COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc - - - 

- - -

ÑÔN XIN XAÙC NHAÄN
Kính göûi: Ñoàng kính göûi: Coâng Ty CP Quaûn Lyù & Söûa Chöõa Ñöôøng Boä Khaùnh Hoøa. Toâi teân laø: Laâm Quyønh Nhö. Laø sinh vieân lôùp Chuyeân tu keá toaùn 03, Tröôøng Ñaïi hoïc Nha Trang. Toâi vieát giaáy naøy kinh xin quyù Coâng ty moät vieäc nhö sau: Ñöôïc söï ñoàng yù cuûa Laõnh ñaïo Coâng ty vaø theo söï phaân coâng cuûa Ban chuû nhieäm khoa kinh teá Tröôøng Ñaïi hoïc Nha Trang. Toâi ñöôïc thöïc taäp taïi Coâng ty Quaûn lyù vaø Söûa chöõa ñöôøng boä Khaùnh Hoaø töø ngaøy ñeán ngaøy Trong thôøi gian qua nhôø söï giuùp ñôõ cuûa caùc anh chò trong phoøng keá toaùn, toâi ñaõ hoaøn thaønh ñôït thöïc taäp taïi Coâng ty Quaûn lyù vaø Söûa chöõa ñöôøng boä Khaùnh Hoaø. Vaäy toâi vieát giaáy naøy kính xin quyù Coâng ty xaùc nhaän veà quaù trình thöïc taäp cuûa toâi trong thôøi gian qua. Toâi xin chaân thaønh caûm ôn Ban laõnh ñaïo cuøng caùc anh chò trong Coâng ty ñaõ höôùng daãn vaø taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho toâi hoaøn thaønh toát ñôït thöïc taäp naøy. naêm 2007 XAÙC NHAÄN CUÛA COÂNG TY thöïc hieän Nha Trang, ngaøy thaùng 5 Sinh vieân Laâm Quyønh Nhö

NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. .................................................................................................

LỜi NÓI ĐẦU
1/ Söï caàn thieát cuûa chuyeân ñeà: Trong neàn kinh teá thò tröôøng vieäc ñoåi môùi cô cheá quaûn lyù kinh teá keát hôïp vôùi môû roäng thò tröôøng, hieän nay ñang laø xu theá cuûa thôøi ñaïi. Moïi ñôn vò, moïi döï aùn ñaàu tö ñeàu phaûi ñöa ra hieäu quaû kinh teá haøng ñaàu. Coù nhö vaäy môùi ñöùng vöõng vaø phaùt trieån treân thò tröôøng. Moãi ñôn vò coù quyeàn töï do kinh doanh vaø chòu traùch nhieäm trong kinh doanh neân vieäc quaûn lyù ñaàu tö vaø söû duïng voán sao cho coù hieäu quaû laø vaán ñeà caàn quan taâm haøng ñaàu vì noù gaén lieàn vôùi söï toàn taïi vaø phaùt trieån cuûa coâng ty. Voán kinh doanh theå hieän ôû nhieàu goùc ñoä khaùc nhau trong ñoù voán baèng tieàn ñoùng vai troø raát quan troïng. Voán baèng tieàn laø taøi saûn toàn taïi tröïc tieáp döôùi hình thöùc giaù trò bao goàm taát caû caùc loaïi tieàn do Ngaân haøng nhaø nöôùc Vieät Nam phaùt haønh keå caû ngaân phieáu vaø caùc loaïi ngoaïi teä, vaøng baïc, ñaù quyù. Vôùi tính linh hoaït cao nhaát, voán baèng tieàn coù theå thanh toaùn ngay caùc khoaûn nôï, thöïc hieän ngay caùc nhu caàu mua saém chi phí. Nhö vaäy qua söï luaân chuyeån voán baèng tieàn ngöôøi ta coøn coù theå kieåm tra, ñaùnh giaù hieäu quaû caùc hoaït ñoäng kinh teá , tình hình taøi chính cuûa coâng ty. Ñeå theo doõi kòp thôøi nhanh choùng vaø cung caáp thoâng tin ñaày ñuû chính xaùc vôùi söï nhaän ñònh veà toå chöùc haïch toaùn keá toaùn voán baèng tieàn laø moät trong nhöõng khaâu quan troïng trong toaøn boä coâng taùc keá toaùn taïi coâng ty. Xuaát phaùt töø ñoù em choïn ñeà taøi cho chuyeân ñeà toát nghieäp: “Coâng taùc haïch toaùn keá toaùn voán baèng tieàn taïi coâng ty quaûn lyù vaø söûa chöõa ñöôøng boä Khaùnh Hoaø” 2/ Ñoái töôïng vaø phaïm vi nghieân cöùu: Ñoái töôïng nghieân cöùu laø coâng taùc keá toaùn voán baèng tieàn vaø caùc nghieäp vuï thanh toaùn taïi Coâng ty quaûn lyù vaø söûa chöõa ñöôøng boä Khaùnh Hoaø. Phaïm vi nghieân cöùu: Laø nghieân cöùu veà heä thoáng haïch toaùn keá toaùn cuûa Coâng ty quaûn lyù vaø söûa chöõa ñöôøng boä Khaùnh Hoaø. 3/ Phöông phaùp nghieân cöùu: Nhìn nhaän caùc hoaït ñoäng kinh teá taïi coâng ty theo ñuùng quy trình vaän ñoäng vaø phaùt trieån cuûa noù. Vieäc phaân tích thoâng qua caùc chæ tieâu kinh teá giuùp cho ngöôøi nghieân cöùu thaáy ñöôïc xu höôùng vaän ñoäng töø ñoù tìm ra nguyeân nhaân vaø giaûi phaùp phuø hôïp.

Ñi saâu phaân tích vaøo noäi dung beân trong cuûa vaán ñeà caàn nghieân cöùu nhaèm tìm ra nhöõng moái lieân heä beân trong vaø taùc ñoäng cuûa nhöõng moái lieân heä naøy ñeán Coâng ty. Cuoái cuøng ñöa ra nhöõng keát luaän, nhöõng giaûi phaùp cô baûn ñoái vôùi nhöõng vaán ñeà coøn toàn taïi. 4/ Noäi dung vaø keát caáu cuûa chuyeân ñeà Ngoaøi phaàn môû ñaàu, keát luaän, taøi lieäu tham khaûo vaø phuï luïc, chuyeân ñeà goàm caùc phaàn sau: + Chöông I: Cô sôû lyù luaän chung veà keá toaùn voán baèng tieàn + Chöông II: Thöïc traïng coâng taùc keá toaùn voán baèng tieàn taïi Coâng ty Quaûn lyù vaø söûa chöõa ñöôøng boä Khaùnh Hoaø. + Chöông III: Phöông höôùng vaø caùc giaûi phaùp nhaèm hoaøn thieän coâng taùc haïch toaùn keá toaùn taïi Coâng ty quaûn lyù vaø söûa chöõa ñöôøng boä Khaùnh Hoaø. Trong thôøi gian thöïc taäp taïi coâng ty ñaõ giuùp em phaàn naøo hoaøn thieän hôn kieán thöùc ñaõ hoïc. Ñöôïc söï quan taâm, chæ baûo taän tình höôùng daãn cuûa thaày Voõ Vaên Caàn vaø caùc coâ chuù trong phoøng taøi chính keá toaùn cuûa coâng ty. Song thôøi gian thöïc taäp ngaén, kieán thöùc coù haïn neân chuyeân ñeà khoâng traùnh ñöôïc nhöõng sai soùt trong nhaän ñònh vaø lyù luaän. Raát mong ñöôïc söï ñoùng goùp vaø chæ baûo theâm cuûa coâ vaø caùc baïn ñoïc. Em xin chaân thaønh caûm ôn ! Nha Trang, ngaøy thaùng naêm Sinh vieân thöïc hieän Laâm Quyønh Nhö

CHÖÔNG 1
Cô sôû lyù luaän chung veà keá toaùn voán baèng tieàn

1.1. GIÔÙI THIEÄU CHUNG VEÀ KEÁ TOAÙN VOÁN BAÈNG TIEÀN: Voán baèng tieàn bao goàm: Tieàn maët, tieàn gôûi ngaân haøng vaø tieàn ñang chuyeån. 1.1.1. Keá toaùn tieàn maët taïi quyõ: 1.1.1.1. Chöùng töø vaø thuû tuïc keá toaùn: Thuû quyõ laø ngöôøi chòu traùch nhieäm môû soå quyõ, ghi cheùp haøng ngaøy caùc nghieäp vuï thu chi tieàn maët taïi quyõ. Chöùng töø tieàn maët taïi quyõ goàm: - Phieáu thu, maãu soá 01-TT - Phieáu chi, maãu soá 02-TT - Bieân lai thu tieàn, maãu soá 05-TT - Baûng keâ vaøng baùc ñaù quyù.., maãu soá 06-TT - Baûng keâ kieåm quyõ, maãu soâ 07a-TT vaø 07b-TT - Chöùng töø khaùc coù lieân quan. Vieäc thu chi haøng ngaøy do thuû quyõ tieán haønh treân cô sôû caùc phieáu thu, phieáu chi, hoaëc caùc chöùng töø nhaäp xuaát vaøng baïc ñaù quyù coù ñaày ñuû chöõ kyù cuûa nhöõng ngöôøi coù traùch nhieäm lieân quan tôùi nghieäp vuï ñoù. Sau khi thöïc hieän nghieäp vuï thu chi tieàn maët thuû quyõ seõ ñoùng daáu vaøo caùc chöùng töø ñoù laø “ñaõ thu tieàn” hoaëc laø “ñaõ chi tieàn” vaø laøm caên cöù ñaõ chi vaøo soå quyõ. Cuoái ngaøy thuû quyõ phaûi noäp baùo caùo quyõ vaø caùc chöùng töø keøm theo cho keá toaùn tieàn maët. Haøng ngaøy thuû quyõ phaûi kieåm keâ tieàn toàn quyõ vaø ñoái chieáu vôùi soå keá toaùn quyõ tieàn maët ñeå phaùt hieän cheânh leäch neáu coù vaø tìm nhöõng nguyeân nhaân cheânh leäch ñoù moät caùch kòp thôøi. Keá toaùn tieàn maët cuõng caên cöù vaøo caùc chöùng töø thu chi tieàn maët ñeå phaûn aùnh tình hình luaân chuyeån tieàn maët cuûa soå keá toaùn nhö soå: soå quyõ tieàn maët, nhaät kyù thu, nhaät kyù chi, nhaät kyù chöùng töø. 1.1.1.2. Taøi khoaûn söû duïng: Keá toaùn söû duïng taøi khoaûn 111 – Tieàn maët ñeå phaûn aùnh tình hình thu chi vaø toàn quyõ tieàn maët cuûa Doanh nghieäp. Keát caáu vaø noäi dung cuûa Taøi khoaûn tieàn maët: Beân nôï: - Caùc loaïi tieàn maët nhaäp quyõ. - Soá tieàn thöøa ôû quyõ phaùt hieän khi kieåm keâ Beân coù: - Caùc khoaûn tieàn maët xuaát quyõ. - Soá tieàn thieáu huït phaùt hieän khi kieåm keâ. Soá dö nôï: Caùc khoaûn tieàn toàn quyõ.

TK 111 coù 3 taøi khoaûn caáp 2 TK 1111 - Tieàn Vieät Nam TK 1112 - Ngoaïi teä TK 1113 – Vaøng baïc kim khí quyù 1.1.1.3. Phöông phaùp haïch toaùn caùc nghieäp vuï kinh teá chuû yeáu: - Doanh thu baùn haønh hoaù, dòch vuï thuoäc ñoái töôïng chòu thueá GTGT theo phöông phaùp khaáu tröø, keá toaùn ghi: Nôï TK 111 – Tieàn maët Coù TK 3331 – Thueá GTGT phaûi noäp Coù TK 511 – Doanh thu baùn haøng (Giaù chöa thueá) hoaëc Coù TK 512 – Doanh thu baùn haøng noäi boä (Giaù chöa thueá) - Doanh thu baùn haønh hoaù, dòch vuï thuoäc ñoái töôïng chòu thueá GTGT theo phöông phaùp tröïc tieáp, keá toaùn ghi: Nôï TK 111 – Tieàn maët Coù TK 511 – Doanh thu baùn haøng (Toång giaù trò thanh toaùn) hoaëc Coù TK 512 – Doanh thu baùn haøng noäi boä (Toång giaù trò thanh toaùn) - Ñoái vôùi caùc khoaûn thu nhaäp taøi chính, thu nhaäp hoaït ñoäng khaùc thuoäc ñoái töôïng chòu thueá GTGT theo phöông phaùp khaáu tröø. Nôï TK 111 – Tieàn maët Coù TK 511 – Thu nhaäp hoaït ñoäng taøi chính (Giaù chöa thueá) Coù TK 711 – Thu nhaäp hoaït ñoäng khaùc (Giaù chöa thueá) Coù TK 3331 – Thueá GTGT phaûi noäp - Ruùt tieàn gôûi ngaân haøng veà noäp quyõ tieàn maët. Nôï TK 111 – Tieàn maët Coù TK 112 – Tieàn gôûi ngaân haøng - Thu hoài caùc khoaûn ñaàu tö, caùc khoaûn cho vay, kyù quyõ… Nôï TK 111 – Tieàn maët Coù TK 121 – Ñaàu tö chöùng khoaùn ngaén haïn Coù TK 128 – Ñaàu tö ngaén haïn khaùc (cho vay) Coù TK 138 – Phaûi thu khaùc Coù TK 144 – Theá chaáp, kyù quyõ, kyù cöôïc ngaén haïn Coù TK 244 – Kyù quyõ, kyù cöôïc daøi haïn - Thu hoài caùc khoaûn phaûi thu baèng tieàn maët Nôï TK 111 – Tieàn maët Coù TK 131 – Phaûi thu cuûa khaùch haøng Coù TK 133 – Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø Coù TK 136 – Phaûi thu noäi boä Coù TK 141 – Taïm öùng - Caùc khoaûn tieàn thöøa phaùt hieän khi kieåm keâ Nôï TK 111 – Tieàn maët

Coù TK 3381 – Taøi saûn thöøa chôø xöû lyù (neáu chöa xöû lyù) Coù TK 3388 – Phaûi traû, phaûi noäp khaùc. - Nhaän kyù quyõ, kyù cöôïc cuûa ñôn vò khaùc. Nôï TK 111 – Tieàn maët Coù TK 3388 – Neáu ngaén haïn Coù TK 344 – Nhaän kyù quyõ, kyù cöôïc daøi haïn - Xuaát quyõ tieàn maët gôûi vaøo ngaân haøng Nôï TK 112 – Tieàn gôûi ngaân haøng Coù TK 111 – Tieàn maët - Xuaát tieàn maët ñem theá chaáp Nôï TK 144, 244 – Kyù quyõ, kyù cöôïc ngaén haïn hoaëc daøi haïn Coù TK 111 – Tieàn maët - Xuaát tieàn mua TSCÑ, haønh hoaù, vaät tö duøng vaøo hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, dòch vuï chòu thueá GTGT theo phöông phaùp khaáu tröø, keá toaùn phaûn aùnh theo giaù nhaäp thöïc teá bao goàm giaù mua chöa coù thueá. Nôï TK 152 – Nguyeân lieäu, vaät lòeâu Nôï TK 153 – Coâng cuï, duïng cuï Nôï TK 156 – Haøng hoaù Nôï TK 611 – Mua haøng ( theo phöông phaùp kieåm keâ ñònh kyø) Nôï TK 211, 213 – Nôï TK 133 – Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø ñaàu vaøo Coù TK 111 – Tieàn maët (theo giaù thanh toaùn) - Chi tieàn maët mua TSCÑ, haønh hoaù, vaät tö duøng vaøo hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, dòch vuï chòu thueá GTGT theo phöông phaùp tröïc tieáp, keá toaùn phaûn aùnh theo giaù nhaäp thöïc teá bao goàm giaù mua coù caû thueá ñaàu vaøo. Nôï TK 152 – Nguyeân lieäu, vaät lòeâu Nôï TK 153 – Coâng cuï, duïng cuï Nôï TK 156 – Haøng hoaù Nôï TK 611 – Mua haøng ( theo phöông phaùp kieåm keâ ñònh kyø) Nôï TK 211, 213 – Coù TK 111 – Tieàn maët (theo giaù thanh toaùn) - Neáu mua vaät tö duøng ngay khoâng qua kho theo phöông phaùp thueá khaáu tröø. Nôï TK 641, 642, 627, 621, 811, 635, 627 - Theo giaù khoâng thueá GTGT Nôï TK 1331 – Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø ñaàu vaøo Coù TK 111 – Tieàn maët (theo giaù thanh toaùn) - Neáu mua haøng hoaù ngay khoâng qua kho Nôï TK 632 – Giaù voán haøng baùn (theo giaù khoâng thueá GTGT) Nôï TK 1331 – Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø ñaàu vaøo Coù TK 111 – Tieàn maët (theo giaù thanh toaùn) - Chi tieàn maët thanh toaùn caùc khoaûn nôï Nôï TK 311 – Vay ngaén haïn

Nôï Nôï Nôï Nôï Nôï

TK 315 – Nôï daøi haïn ñeán haïn traû TK 331 – Phaûi traû cho ngöôøi baùn TK 334 – Phaûi traû coâng nhaân vieân TK 336 – Phaûi traû noäi boä TK 338 – Phaûi traû, phaûi noäp khaùc Coù TK 111 – Tieàn maët (theo giaù thanh toaùn) - Chi hoaït ñoäng khaùc vaø hoaït ñoäng taøi chính Nôï TK 635 – Hoïat ñoäng taøi chính Nôï TK 811 – Hoaït ñoäng khaùc Coù TK 111 – Tieàn maët - Chi tieàn cho coâng taùc xaây döïng cô baûn Nôï TK 241 – Xaây döïng cô baûn dôû dang Coù TK 111 – Tieàn maët 1.1.2. Keá toaùn tieàn gôûi ngaân haøng: 1.1.2.1. Chöùng töø vaø thuû tuïc keá toaùn: Tieàn cuûa doanh nghieäp phaàn lôùn ñöôïc gôûi ôû cöûa haøng, kho baïc, coâng ty taøi chính ñeå tieán haønh thanh toaùn khoâng duøng tieàn maët. Keá toaùn tieàn gôûi ngaân haøng phaûi môû nhieàu soå chi tieát khaùc nhau ñeå theo doõi töøng loaïi tieàn, töøng ngaân haøng maø doanh nghieäp coù taøi khoaûn. Caên cöù vaøo giaáy baùo bôï, giaáy baùo coù hoaëc caùc baûng sao keâ ngaân haønh keøm theo caùc chöùng töø goác nhö uyû nhòeâm thu, uyû nhieäm chi, seùc … ñeå ghi cheùp vaøo caùc soå keá toaùn lieân quan. Keá toaùn tieàn gôûi ngaân haøng phaûi tieán haønh ñoái chieáu giöõa caùc chöùng töø goác vôùi caùc chöùng töø cuûa ngaân haøng ñeå phaùt hieän kòp thôøi cheânh leäch. Neáu ñeán cuoái thaùng vaãn chöa xaùc ñònh ñöôïc roõ nguyeân nhaân cheânh leäch, thì keá toaùn ghi soå theo giaáy baùo hay baûng sao keâ ngaân haøng. Soá cheânh leäch ñöôïc ghi vaøo TK 1388 hoaëc TK 3388. Sang thaùng sau phaûi tieáp tuïc kieåm tra ñoái chieáu ñeå tìm nguyeân nhaân ñeå tìm laïi cheânh leäch ñoù. 1.1.2.2 Taøi khoaûn söû duïng: Taøi khoaûn gôûi ngaân haøng - 112 Beân nôï: - Caùc khoaûn tieàn gôûi vaøo ngaân haøng (hoaëc kho baïc, coâng ty taøi chính) Beân cô: - Caùc khoaûn tieàn ruùt töø ngaân haøng ra Soá dö nôï: - Soá tieàn hieän coøn gôûi taïi ngaân haøng Taøi khoaûn 112 goàm coù 3 taøi khoaûn caáp 2: TK 1121 - Tieàn Vieät Nam, phaûn aùnh caùc khoaûn tieàn Vieät Nam cuûa ñôn vò göûi taïi ngaân haøng. TK 1122 - Ngoaïi teä, Phaûn aùnh giaù trò cuûa ngoaïi teä ñang gôûi taïi ngaân haøng ñaõ quy ñoåi ra “ñoàng” Vieät Nam

TK 1123 – Vaøng baïc kim khí quyù, phaûn aùnh giaù trò vaøng baïc, ñaù quyù cuûa ñôn vò ñang göûi taïi ngaân haøng. 1.1.2.3. Trình töï keá toaùn tieån gôûi ngaân haøng: • Caùc khoaûn thu vaøo TK tieàn gôûi ngaân haøng ñöôïc caên cöù vaøo giaáy baùo coù cuûa ngaân haøng vaø caùc chöùng töø goác keøm theo. - Thu tieàn baùn haøng chuyeån khoaûn (ngaân haøng ñaõ baùo coù) Nôï TK 112 – Tieàn gôûi ngaân haøng Coù TK 3331 – Thueá GTGT phaûi noäp Coù TK 511, 512 – Doanh thu baùn haøng - Caùc khoaûn thu khaùc nhaäp vaøo TK tieàn gôûi ngaân haøng Nôï TK 112 – Tieàn gôûi ngaân haøng Coù TK 111 – Tieàn maët Coù TK 131, 133, 136, 138 Coù TK 331, 311,315,341,334 Coù TK 121,128,121,222,228 • Caùc khoaûn chi tieàn gôûi ngaân haøng caên cöù vaøo giaáy baùo nôïù cuûa ngaân haøng - Chi TGNH mua vaät tö, haøng hoùa, dòch vuï phuïc vuï cho SXKD ghi: Nôï TK 152, 153, 156 … Nôï TK 211, 213 Nôï TK 621, 627, 641, 642 Nôï TK 133 Coù TK 112 – Tieàn gôûi ngaân haøng - Caùc khoaûn chi khaùc baèng tieàn gôûi ngaân haøng: Nôï TK 331, 311, 341, 333, 336, 338 Nôï TK 221, 212, 228 Nôï TK 411, 441, 461 Coù TK 112 – Tieàn gôûi ngaân haøng Nguyeân taéc haïch toaùn tieàn gôûi ngaân haøng baèng ngoaïi teä cuõng töông töï nhö haïch toaùn tieàn maët baèng ngoaïi teä. 1.1.3. Keá toaùn tieàn ñang chuyeån: 1.1.3.1. Chöùng töø vaø thuû tuïc keá toaùn: Tieàn ñang chuyeån laø caùc khoaûn tieàn ñaõ noäp vaøo ngaân haøng, kho baïc nhöng chöa nhaän ñöôïc giaáy baùo coù cuûa ngaân haøng, khao baïc hay coâng ty taøi chính hoaëc ñaõ noäp vaøo böu ñieän ñeå chuyeån thanh toaùn, nhöng chöa nhaän ñöôïc giaáy baùo coù cuûa ñôn vò thuï höôûng.

Ngoaøi caùc noäi dung treân tieàn ñang chuyeån coøn bao goàm caùc khoaûn sau: - Thu tieàn maët hoaëc seùc chuyeån thaúng vaøo ngaân haøng - Thu tieàn baùn haøng noäp thueá ngay cho Kho baïc. Keá toaùn phaûi caên cöù vaøo caùc chöùng töø goác nhö phieáu chi tieàn maët, giaáy noäp tieàn, bieân lai noäp tieàn, giaáy baùo nôï, giaáy baùo coù … ñeå phaûn aùnh tình hình bieán ñoäng cuûa tieàn ñang chuyeån vaøo soå saùch lieân quan. Trong kyø keá toaùn khoâng caàn thieát phaûi ghi soå veà caùc koaûn tieàn ñang chuyeån, chæ vaøo thôøi ñieåm cuoái kyø haïch toaùn, keá toaùn môùi ghi soå keá toaùn caùc khoaûn tieàn ñang chuyeån ôû thôøi ñieåm cuoái kyø ñeå phaûn aùnh ñaày ñuû caùc loaïi taøi saûn cuûa Doanh nghieäp. 1.1.3.2. Noäi dung vaø keát caáu: Taøi khoaûn söû duïng: TK 113 – Tieàn ñang chuyeån. Beân nôï: Caùc khoaûn tieàn ñang chuyeån (tieàn maët baèng ñoàng Vieät Nam, ngoaïi teä, seùc) ñaõ noäp vaøo ngaân haøng hoaëc chuyeån vaøo böu ñieän nhöng chöa nhaän ñöôïc giaáy baùo cuûa ngaân haøng hoaëc dôn vò thuï höôûng. Beân coù: Caùc khoaûn tieàn ñang chuyeån ñaõ nhaän ñöôïc giaáy baùo coù cuûa ngaân haøng hoaëc cuûa ngöôøi thuï höôûng. Soá dö nôï: Caùc khoaûn tieàn coøn ñang chuyeån. 1.1.3.3. Trình töï haïch toaùn: - Xuaát tieàn maët gôûi vaøo ngaân haøng nhöng chöa nhaän giaáy baùo coù cuûa ngaân haøng. Nôï TK 113 – Tieàn ñang chuyeån Coù TK 111 – Tieàn maët. - Laøm thuû tuïc chuyeån tieàn töø taøi khoaûn ngaân haøng traû cho ngöôøi chuû nôï nhöng chöa nhaän ñöôïc giaáy baùo nôï cuûa ngaân haøng Nôï TK 113 – Tieàn ñang chuyeån Coù TK 112 – Tieàn gôûi ngaân haøng. - Thu nôï cuûa khaùch haøng, tieàn baùn haøng seùc doanh nghieäp ñaõ noäp seùc vaøo ngaân haøng nhöng ngaân haøng chöa gôûi ñöôïc giaáy baùo (ñôn vò noäp thueá GTGT theo phöông phaùp tröïc tieáp) Nôï TK 113 – Tieàn ñang chuyeån Coù TK 131 – Phaûi thu khaùch haøng. Coù TK 511 – Doanh thu baùn haøng. - Khi doanh nghieäp nhaän ñöôïc giaáy baùo coù cuûa ngaân haøng veà soá tieàn ñang chuyeån ñaõ vaøo taøi khoaûn cuûa doanh nghieäp. Nôï TK 112 – Tieàn gôûi ngaân haøng

Coù TK 113 – Tieàn ñang chuyeån - Ngöôøi cung caáp baùo ñaõ nhaän ñöôïc tieàn do böu ñieän chuyeån Nôï TK 331 – Phaûi traû cho ngöôøi baùn Coù TK 113 – Tieàn ñang chuyeån

CHÖÔNG 2
Thöïc toaùn Coâng chöõa Hoøa traïng coâng taùc keá voán baèng tieàn taïi ty Quaûn lyù vaø Söûa ñöôøng boä Khaùnh

2.1. GIÔÙI THIEÄU KHAÙI QUAÙT VEÀ COÂNG TY: 2.1.1. Quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa coâng ty: Sau khi ñaát nöôùc thoáng nhaát, caû nöôùc böôùc sang moät giai ñoaïn môùi. Giai ñoaïn khoâi phuïc sau chieán tranh vaø xaây döïng cô sôû vaät chaát kyõ thuaät phuïc vuï coâng cuoäc xaây döïng vaø baûo veä toå quoác. Ñeå thöïc hieän toát Nghò qyeát Ñaïi hoäi VI cuûa Ñaûng, Xí nghieäp ñöôøng boä 505 tröïc thuoäc Khu Quaûn lyù ñöôøng boä V ra ñôøi. Trong nhöõng ngaøy ñaàu môùi thanh laäp, xí nghieäp gaëp nhieàu khoù khaên, chuû yeáu laø thöïc hieän söûa chöõa khoâi phuïc xaây döïng môùi caàu coáng, coâng trình giao thoâng khai thaùc vaø saûn xuaát caùc loaïi ñaù, saûn xuaát beâ toâng nhöïa vôùi nguoàn kinh phí haïn heïp vaø keá hoaïch do caáp treân giao. Ngaøy 01/01/1993, Boä giao thoâng vaän taûi coù Quyeát ñònh soá: 017/TCCB “v/v ñoåi teân Xí nghieäp ñöôøng boä 505 thaønh Phaân Khu Quaûn lyù ñöôøng boä V”. Ngaøy 25/03/1998, Boä giao thoâng vaän taûi coù Quyeát ñònh soá: 498/1998/TCCB-LÑ “v/v chuyeån Phaân Khu Quaûn lyù ñöôøng boä Khaùnh Hoaø thaønh Coâng ty Quaûn lyù vaø Söûa chöõa ñöôøng boä Khaùnh Hoøa” cho ñeán ngaøy 31/12/2006. Ngaøy 21/11/2005, Boäi giao thoâng vaän taûi coù Quyeát ñònh soá: 4415/QÑ-BGTVT “Pheâ duyeät phöông aùn vaø chuyeån Coâng ty Quaûn lyù vaø Söûa chöõa ñöôøng boä Khaùnh Hoøa thaønh Coâng ty Coå phaàn Quaûn lyù vaø Söûa chöõa ñöôøng boä Khaùnh Hoøa keå töø ngaøy 01/01/2007”. Vôùi nhu caàu thò tröôøng vaø neàn kinh teá treân ñaø phaùt trieån, giao thoâng vaø xaây döïng laø nhu caàu heát söùc böùc thieát ñeå tieán haønh coâng nghieäp hoaù hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc, keâu goïi ñaàu tö trong nöôùc vaø nöôùc ngoaøi. Naém baét ñöôïc cô hoäi naøy Coâng ty khoâng ngöøng oån ñònh laïi toå chöùc, taäp trung moïi quyeàn löïc cho saûn xuaát vaø ñoåi môùi, caûi caùch khoâng ngöøng töøng böôùc thu ñöôïc nhöõng thaønh coâng. Teân giao dòch: Coâng Ty Coå phaàn Quaûn lyù vaø Söûa chöõa ñöôøng boä Khaùnh Hoøa. Truï sôû: 01 Phan Boäi Chaâu – Nha Trang.

Ñieän thoaïi: 822093 – 822256 – 822693 – 822028 – 822091. Fax: 822093. 2.1.2 Chöùc naêng, nhieäm vuï cuûa coâng ty. 2.1.2.1 Chöùc naêng: Coâng ty Cổ phần Quaûn lyù vaø Söûa chöõa ñöôøng boä Khaùnh Hoøa laø doanh nghieäp Nhaø nöôùc hoïat ñoäng coâng ích tröïc thuoäc Khu Quaûn lyù ñöôøng boä V chuyeân: - Quaûn lyù khai thaùc, duy tu vaø baûo ñöôõng cô sôû haï taàng, ñöôøng xaù treân hai tuyeán ñöôøng Quoác loä 1 A vaø Quoác loä 26 treân ñòa baøn Tænh Khaùnh Hoøa. - Ñaûm baûo giao thoâng khi coù thieân tai, dòch hoïa xaûy ra treân ñòa baøn haït quaûn lyù ñöôïc giao. - Söõa chöõa lôùn vaø xaây döïng cô sôû nhoû. - Saûn xuaát vaät lieäu xaây döïng, baùn thaønh phaåm. - Söõa chöõa phuï trôï vaø kinh doanh dòch vuï khaùc. - Thu phí caàu ñöôøng boä. 2.1.2.2 Nhieäm vuï Thöïc hieän cheá ñoä haïch toùan keá toùan theo quy ñònh cuûa phaùp luaät, chòu traùch nhieäm tröùôc nhaø nöôùc veà hoïat ñoäng SXKD. Nhaän vaø baûo toøan voán cuûa nhaø nöôùc giao, saûn xuaát kinh doan hcoù hieäu quaû, ñaûm baûo laáy thu buø chi coù laõi ñeå taùi SX vaø thöïc hieän nghóa vuï noäp ngaân saùch nhaø nöôùc. Xaây döïng chieán löôïc phaùt trieån 5 naêm, haøng naêm phuø hôïp vôùi keá hoïach ñöôïc giao vaø phuø hôïp vôùi nhu caàu thò tröôøng. Thöïc hieän nghieâm chænh cheá ñoä theå leä vaø quûan lyù kinh teá, caùc hôïp ñoàng xaây döïng vaø caùc hôïp ñoàng kinh teá khaùc. Khoâng ngöøng ñaøo taïo boài döôõng, naâng cao trình ñoä chuyeân moân nghieäp vuï cho ñoäi nguõ caùn boä CNV taïi coâng ty, ñaûm baûo ñôøi soáng cho ngöôøi lao ñoäng. Khai thaùc vaø söû duïng tieát kieäm nguoàn taøi nguyeân, baûo veä moâi tröôøng vaø ñaûm baûo an toøan trong lao ñoäng SX. 2.1.3. Ñaëc ñieåm hoaït ñoäng cuûa coâng ty: 2.1.3.1. Hình thöùc hoaït ñoäng: Laø moät doanh nghieäp Nhaø nöôùc hoaït ñoäng coâng ích, coâng ty coù traùch nhieäm khai thaùc, quaûn lyù, söûa chöõa duy tu caàu ñöôøng boä thuoäc QL1A vaø QL26 treân ñòa baøn Tænh Khaùnh Hoøa. Ngoaøi ra Coâng ty coøn tham gia ñaáu thaàu moät soá coâng trình xaây döïng trong vaø ngoaøi Tænh, saûn xuaát beâ toâng nhöïa.

Do hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa coâng ty thuoäc ngaønh ngheà xaây döïng cô sôû haï taàng vì theá moïi ñaëc ñieåm coù theå thaáy ngay laø saûn xuaâùt ngoaøi trôøi chòu aûnh höôûng nhieàu cuûa thôøi tieát vaø ñòa hình thi coâng, chu kyø saûn xuaát daøi, saûn phaåm laøm ra mang tính ñôn chieác vaø coù giaù trò lôùn. 2.1.3.2. Hình thöùc söû duïng voán: Laø moät doanh nghieäp Nhaø nöôùc hoaït ñoäng coâng ích ñöïôc thaønh laäp theo quyeát ñònh soá: 498/1998/ QÑ - TCCB – LÑ ngaøy 25 – 3 – 1998 cuûa Boä GTVT. Voán hoaït ñoäng chuû yeáu cuûa coâng ty laø do ngaân saùch caáp, nhöng caáp khoâng ñeàu theo keá hoaïch neân phaûi vay voán ngaân haøng hoaït ñoäng, chieám tyû leä quaù cao treân toång doanh thu. 2.1.3.3. Cheá ñoä keá toaùn aùp duïng taïi Coâng ty: (Theo cheá ñoä keá toaùn aùp duïng cho doanh nghieäp xaây laép) -Nieân ñoä keá toaùn : Töø 01-01 ñeán 31-12 -Ñôn vò tieàn teä söû duïng : VNÑ -Hình thöùc keá toaùn : Chöùng töø ghi soå, soå caùi, caäp nhaät soá lieäu treân maùy vi tính. -Phöông phaùp keá toaùn TSCÑ : Theo thoâng tö 166/1999/QÑ – BTC. Coâng ty coù hai traïm thu phí do ngaân saùch ñaàu tö neân moät soá taøi saûn coá ñònh theo quyeát ñònh 351/TC – QÑ/CÑKT (cuûa Boä Taøi chính ban haønh cheá ñoä quaûn lyù, söû duïng vaø tính hao moøn TSCÑ trong doanh nghieäp haønh chính söï nghieäp). 2.1.4 Toå chöùc quaûn lyù vaø hoïat ñoäng kinh doanh taïi coâng ty 2.1.4.1 Coâng taùc toå chöùc quaûn lyù kinh doanh taïi coâng ty: Boä maùy quaûn lyù taïi Coâng ty Quaûn lyù vaø Söûa chöõa ñöôøng boä Khaùnh Hoøa laø heä thoáng boä phaän phoøng ban chöùc naêng coù moái quan heä maät thieát vôùi nhau ñeå thöïc hieän chöùc naêng quaûn lyù hoïat ñoäng SXKD cuûa coâng ty. Boä maùy quaûn lyù cuûa coâng ty ñöôïc toå chöùc theo kieåu tröïc tuyeán chöùc naêng, tinh giaûm goïn nheï vaø hoïat ñoäng coù hieäu quaû. Boä maùy toå chöùc quaûn lyù cuûa coâng ty ñöôïc theå hieän qua sô ñoà sau:
Ban giaùm ñoác Phoøng kyõ thuaät

Phoøng KH-VT

Phoøng TC-NC

Phoøng TC-KT

Phaân xöôûng SX ñaù vaø beâ toâng nhöïa

Ñoäi xe maùy

Haït QL Vaïn Ninh I, II

Haït QL Ninhh Hoøa I,II

Haït QL Cam Ranh

Haït QL Nha Trang

Sô ñoà 1:

Toå Chöùc Boä Maùy Quaûn Lyù Taïi Coâng Ty

Nhaän xeùt: Nhìn vaøo sô ñoà treân ta thaáy kieåu cô caáu toå chöùc coâng ty laø kieåu tröïc tuyeán chöùc naêng caùc phoøng ban ñoùng vai troø tham möu cho Ban giaùm ñoác veà lónh vöïc chuyeân moân nhöng quyeàn quyeát ñònh cuoái cuøng vaãn laø giaùm ñoác. Nhö vaäy cô caáu quaûn lyù cuûa coâng ty vöøa ñaûm baûo nguyeân taùc moät thuû tröôûng vöøa taän duïng ñöôïc khaû naêng chuyeân moân cuûa moãi boä phaän Chöùc naêng vaø nhieäm vuï cuûa töøng boä phaän: - Ban giaùm ñoác: bao goàm Giaùm ñoác, phoù giaùm ñoác kyù thuaät, phoù giaùm ñoác noäi chính. + Giaùm ñoác: laø ngöôøi coù thaåm quyeàn cao nhaát trong coâng ty, chòu traùch nhieäm veà vieäc toå chöùc vaø quaûn lyù moïi quaù trình hoïat ñoäng SXKD, chòu traùch nhieäm tröôùc cô quan nhaø nöôùc, tröôùc khu quaûn lyù ñöôøng boä V veà keát quaû hoïat ñoäng SXKD, ñieàu haønh veà moïi hoïat ñoäng cuûa coâng ty theo ñuùng keá hoïach phaùp luaät cuûa nhaø nöôùc, cuûa Nghò quyeát ñaïi hoäi coâng nhaân vieân chöùc ñeà ra. + Phoù giaùm ñoác kyõ thuaät: chòu traùch nhieäm tröôùc ban giaùm ñoác vaø ñieàu haønh tröïc tieáp vieäc thi coâng giaùm saùt caùc coâng trình hoøan thaønh tröïc tieáp ñieàu haønh phoøng kyõ thuaät. + Phoù giaùm ñoác noäi chính: giuùp giaùm ñoác phuï traùch töøng khoái löôïng coâng vieäc theo söï uûy quyeàn cuûa giaùm ñoác coâng ty vaø chòu quaûn lyù chuyeân ngaønh theo luaät keá toùan thoáng keâ, coù chöùc naêng vaø nhieäm vuï: xaây döïng keá hoïach taøi chính haøng naêm ñaûm baûo voán cho hoïat ñoäng SXKD taïi coâng ty. Chòu traùch nhieäm tröôùc ban giaùm ñoác coâng ty vaø cô quan chuyeân moân veà coâng taùc haïch toùan keá toùan, thoáng keâ theo phaùp luaät. Thöôøng xuyeân kieåm tra moïi hoïat ñoäng taøi chính cuûa coâng ty. Laøm coâng taùc thoáng keâ, baùo caùo söï phaân coâng cuûa giaùm ñoác coù traùch nhieäm nuoâi döôõng ñoäi nguõ quaûn lyù nghieäp vuï keá toùan thoáng keâ cho caùc boä phaän phuï thuoäc cuûa coâng ty. - Phoøng keá hoïach – vaät tö: tham möu cho laõnh ñaïo veà coâng taùc keá toùan haøng naêm, thaùng, quyù, naêm, laäp keá hoïach daøi haïn, coâng taùc ñaáu thaàu, laäp döï toùan vaø thanh quyeát toùan vaät tö cho caùc boä phaän quaûn lyù. Laäp keá hoïach cung öùng vaät tö cho caùc coâng trình vaø coù taùch nhieäm vaø

nhieäm vuï thanh quyeát toùan vaät tö cho caùc boä phaän quaûn lyù vaø söõa chöõa coù keá hoïach trang bò mua saém caùc thieát bò chuû löïc. - Phoøng toå chöùc – nhaân chính: Quaûn lyù coâng taùc vaên thö, haønh chính söï nghieäp chaêm lo coâng coäng, phuï traùch coâng taùc lao ñoäng tieàn löông, BHXH cho coâng nhaân vieân cuûa coâng ty. Tham möu cho giaùm ñoác veà coâng taùc toå chöùc vaø quaûn lyù nhaân söï tuyeån duïng lao ñoäng, quaûn lyù hoà sô tuyeån duïng lao ñoäng, quaûn lyù hoà sô hôïp ñoàng lao ñoäng. - Phoøng kyõ thuaät: + Xaây döïng keá hoïach thöïc hieän hoïat ñoäng SXKD haøng naêm cuûa coâng ty. + Tính toùan, thieát keá caùc baûn veõ kyõ thuaät, laäp döï aùn vaø thanh quyeát toùan coâng trình khi hoøan thaønh. + Kieåm tra kyõ thuaät xaây laép vaø chaát löôïng xaây laép cuøng vôùi chuû ñaàu tö toå chöùc thieát keá, toå chöùc giaùm saùt, thöïc hieän laäp hoà sô nghieäm thu, kieåm tra chaát löôïng töøng coâng vieäc töø haïn muïc coâng trình vaø toøan boä coâng trình. - Phoøng taøi chính – keá toùan: + Toå chöùc coâng taùc keá toùan, thoáng keâ phaûn aùnh ghi cheùp toøan boä caùc bieán ñoäng cuûa voán, taøi saûn, caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh cuûa caùc hoïat ñoäng SXKD cuûa coâng ty. + Toå chöùc haïch toùan, chi tieát vaø toång hôïp caùc loaïi haøng hoùa, vaät tö, coâng cuï lao ñoäng, söû duïng thanh toùan vaø toàn kho. + Toå chöùc haïch toùan ban ñaàu, kieåm tra xöû lyù chöùng töø, haïch toùan chi tieát, toång hôïp doanh thu, caùc chi phí SXKD cuûa coâng ty. + Môû soå theû thanh toùan chi tieát veà taøi saûn coá ñònh, haïch toùan veà soá khaáu hao vaø chi phí söõa chöõa lôùn. TSCÑ tính vaøo chi phí saûn xuaát, kinh doanh, quaûn lyù. + Tính löông vaø thanh toùan löông, caùc khoûan BHXH vaø chi phí SXKD theo quy ñònh cuûa coâng ty. + Haïch toùan chi tieát, toång hôïp voán baèng tieàn caùc nguoàn thu, chi phí phaùt sinh cuûa coâng ty. + Quaûn lyù vaø haïch toùan voán trong thanh toùan, trong quan heä phaùt sinh vôùi khaùch haøng. + Xaùc ñònh keát quaû cuûa coâng ty. + Laäp baùo caùo taøi chính keá toùan ñònh kyø theo maãu quy ñònh cuûa boä taøi chính. - Haït quaûn lyù: Coù nhieäm vuï quaûn lyù ñöôøng xaù caàu coáng thuoäc ñòa baøn phuï traùch, thu phí caàu ñöôøng, ñaûm baûo giao thoâng khi coù thieân tai, tuaàn tra treân ñöôøng. - Ñoäi saûn xuaát ñaù vaø beâ toâng nhöïa: Coù chöùc naêng vaø nhieäm vuï khai thaùc vaø cheá bieán caùc loïai ñaù duøng trong xaây döïng theo keá hoïach, saûn xuaát beâ toâng nhöïa vaø ñaùp öùng

yeâu caàu vaät lieäu cho saûn xuaát noäi boä vöøa cung öùng ra beân ngoøai. - Ñoäi xe maùy: Boä phaän naøy coù nhieäm vuï tröïc tieáp quaûn lyù löïc löôïng xe maùy thi coâng, ngoøai vieäc theo doõi ñieàu ñoäng xe phuïc vuï saûn xuaát, ñoäi xe maùy caàn coù traùch nhieäm baûo döôõng ñònh kyø vaø thöôøng xuyeân caùc loïai phöông tieän. Keát luaän: Boä maùy quaûn lyù cuûa coâng ty töông ñoái tinh giaûm, goïn nheï vaø hoaït ñoäng coù hieäu quaû ñaõ goùp phaàn tieát kieäm chi phí giaùn tieáp, haï giaù thaønh saûn phaåm, naâng cao hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh cuûa coâng ty. 2.1.4.2 Toå chöùc hoïat ñoäng saûn xuaát (kinh doanh) cuûa coâng ty: a. Toå chöùc hoïat ñoäng saûn xuaát (kinh doanh) taïi coâng ty: Cô caáu toå chöùc saûn xuaát phaûn aùnh boá cuïc, veà chaát, tính caán ñoái veà löôïng cuûa caùc quaù trình saûn xuaát. Cô caáu toå chöùc saûn xuaát cuûa coâng ty ñöôïc laäp bôûi caùc boä phaän saûn xuaát, phuïc vuï saûn xuaát vôùi nhöõng hình thöùc toå chöùc saûn xuaát vaø moái quan heä giöõa chuùng vôùi nhau.
Coâng ty Quaûn lyù vaø söûa chöõa ñöôøng boä Khaùnh Hoøa

Haït quaûn lyù Haït QL ñöôøng boä Vaïn Ninh I, II

Boä phaän phuï trôï

Boä phaän saûn xuaát

b. Toå chöùc saûn xuaát vaø thi coâng coâng trình. Töø naêm 1993 ñeán nay ñöôïc söï quan taâm cuûa cuïc ñöôøng boä Vieät Nam, khu quaûn lyù ñöôøng boä V, coâng ty ñaõ ñaàu tö xaây döïng cô sôû saûn xuaát vaät lieäu lieân hoøan goàm: - Moû ñaù vôùi coâng suaát 20.000 m3 ñaù caùc loïai /naêm. - Traïm beâ toâng nhöïa maùy coâng suaát 25 taán /giôø vaø daây chuyeàn taûi thaûm beâ toâng nhöïa noùng. - Caùc ñoäi thi coâng coâng trình. Giôùi thieäu moät soá quy trình saûn xuaát taïi coâng ty: Thöù nhaát: Boùc taàng phuû vaø lôùp ñaù phong hoùa (Khoan noå loã mìn)

Haït QL ñöôøng boä Ninhh Sô ñoà 2: Hoøa I,II

Haït QL Haït QL Ñoäi Saûn ñöôøng ñöôøng xe xuaát boä Cam boä Nha maù ñaù Toå Chöùc Saûn Xuaát Cuûa Coâng Ty. Ranh Trang y

Saûn xuaát beâ toâng

Khoan ñaù (Muùc, gom ñaù, xuùc leân xe vaän chuyeån) Maùy xay ñaù

Baøn saøng 1

Haøm nhai 2

Ñaù caáp phoái

Baøn Ñaù 1 x 2 Ñaù 2 x 4 saøngÑaù 3 x 8 2 Ñaù caáp phoái Quy trình khai thaùc vaø saûn xuaát

Sô ñoà 3: ñaù. Thuyeát minh quy trình: Quy trình saûn xuaát ñaù chia laøm 3 coâng ñoïan: Coâng ñoïan 1: Boùc taàng phuû vaø taàng phong hoùa, khoan baén mìn vaø boùc heát lôùp taàng phuû beân ngoøai, duøng muùc xuùc leân xe, taäp keát taïi vò trí khai thaùc hoaëc duøng ñeå thi coâng caùc coâng trình. Coâng ñoïan 2: Khoan ñaù: Duøng maùy eùp hôi khoan tôùi ñoä saâu 1,8 -> 2 meùt (do muõi khoan chæ daøi 1,8 m) khoan khoûan 30 loã, moãi loã caùch nhau 1,5 -> 2 meùt. Ñaët loïai thuoác noå Amoâniac. Phöông phaùp baén mìn ñieåm hoûa, soá löôïng ñaù sau khi baén ra seõ ñöôïc ñöa leân xe vaän chuyeån ñeán nôi cheá bieán. Coâng ñoïan 3: Cheá bieán ñaù, ñaù ñöôïc ñoå leân pheåu cuûa maùy xay qua haøm nhai 1 (coøn goïi laø haøm daäp) sau ñoù ñöôïc chuyeån qua baêng taûi ñeán boä phaän nghieàn thoâ ñaù ñaït ñeán kích thöôùc coù 60-80 milimeùt. Saûn phaåm qua baøn saøng 1 ñöôïc

tieáp thuï theo baêng taûi ñeán cuoác nghieàn cho ra saûn phaåm ñaù caáp phoái. Cuõng theo quy trình naøy cho ra ñaù 1x2, 3x4 … Thöù hai: Coát lieäu Loâ rang Chaát phuï gia Nhöïa ñöôøng Boàn nung

Ñöôøng nhöïa Beâ toâng nhöïa

Sô ñoà 4:

Quy trình saûn xuaát beâ toâng nhöïa

Thuyeát minh quy trình: Coâng ñoïan 1: Chuaån bò coát lieäu, coát lieäu bao goàm caùc loïai ñaù 3x8; 1x2; 0.5x1; vaø caùt ñöôïc xuùc chuyeån ñoå vaøo 4 pheåu caân ño sô boä, sau ñoù ñöôïc chuyeån qua loø rang baèng heä thoáng gaøu quaûng moâtô ñieän rang noùng ñeán nhieät ñoä 170 -> 180 ñoäC roài coát lòeâu ñöôïc saøng caân laïi vaø ñöa vaøo buoàn troän. Coâng ñoïan 2: Chuaån bò nhöïa ñöôøng. Nhöïa loûng ñöôïc ñöa ñeán boàn nung noùng ñaït ñeán nhieät ñoä yeâu caàu khoûan 120 ->140 ñoä C vaø bôm nhöïa vaøo buoàng trôn töø 5->7% toång coát lieäu: Coâng ñoïan 3: Cheá bieán beâ toâng nhöïa, sau khi coát lieäu vaø nhöïa loûng ñöôïc ñöa vaøo boàn troän thì cho phuï gia (bao goàm boät khoùang vaø boät ñaù) theo tyû leä yeâu caàu vaøo buoàng troän taïo thaønh hoãn hôïp beâ toâng nhöïa. Troän hoãn hôïp treân ñeán nhieät ñoä 170ñoäC thì saûn phaåm ñöôïc xaõ leân xe cho ra coâng tröôøng. Thöù ba: Toå thi coâng coâng trình: Do ñaêïc ñieåm cuûa saûn phaåm xaây laép raát ña daïng,coù tính caù bieät cao. Bao goàm moät khoái löôïng lôùn coâng vieäc phöùc taïp, thôøi gian xaây döïng keùo daøi, do ñoù voán öù ñoïng. Trong quaù trình thi coâng phaûi tieán haønh ngoøai trôøi neân thôøi tieát luoân aûnh höôûng ñeán tieán ñoä thi coâng. Vì vaäy vieäc quaûn lyù vaø toå chöùc gaëp nhieàu khoù khaên. Chính vì vaäy coâng ty phaûi löïa choïn phöông aùn thi coâng sao cho ñaåy nhanh tieán ñoä thi coâng, ruùt ngaén thôøi gian xaây döïng. Tuøy theo ñieàu kieän cuûa töøng coâng trình maø coù theå khoùan cho caùc ñoäi. Caùc ñoäi ñöôïc khoùan chuû ñoäng trieån khi thi coâng theo taøi lieäu kyõ thuaät thi coâng vaø chòu söï chæ ñaïo tröïc tieáp cuûa Ban quaûn lyù coâng trình.

Haøng naêm caên cöù vaøo phöông höôùng, muïc tieâu keá hoïach cuûa ngaønh ñòa phöông, coâng ty quaûn lyù vaø söõa chöõa ñöôøng boä Khaùnh Hoøa chuû ñoäng laäp phöông aùn toå chöùc saûn xuaát, toå chöùc thi coâng coâng trình vaø löïa choïn trang thieát bò phuø hôïp vôùi yeâu caàu chuyeân moân hoùa SXKD coù hieäu quaû. 2.1.4.3. Quy moâ vaø naêng löïc saûn xuaát cuûa coâng ty: Quy moâ vaø naêng löïc saûn xuaát cuûa coâng ty ñöôïc theå hieän toaøn dieän roõ nhaát qua löïc löôïng lao ñoäng, maùy moùc thieát bò vaø tieàn voán. a. Cô caáu lao ñoäng vaø vieäc söû duïng lao ñoäng ôû coâng ty: Treân quan ñieåm lao ñoäng laø nguoàn löïc saùng taïo moïi cuûa caûi vaät chaát. Do ñoù vieäc taêng cöôøng coâng taùc quaûn lyù lao ñoäng trong doanh nghieäp seõ phaùt huy ñöôïc söùc maïnh cuûa ñoäi nguõ lao ñoäng, khôi daäy ñöôïc nhöõng tieàm naêng to lôùn taïo ra moät ñoäng löïc ñeå phaùt huy khaû naêng chuyeân moân cuûa ngöôøi lao ñoäng, töø ñoù söùc lao ñoäng ñöôïc söû duïng moät caùch hôïp lyù vaø tieát kieäm taêng naêng xuaát lao ñoäng. Xaùc ñònh cô caáu lao ñoäng toái öu coù yù nghóa voâ cuøng to lôùn trong quaù trình saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp. Löïc löôïng lao ñoäng trong coâng ty khoâng nhöõng ñaûm baûo veà soá löôïng maø coøn phaûi ñaït yeâu caàu veà chaát löôïng. Hoaït ñoäng theo cô cheá thò tröôøng. Coâng ty Quaûn lyù vaø söõa chöõa ñöôøng boä Khaùnh HoØa (01/01/2005 ñeán 31/12/2006) ñaõ xaây döïng cho mình ñöôøng loái kinh doanh coù hieäu quaû, chaët cheõ vaø kinh nghieäm. Ñoäi nguõ caùn boä coù trình ñoä chuyeân moân, nhieät taâm huyeát vôùi coâng vieäc, coù nhieàu saùng taïo cuøng vôùi löïc löôïng coâng nhaân kyõ thuaät laønh ngheà, coù yù thöùc kyû luaät ñöa coâng ty ngaøy caøng ñi leân trôû thaønh doanh nghieäp laøm aên coù hieäu quaû treân ñòa baøn tænh Khaùnh Hoøa. Do saûn xuaát mang tính thôøi vuï neân coâng ty luoân phaûi ñieàn chænh cho phuø hôïp vôùi saûn xuaát.

Baûng 1: 2005-2006.

TÌNH HÌNH LAO ÑOÄNG CUÛA COÂNG TY NAÊM

Naêm 2005 Lao ñoäng S.löôïn g (ngöôø i) 20 18 123 118 280 Tyû troïng (%) 7,1 6,4 43,9 42,5 100

Naêm 2006 S.löôïn g (ngöôø i) 20 19 115 119 273 Tyû troïng (%) 7,3 7,0 42,1 43,6 100

Cheânh leäch 06/05 +(-) +(-)

1. Nhaân veân quaûn lyù 2. NVSC ÑB & thi coâng coâng trình 3. Coâng nhaân tröïc tieáp 4. Nhaân vieân thu phí Toång coäng

1 -8

5,5 -6,5

-7

-2,5

Nhaän xeùt: Qua tình hình lao ñoäng cuûa coâng ty ta thaáy soá löôïng naêm 2005 laø 280 ngöôøi sang naêm 2006 laø 273 ngöôøi so vôùi naêm 2005 giaûm 07 ngöôøi (hay giaûm 2,5%). Trong ñoù nhaân vieân quaûn lyù vaø nhaân vieân thu phí khoâng thay ñoåi, coâng nhaân duy tu söõa chöõa taêng 01 ngöôøi (hay taêng 5,5%) vaø coâng nhaân tröïc tieáp giaûm 08 ngöôøi (hay giaûm 6,5%). Ñieàu naøy cho thaáy quy moâ lao ñoäng cuûa coâng ty ñang ñöôïc ñieàu chænh giaûm tyû troïng lao ñoäng tröïc tieáp, taêng tyû troïng duy tu söõa chöõa ñöôøng boä. Coâng ty cuõng linh hoaït ñieàu chænh cô caáu lao ñoäng ôû caùc boä phaän, tinh giaûm lao ñoäng ôû boä phaän tröïc tieáp (ñoäi söõa chöõa xe maùy) vaø phuïc vuï ñaùp öùng yeâu caàu saûn xuaát kinh doanh. Söï boá trí vaø ñieàu cænh lao ñoäng cuûa coâng ty khaù hôïp lyù ñaõ laøm cho doanh thu vaø lôïi nuaän thöïc hieän ñöôïc caûi thieän. Baûng 2: TÌNH HÌNH CHAÁT LÖÔÏNG LAO ÑOÄNG CUÛA COÂNG TY NAÊM 2006 Lao ñoäng 1. Nhaân veân quaûn lyù 2. NVSC ÑB & thi coâng coâng trình 3. Coâng nhaân tröïc tieáp Soá löôïng 20 18 123 Trình ñoä chuyeân moân Ñaïi Trung CN Kyõ LÑ phoå hoïc caáp thuaät thoâng 19 1 0 0 5 0 5 10 8 28 0 85

4. Nhaân vieân thu phí Toång coäng

119 280

3 27

17 33

0 36

99 184

Nhaän xeùt: Caên cöù vaøo baûng thoáng keâ treân ta thaáy trong toång soá 280 caùn boä coâng nhaân vieân toaøn coâng ty thì coù 27 Nhaân vieân coù trình ñoä Ñaïi hoïc, 33 trung caáp, 36 coâng nhaân kyõ thuaät vaø 184 coù trình ñoä khaùc. Vieäc boá trí vaø söû duïng lao ñoäng taïi coâng ty töông ñoái hôïp lyù phuø hôïp vôùi yeâu caàu coâng vieäc vaø chuyeân moân cuûa ngöôøi lao ñoäng. Tuy nhieân soá ngöôøi lao ñoäng coù trình ñoä khaùc chieám tyû leä khaù cao 66% toång soá lao ñoäng seõ gaëp khoù khaên khi coâng ty aùp duïng coâng ngheä maùy moùc thieát bò hieän ñaïi vaøo saûn xuaát. Do ñoù coâng ty caàn coù cheá ñoä ñaøo taïo boài döôõng ñoäi nguõ lao ñoäng phoå thoâng, thaønh nhöõng coâng nhaân coù tay ngheà thaønh thaïo ñeå ñaùp öùng ñöôïc coâng vieäc saûn xuaát cuûa coâng ty. b. Tình hình maùy moùc thieát bò saûn xuaát taïi coâng ty: Maùy moùc thieát bò saûn xuaát laø moät trong ba yeáu toá quan troïng cuûa quaù trình saûn xuaát kinh doanh vaø chieám tyû troïng lôùn trong toaøn boä taøi saûn cuûa doanh nghieäp. Do ñoù, vieäc söû duïng vaø quaûn lyù toát taøi saûn coá ñònh laø ñoøi hoûi moät quaù trình khaâu quaûn lyù toát ñem laïi hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh. Moät heä thoáng maùy moùc thieát bò ñoàng boä lieân tieáp giuùp cho doanh nghieäp ruùt ngaén thôøi gian thi coâng coâng trình, taêng naêng suaát lao ñoäng, tieát kieäm lao ñoäng tröïc tieáp, nhôø ñoù coù theå haï giaù thaønh, taêng söùc caïnh tranh. Coâng ty Quaûn lyù vaø söõa chöõa ñöôøng boä Khaùnh Hoaø trong nhöõng naêm gaàn ñaây ñaõ chuù yù ñaàu tö cô sôû vaät chaát, trang bò theâm maùy moùc thieát bò cho saûn xuaát vaø quaûn lyù do ñoù ruùt ngaén thôøi gian hoaøn thaønh coâng vieäc vôùi ñoä chính xaùc cao, chaát löôïng saûn phaåm ngaøy caøng taêng leân 2.2 ÑAÙNH GIAÙ KHAÙI QUAÙT HIEÄU QUAÛ HOÏAT ÑOÄNG SXKD CUÛA COÂNG TY. 2.2.1. Ñaùnh giaù khaùi quaùt keát quaû hoïat ñoäng SXKD cuûa coâng ty. Trong cô cheá thò tröôøng, ñeå toàn taïi vaø phaùt trieån ñoøi hoûi doanh gnhieäp phaûi bieát caùch kinh doanh coù hieäu quaû. Ñeå cho doanh nghieäp ñaït hieäu quaû cao nhaát treân cô sôû vaät chaát kyû thuaät, tieàn voán vaø lao ñoäng phaûi xaùc ñònh phöông höôùng vaø bieän phaùp ñaà tö. Muoá vaäy caàn thieát phaûi ñaùnh giaù tình hình saûn xuaát kinh doanh vaø nguyeân nhaân aûnh höôûng tieán trình ñoù.

Baûng 3: Keát Quaû Saûn Xuaát Kinh Doanh Cuûa Coâng Ty Trong 2 Naêm 2005-2006 ñoàng Chæ tieâu 1. Dthu BHaøng & cung caáp dvuï 2. Doanh thu thuaàn veà BH & cung caáp dvuï 3. Giaù voán haøng baùn 4. Lôïi nhuaän goäp veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï 5. Doanh thu HÑoäng taøi chính 6.Chi phí Bhaøng,QLDN,Tchính 7. Lnhuaän thuaàn töø HÑKD 8. Thu nhaäp khaùc 9. Chi phí khaùc Naêm 2005 Naêm 2006 Ñvt: nghìn Cheânh leäch 2006/2005 +(-) % - -18,24 6.016.758.46 1 - -18,24 6.016.758.46 1 - -19,13 5867.525.16 8 -149.233.293 -6,46

32.979.864.3 26.963.105.9 79 18 32.979.864.3 26.963.105.9 79 18 30.665.113.5 24.797.588.3 07 39 2.314.750.87 2.165.517.57 2 9 231.948.227 2.764.172.05 8

26.601.746 -205.346.481 -88,53 833.770.473 - -69,84 1.930.401.58 5 1.575.821.81 524,6 1 - -96,72 1.172.885.07 0 -5.739.978 -15,69

(217.472.959 1.358.348.85 ) 2 1.212.568.65 39.683.583 3 36.574.387 30.834.409

10. Lôïi nhuaän khaùc 11. Lôïi nhuaän keá toaùn tröôùc thueá

1.175.994.26 6

- -99,25 1.167.145.09 2 958.521.307 1.367.198.02 408.676.719 42,64 6

8.849.174

Nhaän xeùt: Qua baûng phaân tích baùo caùo laõi loã trong 2 naêm 2005-2006 cuûa coâng ty ta thaáy: Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï hay doanh thu thuaàn veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï naêm 2006 laø 26.963.105.918 ñoàng, nhö vaäy so vôùi naêm 2005 thì giaûm maïnh, cuï theå giaûm 6.016.758.461 ñoàng töùc laø giaûm 18,24%nguyeân nhaân laø do coâng ty trieån khai hoaøn thaønh nhöõng coâng trình dôû dang cuûa naêm tröôùc, ñoàng thôøi haïn cheá vieäc ñaáu thaàu nhöõng coâng trình môùi, do caùc loaïi vaät tö, nhieân lieäu chuû yeáu trong naêm taêng giaøu dieãn bieán. Giaù voán haøng baùn: naêm 2006 laø 24.797.588.339 ñoàng, so vôùi naêm 2005 giaûm 5.867.525.168 ñoàng hay giaûm 19,13%. Toång chi phí baùn haøng, chi phí QLDN, chi phí taøi chính cuûa naêm 2006 laø 833.770.473 ñoàng vaø so vôùi naêm 2005 thì giaûm 1.930.401.485 ñoàng, töùc laø giaûm 69,94%. Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh naêm 2006 taêng so vôùi naêm 2005, ñieàu naøy chöùng toû coâng ty laøm aên ngaøy caøng hieäu quaû. Cuï theå naêm 2005 coâgn ty loã 217.472.959 ñoàng, nhöng sang naêm 2006 coâng ty laõi 1.358.348.852 ñoàng, taêng 1.575.821.811 ñoàng, hay taêng 524,6%. Thu nhaäp khaùc naêm 2006 laø 39.683.583 ñoàng, giaûm 1.172.885.070 ñoàng, töông ñöông giaûm 96,72% so vôùi naêm 2005. Chi phí khaùc naêm 2006 laø 30.834.409 ñoàng, giaûm 5.739.978 ñoàng, töông ñöông giaûm 15,69% so vôùi naêm 2005. Do thu nhaäp khaùc, chi phí khaùc naêm 2006 giaûm, laøm cho lôïi nhuaän khaùc giaûm so vôùi naêm 2005. Cuï theå naêm 2006 laø chi phí khaùc 30.834.409 ñoàng, naêm 2005 laø 36.574.387 ñoàng, giaûm 5.739.987 ñoàng, töông ñöông giaûm 15,69%.Thu nhaäp khaùc naêm 2006 laø 39.683.583 ñoàng, naêm 2005 laø 1.212.568.653 ñoàng, giaûm 1.172.885.070 ñoàng, töông ñöông giaûm 96,72%. Toång lôïi nhuïaân keá toaùn tröôùc thueá naêm 2006 laø 1.367.198.026 ñoàng, naêm 2005 laø 958.521.307 ñoàng, taêng 408.676.719 ñoàng, hay taêng 42,64%. Nguyeân nhaân laø do coâng ty ñaõ tieát kieäm ñöôïc khaù nhieàu chi phí baùn haøng, chi phí quaûn lyù doanh nghieäp, chi phí taøi chính. Töø nhöõng nhaân toá treân ñaõ laøm cho lôïi nhuaän sau thueá thu nhaäp doanh nghieäp taêng qua töøng naêm.

Nhö vaäy, qua phaân tích keát quaû kinh doanh trong 2 naêm, ta thaáy keát quaû kinh doanh cuûa coâng ty ngaøy caøng taêng vaø ñieàu naøy seõ laø cô sôû goùp phaàn naâng cao hieäu quaû kinh doanh cuûa coâng ty. 2.2.2 Nhöõng thuaän lôïi, khoù khaên vaø phöông höôùng phaùt trieån Coâng ty Quaûn lyù vaø Söûa chöõa ñöôøng boä Khaùnh Hoøa trong thôøi gian tôùi. 2.2.2.1 Thuaän lôïi. Ñieàu kieän töï nhieân ñoùng vai troø khoâng nhoû ñoái vôùi caùc coâng trình xaây laép cuûa coâng ty, nguoàn taøi nguyeân ñaõ cung caáp cho ngaønh moät tröõ löôïng lôùn veà nguyeân vaät lieäu. Vôùi moät löïc löôïng caùn boä quaûn lyù daày daïn kinh nghieäm, gaén boù vôùi coâng ty nhieàu naêm vaø ñoäi nguõ coâng nhaân khaù laønh ngheà ñaõ goùp phaàn khoâgn nhoû vaøo söï taêng tröôûng cuûa coâng ty trong nhöõng naêm qua. Nguoàn lao ñoäng phuïc vuï taïi coâng trình laø löïc löôïng lao ñoäng taïi ñòa phöông coù coâng trình vaø moät soá lao ñoäng khaùc taïi tænh Khaùnh Hoøa ñaõ aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán hoïat ñoäng SXKD cuûa coâng ty. Cho tôùi thôøi ñieåm naøy coâng ty raát ít gaëp khoù khaên trong vieäc tuyeån duïng lao ñoäng vaøo laøm vieäc cho taát caùc ñoäi saûn xuaát nhöng vaãn chöa coù nhieàu lao ñoäng coù kyõ thuaät cao. Luaät doanh nghieäp vaø caùc cô cheá chính saùch môû cöûa cuûa Ñaûng nhaø nöôùc ñaõ taïo moâi tröôøng thuaän lôïi cho caùc doanh nghieäp hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh. Coâng ty nhaän ñöôïc söï hôïp taùc giuùp ñôõ cuûa caùc ñoái taùc chuû ñaàu tö, caùc ngaân haøng, chính quyeàn ñaïi phöông nôi ñôn vò thi coâng. Boä maùy toå chöùc coâng ty vaø döï aùn ñaõ töøng böôùc ñi vaøo oån ñònh, ñoäi nguõ caùn boä nhaân vieân coù kinh nghieäm, trình ñoä chuyeân moân toát, traùch nhieäm coâng vieäc cao, ñoaøn keát vaø taâm huyeát gaén boù söï nghieäp phaùt trieån coâng ty. 2.2.2.2.Khoù khaên. - Hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh xaây laép, luoân phuï thuoäc vaøo caùc coâng trình, khi coù coâng trình thì vieäc saûn xuaát môùi tieán haønh ñöôïc vaø noù phuï thuoäc vaøo giaù trò cuûa töøng coâng trình. - Saûn xuaát dieãn ra ngoaøi trôøi neân phuï thuoäc raát nhieàu vaøo ñieàu kieän töï nhieân, maø thôøi gian thi coâng daøi ngaøy neân gaëp khoâng ít trôû ngaïi . - Thò tröôøng giaù caû nhieàu bieán ñoäng, laõi suaát vay ngaân haøng vaø chi phí ñaàu vaøo khaùc ñoàng loaït taêng cao.

- Caùc döï aùn thi coâng caàu, ñöôøng gaëp nhieàu khoù khaên trong coâng taùc giaûi phoùng maët baèng, vaän chuyeån vaät lieäu aûnh höôûng ñeán tieán ñoä thi coâng. - Tình traïng chaäm thanh toaùn cuûa caùc chuû ñaàu tö laøm thieáu voán löu ñoäng maëc duø coâng trình ñaõ hoaøn thaønh vaø baøn giao ñuùng thoaøi haïn. - Chi phí phuï tuøng söûa chöõa maùy moùc coøn haïn cheá . - Caùc döï aùn coøn xaûy ra troäm caép, thaát thoaùt vaät tö. 2.2.2.3.Phöông höôùng phaùt trieån coâng ty trong thôøi gian tôùi. Tình hình xaõ hoäi naêm 2006 coù nhieàu thay ñoåi lôùn, coù 2 xu höôùng hoäi nhaäp laø AFTA vaø WTO. Ñeå thöïc hieän nhieäm vuï giai ñoaïn môùi, Ñaûng vaø Chính phuû seõ coù chuû tröông chính saùch môùi thoâng thoaùng hô , phaùt huy toái ña moïi nguoàn löïc xaõ hoäiñeå chuaån bò chuyeån sang quaù trình hoäi nhaäp kinh doanh toaøn caàu. Thò tröôøng ngaøy moät soâi ñoäng, ñoù laø ñieàu kieän thuaän lôïi nhöng keøm theo laø söï caïnh tranh khoác lieät caùc doanh nghieäp trong thôøi gian tôùi. Tröôùc tình hình ñoù coâng ty chuùng ta phaûi laøm gì? Nhieäm vuï chieán löôïc coâng ty naêm 2007" Phaùt huy noäi löïc , ñoåi môùi, hoäi nhaäp,vaø phaùt trieån" ñöôïc xaùc ñònh nhö sau a. Coâng taùc toå chöùc vaø quaûn lyù. - Coâng taùc phaùp lyù vaø chuyeån ñoåi doanh nghieäp: Coå phaàn hoaù, baùn ñaáu giaù coå phaàn ra thò tröôøng. - Coâng taùc keá hoaïch: Ñaùnh giaù vaø xaây döïng keá hoaïch SXKD saùt vôùi ñieàu kieän thöïc teá töø ñoù xaây döïng keá hoaïch taøi chính ñaûm baûo voán kinh doanh, döï truø vaät tö theo nhu caàu saûn xuaát. - Coâng taùc ñieàu haønh: quaûn lyù döï aùn taïo söï töï chuû töï löïc töï chòu traùch nhieäm trong caùc hoaït ñoäng taïi ñôn vò mình. - Coâng taùc nhaân söï vaø tieàn löông: Hoaøn thieän quy cheá tieàn löông vaø thöôûng cho boä phaän tröïc tieáp saûn xuaát . - Coâng taùc trang thieát bò: thieát bò thi coâng laø coâng cuï quan troïng trong vieäc taïo ra saûn löôïng hieäu quaû doanh nghieäp, baûo döôõng vaø ñaàu tö söûa chöõa thieát bò phaûi coù söï giaùm saùt vaø kieåm tra thöôøng xuyeân. boä: b. Coâng taùc quaûn lyù, khai thaùc, söõa chöõa ñöôøng

Xaùc ñònh ñaây laø nhieäm vuï chính trò cuûa DN trong thöïc hieän nhieäm vuï ñöôïc giao. Coâng ty phaûi thöïc hieän:

Quaûn lyù duy tu baûo döôõng heä thoáng caàu ñöôøng treân 2 quoác loï 1A vaø 26 ñaûm baûo luoân thoâng suoát, an toaøn vaø eâm thuaän. Haønh lang ñöôøng boä an toaøn, giao thoâng giöõ vöõng. Tieáp tuïc thöïc hieän giao khoaùn SCTX ñeán taän ngöôøi lao ñoäng taïi 03 haït coøn laïi: Vaïn Ninh, Ninh Hoøa vaø Nha Trang. Caàn nghieân cöùu, söõa ñoåi cho phuø hôïp vôùi töøng ñaëc ñieåm cuûa ñôn vò vaø chuû tröông cuûa khu. Trieån khai nguoàn kinh phí haïn möùc ñöôïc giao haøng naêm cho coâng taùc quaûn lyù, SCÑB, phaân khai vaø toå chöùc thöïc hieän vaø ñaûm baûo chính xaùc, kòp thôøi tieát kieäm, haäu quaû. Laäp phöông aùn phoøng choáng baõo luõ, laäp keá hoaïch boài döôõng, taäp huaán cho caùc Haït tröôûng, tuaàn tra, ñöôøng boä veà chöùc naêng, nhieäm vuï, quyeàn haïn trong coâng taùc QLÑB. Chaán chænh kòp thôøi caùc Haït quaûn lyù yeáu keùm trong caùc maët hoaït ñoäng. c. Coâng taùc saûn xuaát kinh doanh: Vôùi muïc tieâu: khai thaùc heát naêng löïc cuù coâng ty, giaûi quyeát ñuû vieäc laøm cho ngöôøi lao ñoäng. Phaûi ñaït ñöôïc lôïi nhuaän ngaøy caøng cao, uy tín cuûa Doanh nghieäp ngaøy caøng lôùn maïnh. Moãi caù nhaân, taäp theå trong ñôn vò phaûi ñöôïc gaén vôùi traùch nhieäm vaø quyeán lôïi cuï theå treân keát quaû saûn xuaát kinh doanh ñeå ngaøy caøng gaén boù vôùi ñôn vò. Thöïc hieän nghieâm tuùc chuû tröông “03 Khoâng” maø boä tröôûng ñaõ chæ thò: khoâng boû thaàu giaù thaáp baát hôïp lyù, khoâng thi coâng nhöõng coâng trình khoâng roõ nguoàn voán hoaïch chöa coù keá hoaïch voán ñöôïc caáp coù thaåm quyeàn pheâ duyeät, khoâng ñaàu tö mua saém thieát bò traøng lan, keùm hieäu quaû” Töøng boä phaän trong khaâu toå chöùc saûn xuaát kinh doanh phaûi thaät söï gaén keát phoái hôïp nhòp nhaøng. Ñöa ra caùc giaûi phaùp thaùo gôõ kòp thoøi, phaân tích ñaùnh giaù ngay hieäu quaû thöïc hieän ñeå ñieàu chænh cho phuø hôïp. Ñaëc bieát caàn quan taâm: Coâng taùc taøi chính – keá toaùn: Phaûi phaùn aùnh kòp thôøi keát quaû saûn xuaát kinh doanh trong töøng thôøi kyø qua caùc nghieäp vuï keá toaùn ñaûm baûo chính xaùc. Coângtaùc quaûn lyù kyõ thuaät – chaát löôïng: phaûi xaùc ñònh “chaát löôïng cuûa coâng trình, saûn phaåm laø uy tín, laø thöông hieäu cuûa Coâng ty, chuùng ta phaûi coù yù thöùc, traùch nhieäm xaây döïng chính saùch chaát löôïngvaø traùch nhieäm ñeán cuøng ñoái vôùi saûn phaåm laøm ra” d. Coâng taùc thöïc hieän cheá ñoä chính saùch vaø xaõ hoäi: Thöïc hieän cheá ñoä tieàn löông , trieån khai thöïc hieän chuyeå xeáp löông môùi cho caùn boä coâng nhaân vieân theo ñuùng chuû tröông cuûa nhaø nöôùc. Thöùc hieän phöông aùn traû löông môùi ñoái

vôùi hoaït ñoäng quaûn lyù, saûn xuaát kinh doanh cuûa coâng ty. Thöïc hieän cheá ñoä giao khoaùn, giaûi quyeát löông kòp thôøi cho ngöôøi lao ñoäng. Thöïc hieän toát ñaày ñuû caùc cheá ñoä chính xaùch cho ngöôøi lao ñoängñoùng BHXH, BHYT, BHSM, keá hoaïch baûo hieåm lao ñoäng. Giaûi quyeát toát cheá ñoä nghæ höu, nghæ maát söùc, thoâi vieäc, oám ñau, thai saûn… theo höôùng coù lôïi cho ngöôøi lao ñoäng. Phaùt huy truyeàn thoáng “Uoáng nöôùc nhôù nguoàn, laù laønh ñuøm laù raùch” coâng ty lieân tuïc phaùt ñoäng ñeå thöïc hieän toát caùc chính saùch xaõ hoäi, öu tieân quan taâm ñeán coâng nhaân lao ñoäng ngheøo cuûa ñôn vò. Phaûi kieåm tra vaø thay môùi caùc coâng cuï baûo hoä lao ñoäng cho coâng nhaân saùn xuaát ñeå giaûm toái ña tai naïn lao ñoäng xay ra . e. Phong traøo thi ñua khen thöôûng: Nhaèm phaùt huy thaønh tích ñaõ ñaït ñöôïc qua caùc naêm, caàn tieáp tuïc naâng cao hieäu quaû phong traøo thi ñua yeáu nöôùc trong CBCNV – LÑ coâng ty vaø baùm vaøo caùc noäi dung thi ñua naêm 2006 cuûa cuïc ÑBVN, khu QLÑBVN ñaõ phaùt ñoäng. Vôùi muïc tieâu chung cuûa toaøn ngaønh GTVT laø “Kyû cöông – chaát löôïng – Hôïp taùc – An toaøn – Hieäu quaû” Coâng taùc söûa chöõa quaûn yù ñöôøng boä: giöõ ñöôøng luoân thoâng suaát, an toaøn vaø eâm thuaän, khoâng coù tai naïn giao thoâng xaûy ra do loãi cuûa quaûn lyù ñöôøng Ñaêng kyù coâng trình, saûn phaåm mang teân coâng trình chaøo möøng kyû nieäm caùc ngaøy leã lôùn trong naêm 2006. Ñaêng kyù caùc danh hieäu thi ñua caù nhaân, taäp theå ngay töø ñaàu naêm vaø phaán ñaáu ñaït caù danh hieän lao ñoäng gioûi, xuaát saéc, chieán só thi ñua caùc caáp cao hôn so vôùi naêm 2005. f. Xaây döïng cuûng coá caùc toå chöùc ñoaøn theå: Toå chöùc Ñaûng: tieáp tuïc cuûng coá toå chöùc Ñaûng töø coâng ty ñeán cô sôû saûn xuaát, giôùi thieäu, boài döôõng phaùt trieån ñaûng vieân môùi. Toå chöùc Coâng ñoaøn: tham gia coù hieäu quaû caøng toát chính quyeàn trong caùc maët: toå chöùc, quaûn lyù saûn xuaát kinh doanh, thöïc hieän caùc cheá ñoä chính saùch cho ngöôøi lao ñoäng. Toå chöùc Ñoaøn vieân thanh nieân: vaän ñoäng löïc löôïng thanh nieân tham gia toát caùc phong traøo thi ñua. Taäp trung vaøo lónh vöïc khoa hoïc kyõ thuaät coâng ngheä, phong traøo saùng kieán. Phaán ñaáu ñaït vöõng maïnh. 2.2. THÖÏC TRAÏNG COÂNG TAÙC KEÁ TOAÙN VOÁN BAÈNG TIEÀN TAÏI COÂNG TY QUAÛN LYÙ VAØ SÖÛA CHÖÕA ÑÖÔØNG BOÄ KHAÙNH HOØA:

2.2.1. Toå chöùc boä maùy keá toaùn vaø hình thöùc aùp duïng keá toaùn taïi coâng ty . 2.2.1.1. Cô caáu toå chöùc boä maùy keá toaùn cuûa coâng ty. Keá toaùn tröôûng

Keá toaùn giaù thaønh, vaät tö, TSCÑ Sô ñoà 5:

Keá toaùn toång hôïp, haønh chính söï nghieäp

Thuû quyõ – Tieàn löông

TOÅ CHÖÙC BOÄ MAÙY KEÁ TOAÙN

Thuyeát minh sô ñoà: - Keá toaùn tröôûng ( Tröôûng phoøng) : coù nhieäm vuï toå chöùc coâng taùc keá toaùn phuø hôïp vôùi toå chöùc coâng taùc keá toaùn taïi coâng ty , toå chöùc , vaän haønh vaø chæ ñaïo coâng vieäc , nghieäp vuï töøng nhaân vieân keá toaùn, laø ngöôøi chòu traùch nhieäm tröôùc ban giaùm ñoác veà baùo caùo taøi chính . - Keá toaùn toång hôïp ( phoù phoøng) : Theo doõi tình hình taïm öùng , hoaøn öùng caùc khoaûn phaûi thu , phaûi traû cho töøng ñoái töôïng chi tieát ,ñoàng thôøi phaûi coù traùch nhieäm toång hôïp caùc chöùng töø coù lieân quan vaøo soå caùi , laäp baùo caùo, nhaän xeùt vaø phaân tích tình hình thöïc hieän keá hoaïch. - Keá toaùn giaù thaønh , vaät tö , TSCÑ : Theo doõi tình hình taêng giaûm TSCÑ , tính khaáu hao, phaân boå khaáu hao.Tình hình nhaäp xuaát toàn ,söû duïng vaät tö coâng trình , thueá phaûi noäp… - Keá toaùn tieàn löông, thuû quyõ : Tình hình thu chi caùc khoaûn tieàn , taïm öùng , traû löông. Cuoái thaùng taäp hôïp chöùng töø laäp baùo caùo . 2.2.1.2.Hình thöùc coâng ty aùp duïng: a. Ñaëc ñieåm keá toaùn taïi coâng ty - Coâng ty aùp duïng nieân ñoä keá toaùn baét ñaàu töø ngaøy 01 thaùng 01 vaø keát thuùc vaøo ngaøy 31 thaùng12 haøng naêm. - Ñôn vò tieàn söû duïng trong keá toaùn laø ñoàng Vieät Nam( VND). - Coâng ty aùp duïng heä thoáng keá toaùn Vieät Nam ban haønh keøm theo quyeát ñònh soá 15/2006/QÑ- BTC ngaøy 20/03/2006 cuûa boä taøi chính. - Hình thöùc keá toaùn aùp duïng : chöùng töø ghi soå, keá toaùn treân maùy vi tính.

b. Caùc loaïi chöùng töø , soå saùch söû duïng :  Chöùng töø söû duïng: Phieáu thu, phieáu chi, hoaù ñôn, giaáy lónh tieàn maët, baûng chaám coâng, baûng thanh toaùn löông, caùc chöùng töø khaùc coù lieân quan . . . .  Soå saùch söû duïng: Caùc chöùng töø ghi soå, soå chi tieát, baûng toång hôïp chi tieát, soå caùi, soå quyõ tieàn maët, soå tieàn göûi ngaân haøng, soå ñaêng kyù chöùng töø ghi soå, caäp nhaäp soá lieäu treân maùy vi tính.  Phöông phaùp haøng toàn kho: Nhaäp tröôùc – Xuaát tröôùc  Phöông phaùp haïch toaùn: Kieåm keâ ñònh kyø  Phöông phaùp tính thueá: GTGT khaáu tröø. c. Nhaän xeùt : Nhìn chung heä thoáng chöùng töø toå chöùc hôïp phaùp, hôïp leä, tuaân thuû caùc nguyeân taéc veà cheá ñoä chöùng töø. ty . 2.2.1.3. Vaøi neùt veà tình hình keá toaùn maùy taïi coâng Chöùng töø goác

Maùy Soå quyõ

Baûng toång hôïp chöùng töø

Soå hoaëc theû keá toaùn chi

Soå ñang kyù chöùng töø ghi soå

Chöùng töø ghi soå Soå Caùi Baûng caân ñoái soá phaùt sinh BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH

Baûng toång hôïp chi tieát

MAÙY

Sô ñoà 8:

SÔ ÑOÀ QUY TRÌNH HAÏCH TOAÙN TREÂN

Ghi chuù: : Ghi haøng thaùng hoaëc ñònh kyø : Quan heä ñoái chieáu : Ghi cuoái thaùng 2.2.1.4. Thuyeát minh sô ñoà: Haøng ngaøy keá toaùn vieân phuï traùch töøng phaàn haønh caên cöù vaøo chöùng töø goác ñaõ kieåm tra nhaäp vaøo maùy vaø laäp caùc chöùng töø ghi soå. Ñoái vôùi nhöõng nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh thöôøng xuyeân, chöùng töø goác sau khi ñöôïc kieåm tra, ñöôïc ghi vaøo baûng toång hôïp chöùng töø goác. Cuoái thaùng hoaëc ñònh kyø caên cöù vaøo caùc chöùng töø goác ñeå laäp caùc chöùng töø ghi soå.Chöùng töø ghi soå sau khi ñöôïc laäp xong ñöôïc chuyeån tôùi keá toaùn tröôûng kyù duyeät roài chuyeån cho boä phaän keá toaùn toång hôïp vôùi ñaày ñuû chöùng töø goác keøm theo.Boä phaän naøy ghi soå ñaêng kyù chöùng töø ghi soå vaø ghi vaøo soå caùi. Cuoái thaùng khoaù soå tìm ra toång soá tieàn cuûa caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh trong thaùng treân soå ñaêng kyù chöùng töø ghi soå vaø toång soá phaùt sinh nôï, toång soá phaùt sinh coù cuûa töøng taøi khoaûn treân soå caùi. Tieáp ñoù caên cöù vaøo soå caùi laäp baûng caân ñoái soá phaùt sinh cuûa caùc taøi khoaûn toång hôïp. Toång soá phaùt sinh nôï vaø toång soá phaùt sinh coù cuûa taát caû caùc taøi khoaûn toång hôïp treân baûng caân ñoái soá phaùt sinh phaùi khôùp vôùi nhau vaø khôùp vôùi toång soá tieàn cuûa soå ñaêng kyù chöùng töø ghi soå. Toång soá dö nôï vaø toång soá dö coù cuûa caùc taøi khoaûn treân baûng caân ñoái soá phaùt sinh phaûi khôùp nhau vaø soá dö taøi khoaûn treân baûng caân ñoái soá phaùt sinh phaûi khôùp vôùi soá dö cuûa taøi khoaûn töông öùng treân baûng toång hôïp chi tieát cuûa phaàn keá toaùn chi tieát. Sau khi kieåm tra ñoái chieáu khôùp vôùi soá lieäu treân. Baûng caân ñoái soá phaùt sinh ñöôïc söû duïng ñeå laäp baûng caân ñoái keá toaùn vaø caùc baùo bieåu keá toaùn khaùc. Ñoái vôùi taøi khoaûn coù môû soå hoaëch theû keá toaùn chi tieát thì chöùng töø goác sau khi söû duïng ñeå laäp chöùng töø ghi soå vaø ghi vaøo caùc soå keá toaùn toång hôïp, ñöôïc chuyeån leân caùc boä phaän keá toaùn chi tieát coù lieân quan ñeå laøm caên cöù ghi vaøo caùc soå hoaïch theû chi tieát theo yeâu caàu cuûa töøng taøi khoaûn. Cuoái thaùng coäng caùc soå hoaëc theû chi tieát laäp caùc baûng toång hôïp chi tieát theo töøng taøi khoaûn toång hôïp ñeå ñoái chieáu vôùi soå caùi thoâng qua baûng caân ñoái soá phaùt sinh.

Caùc baûng toång hôïp chi tieát, sau khi kieåm tra ñoái chieáu caùc soá lieäu cuøng vôùi baûng caân ñoái soá phaùt sinh ñöôïc duøng laøm caên cöù ñeå laäp baùo caùo taøi chính. 2.4. KEÁ TOAÙN VOÁN TIEÀN MAËT: 2.4.1. Keá toaùn voán baèng tieàn maët taêng do. 2.4.1.1. Thu nôï khaùch haøng: a. Chöùng töø söû duïng - Chöùng töø söû duïng goàm: Hôïp ñoàng kinh teá, hoaù ñôn baùn haøng, phieáu thu, giaáy noäp tieàn + Hôïp ñoàng kinh teá: goàm 4 baûng , phía coâng ty giöõ 2 baûng, hôïp ñoàng naøy do phía coâng ty laäp, phaûi coù chöõa kyù cuûa 2 beân vaø ñaày ñuû noäi dung ñeå quaù trình mua baùn tieán haønh deã daøng vaø thuaän lôïi hôn. + Hoaù ñôn baùn haøng: do phoøng vaät tö laäp, goàm 3 lieân, lieân 1 ñeå löu, lieân 2 giao cho khaùch haøng vaø lieân coøn laïi duøng ñeå thanh toaùn. Phoøng vaät tö seõ chuyeån lieân 3 cho phoøng keá toaùn(keá toaùn vaät tö vaø keá toaùn thanh toaùn) ñeå theo doõi, keá toaùn seõ caên cöù löu vaøo maùy theo doõi soå chi tieát vaø soå caùi taøi khoaûn coù lieân quan. + Phieáu thu: goàm 3 lieân, do coâng ty aùp duïnh hình thöùc keá toaùn maùy neân khi tieán haønh thu tieàn, keá toaùn thanh toaùn chæ in 2 lieân: 1 lieân giao cho ngöôøi noäp tieàn, 1 lieân ñeå luaân chuyeån noäi boä. Phieáu thu phaûi coù ñaàu ñuû chöõ kyù cuûa keá toaùn tröôûng, thuû tröôûng ñôn vò, keá toaùn thanh toaùn, thuû quyõ vaø ngöôøi noäp tieàn. Sau khi thuû quyõ caên cöù vaøo phieáu thu ñeå thu tieàn, ghi vaøo soå quyõ thì seõ giao phieáu thu laïi cho keá toaùn thanh toaùn ñeå theo doõi soå chi tieát vaø soá caùi. + Giaáy noäp tieàn: goàm 1 tôø do ngöôøi noäp tieàn laäp, ghi ñuùng soá tieàn phaûi noäp treân hoùa ñôn vaø noäi dung noäp. b. Taøi khoaûn söû duïng Taøi khoaûn 111 Tieàn maët 1111 Tieàn maët VNÑ Taøi khoaûn 131 Phaûi thu khaùch haøng. c. Quy trình luaân chuyeån chöùng töø Soå chi tieát: 1111, 131 Hôïp ñoàng kinh teá, hoùa ñôn baùn haøng  Phieáu thu  Keá toaùn Soá caùi: 1111, 131 1: Caên cöù vaøo hôïp ñoàng kinh teá, hoaù ñôn baùn haøng vaø giaáy noäp tieàn, keá toaùn thanh toaùn laäp phieáu thu, kyù trình leân keá toaùn tröôûng vaø giaùm ñoác kyù. Sau ñoù chuyeån cho thuû quyõ vaø thuû quyõ caên cöù vaøo phieáu ñeå thu tieàn.

US/2006N 0084813

2: Sau khi thuû quyõ thu tieàn, nhaäp quyõ tieàn maët, theo doõi soå quyõ. Cuoái ngaøy thuû quyõ seõ chuyeån giao toaøn boä phieáu thu cho keá toaùn thanh toaùn ñeå taäp hôïp laïi theo doõi soå chi tieát vaø soå caùi. d. Ñònh khoaûn Caên cöù vaøo CTGS soá 10/03 ngaøy 30/9/2006 ta ñònh khoaûn nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh. HOÙA ÑÔN Maãu soá: Nôï TK 1111 93.865.470 01 GTKT-3LL Coù TK 131 93.865.470 GIAÙ TRÒ GIA TAÊNG e. Sô ñoà chöõ T 131
Lieân3: Noäi boä

1111

Ngaøy 05 thaùng 09 naêm 2006 Ñôn vò baùn haøng: Thu nôï khaùch haøng Coâng ty QL vaø SC Ñöôøng boä Khaùnh Hoøa

93. 865. 470

Ñòa chæ: 01 Phan Boäi Chaâu Soá Taøi khoaûn: 7301.0101H f. Soå saùch minh hoïa Ñieän thoaïi: 058.815.672 - MST: 4200237853 Hoï teân ngöôøi mua haøng: Nguyeãn T.Thuyø Dung Teân ñôn vò: Coâng ty TNHH Xaây döïng Kieân Myõ Soá taøi khoaûn: Hình thöùc thanh toaùn: Tieàn maët MS: 4200521938 ST T A 01 02 Teân haøng hoùa, dòch vuï B Ñaù 2x4 Ñaù 3x8 Ñôn vò tính C 3 M M3 Soá löôïng 1 52 39 Ñôn giaù 2 71.429 112.787 Thaønh tieàn 3=1x2 3.714.308 4.398.692

Coäng tieàn haøng: 8.113.000 Thueá suaát GTGT: 427.000 5% Tieàn thueá GTGT:

Toång coäng tieàn thanh toaùn: 8.540.000 Soá tieàn vieát baèng chöõ: Taùm trieäu naêm traêm boán möôi ngaøn ñoàng ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Ngöôøi mua haøng Ngöôøi baùn haøng

Ñôn vò: Coâng ty QL vaø SC ñöôøng boä KH Maãu soá: 01-TT Ñòa chæ: 01 Phan Boäi Chaâu – TP. Nha Trang haønh theo QÑ soá Maõu soá thueá: 4200237853 TC/QÑ/CÑKT ngaøy 5 cuûa Boä Taøi Chính

Ban 1141 1/11/199

Khu Quaûn Lyù Ñöôøng Boä 5 Soá CT: 578 Coâng Ty Quaûn Lyù Vaø Söõa Chöõa Ñöôøng Boä 2006 Ngaøy 5 thaùng 09 naêm Khaùnh Hoøa coù: 131 8.540.000 Ngöôøi teân ngöôøi Hoï vaø noäp tieàn: noäp Nguyeãn Thò Thuyø Dung tieàn: Nguyeãn Thò Thuyø Dung chæ: Phoøng TNHH Ñòa chæ (ñôn vò): Coâng tyKHVT xaây döïng Kieân Myõ Veà khoaûn: Noäp tieán baùn ñaù 2x4, ñaù 3x8 Lyù do noäp tieàn: Traû tieàn mua ñaù 2x4, ñaù 3x8 tieàn: Soá tieàn noäp: 8.540.000 VNÑ VNÑ , 8.540.000 Baèng chöõ: Taùm trieäu Taùm trieäu naêm traêm boán möôi ngaøn ñoàng naêm Baèng boán möôi ngaøn ñoàng. traêm chöõ: Keøm theo: …………………..chöùng töø goác Ñaõ nhaän ñuû soá tieàn (vieát baèng chöõ): Taùm trieäu naêm traêm09 Nha Trang, ngaøy 05 thaùng boán möôi ngaøn ñoàng naêm 2006 Ngöôøi noäp tieàn Ngaøy 05 thaùng 09 naêm 2006 Nguyeãn Thò Thuyø Dung

PHIEÁU THU

GIAÁY NOÄP TIEÀN

TK ghi nôï: 1111 TK ghi

chi.

2.4.1.2. Thu do taïm öùng: a. Chöùng töø söû duïng - Chöùng töø söû duïng goàm: Giaáy ñeà nghò taïm öùng, Phieáu

+ Giaáy ñeà nghò taïm öùng: Goám 1 tôø do ngöôøi taïm öùng laäp, treân giaáy naøy ngöôøi xin taïm öùng phaûi ghi ñaày ñuû lyù do taïm öùng, sau ñoù trình cho keá toaùn tröôûng xeùt duyeät. Khi keá toaùn tröôûng ñoàng yù vaø kyù duyeät, keá toaùn thanh toaùn seõ laäp phieáu chi, chuyeån cho thuû quyõ tieán haønh thu tieàn. + Phieáu chi: goàm 2 lieân, do keá toaùn thanh toaùn laäp. Vì coâng ty aùp duïng hình thöùc keá toaùn maùy neân keá toaùn thanh toaùn chæ caàn in ra 1 lieân cho thuû quyõ ñeå laøm caên cöù thu tieàn, ñoàng thôøi ñeå theo doõi soå chi tieát vaø soå caùi taøi khoaûn lieân quan. b. Taøi khoaûn söû duïng Taøi khoaûn 111 Tieàn maët 1111 Tieàn maët VNÑ Taøi khoaûn 141 Taïm öùng 1411 Taïm öùng löông 1413 Taïm öùng thi coâng coâng trình 1418 Taïm öùng khaùc 14181 Taïm öùng quyõ töông trôï 14182 Taïm öùng khaùc c. Quy trình luaân chuyeån chöùng töø Soå chi

tieát: 1111, 141 Giaáy ñeà nghò taïm öùng + Phieáu chi  Phieáu thu  Keá toaùn Soå caùi 1111, 141

1: Khi ngöôøi taïm öùng muoán hoaøn traû laïi soá tieàn hoaøn öùng thì phaûi vieát giaáy noäp tieàn ghi roõ noäi dung traû taïm öùng theo phieáu chi ñaõ taïm öùng, sau ñoù noäp cho keá toaùn thanh toaùn. Keá toaùn thanh toaùn sau khi kieåm tra laäp phieáu thu chuyeån cho thuû quyõ thu tieàn. 2: Thuû quyõ khi thu tieàn, nhaäp quyõ tieàn maët, ghi vaøo soå quyõ. Vaø seõ chuyeån caùc chöùng töø goác laïi cho keá toaùn thanh toaùn ñeå theo doõi soå chi tieát vaø soå caùi taøi khoaûn d. Ñònh khoaûn Caên cöù vaøo CTGS soá 10/03 ngaøy 30/9/2006 ta ñònh khoaûn nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh. Nôï TK 1111 315. 897.640 Coù TK 1411 209.500.000 Coù TK 1413 50.000.000 Coù TK 14181 7.603.640 Coù TK 14182 48.794.000 e. Sô ñoà chöõ T 1411 Thu taïm öùng löôn T9/2006 209.500.000 1413 Thu TÖ thi coâng coâng trình 50.000.000 14181 1111

Khu Quaûn Lyù Ñöôøng Boä 5 Thu TÖ caù nhaân töø Quyõ T.Trôï Maãu soá: 02-TM 7.603.640 Coâng Ty QLvaø SC Ñöôøng Boä Khaùnh Hoøa

GIAÁY ÑEÀ NGHÒ TAÏM ÖÙNG
14182
Soá: …………………………… Thu taïm öùng khaùc T9/2006 Toâi teân laø: Nguyeãn Nhaäm 48.794.000 Ñôn vò: Phoøng kyõ thuaät Ñeà nghò oâng: f. Soå saùch minh hoïa Cho nhaän soá tieàn (vieát baèng chöõ): Baûy trieäu ñoàng chaün. Lyù do söû duïng: Ñi coâng taùc duyeät hoà sô thieát keá Thôøi haïn thanh toaùn:15/10/2006 Nha Trang, ngaøy 30 thaùng 09 naêm 2006 Giaùm ñoác Keá toaùn tröôûng Ngöôøi xin taïm öùng

Ñôn vò: Coâng ty QL vaø SC ñöôøng boä KH Maãu soá: 02-TT Ñòa chæ: 01 Phan Boäi Chaâu – TP. Nha Trang haønh theo QÑ soá Maõu soá thueá: 4200237853 TC/QÑ/CÑKT ngaøy 5 cuûa Boä Taøi Chính

Ban 1141 1/11/199

Soá CT: 1011

PHIEÁU CHI
Ngaøy 30 thaùng 09 naêm 2006 TK ghi coù: 1111 TK ghi nôï:

14102 7.000.000 Ngöôøi nhaän tieàn: Nguyeãn Nhaäm Ñòa chæ: Phoøng KHVT Veà khoaûn: Taïm öùng ñi coâng taùc Soá tieàn: 7.000.000 VNÑ Baèng chöõ: Baûy trieäu ñoàng chaün Keøm theo: ………1………..chöùng töø goác Ñaõ nhaän ñuû soá tieàn (vieát baèng chöõ): Baûy trieäu ñoàng chaün Ngaøy 30 thaùng 09 naêm 20062.4.1.3. Ruùt tieàn göûi ngaân haøng nhaäp quyõ tieàn

maët: a. Chöùng töø söû duïng - Chöùng töø söû duïng: Seùc, Giaáy noäp tieàn, phieáu thu + Seùc: Do keá toaùn thanh toaùn laäp, sau ñoù trình cho keá toaùn tröôûng vaø giaùm ñoác kyù duyeät. Chöõ kyù cuûa keá toaùn tröôûng vaø giaùm ñoác phaûi ñuùng vôùi chöõ kyù ñaõ ñaêng kyù taïi ngaân haøng. b. Taøi khoaûn söû duïng

Taøi khoaûn 111 Tieàn maët 1111 Tieàn maët VNÑ Taøi khoaûn 112 Tieàn gôûi ngaân haøng 1121 Tieàn VNÑ gôûi ngaân haøng 1121KH Tieàn gôûi Ngaân haøng Ñaàu tö c. Quy trình luaân chuyeån chöùng töø

Soå chi tieát: 1111, 1121KH Seùc Ngaân haøng  Phieáu thu Keá toaùn 1121KH 1: Keá toaùn thanh toaùn sau khi trình tôø seùc cho keá toaùn tröôûng vaø giaùm ñoác kyù, sau ñoù ñem tôø seùc ñeán ngaân haøng ñaàu tö vaø phaùt trieån ñeå ruùt tieàn. 2: Ngaân haøng sau khi ñoái chieáu soá dö taøi khoaûn cuûa coâng ty taïi ngaân haøng vaø tính hôïp leä cuûa tôø seùc, neáu hôïp leä ngaân haøng seõ tieán haønh chi tieàn. Thuû quyõ caên cöù vaøo soá tieàn ñôn vò phaùt haønh seùc ruùt tieàn maët vieát giaáy noäp tieàn, ñoàng thôøi keá toaùn thanh toaùn laäp phieáu thu caên cöù vaøo giaáy noäp tieàn chuyeån cho thuû quyõ ñeå nhaäp quyõ. d. Ñònh khoaûn Caên cöù vaøo CTGS soá 10/03 ngaøy 30/9/2006 ta ñònh khoaûn nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh. Nôï TK 1111 50.000.000 Coù TK 1121KH 50.000.000 e. Sô ñoà chöõ T 1121KH Ruùt tieàn GNH nhaäp quyõ 50.000.0000 1111 Soå caùi TK: 111,

2.4.1.4. Thu caùc khoaûn phaûi thu khaùc (5% BHXH, 1% BHYT): a. Chöùng töø söû duïng - Chöùng töø söû duïng: Baûng toång hôïp caùc khoaûn phaûi thu, phieáu thu

+ Baûng toång hôïp caùc khoaûn phaûi thu: goàm 1 baûng do keá toaùn tieàn löông laäp laøm caên cöù ñeå thu tieàn hoaëc khaáu tröø vaøo löông cuûa caùn boä coâng nhaân vieân. b. Taøi khoaûn söû duïng Taøi khoaûn 111 Tieàn maët 1111 Tieàn maët VNÑ Taøi khoaûn 138 Phaûi thu khaùc 1381 Taøi saûn thieáu chôø xöû lyù 1381.2 Phaûi thu 5% BHXH 1381.3 Phaûi thu 1% BHYT c. Quy trình luaân chuyeån chöùng töø

Soå CT: 1111,13812,13813 Baûng toång hôïp caùc khoaûn phaûi thu Phieáu thu  Keá toaùn Soå caùi: 1111,13812,13813 1: Caên cöù vaøo baûng toång hôïp caùc khoaûn phaûi thu trình cho keá toaùn tröôûng kyù, sau ñoù keá toaùn thanh toaùn seõ laäp phieáu chuyeån cho thuû quyõ laøm caên cöù thu tieàn . 2: Thuû quyõ thu tieàn, nhaäp quyõ, ghi vaøo soå quyõ, sau ñoù chuyeån toaøn boä chöùng töø goác cho keá toaùn thanh toaùn theo doõi soå chi tieát vaø soå caùi taøi khoaûn 1111, 1381.2, 1381.3. Ñeán cuoái thaùng, keá toaùn thanh toaùn seõ trình phieáu thu cho keá toaùn tröôûng vaø giaùm ñoác kyù. d. Ñònh khoaûn Caên cöù vaøo CTGS soá 10/03 ngaøy 30/9/2006 ta ñònh khoaûn nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh. Nôï TK 1111 9.501.471 Coù TK 1381.2 4.367.685 Coù TK 1381.3 5.133.786 e. Sô ñoà chöõ T 1381.2 Thu 5% BHXH cuûa CBCNV 4.367.685 1381.3 Thu 1% BHYT cuûa CBCNV 1111

5.133.786 f. Soå saùch minh hoïa

BAÛNG TOÅNG HÔÏP CAÙC KHOAÛN PHAÛI THU (Trong tieàn löông thaùng 8/2006) S T T
1 2 3 4

Ñôn vò

Qua ân soá
31 7 3 4 188

Heä soá löôn g
86,5 8 11,2 2 6,66 6,86 408, 29

Kyø 1 thaùng 8/2006
8.400.00 0 1.200.00 0 400.000 500.000 34.500. 000

Taïm öùng caù nhaân
3.680.0 00 510.000

5% BHXH
906.99 117.81 0 69.930 91140

1% BHYT
1.101.03 0 141.372 83.916 109.368 5.133.7 86

Coän g

Cô quan Baûo veä Haït Vaïn Ninh 1 Haït Vaïn Ninh 2 Coäng

8.543.6 40

4.267. 620

Nha Trang, ngaøy 11 thaùng 9 naêm 2006 Toång hôïp thu

2.4.1.5. Thu do vöôït ñònh möùc cuûa coâng ty (ñieän, nöôùc, ñieän thoaïi): a. Chöùng töø söû duïng - Chöùng töø söû duïng: Hoaù ñôn GTGT, phieáu thu, bieân baûn giao khoaùn + Bieân baûn giao khoaùn: ñöôïc thoâng qua cuoäc hoïp ban giaùm ñoác, haïn möùc söû duïng cuûa töøng haït, ñoäi, phoøng ban, caù nhaân do giaùm ñoác quyeát ñònh b. Taøi khoaûn söû duïng Taøi khoaûn 111 Tieàn maët

1111 Tieàn maët VNÑ Taøi khoaûn 642 Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp c. Quy trình luaân chuyeån chöùng töø Soå CT: 1111,

642 Hoaù ñôn GTGT  Bieân baûn giao khoaùn Phieáu thu  Keá toaùn Soå caùi: 1111, 642 1: Caên cöù vaøo hoùa ñôn GTGT do ngöôøi baùn göûi tôùi cho coâng ty, keá toaùn thanh toaùn seõ kieåm tra, ñoái chieáu vôùi bieân baûn giao khoaùn. 2: Neáu coù söï cheânh leäch, keá toaùn thanh toaùn seõ tính toaùn söï cheânh leäch vaø laäp phieáu thu trình cho keá toaùn tröôûng vaø giaùm ñoác kyù duyeät, sau ñoù chuyeån cho thuû quyõ thu tieàn. 3: Thuû quyõ sau khi thu tieàn, tieán haønh nhaäp quyõ, theo doõi soá quyõ. Sau ñoù chuyeån phieáu thu cho keá toaùn, thanh toaùn ñeå theo doõi soå chi tieát vaø soå caùi taøi khoaûn 1111, 642 d. Ñònh khoaûn Caên cöù vaøo CTGS soá 10/03 ngaøy 30/9/2006 ta ñònh khoaûn nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh. Nôï TK 1111 935.000 Coù TK 642 935.000 e. Sô ñoà chöõ T 642 Chi vöôït ñònh möùc 935.000 1111

2.4.1.6. Thu tieàn CBCNV nhaäp quyõ töông trôï: a. Chöùng töø söû duïng - Chöùng töø söû duïng: Baûng thanh toaùn caùc khoaûn phaûi thu, Phieáu thu b. Taøi khoaûn söû duïng Taøi khoaûn 111 Tieàn maët 1111 Tieàn maët VNÑ Taøi khoaûn 431 Quyõ khen thöôûng phuùc lôïi 4313 Quyõ töông trôï

c. Quy trình luaân chuyeån chöùng töø - Trình töï luaân chuyeån: Soå CT: 1111, 4313 Baûng thanh toaùn caùc khoaûn phaûi thu  Phieáu thu  Keá toaùn Soå caùi: 1111,4313 1: Caên cöù vaøo baûng thanh toaùn caùc khoaûn phaûi thu cöû töøng haït ñoäi, keá toaùn thanh toaùn laäp phieáu thu, trình cho keá toaùn tröôûng vaø giaùm ñoác kyù duyeät, sau ñoù chuyeån cbho thuû quyõ thu tieàn CBCNV hoaëc khaáu tröø vaøo löông. 2: Sau khi thuû quyõ ñaõ thanh toaùn, nhaäp quyõ, ghi vaøo soå quyõ, keá toaùn thanh toaùn seõ toång hôïp laïi caùc chöùng töø goác ñeå theo doõi soå chi tieát vaø soå caùi taøi khoaûn 1111, 4313 d. Ñònh khoaûn Caên cöù vaøo CTGS soá 10/03 ngaøy 30/9/2006 ta ñònh khoaûn nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh. Nôï TK 1111 3.570.000 Coù TK 4313 3.570.000 e. Sô ñoà chöõ T 4313 Thu tieàn nhaäp quyõ töông trôï 3.570.000 f. Soå saùch minh hoïa BAÛNG THANH TOAÙN CAÙC KHOAÛN PHAÛI THU (Trong tieàn löông thaùng 8/2006) S T T
1 2 1 4 1

1111

Hoï vaø teân

Soå soå Baûo hieå m
41960. . 41010 … 40100

Heä soá löôn g
3,53 1,58 1,55 1,4

Taïm öùng kyø 1
500.000 300.000 300.000 300.000

5% BHX H
37.06 5 16.59 0 16.27

Quyõ T.Trôï 4/200 6
30.000 30.000 30.000 30.000

Uûng hoä baõo luït
28.512 12.762 12.519 11.308

Coäng

Voõ T.Thaém Traàn Quoác Höng Leâ Thò Hoøa Nguyeãn V.

595.577 359.352 358.794 356.008

5

Duõng Coäng

… 41100 … 96,0 9 17.600. 000

5 14.70 0 994.4 55

1.740. 000

776.1 05

21.110.5 60

naêm 2006

Nha Trang, ngaøy 11 thaùng 9 Toång hôïp thu

2.4.1.7. Vay ngaén haïn ngaân haøng nhaäp quyõ tieàn maët: a. Chöùng töø söû duïng Chöùng töø söû duïng: Baûng keâ chöùng töø, giaáy ñeà mghò vay voán hôïp ñoàng tín duïng ngaén haïn, phieáu thu, giaáy lónh tieàn maët. + Baûng keâ chöùng töø, giaáy ñeà mghò vay voán, hôïp ñoàng tín duïng ngaén haïn: Moãi chöùng töø goàm 3 baûng, ngaân haøng giöõ 2 baûng, coâng ty giöõ 1 baûng vaø löu taïi phoøng keá toaùn. Caùc chöùng töø naøy phaûi coù ñaàu ñuû noäi dung vaø chöõ kyù cuûa giaùm ñoác vaø keá toaùn tröôûng ñeå laøm thuû tuïc xin vay voán. + Giaáy lónh tieàn maët: goàm 2 baûng, ngaân haøng giöõ 1 baûng, coâng ty giöõ 1 baûng vaø löu taïi phoøng keá toaùn. Giaáy lónh tieàn maët do keá toaùn thanh toaùn laäp. b. Taøi khoaûn söû duïng Taøi khoaûn 111 Tieàn maët 1111 Tieàn maët VNÑ Taøi khoaûn 311 Vay ngaén haïn 311KH Vay ngaén haïn ngaân haøng ñaàu tö. c. Quy trình luaân chuyeån chöùng töø - Trình töï luaân chuyeån Baûng keâ chöùng töø Giaáy ñeà nghò taïm öùng maëtPhieáu thu Hôïp ñoàng tín duïng ngaén haïn

Ngaân haøngGiaáy lónh tieàn Keá toaùn Soå CT Soå 1111,

caùi 311KH

1111, 311KH

1: Caên cöù vaøo thuû tuïc vay voán: baûng keâ chöùng töø, giaáy ñeà nghò taïm öùng, hôïp ñoàng tín duïng ngaén haïn, keá toaùn thanh toaùn ñem caùc chöùng töø ñeán ngaân haøng ñeå laøm thuû tuïc xin vay voán. 2: Sau khi ngaân haøng chaáp nhaän cho vay voán, thuû quyõ nhaän tieàn ñem veà coâng ty. Ñoàng thôøi keá toaùn thanh toaùn laäp giaáy lónh tieàn maët ñeå lónh tieàn maët veà coâng ty. Giaáy lónh tieàn maët phaûi coù ñaày ñuû chöõ kyù cuûa keá toaùn tröôûng vaø giaùm ñoác vaø ñöa cho ngaân haøng kyù duyeät. 3: Caên cöù vaøo giaáy lónh tieàn maët, keá toaùn thanh toaùn laäp phieáu thu ñeå thuû quyõ tieán haønh nhaäp quyõ tieàn maët vaø theo doõi soå quyõ. 4: Cuoái ngaøy keá toaùn thanh toaùn taäp hôïp toaøn boä chöùng töø goác ñeå theo doõi soå caùivaø soå chi tieát taøi khoaûn 1111, 311KH. d. Ñònh khoaûn Caên cöù vaøo phieáu thu soá 302/ÑT, 303/ÑT, 303/ÑT, 305/ÑT, ta ñònh khoaûn nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh. Nôï TK 1111 1.408.000.000 Coù TK 311KH 1.408.000.000

e. Sô ñoà chöõ T 311KH
GIAÁY ÑEÀ NGHÒ VAY VOÁN

1111

Kính göûi: Ngaân haøng ñaàu tö vaø phaùt trieån CN Khaùnh Hoøa Van ngaén haïn nhaäp QL vaø SC ñöôøng boä Teân khaùch haøng vay voán: Coâng ty quyõ TM 1.408.000.000 Khaùnh Hoøa Ñòa chæ: 01 Phan Boäi Chaâu - Nha Trang Ñieän thoaïi: 822091 Fax: 822091 Soá saùch minh hoïa: 7301.0101H taïi Ngaân haøng ñaàu tö vaø phaùt f. SoåTK: trieån CN Khaùnh Hoøa Hoï vaø teân ngöôøi ñaïi dieän vay voán: Tröông Thaønh Vieân, Chöùc vuï: Giaùm ñoác 1. Ñeà nghò chi nhaùn Ngaân haøng ñaàu tö vaø phaùt trieån Khaùnh Hoøa cho chuùng toâi vay soá tieàn laø: 1.408.000.000 ñoàng (Baèng chöõ: Moät tæ boán traêm linh taùm trieäu ñoàng chaün.) .. ..... ....... 2. Hình thöùc ñaûm baûo nghóa vuï hoaøn traû tieàn vay: .. ..... ....... 3. Hoà sô keøm theo: Giaáy lónh tieàn maët, Chöùng töø hoùa ñôn.

Nha Trang, ngaøy 11 thaùng 9 naêm 2006 voán Ñaïi dieän khaùh haøng vay (Hoï, teân, chöùc vuï, kyù teân,

Khu Quaûn Lyù Ñöôøng Boä V CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Coâng ty QL&SC Ñöôøng boä do – Haïnh phuùc Khaùnh Hoøa

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI Ñoäc laäp – Töï

BAÛNG KEÂ RUÙT VOÁN 03.0345 (Nhaän nôï vay)

Soá CT

Beân vay: Coâng ty QL vaø SC ñöôøng boä Khaùnh Hoøa Theo hôïp ñoàng tín duïng soá 01/2006/HÑTD ngaøy 1/9/2006 Ñeà nghò Ngaân haøng ñaàu tö vaø phaùt trieån CN Khaùnh Hoøa cho chuùng toâi ruùt soá tieàn vay laø 1.408.000.000 ñoàng Baèng chöõ: Moät tæ boán traêm linh taùm trieäu ñoàng chaün. Soá tieàn vay luõy keá ruùt theo HÑTD treân laø: 1.408.000.000 ñoàng (Baèng chöõ: Moät tæ boán traêm linh taùm trieäu ñoàng chaün.) Soá hieäu TK tieàn vay: 10090101A Ñeå thanh toaùn theo noäi dung döôùi ñaây ST NOÄI DUNG SOÁ HIEÄU SOÁ TIEÀN T CHÖÙNG TÖØ 1 Thueâ nhaân coâng UNC:01/TV 549.452.00 2 Mua vaät tö UNC:02/TV 64.250.148 1/

8 9

Mua xi maêng Mua ñaù Toång coäng

UNC:03/TV UNC:04/TV

129.454.545 48.481.000

1.408.000.0 00 Taøi lieäu lieân quan:UNC, giaáy lónh tieàn maët. NhaTrang, ngaøy 30/9/2006 Keá toaùn tröôûng Beân vay (Kyù) Giaùm ñoác (Kyù, hoï teân, ñoùng daáu) PHAÀN DUYEÄT CUÛA NGAÂN HAØNG (Tieàn vay ngaân haøng duyeät ñöôïc coi laø phaàn beân vay nhaän nôï vay chính thöùc cuûa moãi laàn ruùt voán) Ñoàng yù ñeå beân vay ñöôïc ruùt voán ñeå thanh toaùn theo baûng keâ vôùi toång soá tieàn laø 1.408.000.000 (Moät tæ boán traêm linh taùm trieäu ñoàng chaün) Thôøi haïn vay: 10 thaùng Caùn boä tín duïng ñoác (Kyù) Laõi suaát: 0,75%/thaùng Tröôûng phoøng tín duïng Giaùm (Kyù) (Kyù)

2.5.1. Keá toaùn voán baèng tieàn maët giaûm do. 2.5.1.1. Chi traû löông, tieàn aên ca cho CB CNV: a. Chöùng töø söû duïng - Chöùng töø söû duïng: baûng thanh toaùn tieàn löông caùn boä CNV, baûng toång hôïp thanh toaùn tieàn aên giöõa ca. + Baûng thanh toaùn tieàn löông caùn boä CNV: goàm 1 baûng do keá toaùn tieàn löông laäp ñeå caên cöù thanh toaùn löông caùn boä CNV. Cuoái thaùnh keá toaùn thanh toaùn trình cho keá toaùn tröôûng vaø giaùm ñoác kyù duyeät. + Baûng toång hôïp thanh toaùn tieàn aên giöõa ca: goàm 1 baûng do keá toaùn tieàn löông laäp, caên cöù vaøo baûng chaám coâng do phoøng toå chöùc chuyeån sang cuoái thaùnh keá toaùn tieàn löông tính toaùn, soá tieàn aên ca sau ñoù trình cho keá toaùn tröôûng vaø giaùm ñoác kyù. b. Taøi khoaûn söû duïng Taøi khoaûn 111 Tieàn maët 1111 Tieàn maët VNÑ Taøi khoaûn 334 Phaûi traû CNV 241 Xaây döïng cô baûn dôû dang 2411 Xaây döïng cô baûn dôû dang mua saém TSCÑ 2412 Xaây döïng cô baûn dôû dang 336 Phaûi traû noäi boä 3368 Phaûi traû noäi boä khaùc 623 Chi phí maùy thi coâng 6232 Chi phí maùy thi coâng chung 642 Chi phí QLDN c. Quy trình luaân chuyeån chöùng töø Baûng thanh toaùn tieàn löông caùn boä CNV 1111 Soå CT:

 Phieáu chiKeá toaùn 2411 Baûng toång hôïp thanh toaùn tieàn aên giöõa ca 334 6232 642 1: Caên cöù vaøo baûng toång hôïp thanh toaùn tieàn löông vaø baûng toång hôïp thanh toaùn tieàn aên giöõa ca do keá toaùn tieàn löông laäp, chuyeån cho keá toaùn thanh toaùn ñeå laäp phieáu chi, trình cho keá toaùn tröôûng vaø giaùm ñoác kyù, sau ñoù chuyeån cho thuû quyõ chi tieàn. 2: Thuû quyõ sau khi chi tieàn seõ theo doõi soå quyõ, sau ñoù chuyeån phieáu chi cho keá toaùn thanh toaùn ñeå theo doõi soå chi tieát vaø soå caùi taøi khoaûn: 1111, 2411, 2412, 334, 6232, 642 d. Ñònh khoaûn Caên cöù vaøo CTGS soá 10/03 ngaøy 30/9/2006 ta ñònh khoaûn nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh. + Nôï TK 334 263.463.873 Coù TK 1111 263.463.873 + Nôï TK 2411 363.000 Nôï TK 2412 156.000 Nôï TK 3368 3.000.000 Nôï TK 6232 9.574.757 Nôï TK 642 38.270.042 Coù TK 1111 51.363.799 e. Sô ñoà chöõ T 1111 Chi traû löông CBCN 263.463.873 1111 2411 334 Soå Caùi:

303.000 2412 156.000

Chi tieàn aên ca 3368 51.363.199 3.000.000

6232 9.574.757 642 38.270.042

2.5.1.2. Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp (vaên phoøng phaåm, tieáp khaùch, hoà sô döï thaàu) a. Chöùng töø söû duïng - Chöùng töø söû duïng: Hoaù ñôn baùn haøng, Phieáu chi + Hoaù ñôn baùn haøng: Do ngöôøi baùn laäp, goàm 3 lieân, ngöôøi baùn giao lieân 2 cho coâng ty, keá toaùn thanh toaùn nhaän ñöôïc hoùa ñôn baùn haøng seõ vieát phieáu chi trình cho keá toaùn tröôûng vaø giaùm ñoác kyù duyeät sau ñoù chuyeån cho thuû quyõ chi tieàn. b. Taøi khoaûn söû duïng Taøi khoaûn 111 Tieàn maët 1111 Tieàn maët VNÑ Taøi khoaûn 642 Chi phí QLDN c. Quy trình luaân chuyeån chöùng töø Soá chi tieát: 1111, 642 Hoaù ñôn baùn haøng  Phieáu chi  Keá toaùn Soå caùi: 1111, 642 1: Khi ngöôøi baùn giao hoùa ñôn baùn haøng, keá toaùn nhaän ñöôïc hoaù ñôn seõ tieán haønh tính toaùn, kieåm tra vaø laäp phieáu chi. Sau ñoù trình leân keá tröôûng kyù duyeät vaø chuyeån cho thuû quyõ tieán haønh chi tieàn. 2: Sau khi thuû quyõ chi tieàn, theo doõi soå quyõ seõ chuyeån phieáu chi laïi cho keá toaùn thanh toaùn ñeå keá toaùn thanh toaùn taäp hôïp chöùng töø goác, theo doõi soå chi tieát vaø soå caùi taøi khoaûn 1111, 642 d. Ñònh khoaûn Caên cöù vaøo CTGS soá 10/03 ngaøy 30/9/2006 ta ñònh khoaûn nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh. + Nôï TK 642 42.747.986

Coù TK 1111 e. Sô ñoà chöõ T 1111

42.747.986

642

Chi phí QLDN thaùng 9/2006 42.747.986 2.5.1.3. Chi taïm öùng (löông, thi coâng coâng trình, taïm öùng caù nhaân . . ) a. Chöùng töø söû duïng - Chöùng töø söû duïng: Giaáy ñeà nghò taïm öùng, Phieáu chi b. Taøi khoaûn söû duïng Taøi khoaûn 111 Tieàn maët 1111 Tieàn maët VNÑ Taøi khoaûn141 Taïm öùng 1411 Taïm öùng löông 1413 Taïm öùng thi coâng 1418 Taïm öùng khaùc 1418.1 Taïm öùng quyõ töông trôï 1418.2 Taïm öùng khaùc c. Quy trình luaân chuyeån chöùng töø Soá chi tieát: 1111, 1411, 1413 Giaáy ñeà nghò taïm öùng  Phieáu chi  Keá toaùn 1418.1, 1418.2 Soå caùi: 1: Caên cöù vaøo giaáy ñeà nghò taïm öùng do nguoàn taïm öùng trình cho keá toaùn tröôûng xeùt duyeät. Sau ñoù chuyeån cho keá toaùn thanh toaùn laäp phieáu chi, keá toaùn thanh toaùn phaûi trình phieáu chi cho keá toaùn tröôûng vaø giaùm ñoác kyù duyeät, sau ñoù chuyeån cho thuû quyõ chi tieàn. 2: Thuû quyõ sau khi chi tieàn, theo doõi soå quyõ môùi chuyeån phieáu chi laïi cho keá toaùn thanh toaùn theo doõi soå chi tieát vaø soá caùi taøi khoaûn 1111, 1411, 1418.1, 1418.2 d. Ñònh khoaûn Caên cöù vaøo CTGS soá 10/03 ngaøy 30/9/2006 ta ñònh khoaûn nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh. Nôï TK 1411 99.700.00 Nôï TK 1413 487.700.00 Nôï TK 1418.1 38.120.000 Nôï TK 1418.2 44.460.000 Coù TK 1111 669.980.000

e. Sô ñoà chöõ T

1111

99.700.000 1413 487.700.000

1411

Chi tieàn aên ca 14181 669.980.000 38.700.00 1418 2 44.460.000

2.5.1.4. Chi phí khaùc: a. Chöùng töø söû duïng - Chöùng töø söû duïng: Hôïp ñoàng kinh teá, hoaù ñôn baùn haøng, phieáu chi b. Taøi khoaûn söû duïng Taøi khoaûn 111 Tieàn maët 1111 Tieàn maët VNÑ Taøi khoaûn 331 Phaûi traû ngöôøi baùn 621 Chi phí NVL tröïc tieáp 622 Chi phí NC tröïc tieáp 623 Chi phí maùy thi coâng 627 Chi phí saûn xuaát chung. c. Quy trình luaân chuyeån chöùng töø Hôïp ñoàng kinh teá 1111, 331, 621 Soå chi tieát

Phieáu chi  Keá toaùn 623, 627 Hoaù ñôn baùn haøng Soå caùi

622,

1: Caên cöù vaøo hôïp ñoàng kinh teá, khi ñeán thôøi haïn thanh toaùn, keá toaùn thanh toaùn vaøo hoaù ñôn baùn haøng ñeå laäp phieáu chi, sau ñoù trình cho keá toaùn tröôûng vaø giaùm ñoác kyù duyeät. Cuoái cuøng chuyeån cho thuû quyõ chi tieàn. 2: Thuû quyõ sau khi chi tieàn, theo doõi soå quyõ vaø chuyeån cho phieáu chi laïi cho keá toaùn thanh toaùn ñeå toång hôïp chöùng töø goác ñeå theo doõi soå chi tieát vaø soå caùi taøi khoaûn: 1111, 331, 621, 622, 623, 627. d. Ñònh khoaûn Caên cöù vaøo CTGS soá 10/03 ngaøy 30/9/2006 ta ñònh khoaûn nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh. Nôï TK 331 484.715.430 Nôï TK 622 11.966.627 Nôï TK 623 1.256.984 Nôï TK 627 26.016.363 Coù TK 1111 523.955.404 e. Sô ñoà chöõ T 1111 (Phaûi traû ngöôøi baùn) 484.715.430 622 (CP thueâ nhaân coâng TT) 11.966.627 623 (Chi phí maùy thi coâng) 1.256.084 627 (Chi phí SXChung) 26.016.633 331

2.5.2. Soå saùch minh hoïa:

CHÖÙNG TÖØ GHI SOÅ
Thaùng 09 naêm 2006 Soá CTGS: 06/01 (ÑVT: ñoàng) Taøi khoaûn Trích yeáu Nôï 111 ghi Coù 131 141 1121 138 642 4313 311K H Coäng 93.865.470 315.897.640 50.000.000 9.501.471 935.000 3.570.000 1.408.000.0 00 1.881.79.5 81 Ngaøy 30 thaùng 09 naêm 2006 Keá toaùn ghi soå tröôûng ñôn vò (Kyù, hoï teân) hoï teân) (Kyù, hoï teân) (Kyù, Keá toaùn tröôûng Thuû

Soá Tieàn

Tieàn maët VNÑ Thu nôï khaùch haøng Thu do taïm öùng Ruùt TGNH nhaäp quyõ tieàn maët Thu caùc khoaûn 5% BHXH, 1% BHYT Thu do vöôït ñònh möùc (ñieän, nöôùc . . .) Thu tieàn CBCNV nhaäp quyõ töông trôï Vay ngaén haïn NH nhaäp quyõ

CHÖÙNG TÖØ GHI SOÁ
Thaùng 09 naêm 2006 Soá CTGS: 06/02 (ÑVT: ñoàng) Taøi khoaûn Trích yeáu ghi Nôï Tieàn maët VNÑ Chi traû löông Xaây döïng cô baûn dôû dang Phaûi traû noäi boä Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp Taïm öùng löông Phaûi traû ngöôøi baùn Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp Chi phí maùy thi coâng Chi phí saûn xuaát cung Tieàn gôûi NG ñaàu tö Coäng 334 241 3368 642 141 331 622 623 627 1121N N Coù 111 263.468.873 519.000 3.000.000 81.018.028 669.980.000 484.715.430 11.966.627 10.831.741 26.016.363 6.209.850.5 70 7.761.366. 632 Ngaøy 30 thaùng 09 naêm 2006 Keá toaùn ghi soå tröôûng ñôn vò (Kyù, hoï teân) teân) (Kyù, hoï teân) (Kyù, hoï Keá toaùn tröôûng Thuû

Soá Tieàn

SOÅ CHI TIEÁT TK 1111 Töø ngaøy 1/09/2006 ñeán ngaøy 30/09/2006 Ñvt: ñoàng VN Soá chöùng töø Soá Nga øy PT578 5/09 PC996 5/09 Dieãn giaûi TK ÑÖ Phaùt sinh Nôï Soá dö ñaàu kyø Thu nôï khaùch haøng Chi traû löông Chi traû löông, tieàn aên ca cho caùn boä CNV 131 334 2411 2412 3368 6232 642 4313 311KH 1411 1413 1418. 1 1418. 2 1121K H 1318. 2 1318. 3 642 120.163.3 13 93.865.470 263.463.87 3 363.000 156.000 3.000.000 9.574.757 38.270.042 3.570.000 1.408.000. 000 209.500.00 0 50.000.000 7.603.640 48.794.000 50.000.000 4.367.685 5.133.786 42.747.986 Coù

PT579 PT590 PT621

6/09 7/09 12/0 9

Thu quyõ töông trôï Vay ngaén haïn NH nhaäp quyõ Thu do taïm öùng

PT622 PT634

12/0 9 16/0 9

Ruùt TGNH nhaäp quyõ tieàn maët Thu caùc khoaûn (5% BHXH, 1% BHYT) Chi phí QLDN (VPP,

PC101 25/0

1 9 PC101 30/0 2 9

tieáp khaùch) Chi taïm öùng löông, thi coâng coâng trình, taïm öùng caù nhaân

1411 1413 1418. 1 1418. 2

99.700.000 487.700.00 0 38.120.000 44.460.000 1.877.264 1.031.125. .581 658 966.302.2 36 Ngaøy 30 thaùng 9 naêm Ngöôøi ghi soå (kyù, hoï teân)

Toång coäng Dö nôï cuoái kyø 2006

SOÅ QUYÕ Taøi 1111: Tieàn maët ÑVT: ñoàng Chöùng töø Nga Soá øy CT CTGS Nga øy S oá C T Dieãn giaûi TK ÑÖ Nôï Coù Soá tieàn

Ngöôøi laäp bieåu tröôûng (Kyù, hoï teân)

Keá toaùn (Kyù, hoï teân)

2.5. KEÁ TOAÙN VOÁN TIEÀN GÔÛI NGAÂN HAØNG: 2.5.1. Keá toaùn voán baèng tieàn gôûi ngaân haøng taêng do: 2.5.1.1. Thu nôï khaùch haøng: a. Chöùng töø söû duïng - Chöùng töø söû duïng: Hôïp ñoàng kinh teá, hoaù ñôn baùn haøng, leänh chuyeån coù + Leänh chuyeån coù: do ngaân haøng ñôn vò cuûa coâng ty laäp (NH ñaàu tö vaø phaùt trieån Khaùnh Hoøa) goàm coù 2 lieân: 1 lieân do ngaân haøng giöõ, 1 lieân do coâng ty giöõ vaø lieân naøy ñöôïc coi laø giaáy baùo coù. b. Taøi khoaûn söû duïng Taøi khoaûn 1121 Tieàn göûi ngaân haøng 1121NN Tieàn göûi ngaân haøng Ñaàu tö Khaùnh Hoøa Taøi khoaûn 131 Phaûi thu khaùch haøng. b. Quy trình luaân chuyeån chöùng töø Hôïp ñoàng kinh teá Soá chi tieát: 1121NN, 131 Leänh chuyeån coù  keá toaùn Hoaù ñôn baùn haøng 1121NN, 131 Soå caùi:

1: Caên cöù vaøo thôøi haïn thanh toaùn ñöôïc ghi treân hôïp ñoàng kinh teá vaø soá tieàn cuûa ngöôøi baùn gôûi cho coâng ty, keá toaùn thanh toaùn yeâu caàu ngaân haøng ñaïi dieän cho coâng ty thu hoä soá tieàn maø ngöôøi mua caàn traû. Sau khi thu tieàn xong ngaân haøng seõ gôûi cho coâng ty leänh chuyeån coù, ñöôïc coi nhö laø giaáy baùo coù.

2: Keá toaùn thanh toaùn sau khi nhaän ñöôïc leänh chuyeån coù ñeå laøm caên cöù ñeå theo doõi soå chi tieát vaø soå caùi taøi khoaûn: 1121NN, 131 d. Ñònh khoaûn Caên cöù vaøo leänh chuyeån coù soá 21/BT ngaøy 30/9/2006 ta ñònh khoaûn nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh. Nôï TK 1121NN 6.209.850.570 Coù TK 131 6.209.850.570 e. Sô ñoà chöõ T 131 1121NN

Thu nôï khaùch haøng baèng TGNH 6.209.850.570 f. Soå saùch minh hoïa:

LEÄNH CHUYEÅN COÙ

Soá leänh EPOOO27817 laäp:23/9/2006 SBT:28

Ngaøy

Kyù hieäu chöùng töø vaø noäi dung loaïi nghieäp vuï 30 leänh chuyeån coù – 101 CT cho caùc TCKT Ngaân haøng thaønh vieân göûi leänh: NH Coâng Thöông tænh KH Maõ NH: 56204051 Ngaân haøng thaønh vieân nhaän leänh: NH ÑTPT tænh KH Maõ NH: 56202010 Ngöôøi traû/ chuyeån tieàn: Coâng ty QL vaø SC ñöôøng boä Khaùnh Hoøa Ñiaï chæ/ Soá CMND: …………………………. Taøi khoaûn: 431101.000068 Taïi: 56204051 NH Coâng Thöông tænh KH Ngöôøi thuï höôûng: Coâng ty QL vaø SC ñöôøng boä Khaùnh Hoøa Ñiaï chæ/ Soá CMND: …………………………. Taøi khoaûn: 1009.0101A Taïi: 56202010 NH ÑTPT tænh KH Maõ soá thueá: Muïc luïc ngaân saùch: Noäi dung: Traû nôï vay baèng keá ruùt voán 03.0045.01. Vay ngaøy 21/10/2004 Soá tieàn: 500.000.000 VNÑ Baèng chöõ: Naêm traêm trieäu ñoàng chaün. 2.5.1.2.ñi luùclaõi tieàn gôûi vaø tieàn baûo haønh: 59 phuùt NHCT: Truyeàn Thu giô ø phuùt Nhaän luùc 15 giôø a. Chöùng töø söû duïng Nguyeãn T.Thu Haø Ngaøy: Ngaøy 23/09/2006

- Chöùng töø söû duïng: Phieáu chuyeån khoaûn: do Ngaân haøng ñaàu tö vaø phaùt trieån Khaùnh Hoøa laäp goàm 1 lieân nhaèm thoâng baùo cho coâng ty bieát laø soá tieàn ñaõ ñöôïc gôûi vaøo trong coâng ty. b. Taøi khoaûn söû duïng Taøi khoaûn 112 Tieàn göûi ngaân haøng 1121 1121NN Tieàn göûi ngaân haøng Ñaàu tö Khaùnh Hoøa Taøi khoaûn 642 Chi phí QLDN c. Quy trình luaân chuyeån chöùng töø

Soå chi tieát TK: 1121NN, 642 Phieáu chuyeån khoaûn  Keá toaùn Soå Caùi TK: 1121NN, 642

1: Cuoái thaùng keá toaùn thanh toaùn yeâu caàu Ngaân haøng tö vaø phaùt trieån Khaùnh Hoøa traû laõi tieàn gôûi vaø tieàn baûo haønh. Ngaân haøng caên cöù vaøo soá dö taøi khoaûn cuûa coâng ty vaø tính toaùn soá laõi caàn phaûi traû vaø chuyeån phieáu chuyeån khoaûn cho coâng ty ñeå thoâng baùo cho coâng ty bieát tieàn ñaõ ñöa vaøo taøi khoaûn cuûa coâng ty. Keá toaùn thanh toaùn seõ döïa vaøo soå theo doõi TGNH ñeå tính toaùn, ñoái chieáu vôùi phieáu chuyeån khoaûn. Sau ñoù theo doõi soå chi tieát soå caøi taøi khoaûn: 1121NN, 642. d. Ñònh khoaûn Caên cöù vaøo vaøo phieáu chuyeån khoaûn ngaøy 14/9/2006 ta ñònh khoaûn nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh. Nôï TK 1121NN 362.565 Coù TK 642 362.565 Ngaân haøng ÑT chöõ TKhaùnh Hoøa Soá: TT e. Sô ñoà vaø PT
20/9/2006

642

LNV: Ngaøy giaù trò: 1121NN

SOÁ BT: L00077 PHIEÁU CHUYEÅN vaø baûo haønh KHOAÛN Thu laõi tieàn gôûi Ngaøy 20/9/2006

362.565

STT Taøi khoaûn Noäi dung Soá tieàn f. T301.0101H minh hoïa: ty QL&SC ñöôøng boä Soå saùch Nôï Coâng 58.700 VNÑ KH Coù T010.11001 58.700 VNÑ Tieàn laõi, tieàn baûo haønh Soá tieàn baèng chöõ: Naêm möôi taùm ngaøn baûy traêm ñoàng. Trích yeáu: Thu laõi 000101 Coâng ty QL&SC ñöôøng boä KH Laäp phieáu Giaùm ñoác Kieåm soaùt Keá toaùn tröôûng

2.5.2. Keá toaùn voán baèng tieàn gôûi ngaân haøng giaûm do: 2.5.2.1. Chi traû ngöôøi baùn, chi phí quaûn lyù doanh nghieäp (ñieän, nöôùc), chi phí saûn xuaát chung: a. Chöùng töø söû duïng: - Chöùng töø söû duïng: Hôïp ñoàng kinh teá, hoaù ñôn baùn haøng, uyû nhieäm chi + Uyû nhieäm chi: goàm 2 lieân, 1 lieân gôûi cho Ngaân haøng ñaàu tö vaø phaùt trieån Khaùnh Hoøa ñeå laøm caên cöù ñaùnh leänh chi tieàn hoä cho coâng ty, 1 lieân do coâng ty giöõ löu taïi phoøng keá toaùn. Uyû nhieäm chi do keá toaùn thanh toaùn laäp, ñöôïc coi laø giaáy baùo nôï ñeå keá toaùn thanh toaùn theo doõi soå chi tieát vaø soå caùi. b. Taøi khoaûn söû duïng Taøi khoaûn 1121 Tieàn göûi ngaân haøng 1121NN Tieàn göûi ngaân haøng Ñaàu tö Khaùnh Hoøa Taøi khoaûn 331 Phaûi traû ngöôøi baùn 3311 627 Chi phí saûn xuaát chung 6271 Chi phí SXC theo coâng trình 642 Chi Quaûn lyù doanh nghieäp d. Quy trình luaân chuyeån chöùng töø Hôïp ñoàng kinh teá tieát 1121NN, 3311 6271, 642 Hoaù ñôn baùn haøng Soå chi Uyû nhieäm chi Keá toaùn Soå caùi

1: Caên cöù vaøo hôïp ñoàng kinh teá vaø hoùa ñôn baùn haøng, ñeán haïn thanh toaùn theo hôïp ñoàng kinh teá, keá toaùn thanh toaùn seõ laäp uyû nhieäm chi (2 lieân) vôùi soá tieàn baèng soá tieàn ghi treân hoùa ñôn trình cho keá toaùn tröôûng vaø giaùm ñoác kyù duyeät. Sau

ñoù keá toaùn thanh toaùn chuyeån caû 2 lieân uyû nhieäm chi cho ngaân haøng ñeå nhôø chi hoä tieàn 2: Ngaân haøng sau khi chi tieàn cho Ngaân haøng ñaïi dieän ñôn vò baùn soá tieàn theo uyû nhieäm chi, Ngaân haøng ñaàu tö vaø phaùt trieån Khaùnh Hoøa seõ giaùo 1 lieân uyû nhieäm chi laïi cho coâng ty nhö 1 giaáy baùo coù ñeå keá toaùn thanh toaùn theo doõi soå chi tíet vaø soå caùi taøi khoaûn: 1121NN, 3311, 6271, 642 d. Ñònh khoaûn Caên cöù vaøo UNC 128, 129 . . . 22/9/2006 ta ñònh khoaûn nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh. Nôï TK 3311 657.174.236 Nôï TK 642 31.382 Nôï TK 6271 2.794.305 Coù TK 1121NN 659.999.923 e. Sô ñoà chöõ T 1121NN (Traû nôï ngöôøi baùn) 657.174.236 642 (Chi traû chi phí QLDN)
Ngaân haøng ÑT vaø PT Khaùnh Hoøa Soá: 128

3311

31.382 6271 Ngaøy 30/09/2006 2.794.305

UYÛ NHIEÄM CHI

(Chi phí SXC)

Soá tieàn: 7.794.305 VNÑ Baèng chöõ: Baûy trieäu baûy traêm chín möôi boán ngaøn ba traêm linh naêm ñoàng. Phí trong e. Soå saùch minh hoïa: Phí NH Noäi dung: Chuyeån tieàn ñieän SX ñaù Phí ngoaøi Ñôn vò ngöôøi yeâu caàu: Coâng ty QL vaø SC ñöôøng boä KH Ñôn vò ngöôøi yeâu caàu: Ñieän löïc Khaùnh Hoøa Soá CMT: …………………. Soá CMT: …………………. Ngaøy caáp: …………………Nôi caáp ……………………. Ngaøy caáp: ………………… Nôi caáp …………………… Soá TK: 6011.0000000143 Soá TK: 60110000005342 Taïi NH: Ngaân haøng ÑT vaø PT Khaùnh Hoøa Taïi NH: CN-Ñaàu tö vaø Ptrieån Khaùnh Hoøa Phaàn daønh cho NH

2.5.2.2. Chi traû laõi vay vaø caùc dòch vuï chuyeån tieàn cho ngaân haøng: a. Chöùng töø söû duïng: - Chöùng töø söû duïng: Phieáu chuyeån khoaûn b. Taøi khoaûn söû duïng Taøi khoaûn 1121 Tieàn göûi ngaân haøng 1121NN Tieàn göûi ngaân haøng Ñaàu tö Khaùnh Hoøa Taøi khoaûn 642 Chi Quaûn lyù doanh nghieäp c. Quy trình luaân chuyeån chöùng töø Soå chi tieát: 1121NN, 642 Phieáu chuyeån khoaûn  Keá toaùn Soå caùi: 1121NN, 642 Haøng ngaøy Ngaân haøng caên cöù vaøo caùc laàn chuyeån tieàn vaø soá tieàn vay, tính toaùn soá tieàn caàn phaûi thu. Sau ñoù laäp phieáu chuyeån khoaûn gôûi cho coâng ty ñoàng thôøi tröø taøi khoaûn tieàn gôûi cuûa coâng ty ñuùng vôùi soá tieàn cuûa phieáu chuyeån khoaûn, keâ stoaùn thanh toaùn sau khi nhaän phieáu chuyeån khoaûn laøm caên cöù ñeå theo doõi soå quyõ TGNH vaø soå caùi. d. Ñònh khoaûn Caên cöù vaøo phieáu chuyeån khoaûn soá LB00065 ngaøy 4/9/2006 ta ñònh khoaûn nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh. Nôï TK 642 31.484 Coù TK 1121NN 31.484 e. Sô ñoà chöõ T 642 1121NN Chi traû laõi vay vaø caùc d.vuï chuyeån tieàn 31.484

2.5.2.3 Chi traû tieàn vay ngaén haïn ñeán haïn traû cho ngaân haøng: a. Chöùng töø söû duïng: - Chöùng töø söû duïng: Hôïp ñoàng tín duïng vay voán, giaáy ñeà nghò vay voán, Baûng keâ ruùt voán, Phieáu chuyeån khoaûn. b. Taøi khoaûn söû duïng Taøi khoaûn 1121 Tieàn göûi ngaân haøng 1121NN Tieàn göûi ngaân haøng Ñaàu tö Khaùnh Taøi khoaûn 311 Vay ngaén haïn 3111 3111KH c. Quy trình luaân chuyeån chöùng töø Soå chi tieát: 1121NN Kheá öôùc vay voán  Phieáu chuyeån khoaûn  Keá toaùn 3111KH Soå caùi: 1: Caên cöù vaøo keá öôùc vay voán cuûa ngaân haøng, keá toaùn thanh toaùn tính ra soá tieàn cuûa nhöõng khoaûn vay deán haïn traû vaø yeâu caàu ngaân haøng chi hoä tieàn ñeå traû nôï nhöõng khoaûn vay naøy. Ngaân haøng sau khi ñoái chieáu soá dö taøi khoaûn cuûa coâng ty, neáu hôïp lyù seõ töï ñoänh ruùt tieàn töø taøi khoaûn cuûa coâng ty. Ñoàng thôøi ngaân haøng seõ laäp phieáu chuyeån khoaûn cho coâng ty ñeå thoâng baùo ngaân hafngrust tieàn trong taøi khoaûn cuûa coâng ty ñeå traû nôï. 2: Keá toaùn thanh toaùn sau khi nhaän ñöôïc phieáu chuyeån khoaûn seõ taäp hôïp laïo toaøn boä chöùng töø goác ñeå theo doõi soå chi tieát vaø soå caùi taøi khoaûn 1121NN, 3111KH d. Ñònh khoaûn Caên cöù vaøo phieáu chuyeån khoaûn soá LB00085, LB00086 ta ñònh khoaûn nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh. Nôï TK 3111KH 1.900.000.000 Coù TK 1121NN 1.900.000.000 e. Sô ñoà chöõ T 3111KH 1121NN

Hoøa

Chi traû nôï cho ngaân haøng 1.900.000.000

2.5.2.4 Traû caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp khaùc (20% BHXH, 3% BHYT): a. Chöùng töø söû duïng: - Chöùng töø söû duïng: Uyû nhieäm chi b. Taøi khoaûn söû duïng:

Taøi khoaûn 1121 Tieàn göûi ngaân haøng 1121NN Tieàn göûi ngaân haøng Ñaàu tö Khaùnh Hoøa Taøi khoaûn 338 Phaûi traû phaûi noäp khaùc 33831 20% BHXH 33831VP 15% BHXH ñôn vò söû duïng noäp VP 33832VP 5% BHXH ngöôøi lao ñoäng noäp VP

Cty Cty

3384 3% BHYT 33841VP 2% BHYT ñôn vò söû duïng noäp 33842VP 1% BHYT ngöôøi lao ñoäng ñoùng c. Quy trình luaân chuyeån chöùng töø Soå chi tieát: 1121NN, 3383.1VP, 3384.1VP, Soå caùi

3383.2VP Uyû nhieäm chi  Keá toaùn 3384.2VP

Caên cöù vaøo heä soá löông vaø caùc khoaûn phuï caáp cuûa caùn boä coâng nhaân vieân, keá toaùn tieàn löông seõ tính ra soá tieàn BHXH phaûi ñoùng. Beân caïnh ñoù, caên cöù vaøo danh saùch caùn boä coâng nhaân vieân toaøn coâng ty, keá toaùn tieàn löông cuõng tính ra soá tieàn BHYT caàn mua. Sau ñoù keá toaùn thanh toaùn seõ laáy uyû nhieäm chi ñeán ngaân haøng yeâu caàu ngaân haøng chi hoä tieàn cho ñôn vò Baûo hieåm xaõ hoäi. Ngaân haøng sau khi chi xong tieàn seõ gôûi 1 lieân uyû nhòeâm chi cho coâng ty ñeå keá toaùn thanh toaùn theo doõi soå chi tieát vaø soå caùi lieân quan d. Ñònh khoaûn Caên cöù vaøo phieáu chuyeån khoaûn soá LB00092, LB00093 ta ñònh khoaûn nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh.

Nôï TK 33832VP Nôï TK 33831VP Nôï TK 33842VP Nôï TK 33841VP Coù TK 1121NN

3.759.300 8.385.900 6.117.154 11.379.811 29.678.165

e. Sô ñoà chöõ T 33832VP 3.795.300 Noäp BHXH 33831VP 12.181.200 8.385.900

1121NN

33842 VP 6.117.154 Mua BHYT 6T cuoái naêm 33841VP 17.496.965 11.379.811

CHÖÙNG TÖØ GHI SOÅ
Thaùng 09 naêm 2006 Soá CTGS: 06/01 (ÑVT: ñoàng) Taøi khoaûn Trích yeáu ghi Nôï 1121N N Phaûi thu khaùch haøng Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 131 642 6.209.850.5 70 362.565 Coù

Soá Tieàn

Tieàn gôûi ngaân haøng

Coäng

6.21.213.1 35 Ngaøy 30 thaùng 09 naêm 2006

Keá toaùn ghi soå tröôûng ñôn vò (Kyù, hoï teân) hoï teân)

Keá toaùn tröôûng (Kyù, hoï teân)

Thuû (Kyù,

CHÖÙNG TÖØ GHI SOÁ
Thaùng 09 naêm 2006 Soá CTGS: 06/02 (ÑVT: ñoàng) Taøi khoaûn Trích yeáu Nôï Tieàn gôûi ngaân haøng Phaûi traû ngöôøi ban Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp Chi phí saûn xuaát chung Vay ngaén haïn Phaûi traû phaûi noäp khaùc Coäng 3311 642 627 3111 338 ghi Coù 1121N N 657.174.236 62.866 2.794.305 1.900.000.0 00 29.678.165 2.589.709. 572 Ngaøy 30 thaùng 09 naêm 2006

Soá Tieàn

Keá toaùn ghi soå tröôûng ñôn vò (Kyù, hoï teân) teân)

Keá toaùn tröôûng (Kyù, hoï teân)

Thuû (Kyù, hoï

SOÅ CHI TIEÁT TK 1112 Töø ngaøy 1/09/2006 ñeán ngaøy 30/09/2006 Ñvt: ñoàng VN Soá chöùng töø Soá NGaø y 21/B T LB06 5 GBC UNC 01/9 04/9 14/9 22/9 Dieãn giaûi TK ÑÖ Phaùt sinh Nôï Soá dö ñaàu kyø Thu nôï khaùch haøng 131 580.912.5 26 6.209.850. 570 31.484 362.565 657.174.23 6 31.382 2.794.305 3.759.300 8.385.900 6.117.154 Coù

Chi traû laõi vay vaø 642 dòch vuï chuyeån tieàn cho Ngaân haøng Thu laõi tieàn gôûi vaø 642 tieàn BH Chi traû chi phí 3311 642 6271 33832 VP 33831 VP 33842 VP

LB09 5

25/9

Traû 20% BHXH, 3% BHYT

33841 VP LB08 5 30/9 Traû tieàn vay ngaén haïn cho NH Toång coäng Dö nôï cuoái kyø 2006

11.379.811 1.900.000. 000 2.589.673 .572

6.210.213 .135 4.201.452 .089 Ngaøy 30 thaùng 9 naêm Ngöôøi ghi soå (kyù, hoï teân)

2.8. Nhaän xeùt chung: Qua thôøi gian thöïc taäp taïi coâng ty, em nhaän thaáy raèng coâng ty ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng thaønh quaû ñaùng khích leä, taïo ñöôïc vò theá cao trong ngaønh xaây laép noùi rieâng vaø trong neàn kinh teá noùi chung. 2.8.1. Nhöõng keát quaû ñaït ñöôïc cuûa coâng ty: Coâng ty Quaûn lyù vaø Söûa chöõa ñöôøng boä Khaùnh Hoøa laø moät Doanh nghieäp nhaø nöôùc hoaït ñoäng coâng ích trong lónh vöïc xaây laép. Nhöõng keát quaû ñaït ñöôïc tuy chöa cao nhöng cuõng laø nhöõng coá gaéng raát lôùn cuûa coâng ty. Ñeá coù ñöôïc nhöõng keát quaû ngaøy caøng cao coâng ty caàn coù nhöõng bieän phaùp vaø höôùng ñi thích hôïp hôn. - Coâng ty ña ñònh höôùng ñöôïc vai troø chuû ñaïo vaø taàm quan troïng cuûa mình trong cô cheá thò tröôøng hieän nay. Ñeå ñaûm baûo cho quaù trình hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh lieân tuïc vaø ñaït hieäu quaû cao, coâng ty ñaõ boá trí saép xeáp caùc phoøng ban, boä maùy quaûn lyù nhaân söï vaø caùc toå ñoäi saûn xuaát, thi coâng moät caùch khoa hoïc. Vieäc phaân coâng roõ raøng nhieäm vuï cho töøng thaønh vieân cuûa boä maõy keá toaùn ñaõ ñaûm baûo ñöôïc vieäc kieåm tra chính xaùc soá lieäu, ñoàng thôøi goùp phaàn ngaên chaën nhöõng sai phaïm voâ tình hay coá yù moät caùch töông ñoái. - Ñoäi nguõ coâng nhaân vieân coù trình ñoä chuyeân moân, töông ñoái nhaïy beùn trong caùc khaâu cuûa coâng taùc keá toaùn, goùp phaàn phaùt huy vai troø, chöùc naêng cuûa mình trong vieäc xöû lyù caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh moät caùch nhanh choùng, chính xaùc, cung caáp cho ban giaùm ñoác nhöõng soá lieäu trung thöïc ñeå ban laõnh ñaïo coù nhöõng quyeát ñònh kòp thôøi cho hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh taïi coâng ty. - Veà heä thoáng chöùng töø:

Coâng ty ñang aùp duïng hình thöùc chöùng töø ghi soå cuûa Boä taøi chính ban haønh. Hình thöùc naøy phuø hôïp vôùi moïi loaïi hình doanh nghieäp vì khoâng ñoøi hoûi trình ñoä chuyeân moân cao. - Veà heä thoáng taøi khoaûn, coâng ty tuaân thuû theo heä thoáng taøi khoaûn cuûa Boä taøi chính, töø taøi khoaûn loaïi 1 ñeán taøi khoaûn loaïi 9. Ñoàng thôøi coâng ty ñaõ môû theâm moät soá taøi khoaûn chi tieát nhö: 1411, 1412, 1368. . . . phaûn aùnh ñaày ñuû caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh. - Heä thoáng soå saùch vaø baùo caùo: Heä thoáng soå caûi, soå chi tieát ñöôïc môû rieâng cho töøng ñoái töôïng phaûi thu tieàn, phaûi traû tieàn. Qua ñoù giuùp chuùng ta xaùc ñònh ñöôïc löôïng tieàn taïi coâng ty bao goàm nhöõng loaïi tieàn naøo, soá löôïng bao nhieâu, cuõng nhö giuùp vieäc haïch toaùn caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinhñöôïc chính xaùc theo töøng noäi dung nghieäp vuï. - Coâng ty ñaõ aùp duïng phaàn meàm tin hoïc vaøo cong tac haïch toaùn keá toaùn. Ñaây laø moät giaûi phaùp thích hôïp, ñuùng ñaén vì taïi coâng ty khoái löôïng nghieäp vuï phaùt sinh nhieàu. Vôùi phaàn meàm tin hoïc vieäc caäp nhaäp, xöû lyù soá lieäu ñöôïc tieán haønh nhanh choùng, chính xaùc, ñaùp öùng kòp thôøi nhu caàu thoâng tin cho caùn boä quaûn lyù, khaùch haøng vaø nhaø ñaàu tö. 2.8.1. Nhöõng maët toàn taïi cuûa coâng ty: Do tính chaát hoaït ñoäng cuûa coâng ty laø hoaït ñoäng roäng khaép ñòa baøn trong vaø ngoaøi tænh neân coâng ty aùp duïng hình thöùc keá toaùn vöøa taäp trung vöøa phaân taùn. Ñieàu naøy laøm cho thoâng tin caäp nhaäp chöa ñöôïc nhan choùng.

CHÖÔNG 3
MOÄT SOÁ BIEÄN PHAÙP NHAÈM HOAØN THIEÄN KEÁ TOAÙN VOÁN BAÈNG TIEÀN VAØ CAÙC KHOAÛN THANH TOAÙN TAÏI COÂNG TY

Trong quùa trình hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, beân caïnh nhöõng thaønh coâng ñaït ñöôïc laø nhöõng vaán ñeà coøn toàn taïi ñaët ra cho moãi doanh nghieäp. Vieäc xem xeùt söï toàn taïi, taàm quan troïng vaø möùc ñoä aûnh höôûng cuûa nhöõng toàn taïi ñoù laø moät nhieäm vuï böùc thieát haøng ñaàu cuûa caùc doanh nghieäp, ñaëc bieät laø doanh nghieäp nhaø nöôùc. Trong cô cheá kinh teá thò tröôøng hieän nay ñeå laøm ñöôïc ñieàu ñoù khoâng phaûi laø chuyeän moät sôùm moät chieàu maø noù coøn ñoøi hoûi caàn coù söï ñaàu tö lôùn hôn veà thôøi gian, kinh phí vaø söï tìm toøi, nghieân cöùu moät caùch nghieâm tuùc. Qua thôøi gian thöïc taäp taïi Coâng ty Quaûn lyù vaø Söûa chöõa ñöôøng boä Khaùnh Hoøa, cuøng vôùi kieán thöùc nhaø tröôøng cung caáp, em xin trình baøy moät soá ñoùng goùp vaøo vieäc hoaøn thieän

coâng taùc keá toaùn voán baèng tieàn taïi Coâng ty Quaûn lyù vaø Söûa chöõa ñöôøng boä Khaùnh Hoøa maø cuï theå laø khaéc phuïc nhöõng khoù khaên maø coâng ty ñang gaëp phaûi. Bieän phaùp 1: 1/ Cô sôû phaùp lyù: Heä thoáng taøi chính – Soå saùch – Baùo caùo taïi Coâng ty Quaûn lyù vaø Söûa chöõa ñöôøng boä Khaùnh Hoøa ñaõ tuaân thuû vaø aùp duïng ñuùng nguyeân taéc keá toaùn do Boä taøi chính ban haønh (quy cheá môùi). Tuy nhieân vaãn coøn coù moät soá toàn taïi nhoû ñöôïc ñeà caäp döôùi ñaây nhaèm muïc ñích ngaøy caøng hoaøn thieän hôn heä thoáng keá toaùn taïi coâng ty goùp phaàn naâng cao hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh. 2/ Thöï c tieãn vaø noäi dung cuûa bieän phaùp: - Ñeå thoâng tin moät caùch nhanh choùng vaø chính xaùc cho Ban giaùm ñoác, keá toaùn tieàn maët taïi quyõ phaûi luoân tính ñöôïc soá dö quyõ cuoái ngaøy. Ñeå thöïc hieän theo ñuùng quy ñònh maø khoâng caàn toán theâm chi phí. Ngoaøi ra cuõng caàn tính ñeán söï chæ ñaïo saùt sao cuûa Ban giaùm ñoác ñoái vôùi nhaân vieân cuûa mình. - Ñoái vôùi vieäc haïch toaùn tieàn laõi vay phaûi traû vaø lai tieàn göûi, keá toaùn haïch toaùn vaøo taøi khoaûn 642- Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp laø chöa hôïp lyù. Theo uy ñòhnh môùi cuûa Boä taøi chính thì hai taøi khoaûn naøy seõ ñöôïc haïch toaùn vaøo taøi khoaûn 635 – Chi phí laõi vay phaûi tra vaø taøi khoaûn 515 – Thu nhaäp hoaït ñoäng taøi chính. Minh hoïa: Trong quyù, keá toaùn haïch toaùn nhö sau: Thu laõi tieàn göûi: Nôï TK 112 2.890.000 Coù TK 642 2.890.00 Chi traû laõi vay: Nôï TK 642 11.553.700 Coù TK 111 11.553.700  Ñieàu chænh laïi nhö sau: Thu laõi tieàn göûi: Nôï TK 112 2.890.000 Coù TK 515 2.890.00 Chi traû laõi vay: Nôï TK 635 11.553.700 Coù TK 111 11.553.700 Nhö vaäy seõ theo doõi ñöôïc nguoàn goác cuûa caùc khoaûn thu chi baèng tieàn, taïo cô sôû cho vieäc kieåm tra, theo doõi löu chuyeån tieàn teä moät caùch nhanh choùng, chính xaùc. Bieän phaùp 2: Naâng cao hieäu quaû quaûn lyù tieàn maët 1/ Söï caàn thieát cuûa quaûn lyù tieàn maët: Moãi doanh nghieäp khi löu tröõ tieàn maët nhaèm 3 muïc ñích cô baûn: - Muïc ñích thanh toaùn: Doanh nghieäp löu tröõ tieàn maët chuû yeáu ñeå chi traû caùc khoaûn nôï khaùch haøng, traû löông cho CBCNV, noäp thueá vaø phaân phoái lôïi nhuaän.

- Muïc ñich phoøng bò: trong quaù trình saûn xuaát kinh doanh, tieàn maët luaân luaân chuyeån khoâng theo moät quy luaät nhaát ñònh naøo. Do ñoù, doanh nghieäp luoân phaûi duy trì moät khoaûn an toaøn ñeå ñaùp öùng nhu caàu tieàn maët baát ngôø. - Muïc ñích ñaàu cô: Doanh nghieäp löu tröõ tieàn ñeå lôïi duïng caùc cô hoäi taïm thôøi nhö: Söï suït giaù töùc thôøi veà nguyeân vaät lieäu . . . ñeå gia taêng lôïi nhuaän cho mình. Duø löu tröõ vôùi muïc ñích gì thì doanh nghieäp cuõng phaûi ñaët vaán ñeà veà quaûn lyù tieàn maët leân haøng ñaàu. 2/ Noäi dung vaø hieäu quaû cuûa bieän phaùp: ÔÛ ñaây chuùng ta ñöa ra hình thöùc quaûn lyù tieàn maët theo moâ hình EOQ – Möùc ñaët haøng toái öu (Economic Odering Quantity). Khi ñoù Coâng ty coù löôïng tieàn maët töø thö chi ñoät bieán nhö sau: - Khi löôïng tieàn maët xuoáng thaáp, Coâng ty seõ vay ngaân haøng nhaäp quyõ. Luùc ñoù Coâng ty phaûi chòu moät khoaûn laõi vay. - Neáu Coâng ty döï tröõ tieàn maët nhieàu thì seõ maát ñi chi phí cô hoäi khi khoâng ñöa tieàn maët vaøo löu thoâng, töùc laø Coâng ty seõ maát ñi khoaûn laõi tieàn göûi. Ta coù coâng thöùc: Tieàn maët trong kyø x Chi phí cho moãi laàn giao dòch Q 2x Laõi suaát x Soá thaùng trong kyø (Q: Löôïng döõ tröõ tieàn maët toái thieåu) Töø soá lieäu tính toaùn trong quyù 2/2006, ta thaáy: - Toång soá tieàn maët chi caû trong quyù: 5.203.956.269 - Soá tieàn vay moät laàn trung bình: 150.000.000 - Chi phí cho moãi laàn giao dòch: 0 - Laõi suaát: 0 Vaäy löôïng tieàn döï tröõ toái thieåu trong quyù 2/2006 laø: 5.203.956.269 Q 2 x 0.8% x 3 658.531 ñoàng

Theo moâ hìn naøy, taïi thôøi ñieåm baát kyø naøo trong quyù, Coâng ty phaûi döï tröõ moät löôïng tieàn maët laø 658.531ñ ñeå chi traû töùc thôøi.

KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ

I/ Moät soá kieán nghò: Töø tình hình thöïc teá, qua thôøi gian thöïc taäp vaø tìm hieåu quy trình haïch toaùn taïi Coâng ty Quaûn lyù vaø Söûa chöõa ñöôøng boä Khaùnh Hoøa, em xin coù moät soá kieán nghò nhö sau: - Phoøng keá toaùn cuûa coâng ty Coâng ty caàn tieàn haønh toå chöùc chaët cheõ hôn quy trình haïch toaùn keá toaùn. Neáu coù söï thay ñoåi trong quaù trình ghi cheùp thì phaûi coù xaùc nhaän cuûa keá toaùn tröôûng.

- Ñeå khuyeán khích ñaàu tö chieàu saâu, phaùt trieån coâng ngheä môùi caàn giaûm bôùt laõi vay trong vieäc cho vay voán trung gian vaø daøi haïn cuûa ngaân haøng III/ Keát luaän: Sau moät thôøi gian thöïc taäp taïi Coâng ty Coå phaàn Quaûn lyù vaø söûa chöõa ñöôøng boä Khaùnh Hoøa, ñöôïc söï giuùp ñôõ taän tình cuûa caùc anh chò trong coâng ty vaø cuûa Thaày Voõ Vaên Caàn, toâi ñaõ hoaøn thaønh chuyeân ñeà: “Keá toaùn voán baèng tieàn vaø caùc nghieäp vuï thanh toaùn taïi coâng ty coå phaán quaûn lyù vaø söõa chöõa ñöôøng boä Khaùnh Hoaøø”. Qua thôøi gian thöïc taäp, toâi hieåu ñöôïc Coâng ty Coå phaàn Quaûn lyù vaø Söûa chöõa ñöôøng boä Khaùnh Hoøa laø moät coâng ty hoaït ñoäng trong lónh vöïc khai thaùc ñaù, söûa chöõa ñöôøng xaù, caàu coáng treân caùc tuyeán ñöôøng Quoác loä 1A vaø Quoác loä 26, coâng ty ñaõ coù moät quaù trình toàn taïi vaø phaùt trieån laâu daøi,ñaõ goùp phaàn quan troïng trong vieäc phaùt trieån chung neàn kinh teá xaõ hoäi nöôùc nhaø. Trong quaù trình toàn taïi vaø phaùt trieån, hoaït ñoäng kinh doanh cuûa coâng ty ngaøy moät vöõng hôn, nhaát laø töø khi Coâng ty chính thöùc chuyeån thaønh Coâng ty coå phaàn, moïi thaønh vieân trong coâng ty ñeàu coù yù thöùc laøm vieäc cao hôn, tieát kieäm hôn nhaèm goùp phaàn ñem laïi hòeâu quaû kinh teá caùo cho doanh nghieäp mình vaø ñoàng thôøi cuõng naâng cao daàn vò theá cuûa Coâng ty treân thöông tröôøng. Thoâng qua vieäc tìm hieåu chuyeân ñeà keá toaùn voán baèng tieàn taïi coâng ty, toâinhaän thaáy tình hình taøi chính cuûa coâng ty nhìn chung laø laønh maïnh, boä phaän keá toaùn coù nghòeâp vuï chuyeân moân cao vaø nhieàu kinh nghieäm vôùi söï hoå trôï cuûa phaàn meàm keá toaùn ñaõ ñöôïc tinh giaûm goïn nheï neân hieäu quaû cuûa coâng taùc keá toaùn khaù toát. Do thôøi gian thöïc taäp coøn haïn cheá, khaû naêng trình ñoä coù haïn neân chaéc chaén chuyeân ñeà seõ khoâng traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt. Raát mong ñöôïc söï ñoùng goùp cuûa caùc thaày coâ vaø anh chò trong Coâng ty Coå phaàn Quaûn lyù vaø Söûa chöõa ñöôøng boä Khaùnh Hoøa. Xin chaân thaønh caûm ôn!. naêm 2007 Quyønh Nhö Nha Trang, ngaøy thaùng 5

Sinh vieân thöïc hieän Laâm

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful