Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø 8

Thaùng 9
ns : – nd :

Chuû ñieåm : Truyeàn thoáng nhaø tröôøng
Hoaït ñoäng 1 : Baàu caùn boä lôùp
I. Yeâu caàu giaùo duïc : - Nhaän thöùc vai troø cuûa ñoäi nguõ caùn boä lôùp trong quaù trình hoïc taäp, reøn luyeän cuûa lôùp. - Bieát löïa choïn nhöõng caùn boä lôùp coù naêng löïc, nhieät tình, traùch nhieäm vôùi coâng taùc lôùp. II. Noäi dung vaø hình thöùc hoaït ñoäng. 1. Noäi dung • Toång keát hoaït ñoäng cuûa caùn boä lôùp sau moät naêm hoïc. • Baàu ñoäi nguõ caùn boä lôùp môùi. 2. Hình thöùc hoaït ñoäng: • Nghe baùo caùo vaø thaûo luaän. • Baàu baèng phieáu hoaëc bieåu quyeát. III. Chuaån bò hoaït ñoäng: a.Phöông tieän: • Baûn baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng cuûa caùn boä lôùp naêm hoïc vöøa qua. • Phieáu baàu • Moät soá tieát muïc vaên ngheä. b.Toå chöùc: • Giaùo vieân chuû nhieäm vaø caùn boä lôùp hoäi yù. • Phaân coâng kieåm phieáu, vaên ngheä, trang trí. IV. Tieán haønh hoaït ñoäng: Thôøi gian 7’ Hoaït ñoäng cuûa GV& CB lôùp Hoaït ñoâng 1: Lôùp phoù vaên theå baét baøi haùt taäp theå : Vui böôùc tôùi tröôøng -Lôùp tröôûng tuyeân boá lyù do, giôùi thieäu ñaïi bieåu, ngöôøi ñieàu khieån. Hoaït ñoäng 2: - Lôùp phoù hoïc taäp baùo caùo hoaït ñoäng trong naêm qua vaø phöông höôùng hoaït ñoäng naêm lôùp 8. -Lôùp phoù lao ñoäng treo baûng ñoà cô caáu toå chöùc lôùp vaø 1 Hoaït ñoäng cuûa HS Haùt taäp theå. Voã tay sau lôøi giôùi thieäu cuûa lôùp tröôûng Lôùp nghe vaø thaûo luaän Noäi dung ghi baûng

10’

15’

GVCN ghi teân caùc caùn boä

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø 8
nhieäm vuï. Hoaït ñoäng 3 : Baàu caùn söï lôùp Lôùp tröôûng : Hoïc löïc khaù trôû leân, haïnh kieåm toát, taùc phong nhanh nheïn, nhieät tình, coù naêng löïc. Lôùp phoù hoïc taäp : Hoïc löïc gioûi, thaùo vaùt, nhieät tình. Lôùp phoù vaên theå: Lôùp ñeà cöû 1 trong 2 baïn haùt hay Lôùp phoù lao ñoäng : Lôùp ñeà cöû 2 baïn.Trong hai baïn ta choïn 1 baïn ngoan, hoïc gioûi, coù yù thöùc hôn. Baàu toå tröôûng, toå phoù: Toå 1 : Toå tröôûng : ………… Toå phoù : ………… Toå 2 : Toå tröôûng : ………… Toå phoù : ………… Toå 3 : Toå tröôûng : ………… Toå phoù : ………… Toå 4 : Toå tröôûng : ………… Toå phoù : ………… Toå tröôûng: phuï traùch chung tình hình kæ luaät, neà neáp cuûa toå. Toå phoù : theo doõi neà neáp, tình hình hoïc taäp cuûa toå baùo caùo cho lôùp phoù hoïc taäp. Hoaït ñoäng 4 : GVCN coâng boá keát quaû vaø giao nhieäm vuï. Lôùp thaûo luaän vaø bieåu quyeát. lôùp môùi.

Lôùp nhaát trí baàu baïn… ( voã tay)

GVCN ghi teân caùc baïn caùn boä lôùp môùi

5’

2

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø 8
V. Keát thuùc hoaït ñoäng : • Thö kí ñoïc bieân baûn. • GVCN nhaän xeùt veà tinh thaàn vaø thaùi ñoä tham gia cuûa hoïc sinh trong buoåi baàu caùn söï lôùp, yeâu vaàu hoïc sinh tích cöïc uûng hoä, giuùp ñôõ caùn boä lôùp hoaøn thaønh nhieäm vuï. Ñoäng vieân caùn boä lôùp hoaøn thaønh nhieäm vuï. • Caû lôùp haùt baøi Keát ñoaøn. Daên doø : - Baùt ñaàu tuaàn tôùi, caùn söï lôùp seõ thöïc hieän nhieäm vuï cuûa mình. - Chuaån bò noäi dung chöông trình haønh ñoäng tuaàn sau.

Thaùng 9 : Chuû ñieåm : Truyeàn thoáng nhaø tröôøng
Hoaït ñoäng 2

: TRAO ÑOÅI VEÀ VÒ TRÍ , NHIEÄM VUÏ ns : – nd : Ï NGÖÔØI HOÏC SINH LÔÙP 8

I. Yeâu caàu giaùo duïc : - Hieåu vò trí, nhieäm vuï quan troïng cuûa mình trong naêm hoïc lôùp 8. - Töï giaùc, quyeát taâm cao trong hoïc taäp - Bieát giuùp ñôõ nhau thöïc hieän toát nhieäm vuï naêm hoïc. II. Yeâu caàu vaø hình thöùc hoaït ñoäng: 1) Noäi dung : - Xaùc ñònh vò trí quan troïng cuûa naêm hoïc lôùp 8 vaø nhöõng nhieäm vuï cuûa naêm hoïc naøy. - Nhöõng bieän phaùp ñeå thöïc hieän toát nhieäm vuï naêm hoïc. 2) Hình thöùc hoaït ñoäng: - Trao ñoåi, thaûo luaän, traû lôøi phieáu hoïc taäp. III. Chuaån bò caùc hoaït ñoäng: 1. Phöông tieän : - Moät soá caâu hoûi thaûo luaän. - Phieáu laøm vieäc caù nhaân. - 4 giaáy khoå lôùn, 4 buùt daï. - Tieát muïc vaên ngheä veà chuû ñeà baïn beø, tröôøng lôùp, thaày coâ. 2. Toå chöùc : - Thoángnhaát chöông trình, hình thöùc vaø keá hoaïch hoaït ñoäng giöõa GVCN vaø caùn boä lôùp. - Phaân coâng chuaån bò phöông tieän. - Ngöôøi ñieàu khieån. 3

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø 8
- Chuaån bò vaên ngheä. IV. Tieán haønh hoaït ñoäng : Thôøi gian H. ñoäng 1 8’ Hoaït ñoäng cuûa Hoaït ñoäng cuûa HS Haùt taäp theå. Noäi dung ghi baûng Vò trí : Ñaây laø thôøi ñieåm quan troïng cuûa quaù trình hoïc taäp 4 naêm cuûa hs THCS. Soá löôïng moân hoïc taêng leân, thôøi gian daønh cho hoïc taäp ñoøi hoûi phaûi nhieàu hôn. - Ñaây laø tuoåi coù khaû naêng toå chöùc hoaït ñoäng toát hôn, töï tin hôn, ñaït hieäu quaû cao hôn caùn boä lôùp Khôûi ñoäng: Haùt taäp theå baøi Lôùp chuùng ta keát ñoaøn Lôùp tröôûng tuyeân boá lyù do Vaø giôùi thieäu ñaïi bieåu , coâ giaùo chuû nhieäm cuøng toaøn H.ñoän theå hs lôùp chuùng ta. g Thaûo luaän veà vò trí, vai troø vaø 2 nhieäm vuï cuûa HS 15’ lôùp 8 Caâu hoûi: 1. Baïn coù suy nghó gì khi mình laø hoïc sinh lôùp 8? 2.Baïn thaáy mình phaûi laøm toát nhöõng nhieäm vuï gì ôû naêm hoïc naøy? Vì sao? H. ñoäng 3 15’ - Lôùp tröôûng toång keát yù kieán. - Lôùp tröôûng giôùi thieäu tieát muïc vaên ngheä. Bieän phaùp thöïc hieän toát nhieäm vuï hoïc taäp - Thö kí phaùt phieáu hoïc taäp - Sau 4’ lôùp tröôûng môøi moät soá baïn trình baøy bieän phaùp cuûa mình. • Veà hoïc taäp • Veà ñaïo ñöùc • Veà caùc hoaït ñoäng khaùc • Ñeà nghò bieän phaùp khaùch quan - Thö kí toùm taét caùc yù chính leân baûng.

Trao ñoåi thaûo luaän theo toå, thö kí toå ghi keát quaû thaûo luaän leân giaáy. Caâu 1 : Toå 1 & 2 Caâu 2 : Toå 3 &4 Ñaïi dieän töøng toå leân trình baøy keát quaû thaûo luaän, caùc toå coøn laïi boå sung Hieåu roõ vò trí Tieát muïc ñôn vai troø vaø ca Buïi phaán traùch nhieäm trong hoïc taäp, töø ñoù coù Töøng Hs suy bieän phaùp nghó vaø ghi thích hôïp ñeå vaøo phieáu hoïc thöïc hieän toát taáp cuûa mình. nhieäm vuï. Ñaïi dieän caùc toå traû lôøi - Lôùp ñoùng goùp yù kieán

Ca ngôïi coâng ôn thaày coâ

Veà hoïc taäp: ñi hoïc ñeàu, chaêm chuù nghe giaûng, ghi baøi ñaày ñuû, caån thaän, tích cöïc phaùt bieåu.ÔÛ nhaø hoïc vaø laøm baøi ñaày ñuû, saép xeáp thôøi gian hôïp lyù Veà ñaïo ñöùc : Kính troïng vaø vaâng lôøi thaày

4

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø 8
- Lôùp tröôûng ñeà nghò lôùp ñoùng goùp yù kieán. - Lôùp tröôûng toång keát laïi caùc yù kieán. - Giôùi thieäu tieát muïc vaên ngheä coâ, ñoaøn keát vôùi baïn beø. Kính troïng yeâu thöông oâng baø, cha meï. Caùc hoaït ñoäng khaùc tham gia tích cöïc.

V. Keát thuùc hoaït ñoäng : - GVCN toång keát vaø ñoäng vieân vaø ñöa ra nhieäm vuï caàn phaûi laøm : Töï giaùc phaán ñaâùu reøn luyeän thöïc hieän toát 5 ñieàu Baùc daïy ñeå trôû thaønh con ngöôøi toaøn dieän coù ñuû Ñöùc vaø Taøi , laøm chuû ñöôïc baûn thaân, gia ñình. - Bieän phaùp : • ÔÛ lôùp : - Ñi hoïc ñeàu. - Thaønh laäp ñoâi baïn hoïc taäp. - Chaêm chuù nghe giaûng, ghi cheùp baøi caån thaän, ñaày ñuû. - Tích cöïc phaùt bieåu xaây döïng baøi. • ÔÛ nhaø : - Hoïc vaø laøm baøi ñaày ñuû tröôùc khi ñeán lôùp. - Xaép xeáp thôøi gian hoïc taäp sao cho khoa hoïc vaø hôïp lí.

Thaùng 9
– nd :

ns :

Hoaït ñoäng 3 : Xaây döïng keá hoaïch Phaùt huy truyeàn thoáng cuûa lôùp,cuûa tröôøng.
I. Yeâu caàu giaùo duïc : Giuùp hoïc sinh : • Naém ñöôïc nhöõng truyeàn thoáng cô baûn cuûa nhaø tröôøng vaø yù nghóa cuûa truyeàn thoáng ñoù. • Xaùc ñònh traùch nhieäm cuûa hs lôùp 8 trong vieäc phaùt huy truyeàn thoáng nhaø tröôøng. • Xaây döïng keá hoaïch hoïc taäp vaø hoaït ñoäng cuûa caù nhaân. II. Noäi dung hoaït ñoäng: 1. Noäi dung: - Tìm hieåu veà truyeàn thoáng nhaø tröôøng .- Höôùng phaán ñaáu cuûa baûn thaân hoïc sinh. 2. Hình thöùc hoaït ñoäng : - Thi ñua traû lôøi caâu hoûi giöõa caùc toå. III. Chuaån bò hoaït ñoäng: - Moát soá caâu hoûi tìm hieåu veà truyeàn thoáng nhaø tröôøng. 5

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø 8
- Göûi giaáy môøi ñaïi bieåu ( ban chæ huy lieân ñoäi) - Moät soá phaàn thöôûng. - Vaên ngheä giuùp vui; phaân coâng trang trí lôùp. IV. Tieán haønh hoaït ñoäng: Thôøi Hoaït ñoäng cuûa Hoaït ñoäng cuûa hs Phaàn ghi baûng Ghi lôùn chuû ñeà cuoäc thi Tìm hieåu truyeàn thoáng nhaø tröôøng Noäi dung : * Voøng 1 : Tìm hieåu truyeàn thoáng nhaø tröôøng. * Voøng 2 : Truyeàn thoáng nhaø tröôøng vaø hoaït ñoäng baûn thaân gian GV/CB lôùp H. OÅn ñònh lôùp vaø ñoäng 1 tuyeân boá lí do 8’ - Lôùp ùtröôûng baùo caùo só soá. - CÑT tuyeân boá lí do buoåi sinh hoaït, giôùi thieäu ñaïi bieåu vaø H. neâu hình thöùc sinh ñoäng 2 hoaït . 15’ Voøng 1 :Tìm hieåu truyeàn thoáng nhaø tröôøng. Caâu 1 :Baïn bieát gì veà danh nhaân Nguyeãn Hieàn?

- Voã tay - Haùt taäp theå * Nguyeãn Hieàn sinh naêm 1935 taïi laøng Döông A, huyeän T. Hieàn, phuû Thieân Tröôøng (nay laø Nam Ñònh).OÂâng noåi tieáng laø thaàn ñoàng.Naêm”Thieâ n ÖÙng chính bình”thöù 15- ñôøi vua Traàn Thaùi Toâng, khoa Ñinh Muøi(1274) toå chöùc thi Ñình choïn nhaân taøi, oâng ñoã Traïng Nguyeân. * Nguyeãn Hieàn laø moät nhaø chính trò, moät nhaø ngoaïi giao noåi tieáng coù nhieàu coâng lao ñoùng goùp xaây döïng nöôùc Ñaïi Vieät cöôøng thònh. * HS neâu teân caùc Thaày Coâ vaø hoïc sinh cuøng nhöõng thaønh tích nhaø tröôøng ñaõ ñaït ñöôïc.

Caâu 2 :.Baïn coù bieát theâm ñieàu gì veà vò Traïng nguyeân treû tuoåi naøy?

Thö kí lôùp ghi ñieåm soáù cuûa töøng ñoäi

H. ño än g 3 15’

Caâu 3 : Baïn haõy cho bieát caùc thaønh tích hoïc taäp vaø TDTT cuûa thaày troø tröôøng ta trong nhöõng naêm hoïc qua. *GVCN sô keát: Nhaän xeùt töøng caâu traû lôøi, boå sung theâm vaø ñaùnh giaù ñieåm 6

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø 8
moãi toå. (10ñ/caâu) Voøng 2 : Truyeàn thoáng cuûa nhaø tröôøng vaø hoaït ñoäng cuûa baûn thaân - Hoïc taäp caùc Caâu 1 : Qua truyeàn göông toát cuûa thoáng cuûa nhaø tröôøng maø baïn bieát, caùc anh chò lôùp treân, töï haøo veà baïn hoïc taäp ñöôïc truyeàn thoáng nhöõng gì ? nhaø tröôøng. Caâu 2 : Baïn coù suy - Hoïc toát vaø nghó gì veà höôùng phaán ñaáu ñeå phaán ñaáu cuûa baûn trôû thaønh Ñoaøn thaân trong caùc naêm vieân. hoïc tôùi? Caâu 3 : Baïn haõy haùt * Vaên ngheä xen keû moät baøi haùt veà tröôøng ta. * GVCN nhaän xeùt ñieåm voøng 2 V. Keát thuùc hoaït ñoäng : • Chi ñoäi tröôûng coâng boá keát quaû cuoäc thi • GVCN phaùt thöôûng vaø nhaéc nhôû hoïc sinh phaán ñaáu giöõ truyeàn thoáng nhaø tröôøng vaø goùp phaàn laøm ñeïp theâm trang truyeàn thoáng cuûa tröôøng. • Haùt taäp theå baøi Em yeâu tröôøng em. • Daën doø : Taäp haùt nhöõng baøi haùt qui ñònh.


Thaùng 9
– nd : ns :

Hoaït ñoäng 4 : Thi haùt nhöõng baøi haùt veà nhaø tröôøng vaø thieáu nhi.
I. Yeâu caàu giaùo duïc : • Bieát thöôûng thöùc, bieát haùt caùc haùt truyeànthoáng ca ngôïi tröôøng, lôùp, thaày coâ, baïn beø

7

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø 8
Yeâu thích vaên ngheä, phaán khôûi, laïc quan, yeâu meán, gaén boù vôùi tröôøng lôùp,quí troïng thaày coâ, ñoaøn keát thaân aùi vôùi baïn beø, töï tin vaø quyeát taâm hoïc taäp toát. II. Noäi dung vaø hình thöùc hoaït ñoäng : a) Noäi dung : Haùt caùc baøi haùt truyeàn thoáng do nhaø tröôøng qui ñònh. b) Hình thöùc hoaït ñoäng: Thi haùt giöõa caùc toå • Thi tieát muïc taäp theå cuûa toå. • Thi tieát muïc töï choïn cuûa toå. ( caù nhaân hoaëc nhoùm ) III. Chuaån bò hoaït ñoäng: a) Phöông tieän : - Nhöõng baøi haùt truyeàn thoáng:  Quoác ca.  Ñoäi ca.  Haønh khuùc Ñoäi thieáu nieân Tieàn phong.  Tieán leân Ñoaøn vieân.  Lôùp chuùng ta ñoaøn keát.  Traùi ñaâùt naøy laø cuûa chuùng mình.  Buïi phaán.  Ñi hoïc.  Em yeâu tröôøng em. - Moät soá nhaïc cuï ñôn giaûn. - Quaø thöôûng cho caùc ñoäi. b) Veà toå chöùc : Giaùo vieân chuû nhieäm: o Neâu noäi dung yeâu caâuø cuûa hoaït ñoäng thi haùt vaø ñeà nghò caùc toå choïn baøi haùt ñeå tham gia. o Hoäi yù vôùi caùn boä lôùp ñeå thoáng nhaát yeâu caàu hoaït ñoäng vaø phaân coâng chuaån bò. o Cöû ngöôøi daãn chöông trình. o Cöû Ban giaùm khaûo, thoáng nhaát thang ñieåm vaø caùch cho ñieåm. o Môøi giaùo vieân moân AÂm nhaïc. o Phaân coâng trang trí vaø chuaån bò quaø thöôûng. IV. Tieán haønh hoaït ñoäng: Thôøi gian H.ñoän g1 8’ Hoaït ñoäng cuûa GV & CB lôùp - OÅn ñònh lôùp - MC (ngöôøi daãn chöông trình) tuyeân boá lí do vaø giôùi thieäu chöông trình hoaït ñoäng. - Giôùi thieäu ban giaùm khaûo cuoäc thi. • Thi haùt ñoàng ca giöõa caùc toå - MC giôùi thieäu caùc toå 8 Hoaït ñoäng cuûa lôùp Phaàn ghi baûng •

H. ño än

Caùc toå trình baøy, moãi toå 2 tieát muïc

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø 8
g 2 30’ trình baøy tieát muïc döï thi cuûa toå mình - Ban Giaùm khaûo chaám ñieåm • Thi ñôn ca giöõa caùc toå Moãi toå 2 tieát muïc ñôn ca. Thö kí ghi ñieåm caùc toå leân baûng

V. Keát thuùc hoaït ñoäng : • Ban giaùm khaûo coâng boá keát quaû cuoäc thi. • GVCN trao giaûi thöôûng cho caùc toå. • GVCN nhaän xeùt cuoäc thi.

Thaùng 10
– nd :

ns :

Chuû ñieåm :
Hoaït ñoäng 1 :

Chaêm ngoan , hoïc gioûi.
Thaûo luaän chuû ñeà:

9

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø 8

“Laøm theá naøo ñeå hoïc taäp toát theo lôøi Baùc daïy? “
I. Yeâu caàu giaùo duïc :

Giuùp hs : • Hieåu yù nghóa lôøi Baùc daïy, caùc kinh nghieäm vaø caù phöông phaùp hoïc taäp khoa hoïc ñeå ñaït keát quaû toát nhö lôøi Baùc daïy. • Khieâm toán hoïc hoûi vaø thaùi ñoä hoïc taäp tích cöïc. • Reøn luyeän thöïc haønh caùc phöông phaùp hoïc taäp vaø cuøng giuùp ñôõ nhau hoïc taäp toát. II. Noäi dung vaø hình thöùc hoaït ñoäng: a) Noäi dung : - YÙ nghóa cuûa vieäc hoïc toát. - Caùc kinh nghieäm hoïc toát caùc moân. b) Hình thöùc : - Trao ñoåi vaø thaûo luaän chuû ñeà : “ Laøm theá naøo ñeå hoïc taäp toát theo lôøi Baùc daïy ?” - Xen keû vaên ngheä vaø chôi oâ chöõ coù thöôûng III. Chuaån bò hoaït ñoäng : a) Phöông tieän : - Caùc baûn baùo caùo kinh nghieäm hoïc taäp , phöông phaùp hoïc taäp do caù nhaân hs töï chuaån bò, caùc caâu hoûi tình huoáng veà caùc quan nieâm, phöông phaùp hoïc ñeå thaûo luaän. -Aûnh Baùc , bình hoa , khaên traûi baøn, côø Toå quoác…. - Moät soá tieát muïc vaên ngheä , caâu ñoá oâ chöõ. b) Toå chöùc : • Giaùo vieân chuû nhieäm: Hoïp caùn boä lôùp, toå ñeå phoå bieán keá hoaïch hoaït ñoäng: - Neâu noäi dung, yeâu caàu , caùch thöùc toå chöùc hoaït ñoäng vôùi chuû ñeà : “Laøm theá naøo ñeå hoïc taäp toát theo lôøi Baùc daïy ?”; trao ñoåi kinh nghieäm hoïc taäp, naâng cao chaát löôïng vaø hieäu quaû cuûa hs treân cô sôû trình baøy baùo caùo cuûa caùc ca ùnhaân, thaûo luaän ñeå tìm caùch thöùc hoïc taäp phuø hôïp cho baûn thaân. - Yeâu caàu moãi hs töï vieát baùo caùo kinh nghieäm vaø phöông phaùp hoïc taäp cuûa mình(coù theå baùo caùo kinh nghieäm chung hay choïn moät moân hoïc hay moät vaán ñeà cuï theå. - Neâu qui ñònh veà thôøi gian toå chöùc, thôøi gian daønh cho moãi baùo caùo. - Giao nhieäm vuï cho caùn boä lôùp xaây döïng chöông trình hoaït ñoäng, cöû ngöôøi ñieàu khieån chöông trình vaø thö kí. • Caùn boä lôùp : - Giao nhieäm vuï cho toå tröïc nhaät trang trí vaø chuaån bò nhöõng phöông tieän caàn thieát. - Phaân coâng chuaån bò moät soá tieát muïc vaên ngheä - Phoái hôïp GVCN môøi thaày coâ giaùo boä moân laøm coá vaán vaø tham döï hoaït ñoäng. - Giao nhieäm cuï theå cho moät soá hs. IV. Tieán haønh hoaït ñoäng: 10

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø 8
Thôøi gian H. ñoäng 1 8’ Hoaït ñoäng cuûa CB lôùp Hoaït ñoäng môû ñaàu MC tuyeân boá lí do:
Trong hoïc taäïp, moät yeáu toá quan troïng laø phaûi coù phöông phaùp hoïc taäp ñuùng ñaén thì môùi ñaït keáùt quaû cao. Trong chuùng ta , moãi ngöôøi ñeáu coù phöông phaùp hoïc taäp rieâng cuûa mình. Hoâm nay , nhöõng baïn coù nhieàu kinh nghieäm toát trong hoïc taäp seõ trình baøy phöông phaùp vôùi lôùp ñeå caùc baïn tham khaûo. Hi voïng raèng nhöõng kinh nghieäm toát ñoù seõ boå ích vôùi taát caû chuùng ta.

Hoaït ñoäng cuûa lôùp Haùt taäp theå moät baøi Boán phöông trôøi

ghi baûng Trang trí lôùn doøng chöõ :

Thaûo luaän chuû ñeà: “Laøm theá naøo ñeå hoïc taäp toát theo lôøi Baùc daïy? “

H. ñoäng 2 25’

H.ñoän g3 9’

- Giôùi thieäu ñaïi bieåu ( neáu coù ) - Giôùi thieäu chöông trình hoïc taäp. Baùo caùo , thaûo luaän veà phöông phaùp hoïc taäp. Moân Toaùn Moän Vaên Moân Ngoaïi ngöõ Caùc moân hoïc baøi : Sinh, Söû, Ñòa … - MC môøi ban coá vaán nhaän xeùt. Vaên ngheä Moät soá tieát muïc vaên ngheä laàn löôït ñöôïc trình baøy

Ghi noäi dung chöông trình -Hoïc sinh hoïc gioûi moân Toaùn baùo caùo kinh nghieäm. - Laàn löôït vôùi nhöõng moân coøn laïi - Caû lôùp thaûo luaän, boå sung.

Caùc caây vaên ngheä lôùp leân bieåãu dieãn.

V. Keát thuùc hoaït ñoäng : • Ñaïi dieän caùn boä lôùp neâu nhaän xeùt veà söï chuaån bò cuûa caùc caù nhaân coù traùch nhieäm, veà chaát löôïng caùc baûn baùo caùo, veà yù thöùc tham gia thaûov luaän cuûa caùc baïn trong hoaït ñoäng. • GVCN phaùt bieåu ñoäng vieánh vaän duïng nhöõng kinh nghieäm toát cuûa caùc baïn ñeå naâng cao keát quaû hoïc taäp cuûa mình.

 
11

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø 8

Thaùng 10
ns : – nd :

Chuû ñieåm :

Chaêm ngoan , hoïc gioûi.

Hoaït ñoäng 2 : Giao öôùc thi ñua giöõa caùc toå, caù nhaân.
I. Yeâu caàu giaùo duïc : Giuùp HS : - Xaùc ñònh thaùi ñoä ñuùng ñaén, reøn luyeän yù thöùc toå chöùc kæ luaät, tính chaêm chæ, saùng taïo trong hoïc taäp. - Reøn luyeän kæ naêng hoïc baøi, laøm baøi, ghi cheùp, phaùt bieåu yù kieán trong giôø hoïc. II. Noäi dung vaø hình thöùc hoaït ñoäng : a) Noäi dung Caâu hoûi : • Trong nhöõng chæ tieâu phaán ñaáu cuûa lôùp, baïn thaáy chæ tieâu naøo phuø hôïp, chæ tieâu naøo khoâng? • Lôùp, toå, baûn thaân baïn coù gaëp khoù khaên gì khi thöïc hieän? Laøm theá naøo ñeå khaéc phuïc chuùng? • Lôùp ta, toåû baïn, baûn thaân baïn coù theå laøm nhöõng vieäc gì ñeå thöïc hieän nhöõng chæ tieâu ñeà ra? b) Hình thöùc : Trao ñoåi yù kieán vaø tieán haønh ñaêng kí thi ñua, vaø trong chöông trình xen keõ caùc tieát muïc vaên ngheä. III. Chuaån bò hoaït ñoäng : a) Veà phöông tieän : - Baûn ñaêng kí thi ñua cuûa töøng caù nhaân, toå theo caùc chæ tieâu chính nhö : + Chuaån bò toát baøi hoïc, laøm baøi taäp veà nhaø ñaày ñuû. + Giö kæ luaät, traät töï trong giôø hoïc. + Ghi cheùp baøi ñaày ñuû. + Tích cöïc tham gia phaùt bieåu yù kieán xaây döïng baøi, trung thöïc trong hoïc taäp - Baûn giao öôùc thi ñua chung cuûa lôùp. - Moät soá tieát muïc vaên ngheä, maåu chuyeän, taám göông veà chuû ñeà hoïc taäp. - Aûnh Baùc, loï hoa, khaên traûi baøn. b) Toå chöùc : • Giaùo vieân chuû nhieäm: - Thoáng nhaát vôùi caùn boä lôùp, toå veà chöông trình, noäi dung, yeâu caàu cuûa tieát sinh hoaït. - Giao nhieäm vuï cuï theå cho töøng caùn boä lôùp. IV. Tieán haønh hoaït ñoäng : 12

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø 8
Thôøi gian H.ñoän g1 6’ Hoaït ñoäng caùn boä Hoaït ñoäng lôùp Hoaït ñoäng môû ñaàu - Lôùp phoù vaên theå cho lôùp haùt taäp theå. - Tuyeân boá lí do vaø giôùi thieâu ñaïi bieåu. ( neáu coù) Giao öôùc thi ñua Lôùp tröôûng neâu theå leä giao öôùc thi ñua. hoïc sinh Haùt taäp theå baøi Traùi ñaát naøy laø cuûa chuùng mình - Töøng toå tröôûng ñoïc baûn giao öôùc thi ñua. - Moät soá hs gioûi ñoïc giao öôùc thi ñua cuûa mình. Phaàn ghi baûng Ghi lôùn chuû ñeà tieát sinh hoaït Giao öôùc thi ñua giöõa caùc toå, caù nhaân - Ghi noäi dung caùc caâu hoûi thaûo luaän.

H.ñoän g2 12’

H.ñoän g3 14’

H.ñoän g4 10’

- Lôùp tröôûng trình baøyGiao öôùc thi ñua cuûa lôùp Thaûo luaän keá hoaïch haønh ñoäng - Lôùp tröôûng neâu caâu hoûi ( nhö ñaõ döï kieán) ñeå caùc baïn thaûo luaän - Toång hôïp yù kieán theo töøng noäi dung, vaø thoâng qua chöông trình haønh ñoäng thi ñua cuûa lôùp. Vui vaên ngheä

- Caù nhaân hs phaùt bieåu yù kieán, boå sung, tranh luaän vôùi nhau

Moät soá hs trình baøy caùc tieùt muïc vaên ngheä ñaõ chuaån bò. V. Keát thuùc hoaït ñoäng : - Lôùp tröôûng neâu mhaän xeùt veà söï chuaån bò cuûa nhöõng caù nhaân coù traùch nhieäm, veà yù thöùc tham gia thaûo luaän cuûa caùc baïn trong giôø sinh hoaït lôùp. - GVCN ghi nhaän ñaêng kí thi ñua cuûa caùc toå, giao öôùc thi ñua cuûa lôùp; ñoäng vieân caùc em thöïc hieän toát keá hoaïch cuûa mình; ñoàng thôøi gôïi yù caùc em nhöõng bieän phaùp theo doõi, kieåm tra , ñaùnh giaù, ñoân ñoác vieäc thöïc hieän baûn giao öôùc thi ñua cuûa caùc toå.

13

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø 8

Thaùng 10 Chuû ñieåm : ngoan , hoïc gioûi.
ns : – nd :

Chaêm

Hoaït ñoäng 3

: Thi tìm hieåu Caùc taám göông hoïc toát

 

I. Yeâu caàu giaùo duïc: • Giaùo duïc cho Hs tính hieáu hoïc, söï ham hieåu bieát vaø tinh thaàn vöôït khoù ñeå vöôn leân chieám lónh tri thöùc vaø ñaït keát quaû cao trong hoïc taäp. • Reøn luyeän kyõ naêng, phöông phaùp hoïc taäp toát, reøn luyeän caùc phaåm chaát, yù chí naêng löïc hoïc taäp, naêng löïc tö duy saùng taïo theo caùc göông hoïc taäp toát. II. Noäi dung vaø hình thöùc hoaït ñoäng: a) Noäi dung :  Tö lieäu veà caùc taám göông hoïc toát, ham hoïc, hieáu hoïc, nhöõng göông vöôït khoù vöôn leân ñeå hoïc taäp toát.  Söu taàm trong saùch baùo vaø trong ñôøi soáng thöïc teá döôùi caùc daïng maãu chuyeän, baøi vieát, thô ca, tranh aûnh, ngöôøi thaät, vieäc thaät. b) Hình thöùc hoaït ñoäng: Thi tìm hieåu, thi keå chuyeän. Vaên ngheä xen keû. III. Chuaån bò hoaït ñoäng : a) Phöông tieän : • Caùc tö lieäu lieân quan ñeán chuû ñeà hoaït ñoäng. • Heä thoáng caùc caâu hoûi, caâu ñoá. • Baûng qui ñònh ñieåm chuaån vaø thang ñieåm cuõng nhö ñaùp aùn. • Phaàn thöôûng. • Caùc laù côø nhoû hoaëc chuoâng. b) Veà toå chöùc : Nhieäm vuï cuûa GVCN: - Neâu hình thöùc hình thöùc toå chöùc hoaït ñoäng cho caû lôùp vaø höôùng daãn caùc em söu taàm, tim hieåu caùc tö lieäu lieân quan. Neâu keá hoaïch chuaån bò vaø thôøi gian tieán haønh. 14

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø 8
- Phaân coâng, giuùp ñôõ, höôùng daãn löïc löôïng coáât caùn trong lôùp chuaån bò caùc coâng vieäc cuï theå cho hoaït ñoäng, cuï theå laø : • Phaân coâng chuaån bò caùc phöông tieän cho hoaït ñoäng • Moãi toå cöû moät ñoäi döï thi ( töø 3 – 5 ngöôøi ) • Cöû 1 ban giaùm khaûo ( moãi toå 1 ngöôøi ) • Cöû ngöôøi daãn chöông trình. • Cöû nhoùm trang trí lôùp. • Môøi ñaïi bieåu. Nhieäm vuï cuûa hs: • Thöïc hieän caùc nhieäm vuï ñöôïc phaân coâng. • Caùc hs trong ñoäi tuyeån döï thi trao ñoåi, baøn baïc, chuaån bò tö lieäu vaø noäi dung saün saøng cho cuoäc thi.

15

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø 8
IV. Tieán haønh hoaït ñoäng: Thôøi Hoaït ñoäng cuûa caùn boä Hoaït ñoäng cuaû HS Caû lôùp haùt Ghi baûng

gian lôùp H.ñoän Hoaït ñoäng môû ñaàu: g1 - Lôùp tröôûng baét baøi haùt 10’ taäp theå:Lôùp chuùng mình - Tuyeân boá lí do. Chuùng ta ñaõ töøng bieát ñeánnhöõng göông hoïc sinh laøm raïng rôõ Toå quoác taïi caùc kì thi quoác teá veà Toaùn, Tin, Vaät lí… Chuùng ta ñaõ nghe noùi ñeáùn caùc baïn caùc baïn hs tuy bò thieät thoøi veà hoaøn caûnh, thaân theå nhöng vaãn vöôn leân hoïc taäp toát. Hoï laø nhöõng taám göông saùng cho chuùng ta noi theo. Hoï laø ai, hoï ôû ñaâu, chuùng ta hoïc taäp ôû hoï ñieàu gì.Ñoù la ønoäi dung buoåi sinh hoaït H hoâm nay. ñoïâng - Lôùp tröôûng giôùi thieäu 2 chöông trình hoaït ñoäng. 22’ Thi tìm hieåu taám göông hoïc toát - Baïn haõy keå moät caâu chuyeän veà göông vöôït khoù vöôn leân trong hoïc taäp. - Tröôøng ta hieän coù bao nhieâu hs gioûi toaøn dieän töø lôùp 6-9? H - Vì sao 1 ñaøn chim lôùn coù ñoäng theå ñoåi höôùng bay trong 3 khoaûnh khaéc? 10’ - Ban giaùm khaûo cho ñieåm Vaên ngheä

Caùc toå cöû ñaïi dieän traû lôøi.

Caùc toå laàn löôït leân haùt.

V. Keát thuùc hoaït ñoäng : - Ban toå chöùc nhaän xeùt chung veà keát quaû cuoäc thi, veà söï chuaån bò, tham gia giöõa caùc toå, caù nhaân. - Ban giaùm khaûo coâng boá keát quaû cuoäc thi vaø trao phaàn thöôûng. 16

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø 8
- GVCN baøy toû hi voïng caùc em seõ hoïc taäp ñöôïc nhieàu ñieàu boå ích cho baûn thaân tö nhöõng taám göông toát maø mình tìm hieåu ñöôïc.

17

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø 8

Thaùng 10 Chuû ñieåm :
Hoaït ñoäng 4 :

Chaêm ngoan , hoïc gioûi. Sinh hoaït vaên
ns : –

ngheä.

nd : I. Yeâu caàu giaùo duïc: - Phaùt trieån tieàm naêng vaên ngheä, bieát theâm caùc baøi haùt veà tuoåi hoïc troø, veà maùi tröôøng thaân yeâu vaø queâ höông. Kích thích phong traøo vaên ngheä. - Coù tình caûm vôùi tröôøng, lôùp, caøng theâm yeâu cuoäc soáng hoàn nhieân tuoåi hoïc troø. - Laïc quan, töï tin trong hoïc taäp vaø reøn luyeän. II. Noäi dung vaø hình thöùc hoaït ñoäng: a) Noäi dung : • Caù baøi thô, baøi haùt veà nhaø tröôøng, veà queâ höông vaø tuoåi hoïc troø. b) Hình thöùc hoaït ñoäng : • Thi haùt theochuû ñeà “ Maùi tröôøng vaø queâ höông “ III. Chuaån bò hoaït ñoäng : a) Veà phöông tieän : • Trang phuïc. • Nhaïc cuï. • Söu taàm, löïa choïn caùc baøi haùt, baøi thô , ñieäu muùa theo chuû ñeà treân. • Hoa vaø taëng phaåm. b) Veà toå chöùc : • Giao cho toå töï chuaån bò moät tieát muïc vaên ngheä. • Cöû ban giaùm khaûo. • Cöû ngöôøi daãn chöông trình. • Caù nhaân, caùc nhoùm ñaêng kí caùc tieát muïc vaø coù keá hoaïch taäp luyeän. • Cöû nhoùm trang trí vaø taëng phaåm. IV. Tieán haønh hoaït ñoäng: Thôøi gian H.ñoän g1 10’ Hoaït ñoäng cuûa caùn boä lôùp Hoaït ñoäng môû ñaàu - Lôùp tröôûng baét baøi haùt taäp theå. - Tuyeân boá lí do : Maùi tröôøng laø nôi chuùng ta hoïc taäp vaø reøn luyeän. Queâ höông laø nôi con ngöôøi sinh ra, lôùn leân, tröôûng thaønh. Trong tieát 18 Hoaït ñoäng cuûa HS Naøo anh em ta… Ghi baûng Trang trí baûng vôùi haøng chöõ lôùn HAÙT VEÀ MAÙI TRÖÔØNG VAØ QUEÂ HÖÔNG

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø 8
sinh hoaït hoâm nay, lôùp ta toå chöùc cuoäc thi vaên ngheä vôùi nhöõng baøi haùt, caâu thô, cvaâu chuyeän veà maùi tröôøng, veà queâ höông. Hi voïng qua cuoäc thi naøy, tình caûm cuûa chuùng ta ñoái vôùi tröpôøng lôùp vaø queâ höông caøng theâm thaém thieát. - Giôùi thieâu ñaïi bieåu - Giôùi thieäu chöông trình. - Giôùi thieäu Ban giaùm khaûo. Thi vaên ngheä - Ban giaùm khaûo neâu theå leä cuoäc thi, trình töï caùc toå trình baøy tieát muïc cuûa mình, tieâu chuaån ñaùnh giaù veà noäi dung, phong caùch, taùc phong, söï haáp daãn. - Ban giaùm khaûo nhaän xeùt, chaám ñieåm. Thi haùt, ñoïc thô… - Neâu hai baøi thô noùi veà maùi tröôøng, queâ höông. - Ngaâm moät baøi thô noùi veà queâ höông.

H.ñoän g2 15’

Caùc toå laàn löôït leân bieãu dieãn caùc tieáùt muïc vaên ngheä

H.ñoän g3 15’

Caù nhaân thöïc hieän

V. Keát thuùc hoaït ñoäng : • Ban toå chöùc nhaän xeùt veà keát quaû cuoäc thi, söï chuaån bò, tham gia cuûa caùc toå, caù nhaân. • Ban giaùm khaûo coâng boá keát quaû cuoäc thi vaø trao phaàn thöôûng. • Ban caùn söï lôùp caùm ôn söï giuùp ñôõ, tham gia cuûa caùc thaày coâ giaùo.

 

19

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø 8

20

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø 8

Thaùng 11
– nd :

ns :

Chuû ñieåm : Toân söï troïng ñaïo Hoaït ñoäng 1: Thaûo luaän chuû ñeà
Tình nghóa thaày troø
I. Yeâu caàu giaùo duïc: Giuùp hoïc sinh: • Khaéc saâu tình nghóa thaày troø vaø coâng ôn ñoái vôùi thaày coâ giaùo. • Yeâu quí vaø tin töôûng thaày coâ giaùo. • Kính troïng, leã pheùp vôùi thaày coâ giaùo. II. Noäi dung vaø hình thöùc hoaït ñoäng: a) Noäi dung : • Nhöõng kæ nieäm saâu saéc veà tình caûm cuûa hoïc sinh vôùi thaày coâ giaùo. • Nhöõng truyeän keå, baøi thô, baøi haùt ca ngôïi thaày coâ giaùo, ca ngôïi tình nghóa thaày troø. b) Hình thöùc hoaït ñoäng : • Trao ñoåi, thaûo luaän, keå chuyeän, sinh hoaït vaên ngheä. III. Chuaån bò hoaït ñoäng : a) Veà phöông tieän : • Caùc truyeän keå, baøi thô, baøi haùt, tranh aûnh vaø nhöõng kæ nieäm veà tình nghóa thaày troø. • Caâu hoûi ñeå hoïc sinh tham gia thaûo luaän. • Phöông tieän ñeå trang trí, trình baøy saûn phaåm vaø vò trí tröng baøy saûn phaåm theo toå. b) Veà toå chöùc : Nhieäm vuï cuûa giaùo vieân chuû nhieäm: • Neâu yù nghóa, noäi dung vaø ñònh höôùng hoaït ñoäng cho hoïc sinh. Nhieäm vuï hoïc sinh: • Hoïp toå, chia nhoùm, söu taàm vaø saép xeáp tö lieäu. • Phaân coâng trang trí, tröng baøy tö lieäu, daãn chöông trình. IV. Tieán haønh hoaït ñoäng: Thôøi gian H.ñoän g1 10’ Hoaït ñoäng cuûa caùn boä lôùp Hoaït ñoäng môû ñaàu - Caû lôùp haùt baøi haùt taäp theå - Lôùp tröôûng tuyeân boá lí do:OÂâng cha ta coù caâu “ Khoâng thaày ñoá maøy laøm neân” ñeå noùi leân coâng lao to lôùn cuûa thaày coâ giaùo. Nhöõng gì thaày coâ giaùo daïy cho 21 Hoaït ñoäng cuûa HS Caû lôùp haùt baøi Buïi phaán Ghi baûng

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø 8
chuùng tahoâm qua, hoâm nay maõi laø haønh trang cho moãi hoïc sinh böôùc vaøo ñôøi moät caùch töï tin.Trong buoåi sinh hoaït lôùp naøy, chuùng ta cuøng nhau oân laïi nhöõng kæ nieäm, baøy toû tình caûm cuûa mình ñoái vôùi thaày coâ giaùo. - Giôùi thieäu ñaïi bieåu Giôùi thieäu chöông trình Tröng baøy keát quaû söu taàm Tröng baøy keát quaû söu taàm theo toå, theo nôi qui ñònh.

H.ñoän g2 8’

H.ñoän g3 10’

- Töøng toå leân trình baøy - Caùc baïn hoïc sinh tröng baøy, ñi voøng quanh xem. - Ñaïi dieän moãi toå giôùi thieäu moät tö lieäu taâm ñaéc nhaát cuûa toå mình.

Hs phaùt bieåu yù kieán. H.ñoän g4 10’ - Trao ñoåi, thaûo luaän - Baùc Hoà daïy hoïc ôû ñaâu? - Neâu teân caùc thaày coâ giaùo maø baïn bieát. -Keå laïi moät caâu chuyeän veà kæ nieäm tình nghóa thaày troø. Vaên ngheä - Trình dieãn caùc baøi thô, baøi haùt theo chuû ñeà Tình nghóa thaày troø • Ñeâm nay thaày khoâng nguû • Coâ vaø meï. • Coâ giaùo em laø hoa eâ ban • Coâ nuoâi daïy treû.

Caùc toå laàn löôït trình baøy caùc tieát muïc vaên ngheä ñaõ chuaån bò saün.

V. Keát thuùc hoaït ñoäng : • Thaày coâ cuõ phaùt bieåu. • Ñaïi dieän caùn boä lôùp nhaän xeùt veà keát quaû hoaït ñoäng.

22

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø 8

23

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø 8

Thaùng 11 : Chuû ñieåm : Toân söï troïng ñaïo
ns : – nd :

Hoaït ñoäng 2 : Ñaêng kyù TUAÀN HOÏC TOÁT
I. Yeâu caàu giaùo duïc : Giuùp hoïc sinh : • Nhaän thöùc ñöôïc yù nghóa cuûa leã ñaêng kí tuaàn hoïc toát laø nhaèm thaønh tích cao ñeå chaøo möøng ngaøy 20 – 11. • Tích cöïc höôûng öùng leã ñaêng kí tuaàn hoïc toát. • Töï giaùc hoïc taäp vaø reøn luyeän theo caùc chæ tieâu ñaõ ñaêng kí. II. Noäi dung vaø hình thöùc hoaït ñoäng: a) Noäi dung : • Caùc chæ tieâu hoïc taäp, reøn luyeän cuûa lôùp. • Caùc chæ tieâu hoïc taäp vaø reøn luyeän, phaán ñaáu trong tuaàn hoïc toát cuûa caù nhaân vaø toå. • Caùc bieän phaùp ñeå thöïc hieän tuaàn hoïc toát. b) Hình thöùc hoaït ñoäng : • Leã ñaêng kí thi ñua. • Thaûo luaän. • Vaên ngheä. III. Chuaån bò hoaït ñoäng : a) Veà phöông tieän : • Baûn ñaêng kí thi ñua cuûa lôùp vaø chöông trình haønh ñoäng. • Caùc baûn ñaêng kí tuaàn hoïc toát cuûa caù nhaân vaø toå. • Phaán, baûng, loï hoa trang trí. b) Veà toå chöùc : • Höôùng daãn hs vieát baûn ñaêng kí caù nhaân. • Yeâu caàu caùc toå hoäi yù xaây döïng caùc chæ tieâu phaán ñaáu cuûa toå do caùc toå tröôûng ñieàu khieån. • Hoäi yù caùn boä lôùp, chi ñoäi tröôûng ñeå phaân coâng coâng taùc. • Cöû thö kí ghi bieân baûn. • Cöû ngöôøi ñieàu khieån. • Phaân coâng trang trí. IV. Tieán haønh hoaït ñoäng: Thôøi gian H.ñoän g1 10’ Hoaït ñoäng cuûa caùn boä Hoaït ñoäng cuûa lôùp HS Hoaït ñoäng môû ñaàu: - Chi ñoäi tröôûng baét baøi Caû lôùp haùt baøi haùt : Leân ñaøng Leân ñaøng -Tuyeân boá lí do : Ñeå vieäc hoïc taäp thaønh coâng, coâng lao cuûa caùc 24 Ghi baûng Ghi lôùn haøng chöõ Leã ñaêng kí tuaàn hoïc toát.

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø 8
thaày coâ giaùo laø raát to lôùn nhöng khoâng theå thieáu vieäc hoïc taäp tích cöïc cuûa moãi hoïc sinh. Trong tieát sinh hoaït lôùp hoâm nay, chuùng mình seõ cuøng nhau thaûo luaän veà tieát hoïc toát, tuaàn hoïc toát, ñaêng kí thi ñua cuûa moãi caù nhaân, chæ tieâu phaán ñaùu cuûa caùc toå vaø giao öôùc thi ñua cuûa moãi caù nhaân. - Giôùi thieäu ñaïi bieåu - Giôùi thieâu chöông trình. Thaûo luaän veà tieát hoïc toát, tuaàn hoïc toát. - Theá naøo laø tieát hoïc toát, tuaàn hoïc toát? -Taùc duïng cuûa tieát hoïc toát, tuaàn hoïc toát laø gì? - Ñeå coù nhöõng tieát hoïc toát, tuaàn hoïc toát, hs caàn phaûi laøm gì ? Ñaêng kí vaø giao öôùc thi ñua - Ñaïi dieän töøng toå leân ñoïc ñaêng kí thi ñua cuûa toå mình vaø daùn tôø ñaêng kí ñoù leân baûng. - Caùn boä lôùp ñoïc baûn giao öôùc thi ñua. Vaên ngheä - Ñaïi dieän töøng toå leân goùp vui vaên ngheä. V. Keát thuùc hoaït ñoäng : - GVCN phaùt bieåu yù kieán. - Nhaän xeùt keát quaû hoaït ñoäng vaø höôùng daãn hs chuaån bò cho leã kæ nieäm ngaøy Nhaø Giaùo Vieït Nam 20 – 11.

H.ñoän g2 10’

- Ñaït ñieåm kieåm tra mieäng treân 8, lôùp hoaït ñoäng, traät töï. - YÙ thöùc hoïc taäp. - Hs soaïn baøi, laøm baøi ñaày ñuû

H.ñoän g3 10’

H.ñoän g4 10’

Caùc toå vieân noäp ñaêng kí thi ñua caù nhaân cho toå tröôûng

25

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø 8

26

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø 8 Hoaït ñoäng 3:
nd :

Toå chöùc kyû nieäm ns :

ngaøy nhaø giaùo Vieät Nam 20 - 11
I. Yeâu caàu giaùo duïc: • Giuùp hs hieåu ñöôïc yù nghóa cuûa ngaøy nhaø giaùo Vieät Nam 20 – 11. • Bieát toân troïng, yeâu quí vaø luoân luoân ghi nhô coâng lao cuûa caùc thaày coâ giaùo. • Bieát leã pheùp, vaâng lôøi thaày coâù. II. Noäi dung vaø hình thöùc hoaït ñoäng: a) Noäi dung : - Toùm taét yù nghóa cuûa ngaøy nhaø giaùo Vieät Nam. - Vò trí, vai troø cuûa thaày coâ giaùo trong söï nghieäp giaùo duïc vaø xaây döïng phaùt trieån ñaát nöôùc. - Loøng bieát ôn ñoái vôùi caùc thaày coâ giaùo vaø caùc theá heä hoïc sinh. b) Hình thöùc hoaït ñoäng : - Thi giöõa hai ñoäi vôùi caùc phaàn thi : • Chaøo hoûi. • Hieåu bieát. • Naêng khieáu. III. Chuaån bò hoaït ñoäng : a) Phöông tieän hoaït ñoäng : - Caùc caâu hoûi vaøcaâu traû lôøi veà ngaøy NGVN 20 – 11. - Hoa taëng caùc thaày coâ giaùo. - Caùc tieát muïc vaên ngheä veà coâng ôn, tình caûm thaày troø. - Trang trí. b) Veà toå chöùc : - Giaùo vieân chuû nhieäm phoái hôïp vôùi Hoäi PH lôùp, caùn boä lôùp baøn veà buoåi leã chöông trình. - Thaønh laäp ban toå chöùc. - Môøi ñaïi dieän phuï huynh phaùt bieåu theo chöông trình. - Môøi moät soá thaày coâ phaùt bieåu theo chöông rình. - Phaân coâng cuï theå: • Ngöôøi ñieàu khieån. • Nhöõng ngöôøi phuï traùch vaên ngheä. • Trang trí lôùp. - Môøi thaày coâ giaùo cuõ, giaùo vieân boä moân ñeán döï. IV. Tieán haønh hoaït ñoäng: Thôøi gian H.ñoän g1 10’ Hoaït ñoäng cuûa caùn boä lôùp Hoaït ñoäng môû ñaàu : - Haùt taäp theå moät baøi haùt veà thaày coâ giaùo. - Tuyeân boá lí do :Haøng
naêm, cöù ñeán ngaøy 20-11, toaøn xaõ hoäi coù dòp nhìn laïi,

Hoaït ñoäng cuûa HS Haùt taäp theå

Ghi baûng Ghi lôùn haøng chöõ : Kyûnieäm ngaøy

27

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø 8
ghi nhaän vai troø, coâng lao to lôùn cuûa caùc thaày coâ giaùo trong söï nghieäp giaùo duïc vaø ñaøo taïo, nhöõngngöôøi ngaøy ñeâm chaêm lo vieäc hoïc taäp, reøn luyeän, tu döôõng cuûa moãi hs. ÔÛ tröôøng ta toaøn theå hs ñang ngaøy ñeâm chaên lo hoïc taâïp, reøn luyeän, tu döôõng ñeå caøng xöùng ñaùng hôn vôùi söï tin caäy, mong muoán cuûa thaày coâ giaùo.ÔÛ nhöõng tieát sinh hoaït lôùp tröôùc, chuùng ta ñaõ coù nhieàu hoaït ñoäng theå hieän loøng toân sö troïng ñaïo theo truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa daân toäc. Hoâm nay lôùp ta phoái hôïp vôùi caùc baäc phuï huynh trong ban chaáp haønh chi hoäi lôùp toå chöùc leã kæ nieäm ngaøy Nhaø giaùo Vieät Nam 20-11 ñeå baøy toû tình caûm kính troïng, bieát ôn ñoái vôùi caùc thaày coâ giaùo cuûa mình. - Giôùi thieäu ñaïi bieåu. - Giôùi thieäu chöông trình tieát sinh hoaït.

nhaø giaùo Vieät Nam

H.ñoän g2 15’

H.ñoän g3 15’

Chuùc möøng Thaày coâ giaùo - Ngöôøi ñieàu khieån toùm taét lòch söû ngaøy nhaø giaùo Vieät Nam. - Ñaïi dieän hoïc sinh ñoïc lôøi chuùc möøng Thaày coâ giaùo. - Ñaïi dieän caùc toå taëng hoa cho caùc thaày coâ giaùo. - Ñaïi dieâïn hoäi phuï huynh phaùt bieåu chuùc möøng thaày coâ giaùo. - Caùc thaày coâ phaùt bieåu veà taâm tö, tình caûm cuûa mình ñoái vôùi ngheà nhaø giaùo, ñoái vôùi hoïc sinh. Vaên ngheä chaøo möøng 20-11. - Hoïc sinh bieåu dieãn caùc tieát muïc vaên ngheä ñaõ chuaån bò. - Ban ñaïi dieän PH, caùc thaày coâ giaùo coù theå goùp vui cuøng hoïc sinh. 28

Caùc ñoäi laàn löôït bieãu dieãn caùc tieát muïc vaên ngheä ñaõ chuaån bò saün. Ñaïi dieän caùc toå laàn löôït traû lôøi.

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø 8
- Xen keû laø nhöõng caâu hoûi ñaõ chuaån bò tröôùc V. Keát thuùc hoaït ñoäng : - Ban toå chöùc caûm ôn söï hieâïn dieän cuûa caùc thaày coâ giaùo, cuûa ñaïi dieän chi hoâïi phuï huynh trong buoåi leã. Chuùc söùc khoeû cuûa caùc thaày coâ giaùo vaø caùc baäc phuï huynh.

  
Hoaït ñoäng 4 :

Thi vieát veõ veà chuû ñeà ns : – nd : “ Thaày , coâ giaùo “

I. Yeâu caàu giaùo duïc: Giuùp hoïc sinh : • Khaéc saâu bieåu töôïng cao ñeïp veà thaày coâ giaùo, veà tình nghóa thaày troø. • Coù thaùi ñoä traân troïng tình nghóa thaày troø, toân vinh ngheà daïy hoïc, bieeát ôn thaày coâ giaùo. • Reøn luyeän caùc kó naêng vieát, veõ ñeå phaùy huy naêng löïc saùng taïo vaø khaû naêng thaåm myõ cuûa hoïc sinh. II. Noäi dung vaø hình thöùc hoaït ñoäng: a) Noäi dung : • Caùc baøi thô, baøi vaên, tranh aûnh do hoïc sinh saùng taùc, veõ, chuïp veà coâng ôn thaày coâ giaùo vaø tình nghóa thaày troø. b) Hình thöùc hoaït ñoäng : • Thi vieát, veõ…tröng baøy vaø giôùi thieäu saûn phaåm saùng taùc döôùi caùc theå loaïi taäp san, baùo töôøng. • Moät soá tieát muïc vaên ngheä. III. Chuaån bò hoaït ñoäng : a) Veà phöông tieän : • Giaáy A4 vaø bìa khoå to, buùt, möïc veõ. • Caùc baøi vaên, thô, tranh aûnh… ñöôïc trang trí treân caùc loaïi baùo töôøng hoaëc taäp san. • Vò trí tröng baøy. • Phaàn thöôûng. b) Veà toå chöùc : • Caùc saùng taïo cuûa caù nhaân ñöôïc taäp hôïp theo toå. • Moãi toå töï choïn 1 theå loaïi. • Moãi toå seõ choïn 1 , 2 taùc phaåm hay nhaát vaø vieát lôøi bình. • Thaønh laäp Ban giaùm khaûo. • Giaùo vieân myõ thuaät. • Chuaån bò tieát muïc vaên ngheä. 29

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø 8
• Phaân coâng trang trí. • Chuaån bò taëng phaåm. IV. Tieán haønh hoaït ñoäng Thôøi gian H.ñoän g1 10’ Hoaït ñoäng cuûa caùn boä lôùp Hoaït ñoäng môû ñaàu - Haùt taäp theå - Tuyeân boá lí do Tìnhcaûm thaày troø cao quí, ai cuõng muoán theå hieän vaø raát coù nhieàu caùch, ñieàu ñoù phuï thuoäc vaøo ñieàu Hoaït ñoäng cuûa HS Caû lôùp haùt baøi Noái vong tay lôùn Ghi baûng Ghi lôùn haøng chöõ Thi vieát, veõ theo chuû ñeàTHAÀY COÂ GIAÙO

30

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø 8
kieän, khaû naêng, sôû thích cuûa moãi ngöôøi nhö vieát vaên, laøm thô, veõ tranh, chuïp aûnh…Hoâm nay, trong tieát sinh hoaït naøy , chuùng ta seõ H.ñoän taïo ñieàu kieän cho moïi ngöôøi g2 bieåu loä tình caûm ñoù. 15’ Trieån laõm caùc taùc phaåm döï thi-Ngöôøi ñieàu khieån giôùi thieäu theå leä cuoäc thi • Trình baøy baùo töôøng hay taäp san. • Thuyeát trình caùc taùc phaåm cuûa mình veà moät baøi tieâu bieåu trong soá ñoù trong H.ñoän khoaûng thôøi gian theo g3 qui ñònh cuûa ban toå 15’ chöùc. - Taùc phaåm. - Noäi dung. - Hình thöùc. Ban giaùm khaûo nhaän xeùt, cho ñieåm. Vaên ngheä theo chuû ñeà. Caùc toå laàn löôït trình baøy caùc tieát muïc vaên ngheä.

Töøng toå trình baøy. Caù nhaân trong toå trình baøy.

Toå thöïc hieän.

V. Keát thuùc hoaït ñoäng : • Ban giaùm khaûo coâng boá keát quaû. • GVCN trao phaàn thöôûng. • Nhaän xeùt chung veà quaù trình chuaån bò, chaát löôïng saùng taùc, thuyeát trình.



31

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø 8 Thaùng 12 NGUOÀN Hoaït ñoäng 1 :
ns : – nd:

Chuû ñieåm : UOÁNG NÖÔÙC NHÔÙ

Thaûo luaän veà
.

Truyeàn thoáng caùch maïng cuûa ñòa phöông
I. Yeâu caàu giaùo duïc : Giuùp hoïc sinh : - Hieåu roõ truyeàn thoáng caùch maïng cuûa queâ höông vaø yù nghóa cuûa truyeàn thoáng ñoù ñoái vôùi söï phaùt trieån cuûa que höông, gia ñình vaø baûn thaân. - Töï haøo veà queâ höông, bieát ôn caùc theá heä cha anh ñaõ hy sinh xöông maùu. - Töï giaùc hoïc taäp vaø reøn luyeän, tích cöïc tham gia caùc phong traøo hoaït ñoäng. II. Noäi dung vaø hình thöùc hoaït ñoäng: 1. Noäi dung : - Caùc phong traøo caùch maïng cuûa ñòa phöông. - Caùc baøi thô, baøi haùt , truyeän keå veà queâ höông. 2.Hình thöùc : Thi vaên ngheä. Thi tìm hieåu veà truyeàn thoáng caùch maïng cuûa ñòa phöông. III. Chuaån bò hoaït ñoäng : 1. Phöông tieän hoaït ñoäng : - Nhöõng baøi haùt, baøi thô, caâu chuyyeän ca ngôïi queâ höông, ñaát nöôùc, quaân ñoäi ta, veà caùc anh huøng, lieät só, thöông binh… 2. Toå chöùc : a) Giaùo vieân chuû nhieäm : - Hoïp caùn boä lôùp, phoå bieán keá hoaïch hoaït ñoäng. - Phaân coâng caùc toå taäp döôït nhöõng baøi, noäi dung phuø hôïp vôùi chuû ñeà qui ñònh. - Giao nhieäm vuï cho caùn boä lôùp xaây döïng chöông trình hoaït ñoäng, cöû ngöôøi ñieàu khieån, döï kieán ban giaùm khaûo. b) Hoïc sinh : - Giao nhieäm vuï trang trí cho toå tröïc nhaät. - Phoái hôïp vôùi GVCN môøi moät soá ñaïi bieåu tham döï tieát sinh hoaït. IV. Tieán trình hoaït ñoäng: Thôøi gian Hoaït ñoäng 1 10’ Hoaït ñoäng cuûa caùn boä lôùp Haùt taäp theå - Lôùp tröôûng tuyeân boá lí do :
Ñeå coù ñöôïc ñoäc laäp, töï do, hoaø bình nhö ngaøy hoâm nay, daân toäc ta ñaõ traõi qua nhieàu cuoäc khaùng chieán choáng ngoaïi xaâm. Trong caùc

Hoaït ñoäng cuûa Ghi baûng HS Caû lôùp haùt taäp Thaùng theå 12 : Chuû ñieåm: UOÁNG NÖÔÙC NHÔÙ

32

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø 8
cuoäc khaùng chieán ñoù, daân toäc ta ñaõ giaønh ñöôïc nhöõng chieáncoâng vang doäi, coù bieát bao anh huøngchieán só ñaõ ngaõ xuoáng, hi sinh tuoåi thanh xuaân cuûa mình, coù bieát bao baø meï tieãn con ra traän maø khoâng ngaøy trôû veà, coù bieát bao thöông binh ñaõ ñeå laïi moät phaàn maùu thòt cuûa mình nôi chieán tröôøng … Nhöõng chieán coâng nhö vaäy nhöõng ngöôøi con öu tuù ñoù coù ôû khaép moïi mieàn Toå quoác vaø coù ôû ñòa phöông chuùng ta. Hoâm nay, trong buoåi sinh hoaït lôùp naøy ,chuùng ta seõ oân laïi truyeàn thoáng caùch maïng queâ höôngkeå cho nhau nghe veà nhöõng con ngöôøi cao caû ñoù qua phaàn tìm hieåu cuûa caùc toå.

NGUOÀN

Hoaït ñoäng 2 15’

Hoaït ñoäng 3 13’

Tìm hieåu truyeàn thoáng cacùh maïng queâ höông - MC môøi ñaïi dieän caùc toå trình baøy keát quaû tìm hieåu cuûa mình. - Caùc toå neâu caâu hoûi. - Ban giaùm khaûo cho ñieåm. Vaên ngheä - MC môøi caùc toå laàn löôït trình baøy caùc tieát muïc vaên ngheä ñaõ chuaån bò saün. - Ban giaùm khaûo nhaän xeùt vaø cho ñieåm. Phaùt bieåu cuûa ñaïi dieän cöïu chieán binh ñòa phöông. - MC môøi vò ñaïi dieän caùn boä ñòa phöông phaùt bieåu veà truyeàn thoáng caùch maïng cuûa ñòa phöông, veà baûo veä, xaây döïng queâ höông trong ñieàu kieän hieän nay, veà traùch nhieäm cuûa hoïc sinh trong hoïc taäp vaø reøn luyeän ñeå sau naøy xaây döïng queâ 33

- Ñaïi dieän caùc toå laàn löôït trình baøy. - Caùc toå neâu caâu hoûi laøm roõ nhöõng noäi dung caàn thieát.

- Caùc toå laàn löôït trình baøy.

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø 8
höông… V. Keát thuùc hoaït ñoäng : - Ban toå chöùc nhaän xeùt chung veà keát quaû tìm hieåu veà truyeàn thoáng caùch maïng cuûa queâ höông, veà söï chuaån bò, tham gia cuûa caùc toå - Trao phaàn thöôûng cho toå xuaát saéc. - Ban caùn söï lôùp caûm ôn söï giuùp ñôõ, tham gia cuûa caùc vò ñaïi bieåu.

 Hoaït ñoäng 2

:

Thi vaên
– nd :

ngheä

ns :

I. Yeâu caàu giaùo duïc : Giuùp hoïc sinh : • Bieát haùt vaø bieát thöôûng thöùc caùc baøi haùt, baøi thô ca ngôïi queâ höông ñaát nöôùc. • Coù tinh thaàn yeâu thích vaên ngheä, yeâu queâ höông ñaát nöôùc, phaùt trieån tình caûm thaåm myõ. II. Noäi dung vaø hình thöùc hoaït ñoäng : 1. Noäi dung : + Ca ngôïi queâ höông ñaát nöôùc. + Ca ngôïi caùc anh huøng lieät só , caùc meï Vieät Nam anh huøng. 2 .Hình thöùc hoaït ñoäng : + Thi haùt caù nhaân, taäp theå theo ñôn vò toå. III. Chuaån bò hoaït ñoäng: 1. Veà phöông tieän : • Caùc baøi haùt, baøi thô… veà queâ höông , ñaát nöôùc. • Phaàn thöôûng. 2. Veà toå chöùc : • GVCN cuøng caùn boä lôùp thoáng nhaát chöông trình hoaït ñoäng • Phaân coâng caùc toå taäp döôït nhöõng baøi haùt phuø hôïp vôùi chuû ñeà qui ñònh • Giao nhieäm vuï cho moät soá caù nhaân chuaån bò cho hoaït ñoäng ( trang trí lôùp, chuaån bò phöông tieän, phaàn thöôûng…) IV. Tieán haønh hoaït ñoäng: Thôøi gian Hoaït ñoäng 1 Hoaït ñoäng cuûa caùn boä lôùp - Haùt baøi haùt taäp theå. - Tuyeân boá lí do : 34 Hoaït ñoäng cuûa HS - Caû lôùp haùt taäp theå. Ghi baûng Trang trí lôùn doøng

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø 8
10’
Nhöõng chieán coâng thaàm laëng, nhöõng hi sinh cao vaû cuûa caùc anh huøng lieät só, nhöõng ñoùng goùp to lôùn cuûa caùc baø meï Vieät Nam anh huøng, thöông binh trong chieán tranh, nhöõng ñoùng goùp cuûa nhieàu taàng lôùp nhaân daân trong thôøi bình ñaõ laøm cho ñaát nöôùc ta ñöôïc hoaø bình, ñoäc laäp, phaùt trieån nhö ngaøy hoâm nay. Ñaã coù raát nhieàu baøi haùt, baøi thô… ñöôïc vieát ra ñeå ca ngôïi queâ höông , ñaát nöôùc, nhöõng con ngöôøi laøm neân lòch söû. Trong tieát sinh hoaït lôùp cuûa chuùng ta hoâm nay, caùc toå coù dòp haùt, ñoïc thô…ñeå theå hieän tình caûm “ aên quaû nhôù keû troàng caây, “ uoáng nöôùc nhôù nguoàn” cuûa mình ñoái vôùi queâ höông, ñaát nöôùc mình…

chöõ HOÂÏI THI VAÊN NGHEÄ

Hoaït ñoäng 2 15’

Hoaït ñoäng 3 15’

- Giôùi thieäu ñaïi bieåu - Giôùi thieäu chöông trình hoaït ñoäng. - Giôùi thieäu Ban giaùm khaûo Thi vaên ngheä giöõa caùc toå - Ñaïi dieän Ban giaùm khaûo neâu theå leä cuoäc thi, nhöõng tieâu chuaån ñaùnh giaù caùc tieát muïc döï thi ( veà noäi dung, chaát löôïng thöïc hieän, tính saùng taïo, phong caùch theå hieän, trang phuïc…) - Ban giaùm khaûo nhaän xeùt, cho ñieåm.

Caùc toå laàn löôït theå hieän tieát muïc cuûa mình.

Thi vaên ngheä caù nhaân - Ñaïi dieän ban giaùm khaûo theå leä cuoäc thi. - Ví duï : Haõy haùt moät baøi haùt coù töø “ñaát nöôùc” - Nhöõng tieâu chuaån ñaùnh giaù caùc tieát muïc döï thi. V. Keát thuùc hoaït ñoäng : 35

-Hoïc sinh bieåu dieãn vaên ngheä theo döï kieán. - Lôùp bình choïn cvaùc tieát muïc hay nhaát.

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø 8
- Ban toå chöùc nhaän xeùt chung veà keát quaû cuoäc thi vaên ngheä theo toå, caù nhaân, veà söï chuaån bò, tham gia cuûa caùc toå. - Ban giaùm khaûo coâng boá keát quaû cuoäc thi vaø trao phaàn thöôûng. - Ban caùn söï lôùp caûm ôn söï giuùp ñôõ, tham gia cuûa caùc thaày coâ giaùo.

  

36

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø 8

Hoaït ñoäng 3:
ns : – nd :

Hoäi vui hoïc taäp

I. Yeâu caàu giaùo duïc: • Giuùp hoïc sinh cuûng coá, môû roäng kieán thöùc ñaõ hoïc treân lôùp : trao ñoåi kinh nghieäm hoïc toát. • Gaây höùng thuù hoïc taäp cho caùc em. • Reøn luyeän taùc phong manïh daïn, hoaït baùt, thoâng minh, daïn dó trình baøy yù kieán vaø nhaän thöùc cuûa mình tröôùc taäp theå. II. Noäi dung vaø hình thöùc hoaït ñoäng : 1. Noäi dung : - Kieán thöùc veà nhöõng moân hoïc : Vaên, toaùn, lyù, hoaù, ñòa, sinh 2.Hình thöùc hoaït ñoäng : - Traû lôøi nhanh - Vui vaên ngheä. III. Chuaån bò hoaït ñoäng : 1. Veà toå chöùc : - GVCN hoïp caùn boä lôùp, ñeà ra chuû ñeà hoaït ñoäng vaø höôùng daãn hoïc sinh chuaån bò. - Döï kieán Ban giaùm khaûo vaø thö kí. - Phaân coâng cuï theå : + lôùp tröôûng ñieàu khieån hoaït ñoäng. + toå tröïc trang trí lôùp. + caùc toå chuaån bò caùc tieát muïc vaên ngheä. - Môøi thaày coâ giaùo boä moân giuùp soaïn caâu hoûi, laøm coá vaán, ñeán döï. 3. Veà phöông tieän : - Nhöõng caâu hoûi, caâu ñoá, baøi taäp… - Nhöõng taøi lieäu caàn thieát ( ñeå giôùi thieäu cho hs) - Ñaùp aùn nhöõng caâu hoûi, caâu ñoá, baøi taäp. - Phöông tieän ñeå giôùi thieäu noäi dung caâu hoûi, caâu ñoá, baøi taäp… - Phöông tieän laøm tín hieäu traû lôøi. - Moät soá tieát muïc vaên ngheä - Phaàn thöôûng. IV. Tieán haønh hoaït ñoäng: Thôøi gian Hoaït ñoäng 1 10’ Hoaït ñoäng cuûa caùn boä lôùp Hoaït ñoäng môû ñaàu -Haùt taäp theå - MC tuyeân boá lí do
Hoïc kì 1 cuûa naêm hoïc môùi saép keát thuùc, caùc baïn trong lôùp ñaõ raát coá gaéng hoïc taäp. Nhieàu baïn hoïc taäp toát, laøm göông cho caùc baïn khaùc noi theo, coù nhieàu baïn cuõng coù nhöõng tieán boä ñaùng keå,

Hoaït ñoäng cuûa HS - Haùt taäp theå.

Ghi baûng Trang trí lôùn doøng chöõ HOÄI VUI HOÏC TAÄP

37

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø 8
nhieàu toå ñaõ giuùp ñôõ nhau hoïc taäp coù hieäu quaû. Trong hoïc taäp, coù nhieàu noäi dung vöøa khoù nhönh laïi vöøa thuù vò ñoøi hoûi hoïc sinh phaûi nhanh trí, phoái hôïp vôùi nhau thì môùi coù theå giaûi ñöôïc vôùi keát quaû toát nhaát. Hoâm nay lôùp ta seõ toå chöùc moät cuoäc thi ñeå taïo ñieàu kieän cho nhöõng con ngöôøi thoâng minh ñoaøn keát vôùi nhau veà trí tueä vaø tinh thaàn nhaèm mang laïi chieán thaéng veà cho toå mình.

Hoaït ñoäng 2 20’

Hoaït ñoäng 3 10’

- Giôùi thieäu ñaïi bieåu - Giôùi thieäu chöông trình. - Giôùi thieäu ban giaùm khaûo, thö kí, caùc coá vaán chuyeân moân. Thi taøi trí giöõa caùc toå. - Ñaïi dieän ban giaùm khaûo neâu theå leä cuoäc thi + Moãi toå 3 ngöôøi döï thi. + noäi dung thi ggoàm moät soá phaàn nhö “ tieáp söùc”, “gheùp töø ‘, “ lónh vöïc hay moân hoïc öa thích” maø mình muoán traû lôøi, sau ñoù ñöôïc pheùp thaûo luaän vôùi nhau trong khoaûng thôøi gian cho pheùp, roài traû lôøi, ñoäi naøo ra tín hieäu tröôùc thì ñöôïc quyeàn traû lôøi. + Neáu khoâng traû lôøi ñöôïc thì toå khaùc traû lôøi, neáu khoâng coù toå naøo traû lôøi ñöôïc thì daønh cho khaùn giaû. + Qui ñònh ñieåm daønh cho caâu traû lôøi ñuùng. + Ñoâïi naøo coù toång soá ñieåm cao hôn seõù thaéng cuoäc. - Ban giaùm khaûo cho ñieåm coâng khai. - Thö kí coâng boá ñieåm thi cuûa moãi ñoäi. - Ban giaùm khaûo trao 38

- Hoïc sinh cuûa caùc toå döï thi.

Caùc toå goùp vui vaên ngheä

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø 8
giaûi cho caùc ñoäi ñaït giaûi. Vaên ngheä Moät soá tieát muïc vaên ngheä döï kieán ñöôïc trình baøy. V. Keát thuùc hoaït ñoäng : - Ban giaùm khaûo nhaän xeùt chung veà chaát löôïng cuoäc thi, veà söï chuaån bò, tham gia cuûa caùc toå. Chuùc caùc baïn hoïc taäp toát, thi hoïc kì ñaït keát quaû cao. - Ban caùn söï lôùp caûm ôn söï giuùp ñôõ, tham gia cuûa caùc thaày coâ giaùo.

Hoaït ñoäng 4:
ns : – nd :

GIAO LÖU VÔÙI CÖÏU CHIEÁN BINH ÑÒA

PHÖÔNG
I. Yeâu caàu giaùo duïc : Giuùp hs hieåu saâu saéc theâm veà phaåm chaát toát ñeïp vaø truyeàn thoáng veû vang cuûa boä ñoäi cuï Hoà. Bieát noi göông boä ñoäi cuï Hoà, ñoaøn keát, giuùp nhau hoïc taäp toát, reøn luyeän toát, quan taâm giuùp ñôõ caâc cöïu chieán binh khoù khaên. II. Noäi dung vaø hình thöùc hoaït ñoäng : a) Noäi dung : - Leân keá hoaïch giuùp ñôõ caùc gia ñình coù coâng vôùi caùch maïng b) Hình thöùc : - Thaûo luaän. III. Chuaån bò hoaït ñoäng : a) Veà phöông tieän : - Nhôø Hoäi cöïu chieán binh giuùp ñôõ trong vieäc tìm ñòa chæ caùc gia ñình coù coâng vôùi caùch maïng ôû ñòa phöông. b) Veà toå chöùc : - GVCN hoïp caùn boä lôùp ñeå phoå bieán keá hoaïch hoaït ñoäng, xaây döïng chöông trình, cöû ngöôøi ñieàu khieån. - Giao nhieäïm vuï cho caùc toå chuaån bò keá hoaïch hoaït ñoäng giuùp ñôõ caùc gia ñình coù coâng vôùi caùch maïng ñöôïc phaân coâng. - Phoái hôïp vôùi Hoäi phuï huynh môøi Hoäi cöïu chieán binh ñòa phöông tham döï. IV. Tieán haønh hoaït ñoäng : Thôøi gian Hoaït ñoäng 1 10’ Hoaït ñoäng cuûa caùn boä lôùp Hoaït ñoäng môû ñaàu : - Haùt taäp theå. - Tuyeân boá lí do. Trong cuoäc khaùng chieán cöùu nöôùc cuûa daân toäc, ñaõ coù haøng 39 Hoaït ñoäng cuûa HS - Caû lôùp haùt baøi “ Baùc vaãn cuøng chuùng chaùu haønh quaân” Ghi baûng Trang trí lôùn doøng chöõ chuû ñeà buoåi sinh hoaït.

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø 8
trieäu thanh nieân rôøi laøng queâ cuûa mình leân ñöôøng nhaäp nguõ, ñeå giaønh laïi ñoäc laäp, töï do cho Toå quoác.Ñaã coù ngöôøi vónh vieãn ra ñi, ngöôøi ñeå laïi moät phaàn maùu thòt cuûa mình nôi chieán tröôøng xöa. Vaø ngaøy nay gia ñình cuûa hoï coøn gaëp raát nhieàu khoù khaên. Chuùng ta phaûi laøm gì ñeå giuùp ñôõ nhöõng gia ñình ñaõ ñoùng goùp raát nhieàu cho söï nghieáp caùch maïng cuûa chuùng ta? Ñaây chính laø noäi dung cuûa buoåi sinh hoaït lôùp cuûa chuùng ta ngaøy hoâm nay. - Giôùi thieäu ñaïi bieåu. - Giôùi thieäu chöông trình. Keá hoaïch hoaït ñoäng - Töøng toå leân trình baøy keá hoaïch hoaït ñoäng cuûa toå mình. - Caû lôùp thaûo luaän, goùp yù kieán. YÙ kieán ñaïi bieåu. - Ñaïi dieän Hoäi cöïu chieán binh ñòa phöông leân phaùt bieåu yù kieán, ñoùng goùp theâm cho keá hoaïch cuûa caùc toå.

Hoaït ñoäng 2 20’ Hoaït ñoäng 3 10’

- Ñaïi dieän caùc toå trình baøy phöông höôùng hoaït ñoäng cuûa toå mình.

V. Keát thuùc hoaït ñoäng : - GVCN nhaän xeùt veà buoåi sinh hoaït lôùp vaø keá hoaïch giuùp ñôõ caùc gia ñình coù coâng vôùi caùch maïng trong ñòa phöông. - Caûm ôn söï ñoùng goùp yù kieán quí baùu cuûa Hoäi cöïu chieán binh ñòa phöông ñeå caùc em hoïc sinh, nhöõng ngöôøi chuû töông lai cuûa ñaát nöôùc , coù nhöõng keá hoaïch hoaøn haûo nhaát ñeå thöïc hieän keá hoaïch ñeàn ôn ñaùp nghóa cuûa mình.


40

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø 8

41

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø 8

Thaùng 1+2
Chuû ñieåm

: Xuaân
:
ns : – nd :

Möøng Ñaûng – Möøng
Thi tìm hieåu veà

Hoaït ñoäng 1

Truyeàn thoáng veû vang cuûa

Ñaûng
I. Yeâu caàu giaùo duïc : Giuùp hs : • Nhaän thöùc ñöôïc truyøeân thoáng veû vang cuûa Ñaûng CSVN. • Bieát töï haøo veà Ñaûng, veà truyeàn thoáng caùch maïng cuûa cuûa ñòa phöông do Ñaûng laõnh ñaïo. • Hoïc taäp toát, reøn luyeän ñeå ñeàn ñaùp coâng ôn Ñaûng, höôùng phaán ñaáu cuûa baûn thaân trong töông lai. II. Noäi dung vaø hình thöùc hoaït ñoäng : 1. Noäi dung : - Truyeàn thoáng caùch maïng veû vang cuûa ñòa phöông 2. Hình thöùc : - Thaûo luaän qua tìm hieåu cuûacaùc ñoäi. - Vaên ngheä xen keû. III. Chuaån bò hoaït ñoäng : 1. Phöông tieän : - Chuaån bò tö lieäu lieân quan ñeán chuû ñeà cuoäc thaûo luaän. - Phaàn thöôûng cho caùc ñoäi. - Tín hieäu rieâng cuûa moãi ñoäi. ( luïc laïc ) 2. Toå chöùc : - Giaùo vieân chuû nhieäm neâu chuû ñeà cuûa buoåi thaûo luaän vaø giuùp hs tìm hieåu veà truyeàn thoáng CM cuûa ñòa phöông. - Cöû ngöôøi daãn chöông trình - Cöû Ban Giaùm khaûo. - Môøi Hoäi cöïu chieán binh ñòa phöông. - Phaân coâng trang trí. IV. Tieán haønh hoaït ñoäng: Thôøi gian Hoaït ñoäng 1 10’ Hoaït ñoäng cuûa caùn boä Hoaït ñoäng cuûa lôùp HS Hoaït ñoäng môû ñaàu : - Haùt taäp theå - Haùt taäp theåbaøi “Em laø maàm non cuûa Ñaûng” - Tuyeân boá lí do - Giôùi thieäu ñaïi bieåu. - Giôùi thieäu chöông trình Trình baøy keát 42 Ghi baûng Trang trí lôùn doøng chöõ : THAÛO LUAÄN VEÀ TRUYEÀN THOÁNG

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø 8
Hoaït ñoäng 2 20’ quaûveà truyeàn thoáng caùch maïng cuûa ñòa phöông -MC môøi ñaïi dieän caùc toå leân trình baøy keát quaû tìm hieåu cuûa mình. - Laàn löôït ñaïi dieän caùc toå leân baùo caùo. - Sau moãi trình baøy, lôùp coù theå neâu caâu hoûi laøm roõ noäi dung caàn thieát. - Caùc toå trình baøy caùc tieát muïc vaên ngheä xen keõ Phaùt bieåu cuûa Hoäi cöïu chieán binh ñòa phöông. V. Keát thuùc hoaït ñoäng : - GVCN nhaän xeùt chung veà keát quaû tìm hieåu veà truyeàn thoáng caùch maïng cuûa ñòa phöông. - Trao phaàn thöôûng cho toå coù keát quaû tìm hieåu xuaát saéc. - Ban caùn söï lôùp caûm ôn söï giuùp ñôõ, tham gia cuûa caùc ñaïi bieåu. Ñaïi dieän caùc toå laàn löôït trình baøy. CAÙCH MAÏNG CUÛA ÑÒA PHÖÔNG

- Neâu caâu hoûi ñeå thaûo luaän.

Hoaït ñoäng 3 10’

43

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø 8

Hoaït ñoäng 2
ns : – nd :

:

Thi vieát , veõ

Ca ngôïi coâng ôn cuûa Ñaûng, veû ñeïp cuûa queâ höông.
I. Yeâu caàu giaùo duïc : Giuùp hoïc sinh : - Cuûng coá vaø khaéc saâu coâng ôn cuûa Ñaûng ñoái vôùi queâ höông, ñaát nöôùc. - Töï haøo veà Ñaûng, theâm yeâu queâ höông, ñaát nöôùc. - Reøn luyeän oùc tö duy, saùng taïo, trí töôûng töôïng phong phuù. - Reøn luyeän caùc kó naêng vieát, veõ. II. Noäi dung vaø hình thöùc hoaït ñoäng : 1. Noäi dung : - Nhöõng baøi thô, baøi vaên , tieåu phaåm , tranh veõ… ca ngôïi coâng ôn cuûa Ñaûng vaø veõ ñeïp queâ höông ñaát nöôùc. 2. Hình thöùc : - Tröng baøy, giôùi thieäu nhöõng saùng taùc cuûa caù nhaân, nhoùm, toå theo chuû ñeà hoaït ñoäng. - Thi vieát , veõ theo chuû ñeà treân. III. Chuaån bò hoaït ñoäng : 1. Veà phöông tieän : - Giaáy, buùt möïc, buùt veõ. - Saûn phaåm, vieát veõ vaø ñòa ñieåm tröng baøy cho caùc toå. - Phaàn thöpôûng cho nhöõng caù nhaân, toå ñaït ñöôïc ñieåm cao cho taùc phaåm cuûa mình. 2. Veà toå chöùc : - Moãi toå chuaån bò 1 taùc phaåm döï thi goàm moät saùng taùc vieát( vaên hoaëc thô) vaø 1 saùng taùc veõ ( böùc tranh ) keøm theo lôøi bình - Khuyeán khích moãi caù nhaân ñeàu coù theå göûi 1 hoaëc 2 saùng taùc cuûa mình ñeå döï thi. - Môøi caùc coá vaán ( GV Vaên, Myõ thuaät ) laøm giaùm khaûo. - Cöû Ban toå chöùc. IV. Tieán haønh hoaït ñoäng: Thôøi gian Hoaït ñoäng 1 10’ Hoaït ñoäng cuûa caùn boä lôùp Hoaït ñoäng môû ñaàu - Haùt baøi haùt taäp theå. - Tuyeân boá lí do. - Giôùi thieäu Ban Giaùm Khaûo. Thi tröng baøy saûn 44 Hoaït ñoäng cuûa HS - Lôùp chuùng mình. Ghi baûng Ghi lôùn doøng chöõ chuû ñeà tieát sinh hoaït.

Hoaït

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø 8
ñoäng 2 15’ phaåm döï thi. - Tröng baøy saûn phaåm theo qui ñònh - Giaùm khaûo chaám ñieåm. Nhaän xeùt, ñaùnh giaù keát quaû tröng baøy cuûa töøng toå vaø ghi ñieåm. Trình baøy taùc phaåm döï thi. - Giôùi thieäu töøng toå trình baøy taùc phaåm döï thi Ban giaùm khaûo cho ñieåm. Caùc toå trình baøy saûn phaåm.

Hoaït ñoäng 3 15’

Ñaïi dieän caùc toå trình baøy taùc phaåm, neâu roõ chuû ñeà.

V. Keát thuùc hoaït ñoäng : - Ban Giaùm khaûo coâng boá keát quaû cuoäc thi. - GVCN trao phaàn thöôûng. - Nhaän xeùt ñaùnh giaù keát quaû hoaït ñoäng.

 

45

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø 8
HOẠT Đ ỘNG 3 :

SINH HOẠT VĂN NGHỆ

ns :

nd :

Möøng Ñaûng –

Möøng Xuaân

I.Yêu cầu hoạt động : - Giúp Hs : + Phát huy khả năng văn nghệ của lớp, củng cố cho hs niềm tin yêu Đảng, niềm tự hào quê hương, đất nước, về mùa Xuân dân tộc. Từ đó động viên hs phấn khởi, lạc quan học tập và rèn luyện tốt. + Rèn cho các em tính tự tin, bình tĩnh, khả năng biễu diễn trước đám đông. II. Nội dung và hình thức hoạt động : 1. Nội dung : Những bài hát, bài thơ, điệu múa… ca ngợi Đảng, ca ngợi quê hương, đất nước, vẻ đẹp mùa Xuân. 2. Hình thức hoạt động : Thi văn nghệ giữa các tổ có xen kẽ trả lời một số câu hỏi theo chủ đề. III. Chuẩn bị hoạt động : 1. Tổ chức : - Gvcn hướng dẫn các tổ sưu tầm bài hát, bài thơ và tập dợt các tiết mục văn nghệ - Công tác tổ chức, dẫn chương trình : lớp trưởng. - Giúp Gv duyệt nội dung của các tổ : lớp phó văn thể. - Trang trí, xắp xếp bàn ghế: lớp phó lđ và hs nam. - Tiếp khách : lớp phó học tập và hs nữ. - Ban giám khảo : GVCN 2. Phương tiện hoạt động : Các tiết mục văn nghệ các tổ. IV. Tiến hành hoạt động :

Thôøi gian Hoạt động 1 (8’)

Hoaït ñoäng cuûa caùn boä lôùp Hát tập thể : Em là mầm non của Đảng. - Giới thiêu chương trình. - Tuyên bố lí do. - Giới thiệu đại biểu. - Giới thiệu Ban Giám Khảo. Các tiết mục lần lượt trình diễn Tổ 1 : - Lời giới thiệu của tổ trưởng. - Biểu diễn 2 tiết mục : + Tốp ca : Bay cao tiêng hát ước mơ. + Đọc thơ : Việt Nam thân yêu. + Bốc thăm trả lời 1 câu hỏi. Tổ 2 biểu diễn : - Lời giói thiệu. - biểu diễn : + Chuyện kể : Truyền thuyết bánh chưng, bánh giày. 46

Hoaït ñoäng cuûa HS Hát tập thể

Ghi baûng

SINH HOẠT VĂN NGHỆ

Hoạt động 2 (30’)

Các tiết mục lần lượt trình diễn.

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø 8
+ Tốp ca : Đôi ta lớn lên cùng đất nước. + Bốc thăm trả lòi 1 câu hỏi Tổ 3 biểu diễn : - Lời giới thiệu. - Biễu diễn : + Đơn ca : Em là hoa hồng nhỏ + Tốp ca : Đất nước mến thương. + Trả lời câu hỏi. Tổ 4 biểu diễn - Lời giới thiệu - Biễu diễn : + Múa : Em là mầm non của Đảng. + Hoạt cảnh : Tết. + Trả lời câu hỏi.
V. Kết thúc hoạt động : - Ban giám khảo công bố kết quả. - GVCN nhận xét và dặn dò chuẩn bị cho buổi sinh hoạt sau.

47

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø 8 Tháng 1 & 2 :
Chủ điểm

:

MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN

Hoạt động 4 : Giao lưu với Đảng viên của trường. ns : – nd :
I. Yêu cầu giáo dục : Giúp Hs : - Hiểu biết những nét cơ bản về chi bộ và các Đảng viên ưu tú của chi bộ Đảng nhà trường - Tôn trọng, tin tưởng, tự hào về chi bộ nhà trường, tin vào sự lãnh đạo của Đảng. II. Nội dung và hình thức hoạt động : 1. Nội dung : - Tìm hiểu công tác Đảng viên của trường, hiểu nhiệm vụ của chi bộ và của Đảng viên. - Tìm hiểu truyền thống của chi bộ nhà trường, của cơ sở Đảng địa phương. - Các tấm gương Đảng viên ưu tú của nhà trường. 2. Hình thức hoạt động : Giao lưu và vui văn nghệ. III. Chuẩn bị hoạt động : 1. Phương tiện : Một số tiết mục văn nghệ về Đảng, về trường và về quê hương. 2. Về tổ chức : - Liên hệ với chi bộ nhà trường hoặc cơ sở Đảng địa phương để mờicác Đảng viên ưu tú. - Giao lưu với Đảng viên ưu tú. - Cử người dẫn chương trình. - Chuẩn bị tiết mục văn nghệ. - Tặng hoa. IV Tiến hành họat động :

Thôøi gian
Hoạt động 1 (8’)

Hoaït ñoäng cuûa caùn boä lôùp
Hát tập thể : Em là mầm non của Đảng. - Giới thiêu chương trình. - Tuyên bố lí do. - Giới thiệu đại biểu. Mời thầy cô Đảng viên t ự giới thiêu - T ên gọi của chi bộ nhà trường? - Chi bộ có bao nhiêu Đảng viên? - Chi bộ được thành lập t ừ bao giờ? - Bí thư chi b ộ đầu tiên là ai? - Chi bộ có những thành tíchgì? - Truyền thống nổi bậtcủa chi bộ? - Những gương Đảng viên nổi bật của của chi bộ?) Vui văn nghệ. Hs v à đ ại bi ểu c ùng th ể hi ện v à chung vui các tiết mục văn nghệ, tạo không khí sôi nổi, đoàn kết.

Hoaït ñoäng cuûa HS
Hát tập thể

Ghi baûng Giao lưu với Đảng viên của trường.

Hoạt động 2 (20’)

Lắng nghe

Hoạt động 3 (10’)

Giao lưu văn nghệ

V. Kết thúc hoạt động : - T ặng hoa.

48

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø 8
- GVCN phát biểu ý kiến. - Đ ại biểu phát biểu ý kiến.

Tháng 3 :
Hoạt động 1

Chủ điểm

“ TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN “
ns : –

:

Diễn đàn

nd :

“ TIẾN LÊN ĐOÀN VIÊN “
49

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø 8
I. Yêu cầu giáo dục : Giúp hs - Hiểu được mục đích, lý tưởng của Đoàn và nhiệm vụ của Đoàn viên thanh niên. - Giúp các em định hướng phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đoàn II. Nội dung và hình thức hoạt động : 1. Nội dung : - Tìm hiểu ý nghĩa ngày thành lập Đoàn, vai trò và nhiệm vụ của Đoàn viên thanh niên hiện nay, tính chất của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 2. Hình thức hoạt động : - Thảo luận và giao lưu văn nghệ III. Chuẩn bị hoạt động : 1. Về phương tiện : - Tư liệu về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Một vài câu hỏi thảo luận trong diễn đàn. a) Bạn hiểu gì về ý nghĩa ngày thành lập Đoàn 26 / 3 / 1931? b) Vai trò và nhiệm vụ của Đoàn thanh niên hiện nay? c) Nhiệm vụ của Đoàn viên hiện nay là gì? d) Mục đích, lí tưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là gì ? e) Tính chất của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là gì? - Các bản tham luận trong diễn đàn - Các tiết mục văn nghệ: một số bài hát, bài thơ… về Đoàn. 2. Về tổ chức : - GVCN thông báo cho cả lớp về nội dung, yêu cầu của hoạt động. Hướng dẫn hs tìm đọc các tài liệu cần thiết về Đoàn - Hội ý với các bộ lớp, cán bộ Đội trong lớp thống nhất chương trình, kế hoạch và phân công chuẩn bị: + Nội dung diễn đàn. + Yêu cầu mỗi tổ chuẩn bị 1 tham luận . + Phân công người điều khiển hoạt động. + Phân công người điều khiển chương trình văn nghệ. + Mời đại biểu : Tổng phụ trách IV. Tiến hành hoạt động :

Thôøi gian
Hoạt động 1 (8’) Hoạt động 2 (20’)

Hoaït ñoäng cuûa caùn boä lôùp
. Hát tập thể bài Tiến lên Đoàn viên. - Tuyên bố lí do. - Giới thiệu đại biểu. - Giới thiệu chương trình hoạt động và cách thức tiến hành hoạt động. Diễn đàn và thảo luận - Người điều khiển lần lượt nêu các câu hỏi. - Người điều khiển gợi mở để động viên cả lớp trao đổi, thảo luận vấn đề tham luận nhằm bổ sung thêm để cung làm sáng tỏ vấn đề. Sau đó người điều khiển tóm tắt lại những ý chính. Chương trình văn nghệ Cán sự văn thể điều khiển.

Hoaït ñoäng cuûa HS
Hát tập thể bài Tiến lên Đoàn viên.

Ghi baûng Diễn đàn

“ TIẾN LÊN ĐOÀN VIÊN “

-Thảo luận - Trình bày tham luận của tổ

Hoạt động 3 (10’)

Các tiết mục văn nghệ: một số bài hát, bài thơ… về Đoàn

V. Kết thúc hoạt động :

50

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø 8
- Một hs lên phát biểu cảm tưởng, những điều nhận thức được về Đoàn sau khi tham gia hoạt động diễn đàn. - Đại biểu phát biểu ý kiến. - GVCN nhân xét kết quả hoạt động.

 

Tháng 3 :
nd :

Chủ điểm :

“ TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN “
ns : –

Hoạt động 2 : THI VIẾT, VẼ VỀ ĐOÀN
I. Yêu cầu giáo dục : Giúp Hs :

51

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø 8
+ Nhận thức và cảm nhận được những biểu tượng tốt đẹp về Đoàn, về những Đoàn viên ưu tú đã phát huy vai trò tiên phong của Đoàn trong học tập, lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. + Tự hào và trân trọng những hình ảnh, những biểu tượng tốt đẹp về tổ chức Đoàn, về phong cách tốt đẹp của người Đoàn viên. + Có kỹ năng sáng tác,thơ, văn ,vẽ. II. Nội dung và hình thức hoạt động : 1. Nội dung : *. Những bài thơ, truyện ngắn, tiểu phẩm, bài viết về người thật, việc thật, những tranh ảnh do hs sáng tác về Đoàn. * Những lời bình và đánh giá các sáng tác trên của hs. 2. Hình thức hoạt động : * Thi viết, vẽ về Đoàn. III. Chuẩn bị hoạt động : 1. Về phương tiện: - Giấy bút, giấy màu, giáy vẽ, mực vẽ. - Địa điểm trưng bày tác phẩm của các tổ. - Phần thưởng cho cá nhân, tổ. 2. Về tổ chức : - GVCN nêu mục đích. - Mỗi tổ xây dựng 1 tờ báo tường, viết, vẽ, trang trí. - Mỗi cá nhân đều tham gia. - Ban giám khảo. - Mời các cố vấn Gv Văn, Gv Mỹ thuật. - Người dẫn chương trình. - Trang trí. IV. Tiến hành hoạt động :

Thôøi gian
Hoạt động 1 (7’) Hoạt động 2 (15’)

Hoaït ñoäng cuûa caùn boä lôùp
Hoạt động mở đầu - N êu mục đích, yêu cầu cuộc thi. - Giới thiệu Ban Giám Khảo. - Giới thiệu chương trình. Thi tr ưng bày và giới thiệu tác phẩm dự thi. - Đề nghị các tổ mang báo của mình lên vị trí đã được phân công. - Đại diện các tổ lần lượt giới thiệu tờ báo của tổ mình về : tên tờ báo, nội dung, số lượng bài , ảnh sưu tầm, sáng t ác các thể loại… - Ban Giám Khảo chấm điểm sau khi đã hỏi ý kiến Ban cố vấn. Bình báo và văn nghệ - Người dẫn chương trình yêu cầu mỗi tổ một sáng tác viết và một sáng tác tranh có ý nghĩa nhất để bình trước lớp. - Ban Giám khảo chấm điểm - Trình diễn một vài tiết mục văn nghệ của lớp.

Hoaït ñoäng cuûa HS

Ghi baûng
THI VIẾT, VẼ VỀ ĐOÀN

-Các tổ mang báo của mình lên vị trí đã được phân công - Đại diện các tổ lần lượt giới thiệu tờ báo của tổ mình

Hoạt động 3 (15’)

Mỗi tổ cử đại diện lên thể hiện lời bình sáng tác của mình. - Biểu diễn văn nghệ.

V. Kết thúc hoạt động :

52

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø 8
- Ban Giám Khảo công bố kết quả. - Trao thưởng cho các tổ và cá nhân. - GVCN nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động.

Tháng 3 :

Chủ điểm :

“ TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN “
ns : – nd :

Hoạt động 3 : SINH HOẠT VĂN NGHỆ

MỪNG NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN 26 -3.
I. Yêu cầu giáo dục : Giúp hs: - Hiểu biết thêm nhiều bài hát, bài thơ, câu chuyện về Đoàn… củng cố thêm nhận thức về ý nghĩa ngày thành lập Đoàn 26 / 3 và lý tưởng Đoàn viên thanh niên hiện nay. - Có kĩ năng phân loại bài hát theo chủ điểm về Đoàn.

53

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø 8
- Có tình cảm, yêu mến, tôn trọng tổ chức Đoàn và người Đoàn viên, sống lạc quan, gắn bó, đoàn kết trong tập thể lớp, trường. II. Nội dung và hình thức hoạt động : 1. Nội dung : - Những bài hát, điệu múa, bài thơ, câu chuyện, tiểu phẩm về Đoàn và những Đoàn viên ưu tú. - Những sáng tác tự biên. 2. Hình thức hoạt động : - Chương trình biễu diễn văn nghệ của lớp mừng ngày 26 / 3. III. Chuẩn bị hoạt động : 1. Về phương tiện + Sưu tầm, tập hợp các bài thơ, bài hát, câu chuyện , tiểu phẩm… về Đoàn. + Những sáng tác thơ, ca hát … về Đoàn. 2. Về tổ chức: - Nội dung hoạt động biễu diễn văn nghệ của lớp và hướng dẫn các tổ và cá nhân chuẩn bị tập luyện. - Cử người dẫn chương trình. - Phân công trang trí. - Mời đại biểu. III. Tiến hành hoạt động :

Thôøi gian
Hoạt động 1 (8’)

Hoaït ñoäng cuûa caùn boä lôùp
- Hát tập thể bài Tiến lên Đoàn viên - Người dẫn chương trình tuyên bố lí do. - Giới thiêu đại biểu. - Giới thiêu chương trình hoạt động biễu diễn văn nghệ chào mừng ngày thành lập Đoàn Biễu diễn văn nghệ - Người dẫn chương trình lần lượt mời các tổ lên trình diễn các tiết mục văn nghệ của tổ mình. - Mời các tiết mục văn nghệ của đội văn nghệ lớp. - Sau mỗi tiết mục biễu diễn, có sự cổ vũ tặng hoa cho các tiết mục xuất sắc.

Hoaït ñoäng cuûa HS
- Hát tập thể bài Tiến lên Đoàn viên

Ghi baûng
SINH HOẠT VĂN NGHỆ MỪNG NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN 26 -3.

Hoạt động 2 (30’)

- Các tổ lên trình diễn các tiết mục văn nghệ của tổ mình. - Tặng hoa cho các tiết mục xuất sắc.

V. Kết thúc hoạt động : - Phát biểu cảm t ưởng của một số hs trong lớp. - Ban tổ chức nhận xét, đánh giá chung v ề kết quả hoạt động văn nghệ mừng ng ày thành lập Đoàn, rút kinh nghiệm cho những lần tổ ch ức sau.

54

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø 8

Tháng 3 :
Hoạt động 4 :

Chủ điểm :

“ TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN “
ns : – nd :

Thảo luận kế hoạch

HỘI TRẠI 26 / 3
I. Yêu cầu giáo dục : Giúp Hs - Hiểu ý nghĩa của hội trại, tăng thêm tinh thần trách nhiệm tham gia hội trại. - Hứng thú với hoạt động hội trại. - Tích cực thảo luận, bàn bạc, chuẩn bị. II. Nội dung và hình thức hoạt động : 1. Nội dung : Thảo luận phương tiện phục vụ hội trại. - Các công cụ dựng trại. - Hình thức dựng trại.

55

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø 8
- Các hoạt động trại. 2. Hình thức hoạt động : Toạ đàm, trao đổi, thảo luận theo lớp. III. Chuẩn bị hoạt động : 1. Về phương tiện : + Bản nội dung, kế hoạch tổ chức Hội trại của trường . + Các câu hỏi để lớp thảo luận , xây dựng nội dung, biện pháp, kế hoạch chuẩn bị và tham gia. a) Để tham gia Hội trại 26 / 3 do nhà trường tổ chức, lớp ta cần phải chuẩn bị những công việc gì? b) Để dựng trại của lớp cần phải có những phương tiện, dụng cụ gì? c) Bạn có thuận lợi , khó khăn gì khi tham gia Hội trại? d) Lớp ta có thể tham gia các hoạt động nào trong ngày Hội trại của trường? 2. Về tổ chức : - GVCN thông báo nội dung, kế hoạch Hội trại 26 / 3 do nhà trường tổ chức cho cả lớp biết, và giao cho cán bộ lớp , cán bộ Đoàn Đội điều hành tập thể lớp xây dựng kế hoạch tham gia. - Cán bộ lớp, Đoàn Đội hội ý thống nhất phân công chuẩn bị các công việc cho hoạt động: + Chuẩn bị các câu hỏi thảo luận. + Cử người điều khiển hoạt động. + Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ. + Thư kí lớp ghi biên bản thảo luận(5’) IV.Tiến hành hoạt động :

Thôøi gian
Hoạt động 1 (5’) Hoạt động 2 (20’)

Hoaït ñoäng cuûa caùn boä lôùp
Hoạt động mở đầu : Người điều khiển nêu lí do và giới thiệu chương trình hoạt động. Thảo luận nội dung tham gia Hội trại. - Người điều khiển nêu các nội dung hoạt động của trại như : văn nghệ,thể dục thể thao, thi khéo tay, … và nêu câu hỏi “ Lớp ta có thể tham gia những nội dung nào?” - Cho cả lớp thảo luận. - Sau khi thảo luận xác định được các nội dung tham gia của lớp, của cá nhân trong lớp. Người điều khiển chốt lại và lấy biểu quyết. - Tổ chức đăng kí tham gia các nội dung theo yêu cầu, hứng thú của hs. - Thống nhất kế hoạch tập luyện Thảo luận về hình thức dựng trại. - NĐK nêu các câu hỏi về tên trại, hình thức trại và trang trí trại… - Lớp thảo luận đi đến nhất trí từng việc và cuối cùng thóng nhất được hình thức, qui mô của trại lớp - Phân công cho từng tổ, nhóm, cá nhân phải chuẩn bị các phương tiện , công cụ cụ thể để dựng trại. - Thống nhất kế hoạch chuẩn bị.

Hoaït ñoäng cuûa HS

Ghi baûng

Thảo luận kế hoạch
HỘI TRẠI 26 / 3

- Cả lớp thảo luận.

Hoạt động 3 (15’)

- Đăng kí tham gia các nội dung theo yêu cầu, hứng thú của hs

- Lớp thảo luận - Nhận phân công chuẩn bị các phương tiện , công cụ cụ thể để dựng trại.

56

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø 8
V. Kết thúc hoạt động: - Thông qua biên bản thảo luận, lấy biểu quyết- thể hiện ý chí thống nhất của lớp sẵn sàng tham gia Hội trại. - GVCN nhận xét chung kết quả hoạt động.

Thaùng 4 :
ns : - nd :

Chuû ñieåm : “ HOAØ BÌNH VAØ HÖÕU NGHÒ “ CUÛA CHUÙNG EM Hoaït ñoäng 1 : MOÁI QUAN TAÂM

I.Yeâu caàu hoaït ñoäng : - Giuùp hoïc sinh coù theâm moät soá hieåu bieát veà moâi tröôøng vaø sinh thaùi , veà caên beänh theá kæ HIV / AIDS. - Bieát uûng hoä , quan taâm ñoái vôùi nhöõng vieäc , nhöõng hoaït ñoäng maø löùa tuoåi caùc em coù theå tham gia. II. Noäi dung vaø hình thöùc hoaït ñoäng : 1. Noäi dung : - Nhöõng hieåu bieát veà moät vaø thoâng tin veà moâi tröôøng vaø sinh thaùi. - Nhöõng thoâng tin chung veà HIV / AIDS.1` 57

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø 8
2. Hình thöùc : - Thi haùi hoa daân chuû. III. Chuaån bò hoaït ñoäng : 1. Veà phöông tieän : - Taøi lieäu saùch baùo noùi veà moâi tröôøng vaø sinh thaùi, veà HIV / AIDS. * Vieät Nam chuùng ta coù bao nhieâu kieåu röøng chính. *. Hieân töôïng EL NINO laø gì? * Ngaøy naøo laø ngaøy moâi tröôøng theá giôùi? * HIV/ AIDS laø gì? Laây truyeàn qua nhöõng con ñöôøng naøo ? Caùch phoøng traùnh ? - Nhöõng baøi haùt xoay quanh chuû ñeà neâu treân * Traùi ñaát naøy laø cuûa chuùng em. * Thieáu nhi theá giôùi lieân hoan. * Haõy giöõ cho em baàu trôøi xanh. * Treû em hoâm nay, theá giôùi ngaøy mai. * Em nhö chim caâu traéng. - Trang trí. 2. Veà toå chöùc : - GVCN phoå bieán yeâu caàu vaø noäi dung cuoäc thi ñeå hs chuaån bò. - Yeâu caàu moãi toå phaûi coù keá hoaïch cuøng nhau söu taàm tö lieäu ñeå tham gia cuoäc thi. - Giao cho caùn boä lôùp chuaån bò chöông trình cuoäc thi. - Phaân coâng chuaån bò caùc tieát muïc vaên ngheä. - Cöû Ban Giaùm Khaûo cuoäc thi. - Cöû ngöôøi daãn chöông trình. IV. Tieán haønh hoaït ñoäng : Thôøi gian Hoaït ñoäng 1 ( 7’) Hoaït ñoäng cuûa caùn boä lôùp Hoaït ñoäng môû ñaàu : - Ngöôøi daãn chöông trình môøi caû lôùp cuøng haùt taäp theå baøi Traùi ñaát naøy laø cuûa chuùng em. - Tuyeân boá lí do. - Giôùi thieäu chöông trình hoaït ñoäng . - Giôùi thieäu Ban Giaùm Khaûo. Thi tìm hieåu - Moãitoå cöû ñaïi dieän trình baøy moät vaøi neùt hieåu bieát cuûa mình veà moät vaán ñeà maø ñòa phöông mình ñang quan taâm. ( keøm theo hình aûnh vaø soá lieäu ) - Ban Giaùm Khaûo ñaùnh giaù, cho ñieåm theo bieåu 58 Hoaït ñoäng cuûa HS - Cuøng haùt taäp theå baøi Traùi ñaát naøy laø cuûa chuùng em. Ghi baûng
Chuû ñieåm : “ HOAØ BÌNH VAØ HÖÕU NGHÒ “ Hoaït ñoäng 1 : MOÁI QUAN TAÂM CUÛA CHUÙNG EM

Hoaït ñoäng 2 ( 15’)

Hoaït ñoäng 3 ( 10’)

- Ñaïi dieän töøng toå trình baøy moät vaøi neùt hieåu bieát cuûa mình veà moät vaán ñeà maø ñòa phöông mình

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø 8
Hoaït ñoäng 4 ( 10’) ñieåm ñaõ ñöôïc xaây döïng.Thö kí ghi ñieåm soá leân baûng. Traû lôøi caâu hoûi coù thöôûng. - Taát caû moïi hs ñeàu ñöôïc tham gia. - Ngöôøi daãn chöông trình seõ ñoïc to caâu hoûi, ai coù caâu traû lôøi thì giô tay nhanh. Traû lôøi ñuùng seõ coù thöôûng. Vui vaên ngheä - Hoïc sinh trình baøy caùc tieát muïc vaên ngheä ñaõ ñöôïc chuaån bò. V. Keát thuùc hoaït ñoäng : - GVCN toùm taét moät soá neùt cô baûn trong noäi dung cuoäc thi vaø neâu yeâu caàu cuûa hoaït ñoäng tieáp theo. - Ngöôøi höôùng daãn chöông trình nhaän xeùt chung veà keát quaû hoaït ñoäng vaø ñoäng vieân caùc baïn chuaån bò toát cho hoaït ñoâïng sau nhö phoå bieán cuûa GVCN. ñang quan

- Thö kí ghi ñieåm soá leân baûng

Thaùng 4 :
nd : ……….

ns :………–

Chuû ñieåm :

“ HOAØ BÌNH VAØ HÖÕU NGHÒ

Hoaït ñoäng 2 : Thi tìm hieåu veà toå CHÖÙC UNESCO
59

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø 8
I. Yeâu caàu hoaït ñoäng : - Giuùp hoïc sinh hieåu ñöôïc muïc ñích, chöùc naêng vaø cô caáu cuûa UNESCO, toå chöùc quoác teá vveà giaùo duïc , khoa hoïc vaø vaên hoaù. - Bieát theå hieän söï hieåu bieát cuûa mình veà toå chöùc UNESCO. - Uûng hoä vaø quan taâm ñoái vôùi nhöõng vieäc laøm, nhöõng hoaït ñoäng vaø söï phaùt trieån cuûa moãi quoác gia, cuûa coäng ñoàng quoác teá. II. Noäi dung vaø hình thöùc hoaït ñoäng : 1. Noäi dung : • Muïc ñích hoaït ñoäng cuûa UNESCO. • Chöùc naêng cuûa UNESCO. • Cô caáu toå chöùc cuûa UNESCO. 2.Hình thöùc hoaït ñoäng : Tìm hieåu veà toå chöùc UNESCO döôùi hình thöùc haùi hoa daân chuû. III. Chuaån bò hoaït ñoäng : 1. Veà phöông tieän : • Taøi lieäu saùch baùo noùi veà toå chöùc UNESCO. • Phieáu caâu hoûi. • Caây hoa ñeå caøi caâu hoûi. • Khaên baøn , loï hoa. 2.Veà toå chöùc : • GVCN phaùt ñoäng lôùp söu taàm taøi lieäu , saùch baùo, tranh aûnh noùi veà toå chöùc UNESCO. • Cöû ngöôøi ñieàu khieån chöông trình. • Cöû Ban Giaùm Khaûo. • Caâu hoûi. IV. Tieán haønh hoaït ñoäng: Thôøi gian Hoaït ñoäng cuûa caùn boä lôùp Hoaït ñoäng cuûa HS - Haùt taäp theå. Ghi baûng

Hoaït ñoäng 1 ( 5’) Hoaït ñoäng 2 (20’)

- Haùt taäp theå. - Tuyeân boá lí do. - Giôùi thieïâu chöông trình hoaït ñoäng Haùi hoa daân chuû - UNESCO. Ñöôïc thaønh laäp vaøo ngaøy thaùng naêm naøo? - Vì sao laïi coù söï ra ñôøi cuûa toå chöùc naøy? - Muïc ñích cuûa UNESCO laø gì? - UNESCO. Coù nhöõng chöùc naêng naøo? - Neâu cô caáu toå chöùc cuûa UNESCO. 60

T hi tìm hieåu veà toå CHÖÙC UNESCO

Haùi hoa daân chuû

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø 8
- Vieät Nam ñöôïc keát naïp vaøo UNESCO.? - UNESCO coù phaûi laø moät cô quan cuûa Lieân Hôïp Quoác khoâng? - Cho ñeán naêm 2005 Vieät Nam ñaã coù bao nhieâu di saûn Theá giôùi ñöôïc V UNESCO coâng nhaän? Haõy keå teân nhöõng di saûn ñoù? - Vieät Nam coù maáy danh nhaân ñöôïc UNESCO coâng nhaän? Doù laø nhöõng danh nhaân naøo? - Vieät Nam gia nhaäp UNESCO Vaøo ngaøy thaùng naêm naøo? Giôùi thieäu veà keát quaû söu taàm - Caùn boä lôùp trình baøy keát quaû söu taàm cuûa caùc baïn. - Vaên ngheä xen keû. V. Keát thuùc hoaït ñoäng : - Ñaùnh giaù keát quaû. - GVCN ñònh höôùng cho hoaït ñoäng tieáp theo.

Hoaït ñoäng 3 (15’)

Vaên ngheä

61

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø 8
Thaùng 4 :
ns : - nd :

Chuû ñieåm : Hoaït doäng 3 : Sinh

“ HOAØ BÌNH VAØ HÖÕU NGHÒ

hoaït vaên ngheä möøng

ngaøy 30 / 4
I. Yeâu caàu giaùo duïc : • Nhaän thöùc ñöôïc giaù trò lòch söû vaø yù nghóa quoác teá cuûa ngaøy giaûi phoùng hoaøn toaøn mieàn Nam , thoáng nhaát ñaát nöôùc. • Reøn luyeän caùc kó naêng toå chöùc vaø ñiieâuø khieån caùc hoaït ñoäng taäp theå. • Töï haøo , phaán khôûi, tích cöïc tham gia hoaït ñoäng kæ nieäm ngaøy giaûi phoùng hoaøn toaøn mieàn nam, thoáng nhaát ñaát nöôùc 30 / 4. II. Noäi dung vaø hình thöùc hoaït ñoäng: 1. Noäi dung : - Giaù trò lòch söû vaø yù nghóa quoác teá cuûa ngaøy 30 – 4. 2. Hình thöùc hoaït ñoäng: Bieãu dieãn vaên ngheä. III. Chuaån bò hoaït ñoäng : 1. Veà phöông tieän : • Nhöõng tieát muïc vaên ngheä ñeå xaây döïng thaønh chöông trình bieãu dieãn. 2. Veà toå chöùc : • Moãi toå chuaån bò 4 tieát muïc vaên ngheä vôùi caùc theå loaïi : haùt, keå chuyeän, ñoïc thô, tieåu phaåm. • Cöû ngöôøi ñieàu khieån. • Phaân coâng trang trí. IV. Tieán haønh hoaït ñoäng : Thôøi gian Hoaït ñoäng 1 (10’) Hoaït ñoäng cuûa caùn boä lôùp -Hoaït ñoäng môû ñaàu - Haùt taäp theå : Nhö coù Baùc Hoà trong ngaøy vui ñaïi thaéng. - Tuyeân boá lí do Caùch ñaây ......... naêm, quaân vaø daân ta ñaõ kieân cöôøng , anh duõng chieán ñaáu laøm neân traän ñaïi thaéng lòch söû muøa xuaân naêm 1975, môû ra böôùc ngoaëc vó ñaïi cuûa daân toäc. Ngaøy 30/4 maõi maõi ñi vaøo lòch söû haøo huøng cuûa daân toäc. Hoâm nay, lôùp chuùng ta cuøng nhau 62 Hoaït ñoäng cuûa HS - Haùt taäp theå : Nhö coù Baùc Hoà trong ngaøy vui ñaïi thaéng. Ghi baûng

Sinh hoaït vaên ngheä möøng ngaøy 30 / 4

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø 8
oân laïi yù nghóa cuûa ngaøy giaiû phoùng mieàn Nam, thoáng nhaát ñaát nöôùc qua chöông trình bieãu dieãn vaên ngheä cuûa caùc thaønh vieân trong lôùp chuùng ta. - Giôùi thieäu chöông trình vaên ngheä. Bieãu dieãn vaên ngheä - Môøi caùc tieát muïc vaên ngheä laàn löôït leân bieãu dieãn - Keát thuùc bieãu dieãn vaên ngheä caû lôùp haùt baøi Baùc vaãn cuøng chuùng chaùu haønh quaân.

Hoaït ñoäng 2 (30’)

- Caùc tieát muïc vaên ngheä laàn löôït leân bieãu dieãn - Caû lôùp haùt baøi Baùc vaãn cuøng chuùng chaùu haønh quaân

V. Keát thuùc hoaït ñoäng : - GVCN nhaän xeùt keát quaû ñaät ñöôïc sau buoåi sinh hoaït veà caùc maët : nhaän thöùc, thaùi ñoä vaø yù thöùc tham gia cuûa lôùp. - GVCN phoå bieán keá hoach toå chöùc buoåi sinh hoaït tieáp theo :” HOÄI VUI HOÏC TAÄP”

63

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø 8

Thaùng 4 :
ns : nd :.

Chuû ñieåm :

“ HOAØ BÌNH VAØ HÖÕU NGHÒ

Hoaït ñoäng 4 :

HOÄI VUI HOÏC TAÄP

I. Yeâu caàu giaùo duïc : Giuùp hoïc sinh : - Cuûng coá kieán thöùc caùc moân hoïc ñeå oân thi toát. - Reøn tính chaêm chæ, ñoäng cô hoïc taäp toát , reøn luyeän toát. - Reøn tính vöôït khoù trong hoïc taäp. II. Noäi dung vaø hình thöùc hoaït ñoäng : 1. Noäi dung : - Kieán thöùc caùc moân hoïc. - Nhöõng kieán thöùc lieân heä thöïc teá, cuûng coá baøi hoïc. 2. Hình thöùc hoaït ñoäng : -Thi traû lôøi caâu hoûi ôû moät soá moân ñaõ choïn ( baét buoäc ) - Thi ñoá vui nhanh. - Thi vaên ngheä. III. Chuaån bò hoaït ñoäng : 1.Veà phöông tieän: • Heä thoáng caâu hoû: 1. Theo baïn coù nhöõng phöông phaùp hoïc taäp naøo co ùtheå aùp duïng cho oân thi hoïc kì II? 2. Nhöõng moân hoïc naøo cuûa lôùp ta maø theo baïn laø yeáu hôn caû, haõy ñöa ra moät vaøi nguyeân nhaân cuûa vieäc hoïc yeáu ñoù? 3. Baïn coù ñeà nghò gì vôùi lôùp trong vieäc toå chöùc oân thi hk? 4. Baïn coù theå neâu moät vaøi kinh nghieäm hoïc taäp ñaät keát quaû toát maø mình ñaõ aùp duïng? • Heä thoáng caâu ñoá : Ñoá thô. • Khaên baøn, loï hoa, phaàn thöôûng. 2. Veà toå chöùc : • GVCN trao ñoåi vôùi caùn boä lôùp baøn baïc, quyeát ñònh choïn moät vaøi moân hoïc maø lôùp coøn yeáu laøm noäi dung cho Hoäi vui hoïc taäp. • Moøi GV boä moân coù lieân quan tham gia xaây döïng heä thoáng caâu hoûi vaø ñaùp aùn. • Giao cho caùn boä lôùp thieát keá chöông trình Hoäi vui hoïc taäp. • Cöû Ban Giaùm Khaûo chaám thi . • Chuaån bò phaàn thöôûng. • Phaân coâng trang trí lôùp – keâ baøn gheá. V. Tieán haønh hoaït ñoäng : 64

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø 8
Thôøi gian Hoaït ñoäng 1 (5’) Hoaït ñoäng cuûa caùn boä lôùp Hoaït ñoäng môû ñaàu -Haùt taäp theå - Ngöôøi ñieàu khieån giôùi thieäu chöông trình hoaït ñoäng. - Giôùi thieäu thaønh phaàn Ban Giaùm Khaûo . - Giôùi thieäu ñaïi bieåu ( neáu coù ) Vui hoïc traû lôøi caâu hoûi. - Ban Giaùm Khaûo neâu caùch thöùc tham gia vaø bieåu ñieåm chaám. - Môøi Hs xung phong nhaän caâu hoûi vaø traû lôøi. - Caùc toå laàn löôït ñöôïc môøi tham gia. - Ban Giaùm Khaûo ñaùnh giaù vaø cho ñieåm töøng toå. Hoaït ñoäng cuûa HS -Haùt taäp theå Ghi baûng

HOÄI VUI HOÏC TAÄP

Hoaït ñoäng 2 (22’)

- Hs xung phong nhaän caâu hoûi vaø traû lôøi. - Caùc toå laàn löôït ñöôïc môøi tham gia.

Hoaït ñoäng 3 ( 13’)

Caùc toå laàn löôït trình baøy caùc Vui vaên ngheä tieát muïc ñaõ Moät chöông trình vaên chuaån bò ngheä dieãn ra döôùi söï trình saün. baøy cuûa caùc toå.

- Thö kí ghi ñieåm soá cuûa caùc toå leân baûng

V. Keát thuùc hoaït ñoäng : - Ban Giaùm Khaûo coâng boá ñieåm cho töøng toå vaø trao phaàn thöôûng. - GVCN phaùt ñoäng chuû ñieåm thaùng 5.

 

65

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø 8

Thaùng 5
Chuû ñieåâm:

KÍNH YEÂU
Hoaït ñoäng 1 :

BAÙC HOÀ

Thi tìm hieåu theo chuû
ns :…………– nd :……………

ñeà :

“ BAÙC HOÀ VÔÙI THIEÁU NHI”
I. Yeâu caàu hoaït ñoäng : Giuùp hoïc sinh : - Naâng cao hieåu bieát veà cuoäc ñôøi trong saùng cuûa Baùc, veà coâng lao to lôùn cuûa Baùc ñoái vôùi daân toäc, ñaëc bieät laø söï quan taâm tình caûm cuûa ngöôøi ñoái vôùi thieáu nieân nhi ñoàng. - Xuùc ñoâïng tröôùc coáng hieán vaø nhöõng tình caûm to lôùn cuûaBaùc ñoái vôùi nhaân daân noùi chung vaø thieáu nieân noùi rieâng. - Bieát keå chuyeän dieãn caûm, bieát haùt veà Baùc Hoà. - Töø ñoù yù thöùc veà 5 ñieàu Baùc Hoà daïy. II. Noäi dung vaø hình thöùc hoat ñoäng : 1. Veà noäi dung : - Moät soá caâu hoûi cho phaàn thi traû lôøi hay nhaát: 1. Böùc thö Baùc Hoà göûi cho caùc thaày coâ giaùo vaø caùc em hoïc sinh vaøo ngaøy , thaùng , naêm naøo? Haõy neâu moät vaøi yù nghóa cuûa böùc thö ñoù. 2. Nhaø thô Toá Höõu coù moät baøi thô noùi leân tình caûm yeâu thöông cuûa nhaân daân ta ñoái vôùi Baùc Hoà khi Baùc qua ñôøi. Haõy cho bieát teân baøi thô ñoù vaø ñoïc moät ñoaïn trong baøi thô ñoù. 3. Nhaân dòp Teát Trung Thu 1952, Baùc Hoà coù vieát böùc thö göûi thieáu nieân nhi ñoàng, trong ñoù coù 4 caâu thô Baùc daïy caùc em. Haõy vieát 4 caâu thô ñoù. 4. Baïn haõy cho bieát ngaøy thaùng naêm sinh cuûa Baùc Hoà.Keå töø luùc sinh ra cho ñeán naêm 1911, Baùc ñaõ ñoåi teân maáy laàn? Moãi laàn coù teân laø gì? 5. Nhaân dòp ngaøy sinh nhaät cuûa Baùc, tröôøng ta phaùt ñoäng phong traøo gì?Haõy neâu nhieäm vuï cuûa hoïc sinh trong phong traøo ñoù? 2. Hình thöùc hoaït ñoäng : - Thi tìm hieåu veà coâng lao to lôùn cuûa Baùc ñoái vôùi daân toäc, vaø nhöõng tình caûm cuûa Baùc daønh cho thieáu nhi. 66

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø 8
- Thi traû lôøi caâu hoûi nhanh nhaát vaø hay nhaát. - Vaên ngheä. III. Chuaån bò hoaït ñoäng : 1.Veà toå chöùc : - Gôïi yù hs noäi dung söu taàm tö lieäu, taøi lieäu noùi veà coâng lao cuûa Baùc ñoái vôùi daân toäc vaø nhöõng tình caûm cuûa Baùc daønh cho thieáu nhi. - Höôùng daãn hs taïp hôïp vaø trình baøy caùc söu taäp trong moät quyeån soå to coù trang trí ñeïp maét. - Caùn boä lôùp giao cho moãi toå söu taàm moät soá tö lieäu veà Baùc, coù theå laø moät baøi thô, caâu chuyeän… - Chuaån bò tham gia thi traû lôøi hay nhaát. - Chuaån bò moät soá baøi haùt ca ngôïi Baùc Hoà. - Cöû ngöôøi daãn chöông trình vaø Ban Giaùm Khaûo. - Trang trí lôùp. - Chuaån bò phaàn thöôûng ( neáu coù ) 2. Veà phöông tieän hoaït ñoäng : - Moät soá thö Baùc Hoà göûi caùc chaùu thieáu nhi ( trích ñoaïn ) - Moät soá caâu hoûi cho phaàn thi traû lôì hay nhaát vaø ñaùp aùn. IV. Tieán haønh hoaït ñoäng : Thôøi gian Hoaït ñoäng 1 ( 8’) Hoaït ñoäng cuûa caùn boä lôùp Hoaït ñoäng môû ñaàu: - Lôùp haùt baøi : “ Hoa thôm daâng Baùc” - Ngöôøi daãn chöông trình neâu lí do cuûa hoaït ñoäng. - Giôùi thieäu ñaïi bieåu. - Giôùi thieïâu Ban Giaùm Khaûo. - Giôùi thieäu chöông trình hoaït ñoäng. Baùo caùo keát quaû söu taàm. - Moãi toå trình baøy baùo caùo trong 5 phuùt. - Ngöôøi daãn chöông trình laàn löôït môøi caùc toå leân baùo caùo. - Xen keõ caùc baùo caùo laø caùc tieát muïc vaên ngheä. - Ban Giaùm Khaûo coâng boá ñieåm. Thi traû lôøi hay nhaát. - Hoïc sinh toaøn lôùp tham gia. - Ngöôøi daãn chöông trình 67 Hoaït ñoäng cuûa HS Lôùp haùt baøi : “ Hoa thôm daâng Baùc” Ghi baûng

Thi tìm hieåu theo chuû ñeà :

Hoaït ñoäng 2 ( 20’)

“ BAÙC HOÀ VÔÙI - Ngöôøi daãn THIEÁU chöông trình laàn löôït môøi NHI”
caùc toå leân baùo caùo ( 5’ cho moãi toå ) - Caùc tieát muïc vaên ngheä xen keõ.

Hoaït ñoäng 3 ( 12’)

- Toaøn lôùp tham gia

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø 8
neâu caâu hoûi, ai giô tay tröôùc thì ngöôøi ñoù ñöôïc quyeàn traû lôøi, neáu sai thì baïn khaùc traû lôøi thay, neâu ñuùng seõ ñöôïc nhaän quaø thöôûng. V. Keát thuùc hoaït ñoäng: - GVCN neâu moät soá toùm taét veà keát quaû hoaït ñoäng. - Ñònh höôùng cho hoaït ñoäng tieáp theo: chuaån bò cho chuû ñeà thöïc hieän 5 ñieàu Baùc daïy.

Thaùng 5
…………

ns :…………– nd :

Chuû ñieåâm:

YEÂU
Hoaït ñoäng 2 :

BAÙC HOÀ KÍNH

Thaûo luaän veà traùch nhieäm ngöôøi ñoäi vieân trong vieäc thöïc hieân 5 ñieàu Baùc daïy
I. Muïc tieâu baøi hoïc : Giuùp hoïc sinh : - Hieåu ñöôïc traùch nhieäm cuûa mình trong vieäc thöïc hieän 5 ñieàu Baùc daïy. - Bieát theå hieän 5 ñieàu Baùc daïy trong hoïc taäp, vui chôi, hoaït ñoäng cuøng nhau. II. Noäi dung vaø hình thöùc hoaït ñoäng : 1. Noäi dung : - Moät soá caâu hoûi : 1.Yeâu Toå quoác, yeâu ñoàng baøo ñöôïc theå hieän cuï theå nhö theá naøo trong haønh ñoäng haøng ngaøy cuûa hoïc sinh? 2. Baïn haõy giaûi thích “ Theá naøo laø Hoïc taäp toá, lao ñoäng toát”? Cho ví duï cuï theå. 3. Tình ñoaøn keát ñöôïc theå hieän nhö theá naøo ? 4. Vì sao caàn phaûi coù “Kæ luaät toát “? Laøm theá naøo ñeå thöïc hieän kæ luaät toát? 5. Baïn haõy cho bieát noäi dung “Giö gìn veä sinh thaät toát?” 6. Theá naøo laø Khieâm toán? Thaät thaø ? Duõng caûm?Haõy lieân heä baûn thaân ñaõ thöïc hieän ñöôïc ñieàu naøy chöa?

68

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø 8
7. Ngöôøi hs coù traùch nhieäm gì trong vieäc thöïc hieän 5 ñieàu Baùc Hoà daïy? 2. Hình thöùc hoaït ñoäng : - Thaûo luaän. - Bieãu dieãn vaên ngheä. III. Chuaån bò hoaït ñoäng ; 1. Phöông tieän hoaït ñoäng : - Heä thoáng caâu hoûi vaø ñaùp aùn. - Caùc tieát muïc vaên ngheä 2. Veà toå chöùc : - GVCN gôïi yù cho hs löïa choïn ñeå giôùi thieäu nhöõng taám göông thövj hieän toát 5 ñieàu Bcaù Hoà daïy. - Giao nhieäm vuï cho caùn boä lôùp phoái hôïp vôùi Ban chæ huy Chi ñoäi toå chöùc hoaït ñoäng, tröôùc heát laø cuøng nhau choïn hình thöùc hoaït ñoäng , thoáng nhaát chöông trình hoaït ñoäng. - Caùn boä lôùp sau khimthoáng nhaát keá hoaïch toå chöùc hoaït ñoäng vôi Ban chæ huy chi ñoäi, thoâng baùo cho caû lôùp bieát ñeå chuaån bò taâm theá hoaït ñoäng. - Phaân coâng töøng toå chuaån bò noäi dung hoaït ñoäng ( döïa treân nhöõng caâu hoûi) - Giao cho moãi toå 2 – 3 tieát muïc vaên ngheä goùp vui cuøng vôùi lôùp. - Phaân coâng trang trí. - Cöû ngöôøi daãn chöông trình. IV. Tieán haønh hoaït ñoäng: Thôøi gian Hoaït ñoäng 1 (5’) Hoaït ñoäng cuûa caùn boä lôùp Hoaït ñoäng môû ñaàu - Ngöôøi daãn chöông trình neâu yeâu caàu hoaït ñoäng. - Giôùi thieäu ñaïi bieåu. - Giôùi thieäu chöông trình. Thaûo luaän toå. - Caùc toå tröôûng ñieàu khieån toå thaûo luaän theo nhöõng vaán ñeà maø caùn boä lôùp ñaõ phaân coâng. Coù thö kí ghi caùc yù kieán treân giaáy khoå to. - Trong quaù trình thaûo luaän , GV quan saùt vaø giuùp ñôõ kòp thôøi toå naøo coøn luùng tuùng hoaëc chöa soâi noåi. Trình baøy keát quaû thaûo luaän 69 Hoaït ñoäng cuûa HS Ghi baûng

Hoaït ñoäng 2 (12’)

Hoaït ñoäng 3 (13’)

- Töøng toå thaûo luaän theo nhöõng vaán ñeà maø caùn boä lôùp ñaõ phaân coâng döôùi söï ñieàu khieån cuûa toå tröôûng. Coù thö kí ghi caùc yù kieán treân giaáy khoå to.

Thaûo luaän veà traùch nhieäm ngöôøi ñoäi vieân trong vieäc thöïc hieân 5 ñieàu Baùc daïy

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø 8
- Laàn löôït töøng toå cöû ñaïi dieän leân trình baøy keát quaû thaûo luaän cuûa toå mình. - Ngöôøi daãn chöông trình môøi lôùp cho yù kieán boå Hoaït sung hoaëc ñoàng yù taùn ñoäng 4 thaønh . (10’) - GV coù theå giuùp hs toùm taét nhöõng noäi dung chính sau thaûp luaän cuûa hs. Bieãu dieãn vaên ngheä. - Ngöôøi daãn chöông trình môøi caùc tieát muïc vaên ngheä laàn löôït leân bieãu dieãn. - Töøng ñaïi dieän leân trình baøy keát quaû thaûo luaän cuûa toå mình

Caùc tieát muïc vaên ngheä laàn löôït leân bieãu dieãn

V. Keát thuùc hoaït ñoäng : - Hoïc sinh töï ñaùnh giaù keát quaû cuûa baûn thaân vaø cuûa toå mình, lôùp mình. - Lôùp coù theå klaøm baûn cam keát thöïc hieän toát 5 ñieàu Baùc daïy coù söï ghi nhaän cuûa GVCN

Thaùng 5
nd :…………

ns :…………–

Chuû ñieåâm:

BAÙC HOÀ KÍNH

YEÂU
Hoaït ñoäng 3 :

Sinh hoaït vaên ngheä möøng ngaøy 1

9/5
I. Muïc tieâu baøi hoïc : Giuùp hoïc sinh : - Coù theâm hieåu bieát veà cuoäc ñôøi cuûa Baùc Hoà kính yeâu, nhaát laø thôøi nieân thieáu cuûa Baùc. - Boài döôõng thaùi ñoä toân troïng , kính yeâu vaø töï haøo veà Baùc Hoà vó ñaïi. - Reøn luyeän kó naêng tham gia vaên ngheä cuûa hoïc sinh. 70

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø 8
II. Noäi dung vaø hình thöùc hoaït ñoäng ; 1. Noäi dung : - Cuoäc ñôøi vaø coâng lao to lôùn cuûa Baùc Hoà ñoái vôùi daân toäc noùi chung vaø vôùi thieáu nieân noái rieâng. - Tình caûm cuûa Baùc ñoái vôùi thieáu nieân nhi ñoàng. 2. Hình thöùc hoaït ñoäng : -Bieãu dieãn vaên ngheä III. Chuaån bò hoaït ñoäng : `1. Veà toå chöùc : - Cöû ngöôøi daãn chöông trình. - Thö kí. - Trang trí lôùp. - Chuaån bò phaàn thöôûng. 2. Veà phöông tieän hoaït ñoäng : - Moät soá baøi haùt ca ngôïi Baùc Hoà. • Em ñöôïc nghe chuyeän Baùc Hoà. ( Thanh Phuùc – Taï Höõu Yeân ) • Nhôù gioïng haùt Baùc Hoà. ( Thanh Phuùc ) • Hoa thôm daâng Baùc. ( Haø Haûi ) • Tre ngaø beân laêng Baùc. ( Haøn Ngïoïc Bích ) • Tieáng chim trong vöôøn Baùc. ( Haøn Ngoïc Bích ) • Töø röøng xanh chaùu veà thaêm laêng Baùc. ( Hoaøng Long – Hoaøng Laân ) • Mong Baùc Hoà vaøo Nam (Hoaøng vieät ) • Haùt beân laêng Baùc . ( Cao Minh Khanh ) • Nhö coù Baùc trong ngaøy vui ñaïi thaéng. ( Phaïm Tuyeân ) - Moät vaøi baøi thô veà Baùc. * Em gaëp Baùc Hoà * Haø Noäi coù Baùc Hoà - Moät vaøi caâu chuyeän ngaén keå veà Baùc Hoà. * Ngaên naép vaø traät töï * Böõa côm ñaàu tieân ôû Haø Noäi. -IV. Tieán haønh hoaït ñoäng : Thôøi gian Hoaït ñoäng 1 (7’) Hoaït ñoäng cuûa caùn boä lôùp Hoaït ñoäng môû ñaàu - Caû lôùp haùt baøi : Nhö coù Baùc trong ngaøy vui ñaïi thaéng. - Ngöôøi daãn chöông trình neâu lí do hoaït ñoäng. - Giôùi thieäu ñaïi bieåu. - Giôùi thieäu chöông trình bieãu dieãn vaên ngheä. Bieãu dieãn -Döôùi söï ñieàu khieån cuûa 71 Hoaït ñoäng cuûa HS - Caû lôùp haùt baøi : Nhö coù Baùc trong ngaøy vui ñaïi thaéng. Ghi baûng

Sinh hoaït vaên ngheä möøng ngaøy 1 9/5

Hoaït ñoäng 2 (23’)

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø 8
ngöôøi daãn chöông trình, caùc tieát muïc vaên ngheä laàn löôït bieåu dieãn. ( xen keõ haùt, ñoïc thô, keå chuyeän ) Hoaït ñoäng 3 (12’) -Laàn löôït töøng tieát muïc leân trình baøy . - Caùc tieát muïc vaên ngheä xen keõ Caû lôùp cuøng tham gia phaùt bieåu caûm töôûng.

Phaùt bieåu caûm töôûng -Caû lôùp cuøng tham gia.Ngöôøi daãn chöông trình môøi moät vaøi hoïc sinh phaùt bieåu caûm töôûng veà buoåi sinh hoaït naøy, veà Baùc Hoà kính yeâu.

V. Keát thuùc hoaït ñoäng : - GVCN phaùt bieåu yù kieán, ñoäng vieân hoïc sinh coá gaéng thöïc hieän toát 5 ñieàu Baùc daïy. - Nhaéc nhôû hs chuaån bò cho hoaït ñoäng cuoái naêm hoïc.

72

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful