Chuyên ñ hàm s

Luy n thi ðH năm 2008 – 2009

TÍNH ðƠN ðI U C A HÀM S
I. Lý thuy t: 1. ð nh nghĩa: Cho hàm s y = f ( x) xác ñ nh trên (a; b)
* f ñư c g i là ñ ng bi n (tăng ) trên (a; b) n u : f ( x1 ) − f ( x2 ) x1 < x2 ⇒ f ( x1 ) < f ( x2 ) ⇔ > 0 ∀x1 ,x 2 ∈ (a; b) . x1 − x2 * f ñư c g i là ngh ch bi n (gi m )trên (a; b) n u : f ( x1 ) − f ( x2 ) x1 < x2 ⇒ f ( x1 ) > f ( x2 ) ⇔ < 0 ∀x1 ,x 2 ∈ (a; b) . x1 − x2 * Hàm s ñ ng bi n hay ngh ch bi n g i chung là hàm s ñơn ñi u 2. ð nh lí: Cho hàm s y = f ( x) có ñ o hàm trên (a; b) * N u f ’( x) ≥ 0 ( ch tri t tiêu t i h u h n ñi m) v i ∀x ∈ (a; b) thì hàm ñ ng bi n trên kho ng (a; b) * N u f ’( x) ≤ 0 ( ch tri t tiêu t i h u h n ñi m) v i ∀x ∈ (a; b) thì hàm ngh ch bi n trên kho ng (a; b)

II. Các d ng toán liên quan

D ng 1: Xét tính ñơn ñi u c a hàm s
Phương pháp: ð xét tính ñơn ñi u c a hàm s y = f ( x) ta làm như sau: B1: Tìm TXð c a hàm s và tính y ' B2: Gi i y ' = 0 , tìm các nghi m ho c tìm các ñi m mà hàm liên t c nhưng không có ñ o hàm t i ñó. B3: L p b ng bi n thiên t ñó suy ra các kho ng ñơn ñi u. Ví d 1: Tìm kho ng ñơn ñi u c a các hàm s sau
1) y = x3 − 3 x 2 + 2 2) y = −x3 + 3 x 1 3) y = x3 − x 2 + x + 3 3

Gi i: 1) TXð: D = ℝ
x = 0 Ta có y ' = 3 x 2 − 6 x = 3 x( x − 2) ⇒ y ' = 0 ⇔  .  x = 2

Nguy n T t Thu – Trư ng THPT Lê H ng Phong

-1-

Chuyên ñ hàm s

Luy n thi ðH năm 2008 – 2009

x y’ y

−∞
+

0 0

2 0

+∞

+

V y hàm ñ ng bi n trên m i kho ng (−∞;0) và (2; +∞) , ngh ch bi n (0;2) . 2) TXð: D = ℝ x =1 Ta có: y ' = −3 x 2 + 3 ⇒ y ' = 0 ⇔   x = −1 L p b ng xét d u ta th y hàm ñ ng bi n trên (−1;1) và ngh ch bi n trên các kho ng (−∞;−1) và (1; +∞) . 3) TXð: D = ℝ Ta có: y ' = x 2 − 2 x + 1 = ( x − 1) 2 ⇒ y ' ≥ 0 ∀x ∈ ℝ và y ' = 0 ⇔ x = 1 ⇒ Hàm s ñ ng bi n trên ℝ . Ví d 2: Xét tính ñơn ñi u c a các hàm s sau: 1 3 1) y = x 4 − 2 x 2 + 1 2) y = − x 4 − x 2 + 1 3) y = x 4 − 6 x 2 + 8 x + 1 4 2 Gi i: 1) TXð: D = ℝ x = 0 . Ta có: y ' = 4 x3 − 4 x = 4 x( x 2 − 1) ⇒ y ' = 0 ⇔   x = ±1 B ng bi n thiên: x −∞ -1 0 1 +∞ y’ 0 + 0 0 + y

D a vào b ng bi n thiên ta th y: Hàm ñ ng bi n trên các kho ng (−1;0) và (1; +∞) Hàm ngh ch bi n trên các kho ng (−∞;−1) và (0;1) . 2) TXð: D = ℝ Ta có: y ' = −x3 − 3 x = −x( x 2 + 3) ⇒ y ' = 0 ⇔ x = 0 B ng bi n thiên: x −∞ 0 y’ + 0 y
Nguy n T t Thu – Trư ng THPT Lê H ng Phong -2-

+∞

Chuyên ñ hàm s

Luy n thi ðH năm 2008 – 2009

Hàm ñ ng bi n trên kho ng (−∞;0) , ngh ch bi n trên (0; +∞) . 3) TXð: D = ℝ
 x = −2 Ta có: y ' = 4 x3 − 12 x + 8 = 4( x − 1)2 ( x + 2) ⇒ y ' = 0 ⇔  .  x = 1 B ng bi n thiên:

x y’ y

−∞
-

-2 0 +

1 0

+∞

+

D a vào b ng bi n thiên ta th y: Hàm ñ ng bi n trên kho ng (−2; +∞) Hàm ngh ch bi n trên các kho ng (−∞;−2) . Nh n xét: * Ta th y t i x = 1 thì y ' = 0 , nhưng qua ñó y’ không ñ i d u. Do ñó khi các em s d ng máy tính ñ tìm nghi m c n chú ý ñ n trư ng h p máy ch báo hai nghi m. Khi ñó cách t t nh t là chúng ta phân tích như trên. * ð i v i hàm b c b n y = ax 4 + bx3 + cx 2 + dx + e luôn có ít nh t m t kho ng ñ ng bi n và m t kho ng ngh ch bi n. Do v y v i hàm b c b n không th ñơn ñi u trên ℝ Ví d 3: Xét tính ñơn ñi u c a các hàm s sau 2x + 1 3x 2 + 4 x + 5 x 2 − 3x + 1 1) y = 2) y = 3) y = x −1 x +1 x−2 Gi i: 1) TXð: D = ℝ \ {1} 3 Ta có: y ' = − > 0 ∀x ≠ 1 ⇒ Hàm ñ ng bi n trên t ng kho ng xác ñ nh. ( x − 1) 2 2) TXð: D = ℝ \ { − 1} Ta có: y ' =
3x 2 + 6 x − 1
2

( x + 1) B ng bi n thiên:

⇒ y ' = 0 ⇔ 3x 2 + 6 x − 1 = 0 ⇔ x =

−3 ± 2 3 3

Nguy n T t Thu – Trư ng THPT Lê H ng Phong

-3-

Chuyên ñ hàm s

Luy n thi ðH năm 2008 – 2009

x y’ y

−∞
+

−3 − 2 3 3 0 -

-1 -

−3 + 2 3 3 0

+∞

+

Hàm ñ ng bi n trên các kho ng: (−∞;

−3 − 2 3 −3 + 2 3 ) và ( ; +∞) 3 3 −3 − 2 3 −3 + 2 3 Hàm ngh ch bi n trên các kho ng: ( ;−1) và (−1; ). 3 3 3) TXð: D = ℝ \ {2} x2 − 4x + 5 ( x − 2) 2 > 0 ∀x ≠ 2 ⇒ Hàm ñ ng bi n trên t ng kho ng xác ñ nh.

Ta có: y ' =

ax + b (a.c ≠ 0) luôn ñ ng bi n ho c luôn ngh ch cx + d bi n trên t ng kho ng xác ñ nh c a nó. ax 2 + bx + c luôn có ít nh t hai kho ng ñơn ñi u. * ð i v i hàm s y = a'x + b' * C hai d ng hàm s trên không th luôn ñơn ñi u trên ℝ .

Nh n xét: * ð i v i hàm s y =

Ví d 3: Xét tính ñơn ñi u c a các hàm s sau: 1) y =| x 2 − 2 x − 3 | 2) y = 3 x 2 − x3 Gi i: 1) TXð: D = ℝ  2    x − 2 x − 3 khi x ≤−1 U x ≥ 3 ⇒ y ' = 2 x − 2 khi x <−1 ∪ x > 3  Ta có: y =   2 −x + 2 x + 3 khi − 1 < x < 3  −2 x + 2 khi − 1 < x < 3    T i x = −1 và x = 3 hàm không có ñ o hàm B ng bi n thiên: x −∞ -1 1 3 +∞ y’ -4 + 0 4 + y

Hàm ñ ng bi n trên m i kho ng (−1;1) và (3; +∞) , ngh ch bi n trên m i kho ng (−∞;−1) và (1;3) . 2) TXð: D = (−∞;3]
Nguy n T t Thu – Trư ng THPT Lê H ng Phong -4-

Chuyên ñ hàm s

Luy n thi ðH năm 2008 – 2009

Ta có: y ' =

3(2 x − x 2 )
2 3

⇒ y' = 0 ⇔ x = 2 hàm không có ñ o hàm t i x = 0, x = 3 .

2 3x − x B ng bi n thiên:

x y’ y

−∞
-

0 ||

+

2 0

-

3 ||

Hàm ñ ng bi n trên (0;2) , ngh ch bi n trên (−∞;0) và (2;3) .

Nguy n T t Thu – Trư ng THPT Lê H ng Phong

-5-

Chuyên ñ hàm s

Luy n thi ðH năm 2008 – 2009

D ng 2: Tìm ñi u ki n ñ hàm s luôn tăng ho c luôn gi m trên R
Phương pháp: * Hàm s y = f ( x, m) tăng ∀x ∈ R ⇔ y ' ≥ 0 ∀x ∈ R ⇔ Min y ' ≥ 0 ∀x ∈ R * Hàm s y = f ( x, m) gi m ∀x ∈ R ⇔ y ' ≤ 0 ∀x ∈ R ⇔ Max y ' ≤ 0 ∀x ∈ R Chú ý: N u y ' = ax 2 + bx + c thì
 a = b = 0  c ≥ 0 * y ' ≥ 0 ∀x ∈ R ⇔   a > 0   ∆ ≤ 0   a = b = 0  c ≤ 0 * y ' ≤ 0 ∀x ∈ R ⇔   a < 0   ∆ ≤ 0  Chú ý: Hàm ñ ng bi n trên ℝ thì nó ph i xác ñ nh trên ℝ .

Ví d 1: Tìm m ñ hàm s y = x + m cos x luôn ñ ng bi n v i m i x thu c R Gi i: Ta có y ' = 1 − m sin x C 1:Hàm ñ ng bi n trên R ⇔ y ' ≥ 0 ⇔ 1 − m sin x ≥ 0 ⇔ m sin x ≤ 1 ∀x ∈ R (1) * m=0 thì (1) luôn ñúng 1 1 * m > 0 thì (1) ⇔ sin x ≤ ∀x ∈ R ⇔ 1 ≤ ⇔ m ≤ 1 m m 1 1 * m < 0 thì (1) ⇔ sin x ≥ ∀x ∈ R ⇔ −1 ≥ ⇔ m ≥ −1 m m V y −1 ≤ m ≤ 1 là nh ng giá tr c n tìm. C 2: Hàm ñ ng bi n trên ℝ ⇔ y ' ≥ 0 ∀x ∈ ℝ ⇔ min y ' = min{1 − m;1 + m} ≥ 0 1 − m ≥ 0  ⇔ ⇔ −1 ≤ m ≤ 1 .  1 + m ≥ 0  
x3 Ví d 2: Tìm m ñ hàm s y = (m + 2) − (m + 2) x 2 + ( m − 8 ) x + m 2 − 1 luôn gi m 3 trên R. L i gi i: Ta có y ' = (m + 2) x 2 − 2(m + 2) x + m − 8 . Hàm s gi m trên R
⇔ y ' ≤ 0 ∀x ∈ R ⇔ (m + 2) x 2 − 2(m + 2) x + m − 8 ≤ 0 ∀ x ∈ R (2) Cách 1: * m = −2 , khi ñó (2) tr thành -10 ≤ 0 ñi u này luôn ñúng
Nguy n T t Thu – Trư ng THPT Lê H ng Phong -6-

Chuyên ñ hàm s

Luy n thi ðH năm 2008 – 2009

a < 0 m + 2 < 0 * m ≠ −2 , khi ñó (2) th a mãn ⇔  ⇔ ⇔ m < −2 ∆ ' ≤ 0 10(m + 2) ≤ 0  V y m ≤ −2 là nh ng giá tr c n tìm. Cách 2: * m = −2 ⇒ y ' = −10 < 0 th a mãn
2(− x 2 + 2 x + 4) 5 = −2 + ∀x ≠ 1 ⇔ m < −2 * m ≠ −2 ⇒ (2) ⇔ m ≤ 2 x − 2x + 1 ( x − 1)2 V y m ≤ −2 . x 2 + mx − 1 tăng trên t ng kho ng xác ñ nh c a nó. Ví d 3: Tìm m ñ hàm s y = x −1 Gi i: TXð : D=R\{1} x2 − 2 x − m + 1 Ta có y ' = ( x − 1) 2 Hàm s tăng trên t ng kho ng xác ñ nh ⇔ y ' ≥ 0 ⇔ x 2 − 2 x − m + 1 ≥ 0 ∀x

⇔ ( x − 1)2 ≥ m ∀x ⇔ m ≤ 0 . Bài t p:

Bài 1: Tìm m ñ hàm s y = x + m.sin x luôn ñ ng bi n trên R Bài 2:Tìm m ñ hàm s y = (m − 3) x − (2m + 1)cos x luôn ngh ch bi n trên R. Bài 3:Tìm m ñ hàm s y = x 3 + (m − 1) x 2 + (m 2 − 4) x + 9 luôn ñ ng bi n trên R. Bài 4: Tìm m ñ hàm s y = x3 − 3 x 2 + 3mx + 3m + 4 luôn ñ ng bi n trên R. m −1 3 Bài 5: Tìm m ñ hàm s y = x + mx 2 + (3m − 2) x luôn ñ ng bi n trên R. 3 (m + 1) x 2 − 2mx − m3 + m 2 − 2 luôn ñ ng bi n trên t ng Bài 6: Tìm m ñ hàm s y = x−m kho ng xác ñ nh. Bài 7: Tìm m ñ hàm s y = x + m(sin x + cos x) luôn ñ ng bi n trên R. Bài 8:Tìm ñi u ki n c a a,b ñ hàm s y = a sin x + b cos x + 2 x luôn tăng trên R. Bài 9: Ch ng minh r ng hàm s y = x 3 − (m + 1) x 2 − (2m 2 − 3m + 2) x + m không th luôn ñ ng bi n trên R. Bài 10: Ch ng minh r ng hàm s y = 2 x + sin x + cos x luôn ñ ng bi n trên R.

Nguy n T t Thu – Trư ng THPT Lê H ng Phong

-7-

Chuyên ñ hàm s

Luy n thi ðH năm 2008 – 2009

S d ng tính ñơn ñi u c a hàm s ñ gi i PT-BPT-HPT
ð nh lí 1:N u hàm s y=f(x) luôn ñb (ho c luôn ngb) thì s nghi m c a pt : f(x)=k Không nhi u hơn m t và f(x)=f(y) khi và ch khi x=y ð nh lí 2: N u hàm s y=f(x) luôn ñb (ho c luôn ngb) và hàm s y=g(x) luôn ngb (ho c luôn ñb) trên D thì s nghi m trên D c a pt: f(x)=g(x) không nhi u hơn m t ð nh lí 3:Cho hàm s y=f(x) có ñ o hàm ñ n c p n và pt f ( k ) ( x) = 0 có m nghi m, khi ñó pt f ( k −1) ( x) = 0 có nhi u nh t là m+1 nghi m ð nh lí 4: N u hàm s y=f(x) luôn ñ ng bi n( ho c luôn ngh ch bi n) trên D thì f ( x) > f ( y ) ⇔ x > y ( x < y ) . Các ví d : Ví d 1: Gi i các phương trình sau:
1) 2) 3)
3

3x + 1 + x + 7 x + 2 = 4 5x3 − 1 + 3 2 x − 1 + x = 4 x + 2 + 3 x + 1 = 2x + 1 + 2x
3 2 3 2

.

Gi i: 1) ði u ki n: x ≥ − Xét hàm s
2 7

2 f ( x) = 3 x + 1 + x + 7 x + 2 v i x ∈ D = [ − ; +∞) , ta có: 7 7 1+ 3 2 7 x + 2 > 0 nên hàm s f(x) ñ ng bi n trên (− 2 ; +∞) . + f '( x) = 7 2 3x + 1 2 x + 7 x + 2 M t khác: f (1) = 4 ⇒ pt ⇔ f ( x) = f (1) ⇔ x = 1. V y x=1 là nghi m c a phương trình ñã cho. 1 2) ði u ki n: x ≥ 3 5

Phương trình ⇔ 5 x 3 − 1 + 3 2 x − 1 = 4 − x ⇔ f ( x) = g ( x)
V i f ( x) = 5 x − 1 + 2 x − 1 có f '( x) =
3 3

15 x

2

2 5x − 1
3

+

2 3 (2 x − 1)
3 2

> 0 nên f(x) là

hàm ñ ng bi n ∀x >

1 và g ( x) = 4 − x là hàm ngh ch bi n v i. 3 5
-8-

Nguy n T t Thu – Trư ng THPT Lê H ng Phong

Chuyên ñ hàm s

Luy n thi ðH năm 2008 – 2009

Mà f (1) = g (1) = 3 nên phương trình ñã cho có nghi m duy nh t x=1. 3) ð t u = 3 x + 1, v = 2 x 2 thì phương trình ñã cho tr thành
3 3

u 3 + 1 + u = v 3 + 1 + v ⇔ f (u ) = f (v) , trong ñó f (t ) = t 3 + 1 + t
3 3

Ta có: f '(t ) =

t
3 3

2 2

(t + 1)

+ 1 > 0 nên f(t) là hàm ñ ng bi n
2

Do ñó: f (u ) = f (v) ⇔ u = v ⇔ 2 x = x + 1 ⇔ x = 1, x = −
1 V y phương trình có hai nghi m: x = 1, x = − . 2 Ví d 2: Gi i các b t phương trình sau: 1) 5 x − 1 + x + 3 ≥ 4
2) 3 3 − 2 x + 3) 4) 5 − 2x ≤ 6 2x − 1

1 2

( x + 2)(2 x − 1) − 3 x + 6 ≤ 4 − ( x + 6)(2 x − 1) + 3 x + 2 2 x 3 + 3 x 2 + 6 x + 16 < 2 3 + 4 − x

1 Gi i:1) ði u ki n : x ≥ . 5

Xét hàm s

f ( x) = 5 x − 1 + x + 3 , ta có f '( x) =

Mà f (1) = 4 ⇒ bpt ⇔ f ( x) ≥ f (1) ⇔ x ≥ 1. V y Bpt ñã cho có nghi m là x ≥ 1 . 1 3 2) ðk: < x ≤ . 2 2 5 ≤ 2 x + 6 ⇔ f ( x) ≤ g ( x) (*) Bpt ⇔ 3 3 − 2 x + 2x − 1 5 −3 5 , có f '( x) = − < 0 ⇒ f ( x) Trong ñó: f ( x) = 3 3 − 2 x + 2x − 1 3 − 2 x ( 2 x − 1)3 1 3 là hàm ngh ch bi n trên ( ; ) , còn g ( x) = 2 x + 6 ñ ng bi n và f (1) = g (1) = 8 2 2 * N u x ≥ 1 ⇒ f ( x) ≤ f (1) = 8 = g (1) ≤ g ( x) ⇒ (*) ñúng * N u x < 1 ⇒ f ( x) > f (1) = 8 = g (1) > g ( x) ⇒ (*) vô nghi m. 3 V y nghi m c a Bpt ñã cho là: 1 ≤ x ≤ . 2 1 3) ðk: x ≥ . 2
Nguy n T t Thu – Trư ng THPT Lê H ng Phong -9-

5 1 1 + > 0 ∀x > . 5 2 5x − 1 2 x + 3

Chuyên ñ hàm s

Luy n thi ðH năm 2008 – 2009

Khi ñó: Bpt ⇔ ( x + 2 + x + 6)( 2 x − 1 − 3) ≤ 4 (*) 1 *N u 2 x − 1 − 3 ≤ 0 ⇔ ≤ x ≤ 5 ⇒ (*) luôn ñúng. 2 *N u x > 5 , ta xét hàm s f ( x) = ( x + 2 + x + 6)( 2 x − 1 − 3) có:
x+2+ x+6 1 1 + )( 2 x − 1 − 3) + > 0 nên f(x) là hàm 2 x+2 2 x+6 2x − 1 ñ ng bi n và f (7) = 4 nên (*) ⇔ f ( x) ≤ f (7) ⇔ 5 < x ≤ 7 . 1 V y nghi m c a Bpt ñã cho là: ≤ x ≤ 7 . 2 2 x 3 + 3 x 2 + 6 x + 16 ≥ 0  4) ðk:  ⇔ −2 ≤ x ≤ 4. 4 − x ≥ 0  f '( x) = (

Khi ñó, Bpt ⇔ 2 x 3 + 3x 2 + 6 x + 16 − 4 − x < 2 3 ⇔ f ( x) < 2 3 (*)
Trong ñó: f ( x) = 2 x 3 + 3x 2 + 6 x + 16 − 4 − x có
2 x + 3 x + 6 x + 16 Mà ta có: f (1) = 2 3 ⇒ (*) ⇔ f ( x) < f (1) ⇔ x < 1 K t h p v i ñi u ki n, ta có nghi m c a Bpt ñã cho là: −2 ≤ x < 1 .  x3 − 3 x = y 3 − 3 y (1)  Ví d 3: Gi i h phương trình:  6 6 (2) x + y = 1  Gi i: T (2) ta suy ra: −1 ≤ x, y ≤ 1 .
3 2

f '( x) =

3( x + x + 1)
2

+

1 > 0 nên f(x) là hàm ñ ng bi n 2 4− x

(1) ⇔ f ( x) = f ( y ) (*) trong ñó f (t ) = t 3 − 3t có f '(t ) = 3(t 2 − 1) ≤ 0 ∀t ∈ [−1;1] 1 Do ñó: (*) ⇔ x = y thay vào (2) ta ñư c nghi m c a h là: x = y = ± 6 . 2 (1) sin x − sin y = 3 x − 3 y  π  Ví d 4: Gi i h pt:  x + y = (2) 5  (3)  x, y > 0 

Gi i: T (2) và (3) ta có : x , y ∈ (0; ) 5
(1) ⇔ sin x − 3 x = sin y − 3 y . Xét hàm s

π

f (t ) = sin t − 3t v i t ∈ (0; ) ta có f(t) là 5

π

hàm ngh ch bi n nên f ( x ) = f ( y ) ⇔ x = y thay vào (2) ta có x = y =

π

10

là nghi m.

Nguy n T t Thu – Trư ng THPT Lê H ng Phong

- 10 -

Chuyên ñ hàm s

Luy n thi ðH năm 2008 – 2009

 2x + 1 − 2y + 1 = x − y (1)  Ví d 5: Gi i h phương trình :  . 2 2 (2)  x − 12xy + 9y + 4 = 0  1 Gi i: ði u ki n : x, y ≥ − . 2 T phương trình (2) ta th y n u h có nghi m (x;y) thì x.y ≥ 0 (*)

(3) . 1 Xét hàm s f (t) = 2t + 1 − t v i t ≥ − 2 1 − 1 ⇒ f '(t) = 0 ⇔ t = 0 Ta có: f '(t) = 2t + 1 1 ⇒ hàm f(t) ñ ng bi n trên (− ;0) và ngh ch bi n trên (0; +∞) . 2 Do (*) nên ta có các trư ng h p sau 1 TH 1: x, y ∈ [− ;0) ⇒ f (x) = f (y) ⇔ x = y (do f(t) ñ ng bi n). 2 TH 2: x, y ∈ [0; +∞) ⇒ f (x) = f (y) ⇔ x = y (do f(t) ngh ch bi n). Tóm l i c hai trư ng h p ñ u d n ñ n x = y , t c là (1) ⇔ x = y thay vào (2) ta ñư c 1 2x 2 = 4 ⇔ x = 2 (do x ≥ − ). 2 V y h có m t c p nghi m : x = y = 2 . Bài t p Bài 1: Gi i các phương trình sau 3 1) 2 3 x + 1 − 2) x 2 − 2 x + 2 − 4 x 2 + 1 = x + 1 = 3 − 2x 2− x
3) x 2 + 15 + 2 = 3 x + x 2 + 8 4)3 x(2 + 9 x 2 + 3) + (4 x + 2)( 1 + x + x 2 + 1) = 0 Bài 2: Gi i các b t phương trình sau: 6 8 1) x + x + 7 + 2 x 2 + 7 x < 35 − 2 x 2) + <6 3− x 2− x Bài 3: Gi i h phương trình  x − y sin x = e  sin y  sin 2 x − 2 y = sin 2 y − 2 x  tan x − tan y = y − x    1) 2 x + 3 y = π 2)  3) 10 x 6 + 1 = 3( y 4 + 2)  y +1 −1 = x − y + 8    π 0 < x, y < π < x, y < 5π  2  4 

(1) ⇔ 2x + 1 − x = 2y + 1 − y

Nguy n T t Thu – Trư ng THPT Lê H ng Phong

- 11 -

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful