SELECT Phát biểu SQL dạng SELECT là 1 trong những phát biểu yêu cầu MySQL truy vấn

dữ liệu trên cơ sở dữ liệu chỉ định.SELECT dùng để đọc thông tin từ cơ sở dữ liệu theo trường trường hợp quy định hay những biểu thức cho trường hợp đó. Mệnh đề FROM chỉ ra tên 1 bảng hay những bảng có liên quan hệ cần truy vấn thông tin Mệnh đề WHERE để tạo nên điều kiện cần lọc mẩu tin theo tiêu chuẩn được định nghĩa .Thông thường WHERE dùng cột (trường) để so sánh với giá trị cột khác,hay biểu thức chứa cột (trường) bất kỳ có trong bảng (table) Phát biểu SQL có dạng
SELECT * FROM {table} WHERE {condictions}

Các phép toán so sánh trong condictions (điều kiện) :

> : lớn WHERE id>10; < : nhỏ hơn WHERE id<10; >= :lớn hơn hoặc bằng WHERE id>=10; <= : nhỏ hơn hoặc bằng WHERE id<=10; = : bằng WHERE id=1; != : khác (ko bằng ) WHERE id!=1; <> : khác WHERE id<>1;

Các phép toán logic trong condictions:

AND : WHERE `id`=1 AND `username`='admin'; OR : WHERE `id`=1 OR `username`='admin'; NOT : WHERE password is not NULL; NOT IN: WHERE OrderID NOT IN( '10','20'); BETWEEN : WHERE OrderID BETWEEN 10 And 20; LIKE: WHERE username LIKE '%hatinh'; NOT LIKE : WHERE usernam NOT LIKE '%hatinh' ; IN : WHERE OrderID IN ('100','200','300');

Thông thường trong khi truy vấn mẩu tin từ bảng dữ liệu ,kết quả hiển thị sắp xếp theo chiều tăng hay giảm dựa trên ký tự ALPHABET .Nhưng bạn cũng có thể sắp xếp theo 1 tiêu chuẩn bất kỳ . Cú pháp cho mệnh đề ORDER BY cùng với trạng thái tăng (ASC) ,giảm dần ( DESC ) Cú pháp :
ORDER ORDER ORDER ORDER BY BY BY BY columnname DESC columnname1 + columnname2 DESC columnname ASC columnname1 + columnname2 ASC

Giả sử ta có 1 cái table `person` với các field `LastName`,`FirstName`,`Address `,`City`
-----------------------------------------------------\ LastName | FirstName | Address | City -----------------------------------------------------| Cuc | Cu | Tổ chim | Bầu trời Mào | Gà | PHP | Nỏ biết -----------------------------------------------------/

Bây giờ muốn truy vấn tất cả các giá trị trong table `person` thì chúng ta sử dụng câu lệnh SQL như sau :
SELECT * FROM person

Còn nếu muốn truy vấn vào 1 field nào đó .Chẳng hạn như field `LastName` thì ta sử dụng câu lệnh SQL như sau:
SELECT {tên field} FROM {tên table} SELECT LastName FROM person

Kết quả :
-------------\ LastName -------------| Cuc Mào -------------/

Phát biểu SQL dạng SELECT cho phép truy vấn chỉ 1 số mẩu tin tính từ vị trí thứ n đến vị trí thứ m trong Table (theo 1 tiêu chuẩn sắp xếp nào đó) .Để làm điều này,trong phát biểu SQL dạng SELECT bạn chỉ dùng chỉ định từ khóa LIMIT với số lượng mẩu tin cần lấy từ vị trí n đến m Ví dụ :
SELECT * FROM tablerOrders LIMIT 0,10

Kết quả sẽ trả về 10 mẩu tin đầu tiên trong bảng tableOrders Bạn có thể sử dụng kết hợp LIMIT với các mệnh đề WHERE ,ODER BY nhằm tạo ra kết quả như ý muốn Nếu có 1 hay nhiều bảng kết nối với nhau ,sẽ xảy ra tình trạng trùng lặp nhiều mẩu tin.Nhưng trong trường hợp mà bạn chỉ muốn lấy ra 1 mẩu tin trong tập mẩu tin trùng lặp ,bạn sử dụng phát biểu SQL dạng SELECT với chỉ định DISTINCT Ví dụ:
SELECT DISTINCT id,total ,amount FROM tableOrdersDetails ORDER BY total

Phát biểu SQL dạng UPDATE dùng cập nhật lại dữ liệu đã tồn tại trong bảng.Khi UPDATE dùng cập nhật dữ liệu cho một mẩu tin chỉ định nào đó thừong lệnh này sử dụng chung với mệnh đề WHERE Nếu cập nhật tất cả các mẩu tin trong bảng bạn có thể bỏ mệnh đề WHERE. Cấu trúc như sau: :
UPDATE <table name> SET <column>=<value>,[<column>=<value>] [WHERE <restrictive condictions>]

Nếu cập nhật giá trị là kết quả trả về từ phát biểu SELECT trên 1 hay nhiều bảng khác.Cấu trúc như sau:
UPDATE <table name> SET <column>=<select ... FROM table name WHERE...>[WHERE <restrictive condictions>]

Ví dụ : UPDATE trên toàn bộ các cột dữ liệu từ giá trị cụ thể -UPDATE cột với giá trị cụ thể
UPDATE Users SET username='newadmin' , password='123456' , email=' admin@gmail.com ' WHERE id='1'

-UPDATE 1 cột với giá trị được lấy từ bảng khác (Giả sử chúng ta muốn update giá trị cho cột Price _nằm trong bảng tableOrders mà giá trị đó được lấy từ giá trị của cột Cost nằm bảng tableItems )
UPDATE tableOrders SET Price (SELECT DISTINCT Cost FROM tableItems WHERE ItemsId=tableOrders.ItemsId ) WHERE Price <1000

Khi cần thêm mẩu tin vào bảng (table) trong CSDL MySQL ,bạn có nhiều cách để thực hiện công việc này,nhưng để sử dụng các phát biểu SQL mang tính chuyên nghiệp bạn cần sử dụng phát biểu INSERT Khi thêm dữ liệu ,cần chú ý kiểu dữ liệu giống hoặc tương ứng với kiểu dữ liệu đã khai báo của cột ( column ) ,nếu không phù hợp thì lỗi sẽ phát sinh .Ngoài ra bạn còn phải quan tâm đến quyền User đang truy cập CSDL.User phải được cấp quyền Insert dữ liệu vào từng table cụ thể (quyền này do Administator xét ). Muốn INSERT vào CSDL thì ta có cấu trúc như sau:
INSERT INTO <table name>[<column name list>]

Ví dụ ta muốn dùng phát biểu INSERT vào field username,password , email của bảng (table ) Users với các giá trị admin, admin , admin@yahoo.com
INSERT INTO Users (username,password,email) VALUES ('admin',' admin' , ' admin@yahoo.com ');

Muốn INSERT vào table từ giá trị của table khác ta dùng cấu trúc
INSERT INTO <table name1>[<columnname list>] SELECT [<columnname list>] FROM <table name2> WHERE <Condictions>

Ví dụ .Ta muốn INSERT vào table UserOrders gồm các field (username,password,email) với các giá trị lấy từ table User và được sắp xếp theo thứ Alphalbet
INSERT INTO UserOrders (username,password,email) SELECT username,password,email FROM User ORDER BY username ASC

SELECT: truy vấn dữ liệu các table SELECT [Alias.] Select_Item [AS Column_Name] [, [Alias.] Select_Item [AS Column_Name] ...] FROM [DatabaseName!]Table [INNER JOIN DatabaseName!]Table [ON JoinCondition …] [WHERE JoinCondition [AND JoinCondition ...] [AND | OR FilterCondition [AND | OR FilterCondition ...]]]

[GROUP BY GroupColumn [, GroupColumn ...]] [HAVING FilterCondition] [UNION [ALL] SELECTCommand] [ORDER BY Order_Item [ASC | DESC] [, Order_Item [ASC | DESC] ...]] Tham số: SELECT chỉ định trường, hằng và biểu thức xuất hiện trong kết quả truy vấn. Alias. Bí danh table. Select_Item chỉ định 1 mục được bao gồm trong kết quả truy vấn . Mục có thể là: - Tên trường của table trong mệnh đề FROM. - 1 hằng chỉ định cùng 1 giá trị cho tất cả các hàng trong kết quả truy vấn. - 1 biểu thức có thể là hàm tự tạo. - AVG(Select_Item), tính trung bình Select_Item. - COUNT(Select_Item), đếm số lần xuất hiện. COUNT(*) đếm số hàng trong kết quả truy vấn. - MIN(Select_Item), tính giá trị nhỏ nhất. - MAX(Select_Item), tính giá trị lớn nhất. - SUM(Select_Item), tính tổng các số. AS Column_Name Chỉ định tiêu đề của 1 cột trong table kết quả truy vấn. FROM Liệt kê các table chứa dữ liệu cần truy vấn. DatabaseName! chỉ định tên của CSDL chứa table. INNER JOIN chỉ định kết quả truy vấn chỉ chứa các hàng từ 1 table trùng với 1 hoặc nhiều trong table kia. ON JoinCondition chỉ định các điều kiện kể các table nối lại WHERE Chỉ các hàng có thỏa mãn điều kiện đi liền sau WHERE mới được thực hiện truy vấn. Bạn dùng toán tử AND/OR để kết nối cùng lúc nhiều điều kiện khác nhau. Các toán tử so sánh Ký hiệu Tương đương = Bằng == Chính xác bằng LIKE SQL LIKE <>, !=, # Không bằng > Lớn hơn >= Lớn hơn hoặc bằng < Nhỏ hơn <= Nhỏ hơn hoặc bằng

GROUP BY GroupColumn [, GroupColumn ...] Các nhóm hàng trong câu truy vấn dựa trên giá trị trên 1 hoặc nhiều cột. GroupColumn dự trên thứ tự liệt kê ra. HAVING FilterCondition Chỉ định điều kiện lọc nhóm trong kết quả truy vấn. [UNION [ALL] SELECTCommand] Kết hợp kết quả cuối cùng của 1 SELECT với 1 SELECT khác. ALL ngăn UNION ghép nối 2 lần các hàng từ kết quả UNION. Ví dụ: SELECT customer.company, orders.order_id, orders.emp_id ; FROM customer, orders ; WHERE customer.cust_id = orders.cust_id ; UNION ; SELECT customer.company, " ", " " ; FROM customer ; WHERE customer.cust_id NOT IN ; (SELECT orders.cust_id FROM orders) ORDER BY Order_Item Sắp xếp kết quả truy vấn theo thứ tự Order_Item. ASC sắp xếp tăng dần DESC sắp xếp giảm dần. ------------------------------------------------CREATE TABLE: tạo table mới CREATE TABLE TableName (FieldName1 FieldType [(nFieldWidth [, nPrecision])] [NULL | NOT NULL] [, FieldName2 FieldType [(nFieldWidth [, nPrecision])] [NULL | NOT NULL]...) TableName: chuỗi khoảng 30 ký tự. FieldName1 , FieldName2: tên cột khoảng 30 ký tự. FieldType: Kiểu cột. Tên kiểu( FieldType) Diễn giải numeric số gồm phần nguyên và phần thập phân char kiểu ký tự có độ dài tối đa 255 ký tự datetime kiểu ngày giờ int kiểu số nguyên real kiểu số thực text kiểu memo, text image kiểu hình ảnh float kiểu float

NULL: Là 1 mục vào không có giá trị rõ ràng. NULL không phải là 0 hoặc trống. Ví dụ: CREATE TABLE Vidu ( so numeric(10, 2) NULL , chuoi char (255) NULL , ngay datetime NULL , nguyen int NULL , thuc real NULL , vanban text NULL , anh image NULL , so float float NULL -----------------------------------------------------------------------INSERT: thêm dữ liệu(hàng) vào table INSERT INTO dbf_name [(fname1 [, fname2, ...])] VALUES (eExpression1 [, eExpression2, ...]) dbf_name: tên table mà dữ liệu sẽ thêm vào, lệnh này tự thêm 1 hàng mới và gán giá trị vào. fname1, fname2: tên các cột trong table eExpression1 , eExpression2: biểu thức sau khi tính thành giá trị sẽ đưa vào từng cột tương ứng đã chỉ định Ví dụ: R_Don_Vi="Cty ÐB-ÐT" R_Ho_Ten="Lê Thị Thu Hoài" R_Username="thuhoai" R_Password="thuhoai" INSERT INTO DHTT_Login (Don_Vi, Ho_Ten, Username, Password) VALUES (R_Don_Vi, R_Ho_Ten, R_Username, R_Password) ----------------------------------------------------------------UPDATE: Gán giá trị mới cho 1 hoặc nhiều hàng của table. UPDATE [DatabaseName!]TableName SET Column_Name1 = eExpression1 [, Column_Name2 = eExpression2 ...] WHERE FilterCondition1 [AND | OR FilterCondition2 ...]] [DatabaseName!]TableName: tên CSDL và Table thuộc CSDL.

SET Column_Name1= eExpression1,...: gán giá trị eExpression1 cho Column_Name1,... WHERE FilterCondition1 [AND | OR FilterCondition2 ...]: chỉ định các hàng thoả mãn điều kiện FilterCondition1 và/hoặc FilterCondition2 mới được gán giá trị mới. Ví dụ: UPDATE DHTT.DHTT_Login SET Username =R_Username_Moi, Password = R_Password_Moi WHERE Username=R_Username_Cu AND Password = R_Password_Cu ----------------------------------------------------DELETE: DELETE FROM [DatabaseName!]TableName [WHERE FilterCondition1 [AND | OR FilterCondition2 ...]] [DatabaseName!]TableName: tên CSDL và Table thuộc CSDL. WHERE FilterCondition1 [AND | OR FilterCondition2 ...]: chỉ định các hàng thoả mãn điều kiện FilterCondition1 và/hoặc FilterCondition2 mới bị xoá. Ví dụ: DELETE FROM DHTT.DHTT_Login WHERE Don_Vi=R_Don_Vi_Xoa AND Ho_Ten=R_Ho_Ten_Xoa

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful