Thứ tư, ngày 03/02/2010 1. a) Cho tam giác ABC.

Gọi K, L, M lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CA. Chứng minh △KLM △ABC bằng 3 cách. b) Cho tam giác ABC. Gọi G là trọng tâm của nó. M, N, P lần lượt là trung điểm của AG, BG và CG. Chứng minh △ABC △M N P . Tìm tỉ số đồng dạng. 2. Cho tam giác ABC, hai đường cao AA1 , BB1 . Chứng minh rằng △ABC △A1 B1 C. 3. Cho tam giác ABC đường cao CH. Từ H hạ các đường vuông góc HM và HN xuống các cạnh CA và CA. Chứng minh rằng △ABC △M N C. 4. Cho hình thang ABCD (AB//CD). O là giao điểm 2 đường chéo AC và BD. a) Chứng minh OA.OD = OB.OC. b) Đường thẳng qua O vuông góc với AB và CD theo thứ tự tại H và K. Chứng minh rằng OH.CD = OK.AB. 5. Cho tam giác ABC cân tại A. Từ trung điểm M của BC hạ đường vuông góc M H xuống AC. Gọi O là trung điểm của đoạn thẳng HM . Chứng minh rằng BH⊥AO. 6. Cho tam giác ABC. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BC và CA. Trên BC lấy các điểm Q và R sao cho BQ = QR = RC. Gọi I là giao điểm của AQ và BP , K là giao điểm của AR và CM . Chứng minh rằng: a) M, N, P thẳng hàng. b) Hai tam giác ABC và IN K đồng dạng. 7. Qua điểm I nằm bên trong tam giác ABC dựng những đường thẳng song song với ba cạnh của tam giác: DE//BD ; M N//AC và P Q//AB. BD AQ CN Chứng minh rằng + + = 1. BA AC CB 8. Cho tam giác ABC, AD là đường phân giác. Chứng minh rằng AD2 < AB.AC. 9. Cho tứ giác ABCD. Chứng minh rằng AB.CD + AD.BC ≥ AC.BD <Bất đẳng thức Ptoleme> 10. 1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful