Trung t âm bồi dưỡng kiến thức QUANG MINH

423/ 27/ 15 Lạc Long Quân, P.5, Q.11, Tp.HCM. ĐT: ( 08) 7305 7668
Gv: Nguyễn Tăng Vũ, Phan Anh Tôn Quốc 1
www.t rungt amquangminh.t k
CÁC BÀI TOÁN PHƯƠNG TRÌNH CHỨA THAM SỐ

Phương trình bậc 2
Tìm điều kiện để phương trình có nghiệm.

Ví dụ 1. Cho phương trình
2 2
2 2 0 mx x m ÷ + + = .
a. Tìm m để phương trình có nghiệm x = 1.
b. Tìm m để phương trình có nghiệm duy nhất x = 1.

Giải:
a. Thay 1 x = vào phương trình ta có:
2
0
0
1
m
m m
m
=
+ = ·

= ÷

b.
Cách 1: Sử dụng câu a.
Với 0 m = phương trình trở thành: 2 2 0 1 x x ÷ + = · =
Với 1 m = ÷ phương trình trở thành:
2
1
2 3 0
3
x
x x
x
=
÷ ÷ + = ·

= ÷

Vậy 0 m = thì phương trình có nghiệm duy nhất 1 x =
Cách 2:
Với 0 m = phương trình trở thành: 2 2 0 1 x x ÷ + = · =
Với 0 m = :
Phương trình có nghiệm duy nhất 1 x = · Phương trình có nghiệm kép bằng 1
3
0 1 2 0
1
1 1
2
m m
b
a m
' A = ¦ ÷ ÷ = ¦
¦ ¦
·
´ ´
÷ = =
¦ ¦
¹ ¹
hệ vô nghiệm.
Vậy 0 m = thì phương trình có nghiệm duy nhất 1 x =

Bài tập: Từ ví dụ 1 ta có thể có bài toán sau
Bài 1: Tìm m để phương trình sau vô nghiệm:
2 2
2 2
0
1
mx x m
x
÷ + +
=
÷

Giải: Bài toán này là câu b. của ví dụ 1.

Ví dụ 2. Cho phương trình ( )
2
1 2 1 0 m x mx m ÷ + ÷ ÷ = .
a. Tìm giá trị của m để phương trình có nghiệm.
b. Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt khác 2.

Giải:
a. Với 1 0 1 m m ÷ = · =
Phương trình trở thành 2 2 0 1 x x ÷ = · =
Với 1 0 1 m m ÷ = · =
Phương trình có nghiệm 0 ' · A >
2 2 2
2
2
1 2 1 0
2
2
m
m m m
m

s ÷

' A = + ÷ = ÷ > ·

>

Trung t âm bồi dưỡng kiến thức QUANG MINH
423/ 27/ 15 Lạc Long Quân, P.5, Q.11, Tp.HCM. ĐT: ( 08) 7305 7668
Gv: Nguyễn Tăng Vũ, Phan Anh Tôn Quốc 2
www.t rungt amquangminh.t k
Vậy
2
2
2
2
m
m

s ÷

>

thì phương trình có nghiệm
b. Phương trình có 2 nghiệm phân biệt khác 2
( )
2
1
2
0
2
0
2
1 2 2 .2 1 0
2
5
7
m
a
m
m m m m
m
¦
¦
=
¦

¦
¦
=
< ÷

¦
¦ ¦
' · A > ·
´ ´

¦ ¦
> ÷ + ÷ ÷ =

¹
¦

¦
¦
=
¦
¹

Bài tập: Từ câu b. ví dụ 2 ta có các bài toán sau;
Bài 2: Cho phương trình ( ) ( )
2
2 1 2 1 0 x m x mx m ÷ ÷ + ÷ ÷ =

. Tìm m để phương trình có 3 nghiệm
phân biệt.
Bài 3: Cho phương trình
( )
2
1 2 1
0
2
m x mx m
x
÷ + ÷ ÷
=
÷
. Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân
biệt.

Ví dụ 3. Cho phương trình ( ) ( )
2 2
1 1 0 1 x m x m + ÷ + ÷ =
a. Tìm các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm đều dương.
b. Tìm các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm trái dấu.
c. Tìm các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm đều nhỏ hơn 1.

Giải:
a. Phương trình ( ) 1 có hai nghiệm đều dương
2
1
1
2
1
5
1
0 3 2 5 0
3
5
0 1 0 1 1
3
0 1 1 0
1
m
m m
S m m m
P m m
m
¦
¦÷ < <
¦ A > ÷ ÷ + > ¦
¦
¦ ¦ ¦
· > · ÷ > · < · ÷ < < ÷
´ ´ ´
¦ ¦ ¦
> > ÷ >
¹
¹
¦

¦ < ÷
¹

b. Phương trình có hai nghiệm trái dấu
2
0 1 0 1 1 P m m · < · ÷ < · ÷ < <
c. Đặt 1 1 X x x X = ÷ · = + . Phương trình trở thành:
( ) ( )
2 2
1 1 0 2 X m X m m + + + + ÷ =
Phương trình ( ) 1 có hai nghiệm đều nhỏ hơn 1 nên ( ) 2 có 2 nghiệm âm:
( ) ( ) ( )
( )
( )
2
2
2
2
2
2
1 4 1 0
0
0 1 0
0
1 0
m m m a
S m b
P
m m c
¦
+ ÷ + ÷ >
A > ¦
¦
¦ ¦
· < · ÷ ÷ <
´ ´
¦ ¦
>
+ ÷ > ¹
¦
¹

( )
2
5
3 2 5 0 1
3
a m m m · ÷ ÷ + > · ÷ < <
Trung t âm bồi dưỡng kiến thức QUANG MINH
423/ 27/ 15 Lạc Long Quân, P.5, Q.11, Tp.HCM. ĐT: ( 08) 7305 7668
Gv: Nguyễn Tăng Vũ, Phan Anh Tôn Quốc 3
www.t rungt amquangminh.t k
( ) 1 b m · > ÷
( )
1 5
2
1 5
2
m
c
m

÷ ÷
<

·

÷ +
>

Giao ( ) ( ) ( ) , , a b c ta có hệ vô nghiệm.
Vậy không tồn tại giá trị m để phương trình ( ) 1 có 2 nghiệm đều nhỏ hơn 1.

Bài tập:
Bài 4: Cho phương trình ( )
4 2 2
1 1 0 x m x m + ÷ + ÷ = . Tìm m để phương trình có 4 nghiệm phân biệt.
Bài 5: Cho phương trình
( )
2 2
1 1
0
x m x m
x
+ ÷ + ÷
=
a. Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt.
b. Tìm m để phương trình có đúng 1 nghiệm.

Ví dụ 4. Cho hai phương trình ( ) ( )
2 2
1 0 1 , 3 2 0 2 x mx x x m ÷ + = + ÷ = .
a. Tìm m để hai phương trình có nghiệm chung.
b. Tìm giá trị của m để phương trình
( )( ) ( )
2 2
1 3 2 0 3 x mx x x m ÷ + + ÷ = có đúng 3 nghiệm.

Giải:
a. Gọi
0
x là nghiệm chung của phương trình, ta có:
( )
( )
2 2
0 0 0 0
0
0
1 3 2
3 2 1
2 1
3
3
x mx x x m
m x m
m
x m
m
÷ + = + ÷
· + = +
+
· = =
+

Thay vào ( ) 1 ta có:
( ) ( )( ) ( )
( )
( )( )
( )
2
2 2
2 3 2 2 2
3 2
2
2
2 1 2 1
1 0
3 3
2 1 2 1 3 3 0
4 4 1 2 6 3 6 9 0
2 2 7 10 0
2 2 6 5 0
2
2 6 5 0
m m
m
m m
m m m m m
m m m m m m m m
m m m
m m m
m
m m VN
+ + | | | |
÷ + =
| |
+ +
\ . \ .
· + ÷ + + + + =
· + + ÷ + + + + + + =
· ÷ ÷ + + =
· ÷ ÷ ÷ ÷ =
=
·

÷ ÷ ÷ =

Vậy 2 m = thì 2 phương trình có nghiệm chung 1 x =

b. ( ) 3 có 3 nghiệm có 3 trường hợp

TH1: ( ) ( ) 1 , 2 có 1 nghiệm chung và mỗi phương trình có 2 nghiệm phân biệt
Với 2 m = :
Trung t âm bồi dưỡng kiến thức QUANG MINH
423/ 27/ 15 Lạc Long Quân, P.5, Q.11, Tp.HCM. ĐT: ( 08) 7305 7668
Gv: Nguyễn Tăng Vũ, Phan Anh Tôn Quốc 4
www.t rungt amquangminh.t k
( ) ( )
2
2
1 2 1 0 1 0 1 x x x x · ÷ + = · ÷ = · =
( )
2
1
2 3 4 0
4
x
x x
x
=
· + ÷ = ·

= ÷

Vậy 2 m = không thỏa.

TH2: ( ) 1 có nghiệm kép, ( ) 2 có 2 nghiệm phân biệt
( ) 1 có nghiệm kép:
( )
2
1
2
0 4 0
2
m l
m
m
=
A = · ÷ = ·

= ÷

Với 2 m = ÷
( ) ( )
2
2 3 4 0 x x VN · + + = , vậy 2 m = ÷ không thỏa.

TH3: ( ) 2 có nghiệm kép, ( ) 1 có 2 nghiệm phân biệt
( ) 2 có nghiệm kép:
2
9
0 9 8 0
8
m m A = · + = · = ÷ , thay vào ( ) 1 ta có:
( )
2
9
1 0
8
x x VN + + = , vậy
9
8
m = ÷ không thỏa.
Kết luận: không tồn tại m để ( ) 3 có 3 nghiệm phân biệt.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful