ĐẢNG BỘ HUYỆN

CHI BỘ TRƯỜNG THPT

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ngày 10 tháng 12 năm 2007

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
Đánh giá chất lượng đảng viên năm 2007

1.

-

--

-

-

Tôi tên là:
Chức vụ hiện nay:
Là đảng viên thuộc Chi bộ :
Qua một năm công tác (2007) bản thân tôi tự đánh giá chất lượng đảng viên
của mình như sau:
Tự kiểm điểm
Về tư tưởng chính trị:
Trong quá trình công tác, bản thân tôi luôn nói, viết và làm đúng quan điểm của
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Luôn tuyên truyền, vận động gia đình,
học sinh và bạn bè đồng nghiệp thực hiện quan điểm, đường lối, Nghị quyết của
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
Chấp hành tốt các đợt học chính trị, nghị quyết của Trung ương cũng như chế độ
học tập lý luận chính trị theo qui định số 54-QĐ/TW, ngày 12/5/1999 của Bộ chính
trị và bản thân tôi luôn không ngừng tự giác học tập để nâng cao trình độ chuyên
môn nghiệp vụ.
Về phẩm chất đạo đức, lối sống
Chấp hành tốt việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, không vi phạm
những điều đảng viên không được làm.
Luôn giữ gìn tình đoàn kết, thống nhất trong đảng, ý thức được việc đoàn kết nội
bộ, thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng, có ý thức và thực
hiện tốt việc đấu tranh nhằm mục đích xây dựng nội bộ Đảng.
Có lối sống trong sáng, lành mạnh, dám đấu tranh chống những biểu hiện của chủ
nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, bè phái, quan liêu, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực
khác.
Về trách nhiệm với nhiệm vụ được giao.
Với nhiệm vụ giáo viên: bản thân tôi luôn hoàn thành và chấp hành tốt qui chế
chuyên môn, lên lớp, ra lớp đúng giờ, điểm số hết sức khách quan trung thực, các
loại hồ sơ chuyên môn đều thực hiện và hoàn thành đầy đủ. Trong năm học 20062007 vừa qua, bản thân tôi được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Với nhiệm vụ Bí thư đoàn trường (đến hết tháng 10/2007) và Phó chủ tịch công
đoàn cơ sở (tháng 11 và tháng 12/2007): bản thân tôi luôn hoàn thành tốt chức
trách nhiệm vụ của Chi bộ, Đoàn giao phó. Chấp hành tốt điều lệ Đoàn, điều lệ
Công đoàn, điều lệ Đảng cũng như các nhiệm vụ do Chi bộ phân công-giao phó. Cá
nhân tôi trong năm học vừa rồi được TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng huy
chương vì thế hệ trẻ (phần thưởng cao quý nhất của TW Đoàn), BCH Đoàn trường
được TW Đoàn tặng bằng khen.
Với nhiệm vụ phó Bí thư Chi bộ, phụ trách công tác thường trực đảng, bản thân
tôi đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình. Mọi công việc của Chi bộ
tôi đều chủ động triển khai thực hiện cũng như lập kế hoạch chỉ đạo kịp thời, sâu
sát. Trong thời gian đồng chí Bí thư chi bộ đi học cao cấp lý luận chính trị, bản thân
tôi đã điều hành việc lãnh đạo nhà trường và các tổ chức đoàn thể trong mọi hoạt
động và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

-

Thực hiện tốt việc thường xuyên giữ mối liên hệ với Chi uỷ và làm nghĩa vụ công
dân nơi cư trú theo qui định số 76-QĐ/TW, ngày 15-6-2000 của Bộ chính trị.
• Về ý thức tổ chức kỷ luật
- Luôn chấp hành và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỷ
luật, chấp hành tuyệt đối sự phân công, điều động công việc của BGH, Chi bộ
Đảng.
- Thực hiện tốt các nội qui, qui chế của ngành, đơn vị
2. Tự phân loại đảng viên
- Với những công việc và mức độ hoàn thành nhiệm vụ như trên, bản thân tôi tự
đánh giá chất lượng đảng viên của mình trong năm 2007 là: Đảng viên đủ tư cách
hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Tự điều chỉnh loại đảng viên sau khi Chi bộ góp ý nhận xét Đảng viên đủ tư cách
hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Biện pháp khắc phục khuyết, nhược điểm: không có
NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA CHI BỘ
1. Ý kiến nhận xét (nội dung kết luận của đ/c chủ trì được chi bộ thông qua)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
2. Kết quả biểu quyết của chi bộ
- Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ:……..
- Đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ:…………
- Đảng viên vi phạm tư cách:………………………….
- Đề nghị biểu dương hoặc khen thưởng:…………………………………………….
……..
- Đề nghị kỷ luật đảng viên vi phạm:…………………..
……………………………………
3. Tập thể cấp ủy xem xét, quyết định:
- Phân loại đảng viên:…………………………………………………………….
…………..
- Đề nghị biểu dương hoặc khen thưởng đảng viên xuất sắc hoặc đề nghị kỷ luật
đảng viên vi phạm:
………………………………………………………………………………..……………..
T/M CHI BỘ
BÍ THƯ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful