SKKN- BiÖn ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng c¶m thô v¨n häc cho trÎ 5-6 tuæi

………………………………………………………………………………………………………………………… …………..

PhÇn I

PhÇn më ®Çu
I. Lý do chän ®Ò tµi: V¨n häc lµ ngêi b¹n kh«ng thÓ thiÕu ®èi víi trÎ th¬ nhÊt lµ løa tuæi mÉu gi¸o. Nã ®em l¹i cho trÎ nh÷ng hiÓu biÕt ®Çu tiªn vÒ cuéc sèng xung quanh. V¨n häc nu«i dìng vµ ph¸t triÓn ë trÎ trÝ tëng tîng, s¸ng t¹o nghÖ thuËt. V× vËy viÖc ®em t¸c phÈm v¨n häc ®Õn cho trÎ lµ mét viÖc rÊt quan träng vµ cÇn thiÕt. §èi víi trÎ mÉu gi¸o, qu¸ tr×nh ®îc tiÕp xóc víi t¸c phÈm v¨n häc ph¶i tõ dÔ ®Õn khã, tõ d¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p, ®Ó tõ ®ã trÎ béc lé kh¶ n¨ng c¶m thô v¨n häc cña m×nh. Kh¶ n¨ng c¶m thô ®ã lµ sù ph¸t triÓn trùc tiÕp cña trÎ vÒ c¸c lÜnh vùc: NhËn thøc – ng«n ng÷ - t×nh c¶m x· héi. Tuy nhiªn khi ®a t¸c phÈm ®Õn cho trÎ ®ßi hái ngêi gi¸o viªn ph¶i cã nh÷ng suy nghÜ s¸ng t¹o vµ lùa chän nh÷ng t¸c phÈm hay phï hîp víi løa tuæi, cã ý nghÜa gi¸o dôc trÎ ®Ó tõ ®ã ®a ra nh÷ng ph¬ng ph¸p, biÖn ph¸p thÝch hîp nh»m gióp trÎ ph¸t triÓn tèt kh¶ n¨ng c¶m thô t¸c phÈm v¨n häc. Trong n¨m häc nµy, t«i thêng xuyªn th¨m líp dù giê khèi 5 tuæi. T«i thÊy ®a sè trÎ tõ líp nhì chuyÓn lªn vµ trÎ ®Òu ®· ®îc lµm quen víi mét sè t¸c phÈm v¨n häc ë khèi nhì. Song kh«ng v× thÕ mµ ®a sè trÎ ®Òu c¶m nhËn ®îc c¸i hay c¸i ®Ñp trong mçi t¸c phÈm v¨n häc. Do ®ã trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y còng nh viÖc truyÒn thô nh÷ng kiÕn thøc kü n¨ng cho trÎ lµm quen víi t¸c phÈm v¨n häc t«i thÊy: Kh¶ n¨ng c¶m thô v¨n häc cña trêng t«i nãi chung vµ khèi 5 tuæi nãi riªng, vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ, kÕt qu¶ trªn tiÕt häc chØ ®¹t 50-60%. Víi kÕt qu¶ trªn, b¶n th©n t«i thÊy m×nh cÇn ph¶i chØ ®¹o gi¸o viªn cã nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ nh»m gióp trÎ ph¸t triÓn tèt kh¶ n¨ng c¶m thô v¨n häc theo híng ®æi míi. §ã lµ lý do t«i chän ®Ò tµi: “ BiÖn ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng c¶m thô v¨n häc cho trÎ 5-6 tuæi. II. Ph¹m vi, ®èi tîng, môc ®Ých cña ®Ò tµi: a. Ph¹m vi
…………………………………………………………………………………………………………………… ……………….. Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ H¶i H»ng-PHT trêng mÇm non T©n Phong

1

SKKN- BiÖn ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng c¶m thô v¨n häc cho trÎ 5-6 tuæi
………………………………………………………………………………………………………………………… …………..

- Trêng mÇm non b. §èi tîng - TrÎ mÉu gi¸o 5-6 tuæi c. Môc ®Ých cña ®Ò tµi - BiÖn ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng c¶m thô v¨n häc cho trÎ 5-6 tuæi

PhÇn II

Néi dung ®Ò tµi
I. C¬ së lý luËn cña ®Ò tµi: - Trêng mÇm non T©n phong lµ mét trêng ®ång b»ng tr×nh ®é d©n trÝ cña ngêi d©n cß thÊp, ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, viÖc ®Çu t hç trî x©y dùng vÒ c¬ së vËt chÊt phôc vô cho c¸c ho¹t ®éng cßn h¹n chÕ, ®å dïng ®å ch¬i trang thiÕt bÞ phôc vô cho m«n häc cßn cha ®¸p øng víi ch¬ng tr×nh ®æi míi hiÖn nay. V× vËy ®øng tríc khã kh¨n trªn b»ng vèn hiÓu biÕt cña m×nh t«i lu«n tù häc hái kinh nghiÖm ®Ó t×m nh÷ng s¸ng kiÕn hay, nh»m kh¾c phôc khã kh¨n ®ã. T«i ®· dïng biÖn ph¸p kÕt hîp víi trêng tiÓu häc vµ trùc tiÕp phèi hîp víi c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ ë ®Þa ph¬ng, vËn ®éng phô huynh häc sinh ñng hé c¬ së vËt chÊt, ®å dïng, ®å ch¬i phôc vô cho viÖc gi¶ng d¹y vµ häc tËp cho m«n häc tèt h¬n. II. Nh÷ng biÖn ph¸p: 1. Kh¶o s¸t kh¶ n¨ng c¶m thô v¨n häc cña trÎ trªn tiÕt häc - Ngay tõ ®Çu n¨m häc. T«i nh¾c nhë gi¸o viªn ph¶i ®Æc biÖt quan t©m ®Õn ®Æc ®iÓm t©m sinh lý cña trÎ còng nh kh¶ n¨ng chó ý, tiÕp thu bµi cña trÎ trªn tiÕt häc trong ho¹t ®éng lµm quen víi t¸c phÈm v¨n häc. Qua qu¸ tr×nh gi¶ng day gi¸o viªn t×m hiÓu vµ kh¶o s¸t kh¶ n¨ng c¶m thô v¨n häc cña trÎ th«ng qua viÖc kÓ cho trÎ nghe mét c©u truyÖn, hoÆc ®äc cho trÎ nghe mét bµi th¬ ng¾n. Sau ®ã cho tõng trÎ nãi l¹i néi dung c©u chuyÖn, bµi th¬. KÕt qu¶ ®¹t nh sau:
…………………………………………………………………………………………………………………… ……………….. Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ H¶i H»ng-PHT trêng mÇm non T©n Phong

2

SKKN- BiÖn ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng c¶m thô v¨n häc cho trÎ 5-6 tuæi
………………………………………………………………………………………………………………………… …………..

+ 50% trÎ nhí vµ nãi ®îc néi dung c©u truyÖn , bµi th¬. + 50% trÎ chØ nhí mét phÇn néi dung c©u truyÖn, bµi th¬. - Tõ ®ã gi¸o viªn cÇn chó ý nhiÒu h¬n ®Õn nh÷ng trÎ mµ kh¶ n¨ng c¶m thô v¨n häc cßn chËm nh: ch¸u §øc Anh häc líp 5T A. Hång Nhung, Lª ChiÕn líp 5TB….Qua ®ã gi¸o viªn ph¶i thêng xuyªn cho trÎ tiÕp xóc víi t¸c phÈm v¨n häc ë mäi lóc mäi n¬i. ViÖc lµm nµy còng gãp phÇn gióp trÎ ®Õn gÇn víi v¨n häc h¬n vµ cã thÓ n©ng cao kh¶ n¨ng c¶m thô v¨n häc cña trÎ. 2. Nghiªn cøu kü t¸c phÈm. - §Ó tiÕt häc ®¹t kÕt qu¶ cao th× tríc hÕt gi¸o viªn ph¶i x¸c ®Þnh râ môc ®Ých – yªu cÇu cña t¸c phÈm vµ ph¶i thuéc t¸c phÈm. Tõ ®ã ®a ra néi dung gi¸o dôc phï hîp víi cèt truyÖn, phï hîp víi løa tuæi cña trÎ. Bªn c¹nh ®ã gi¸o viªn ph¶i chó ý ®Õn giäng kÓ cña m×nh, kÓ diÔn c¶m, ®óng ng÷ ®iÖu cña tõng nh©n vËt trong truyÖn, thÓ hiÖn nÐt mÆt cö chØ, t thÕ phï hîp víi diÔn biÕn cña c©u truyÖn th× míi thu hót sù chó ý cña trÎ. Giäng ®äc, giäng kÓ cña c« nhÞp nhµng, ®óng nhÞp ®iÖu sÏ gióp trÎ hiÓu s©u s¾c h¬n vÒ néi dung bµi th¬, c©u truyÖn vµ kh¶ n¨ng c¶m thô v¨n häc cña trÎ còng ®îc n©ng cao. - Muèn cho trÎ lµm quen víi mét t¸c phÈm v¨n häc ( dï lµ mét c©u chuyÖn hay mét bµi th¬) th× gi¸o viªn ph¶i lu«n dµnh thêi gian ®Ó ®äc t¸c phÈm nhiÒu lÇn. V× vËy khi t«i d¹y mét tiÕt mÉu vÒ v¨n häc, t«i lu«n tù tin vµ tin r»ng m×nh còng ®· phÇn nµo gãp phÇn n©ng cao kh¶ n¨ng c¶m thô t¸c phÈm v¨n häc cña trÎ qua giäng ®äc, giäng kÓ cña m×nh. 3. H×nh thøc cho trÎ lµm quen víi t¸c phÈm v¨n häc. - §Ó ho¹t ®éng cho trÎ lµm quen víi t¸c phÈm v¨n häc, dï lµ th¬ hay truyÖn. Muèn ®¹t kÕt qu¶ cao th× viÖc ®Çu tiªn gi¸o viªn ph¶i chuÈn bÞ tèt ®å dïng d¹y häc, ®å dïng ®Ñp hÊp dÉn sÏ thu hót sù chó ý cña trÎ. Tríc ®©y gi¸o viªn thêng sö dông tranh minh ho¹ lµm ®å dïng chÝnh trong ho¹t ®éng cho trÎ lµm quen víi t¸c phÈm v¨n häc. Song víi h×nh thøc ®æi míi hiÖn nay, viÖc sö dông tranh minh ho¹ vµo tiÕt häc Ýt

…………………………………………………………………………………………………………………… ……………….. Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ H¶i H»ng-PHT trêng mÇm non T©n Phong

3

SKKN- BiÖn ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng c¶m thô v¨n häc cho trÎ 5-6 tuæi
………………………………………………………………………………………………………………………… …………..

g©y sù chó ý, tß mß cña trÎ. V× vËy gi¸o viªn ®· sö dông m« h×nh rèi ®Ó tiÕt d¹y thªm phong phó ®a d¹ng h¬n. * §¬n gi¶n lµ rèi dÑt: - Víi c©u truyÖn “Mãn quµ cña c« gi¸o” th× t«i híng dÉn gi¸o viªn vÏ h×nh c¸c nh©n vËt trong truyÖn lªn b×a giÊy cøng hay trªn gç máng cã g¾n ®Õ. Khi sö dông gi¸o viªn buéc mét sîi d©y vµo ®Õ con rèi råi di chuyÓn sîi d©y theo lêi kªt cña c©u truyÖn. Víi bµi th¬ “ChiÕc cÇu míi” b»ng ®éng t¸c kÐo d©y ë ®Õ c¸c nh©n vËt rèi h×nh sÏ di chuyÓn theo tõng nhÞp ®iÖu cña bµi th¬ ®iÒu nµy g©y ®îc sù chó ý cña trÎ. * Sö dông nghÖ thuËt móa rèi: - ViÖc sö dông rèi trong tiÕt häc g©y ®îc sù chó ý, tß mß cña trÎ t¹o ®iÒu kiÖn cho trÎ tiÕp cËn víi nghÖ thuËt móa rèi, mét m«n nghÖ thuËt truyÒn thèng cña d©n téc. - Víi c©u truyÖn “Qu¶ bÇu tiªn” gi¸o viªn sö dông m« h×nh s©n khÊu lµ mét khu vên nhá, cã ng«i nhµ, c©y….. nh©n vËt trong truyÖn ®îc c¸ch ®iÖu ho¸. L·o nhµ giµu ®Çu ®éi kh¨n xÕp, mÆc ¸o the ria mÐp vÓnh. Khi t«i d¹y tiÕt truyÖn mÉu ph¶i sö dông rèi, t«i dïng c¸nh tay lång vµo con rèi, ®iÒu khiÓn con rèi b»ng ba ngãn tay: ngãn c¸i, trá, gi÷a sao cho nh÷ng cö chØ phï hîp víi lêi tho¹i trong truyÖn….. vÝ dô: khi cËu bÐ «m Êp vç vÒ con Ðn nhá t«i dïng ngãn c¸i vµ ngãn gi÷a khÝt l¹i víi nhau lµm ®éng t¸c «m Êp hoÆc khi cËu bÐ tung con Ðn nhá lªn trêi th× t«i tung hai ngãn c¸i vµ ngãn gi÷a hÕt tÇm. Víi nh÷ng c©u truyÖn cã nhiÒu nh©n vËt nh “Ba c« g¸i, c¸o thá gµ trèng” th× t«i ph¶i phèi hîp víi gi¸o viªn khèi líp ®ã ®Ó dµn dùng thµnh mét tiÕt môc rèi hoµn chØnh. Nhê viÖc sö dông nghÖ thuËt rèi trong tiÕt häc mµ sè trÎ cã kh¶ n¨ng c¶m thô t¸c phÈm v¨n häc ®¹t cao, ®a sè trÎ nhí ®îc néi dung c©u truyÖn, lêi tho¹i cña c¸c nh©n vËt trong truyÖn vµ qua ®ã trÎ biÕt nhËn xÐt ®¸nh gi¸ tÝnh c¸ch cña nh©n vËt trong truyÖn nh ai lµ ngêi xÊu? Ai lµ ngêi tèt. * Trß ch¬i ®ãng kÞch: - Lµ ho¹t ®éng gióp trÎ ph¸t triÓn trÝ nhí vµ gi¸o dôc trÎ tinh thÇn tËp thÓ. Qua ho¹t ®éng ®ãng kÞch trÎ truyÒn ®¹t l¹i néi dung c©u truyÖn,
…………………………………………………………………………………………………………………… ……………….. Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ H¶i H»ng-PHT trêng mÇm non T©n Phong

4

SKKN- BiÖn ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng c¶m thô v¨n häc cho trÎ 5-6 tuæi
………………………………………………………………………………………………………………………… …………..

lµm sèng l¹i t©m tr¹ng, hµnh ®éng ng«n ng÷ héi tho¹i cña c¸c nh©n vËt trong truyÖn, ®ång thêi trÎ biÕt thÓ hiÖn t×nh c¶m vµ ®¸nh gi¸ c¸c nh©n vËt trong truyÖn. Khi ®ãng kÞch trÎ dÔ dµng n¾m ®îc néi dung, ý nghÜa cña t¸c phÈm, n¾m ®îc tÝnh liªn tôc cña c©u truyÖn, ®iÒu nµy gãp phÇn ®Èy m¹nh sù ph¸t triÓn t duy, c¶m thô t¸c phÈm mét c¸ch s©u s¾c ë trÎ. §Ó ®¹t ®îc ®iÒu ®ã th× tríc khi cho trÎ ®ãng kÞch gi¸o viªn ph¶i cho trÎ «n l¹i néi dung c©u truyÖn vµ ®µm tho¹i víi trÎ vÒ néi dung. Gióp trÎ hiÓu s©u h¬n vÒ néi dung truyÖn vµ lêi tho¹i cña c¸c nh©n vËt trong truyÖn. §Ó tõ ®ã trÎ biÕt thÓ hiÖn nh÷ng s¾c th¸i kh¸c nhau vÒ ng÷ ®iÖu, tÝnh c¸ch t©m tr¹ng cña c¸c nh©n vËt trong truyÖn. Muèn vËy c« gi¸o ph¶i tham kh¶o thªm mét sè kÞch b¶n ®· ®îc biªn so¹n s½n nh “Chó dª ®en, mÌo ®i c©u c¸”. Nh»m gióp trÎ ph©n biÖt ®îc giäng ®iÖu lêi nãi cña c¸c nh©n vËt. Qua ®ã trÎ kh¾c ho¹ ®îc tÝnh c¸ch nh©n vËt vÝ dô nh: dª ®en dòng c¶m, dª tr¾ng nhót nh¸t, chã sãi nh¸t gan…. §Ó trÎ nhí ®îc ng«n ng÷, lêi tho¹i cña c¸c nh©n vËt trong truyÖn ®Ó ®ãng kÞch th× tríc hÕt cho trÎ nh¾c l¹i lêi tho¹i cña nh©n vËt sau ®ã cho trÎ ®ãng vai theo tæ hoÆc nhãm. VÝ dô trong truyÖn “Chó dª ®en” cho tæ 1 lµm dª tr¾ng, tæ 2 lµm dª ®en, tæ 3 lµm cho sãi ®Ó trÎ tù thÓ hiÖn hµnh ®éng, ®iÖu bé cña nh©n vËt cho quen vµ thµnh th¹o. Sau ®ã ph©n vai cho tõng trÎ theo vai cña c¸c nh©n vËt trong truyÖn vµ cho trÎ nh¾c l¹i lêi tho¹i cña nh©n vËt trong truyÖn mµ trÎ sÏ ®ãng. Lóc nµy c« gi¸o lµ ngêi dÉn truyÖn vµ trÎ tù diÔn theo néi dung c©u truyÖn. Khi trÎ diÔn xong lªn cho trÎ tù nhËn xÐt vÒ vai diÔn cña m×nh, cña b¹n, tõ ®ã trÎ x¸c ®Þnh ®îc th¸i ®é cña trÎ ®èi víi nh©n vËt trong truyÖn lµ yªu hay ghÐt. Trß ch¬i ®ãng kÞch thùc sù gióp trÎ c¶m nhËn t¸c phÈm v¨n häc mét c¸ch s©u s¾c vµ ®Ó ®¹t ®îc ®iÒu ®ã th× viÖc trang trÝ s©n khÊu vµ ho¸ trang cho trÎ rÊt quan trong, víi c©u truyÖn “Chó dª ®en” t«i lµm s©n khÊu b»ng 2 cét trô, råi vÏ c¶nh khu rõng phï hîp víi c©u truyÖn. Bªn c¹nh viÖc lµm m« h×nh s©n khÊu th× viÖc ho¸ trang cho trÎ ®ãng kÞch còng rÊt cÇn thiÕt. Víi nh÷ng c©u truyÖn cã l·o nhµ giÇu tªn ®Þa
…………………………………………………………………………………………………………………… ……………….. Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ H¶i H»ng-PHT trêng mÇm non T©n Phong

5

SKKN- BiÖn ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng c¶m thô v¨n häc cho trÎ 5-6 tuæi
………………………………………………………………………………………………………………………… …………..

chñ nh truyÖn “Qu¶ bÇu tiªn, c©y tre tr¨m ®èt”. Th× lªn g¾n hoÆc vÏ r©u mÐp vÓnh cho trÎ t¹o lªn mét khu«n mÆt gian dèi hoÆc víi nh÷ng nh©n vËt g¾n liÒn viÖc ®éi mò th× cho trÎ ®éi mò nh mò dª ®en, dª tr¾ng, chã sãi, gµ trèng….. ViÖc ho¸ trang vµ bè trÝ s©n khÊu phï hîp, trang phôc ®Ñp sÏ gióp trÎ tù tin khi nhËp vai t¹o cho trÎ høng thó h¬n víi tõng vë diÔn. 4. T¹o m«i trêng cho trÎ lµm quen víi t¸c phÈm v¨n häc: - §Ó gióp trÎ n©ng cao kh¶ n¨ng c¶m thô v¨n häc th× viÖc t¹o c¬ héi cho trÎ lµm quen víi t¸c phÈm v¨n häc ph¶i thêng xuyªn. Ngay tõ ®Çu n¨m häc BGH nhµ trêng phèi hîp tæ chøc häp phô huynh trao ®æi ®ãng gãp, su tÇm c¸c s¸ch v¨n häc, c¸c ho¹ b¸o, tËp chÝ, lÞch cò, nguyªn liÖu cho trÎ tù lµm s¸ch ®Ó x©y dùng mét “Gãc th viÖn” mang néi dung v¨n häc, t¹i “Gãc th viÖn” trÎ ®îc xem c¸c tranh truyÖn, t¹p chÝ, ho¹ b¸o. Sau ®ã c« kÓ truyÖn cho trÎ nghe vÒ néi dung nh÷ng c©u truyÖn nh “dª con biÕt nhËn lçi, gµ c¸nh tiªn” híng dÉn trÎ c¸ch tri gi¸c c¸c tranh truyÖn ®ã dÇn dÇn trÎ cã thÓ tù ®äc. TÊt nhiªn cã thÓ lóc ®Çu trÎ ®äc theo trÝ nhí, trÎ nhí vÒ néi dung c©u truyÖn c« ®· kÓ råi tù kÓ khíp víi néi dung c©u truyÖn mµ trÎ tri gi¸c. - ë gãc th viÖn gi¸o viªn thêng ®Ó c¸c minh ho¹ truyÖn mµ trÎ ®· ®îc nghe ®Æt hoÆc treo kh«ng thø tù. Sau ®ã yªu cÇu trÎ tù xÕp l¹i sao cho ®óng theo tr×nh tù c©u truyÖn, vµ kÓ l¹i theo néi dung c¸c bøc tranh hoÆc gi¸o viªn cã thÓ chuÈn bÞ mét sè tranh ghÐp rêi vµ cho trÎ ch¬i ghÐp tranh. Sau ®ã trÎ kÓ vÒ néi dung bøc tranh võa ghÐp ®îc hoÆc cã thÓ cho trÎ t« theo nÐt in mê díi mçi nh©n vËt trong truyÖn nh: l·o nhµ giÇu trong truyÖn “C©y tre tr¨m ®èt” ngêi anh trong c©u truyÖn “Hai anh em” cËu bÐ trong truyÖn “Qu¶ bÇu tiªn”. Qua ®ã trÎ ph©n biÖt ®îc ®©u lµ ngêi tèt ®©u lµ ngêi xÊu. H×nh thøc nµy gióp trÎ nhí l¹i tõng nh©n vËt trong mçi truyÖn vµ nhí l¹i tÝnh c¸ch cña tõng nh©n vËt. III. KÕt qu¶ ®¹t ®îc: 1. ChÊt lîng kh¶o s¸t trÎ: M«n Kh¶o s¸t ®Çu n¨m Kh¶o s¸t cuèi n¨m So s¸nh
6

…………………………………………………………………………………………………………………… ……………….. Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ H¶i H»ng-PHT trêng mÇm non T©n Phong

SKKN- BiÖn ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng c¶m thô v¨n häc cho trÎ 5-6 tuæi
………………………………………………………………………………………………………………………… …………..

Th¬

Høng thó: 65% HiÓu néi dung: 65% Thuéc t¸c phÈm: 70% §äc diÔn c¶m: 62%

Høng thó: 85% HiÓu néi dung: 90% Thuéc t¸c phÈm: 95% §äc diÔn c¶m: 78%

Truy Ön

Høng thó: 75% Høng thó: 95% HiÓu néi dung: HiÓu néi dung: 90% 60% KÓ diÔn c¶m: 45% KÓ diÔn c¶m: 35%

T¨ng 20% T¨ng 25% T¨ng 25% T¨ng 16% T¨ng 20% T¨ng 30% T¨ng 10%

2. §¸nh gi¸ chung: - Sau khi ¸p dông mét sè biÖn ph¸p cho trÎ c¶m thô v¨n häc trong n¨m häc ®· cho thÊy: + TrÎ th«ng minh s¸ng t¹o h¬n khi häc c¸c tiÕt v¨n häc. + TrÎ thÝch ®îc ®ãng kÞch. + TrÎ thÝch ®äc th¬ kÓ truyÖn. + TrÎ ghi nhí thuéc th¬ truyÖn l©u h¬n. + TrÎ cã kh¶ n¨ng tù s¸ng t¹o vµ thÓ hiÖn tÝnh c¸ch nhËp vai mét c¸ch linh ho¹t. + BiÕt kÓ truyÖn s¸ng t¹o, kÓ theo trÝ tëng tîng mét c¸ch phong phó vµ ®a d¹ng.

IV. Bµi häc kinh nghiÖm: Víi nh÷ng biÖn ph¸p vµ kÕt qu¶ nªu trªn b¶n th©n t«i tù rót ra nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm sau: - Ngay tõ ®Çu n¨m häc gi¸o viªn ph¶i n¾m ®îc ®Æc ®iÓm t©m sinh lý cña trÎ
…………………………………………………………………………………………………………………… ……………….. Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ H¶i H»ng-PHT trêng mÇm non T©n Phong

7

SKKN- BiÖn ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng c¶m thô v¨n häc cho trÎ 5-6 tuæi
………………………………………………………………………………………………………………………… …………..

- LuyÖn tËp giäng ®äc, giäng kÓ sao cho diÔn c¶m, thÓ hiÖn ®îc nÐt mÆt, cö chØ, ®iÖu bé cña c¸c nh©n vËt trong truyÖn. - Sö dông tèt m« h×nh rèi, rèi dÑt, rèi tay….. - Tham kh¶o thªm mét sè kÞch b¶n ®· ®îc biªn so¹n s½n vµ tËp cho trÎ ®ãng kÞch. - TÝch cùc lµm ®å dïng, ®å ch¬i theo chñ ®Ò, ®å dïng minh ho¹ cÇn phong phó, ®a d¹ng hÊp dÉn. Gi¸o viªn ph¶i sö dông khoa häc gän gµng ®óng lóc. - Tham mu tèt víi phô huynh hç tr¬n thªm mét sè tranh truyÖn s¸ch b¸o, t¹p chÝ. - Thêng xuyªn häc hái ®ång nghiÖp tham kh¶o thªm mét sè tµi liÖu liÖn quan ®Õn viÖc cho trÎ lµm quen víi t¸c phÈm v¨n häc. §Ó tõ ®ã tæ chøc tèt ho¹t ®éng cho trÎ lµm quen víi t¸c phÈm v¨n häc.

…………………………………………………………………………………………………………………… ……………….. Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ H¶i H»ng-PHT trêng mÇm non T©n Phong

8

SKKN- BiÖn ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng c¶m thô v¨n häc cho trÎ 5-6 tuæi
………………………………………………………………………………………………………………………… …………..

PhÇn III

KÕt luËn
N©ng cao kh¶ n¨ng c¶m thô v¨n häc cho trÎ mÉu gi¸o lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc quan träng trong viÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nh©n c¸ch cña trÎ. H×nh thøc tæ chøc cho trÎ lµm quen víi t¸c phÈm v¨n häc phong phó, ®a d¹ng sÏ gióp trÎ toµn diÖn vÒ mäi mÆt: NhËn thøc, ng«n ng÷ t×nh c¶m x· héi. Qua nh÷ng bµi th¬ c©u chuyÖn trÎ biÕt yªu c¸i ®Ñp cña tù nhiªn vµ con ngêi, biÕt ph©n biÖt c¸i thiÖn vµ c¸i ¸c, ®em l¹i cho trÎ nh÷ng hiÓu biÕt ®Çu tiªn vÒ cuéc sèng xung quanh. §ång thêi trÎ biÕt nhËp vai víi nh÷ng nh©n vËt trong c©u chuyÖn, bµi th¬. Ngoµi ra v¨n häc cßn gióp trÎ ph¸t triÓn trÝ tëng tîng s¸ng t¹o nghÖ thuËt, vµ lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng cÇn thiÕt trong viÖc h×nh thµnh nh©n c¸ch cho trÎ. * ý kiÕn ®Ò xuÊt: - §Ò xuÊt víi phßng gi¸o dôc hç trî ®å dïng, ®å ch¬i trang thiÕt bÞ, s¸ch tranh truyÖn cho c¸c trêng mÇm non ®Ó viÖc ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ ®îc thuËn lîi, t¹o ®iÒu kiÖn cho trÎ ph¸t triÓn toµn diÖn ®øc, trÝ, thÓ , mü. Gióp trÎ cã tiÒn ®Ò v÷ng ch¾c vµo trêng tiÓu häc. T©n phong, ngµy 08 th¸ng 5 n¨m 2009 Ngêi viÕt

NguyÔn ThÞ H¶i H»ng
…………………………………………………………………………………………………………………… ……………….. Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ H¶i H»ng-PHT trêng mÇm non T©n Phong

9

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful