UBND TỈNH TIỀN GIANG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN NGÀNH ĐÀO TẠO: PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG
1. Tên học phần: DINH DƯỠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP CHẾ BIẾN THỨC ĂN TRONG CHĂN NUÔI, THUỶ SẢN. Mã số: 75802 2. Loại học phần : lý thuyết 3. Trình độ sinh viên năm thứ: 2 4. Số tín chỉ: 2 Phân bổ thời gian: + Lên lớp: 30 tiết + Thảo luận: + Thực hành, thí nghiệm: + Tự học: 60 giờ

5. Điều kiện tiên quyết: Chăn nuôi đại cương, Thuỷ sản đại cương 6. Mục tiêu học phần: Sau khi học xong môn học này sinh viên phải: - Về kiến thức: Hiểu biết về vai trò, nguồn nguyên liệu cung cấp các chất dinh dưỡng; những chất độc hại trong thức ăn và nhu cầu dinh dưỡng của gia súc-gia cầm, thủy sản. - Về kỹ năng: Biết chọn lựa, sử dụng và đánh giá các loại thức ăn cho gia súc, gia cầm, động vật thủy sản trong từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển và sản suất. Phương pháp chế biến, bảo quản và khắc phục sự nhiễm độc tố, nấm mốc trong thức ăn. - Về thái độ: Xem trọng nguồn dưỡng chất, cách bảo quản và xử dụng hợp lý thức ăn cho gia súc, gia cầm, động vật thủy sản. 7. Mô tả nội dung học phần: Nội dung môn học này gồm các phần như sau: - Khái niệm về dinh dưỡng, thành phần hoá học và dưỡng chất của thức ăn gia súc - gia cầm và động vật thuỷ sản.
ĐCCTHP – BMTS - DING DƯỠNG THỨC ĂN CN&TS - 0/01 Trang 1/12

BM-QTGD-01/02

- Vai trò của các chất dinh dưỡng trong thức ăn của gia súc - gia cầm và động vật thuỷ sản. - Các chất hỗ trợ và tác dụng sinh học của chúng trong dinh dưỡng. - Phương pháp xác định các thành phần dưỡng chất và nhu cầu dinh dưỡng của gia súc - gia cầm và động vật thuỷ sản. 8. Nhiệm vụ của sinh viên: - Dự lớp để nắm vững các nội dung quan trọng của từng bài học - Bài tập: 1 bài thu hoạch, thuyết trình và thảo luận, kiểm tra sau mỗi đơn vị học trình - Tự nghiên cứu bài giảng, tài liệu tham khảo liên quan đến môn học 9. Tài liệu học tập:
+ Sách, giáo trình chính:

- Trương văn Phước, Võ Minh Quế Châu, Phạm văn Nghi, 2009. Dinh dưỡng và phương pháp chế biến thức ăn trong chăn nuôi, thuỷ sản. Tài liệu học tập. Đại học Tiền Giang. - Trần thị Thanh Hiền, 2004. Dinh dưỡng và thức ăn thuỷ sản. Giáo trình, Đại học Cần thơ. - Lại văn Hùng, 2004. Dinh dưỡng và thức ăn trong nuôi trồng thuỷ sản. NXB Nông nghiệp TP HCM. - Lê Thanh Hùng, 2000. Dinh dưỡng và thức ăn thuỷ sản. Bài giảng, Đại học Nông Lâm TP HCM. + Sách, giáo trình tham khảo: - Dương Thanh Liêm, Bùi Huy Như Phúc, Dương Duy Đồng,2006. Thức ăn và dinh dưỡng động vật. NXB Nông nghiệp TP Hồ Chí Minh. - Lưu Hữu Mãnh, Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Võ Văn Sơn, 1999. Bài giảng Dinh dưỡng . Trường Đại học Cần Thơ. - Nguyễn Thị Hồng Nhân, 2000. Bài giảng Thức ăn gia súc. Trường Đại học Cần Thơ. - Trần Thị Dân, 2005. Công nghệ sinh học trong chăn nuôi. NXB Nông nghiệp TP Hồ Chí Minh. - Nguyễn Văn Thưởng, Sumilin I.S,1992. Sổ Tay thành phần dinh dưỡng thức ăn gia súc Việt Nam. NXB Nông nghiệp Hà Nội. - Trần Phú Lộc, Đặng Thị Kim Oanh, Nguyễn Thị Kim Oanh, 1991. Giáo trình Thức ăn gia súc. Trường Đại học Cần Thơ. - Viện chăn nuôi Quốc gia, 1995. Thành Phần và giá trị dinh dưỡng thức ăn gia súc, gia cầm Việt Nam. NXB Nông nghiệp Hà Nội.
ĐCCTHP – BMTS - DING DƯỠNG THỨC ĂN CN&TS - 0/01 Trang 2/12

BM-QTGD-01/02

- Nguyễn Thiện, Phan Địch Lân, Hoàng Văn Tiến, Võ Trọng Hốt, Phạm Sỹ Lăng, 1996. Chăn nuôi Lợn ở gia đình và trang trại. NXB Nông nghiệp Hà Nội. - Đinh Văn Cải, Nguyễn Quốc Đạt, Bùi Thế Đức, Nguyễn Hòai Hương, Lê Châu, Nguyễn Văn Liêm, 1999. Nuôi bò sữa. NXB Nông nghiệpTP Hồ Chí Minh. - Lê Bá Thọ, 1999. Nuôi gà công nghiệp. NXB Nông nghiệp TP Hồ Chí Minh. - Tôn Thất Sơn, 2005. Giáo trình dinh dưỡng và thức ăn vật nuôi. NXB Hà Nội. - Hội thảo chuyên đề hàng năm lần thứ16 của Alltech tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương. 2002. - Hiệp hội đậu tương Hoa Kỳ. Tài liệu hội thảo về công nghệ thức ăn và chăn nuôi lợn. 2000. 10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 10.1. Điểm đánh giá quá trình: Trọng số: 40 % (x) + Kiểm tra thường xuyên 1-2lần, tự luận hoặc kiểm tra miệng, 15 phút Hệ số: 1 + Nhận thức, thái độ tham gia thảo luận: tham gia thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi của giảng viên và của nhóm (bạn) khác trong lúc học và thảo luận; nếu không tham gia sẽ có điểm không (0 điểm) Hệ số: 1 + Thực hành: điểm trung bình cộng của các bài thực hành Hệ số: 1 + Chuyên cần: phải dự học đủ 30tiết, vắng 2 tiết lên lớp bị trừ 1 điểm Hệ số: 1 + Thi giữa học phần: thi tự luận, 60phút Hệ số: 1 + Tiểu luận Hệ số: 0 10.2. Điểm thi kết thúc học phần: Trọng số: 60 % (y) 10.3. Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá quá trình và điểm thi kết thúc HP nhân với trọng số tương ứng (x+y). 11. Thang điểm 10 (từ 0 đến 10). Điểm học phần, điểm đánh giá quá trình và điểm thi kết thúc HP được làm tròn đến một chữ số thập phân 12. Hình thức thi kết thúc học phần: + Tự luận + Vấn đáp + Bài tập lớn 13. Thời gian thi :
60 phút X 90 phút 120 phút 150 phút 180 phút ........phút

x

+ Trắc nghiệm + Tiểu luận + ……………

ĐCCTHP – BMTS - DING DƯỠNG THỨC ĂN CN&TS - 0/01

Trang 3/12

BM-QTGD-01/02

14. Nội dung chi tiết học phần theo tuần:
A. Lý thuyết
Số tiết Phương pháp dạy và học Bài Nội dung

Tuần

Báo cáo viên

Học viên

1

2

A. GIA SÚC - GIA CẦM (19tiết) THÀNH PHẦN HOÁ HỌC VÀ DINH DƯỠNG CỦA THỨC ĂN I. Một số khái niệm 1. Chất bổ dưỡng 2. Dưỡng chất 3. Độc chất 4. Thức ăn 5. Khẩu phần 6. Mức ăn Bài 7. Nhu cầu và tiêu chuẩn ăn Báo cáo 1 II. Phân loại thức ăn 1. Phân loại theo giá trị 2. Phân loại thức ăn theo nguồn gốc 3. Phân loại thức ăn theo các tính chất lý hóa và cách sử dụng thông thường III. Thành phần hóa học của thức ăn 1. Sự khác nhau về thành phần hoá học giữa động vật và thực vật 2. Thành phần hoá học và chất dinh dưỡng trong thức ăn NƯỚC TRONG DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT I. Vai trò của nước trong sự sống 1. Tham gia cấu tạo cơ thể 2. Tiêu hóa các chất dinh dưỡng Bài trong thức ăn 2 3. Vận chuyển vật chất II. Biểu hiện của sự thiếu nước III. Nguồn cung cấp nước và phân bố nước trong thức ăn 1. Nước uống 2. Nước trong thức ăn

Ghi chép Thảo luận

2

1

Báo cáo

Ghi chép Thảo luận

ĐCCTHP – BMTS - DING DƯỠNG THỨC ĂN CN&TS - 0/01

Trang 4/12

BM-QTGD-01/02

3. Nước trao đổi IV. Phương pháp xác định hàm lượng nước có trong thức ăn 1. Trạng thái khô không khí 2. Trạng thái khô tuyệt đối
CABOHYDRAT TRONG DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT

I. Cabohydrat và phân loại cabohydrat (glucid) 1. Phân loại Cabohydrat theo cấu trúc hoá học 2. Phân loại Cabohydrat dựa trên giá trị dinh dưỡng II. Vai trò cabohydrat trong sự sống 1. Vai trò dẫn xuất vô đạm 2. Vai trò chất thô xơ 3. Ưu và khuyết điểm của chất xơ trong thức ăn 4. Cách xác định hàm lượng cacbohydrat trong thức ăn
3 2

III. Thức ăn cung Bài cabohydrat 3 A. Thức ăn năng lượng

cấp
Báo cáo Ghi chép Thảo luận

1. Đặc điểm thức ăn năng lượng 2. Các loại thức ăn cung cấp năng lượng phổ biến B. Thức ăn thô xanh, thô khô nhiều chất xơ cho gia súc nhai lại 1. Đặc điểm thức ăn thô xanh, thô khô nhiều chất xơ 2. Nguồn cung cấp thức ăn thô xanh
3. Nguồn cung cấp thức ăn thô khô nhiều chất xơ

ĐCCTHP – BMTS - DING DƯỠNG THỨC ĂN CN&TS - 0/01

Trang 5/12

BM-QTGD-01/02

ĐẠM TRONG DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT I. Khái niệm II. Phân loại đạm ( protein) 1. Protein thô 2. Protein thuần III. Chất chứa đạm phi protein IV. Acid amin 1. Khái niệm 2. Phân loại V. Vai trò protein trong sự sống
4 2

Bài 1. Vai trò sinh học của protein Báo cáo 4 trong sự sống 2. Các trạng thái thiếu và thừa protein 3. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự tiêu hoá hấp thu protein VI. Thức ăn bổ sung Protein 1. Khái niệm 2. Thức ăn bổ sung protein có nguồn gốc từ thực vật 3. Thức ăn bổ sung protein có nguồn gốc từ động vật 4. Thức ăn bổ sung protein có nguồn gốc từ vi sinh vật 5. Thức ăn bổ sung đạm phi protein
VII. Phương pháp xác định protein trong thức ăn

Ghi chép Thảo luận

CHẤT BÉO TRONG DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT I. Khái niệm và phân loại chất béo (lipid)
5 2

1. Khái niệm Bài 2. Phân loại chất béo Báo cáo 5 II. Chức năng và ảnh hưởng của chất béo trong khẩu phần thức ăn 1. Chức năng của chất béo 2. Trạng thái thiếu và thừa chất béo 3. Ảnh hưởng của chất béo trong khẩu phần của gia súc gia cầm

Ghi chép Thảo luận

ĐCCTHP – BMTS - DING DƯỠNG THỨC ĂN CN&TS - 0/01

Trang 6/12

BM-QTGD-01/02

III. Sự oxy hoá chất béo 1. Quá trình oxy hoá chất béo 2. Tác hại của sự oxy hoá chất béo đối với động vật 3. Các phương pháp ngăn ngừa sự oxy hoá chất béo
IV. Phương pháp xác định hàm lượng chất béo trong thức ăn

VITAMIN TRONG DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT I. Khái niệm và phân loại vitamin II. Vai trò của vitamin và các trạng thái bệnh dinh dưỡng về vitamin 1. Vai trò của vitamin Bài 2. Các trạng thái bệnh dinh dưỡng về Báo cáo 6 vitamin III. Những nguyên nhân gây thiếu vitamin IV. Vai trò và trạng thái bệnh dinh dưỡng của các vitamin chuyên biệt 1. Vitamin tan trong dầu
2. Vitamin tan trong nước

6

2

Ghi chép Thảo luận

KHOÁNG TRONG DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT I. Khái niệm và phân loại chất khoáng 1. Khái niệm Bài 2. Phân loại chất khoáng Báo cáo II. . Vai trò và trạng thái bệnh 7 dinh dưỡng của các chất khoáng chuyên biệt 1. Chất khoáng đa lượng 2. Chất khoáng vi lượng
III. Phương pháp xác định hàm lượng chất khoáng tổng số trong thức ăn ĐCCTHP – BMTS - DING DƯỠNG THỨC ĂN CN&TS - 0/01 Trang 7/12 Ghi chép Thảo luận

7

2

BM-QTGD-01/02

CÁC CHẤT HỖ TRỢ DINH DƯỠNG TRONG THỨC ĂN I. Khái niệm II. Tác dụng sinh học của chất hỗ trợ dinh dưỡng vào thức ăn Bài gia súc, gia cầm Báo cáo 8 1. Nâng cao năng suất tích lũy sản phẩm 2. Các chất tác động trong đường tiêu hoá 3. Các chất tác động lên sự trao đổi chất 4. Các chất bảo vệ, bảo quản thức ăn, chất kết dính 5. Các chất bổ sung dinh dưỡng đặc biệt NẤM MỐC VÀ ĐỘC TỐ CỦA CHÚNG TRONG THỨC ĂN I. Khái niệm II. Tình hình nhiễm độc tố nấm mốc (mycotoxin) trong thực phẩm 1. Trên thế giới 2. Ở Việt Nam Bài III. Tác hại của độc tố nấm mốc Báo cáo 9 IV. Các loại độc tố phổ biến do nấm mốc gây ra và tác hại của chúng 1. Độc tố Aflatoxin do nấm Aspergillus gây ra 2. Độc tố do nấm Fusarium sinh ra 3. Độc tố do nấm Penicillium sinh ra V. Các biện pháp phòng ngừa độc tố nấm mốc NHU CẦU DINH DƯỠNG I. Một số khái niệm về nhu cầu 1. Nhu cầu duy trì 2. Nhu cầu tăng trưởng 3. Nhu cầu mang thai Bài 4. Nhu cầu sản suất Báo cáo 10 II. Nhu cầu dinh dưỡng của một số gia súc, gia cầm 1. Gia cầm và thuỷ cầm 2. Trên heo 3. Trên bò
Ghi chép Thảo luận

8

1

9

2

Ghi chép Thảo luận

10

2

Ghi chép Thảo luận

ĐCCTHP – BMTS - DING DƯỠNG THỨC ĂN CN&TS - 0/01

Trang 8/12

BM-QTGD-01/02

III. Cách phối hợp và cân đối khẩu phần cho gia súc gia cầm 1. Phương pháp tính toán đơn giản 2. Phương pháp sử dụng phần mềm trên máy vi tính IV. Phương pháp sử dụng thức ăn hỗn hợp và thức ăn đậm đặc 1. Phương pháp sử dụng thức ăn hỗn hợp
2. Phương pháp sử dụng thức ăn đậm đặc

11

1

THI GIỮA HỌC KỲ B. THUỶ SẢN (11tiết)
MỞ ĐẦU I.KHÁI NIỆM VỀ DINH DƯỠNG 1.Định nghĩa 2.Đặc điểm dinh dưỡng của động vật thủy sản II.THỨC ĂN 1. Định nghĩa 2. Vai trò của thức ăn 3. Đặc điểm của thức ăn thủy sản 4. Đặc điểm của vấn đề sử dụng thức ăn trong nghề nuôi thủy sản III. TIÊU HOÁ - CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH TIÊU HOÁ CỦA ĐỘNG VẬT THUỶ SẢN BÀI 1.Sự tiêu hoá MỞ 2. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá Báo cáo ĐẦU trình tiêu hoá 2.1 Tính chất thức ăn 2.2 Trạng thái sinh lý của cơ thể 2.3 Giống loài 2.4 Giai đoạn phát triển 2.5 Nhiệt độ môi trường 2.6 Phương thức cho ăn IV. VẤN ĐỀ SỬ DỤNG THỨC ĂN HIỆN NAY Ở ĐBSCL (tự nghiên cứu) 1. Nguồn thức ăn nhân tạo 2. Vị trí thức ăn trong nuôi trồng thủy sản 3. Vần đề chế biến thức ăn 4. Vần đề dinh dưỡng của các đối tượng nuôi 5. Vấn đề sử dụng thức ăn trong các hình thức nuôi 6. Vấn đề thức ăn tự nhiên

12

2

Ghi chép Thảo luận

ĐCCTHP – BMTS - DING DƯỠNG THỨC ĂN CN&TS - 0/01

Trang 9/12

BM-QTGD-01/02

THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA CÁ VÀ THỨC ĂN THỦY SẢN
I. THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CÁ 1. Khái quát chung về thành phần hóa học của động vật thủy sản 2. Nước 3. Protein 4. Các chất hòa tan chứa nitơ (chứa nitơ phi Protein ) NPN

5. Lipid 6. Enzyme
7. Khoáng 8. Vitamin 9. Sắc tố 10. Độc tố II. THÀNH PHẦN HÓA HỌC BÀI Báo cáo 2 CỦA THỨC ĂN THỦY SẢN VÀ VAI TRÒ DINH DƯỠNG 1. Protein 2.Carbohydrate 3.Lipid 4. Nước 5. Vitamin 6. Khoáng III. CÁC THÀNH PHẦN CÓ TRONG KHẨU PHẦN KHÔNG PHẢI LÀ CHẤT DINH DƯỠNG 1. Chất chống chuyển hoá hay chất kháng dinh dưỡng 2. Các chất kết dính 3. Các chất gây nhiễm bẩn ngẫu nhiên 4. Các thành phần trong khẩu phần không phải là chất dinh dưỡng, không độc 5. Các steroid và các chất giống steroid

2

Ghi chép Thảo luận

TIẾU HÓA VÀ HẤP THU
I. MỐI QUAN HỆ GIỮA TÍNH ĂN VÀ CƠ QUAN TIÊU HÓA BÀI II. QUÁ TRÌNH TIÊU HÓA THỨC ĂN Báo cáo A. SỰ TIÊU HÓA Ở CÁ 3 1.Sự tiêu hóa ở trong miệng và thực quản 2.Sự tiêu hóa trong dạ dày 3.Sự tiêu hóa trong ruột

13

1

Ghi chép Thảo luận

ĐCCTHP – BMTS - DING DƯỠNG THỨC ĂN CN&TS - 0/01

Trang 10/12

BM-QTGD-01/02

B. SỰ TIÊU HÓA Ở GIÁP XÁC 1. Cấu trúc ruột giáp xác 2. Sự tiêu hóa III. SỰ HẤP THỤ 1. Con đường hấp thu 2. Nơi hấp thu 3. Cơ chế hấp thu

NHU CẦU DINH DƯỠNG
I. GIỚI THIỆU II. NHU CẦU VỀ NĂNG LƯỢNG 1. Một số khái niệm về năng lượng

2. Nhu cầu năng lượng của động vật thuỷ sản
3. Các dạng nhu cầu năng lượng ở động vật thủy sinh 4. Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu BÀI năng lượng Báo cáo III . NHU CẦU VITAMIN 4 1. Định nghĩa 2. Nhu cầu vitamin của cá IV. NHU CẦU KHOÁNG 1. Chức năng của muối khoáng 2. Nhu cầu khoáng đa lượng 3. Nhu cầu khoáng vi lượng V. NHU CẦU PROTEIN VÀ ACID AMIN VI. NHU CẦU VỀ LIPID VÀ ACID BÉO

2

Ghi chép Thảo luận

KHẨU PHẦN THỨC ĂN THỦY SẢN
I. KHẨU PHẦN NUÔI CÁ SINH SẢN, NUÔI CÁ CON 1. Khẩu phần nuối vỗ cá bố mẹ 2. Khẩu phần cá con II. HỆ SỐ TIÊU TỐN THỨC ĂN BÀI Báo cáo 1. Hệ số thức ăn 5 2. Hệ số tiêu tốn thức ăn III. CÁC YẾU TỐ CẦN XEM XÉT KHI LẬP CÔNG THỨC KHẨU PHẦN IV. THIẾT LẬP CÔNG THỨC KHẨU PHẦN 1. Thức ăn gồm 2 thành phần nguyên liệu 2. Phương pháp lập bảng BAI

14

2

Ghi chép Thảo luận

15

2

SẢN XUẤT THỨC ĂN

Báo cáo

ĐCCTHP – BMTS - DING DƯỠNG THỨC ĂN CN&TS - 0/01

Ghi chép Thảo luận Trang 11/12

BM-QTGD-01/02

6

I. CÁC LOẠI THỨC ĂN 1. Phân loại theo nguồn gốc 2. Phân loại theo giai đoạn phát triển II. SẢN XUẤT THỨC ĂN 1. Quá trình xử lý và chuẩn bị nguyên liệu 2. Sản xuất thức ăn III. TÍNH ỔN ĐỊNH TRONG NƯỚC CỦA THỨC ĂN VIÊN IV. BẢO QUẢN THỨC ĂN 1. Hơi ẩm và nhiệt 2. Sự thiệt hại do vi khuẩn 3. Sự thiệt hại do côn trùng và các loài gậm nhấm 4. Những thay đổi hóa học khi bảo quản 5. Bảo quản thích hợp (Sinh viên tự nghiên cứu) V. THỨC ĂN TỰ NHIÊN 1. Kỹ thuật nuôi vi tảo 2. Kỹ thuật nuôi Moina và Daphnia 3. Kỹ thuật nuôi trùn chỉ 4. Nuôi trùn quế (Sinh viên tự nghiên cứu) TRƯỞNG KHOA HIỆU TRƯỞNG

TỔ BỘ MÔN

ĐCCTHP – BMTS - DING DƯỠNG THỨC ĂN CN&TS - 0/01

Trang 12/12

BM-QTGD-01/02

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful