Phương pháp tính nguyên hàm 1 số hàm lượng giác

Tác giả: hoaculi đưa lên lúc: 13:17:11 Ngày 05-02-2008

Phương pháp tính nguyên hàm 1 số hàm lượng giác
1.

= sinax + C

2.

= - cosax + C

3.
=

+

=

=

+
+C

4.I =

; (n=2;3;4;5)

*) n = 2: I =

=

=

=
*) n = 3: I =

=
*) n = 4: I =

=

=

=

=

+C

=

=

=
*) n = 5: I =

=

=

+C
=

=

=

=

+C

Note: Dạng
:
Nếu n = 2k: dùng công thức hạ bậc rồi làm tiếp.
Nếu n = 2k + 1:
- Viết lại thành: I =
- Đặt cosx =u rồi làm tiếp.
5. I =

=

; ( n= 1;2;3)

*) n = 1: I =
*) n = 2: I =
=

*) n = 3: I =
= ln lcosxl +

=

=-

= -lnlcosxl + C

=
-

= tgx - x + C

=

=
+C

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful