SINH CON THEO Ý MU N

Bi u ñ này là kinh nghi m 700 năm c a ngư i Trung Qu c, do Vi n Khoa h c B c Kinh công b . Trong bi u, hàng s ngang trên ñ u là s tu i c a ngư i m (t 18-45 tu i), c t s d c là 12 tháng trong năm. B n c chi u tu i c a m v i tháng d ki n có thai thì s ch n ñư c bé trai hay bé gái. Mình g i cho b n nghiên c u, t t nhiên ñây cũng ch là m t c li u, ki m ch ng ñ chính xác kho ng 70-80%, hy v ng b n không n m trong kho ng 20-30% còn l i, b n có th g n v i các phương pháp khác n a thì ch c ch n s có hi u qu hơn. Ch T là con trai và ch G là con gái. Ví d , v em năm nay 38 tu i, n u mu n có con trai thì hãy ch n các tháng hai, tư, năm, b y, chín và 11
18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 G T T T T T T T T T T T 19 T G T G G T T T T T G G 20 G T G T T T T T T G T T 21 T G G G G G G G G G G G 22 G T T G T G G T G G G G 23 T T G T T G T G T T T G 24 T G T T G T T G G G G G 25 G T T G G T G T T T T T 26 T G T G G T G T G G G G 27 G T G T G G T T T T G T 28 T G G G G G T T T T G G 29 G T G G T T T T T G G G 30 T G G G G G G G G G T T 31 T G T G G G G G G G G T 32 T G T G G G G G G G G T 33 G T G T G G G T G G G T 34 T G T G G G G G G G T T 35 T T G T G G G T T T T T 36 G T T G T G G G T T T T 37 T G T T G T G T G T G T 38 G T G T T G T G T G T G 39 T G T T T G G T G T G G 40 41 42 43 44 45 G T G T G T T G T G T G T G T G T G T T G T G T G T G T G T G T T G T G T G G G T G T G T T T T T T G T T T G T G T G G G T T G G G T G T G T T

Chú ý: Tháng d ki n có thai và tu i m là DƯƠNG L CH.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful