Lê Tu n Vũ - g i các b n cauduong.

NET

Hư ng d n s

d ng Microsoft Word 2007

Cho dù b n ñã t ng s d ng qua b Microsoft Office 2003 hay các phiên b n trư c ñây thì khi ti p xúc v i phiên b n Microsoft Office 2007 m i nh t này, b n s v n c “lúng ta lúng túng” như ngư i m i b t ñ u. Th t v y, b Office 2007 là m t s “l t xác” c v hình th c l n n i dung mà ch c ch n b n s ph i t n khá nhi u th i gian tìm hi u v nó. Tuy nhiên khi ñã làm ch ñư c b ph n m m này r i thì b n s c m th y công vi c văn phòng c a mình tr nên nh nhàng hơn trư c nhi u vì b c c chương trình ñư c s p x p l i h p lý, các công c h tr t ñ ng s n sàng giúp ñ b n, nh ng tính năng m i ñáp ng t t hơn nhu c u c a b n... Làm quen v i giao di n m i Trong Word 2007, b n s không còn th y các menu l nh như phiên b n trư c mà thay vào ñó là h th ng “ribbon” v i 3 thành ph n chính: th (Tab), nhóm (Group) và các nút l nh (Command button). Các nút l nh có liên quan ñ n nhau ñư c gom vào m t nhóm, ví d như các nút ch n font, c ch , in ñ m, nghiêng, g ch chân... ñư c gom vào nhóm Font. Nhi u nhóm có chung m t tác v l i ñư c gom vào trong m t th . B n hãy ñ ý, góc trên bên tay trái có m t nút hình tròn , nó có tên là Microsoft Office Button. Nh n nút này s xu t hi n m t b ng l nh tương t như menu File c a phiên b n Word trư c, bao g m các l nh: New, Open, Save, Print... Quick Access Toolbar là thanh công c n m c nh nút Microsoft Office Button, giúp truy c p nhanh ñ n nh ng nút l nh thư ng dùng. B n có th nh n chu t vào nút mũi tên cu i thanh và b sung thêm nh ng nút l nh b n hay dùng khác vào thanh công c này b ng cách ñánh d u ch n vào nó. S d ng phím t t ñ m các th , nút l nh

Ngoài phương pháp nh n chu t, b n có th s d ng phím t t ñ truy c p ñ n các th , nút l nh m t cách nhanh chóng. R t ñơn gi n, hãy gi phím Alt trong 2 giây, l p t c xu t hi n các ch cái trên các th , b n nh n ti p ch cái trên th nào mình mu n m , th ñó s ñư c kích ho t. Bây gi trên các nút l nh l i xu t hi n m t lo t ch cái ñ b n kích ho t nó v i cách tương t .

Lê Tu n Vũ - g i các b n cauduong.NET

T o m t tài li u m i Tương t như Word 2003, phím t t ñ t o m t tài li u m i trong Word 2007 là Ctrl+N. Cách khác: Nh n chu t vào Microsoft Office Button , ch n New, nh n ñúp chu t vô m c Blank document. T o m t tài li u m i t m u có s n: Nh n Microsoft Office Button , ch n New. Nh n Installed Templates, sau ñó ch n m t m u ñã cài vào máy hay ch n m t m u t Microsoft Office Online (yêu c u có k t n i Internet ñ t i v ). Nh n nút Create ñ t o m t tài li u m i t m u ñã ch n.

M tài li u có s n trên máy Tương t như Word 2003, phím t t m tài li u có s n là Ctrl+O. B n cũng có th vào Microsoft Office Button , ch n Open.

Lê Tu n Vũ - g i các b n cauduong.NET

Lưu tài li u Phím t t ñ lưu tài li u là Ctrl+S (gi ng Word 2003). Cách khác: Nh n Microsoft Office Button , ch n Save. N u file tài li u này trư c ñó chưa ñư c lưu l n nào, b n s ñư c yêu c u ñ t tên file và ch n nơi lưu. ð lưu tài li u v i tên khác (hay ñ nh d ng khác), b n nh n Microsoft Office Button , ch n Save As (phím t t F12, tương t như Word 2003). M c ñ nh lưu tài li u d ng Word 2003 tr v trư c M c ñ nh, tài li u c a Word 2007 ñư c lưu v i ñ nh d ng là *.DOCX, khác v i *.DOC mà b n ñã quen thu c. V i ñ nh d ng này, b n s không th nào m ñư c trên Word 2003 tr v trư c n u không cài thêm b chuy n ñ i. ð tương thích khi m trên Word 2003 mà không cài thêm chương trình, Word 2007 cho phép b n lưu l i v i ñ nh d ng Word 2003 (trong danh sách Save as type c a h p tho i Save As, b n ch n Word 972003 Document). Mu n Word 2007 m c ñ nh lưu v i ñ nh d ng c a Word 2003, b n nh n Microsoft Office Button , ch n Word Options ñ m h p tho i Word Options. Trong khung bên trái, ch n Save. T i m c Save files in this format, b n ch n Word 97-2003 Document (*.doc). Nh n OK.

Lê Tu n Vũ - g i các b n cauduong.NET

Trong Word 2003 cũng có tính năng m c ñ nh lưu theo m t ñ nh d ng nào ñó (dĩ nhiên không có ñ nh d ng c a Word 2007). ð truy c p tính năng tương ng trên Word 2003, b n vào menu Tools > Options > th Save > ch n ñ nh d ng trong m c Save Word files as > OK. Gi m thi u kh năng m t d li u khi chương trình b ñóng b t ng ð ñ phòng trư ng h p treo máy, cúp ñi n làm m t d li u, b n nên b t tính năng sao lưu t ñ ng theo chu kỳ. Cũng trong h p tho i Word Options, ch n m c Save bên trái, ñánh d u check vào Save AutoRecover information every, sau ñó nh p s phút t ñ ng lưu vào ô bên c nh. Nh n OK. Lưu tài li u v i ñ nh d ng PDF/XPS M t tính năng m i có trong Word 2007 là kh năng lưu tài li u v i d ng file *.PDF và *.XPS. Có l b n ñã khá quen thu c v i ñ nh d ng PDF. Còn XPS? Tương t PDF, XPS (XML Paper Specification) là lo i file ñi n t có b c c c ñ nh, ñ m b o khi file ñư c xem trên m ng hay ñem in nó v n gi l i chính xác các ph n ñ nh d ng b n c n, d li u trong file không d thay ñ i.

Lê Tu n Vũ - g i các b n cauduong.NET

ð lưu ho c xu t sang ñ nh d ng PDF/XPS, trư c h t b n c n cài ñ t thêm ph n h tr Microsoft Save as PDF or XPS cho h th ng Office 2007: truy c p vào http://r.office.microsoft.com/r/rlidMSAddinPDFXPS hay http://tinyurl.com/y32j78 và làm theo hư ng d n trong ñó ñ cài ñ t. Cài xong b n có th lưu tài li u l i v i d ng PDF/XPS b ng cách nh n Microsoft Office Button , ch n Save As, ch n PDF or XPS.

Phóng l n / thu nh tài li u Có l b n ñã khá quen thu c v i h p Zoom trên thanh công c Standard c a Word 2003, nó giúp phóng to hay thu nh tài li u v i nhi u tùy ch n. Còn trên Word 2007, công c này n m ñâu? B n hãy ñưa m t xu ng góc dư i bên ph i c a s , trên thanh tr ng thái s th y thanh trư t Zoom . B n ch vi c kéo thanh trư t qua ph i ñ phóng l n hay qua trái ñ thu nh tài li u.

Xác l p ch ñ phóng l n / thu nh ñ c bi t Trong th View, nhóm Zoom, nh n 100% ñ ñưa tài li u v ñúng kích c c a nó. Cũng trong nhóm Zoom, nút One Page cho phép b n hi n th v a ñúng 1 trang trên màn hình, nút Two Pages hi n th ñúng 2 trang, còn Page Width là ch ñ Zoom mà chi u r ng trang v a v i chi u r ng màn hình. Nh n nút Zoom s cho nhi u tùy ch n hơn n a. Xem tài li u ch ñ Full Screen Reading

Word 2003, b n có th xem tài li u gi ng như xem sách (2 trang ñ i di n nhau, và chi u r ng màn hình ñư c t n d ng t i ña ñ có th ñ c và ghi chú vào tài li u m t cách d dàng). Cách th c hi n: vào menu View – Reading Layout. ð i v i Word 2007, công c này n m th View, nhóm Document Views, m c Full Screen Reading. Khi ch ñ Full Screen Reading, nh n phím mũi tên góc dư i c a trang ñ di chuy n qua l i gi a các trang. Nh n ESC ñ tr v ch ñ Print Layout. Cũng trong nhóm Document Views b n có th ch n nhi u ch ñ hi n th khác như Web Layout, Outline, Draft.

Lê Tu n Vũ - g i các b n cauduong.NET

Thanh thư c k (Ruler) Thư c k d c và ngang r t ti n l i cho b n canh ch nh, th nhưng trong phiên b n Word 2007 này hình như Microsoft ñã lo i b nó r i? Không ph i v y, cũng như Word 2003 cho phép b n tùy ý b t t t thanh Ruler (menu View – Ruler), trong phiên b n 2007, ch c năng này ñã ñư c ñưa vào th View, nhóm Show/Hide. B n ch vi c ñánh d u check vào m c Ruler ñ cho nó hi n lên l i. M t cách khác ñ cho thư c k hi n ra là nh n chu t vào nút View Ruler thanh cu n d c. phía trên

N u th c hi n cách này mà b n ch th y có m i thư c k ngang xu t hi n, không th y thư c k d c ñâu c , hãy làm thêm bư c sau ñ b t thư c k d c lên: Nh n Microsoft Office Button , nh n ti p Word Options. Trong h p tho i xu t hi n, khung bên trái ch n Advanced. Kéo thanh trư t khung bên ph i xu ng dư i nhóm Display, ñánh d u ch n h p ki m Show vertical ruler in Print Layout view. Nh n OK Lưu ý: B n ph i xem tài li u k . ch ñ Print Layout thì m i hi n ñ ñư c các thanh thư c

Lê Tu n Vũ - g i các b n cauduong.NET

Duy t tài li u

ch ñ hình thu nh (Thumbnails)

Ch ñ này r t h u ích n u trong tài li u c a b n có quá nhi u trang vì nó cho b n m t cái nhìn t ng th v các trang, và b n có th nh y nhanh ñ n m t trang b t kỳ. Trong th View, nhóm Show/Hide, b n ñánh d u check vào h p ki m Thumbnails. L p t c bên trái c a s xu t hi n m t khung ch a hình thu nh c a các trang trong tài li u, kèm theo s trang bên dư i. B n nh n chu t vào m t trang ñ nh y ñ n trang ñó.

Thay ñ i xác l p l trang Trong Word 2003, ñ thay ñ i nh ng xác l p trang, b n vào menu File – Page Setup. Còn trong Word 2007 thì sao? Các xác l p trang gi y n m trong th Page Layout, nhóm Page Setup. - ð thay ñ i l trang, nh n nút Margins, m t menu x xu ng cho b n ch n nh ng ki u l trang mình thích (m i ki u l ñ u có ghi chú thông s bên c nh, ví d ki u Normal thì l trên, dư i, trái, ph i ñ u cách mép gi y 1 inch...).

Lê Tu n Vũ - g i các b n cauduong.NET

- N u như các thông s l trang b n mu n xác l p không có s n trong danh sách, hãy nh n Custom Margins cu i menu, sau ñó t mình nh p vào thông s m i. Hi n th các l trang Nh n Microsoft Office Button, nh n ti p Word Options. Trong h p tho i xu t hi n, khung bên trái nh n Advanced, khung bên ph i kéo thanh trư t xu ng nhóm Show document content và ñánh d u check vào h p ki m Show text boundaries. Nh n OK. Các l trang s xu t hi n trong tài li u dư i d ng ñư ng ñ t nét Trong Word 2003, b n có th th c hi n ch c năng tương ng b ng cách vào menu Tools – Options > th View > ñánh d u check m c Text boundaries trong nhóm Print and Web Layout options > OK. Ch n hư ng gi y cho toàn b tài li u Trong th Page Layout, nhóm Page Setup, nh n nút Orientation và ch n m t trong hai ki u là Portrait (trang d c) ho c Landscape (trang ngang). Xác l p trang d c và trang ngang trong cùng m t tài li u

Lê Tu n Vũ - g i các b n cauduong.NET

- Dùng chu t quét ch n các ño n văn b n mà b n mu n thay ñ i sang hư ng d c ho c ngang. - Trong th Page Layout, nhóm Page Setup, nh n nút Margins. - Nh n Custom Margins, ch n ti p Portrait (trang d c) ho c Landscape (trang ngang) trong m c Orientation. - Trong m c Apply to, ch n Selected text. Nh n OK. Thay ñ i c gi y N u mu n thay ñ i kích c trang gi y, trong th Page Layout, nhóm Page Setup, b n nh n nút Size. Menu x xu ng cho b n ch n m t trong các c gi y có s n như: Letter, A4, A5, A6, Postcard... Mu n xác l p m t c gi y ñ c bi t không có trong danh sách, b n ch n More Paper Sizes cu i menu và nh p vào chi u r ng (Width), chi u cao (Height) mình thích. Kh c ph c hi n tư ng: L trên b bi n m t Khi b n xem tài li u ch ñ Print Layout, ñi m chèn n m gi ng như là không có l trên v y. Cách kh c ph c: sát góc trên bên trái trang,

1. Khi l trên ho c l dư i không hi n th , b n ñưa con tr chu t ñ n l trên ho c l dư i c a trang cho ñ n khi con tr bi n thành mũi tên hai ñ u r i nh n ñúp chu t vào. 2. L trên và l dư i gi ñây ñã ñư c hi n th . M t cách khác ñ kh c ph c hi n tư ng b m t l trên: - Trong th View, nhóm Document Views, ñ m b o r ng nút Print Layout ñang ñư c ch n. - Nh n Microsoft Office Button , nh n ti p Word Options. - Trong khung bên trái, ch n Display. - khung bên ph i, dư i nhóm Page display options, ñánh d u ch n m c Show white space between pages in Print Layout view. Nh n OK. Khác v i Word 2007 ph i nh n ñúp chu t, trong Word 2003 ñ hi n th l i l trên, b n ñưa con tr chu t ñ n l trên ho c l dư i c a trang cho ñ n khi con tr bi n thành mũi tên hai ñ u r i nh n m t l n chu t trái vào.

Lê Tu n Vũ - g i các b n cauduong.NET

Chèn Header, Footer cho toàn b tài li u Trong Word 2003, ñ chèn Header hay Footer vào tài li u, chúng ta vào menu View – Header and Footer. Còn trong Word 2007, t i th Insert, nhóm Header & Footer, b n nh n chu t vào nút Header hay Footer. M t menu x xu ng v i các Header, Footer m u cho b n ch n. K ñ n b n nh p n i dung cho Header hay Footer ñó. Nh p xong nh n ñúp chu t vào vùng n i dung c a trang, l p t c Header / Footer s ñư c áp d ng cho toàn b trang c a tài li u.

Thay ñ i Header / Footer cũ b ng Header / Footer m i T i th Insert, nhóm Header & Footer, b n nh n chu t vào nút Header hay Footer. Sau ñó ch n l i m t Header / Footer m i ñ thay cho Header / Footer hi n t i. Không s d ng Header / Footer cho trang ñ u tiên T i th Page Layout, b n nh n chu t vào nút góc dư i ph i c a nhóm Page Setup ñ m h p tho i Page Setup. K ñ n m th Layout ra. ðánh d u ki m m c Different first page bên dư i m c Headers and footers. Nh n OK. V y là Header / Footer ñã ñư c lo i b kh i trang ñ u tiên c a tài li u. Trong Word 2003, b n cũng có th lo i b Header / Footer cho trang ñ u tiên b ng cách vào menu File – Page Setup > ch n th Layout > ñánh d u check Different first page > OK. Áp d ng Header / Footer khác nhau cho trang ch n và trang l T i th Page Layout, b n nh n chu t vào nút góc dư i ph i c a nhóm Page Setup ñ m h p tho i Page Setup. K ñ n m th Layout ra. ðánh d u ki m m c Different odd and

Lê Tu n Vũ - g i các b n cauduong.NET

even bên dư i m c Headers and footers. Nh n OK. Bây gi b n có th chèn Header / Footer cho các trang ch n trên m t trang ch n b t kỳ, chèn Header / Footer cho các trang l trên m t trang l b t kỳ. Trong Word 2003, b n cũng có th th c hi n tương t b ng cách vào menu File – Page Setup > ch n th Layout > ñánh d u check Different odd and even > OK. Thay ñ i n i dung c a Header / Footer T i th Insert, nhóm Header & Footer, b n nh n chu t vào nút Header hay Footer. K ñ n ch n Edit Header / Edit Footer trong menu x xu ng ñ ch nh s a n i dung c a Header / Footer. Trong khi ch nh s a b n có th ñ nh d ng l i font ch , ki u ch , màu s c... cho tiêu ñ Header / Footer b ng cách ch n ch và s d ng thanh công c Mini xu t hi n bên c nh. Ch nh s a xong b n nh n ñúp chu t ra ngoài vùng n i dung c a trang tài li u. Xóa Header / Footer T i th Insert, nhóm Header & Footer, b n nh n chu t vào nút Header hay Footer. K ñ n ch n Remove Header / Remove Footer trong danh sách x xu ng. T o Header / Footer khác nhau cho các vùng khác nhau c a tài li u - Trư c tiên, b n c n t o các ng t vùng ñ phân chia các vùng trong tài li u. Nh n chu t vào v trí mu n ñ t m t vùng m i. Trong th Page Layout, nhóm Page Setup, nh n nút Breaks và ch n m t ki u ng t vùng phù h p trong Section Breaks, ví d Continuous (chúng ta s tìm hi u k hơn v ng t trang / ng t vùng nh ng bài vi t sau). - T i th Insert, nhóm Header & Footer, b n nh n chu t vào nút Header hay Footer. K ñ n ch n Edit Header / Edit Footer ñ ch nh s a n i dung cho Header / Footer. - Trên th Header & Footer, nhóm Navigation, n u th y nút Link to Previous ñang sáng thì nh n vào nút này m t l n n a ñ ng t k t n i gi a Header / Footer trong vùng m i này v i vùng trư c ñó. B n s th y m c Same as Previous góc trên bên ph i c a Header / Footer bi n m t. - Sau ñó b n ch nh s a Header / Footer cho vùng m i này và yên tâm r ng nh ng Header / Footer c a các vùng trư c ñó không b thay ñ i theo. Thay ñ i giao di n cho Office Theo nh ng nh trên b n có th y là màu xanh truy n th ng c a Microsoft Word ñã b thay ñ i? Office 2007 có tính năng thay ñ i giao di n hi n th (cho t t c các chương trình n m trong b Office 2007) và có 3 màu ñ b n có th l a ch n: Màu xanh (Blue),

Lê Tu n Vũ - g i các b n cauduong.NET

màu ñen (Black), màu b c (Silver). B n có th thay ñ i b ng cách nh n Microsoft Office Button, nh n ti p Word Options. Trong h p tho i xu t hi n, khung bên trái nh n Popular, t i ph n Color Scherme ch n màu mà b n mu n (Chú ý: thay ñ i s ñư c áp d ng khi kh i ñ ng l i chương trình Office ñang m ).

Kỳ trư c chúng ta ñã ñư c làm quen v i cách chèn Header và Footer trong tài li u Word 2007. B n có th chèn vào ñây b t c n i dung gì mình thích, trong ñó có th bao g m c s trang c a văn b n. Tuy nhiên b n s không c n ph i gõ t ng s trang vào m t cách th công mà Word s h tr b n. Chèn s trang vào văn b n S trang này s ñư c ñưa vào Header hay Footer tùy ý b n. ð th c hi n, b n ch n th Insert, t i nhóm Header & Footer, b n nh n nút Page Number. Trong menu xu t hi n, b n tr t i Top of Page (chèn s trang vào ph n Header) ho c Bottom of Page (chèn vào Footer). Word 2007 cung c p s n khá nhi u m u ñánh s trang và b n ch vi c ch n m t trong các m u này là xong.

Lê Tu n Vũ - g i các b n cauduong.NET

Thay ñ i d ng s trang B n có th thay ñ i d ng s trang theo ý thích c a mình mà ñ nh d ng chu n không có s n. ð th c hi n, b n nh n ñúp vào Header hay Footer, nơi b n ñã ñ t s trang. T i th Design, nhóm Header & Footer, b n nh n nút Page Number, ch n ti p Format Page Numbers. Trong h p tho i Page Number, t i m c Number format, b n hãy ch n m t ki u ñánh s mình thích, sau ñó nh n OK. Thay ñ i ki u ch , c ch , màu s c c a s trang Nh n ñúp chu t vào Header hay Footer, nơi b n ñã ñ t s trang t i ñó. Dùng chu t ch n s trang. T i thanh công c mini v a xu t hi n bên trên, b n có th

Lê Tu n Vũ - g i các b n cauduong.NET

ch n l i font ch , c ch , ñ nh d ng l i ch ñ m, nghiêng, hay ch n màu tùy thích. Khi hi u ch nh xong b n nh n ñúp chu t vào vùng n i dung chính c a tài li u. B t ñ u ñánh s trang b ng m t s khác B n có th b t ñ u ñánh s trang b ng m t con s khác, thay vì 1 như m c ñ nh. Cách th c hi n: T i th Insert, nhóm Header & Footer, b n nh n nút Page Number, ch n Format Page Numbers. Trong h p tho i xu t hi n, b n ch n Start at và nh p vào con s b t ñ u khi ñánh s trang. Nh n OK. Ghi chú: N u tài li u c a b n có trang bìa và b n mu n trang ñ u tiên sau ñó ñư c b t ñ u b ng 1, t i ô Start at, b n hãy gõ vào 0. Xóa s trang ñã ñánh T i th Insert, nhóm Header & Footer, b n nh n nút Page Number, sau ñó ch n Remove Page Numbers cu i menu. Xóa s trang trang ñ u tiên c a tài li u

Trong tài li u, thư ng trang ñ u tiên không ñư c ñánh s vì nó là trang bìa. Áp d ng ph n ghi chú th thu t “B t ñ u ñánh s trang b ng m t s khác” bên trên, trang bìa v n ñư c ñánh s là 0. Vì v y b n hãy th c hi n thêm bư c sau ñ xóa h n s trang trang ñ u tiên c a tài li u. - Nh n chu t vào b t kỳ vùng nào c a tài li u - T i th Page Layout, b n nh n chu t vào ô vuông góc dư i bên ph i c a nhóm Page Setup ñ m h p tho i Page Setup ra. - Nh n chu t vào th Layout trong h p tho i, bên dư i Headers and footers, b n ñánh d u ch n vào h p ki m Different first page. Nh n OK. Bây gi b n hãy ki m tra l i xem, có ñúng là trang ñ u tiên không có s trang, sau ñó trang k ñư c ñánh s 1 không nhé. Ng t trang – ng t vùng Trong Word 2003, ngư i dùng thư ng vào menu Insert – Break ñ chèn vào tài li u các ng t trang, ng t vùng. Còn trong Word 2007 b n hãy th c hi n như sau. NG T TRANG Chèn m t ng t trang ñơn thu n Trư c tiên b n ñ con tr vào v trí mu n b t ñ u trang m i. Trong th Insert, nhóm

Lê Tu n Vũ - g i các b n cauduong.NET

Pages, b n nh n vào nút Page Break. L p t c, ph n n i dung phía sau con tr s ñư c ñưa vào m t trang m i. Tránh ng t trang gi a m t ño n - Ch n m t ño n mà b n mu n tránh ng t thành 2 trang. - Trong th Page Layout, nh n vào nút ô vuông m h p tho i Paragraph. góc dư i ph i c a nhóm Paragraph ñ

- Trong h p tho i này, b n ch n th Line and Page Breaks, k ñ n ñánh d u ch n vào h p ki m Keep lines together. Nh n OK là xong. Tránh ng t trang gi a các ño n - Ch n các ño n mà b n mu n gi trên 1 trang ñơn. - T i th Page Layout, nh n vào nút ô vuông h p tho i Paragraph. góc dư i ph i c a nhóm Paragraph ñ m

- Trong h p tho i này, b n ch n th Line and Page Breaks, k ñ n ñánh d u ch n vào h p ki m Keep with next. Nh n OK là xong. T o ng t trang trư c m t ño n - Nh n chu t vào ño n mà b n mu n t o ng t trang trư c nó. - T i th Page Layout, nh n vào nút ô vuông h p tho i Paragraph. góc dư i ph i c a nhóm Paragraph ñ m

- Trong h p tho i này, b n ch n th Line and Page Breaks, k ñ n ñánh d u ch n vào h p ki m Page break before. Nh n OK.

Lê Tu n Vũ - g i các b n cauduong.NET

Tránh ng t trang trong m t hàng c a b ng - Nh n chu t vào hàng c a b ng mà b n không mu n ng t, ho c ch n toàn b b ng n u b n không mu n b ng b ng t. - Trên thanh công c , nh n vào th Layout. - T i nhóm Table, nh n nút Properties. - Trong h p tho i Table Properties, m th Row, b d u ki m Allow row to break across pages. Nh n OK. NG T VÙNG Các lo i ng t vùng có th chèn - L nh Next Page chèn ng t vùng vào và b t ñ u vùng m i trên trang m i k ti p. Lo i này thích h p ñ b t ñ u m t chương trong tài li u. - L nh Continuous chèn ng t vùng và b t ñ u vùng m i trên cùng m t trang. Lo i này h u d ng cho vi c thay ñ i ñ nh d ng, ch ng h n trình bày s c t khác nhau trên cùng m t trang. - L nh Even Page ho c Odd Page chèn m t ng t vùng và b t ñ u vùng m i trên trang ch n ho c l k ti p. N u b n mu n các chương trong tài li u luôn b t ñ u trang ch n ho c trang l , hãy dùng tùy ch n Even Page ho c Odd Page. Thay ñ i b c c ho c ñ nh d ng tài li u - Nh n chu t vào nơi mu n thay ñ i ñ nh d ng.

Lê Tu n Vũ - g i các b n cauduong.NET

- Trong th Page Layout, nhóm Page Setup, b n nh n nút Breaks. - Trong ph n Section Breaks, b n hãy ch n m t ki u ng t vùng phù h p. Ch ng h n, n u b n chia tài li u thành các chương và m i chương b n mu n b t ñ u trang l , hãy ch n Odd Page.

Xóa các thay ñ i c a b c c tài li u Ng t vùng dùng ñ ch ra nơi thay ñ i ñ nh d ng trong tài li u. Khi xóa ng t vùng ñi thì ph n văn b n vùng trư c và sau s ñư c áp d ng chung ñ nh d ng. - Trong th View, nhóm Document Views, ch n nút Draft ñ có th nhìn th y các ñư ng ñ t ñôi c a vùng ng t. - Dùng chu t ch n ng t vùng mà b n mu n xóa. Nh n Delete. THÊM TRANG - XÓA TRANG

Lê Tu n Vũ - g i các b n cauduong.NET

Thêm m t trang m i - Nh n chu t vào b t c nơi nào mà b n mu n chèn vào thêm m t trang m i. - Trong th Insert, nhóm Pages, nh n nút Blank Page. Trang m i s ñư c chèn vào v trí sau con tr chu t ñang ñ ng. Thêm m t trang bìa Word 2007 cung c p s n cho b n m t b sưu t p các trang bìa khá ñ p m t. Các trang bìa luôn ñư c chèn vào ñ u tài li u, không ph thu c vào v trí hi n t i c a con tr trong tài li u. - Trong th Insert, nhóm Pages, b n nh n nút Cover Page. - Trong menu xu t hi n, b n hãy nh n ch n m t ki u trang bìa mình thích. Trang bìa ñó s ñư c áp d ng vào tài li u và b n có th s a ñ i n i dung các dòng ch m c ñ nh b ng dòng ch mình thích.

Lê Tu n Vũ - g i các b n cauduong.NET

Xóa trang bìa ð xóa trang bìa, b n nh n chu t vào th Insert, nh n nút Cover Page trong nhóm Pages, sau ñó nh n Remove Current Cover Page. Xóa m t trang tr ng B n có th xóa m t trang tr ng trong tài li u b ng cách xóa ñi các ng t trang. Hãy ñ m b o r ng b n ñang xem tài li u ch ñ Draft (trong th View, nhóm Document Views, nh n nút Draft). Ch n 2 d u ng t ---Page Break--- liên ti p nhau và xóa nó ñi. Lưu ý: N u trang tr ng n m cu i tài li u thì b n s ch th y m t d u ng t ---Page Break--- mà thôi, và b n cũng ch vi c xóa nó ñi là trang tr ng s bi n m t. Xóa m t trang ñơn có ch a n i dung - ð t con tr vào trang b n mu n xóa. - Trong th Home, nhóm Editing, nh n nút mũi tên bên c nh nút Find, ch n Go To (ho c nh n phím t t Ctrl+G). - Trong h p tho i xu t hi n, b n gõ \page vào ô nh p li u và nh n Enter. Toàn b n i dung c a trang hi n hành s ñư c ch n. - Nh n nút Close. Sau ñó nh n phím Delete ñ xóa ñi n i dung c a trang. ð MS T TRONG TÀI LI U

Word 2007 có th ñ m s t c a tài li u trong khi b n gõ văn b n. Ngoài ra chương trình còn có th ñ m s trang, s ño n, s dòng, s ký t có ho c không có kho ng tr ng.

ð m s t trong khi gõ văn b n

Lê Tu n Vũ - g i các b n cauduong.NET

Trong khi b n gõ văn b n, Word 2007 s t ñ ng ñ m s trang và s t có trong tài li u. Thông tin này ñư c hi n th trên thanh tr ng thái góc dư i bên trái màn hình: m c Page (s trang) và Wor ds (s t ). ð m s t trong vùng ch n B n có th ñ m s t trong các vùng ch n, và các vùng ch n này không nh t thi t ph i li n m ch nhau. - Trư c tiên b n dùng chu t ch n vùng c n ñ m. N u các vùng không li n m ch nhau, sau khi ch n vùng ñ u tiên, b n gi phím Ctrl và ch n thêm các vùng khác. - Trên thanh tr ng thái cu i màn hình s hi n th s t có trong vùng ch n. Ví d 110/1025 có nghĩa là trong vùng ch n có 110 t trên t ng s 1025 t c a tài li u. Bao g m c textbox, footnote và endnote trong khi ñ m t - Trong th Review, nhóm Proofing, nh n nút Word Count. - Trong h p tho i Word Count, ñánh d u check vào m c Include textboxes, footnotes and endnotes. ð m s t trong textbox - Ch n textbox mà b n mu n ñ m t . - Trên thanh tr ng thái cu i màn hình s hi n th s t có trong textbox. Ví d 110/1025 có nghĩa là trong textbox có 110 t trên t ng s 1025 t c a tài li u. Xem s trang, s ký t , s ño n và s dòng ð có ñ y ñ thông tin v s trang, s ký t , s ño n và s dòng, b n th c hi n m t trong hai cách sau: - Trong th Review, nhóm Proofing, nh n nút Word Count. - Trên thanh tr ng thái góc dư i bên trái màn hình, b n nh n chu t vào m c Words.

H p tho i Word Count xu t hi n cho b n ñ y ñ thông tin mà b n mu n

Ti p t c ñi sâu vào vi c chinh ph c Word 2007, bài hôm nay s hư ng d n b n cách tìm ki m - thay th và x lý nh ng ñ nh d ng ñ c bi t. TÌM VÀ THAY TH

Lê Tu n Vũ - g i các b n cauduong.NET

Tìm văn b n B n có th nhanh chóng tìm ki m m t t ho c c m t theo cách sau: - Trong th Home, nhóm Editing, nh n nút Find (ho c nh n phím t t Ctrl+F).

- Trong m c Find what c a h p tho i Find and Replace v a xu t hi n, b n hãy nh p vào ño n văn b n c n tìm. - ð tìm m i m t t ho c c m t , b n nh n Find Next. ð tìm t t c t ho c c m t cùng m t lúc trong văn b n, b n nh n Find in, sau ñó nh n Main Document. - Mu n k t thúc quá trình tìm ki m, b n nh n ESC. Tìm và thay th văn b n - Trong th Home, nhóm Editing, nh n nút Replace (ho c nh n phím t t Ctrl+H). m c Find what, b n nh p vào ño n văn b n mu n tìm. m c Replace with, b n nh p vào ño n văn b n mu n thay th .

- ð tìm ño n văn b n ti p theo, b n nh n Find Next. - ð thay th ño n văn b n, b n nh n Replace. Sau khi nh n xong, Word s chuy n sang ño n văn b n ti p theo. - ð thay th t t c các ño n văn b n tìm ñư c, b n nh n Replace All. Tìm và tô sáng ño n văn b n tìm ñư c

Lê Tu n Vũ - g i các b n cauduong.NET

ð d dàng nh n bi t các c m t tìm ñư c, b n có th tô sáng nó trên màn hình (không tô sáng khi in ra). - Trong th Home, nhóm Editing, nh n nút Find (Ctrl+F). - Trong h p Find what, nh p văn b n mà b n mu n tìm. - Nh n Reading Highlight, sau ñó ch n Highlight All. - T t c t tìm ñư c s ñư c tô sáng. ð t t tính năng này ñi, b n nh n Reading Highlight l n n a, ch n Clear Highlighting.

Tìm và thay th nh ng ñ nh d ng ñ c bi t - Trong th Home, nhóm Editing, b n nh n nút Replace (Ctrl+H). - Nh n nút More n u b n không nhìn th y nút Format.

Lê Tu n Vũ - g i các b n cauduong.NET

- ð tìm ki m ño n văn b n v i ñ nh d ng ñ c bi t, b n hãy nh p ño n văn ñó trong ô Find what. N u ch ñ tìm ki m ñ nh d ng, hãy ñ tr ng ô này. - Nh n nút Format, sau ñó ch n ñ nh d ng mà b n mu n tìm. - Nh n vào ô Replace with, sau ñó nh n Format, ch n ñ nh d ng thay th . N u b n cũng mu n thay th b ng ño n văn b n, hãy nh p ño n text ñó vào ô Replace with. - Nh n Find Next, nh n ti p Replace ñ tìm và thay th các ñ nh d ng ñ c bi t. ð thay th toàn b , nh n Replace All. Tìm và thay th các d u ño n, ng t trang và các m c khác - Trong h p tho i Find and Replace xu t hi n sau khi nh n Ctrl+H, b n nh n nút More n u không th y nút Special. - Nh n vào ô Find what, sau ñó nh n nút Special và ch n m t m c c n tìm. - Nh p nh ng gì b n mu n thay th trong ô Replace with. - Nh n Find Next, Replace ho c Replace All. S d ng ký t ñ i di n khi tìm ki m

Lê Tu n Vũ - g i các b n cauduong.NET

- B t h p tho i Find and Replace lên. - Nh n nút More ñ m r ng h p tho i. - ðánh d u ki m vào ô Use wildcards. - Nh p t cùng nh ng ký t ñ i di n vào ô Find what. - Nh p nh ng gì b n mu n thay th trong ô Replace with. - Nh n Find Next, Replace ho c Replace All. B ng các ký t ñ i di n ð i di n M t ký t b t kỳ M t dãy ký t B tñ um tt Cu i m t t M t trong nh ng ký t ch ñ nh Nh p Ví d ? * < > [] “s?t” tìm “sat” và “set”. “s*d” tìm “sad” và “started”. “<(inter)” tìm “interesting”, “intercept”. Không tìm “splintered”. “(in)>” tìm “in”, “within”. Không tìm “interesting”. “w[io]n” tìm “win” và “won”. “[r-t]ight” tìm “right” và “sight”. Dãy ph i theo th t tăng d n.

M t ký t b t kỳ trong dãy [-]

M t ký t b t kỳ, tr “t[!a-m]ck” tìm “tock”, “tuck”. nh ng ký t cho s n trong [!x-z] Không tìm “tack” hay “tick”. ngo c ð tìm m t ký t ñ nh nghĩa như m t ký t ñ i di n, b n gõ d u \ trư c ký t ñó. Ch ng h n gõ \? ñ tìm d u h i. B n có th s d ng d u ng c ñơn ñ nhóm các ký t ñ i di n và ño n text ñ ch ra th t phép tính. Ví d gõ <(pre)*(ed)> ñ tìm “presorted” và “prevented”. B n có th s d ng ký t ñ i di n \n ñ tìm ki m m t bi u th c và thay th b ng m t bi u th c ñư c s p x p. Ví d gõ (Office) (Word) vào ô Find what và gõ \2 \1 vào ô Replace with. K t qu là chương trình s tìm c m t Office Word và thay b ng Word Office. CHÈN BI U TƯ NG HO C KÝ T ð C BI T

Lê Tu n Vũ - g i các b n cauduong.NET

Chèn bi u tư ng - Nh n chu t vào nơi b n mu n chèn bi u tư ng trong tài li u. - T i th Insert, nhóm Symbols, b n nh n nút Symbol. - Th c hi n ti p m t trong hai thao tác sau:
• •

Nh n chu t vào bi u tư ng b n mu n chèn trong danh sách x xu ng. N u bi u tư ng c n chèn không có trong danh sách, b n nh n More Symbols cu i danh sách. H p tho i Symbol xu t hi n. T i m c Font, b n ch n m t font ch mình thích, nh n ch n bi u tư ng c n chèn trong khung bên dư i, nh n nút Insert ñ chèn. Xong nh n Close ñ ñóng h p tho i Symbol l i.

Ghi chú: N u b n ch n m t lo i font ch m r ng, ch ng h n Arial ho c Times New Roman, danh sách Subset s xu t hi n bên c nh m c ch n Font. S d ng danh sách này ñ ch n các ký t c a ngôn ng m r ng. Chèn m t ký t ñ c bi t - Nh n chu t vào nơi b n mu n chèn vào m t ký t ñ c bi t. - T i th Insert, nhóm Symbols, b n nh n nút Symbol. Sau ñó ch n More Symbols.

- Trong h p tho i Symbol, nh n ch n th Special Characters. - B n ch n trong danh sách m t ký t c n chèn và nh n nút Insert. - Nh n nút Close ñ ñóng h p tho i l i. Chèn m t ký t Unicode t h p tho i Symbol Khi b n ch n m t ký t Unicode trong h p tho i Symbol, mã c a nó hi n th trong h p

Lê Tu n Vũ - g i các b n cauduong.NET

Character code. - Nh n chu t vào v trí b n mu n chèn ký t Unicode. - Trong th Insert, nhóm Symbols, nh n nút Symbol và ch n More Symbols. - Trong h p tho i Symbol, th Symbols, t i h p Font b n ch n font ch mình thích. - T i ô From, b n ch n Unicode (hex).

- N u h p Subset hi n th , nh n ch n m t ký t subset. - Nh n vào ký t b n mu n chèn trong danh sách và nh n nút Insert. - Nh n Close. Dùng bàn phím ñ chèn ký t Unicode vào tài li u N u b n bi t mã c a ký t c n chèn, b n có th nh p vào mã ñó trong tài li u và nh n phím Alt+X ñ chuy n ñ i nó sang ký t . Ch ng h n b n nh p vào 00A9 và nh n Alt+X ngay sau ñó s ñư c ký t . Ngư c l i, ñ hi n th m t mã ký t Unicode c a m t ký t nào ñó trong tài li u, b n ñ t con nháy phía sau ký t ñó và nh n Alt+X. Chèn m t bi u tư ng ñư c ñ nh nghĩa s n b ng cách s d ng AutoCorrect ð s d ng ñư c tính năng này, trư c h t b n c n b t AutoCorrect lên:

Lê Tu n Vũ - g i các b n cauduong.NET

- Nh n Microsoft Office Button, sau ñó ch n Word Options. - Trong h p tho i Word Options, ch n Proofing khung bên trái.

- Nh n nút AutoCorrect Options. Trong h p tho i xu t hi n, ch n th AutoCorrect. - ðánh d u ch n m c Replace text as you type. - Nh n OK hai l n ñ ñóng các h p tho i l i.

T o m c AutoCorrect c a riêng b n - Trong th Insert, nhóm Symbols, nh n nút Symbol, ch n More Symbols. h p tho i Symbol xu t hi n, b n nh n vào th Symbols hay Special Characters tùy ý.

- Ch n m t bi u tư ng hay ký t ñ c bi t mà b n mu n ñưa vào m c AutoCorrect. - Nh n nút AutoCorrect. Bi u tư ng b n ch n s xu t hi n trong h p With.

Lê Tu n Vũ - g i các b n cauduong.NET

- Trong m c Replace, b n gõ các ký t mà Word s t ñ ng chuy n sang bi u tư ng hay ký t ñ c bi t mà b n ch n trên. - Nh n nút Add. - Nh n OK. - Nh n Close ñ ñóng h p tho i Symbol l i. TH THU T V I D U G CH N I (-) Khi m t t quá dài, không v a khít v i v trí cu i dòng, Word s chuy n t này sang v trí ñ u dòng m i thay vì g ch n i nó. Tuy nhiên b n có th dùng tính năng Hyphenation ñ g ch n i t ñ ng ho c g ch n i b ng tay ño n text, xác l p s kho ng cách l n nh t cho phép gi a m t t và l ph i mà không g ch n i t ñó. Khi s d ng tính năng g ch n i t ñ ng, Word 2007 s t ñ ng chèn g ch n i vào v trí c n thi t. Khi g ch n i b ng tay, Word s tìm text ñ g ch n i và h i b n có mu n chèn g ch n i vào hay không. T ñ ng chèn g ch n i trong toàn b tài li u - ð m b o r ng không có ño n text nào ñang ñư c ch n. - Trong th Page Layout, nhóm Page Setup, b n nh n nút Hyphenation, sau ñó ch n Automatic.

Chèn d u g ch n i tùy ý B n có th ñi u khi n v trí ng t c a m t t ho c m t c m t n u t ñó “r t” cu i dòng. Ví d , b n có th ch ñ nh v trí ng t c a t “nonprinting” là “non-printing” thay vì “nonprint-ing”.

Lê Tu n Vũ - g i các b n cauduong.NET

- Trong th Home, nhóm Paragraph, nh n nút Show/Hide. - Nh n chu t vào v trí trong t , nơi b n mu n chèn d u g ch n i. - Gi Ctrl và nh n phím g ch n i. T ñ ng chèn d u g ch n i trong m t ph n tài li u - Ch n ño n text mà b n mu n g ch n i. - Trong th Page Layout, nhóm Page Setup, b n nh n nút Hyphenation, sau ñó ch n Automatic. G ch n i b ng tay trong m t ph n tài li u Khi b n g ch n i b ng tay, Word 2007 s tìm ño n text ñ g ch n i. Sau khi b n ch ñ nh v trí mu n g ch n i trong ño n text, Word s chèn m t d u g ch n i tùy ý. N u sau ñó b n so n th o tài li u và thay ñ i ng t dòng, Word s ch hi n th và in ra nh ng d u g ch n i còn r t cu i dòng mà không g ch n i l i trong tài li u. - Ch n ño n văn b n mu n g ch n i. - Trong th Page Layout, nhóm Page Setup, b n nh n nút Hyphenation, sau ñó ch n Manual. Chèn m t d u g ch n i không ng t Các d u g ch n i không ng t giúp ngăn ng a các t , s ho c c m t b ng t n u nó r t cu i dòng. Ví d , b n có th ngăn ng a dãy s 999-1234 b ng t gi a ch ng, thay vào ñó toàn b c m dãy s này s ñư c chuy n xu ng ñ u dòng k ti p. - Nh n chu t vào nơi b n mu n chèn d u g ch n i không ng t. - Nh n gi Ctrl, Shift và nh n phím g ch n i. Xác l p vùng g ch n i Vùng g ch n i là s kho ng tr ng t i ña cho phép gi a m t t và l ph i mà không g ch n i t này. B n có th thay ñ i vùng g ch n i: ñ gi m s lư ng g ch n i, hãy làm cho vùng g ch n i r ng hơn; ñ gi m tính ch t r i r c c a l ph i, b n làm cho vùng g ch n i h p hơn. - Trong th Page Layout, nhóm Page Setup, nh n nút Hyphenation, sau ñó ch n Hyphenation Options. - Trong Hyphenation zone, nh p vào kho ng cách mà b n mu n.

Lê Tu n Vũ - g i các b n cauduong.NET

Xóa b d u g ch n i t ñ ng Trong th Page Layout, nhóm Page Setup, nh n nút Hyphenation, sau ñó ch n None. Xóa b d u g ch n i b ng tay - Trong th Home, nhóm Editing, nh n nút Replace (ho c nh n phím Ctrl+H). - Nh n nút More>> ñ m r ng h p tho i Find and Replace. - Nh n nút Special, sau ñó ch n:
• •

Optional Hyphen: n u mu n xóa d u g ch n i b ng tay. Nonbreaking Hyphen: ñ xóa d u g ch n i không ng t.

- ð tr ng ô Replace with. - Nh n Find Next, Replace, ho c Replace All. G R I CÁC V N ð TRONG KHI SO N TH O Ch m i “ñè” ch cũ Tri u ch ng: M i khi gõ ch m i, ch cũ t i ñi m chèn b xóa ñi. Nguyên nhân: Ch ñ vi t ch ng ñã ñư c b t lên. Gi i pháp: T t ch ñ vi t ch ng b ng cách: - Nh n chu t vào nút Microsoft Office Button, sau ñó nh n nút Word Options. - Nh n Advanced trong khung bên trái. - Bên dư i nhóm Editing options, b n xóa d u ki m trư c m c Use overtype mode. Nh n OK.

Lê Tu n Vũ - g i các b n cauduong.NET

Không th tìm th y l nh Clear Contents Tri u ch ng: B n mu n xóa ch ho c các ñ i tư ng ñ h a nhưng không th tìm th y l nh Clear Contents ñ th c hi n vi c này. Nguyên nhân: Khác v i các phiên b n trư c, l nh Clear Contents không có trong b n Word 2007. Gi i pháp: B n có th s d ng phím Delete ñ xóa text ho c các ñ i tư ng ñ h a sau khi ñã ch n nó. Word cu n quá nhanh khi rê chu t ch n ch Tri u ch ng: Khi b n ch n ch b ng cách gi và rê chu t theo hư ng xu ng dư i, Word cu n tài li u nhanh ñ n n i khó mà nh chu t vào v trí chính xác, nơi b n mu n k t thúc vùng ch n. Nguyên nhân: Trong khi b n rê chu t ñ ch n ch , Word s cu n tài li u theo hư ng b n ch n. Gi i pháp: ð gi i quy t v n ñ này, b n nên k t h p gi a chu t và bàn phím trong khi ch n ch . - Nh n chu t vào nơi b t ñ u vùng ch n. - S d ng thanh cu n ñ trư t ñ n v trí mu n k t thúc vùng ch n. - Gi phím Shift trong khi nh n chu t trái vào v trí k t thúc vùng ch n. L nh Insert File bi n ñâu m t? Tri u ch ng: B n mu n chèn ch t m t tài li u khác vào tài li u hi n hành nhưng không th tìm th y l nh Insert File ñ th c hi n vi c này.

Lê Tu n Vũ - g i các b n cauduong.NET

Nguyên nhân: Trong Word 2007, l nh Insert File ñã ñư c ñ i tên thành Text from File và ñư c chuy n vào menu Object trong th Insert. Gi i pháp: - Nh n chu t t i v trí mu n chèn tài li u vào. - Trong th Insert, nhóm Text, b n nh n chu t vào mũi tên bên c nh nút Object, ch n Text from File.

- Trong h p tho i Insert File, b n xác ñ nh file mu n chèn, sau ñó nh n ñúp chu t vào nó ñ chèn vào tài li u hi n hành. Không th kéo – th chu t ñ i v i văn b n Tri u ch ng: Không th dùng chu t kéo – th ñ th c hi n thao tác sao chép hay di chuy n văn b n. Nguyên nhân: Ch c năng kéo – th chu t trong Word ñã b vô hi u hóa. Gi i pháp: - Nh n chu t vào nút Microsoft Office Button, sau ñó nh n nút Word Options. - Nh n Advanced trong khung bên trái h p tho i. - Bên dư i nhóm Editing options, b n ñánh d u ki m m c Allow text to be dragged and dropped. Nh n OK.

Lê Tu n Vũ - g i các b n cauduong.NET

- Bây gi b n có th ch n văn b n và dùng chu t kéo – th ño n văn ñó sang v trí m i ñ di chuy n (ho c gi thêm phím Ctrl trong khi th c hi n ñ sao chép). Ch Unicode b “nh y” khi copy Tri u ch ng: Khi s d ng font ch Unicode, n u copy m t dòng văn b n thì hi n tư ng nh y ch xu t hi n. Gi i pháp: - Nh n chu t vào nút Microsoft Office Button, sau ñó nh n nút Word Options. - Nh n Advanced trong khung bên trái. - Bên dư i nhóm Cut, copy, and paste, b n nh n nút Settings.

- B d u ch n h p ki m Adjust sentence and word spacing automatically. Nh n OK hai l n ñ ñóng các h p tho i l i.

Lê Tu n Vũ - g i các b n cauduong.NET

Vi t m t phương trình V i Word 2007, ñ vi t m t phương trình, b n có th chèn các bi u tư ng trong h p tho i Symbol; s d ng tính năng Math AutoCorrect ñ chuy n ch thành bi u tư ng; hay s d ng cách sau: - Trong th Insert, nhóm Symbols, nh n vào mũi tên bên dư i nút Equation, sau ñó ch n Insert New Equation.

- Trên thanh công c xu t hi n thêm th Design, và b n có th nh n chu t vào các nút trong nhóm Symbols ñ chèn các ký hi u toán h c, hay nh n chu t vào các nút trong nhóm Structures ñ chèn vào tài li u m t c u trúc toán h c có s n, sau ñó ch nh s a l i. Chú ý: ð hi n th danh sách ñ y ñ các ký hi u toán h c trong nhóm Symbols, b n nh n nút More góc dư i ph i c a nhóm.

Lê Tu n Vũ - g i các b n cauduong.NET

S d ng các bi u tư ng trong Math AutoCorrect - Nh n Microsoft Office Button, sau ñó nh n Word Options. - Trong khung bên trái, nh n Proofing, sau ñó nh n nút AutoCorrect Options. - Trong h p tho i AutoCorrect, nh n ch n th Math AutoCorrect, sau ñó ñánh d u ki m trư c 2 m c Use Math AutoCorrect rules outside of math regions và m c Replace text as you type. Ghi nh các ký t m c Replace (ký t b n nh p) và m c With (ký t toán h c s thay th ).

- Nh n OK 2 l n ñ ñóng các h p tho i l i. - Bây gi b n hãy gõ th các ký t (m c Replace) và nh n phím kho ng tr ng, nó s bi n ñ i thành ký t toán h c tương ng. Ví d : \approx, nh n kho ng tr ng s bi n thành d u . Chèn m t phương trình thông d ng Trong th Insert, nhóm Symbols, b n nh n chu t vào mũi tên bên dư i nút Equation. M t

Lê Tu n Vũ - g i các b n cauduong.NET

menu xu t hi n v i danh sách các phương trình thông d ng. Mu n s d ng cái nào, b n ch vi c nh n ch n cái ñó ñ chèn vào tài li u và ch nh s a l i theo ý thích. Thêm m t phương trình vào danh sách các phương trình thông d ng - Ch n m t phương trình mu n thêm. - Bên dư i Equation Tools, trong th Design, nhóm Tools, nh n nút Equation, sau ñó ch n Save Selection to Equation Gallery. - Trong h p tho i Create New Building Block, b n nh p vào tên c a phương trình t i m c Name. - T i danh sách Gallery, ch n Equations. Nh n OK.

Thay ñ i phương trình ñư c so n th o trong Word 2007 B n ch vi c nh n chu t vào phương trình mu n ch nh s a và thay ñ i theo ý thích. Thay ñ i phương trình ñư c so n th o trong Word phiên b n cũ hơn ð thay ñ i m t phương trình ñư c so n th o phiên b n cũ, s d ng Equation 3.0 addin hay Math Type add-in, b n c n s d ng add-in mà ñã vi t phương trình này. Ngoài ra, khi b n m tài li u có ch a phương trình ñư c vi t trong phiên b n cũ c a Word, b n không th s d ng các chương trình vi t và thay ñ i phương trình ñư c cung c p s n, tr khi b n chuy n tài li u sang ñ nh d ng Word 2007.

Lê Tu n Vũ - g i các b n cauduong.NET

* Chuy n tài li u sang ñ nh d ng Word 2007 - Nh n Microsoft Office Button, sau ñó nh n Convert. - Nh n OK trong h p tho i xác nh n. - Nh n Microsoft Office Button, sau ñó nh n Save. * Thay ñ i phương trình ñư c so n th o b ng Equation 3.0 - Nh n ñúp chu t vào phương trình mu n ch nh s a. - Thay ñ i phương trình theo ý mu n. * Thay ñ i phương trình ñư c so n th o b ng Math Type - Hãy ñ m b o r ng Math Type ñã ñư c cài ñ t trên máy. - Nh n ñúp chu t vào phương trình mu n ch nh s a. - Trong Math Type, ch nh s a l i phương trình theo ý mu n. menu File, nh n ch n Close and Return to... ñ tr v c a s so n th o Word. PHÁP

KI M TRA CHÍNH T VÀ NG

T ñ ng ki m tra l i chính t và ng pháp (các ñư ng g n sóng màu ñ , xanh dương, xanh lá cây) Khi b n b t ch ñ ki m tra chính t t ñ ng trong khi gõ, b n có th an tâm r ng không b m c nhi u l i chính t trong tài li u. Word 2007 s ñánh d u nh ng t b l i giúp ta phát hi n ra l i m t cách nhanh chóng. Ví d : B n có th nh n chu t ph i lên t sai ñ xem nh ng cách s a l i ñư c ñ ngh . Tương t , n u b t ch ñ ki m tra ng pháp t ñ ng, Word s ñánh d u nh ng l i ng pháp trong tài li u trong khi b n so n th o. Ví d : B n có th nh n chu t ph i và ch n nh ng ki u s a l i ñ ngh . B n cũng có th ch n Ignore Once ñ “l ” ñi l i này, ho c ch n About This Sentence ñ xem t i sao Word xem câu ñó là l i. B t ho c t t ch ñ ki m tra chính t , ng pháp t ñ ng - Nh n chu t vào Microsoft Office Button , ch n Word Options.

Lê Tu n Vũ - g i các b n cauduong.NET

- Trong h p tho i hi n ra, ch n Proofing

khung bên trái.

- ð b t/t t ch ñ ki m l i t ñ ng trong tài li u hi n hành (ñang m ), b n th c hi n như sau:
• •

T i m c Exceptions for, ch n tên c a tài li u hi n hành. Ch n ho c b ch n m c Hide spelling errors in this document only và Hide grammar errors in this document only.

- ð b t/t t ch ñ ki m l i t ñ ng trong t t c tài li u t gi tr ñi, b n th c hi n như sau:
• •

T i m c Exceptions for, ch n All New Documents. Ch n ho c b ch n m c Hide spelling errors in this document only và Hide grammar errors in this document only.

Ki m tra t t c l i chính t và ng pháp sau khi so n th o văn b n - Ch n ño n văn b n b n mu n ki m l i (ho c không ch n n u mu n ki m toàn b văn b n). - B m phím F7 (ho c ch n th Review, nh n nút Spelling & Grammar trong nhóm Proofing). - N u chương trình phát hi n ra l i chính t , h p tho i Spelling and Grammar xu t hi n, tô ñ t sai.

T i khung Suggestions, b n có th ch n nh ng g i ý s a l i mà chương trình ñưa ra và nh n nút Change ñ s a theo g i ý ñó. N u b n mu n t mình s a, hãy nh n chu t vào tài li u, nơi t ñang b phát hi n là l i và s a l i theo ý mình. S a xong nh n nút Resume ñ ki m tra ti p nh ng t khác. Trong trư ng h p t mà Word phát hi n là l i nhưng l i là t mà b n cho là chính xác và b n mu n Word nh n ra t này là ñúng chính t ñ l n sau kh i “b t l i” n a, hãy thêm nó vào t ñi n b ng cách nh n nút Add to Dictionary. N u mu n “l ” ñi t sai và chuy n sang ki m tra ti p nh ng t khác, b n nh n nút Ignore Once (l 1 l n) ho c Ignore All (l t t c ). Trư ng h p b n thư ng xuyên b m c l i t này và b n mu n Word t ñ ng s a l i thành t ñúng trong khi b n gõ văn b n, hãy ch n t ñúng trong khung Suggestions và nh n nút AutoCorrect.

Lê Tu n Vũ - g i các b n cauduong.NET

- Ngoài ra, n u b n mu n ki m tra luôn ng pháp, hãy ñánh d u ch n Check grammar trong h p tho i Spelling and Grammar. Sau khi ki m tra chính t , chương trình s chuy n sang ki m tra ng pháp cho b n. Cách s a l i cũng tương t như trên. Tìm t trong t ñi n S d ng tính năng Research, b n có th tìm các t trong t ñi n. Cách th c hi n: - Trong th Review, nhóm Proofing, nh n nút Research. - ð tìm m t t ñơn trong tài li u, gi phím Alt và nh n chu t vào t c n tra c u. - ð tra nghĩa m t c m t , b n dùng chu t ch n các t ñó, gi phím Alt và nh n chu t trái vào vùng ch n. - T i khung Research bên ph i màn hình, m c Search for, b n s th y t c n tra hi n th trong ñây. Bên dư i là ph n gi i nghĩa c a nó. - B n cũng có th gõ tr c ti p t c n tra nghĩa vào ô Search for và nh n OK. Tra t ñ ng nghĩa, ph n nghĩa S d ng tính năng Research, b n còn có th tra t ñ ng nghĩa và t ph n nghĩa. - Trong th Review, nhóm Proofing, b n nh n nút Thesaurus. - Gi phím Alt và nh n chu t vào t c n tra. K t qu s hi n th trong khung Research bên ph i. - ð chèn t ñ ng nghĩa ho c ph n nghĩa ñó vào tài li u hi n hành, nơi con tr ñang ñ ng, b n ñưa chu t vào t trong danh sách k t qu , nh n chu t vào mũi tên bên c nh t , ch n Insert. - ð tìm ti p t ñ ng nghĩa / ph n nghĩa c a t trong danh sách tìm ñư c, b n nh n chu t vào t ñó trong danh sách k t qu . Ghi chú: B n có th tìm t ñ ng nghĩa, ph n nghĩa trong ngôn ng khác (ngoài ti ng Anh) b ng cách nh n chu t vào h p danh sách bên dư i khung nh p li u Search for và ch n m t ngôn ng , ví d như ti ng Pháp (French) ch ng h n. D ch văn b n Khác v i cách tra nghĩa t ng t , trong ph n này chúng ta s cùng tìm hi u cách d ch m t ño n văn b n dài.

Lê Tu n Vũ - g i các b n cauduong.NET

- Trong th Review, nhóm Proofing, b n nh n nút Translate. - Ho c b n cũng có th nh n chu t ph i vào v trí b t kỳ trong tài li u, ch n Translate Translate.

- ð ch n ngôn ng d ch, t i khung Translation From, ngôn ng ñích t i m c To.

bên ph i, ch n ngôn ng ngu n t i m c

- ð d ch m t t b t kỳ trong tài li u, b n gi phím Alt và nh n chu t trái vào t . Nghĩa c a nó s ñư c hi n th trong khung Translation bên ph i. - ð d ch m t ño n văn b n, b n dùng chu t ch n ño n văn b n ñó, gi Alt và nh n chu t trái vào vùng ch n. Nghĩa c a nó s ñư c hi n th trong khung Translation bên ph i.

Lê Tu n Vũ - g i các b n cauduong.NET

- ð d ch toàn b tài li u, t i khung Translation, b n nh n chu t vào nút Translate the whole document . Sau ñó b m Yes trong h p tho i xác nh n. B n d ch s ñư c hi n th trong m t c a s duy t Web m i m ra. - Ngoài ra b n cũng có th d ch t ho c ño n văn b ng cách t mình nh p vào khung Search for, sau ñó nh n nút Start Searching . B t tính năng “ñưa chu t vào t ñ hi n th nghĩa trong m t Screentip” Ch c n ñưa chu t vào t , nghĩa c a nó (ñã ñư c d ch sang ngôn ng khác) s hi n th trong m t Screentip bên c nh, r t ti n l i.

ð b t tính năng này, b n th c hi n như sau:

Lê Tu n Vũ - g i các b n cauduong.NET

- T i th Review, nhóm Proofing, nh n chu t vào mũi tên bên c nh nút Translation ScreenTip.

- Ch n m t ngôn ng mu n d ch sang trong menu xu t hi n. - Mu n t t tính năng này, b n ch n Turn Off Translation ScreenTip. T ñ ng t o hyperlink cho ñ a ch Web Word t ñ ng t o m t hyperlink khi b n gõ vào m t ñ a ch Web (ch ng h n www.microsoft.com) và nh n Enter ho c phím kho ng tr ng. N u mu n t t/ b t tính năng này, b n nh n Microsoft Office Button , ch n Word Options. Nh n Proofing. Nh n nút AutoCorrect Options, nh n ch n th AutoFormat As You Type. T i h p Internet and network paths with hyperlinks, b n b ch n ho c ch n ñ t t/ b t tính năng này. T o m t hyperlink tùy ý ñ n m t tài li u, t p tin hay trang Web 1. Ch n ño n text ho c hình nh mà b n mu n dùng ñ hi n th như m t hyperlink. 2. Trong th Insert, nhóm Links, b n nh n nút Hyperlink. 3. H p tho i Insert Hyperlink xu t hi n. - ð liên k t ñ n m t file ho c trang Web có s n, b n nh n nút Existing File or Web Page bên dư i m c Link to, sau ñó nh p vào ñ a ch mà b n mu n liên k t ñ n trong h p Address. N u không bi t ñ a ch c a m t file, b n có th dùng khung duy t file/ thư m c trong c a s này ñ ch n file mình mu n liên k t. - ð liên k t ñ n m t file mà b n chưa h t o nó, hãy nh n nút Create New Document bên dư i m c Link to, sau ñó nh p tên c a file m i s t o t i m c Name of new document. T i m c When to edit b n có th ch n là Edit the new document later (so n tài li u này sau) ho c Edit the new document now (so n ngay bây gi ).

Lê Tu n Vũ - g i các b n cauduong.NET

ð tùy bi n ScreenTip (hi n th khi b n rê chu t lên hyperlink), b n nh n nút ScreenTip và gõ vào dòng ghi chú. N u b n không ch ñ nh dòng ghi chú này, Word s s d ng ñư ng d n hay ñ a ch c a file liên k t ñ n làm ScreenTip. - Nh n OK khi t o xong hyperlink. T o m t hyperlink ñ n trang e-mail tr ng Th c hi n bư c 1 và bư c 2 như trên ñ hi n th h p tho i Insert Hyperlink. 3. Bên dư i m c Link to, b n nh n nút E-mail Address. 4. T i m c E-mail address, nh p vào ñ a ch e-mail mà b n mu n khi nh n vào hyperlink s g i thư cho ñ a ch này. 5. T i m c Subject, b n nh p tiêu ñ thư. Nh n OK.

T o m t hyperlink ñ n v trí b t kỳ trong tài li u hay trang Web hi n hành ð s d ng tính năng này, trư c h t b n c n ñánh d u v trí ñích mu n liên k t ñ n trong tài li u hi n hành. * Chèn m t bookmark: 1. Trong tài li u hi n hành, ch n ño n text hay ñ i tư ng mà b n mu n gán m t bookmark. 2. Trong th Insert, nhóm Links, b n nh n nút Bookmark.

Lê Tu n Vũ - g i các b n cauduong.NET

3. C a s Bookmark xu t hi n. T i Bookmark name, b n gõ vào m t tên ñ nh n d ng bookmark này (lưu ý, tên không ñư c ch a kho ng tr ng). Nh n Add ñ thêm vào.

* Thêm liên k t ñ n bookmark: 1. Ch n text ho c ñ i tư ng mà b n mu n hi n th như m t hyperlink. 2. Nh n chu t ph i và ch n Hyperlink trong menu ng c nh. 3. Bên dư i m c Link to, b n nh n nút Place in This Document. 4. Trong danh sách b n ch n m t bookmark mu n liên k t ñ n. Nh n OK.

Lê Tu n Vũ - g i các b n cauduong.NET

T o m t hyperlink ñ n v trí b t kỳ trong tài li u hay trang Web khác (không ph i trang hi n hành) 1. Trư c tiên b n t o nh ng bookmark trong file ñích (file mà b n s liên k t ñ n) tương t cách trên. 2. M tài li u ngu n, ch n ño n text hay ñ i tư ng mu n hi n th là hyperlink. 3. Nh n chu t ph i, ch n Hyperlink trong menu ng c nh. 4. Bên dư i m c Link to, nh n nút Existing File or Web Page. 5. T i khung Look in, b n duy t ñ n file ñích mu n liên k t ñ n. 6. Nh n nút Bookmark, sau ñó ch n nh ng bookmark mu n liên k t ñ n trong tài li u ñích. Nh n OK. G b m t hyperlink B n nh n chu t ph i vào hyperlink mu n g b , ch n Remove Hyperlink trong menu ng c nh. Áp d ng nhanh m t ki u m u (Quick Style) Áp d ng m t ki u m u 1. Ch n ño n text b n mu n áp d ng ki u m u. 2. Trong th Home, nhóm Styles, nh n chu t vào m t ki u mà b n thích. N u không th y

Lê Tu n Vũ - g i các b n cauduong.NET

ki u ñ nh d ng mà mình mong mu n, b n nh n nút More ñ m r ng khung Quick Styles.

Ví d , b n mu n ño n text ñang ch n ñư c áp d ng ki u tiêu ñ , nh n nút Title trong khung danh sách. B n có th xem trư c ki u ñ nh d ng ñư c áp d ng như th nào b ng cách rê chu t vào t ng ki u mình mu n xem, nó s áp d ng “th ” v i ño n text b n ñang ch n. T o m t ki u m u 1. Ch n ño n text mà b n mu n t o m t ki u m i. Ví d , b n mu n t o m t ñ nh d ng in ñ m, ch màu ñ . 2. Trong th Home, nhóm Font, b n l n lư t in ñ m (nh n nút B) và tô ñ ch (ch n màu t nút Font Color). 3. Nh n chu t ph i vào vùng ch n, tr t i Styles, và nh n Save Selection as a New Quick Style. 4. Nh p vào tên c a style m i (ch ng h n Style 1) và nh n OK. L p t c ki u ch m i t o s n m g n trong nhóm Styles d ng. Thay ñ i ki u m u 1. ð nh d ng ño n text theo ý thích c a b n. th Home, s n sàng ñ b n s

Lê Tu n Vũ - g i các b n cauduong.NET

2. Trong th Home, nhóm Styles, nh n chu t ph i vào style mà b n mu n thay ñ i, ch n Update to Match Selection. Trong tài li u, t t c nh ng ño n text ñã ñư c áp d ng ki u này trư c ñó s ñư c c p nh t l i v i ñ nh d ng m i. G b m t ki u m u 1. Trong th Home, nhóm Styles, b n nh n chu t ph i vào ki u m u mu n g b . 2. Ch n Remove from Quick Styles gallery. Cài ñ t ñi m d ng tab (Tab stops) ð cho vi c cài ñ t tab ñư c thu n ti n, b n nên cho hi n th thư c ngang trên ñ nh tài li u b ng cách nh n nút View Ruler ñ u trên thanh cu n d c. B n có th nhanh chóng ch n tab b ng cách l n lư t nh n vào ô tab selector – là ô giao nhau gi a thư c d c và thư c ngang ( góc trên bên trái trang tài li u) cho ñ n khi ch n ñư c ki u tab mong mu n, sau ñó nh n chu t vào thanh thư c ngang nơi b n mu n ñ t tab. Tùy t ng trư ng h p c th mà b n có th s d ng m t trong các lo i tab sau:

Tab trái: ð t v trí b t ñ u c a ño n text mà t ñó s ch y sang ph i khi b n nh p li u. Tab gi a: ð t v trí chính gi a ño n text. ðo n text s n m gi a v trí ñ t tab khi b n nh p li u. Tab ph i: N m bên ph i cu i ño n text. Khi b n nh p li u, ño n text s di chuy n sang trái k t v trí ñ t tab. Tab th p phân: Khi ñ t tab này, nh ng d u ch m phân cách ph n th p phân s n m trên cùng m t v trí. Bar Tab: Lo i tab này không ñ nh v trí cho text. Nó s chèn m t thanh th ng ñ ng t i v trí ñ t tab.

Lê Tu n Vũ - g i các b n cauduong.NET

N u b n mu n ñ t ñi m d ng tab t i v trí phù h p mà không th xác ñ nh chính xác khi nh n chu t lên thanh thư c ngang, ho c b n mu n chèn ký t ñ c bi t trư c tab, b n có th dùng h p tho i Tabs b ng cách nh n ñúp chu t vào b t kỳ ñi m d ng tab nào trên thanh thư c. Sau khi cài ñ t ñi m d ng tab xong, b n có th nh n phím Tab ñ nh y ñ n t ng ñi m d ng trong tài li u.

ð NH D NG CH In ñ m

TRONG WORD 2007

1. Ch n ño n text mà b n mu n in ñ m, ñưa con tr chu t vào vùng ch n cho ñ n khi xu t hi n thanh công c Mini.

2. Nh n nút Bold (B). B n cũng có th s d ng phím t t Ctrl+B.

Lê Tu n Vũ - g i các b n cauduong.NET

Lưu ý, nh n Bold (ho c Ctrl+B) l n n a n u b n mu n b in ñ m. In nghiêng Th c hi n tương t như in ñ m, nhưng thay vì nh n nút Bold thì b n nh n nút Italic (phím t t Ctrl+I). G ch dư i ño n text Nh n Ctrl+U ñ g ch dư i ño n text ñang ch n. Nh n Ctrl+U l n n a ñ b g ch dư i. Ngoài ra còn có nhi u ki u g ch dư i khác: * G ch dư i các t , tr kho ng tr ng: - Ch n ño n text b n mu n g ch dư i. - T i th Home, nhóm Font, b n nh n nút mũi tên góc dư i bên ph i.

- Trong h p Underline style, b n ch n Word only. Nh n OK. * G ch ñôi dư i t :

Th c hi n bư c 1, 2 tương t trên. Trong h p Underline style, b n ch n bi u tư ng dòng ñôi. Nh n OK. * ðư ng g ch dư i trang trí: Th c hi n bư c 1, 2 tương t trên. - Trong h p Underline style, b n ch n ki u mình thích. - ð ñ i màu c a ñư ng g ch dư i, nh n chu t vào h p Underline color và ch n màu mình thích. Nh n OK. ð i màu ch

Lê Tu n Vũ - g i các b n cauduong.NET

1. Ch n ño n text b n mu n ñ i màu, di chuy n con tr chu t vào vùng ch n ñ xu t hi n thanh công c Mini. 2. Nh n nút Font Color và ch n màu mình thích. ð i kích c ch 1. Ch n ño n text, di chuy n con tr chu t vào ñ xu t hi n thanh công c Mini. 2. ð tăng kích c ch , b n nh n nút Grow Font (phím t t Ctrl+Shift+>). ð gi m kích c ch , nh n nút Shrink Font (phím t t Ctrl+Shift+<). ðánh d u (Highlight) ño n text ðánh d u ño n text ñ làm nó trông n i b t hơn. Cách th c hi n: 1. T i th Home, nhóm Font, b n nh n vào mũi tên bên c nh nút Text Highlight Color . 2. Ch n m t màu dùng ñ tô sáng mà b n thích (thư ng là màu vàng). 3. Dùng chu t tô ch n ño n text mu n ñánh d u. 4. Mu n ng ng ch ñ ñánh d u, b n nh n chu t vào mũi tên c nh nút Text Highlight Color, ch n Stop Highlighting, ho c nh n ESC. G b ch ñ ñánh d u text 1. Ch n ño n text mu n g b ch ñ ñánh d u. 2. Trong th Home, nhóm Font, b n nh n chu t vào mũi tên c nh nút Text Highlight Color. 3. Ch n No Color. Tìm ki m nhanh nh ng dòng ch ñư c ñánh d u 1. Trong th Home, nhóm Editing, nh n nút Find. 2. N u b n không th y nút Format, hãy nh n nút More. 3. Nh n nút Format, sau ñó ch n Highlight. 4. Nh n Find Next. T o m t ch hoa th t c p (Dropped Cap)

Lê Tu n Vũ - g i các b n cauduong.NET

Có 2 ch ñ : 1. Dropped cap. 2. In-margin dropped cap. Cách th c hi n: 1. Nh n chu t vào ño n văn b n mà b n mu n b t ñ u b ng m t ch hoa th t c p. 2. Trong th Insert, nhóm Text, b n nh n nút Drop Cap. 3. Ch n ti p ch ñ Dropped ho c In margin tùy ý. ð nh d ng ch s trên (Superscript), ch s dư i (Subscript) 1. Ch s trên (Superscript); 2. Ch s dư i (Subscript).

Ch n ño n text c n ñ nh d ng. Trong th Home, nhóm Font, b n nh n nút Superscript (phím t t Ctrl+Shift+=) ñ ñ nh d ng ch s trên, ho c nh n nút Subscript (phím t t Ctrl+=) ñ ñ nh d ng ch s dư i. CANH CH NH VĂN B N Canh trái, ph i, gi a, ho c canh ñ u hai bên 1. Ch n ño n văn b n b n mu n canh ch nh. 2. Trong th Home, nhóm Paragraph, nh n nút Align Left ñ canh l trái, nh n Align Right ñ canh ph i, nh n nút Center ñ canh gi a (gi a 2 l trái và ph i), hay nh n nút Justify ñ canh ñ u hai bên. Canh ch nh nhi u ch ñ trên cùng 1 dòng 1. Chuy n ch ñ xem văn b n là Print Layout ho c Web Layout (Trong th View, nhóm Document Views, ch n nút Print Layout ho c Web Layout). 2. Nh n chu t vào dòng m i và th c hi n như sau:

Lê Tu n Vũ - g i các b n cauduong.NET

- Chèn ño n text canh trái: Di chuy n con tr chu t ch I sang trái cho ñ n v trí c n gõ text, nh n ñúp chu t và gõ vào ño n text. - Chèn ño n text canh gi a: Di chuy n con tr chu t ch I vào kho ng gi a dòng cho ñ n v trí c n gõ text. Nh n ñúp chu t và gõ vào ño n text. - Chèn ño n text canh ph i: Di chuy n con tr chu t ch I sang ph i cho ñ n v trí c n gõ text, nh n ñúp chu t và gõ vào ño n text. Thay ñ i các canh ch nh theo chi u d c ño n text 1. Trong th Page Layout, nhóm Page Setup, nh n chu t vào nút mũi tên ph i. góc dư i bên

2. Trong h p tho i Page Setup, nh n vào th Layout. T i m c Vertical alignment, b n ch n m t lo i canh ch nh mình thích (Top, Center, Justified, Bottom).

Lê Tu n Vũ - g i các b n cauduong.NET

3. T i m c Apply to, b n ch n ph m vi áp d ng là Whole document (toàn văn b n), This section (vùng hi n t i), hay This point forward (k t ñây tr v sau). Nh n OK. Canh gi a l trên và l dư i 1. Ch n ño n văn b n b n mu n canh gi a so v i l trên và l dư i. 2. Trong th Page Layout, nhóm Page Setup, nh n chu t vào nút mũi tên ph i. góc dư i bên

3. Trong h p tho i Page Setup, nh n vào th Layout. T i m c Vertical alignment, b n ch n Center. 4. T i m c Apply to, ch n Selected text. Nh n OK. Th t l dòng ñ u tiên c a ño n

Lê Tu n Vũ - g i các b n cauduong.NET

1. Nh n chu t vào ño n mà b n mu n th t l dòng ñ u tiên. 2. Trong th Page Layout, nh n vào nút mũi tên góc dư i bên ph i c a nhóm Paragraph. 3. h p tho i Paragraph, ch n th Indents and Spacing. T i m c Special, b n ch n First line. T i m c By, ch n kho ng cách th t vào. Nh n OK. ði u ch nh kho ng cách th t l c a toàn b ño n 1. Ch n ño n văn b n mu n ñi u ch nh. 2. T i th Page Layout, nhóm Paragraph, nh n chu t vào mũi tên lên, xu ng bên c nh m c Left ñ tăng, gi m kho ng cách th t l trái, hay t i m c Right ñ ñi u ch nh th t l ph i. Th t dòng t t c , tr dòng ñ u tiên c a ño n 1. Ch n ño n văn b n mà b n mu n ñi u ch nh. 2. Trên thanh thư c ngang, hãy nh n chu t vào d u Hanging Indent và rê ñ n v trí b n mu n b t ñ u th t dòng. N u b n không th y thanh thư c ngang ñâu c , hãy nh n nút View Ruler thanh cu n d c ñ hi n th nó. T o m t th t âm Thay vì th t dòng vào trong, b n có th ñi u ch nh th t ra ngoài so v i l trái b ng cách: 1. Ch n ño n văn b n mà b n mu n m r ng sang trái. 2. T i th Page Layout, nhóm Paragraph, nh n nút mũi tên hư ng xu ng trong m c Left cho ñ n khi ño n văn b n n m v trí b n v a ý. THAY ð I KHO NG CÁCH TRONG VĂN B N T o kho ng cách ñôi gi a các dòng cho toàn b tài li u Kho ng cách m c ñ nh gi a các dòng cho b t kỳ tài li u tr ng nào là 1.15. B n có th t o kho ng cách ñôi (2) n u mu n b ng cách sau: 1. Trong th Home, nhóm Styles, nh n chu t ph i vào nút Normal, ch n Modify. phía trên c a

Lê Tu n Vũ - g i các b n cauduong.NET

2. Bên dư i nhóm Formatting, nh n nút Double Space. Nh n OK. Thay ñ i kho ng cách dòng cho ño n văn b n ñang ch n 1. Ch n ño n văn b n mu n thay ñ i. 2. Trong th Home, nhóm Paragraph, nh n nút Line Spacing. 3. Ch n kho ng cách b n mu n, ch ng h n 2.0 Ghi chú: N u mu n ñ t nhi u kho ng cách gi a các dòng nhưng kho ng cách này không có trong menu xu t hi n khi nh n nút Line Spacing, b n hãy ch n Line Spacing Options, và nh p vào kho ng cách mà b n thích. Các ki u kho ng cách dòng mà Word h tr : - Single (dòng ñơn). Tùy ch n này h tr font l n nh t trong dòng ñó, thêm vào m t lư ng kho ng tr ng nh b sung. Lư ng kho ng tr ng b sung tùy thu c vào font ch mà b n ñang s d ng. - 1.5 lines: G p 1,5 l n kho ng cách dòng ñơn. - Double: G p 2 l n kho ng cách dòng ñơn. - At least: L a ch n này xác l p kho ng cách dòng t i thi u c n thi t ñ phù h p v i font ho c ñ h a l n nh t trên dòng. - Exactly: C ñ nh kho ng cách dòng và Word s không ñi u ch nh n u sau ñó b n tăng ho c gi m c ch . - Multiple: Xác l p kho ng cách dòng tăng ho c gi m theo t l % so v i dòng ñơn mà b n ch ñ nh. Ví d , nh p vào 1.2 có nghĩa là kho ng cách dòng s tăng lên 20% so v i dòng ñơn.

Lê Tu n Vũ - g i các b n cauduong.NET

Thay ñ i kho ng cách trư c ho c sau các ño n 1. Ch n ño n văn b n b n mu n thay ñ i kho ng cách trư c ho c sau nó. 2. Trong th Page Layout, nhóm Paragraph, b n nh n chu t vào mũi tên c nh m c Before (trư c) ho c After (sau) ñ thay ñ i b ng giá tr b n mu n. Thay ñ i kho ng cách gi a các ký t 1. Ch n ño n văn b n mà b n mu n thay ñ i. 2. Trong th Home, nh n chu t vào nút mũi tên h p tho i Font. góc dư i ph i c a nhóm Font ñ m

3. Nh n ch n th Character Spacing h p tho i này. Trong m c Spacing, nh n Expanded ñ m r ng hay Condensed ñ thu h p kho ng cách và ch ñ nh s kho ng cách trong m c By.

Co dãn văn b n theo chi u ngang 1. Ch n ño n văn b n b n mu n căng ra ho c thu l i. 2. Trong th Home, nh n chu t vào nút mũi tên h p tho i Font. góc dư i ph i c a nhóm Font ñ m

3. Nh n ch n th Character Spacing h p tho i này. T i m c Scale, nh p vào t l % mà b n mu n. N u t l này l n hơn 100% thì ño n văn b n s ñư c kéo ra, ngư c l i, nó s ñư c thu l i. ðánh d u s thay ñ i và ghi chú trong tài li u Theo dõi s thay ñ i trong khi ch nh s a 1. M tài li u mà b n mu n theo dõi.

Lê Tu n Vũ - g i các b n cauduong.NET

2. Trong th Review, nhóm Tracking, nh n nút Track Changes. 3. Thay ñ i tài li u theo ý b n (chèn, xóa, di chuy n hay ñ nh d ng văn b n...). L p t c bên hông trang tài li u s xu t hi n nh ng bong bóng hi n th s thay ñ i này. T t ch ñ theo dõi s thay ñ i Trong th Review, nhóm Tracking, nh n vào nút Track Changes m t l n n a ñ t t ch ñ theo dõi trong khi ch nh s a. Thay ñ i cách Word ñánh d u - B n có th ñ i màu và nh ng ñ nh d ng mà Word dùng ñ ñánh d u s ñ i trong tài li u b ng cách nh n vào mũi tên bên c nh nút Track Changes, và nh n ch n m c Change Tracking Options.

- N u b n mu n xem t t c nh ng thay ñ i ngay trong tài li u thay vì hi n th nh ng bong bóng bên hông tài li u, nhóm Tracking, nh n vào nút Ballons, sau ñó ch n Show all revisions inline. - ð làm n i b t vùng hi n th nh ng bong bóng (bên l tài li u), hãy nh n nút Show Markup và ch n Markup Area Highlight. Chèn m t ghi chú 1. Ch n ño n text ho c ñ i tư ng b t kỳ trong tài li u b n mu n ghi chú. 2. Trong th Review, nhóm Comments, nh n nút New Comment. 3. Nh p vào ghi chú c a b n trong bong bóng hi n th Xóa ghi chú - ð xóa m t ghi chú, nh n chu t ph i vào ghi chú ñó, ch n Delete Comment. - ð xóa nhanh t t c ghi chú trong tài li u, nh n chu t vào m t ghi chú b t kỳ. Trong th khung bên c nh tài li u.

Lê Tu n Vũ - g i các b n cauduong.NET

Review, nhóm Comments, nh n vào mũi tên bên dư i nút Delete và ch n Delete All Comments in Document. Thay ñ i ghi chú 1. N u các ghi chú không hi n th trong tài li u, b n nh n nút Show Markup trong nhóm Tracking c a th Review, sau ñó ñánh d u ch n Comments. 2. Nh n chu t vào bên trong m t bong bóng có ghi chú c n s a. Sau ñó s a l i n i dung theo ý b n. Thay ñ i tên ngư i ghi chú Bên c nh m i ghi chú luôn có tên c a ngư i s d ng. N u b n mu n thay ñ i tên này, hãy th c hi n như sau: 1. Trong th Review, nhóm Tracking, nh n chu t vào mũi tên bên dư i nút Track Changes, sau ñó ch n m c Change User Name. 2. Trong h p tho i xu t hi n, bên dư i m c Personalize..., b n nh p vào tên c a mình, sau ñó nh n OK.

Lưu ý là nh ng ghi chú k t bây gi tr ñi m i có tác d ng v i tên m i.

Lê Tu n Vũ - g i các b n cauduong.NET

In tài li u kèm theo ghi chú và nh ng ñánh d u thay ñ i 1. Nh n nút Microsoft Office Button , sau ñó ch n Print. 2. Trong h p tho i Print, t i m c Print what, ch n Document showing markup và nh n OK. In danh sách nh ng thay ñ i trong tài li u 1. Nh n nút Microsoft Office Button , sau ñó ch n Print. 2. Trong h p tho i Print, t i m c Print what, ch n List of markup và nh n OK. Không in nh ng ñánh d u thay ñ i và ghi chú 1. Nh n nút Microsoft Office Button , sau ñó ch n Print. 2. Trong h p tho i Print, t i m c Print what, ch n Document và nh n OK. Dùng tính năng Bullets - Numbering ñ ñánh d u/ñánh s t ñ ng T o danh sách ñánh d u (bullet) hay ñánh s (number) t ñ ng 1 c p 1. Gõ vào d u * ñ b t ñ u m t danh sách các ñánh d u ñ u dòng ho c nh p 1. ð b t ñ u m t danh sách ñánh s t ñ ng, sau ñó nh n phím cách (space bar) ho c phím Tab. 2. Nh p b t c ch nào b n mu n. 3. Nh n phím Enter. Word s t ñ ng chèn thêm m t d u bullet ho c s th t ti p theo. 4. ð k t thúc vi c ñánh d u, ñánh s t ñ ng, nh n Enter hai l n ho c nh n phím Backspace ñ xóa d u bullet ho c s cu i cùng. N u ch c năng ñánh d u / ñánh s t ñ ng không có hi u l c, b n b t nó lên b ng cách sau: 1. Nh n nút Microsoft Office Button , sau ñó ch n Word Options. 2. Nh n Proofing. 3. Nh n nút AutoCorrect Options, sau ñó nh n vào th AutoFormat As You Type. 4. Bên dư i nhóm Apply as you type, b n ñánh d u ch n vào 2 m c Automatic bulleted lists và Automatic numbered lists. Nh n OK ñ ñóng các h p tho i l i.

Lê Tu n Vũ - g i các b n cauduong.NET

Thêm d u bullet hay numbering vào trong danh sách 1. Ch n m t m c b n mu n thêm vào. 2. Trong th Home, nhóm Paragraph, nh n nút Bullets ho c nút Numbering .

Ghi chú: B n có th tìm th y nhi u ki u bullet ho c ki u s khác b ng cách nh n vào mũi tên bên c nh nút Bullets / Numbering. Giãn kho ng cách gi a các m c trong danh sách Bullets / Numbering 1. Trong th Home, nhóm Styles, nh n chu t vào mũi tên hư ng xu ng bên c nh ph i ñ m r ng danh sách Styles. Sau ñó nh n chu t ph i vào ki u List Paragraph, ch n Modify. 2. Trong h p tho i Modify Style, nh n nút Format, ch n Paragraph.

Lê Tu n Vũ - g i các b n cauduong.NET

3. B ch n m c Don’t add space between paragraphs of the same style. Nh n OK ñ ñóng các h p tho i l i.

Chuy n danh sách Bullets / Numbering t m t c p sang ña c p 1. Nh n chu t vào m t m c trong danh sách mà b n mu n chuy n nó thành m t c p khác. 2. Trong th Home, nhóm Paragraph, nh n vào mũi tên bên c nh nút Bullets ho c Numbering, ch n Change List Level và ch n m t c p b n mu n. Thêm các bullets hình nh ho c bi u tư ng vào danh sách 1. Ch n m c mà b n mu n b sung các bullets hình nh hay các bi u tư ng. 2. Trong th Home, nhóm Paragraph, nh n vào mũi tên bên c nh nút Bullets. 3. Ch n Define New Bullet. Trong h p tho i Define New Bullet, b n nh n nút Symbol (bi u tư ng) hay Picture (hình nh) tùy m c ñích. 4. Ch n hình nh ho c bi u tư ng b n mu n s d ng, sau ñó nh n OK hai l n.

Lê Tu n Vũ - g i các b n cauduong.NET

Thêm m t bullet hình nh ho c bi u tư ng vào trong thư vi n Bullet 1. M tài li u có ch a bi u tư ng bullet mà b n mu n thêm vào thư vi n. 2. Trong th Home, nhóm Paragraph, nh n vào mũi tên c nh nút Bullets. 3. Bên dư i nhóm Document Bullets, nh n chu t ph i vào ki u bullet mà b n mu n thêm vào thư vi n, sau ñó ch n Add to Library. Xóa m t ki u ra kh i thư vi n Bullet 1. Trong th Home, nhóm Paragraph, nh n vào mũi tên bên c nh nút Bullets. 2. Bên dư i nhóm Bullet Library, nh n chu t ph i vào m t ki u b n mu n lo i b kh i danh sách, sau ñó ch n m c Remove. T o danh sách các ô ñánh d u ch n (checklist) Khi t o m t tài li u d ng tr c nghi m, ch c ch n b n ph i thi t k nh ng ô ñánh d u ñ ngư i dùng ñánh d u vào . Có 2 d ng ñánh d u trong tài li u: m t d ng là dùng ñem ñi in (ñ ngư i dùng ñánh d u vào gi y), d ng th hai là cho ngư i dùng ñánh d u tr c ti p trong n i dung file. T o m t checklist ñ ñem ñi in Có 2 cách cơ b n ñ t o m t checklist ñem ñi in:

Lê Tu n Vũ - g i các b n cauduong.NET

- N u tài li u c a b n không ch a nhi u ki u bullets khác nhau, b n có th s d ng cách t o m t danh sách bullets tùy bi n ñ nh d ng. - N u tài li u c a b n có s n nhi u ñ nh d ng bullets khác nhau, b n có th ngăn ng a các bullets cũ thay ñ i b ng cách t o m t danh sách checklist trong b ng. T o checklist b ng tính năng tùy bi n ñ nh d ng bullets 1. Nh p vào nh ng m c trong danh sách c a b n. 2. Ch n danh sách này. 3. Trong th Home, nhóm Paragraph, nh n vào mũi tên c nh nút Bullets. 4. Ch n Define New Bullet. 5. Nh n nút Symbol. 6. Trong h p tho i Font, ch n m t font bi u tư ng ñã cài s n trên máy, ví d như font Wingdings. 7. Nh n ñúp chu t vào bi u tư ng check box mà b n mu n chèn vào tài li u. Nh n OK. T o b ng ñ ngăn ng a các bullets cũ thay ñ i khi t o checklist Bư c 1: T o b ng 1. Trong th Insert, nhóm Tables, nh n nút Table. 2. Ch n Insert Table. 3. T i m c Number of columns, b n nh p 2. 4. T i m c Number of rows, nh p vào s dòng b n mu n, lưu ý là m i dòng ch a m t kho n m c ch n trong checklist. 5. Nh n OK. Bư c 2: Chèn nh ng ô check box và nh p li u 1. Nh n vào ô ñ u tiên trên bên trái trong b ng.

2. Trong th Insert, nhóm Symbols, nh n nút Symbol và ch n More Symbols. 3. Nh n vào th Symbols.

Lê Tu n Vũ - g i các b n cauduong.NET

4. Trong h p Font, ch n m t font bi u tư ng ñã cài trên máy, ch ng h n font Wingdings. 5. Nh n ñúp chu t vào bi u tư ng check box mà b n mu n. 6. Nh n Close. 7. Nh n chu t vào ô k ti p mà b n mu n chèn m t check box, nh n t h p phím Ctrl+Y, b n s th y m t check box m i xu t hi n. 8. Sau khi chèn các ô check box mà b n mu n, nh n chu t vào ô ñ u tiên và nh p vào các kho n m c tương ng v i các check box ñã t o. Bư c 3: Trau chu t l i b c c trên bên ph i

Các tab căn ch nh Table 1. Nh n chu t ph i vào b ng, tr ñ n m c AutoFit và ch n AutoFit to Contents. 2. Nh n chu t ph i vào b ng, ch n Table Properties. Sau ñó m th Table trong h p tho i m i xu t hi n. 3. Nh n nút Options, h p Left, Right, nh p vào kho ng cách gi a check box và ño n text bên c nh, ví d .02 inches. Nh n OK. 4. Trong th Table, nh n nút Borders and Shading, sau ñó nh n vào th Borders. 5. Bên dư i m c Setting, nh n None, và nh n OK hai l n ñ ñóng các h p tho i l i. Ghi chú: Sau khi b n b ñư ng vi n c a b ng, b n s v n th y m t ñư ng vi n ñ t khúc, tuy nhiên b n có th yên tâm là ñư ng vi n này s không ñư c hi n th khi in. N u b n mu n nh ng ñư ng vi n ñ t khúc này bi n m t hoàn toàn, b n có th nh n nút View Gridlines nhóm Table c a th Layout bên dư i Table Tools. Cách t o ô ñánh d u ñ ngư i dùng ñánh d u tr c ti p vào n i dung file

Lê Tu n Vũ - g i các b n cauduong.NET

Bư c 1: T o b ng 1. Trong th Insert, nhóm Tables, nh n nút Table, sau ñó ch n Insert Table. 2. Trong h p Number of columns, gõ vào 2. 3. Trong h p Number of rows, nh p vào s dòng mà b n mu n, m i dòng là m t m c ch n trong danh sách s t o. Nh n OK. Bư c 2: Chèn vào nh ng ô check box và nh p li u ð thêm vào nh ng ô cho phép ngư i dùng ñánh d u check tr c ti p trong file, b n c n s d ng th Developer. * Hi n th Developer 1. Nh n nút Microsoft Office Button , ch n Word Options. 2. Trong h p tho i xu t hi n, ch n m c Popular khung bên trái.

3. ðánh d u ch n m c Show Developer tab in the Ribbon. Nh n OK.

* Thêm vào các ô check box 1. Nh n vào ô ñ u tiên bên trái c a b ng. 2. Trong th Developer, nhóm Controls, nh n nút Legacy Tools. 3. Bên dư i Legacy Forms, ch n Check Box Form Field. Ghi chú: N u ô check box có n n màu xám, b n nh n nút Legacy Tools , ch n Form Field Shading ñ g b n n xám ñó ñi. 4. Nh n vào ô k ti p, nơi b n mu n chèn ti p m t check box. Sau ñó nh n Ctrl+Y ñ

Lê Tu n Vũ - g i các b n cauduong.NET

chèn check box vào. 5. Sau khi ñã chèn xong h t các check box, b n nh n chu t vào ô ñ u tiên bên ph i c a b ng và nh p vào các kho n m c tương ng v i t ng check box bên trái. Bư c 3: Hoàn thi n l i b c c 1. Nh n chu t ph i vào b ng, tr ñ n m c AutoFit và ch n AutoFit to Contents.

2. Nh n chu t ph i vào b ng, ch n Table Properties. Sau ñó m th Table trong h p tho i m i xu t hi n. 3. Nh n nút Options, h p Left, Right, nh p vào kho ng cách gi a check box và ño n text bên c nh, ví d 0.19cm. Nh n OK.

Lê Tu n Vũ - g i các b n cauduong.NET

4. Trong th Table, nh n nút Borders and Shading, sau ñó nh n vào th Borders. 5. Bên dư i m c Setting, nh n None, và nh n OK hai l n ñ ñóng các h p tho i l i. Bư c 4: Khóa form ð ngư i dùng có th ñánh d u ch n tr c ti p vào file tài li u, b n c n khóa form l i. Lưu ý, khi khóa form l i b n không th ch nh s a ch cũng như b c c c a tài li u, do ñó hãy ñ m b o th c hi n bư c này sau cùng. 1. Nh n vào nút Design Mode trong nhóm Controls c a th Developer ñ t t ch ñ Design. 2. Trong th Developer, nhóm Protect, nh n nút Protect Document, sau ñó ch n Restrict Formatting and Editing.

Lê Tu n Vũ - g i các b n cauduong.NET

3. Trong khung Protect Document, bên dư i Editing restrictions, ñánh d u ch n Allow only this type of editing in the document. 4. Trong combo box bên dư i, ch n Filling in forms.

5. Bên dư i Start enforcement, nh n nút Yes, Start Enforcing Protection. 6. ð ñ t m t kh u, không cho ngư i dùng g b ch ñ b o v , hãy nh p vào m t kh u trong ô Enter new password (optional) và xác nh n l i m t kh u ô bên dư i. Bây gi b n có th g i file tài li u này cho ngư i dùng ñánh d u ch n vào, sau ñó h lưu l i và g i l i cho b n. R t h u ích n u b n mu n th c hi n m t cu c thăm dò kh o sát nào ñó qua e-mail...

Lê Tu n Vũ - g i các b n cauduong.NET

Nguy n H ng Phúc

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful