CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------------

BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN
Hôm nay, ngày 08 /01/2010 chúng tôi gồm có:
BÊN MUA
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HƯNG THỊNH
Địa chỉ:
Km9 quốc lộ 5 - Nam Sơn - An Dương - Hải Phòng
Mã số thuế:
0200848894
Người đại diện: CHENG YUN – Chức vụ: Giám đốc
BÊN BÁN: CÔNG TY TNHH THƯƠNG NAM
Địa chỉ:
40A/54/143 Tôn Đức Thắng – Lê Chân – Hải Phòng
Mã số thuế:
0200645887
Người đại diện: Lê Thanh Sơn - Chức vụ: Giám đốc
Chúng tôi cùng tiến hành lập bên bản về việc xin huỷ hoá đơn GTGT như sau:
1. Hoá đơn bị huỷ số : 0020313 do Công ty TNHH Thương Nam phát hành ngày
07/01/2010.
2. Hàng hoá ghi trên hoá đơn gồm :
STT
1

Tên hàng hoá, dịch vụ
Xe nâng cây

Đơn vị
tính
Cái

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

01

10.000.000

10.000.000

Tæng céng

10.000.000

Thuế GTGT

1.000.000

Tổng số

11.000.000

(Mười một triệu đồng chẵn)
3. Lý do huỷ hoá đơn : Do ghi sai tên khách hàng.
Vậy chúng tôi lập biên bản này để làm cơ sở huỷ hoá đơn viết sai trên và cam kết
không sử dụng hoá đơn trên để kê khai thuế GTGT.
Biên bản được hai bên nhất trí và lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị
pháp lý như nhau.
ĐẠI DIỆN BÊN MUA

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful