Thi Điện tử số - Đề số 1

Thời gian : 90 phút (được sử dụng tài liệu)
Bài 1 (1 điểm)
Biến đổi các số trong các hệ thống số đếm cơ số 2, cơ số 10 và cơ số 16
(10011110)2 = ?16
(121)10 = ?2
(F2)16 = ?10
Bài 2 (1 điểm)
Chỉ ra trong các trường hợp sau trường hợp nào có tràn số (overflow) khi cộng hai số 8 bit, mã bù 2
11010110

a)

b)
+

+
10001001

01100010
01001010

Bài 3 (2 điểm)
Cho hàm f(A,B,C) với bảng chân lý cho trong Bảng 1
A
B
C
f
0
0
0
1
0
0
0
1
1
1
1

0
1
1
0
0
1
1

1
0
1
0
1
0
1

0
1
1
0
1
0
1

Output(V)

Input(V)

VOHmin

VOLmax

VIHmin

VILmax

A

4.95

0.05

3.5

1.5

B

2.7

0.4

2

0.8

Bảng 2

Bảng 1
a. Dùng phương pháp bìa Các-nô tìm hàm tối giản của hàm f ở dạng tổng các tích.
b. Chỉ sử dụng phần tử NAND 2 đầu vào để xây dựng mạch thực hiện hàm f
Bài 4 (1 điểm)
Cho 2 cổng đảo A và B với các thông số được đưa ra trong Bảng 2.
Trong 2 cách nối sau cách nào mạch có thể hoạt động đúng. Giải thích

A

B

B

A

a)
b)
Bài 5 (2 điểm)
Cho mạch như hình H.1 với dạng tín hiệu A, B, C được chỉ ra trên hình H.2. Giả thiết giá trị khởi đầu của Q = 0. Vẽ dạng
sóng của dầu ra Q.
A
A
Q
S
B

R

C

B
C

H.1

H.2

Bài 6 (3 điểm)
Thiết kế bộ đếm đồng bộ modun 10 sử dụng flip-flop D kết hợp với các cổng logic cơ bản AND, OR và NOT. Yêu cầu
ƒ Xây dựng bảng trạng thái và bảng chuyển trạng thái
ƒ Xây dựng bảng kích thích các tín hiệu đầu vào của flip-flop
ƒ Tổng hợp mạch

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful