PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH HÓA 12

1. Hệ thống tuần hoàn: Trong một chu kì: từ trái sang phải thì bán kính nguyên tử giảm, độ âm điện tăng, tính kim loại (khử) giảm, tính phi kim (oxi hóa) tăng Trong cùng một phân nhóm: từ trên xuống dưới thì bán kính tăng, độ âm điện giảm, tính kim loại (khử) tăng, tính phi kim (oxi hóa) giảm Xác định tên nguyên tố dựa vào MR Áp dụng công thức: MR : %R = MO : %O = MH : %H  MR  R 2. Liên kết hóa học: Xác định số liên kết trong công thức cộng hóa trị ta tính số e- tự do: Số e- tự do = số nhóm – hóa trị Để so sánh nhiệt độ sôi của các chất lỏng, chia làm 2 loại: có lk hidro và không có lk hidro Không có lk hidro ta so sánh M Có lk hidro: nhiệt độ sôi xếp theo thứ tự: Axit > H2O > Rượu ( số C ≤ 2) 3. Sự điện li, điện phân Sự điện li: là quá trình phân li thành các ion dương và ion âm (không phải qtrình oxi hóa - khử) Điện phân: là qtrình oxi hóa – khử xảy ra ở các điện cực dưới tác dụng của dòng điện một chiều 4. Ăn mòn kloại: Ăn mòn kim loại là sự phá hủy kim loại hay hợp kim do tác dung của mtrường xung quanh Phân loại: Ăn mòn hóa hoc: là sự phá hủy kim loại do kloại phản ứng hh với chất khí hoặc hơi nước ở nhđộ cao Ăn mòn điện hóa: là sự phá hủy kloại do kloại txúc với dd chất điện li tao nên dòng điện Gỉa sử có 2 kloại, A có tính khử mạnh hơn B. Lúc này A đóng vai trò là cực âm (bị ăn mòn), B đóng vai trò là cực dương (không bị ăn mòn) 5. Điều chế kloại Các ppháp: Thủy luyện: kloại + muối kloại mới + muối mới (từ Mg về sau) (từ Al3+ về sau) Nhiệt luyện: chỉ điều chế dược các kloại đứng sau Al Oxit kloại + Al( CO, H2, C)  kloại + Al2O3 (H2O, CO2) Điện phân Điếu chế được các kloại trong dãy điện hóa Điện phân nóng chảy: 2MClx  2M + xCl2 Điện phân dung dịch muối: Muối của kloại sau Al MXx  M + x/2 X2

Li K Ba Ca Na Mg Al Mn Zn Cr Fe…Au 1 pp điện phân nóng chảy 2 pp: điện phân nóng 3 pp: điện phân dd, thủy muối clorua chảy và thủy luyện luyện và nhiệt luyện Định luật bảo toàn khối lượng: mkloại + maxit = mmuối + mH2 moxit + maxit = mmuối + mH2O mmuối + maxit mạnh = msp + maxit yếu Dạng toán kloại tác dụng với axit cho hh nhiều khí Lập pt bán phản ứng Dùng dluật bảo toàn e- mol: ∑ e mol nhường = ∑ e mol nhận KIM LOẠI NHÓM IA: Xác định công thức muối: đặt công thức A2CO3 hoặc AX là cthức tổng quát Nếu có hh vừa muối trung hòa vừa muối axit p/ư với axit thì muối trung hòa p/ư trước Nếu kloại kiềm p/ư với axit: Số mol kloại = Số mol H+ = 2 số mol H2 Sau đó dùng đluật btoàn klượng: mkl + maxit = mmuối + mH2 KIM LOẠI NHÓM IIA: −P/ư giữa CO2 và dd baz thì tạo muối trung hòa trước, sau đó tủa tan dần tao muối axit −Xác định cthức muối: giải tương tự như kloại nhóm IA NHÔM – HỢP CHẤT NHÔM Al không tác dụng với axit sunfuric và axit nitric đặc nguội Phương pháp giải nhanh: Dạng bt p/ư giữa muối Al3+ và OH- hoặc AlO2- với H+: T/hợp A: số mol Al(OH)3 = số mol Al3+ = số mol AlO-2 p/ư tạo tủa vừa đủ T/hợp B: số mol Al(OH)3 < số mol Al3+ Có 2 t/hợp xảy ra Trường hợp 1: p/ư tạo tủa với Al3+ dư khi đó ta tính theo số mol tủa Trường hợp 2: p/ư tạo tủa sau đó tủa tan 1 phần, khi đó tính theo số mol Al3+ Dạng bt nhiệt nhôm: Al + oxit kloại kloại + Al2O3 Dùng đluật btoàn khối lượng SẮT – HỢP CHẤT Fe Btập tìm công thức phân tử của oxit sắt Ta đặt CTPT là FexOY, rồi tìm tỉ lệ x : y Đối với các bt khử oxit sắt thành Fe, áp dụng đluật btoàn khối lượng moxit + mCO = mkl + mCO2 nCO =nCO2 CROM, ĐỒNG Phương pháp giải nhanh: - CuSO4 khan có màu trắng, khi hút nước tạo CuSO4.5H2O có màu xanh (màu xanh của các muối Cu2+) - Cr(OH)2 là kết tủa màu vàng - Cr(OH)3 là kết tủa màu xanh lục - CrO42- màu vàng tươi - Cr2O72- màu da cam (đỏ cam)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful