ chøc thùc thi chÝnh s¸ch. ë níc ta hiÖn nay nªn tæ chøc thùc hiÖn chÝnh s¸ch theo m« h×nh nµo?

C©u39: Anh,chÞ h·y tr×nh bµy c¸c bíc tæ chøc thùc thi chÝnh s¸ch. Trong c¸c bíc ®ã, bíc nµo lµ quan träng nhÊt. V× sao? C©u40: §Ó ph©n tÝch tÝnh kh¶ thi th× vÒ mÆt chÝnh trÞ nhµ ph©n tÝch cÇn sö dông c¸c tiªu chÝ nµo? Cho vÝ dô minh ho¹

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful