MỘT SỐ BÀI TẬP ÔN TẬP VỀ ĐƯỜNG

THẲNG TRONG KHÔNG GIAN.
Bài 1:
Trong không gian tọa độ Oxyz cho điểm G(1;1;1)
a) Viết phương trình mặt phẳng (P) qua G và vuông góc với OG
b) Mặt phẳng (P) ở câu (1) cắt các trục Ox,Oy,Oz lần lượt tại A,B,C.

CMR: ABC là tam giác đều.
Bài 2:
Trong không gian tọa độ Oxyz cho mặt phẳng (P) và đường thẳng
(d):

2 x + y + z + 5 = 0
2 x − z + 3 = 0

( P) : x + y + z − 7 = 0 ; ( d ) : 

Viết phương trình hình chiếu vuông góc của (d) lên (P).
Bài 3:
Trong không gian tọa độ Oxyz cho mặt phẳng(P) : 4x-3y+11z-26=0
và 2 đường thẳng:

(d1 ) :

x
y −3 z +1
x − 4 y z− 3
=
=
và (d2 ) :
= =
−1
2
3
1
1
2

a) CM: ( d1 ) và ( d 2 ) chéo nhau.
b) Viết phương trình đường thẳng ∆ nằm trong (P) cắt cả (d1 ) và (d 2 )

Bài 4:
Trong không gian tọa độ Oxyz cho điểm M( 5;2;-3) và mặt phẳng

( P) : 2 x + 2 y − z + 1 = 0
1) Xác định hình chiếu của M 1 của M lên (P).

2) Viết phương trình mặt phẳng (Q) qua M và chứa đường thẳng:

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

( ∆) :

x −1 y − 1 z − 5
=
=
2
1
−6

Bài 5:
Trong không gian tọa độ Oxyz cho 2 điểm I( 0;0;1) và K( 3;0;0)
Viết phương trình mặt phẳng qua I, K và tạo với mặt phẳng (xOy) một
góc bằng 300 .
Bài 6:
Trong không gian tọa độ Oxyz cho 2 đường thẳng có phương trình

(d1 ) :
a) CM:

x y +1 z
=
=
1
2
1

3 x − z + 1 = 0
và ( d2 ) : 
2 x + y − 1 = 0

(d1 ) và ( d2 ) chéo nhau.

b) Viết phương trình đường thẳng d cắt cả

( ∆) :

(d1 ),(d 2 ) và song song với

x −4 y− 7 z− 3
=
=
1
4
−2

Bài 7:
Trong không gian tọa độ Oxyz cho 2 đường thẳng có phương trình:

2 x − y + 3 z − 5 = 0
 2 x − 2 y − 3 z − 17 = 0
(d1 ) : 
và (d 2) : 
x + 2 y − z = 0
 2x − y − 2z − 3 = 0
và điểm A( 3;2;5).
a) Tìm tạo độ điểm

A' đối xứng với A qua (d1 ) .

b) Lập phương trình mặt phẳng đi qua

(d1 ) và song song với (d 2 ) .

c) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng (d1 ) và (d 2 ) .

Bài 8:
Trong không gian tọa độ Oxyz cho 2 đường thẳng có phương
trình:

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

 x = 5 + 2t

(d1 ) :  y = 1 − t
z = 5 − t

x + y + z − 7 = 0
và (d 2) : 
2 x + 3 y + z − 16 = 0

a) CM: (d1 ) song song với ( d 2 ) .
b) Viết phương trình mặt phẳng chứa (d1 ) và ( d 2 )

Bài 9:
Trong không gian tọa độ Oxyz cho 2 đường thẳng (d1 ), (d 2 ) và mặt
phẳng (P) có phương trình:

(d1 ) :

x +1 y −1 z − 2
x− 2 y+ 2 z
=
=
và (d2 ) :
=
=
2
3
1
1
5
−2
( P) : 2 x − y − 5 z + 1 = 0

a) CM:.

(d1 ) và ( d 2 ) chéo nhau và tính khoảng cách giữa chúng.

b) Viết phương trình đường thẳng ∆ vuông góc với (P), cắt cả (d1 ),(d 2 ) .

Bài 10:
z2 3 0
x +y− +=
Cho điểm A( 3;-2;5) và đường thẳng ( d): 
y+ −
2
z =7 0
x +3
a) Viết phương trình tham số của (d)
b) Gọi A' là hình chiếu của A lên (d). Tìm tọa độ của A' .

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful