UBND TỈNH TIỀN GIANG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mỹ Tho, ngày …… tháng …… năm 20…

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
NGÀNH ĐÀO TẠO: PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG

1. Tên học phần: QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Mã số: 78263 2. Loại học phần: Lý thuyết 3. Trình độ sinh viên năm thứ: 3 4. Số tín chỉ: 03 Phân bổ thời gian: + Lên lớp: 35 tiết + Thảo luận: 10 tiết + Sinh viên tự học: 60 tiết 5. Điều kiện tiên quyết: 6. Mục tiêu của học phần: Kiến thức: Sau khi học xong môn này, sinh viên có được những luận điểm, hiểu được những đặc trưng cơ bản về nông nghiệp và phát triển nông thôn; ý nghĩa và tầm quan trọng của quy hoạch phát triển nông thôn trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; các nguyên lý, mục đích, yêu cầu , nội dung cơ bản, phương pháp và trình tự lập quy hoạch phát triển nông thôn toàn diện. Kỹ năng: 7. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: Học phần có 08 chương - Chương 1: Đại cương về phát triển và phát triển nông thôn ( Những khái niệm cơ bản và tầm quan trọng của sự phát triển và phát triển nông thôn). - Chương 2: Đặc trưng của vùng nông thôn và sự cần thiết phải phát triển nông thôn (Khái niệm vùng nông thôn cùng những đặc trưng cùa nó. Những vấn đề khó khăn của người dân nông thôn). - Chương 3: Nội dung quy hoạch phát triển nông thôn (Khái niệm và sự cần thiết tiến hành quy hoạch phát triển nông thôn. Mục đích, yêu cầu và nguyên tắc của quy hoạch phát triển nông thôn). - Chương 4: Quy hoạch sử dụng đất (Các nguyên tắc và nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp và phi nông nghiệp).

ĐCCTHP-BMTS-QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN/01

Trang 1/7

BM-QTGD-01/02

- Chương 5: Quy hoạch thiết kế các khu dân cư nông thôn (Hiện trạng và mục tiêu quy hoạch xây dựng, phát triển các điểm dân cư nông thôn). - Chương 6: Quy hoạch cấp nước sinh hoạt nông thôn (Vai trò của nước sạch đối với cuộc sống và môi trường nông thôn. Các giải pháp, mô hình cấp nước nông thôn) - Chương 7: Quy hoạch vệ sinh môi trường nông thôn (Tổng quan về vệ sinh môi trường nông thôn và vấn đề quy hoạch vệ sinh môi trường). - Chương 8: Hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án và thẩm định dự án quy hoạch (Các bước thẩm định dự án; quản lý và giám sát việc thực hiện quy hoạch phát triển nông thôn). 8. Nhiệm vụ của sinh viên: + Dự lớp: tham dự đầy đủ các buổi học. + Chuẩn bị: đọc giáo trình, tham khảo thêm tài liệu. 9. Tài liệu học tập: + Sách, giáo trình chính: Ths.Phan Văn Yên (chủ biên), 2005. Giáo trình Quy hoạch phát triển nông thôn. Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội. + Sách, giáo trình tham khảo: PGS.TS Nguyễn Ngọc Nông (chủ biên), 2004. Giáo trình Quy hoạch phát triển nông thôn. Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 2009. Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Số 54/2009/TT-BNNPTNT. Thủ tướng Chính phủ, 2009. Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050. Số 1581/QĐ-TTg. 10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 10.1. Điểm đánh giá quá trình: Trọng số: 40% +Chuyên cần: 2 lần kiểm tra sự có mặt của sinh viên bằng cách gọi ngẫu nhiên tên sinh viên trong danh sách. Hệ số: 1 Sinh viên vắng có phép: -0,5đ/lần. Sinh viên vắng không phép: -1đ/lần. + Kiểm tra thường xuyên: 2 lần kiểm tra 15 phút. Hệ số 1. + Thảo luận: 1 cột. Hệ số 1 + Thi giữa học phần: 60 phút. Hệ số 2 10.2. Điểm thi kết thúc học phần: Trọng số: 60% , (x+y=100) 10.3. Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá quá trình và điểm thi kết thúc HP nhân với trọng số tương ứng. 11. Thang điểm10 (từ 0 đến 10). Điểm học phần, điểm đánh giá quá trình và điểm thi kết thúc HP được làm tròn đến một chữ số thập phân.
ĐCCTHP-BMTS-QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN/01

Trang 2/7

BM-QTGD-01/02

12. Hình thức thi kết thúc học phần: + Tự luận + Vấn đáp + Bài tập lớn    + Trắc nghiệm + Tiểu luận + …………… 120 phút  150 phút     180 phút  … phút 

13. Thời gian thi : 60 phút  90 phút 

14. Nội dung chi tiết học phần phân theo tuần: Phần lý thuyết (45 tiết). Học trong 15 tuần, mỗi tuần 3 tiết. Tuần 1: * Giới thiệu Đề cương chi tiết học phần * Chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ PHÁT TRIỂN VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN I. Những khái niệm cơ bản về sự phát triển 1. Định nghĩa sự phát triển 2. Những phạm trù của sự phát triển II. Ý nghĩa, tầm quan trọng của phát triển nông thôn 1. Phát triển và phát triển bền vững 2. Tầm quan trọng của phát triển nông thôn III. Cơ sở đánh giá mức độ của sự phát triển 1. Các chỉ số phản ánh sự phát triển 2. Quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội IV. Đối tượng, phạm vi, nghiệm vụ, nội dung và phương pháp nghiên cứu phát triển nông thôn Tuần 2: Chương 2: ĐẶC TRƯNG VÙNG NÔNG THÔN VÀ SỰ CẤN THIẾT PHẢI PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN I. Khái niệm và đặc trưng vùng nông thôn 1. Đặc trưng vùng nông thôn Việt Nam 2. Thực trạng vùng nông thôn Việt Nam sau đổi mới II. Người dân nông thôn và những khó khăn của họ 1. Sự khác biệt giữa cuộc sống đô thị và nông thôn tác động đến người dân nông thôn 2. Những khó khăn mà người dân nông thôn phải chịu đựng 3. Kinh tế thị trường và đời sống xã hội tác động đế người dân nông thôn Tuần 3: Chương 2: ĐẶC TRƯNG VÙNG NÔNG THÔN VÀ SỰ CẤN THIẾT PHẢI PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (tt) III. Vấn đề đói, nghèo và kém phát triển 1. Khái niệm sự nghèo đói 2. Phương pháp xác định ranh giới đói nghèo 3. Nguyên nhân của sự đói nghèo và ảnh hưởng của nó đế phát triển xã hội IV. Vấn đề dân số, văn hóa, giáo dục với môi trường và phát triển nông thôn
ĐCCTHP-BMTS-QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN/01
Trang 3/7

BM-QTGD-01/02

1. Sự gia tăng dân số với phát triển xã hội và môi trường 2. Vấn đề văn hóa, giáo dục, y tế đối với phát triển nông thôn 3. Sự cần thiết phải phát triển nông thôn Tuần 4: Chương 3: NỘI DUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN I. Khái niệm quy hoạch phát triển nông thôn 1. Khái niệm chung về quy hoạch 2. Khái niệm quy hoạch phát triển nông thôn 3. Sự cần thiết làm quy hoạch II. Tính chất của quy hoạch III. Nguyên lý của quy hoạch phát triển nông thôn 1. Quy hoạch phát triển đa mục tiêu 2. Quy hoạch đa cấp 3. Nguyên lý mô hình “chữ thập” theo chức năng đan chéo Tuần 5: Chương 3: NỘI DUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (tt) IV. Mục đích, yêu cầu và nguyên tắc của quy hoạch phát triển nông thôn 1. Mục đích 2. Yêu cầu 3. Nguyên tắc V. Trình tự nội dung và phương pháp quy hoạch phát triển nông thôn 1. Trình tự nội dung quy hoạch phát triển nông thôn 2. Phương pháp quy hoạch phát triển nông thôn * Thảo luận: Hiện trạng quy hoạch phát triển tại các huyện, thành phố, thị xã của tỉnh Tiền Giang. Tuần 6: Chương 4: QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI I. Khái niệm về quy hoạch sử dụng đất đai II. Các nguyên tắc, căn cứ và nội dung, kế hoạch sử dụng đất 1. Nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 2. Căn cứ để lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 3. Nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất III. Quy hoạch đất đai cho các ngành phi nông nghiệp 1. Đặc điểm phân bố đất phi nông nghiệp 2. Nguyên tắc và yêu cầu phân bổ đất phi nông nghiệp 3. Nội dung quy hoạch đất phi nông nghiệp * Thảo luận: Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp, phi nông nghiệp tại tỉnh Tiền Giang. Tuần 7: Chương 4: QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI (tt) IV. Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp 1. Vai trò quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp
ĐCCTHP-BMTS-QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN/01
Trang 4/7

BM-QTGD-01/02

2. Nội dung quy hoạch đất nông nghiệp 3. Căn cứ và yêu cầu phân bố đất nông nghiệp V. Lập kế hoạch sử dụng đất đai 1. Căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất đai 2. Nội dung của kế hoạch sử dụng đất 3. Kế hoạch thực hiện các biện pháp quy hoạch 4. Ước tính nhu cầu vốn và đánh giá hiệu quả sử dụng đất đai * Ôn tập Tuần 8: * Thi giữa học phần * Chương 5: QUY HOẠCH THIẾT KẾ CÁC KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN I. Các điểm dân cư nông thôn trong quá trình phát triển của lịch sử nước ta II. Hiện trạng các điểm dân cư nông thôn nước ta 1. Hiện trạng phân bố các điểm dân cư nông thôn nước ta 2. Đặc điểm của các điểm dân cư nông thôn ở các vùng chủ yếu 3. Hình thức, bố cục điểm dân cư III. Mục tiêu quy hoạch xây dựng và phát triển các điểm dân cư nông thôn 1. Đổi mới cơ cấu kinh tế nông nghiệp 2. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và kinh tế nông thôn Tuần 9: Chương 5: QUY HOẠCH THIẾT KẾ CÁC KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN (tt) IV. Mối quan hệ giữa đô thị hóa với phát triển nông thôn trong giai đoạn hiện nay 1. Xu hướng đô thị hóa 2. Phương hướng sắp xếp lại mạng lưới các điểm dân cư V. Thiết kế quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn 1. Xác định tính chất, quy mô của một điểm dân cư 2. Xác định cơ cấu hợp lý cho điểm dân cư nông thôn 3. Quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn Tuần 10: Chương 6: QUY HOẠCH CẤP NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN I. Vai trò của nước sạch đối với cuộc sống và vệ sinh môi trường nông thôn II. Các tiêu chuẩn về chất lượng nước sinh hoạt 1. Tiêu chuẩn của Bộ Y tế 2. Tiêu chuẩn của WHO và các nước phát triển III. Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đến năm 2020 1. Tình hình cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn 3. Mục tiêu của cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn IV. Các giải pháp cấp nước nông thôn 1. Công nghệ và dây chuyền cấp nước nông thôn 2. Các loại hình cấp nước nông thôn V. Các mô hình cấp nước nông thôn 1. Lựa chọn mô hình 2. Các mô hình áp dụng
ĐCCTHP-BMTS-QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN/01
Trang 5/7

BM-QTGD-01/02

Tuần 11: Chương 7: QUY HOẠCH VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN I. Tổng quan về vệ sinh môi trường nông thôn Việt Nam 1. Các yếu tố gây mất vệ sinh môi trường nông thôn 2. Các giải pháp khắc phục II. Quy hoạch vệ sinh môi trường 1. Vấn đề phân người 2. Vấn đề rác thải 3. Vấn đề nước thải 4. Tái sử dụng nước thải và rác thải Tuần 12: Chương 8: QUY HOẠCH VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN (tt) III. Các loại nhà tiêu thông dụng và cách thiết kế 1. Nhà tiêu khô 2. Nhà tiêu dội nước 3. Nhà tiêu công cộng 4. Cách lựa chọn mô hình nhà tiêu thích hợp cho từng vùng IV. Quy hoạch năng lượng (điện, chất đốt…) 1. Thiết kế xây dựng hầm khí sinh vật (Biogas) 2. Hướng dẫn xây dựng 3. Sử dụng và bảo quản 4. Những thiếu sót kỹ thuật dễ mắc phải khi lắp đặt hệ thống biogas bể phân hủy bằng nilon * Thảo luận: Tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu và ảnh hưởng của nó đến Tiền Giang. Vấn đề sử dụng năng lượng sạch và tiết kiệm. Tuần 13: Chương 8: HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN QUY HOẠCH I. Hiệu quả kinh tế - xã hội 1. Hiệu quả kinh tế của dự án quy hoạch được phàn ánh thông qua ảnh hưởng của dự án quy hoạch đế tăng trưởng kinh tế 2. Hiệu quả dự án quy hoạch là sự quyết định cơ cấu kinh tế - xã hội của vùng 3. Hiệu quả dự án quy hoạch phát triển nông thôn thể hiện ở khía cạnh ảnh hưởng của dự án đến sự tiến bộ xã hội và phát triển nguồn nhân lực 4. Hiệu quả của quy hoạch phát triển nông thôn còn thể hiện ở khía cạnh đảm bảo sự phát triển bền vững II. Thẩm định dự án quy hoạch phát triển nông thôn 1. Khái niệm về thẩm định dự án 2. Mục đích của việc thẩm định dự án quy hoạch 3. Các nội dung của thẩm định dự án quy hoạch

ĐCCTHP-BMTS-QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN/01

Trang 6/7

BM-QTGD-01/02

Tuần 14: Chương 8: HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN QUY HOẠCH III. Các bước thực thi dự án quy hoạch 1. Chuẩn bị dự án 2. Theo dõi, giám sát dự án 3. Báo cáo kết quả 4. Đánh giá kết quả, nghiệm thu việc thực hiện dự án quy hoạch IV. Quản lý và giám sát việc thực hiện quy hoạch phát triển nông thôn Tuần 15: ÔN TẬP Chú ý: Nếu số tuần trong học kỳ đang học nhỏ hơn 15 thì những nội dung trên sẽ được giảng viên điều chỉnh lại cho phù hợp với thực tế. TRƯỞNG BỘ MÔN TRƯỞNG KHOA BAN GIÁM HIỆU

Nơi nhận:
- P. ĐT (file + bản in); - Lưu: VP khoa (file + bản in).

ĐCCTHP-BMTS-QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN/01

Trang 7/7

BM-QTGD-01/02

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful