Tài li u

:

K thu K thu Khí c Máy i

t l nh cơ s - Ph m Văn Tùng , Nguy n t i n l nh - Châu Ng c Th ch. i n. n , Máy i n nh .

cL i.

Thi :

+ Lý thuy t . + Bài t p : ch y u ph n Máy i n .

Bài m
-

u

K thu t nhi t l nh là h nhi t c a i tư ng ph c v i tư ng nào ó . ng d ng : - Th c ph m . - Công nghi p : + Hóa ch t . + D t may. + Công nghi p thu c lá . -Yh c. - Sinh h c: k thu t công ngh cayo ( l nh sâu ) . - i s ng hàng ngày .

Chương I :

i cương v k thu t l nh .

§ 1.1 : Các phương pháp làm l nh cơ b n .
1, Bay hơi , khu ch tán → nhi t môi trư ng b h i n u cho ch t l ng bay hơi trư ng → phương pháp v a kinh i n v a hi n i (như trong bu ng hơi c a máy l nh). 2, Hòa tr n l nh : - Nư c l nh + mu i → nhi t gi m. - ng d ng : dùng trong ánh cá bi n . 3, Phương pháp giãn n có sinh ngo i công - Dùng trong công nghi p Qm 3 bình nóng 2 Pn máy nén Máy Pdn dãn Bu ng l nh n 4
1

Q0 Nguyên lý máy l nh nén khí ( khí không

i pha – tr ng thái )

http://www.ebook.edu.vn

T( nhi t

)

2 1

Tn T0

3 4

S( entanpy) Chu trình T-S - Dùng cho máy l nh nén khí 4, Dùng ti t lưu ( hi u ng Jin-Thompson ) → S d ng thay cho máy dãn n trong máy l nh nén hơi

Gi m ti t di n 5, Dùng hi u ng i n nhi t : O2
1

Khi có I thì t o nên θ = θ1 − θ 2

O1

e1

6, Bay hơi ch t l ng : - Dùng trong máy l nh nén hơi
3

ngưng t

2

ti t lưu
4

môtơ i n máy nén Bay hơi

1

-

Gas chuy n tr ng thái t d ng khí sang l ng .

http://www.ebook.edu.vn

§ 1.2 : Môi ch t l nh .
Môi ch t l nh là ch t chuy n ng trong chu trình l nh c a thi t b l nh và thu nhi t c a i tư ng c n làm l nh và t a nhi t ra thi t b ngưng t . S tu n hoàn c a môi ch t th c hi n b ng máy nén . 1, Yêu c u v t lý : - Áp su t ngưng t không ư c quá cao → yêu c u thi t b ph i có dày cao . - Áp su t bay hơi không ư c quá th p vì d b rò g . - Năng su t l nh riêng càng l n càng t t . - H s d n nhi t càng l n càng t t . - Tính hòa tan d u và nư c u cao . 2, Yêu c u hóa h c : - B n v ng trong vùng nhi t làm vi c và trong chu trình . - Không ư c ăn mòn v t li u trong h th ng . - Khó cháy n . 3, Yêu c u kinh t : 4, Các môi ch t thông d ng : a, Amoni c NH3 (R717) : 300C ( làm mát - Là ch t không màu , có mùi , sôi nhi t -33,350C , ngưng t b ng nư c ) , áp su t ngưng t là 1,2 Mpa . - Qv = 2165 (kg/m3) - nhi t l nh sâu theo th tích . - Q0 = 1101 (kJ/kg) - năng su t l nh riêng theo kim lo i . - t2 = 1000C ( nhi t nén ) - NH3 không hòa tan d u nhưng hòa tan nư c . - Không ăn mòn kim lo i en nhưng ăn mòn kim lo i màu → dùng thép . - NH3 d n i n → không làm máy nén kín dư c . - NH3 n u g p thu ngân thì s gây h n h p n nguy hi m → c m không dùng Hg trong thi t b có NH3 . - NH3 c . - R ti n , d ki m , d v n chuy n , d b o qu n . - Q0 , Qv l n → kích thư c g n nh . - Trong máy nén làm l nh b ng nư c → h nhi t ngưng dư i 1000C . → làm máy l nh nén hơi h công su t t l n → r t l n . →Máy l nh h p th NH3 , b c hơi → h p th t0 → làm l nh ( gia d ng ) . b, Freon 12 ( R12 ) CCL2 F2 - Ch t khí không màu có mùi thơm nh , n ng hơn không khí kho ng 4 l n , n ng hơn nư c khoáng 1,3 l n . -Ngưng t 300C n u làm mát b ng nư c , áp su t ngưng t 0,74 MPa , sôi -300C , q0 =117 kJ/kg , qv = 1779 kJ/m3 kh năng trao i nhi t αT = 20 % αTH2O . - Q0 , QV bé → k thu t thi t b l n . - Không hòa tan nư c nhưng hòa tan dư c d u . - Không d n i n . - Ch dùng cho h th ng các máy nén l nh r t nh và nh . - Dùng ư c cho h th ng máy nén kín . - Không c h i . c, Freon 22 (R22) CHClF2

http://www.ebook.edu.vn

- là ch t không khí , màu mùi thơm nh . - t0 ngưng t 300C , Pngưng t =1,2 MPa , sôi -410C . - Năng su t l nh riêng Q0 l n hơn R12 kho ng 1,5 l n → k thu t nh hơn R12 . - Kh năng hòa tan g p 5 l n R12 → không s b t c dư ng ng do óng băng . - Không hòa tan d u → bôi trơn ph c t p . - Không d n i n th khí nhưng th l ng l i d n i n → trong máy nén kín không cho ph n ga l ng trong máy nén t n t i . → Dùng máy làm l nh nén hơi lo i công su t trung bình , công su t l n , i u ti t không khí . 5, th nhi t ng : th lpP-H (1) P – áp su t [ kJ/kg ] H- Entanpi [ kJ/kg.K] th T-S (2) (1) : tính toán các quá trình nhi t ng . (2) : dùng so sánh . T K- i m t i h n vùng sôi l ng Vùng hơi Vùng hơi m quá nhi t
r n

lgP Vùng l ng
K

Vùng hơi ngưng quá m Vùng hơi m x=1
h

S

ư ng bão hòa l ng ( X=0 ) -

ư ng bão hòa

§ 1.3 : Ch t t i l nh .
Là ch t trung gian dùng thu nhi t c a môi trư ng c n làm l nh truy n t i thi t b bay hơi . Các yêu c u : + i m ông c ph i th p hơn nhi t bay hơi . + Không dư c ăn mòn thi t b . + Không c h i . + không cháy n . Nư c :dùng tái l nh nh ng i tư ng l nh trên 00C . H20 + mu i ( làm á cây ) Không khí : h ng s t0 kém → ít dùng . Các h p ch t khí h u cơ ≠ có th l nh t i âm vài ch c ( men tanol , etanol ) 0 l nh t i -60 C .

-

§ 1.4 : Các ơn v o lư ng
Chi u dài : 1 inch = 0,0254 m 1 feet =0,3048 m

http://www.ebook.edu.vn

. -

Kh i lư ng : 1 lb (pound) = 0,4536 kg Áp su t : 1kg/cm2 = 1 at = 0,981 bar 1bar = 100.000 N/m2 1mmH2O = 1 kg/m2 = 9,81 N/m2 =0,098 mbar 1mmHg = 1,332 mbar 1Pa = 1N/m2 = 0,01 mbar Công nhi t lư ng : 1KWh= 3600 kJ 1kGn = 9,81 J 1kcal = 4,187 kJ 1BTU= 1,055 kJ

1 ton (uskg)= 2240 lb = 1010 kg . 1ton (us short ) = 2000 lb = 907 kg

-

Công su t dòng nhi t : 1kGm/s = 9,81 N= 9.81 J/s 1HP= 745,5 N 1kcal/h = 1,163 N 1BTU/h = 0,293 W 1USRT ( t n l nh M ) = 12000 BTU/h = 3516 W

-

Nhi t : T0C = ( T0F - 32)*5/9 T0K = 273,15 + T0C

Chương II : Các b ph n chính c a máy l nh nén hơi . § 2.1 : i cương v máy l nh hơi .
Qk
3 2

ti t lưu
4

máy nén 1 c p nén Bu ng l nh
1

Q0 1 c p nén → -200C bay hơi → thông d ng . 2 c p nén → -350C÷400C → c p ông . nhi u c p → (-500C÷600C ) ↑ - Máy nén hơi t thi t b bay hơi , nén ga lên áp su t cao , t0 cũng tăng lên . - ( 1-2 ) ga chưa chuy n tr ng thái , n ngưng t nóng , chuy n thành d ng l ng qua ti t li u l nh d n ,áp su t gi m → bay hơi trong thi t b bay hơi → thu nhi t c a môi trư ng . ngưng t ó th dùng h th ng qu t gió hay làm mát b ng bơm nư c do kéo .

§ 2.2 : Máy nén pittông .

http://www.ebook.edu.vn

-

Máy nén dùng hút môi ch t bu ng l nh , ( áp su t th p , nhi t th p ) nén lên áp su t cao , nhi t cao → tu n hoàn môi ch t . - Các lo i máy nén : pittông trư t , pittông quay, nén tr c vít , tu c bin → g i chung là máy nén th tích cho 3 lo i u ,lo i 4 là máy nén ng h c. - So sánh các lo i máy nén : Lo i máy Pittông trư t Tr c vít Tua bin c i m nén Năng su t lưu lư ng T s nén cho 1 c p ( 0,5 ÷ 5000 )m3/h ( 200÷ 10000 )m3/h r t bé, bé, trung bình ,trung bình , l n 8 ÷ 12 20 Xung ng Ít ph thu c H n ch theo n c p th y l c Nhi u Nhi u h ,n a kín , kín Va Tương i n nh Không ph thu c Vô c p Không tr ng i Ít Trung bình h , n a kín ≥ 10000 m3/h , trung bình n r t l n Ph thu c môi ch t và k t c u n nh R t ph thu c Vô c p Ít tr nga R t ít Ít h , n a kín

D ng nén Lưu lư ng th tích khi áp su t nén thay i Kh năng o năng su t nén l ng hút Chi ti t mòn Di n tích t c a máy

* Máy nén pittôngtrư t là lo i kinh i n , có nhi u lo i xilanh t th ng d ng ho c hình ch ‘V’ , s xilanh t 1 n nhi u , có m t c p ho c 2 c p nén trong cùng m t máy + Môi ch t có máy nén thu n dòng ho c ngư c dòng . + K t c u có kín ,h , n a h . * Nguyên lý làm vi c : PP 3 4 2 nén o n nhi t 1 V Hơi ra Van óng Xi lanh

Hơi vào Van hút -

pittông

H s c p và t n hao th tích c a máy nén :

http://www.ebook.edu.vn

+H s c p: V λ = tt ( th c t / lý thuy t ) Vlt Cho posprort máy λ = λC * λtl * λ N * λr * λk Trong ó : - λC là h s tính n th tích ch t gây lên . - λtl là t n th t do ti t lưu van hút và y gây ra . t nóng . - λ w là t n th t năng lư ng do hơi hút vào xilanh b - λr là t n th t dorò r môi ch t t khoang d n , hút do xecmăng , pittông và các van . - λk là t n th t khác .

λC
λtl
λw λr λk
Vlt

-

T n th t năng lư ng và công su t ng cơ : + Công nén o n nhi t : là công nén lý thuy t né hơi môi ch t t P0 → Pk NS = ( H2- H7 ) m- năng su t kh i lư ng [ kg/s ], H [ kJ/kg ] – entanpi + Công nén ch th : Ni = Fi *n*F Fi = S*Pi ; Fi – di n tích th nén , S- hành trình pittông ,Pi- áp su t nén . → Ni = Pi * Vlt ( áp su t * th tích nén lý thuy t ) N η i = s Hi u su t ch th Ni + Công su t h u ích Nl – công su t cơ trên tr c khu u + Công su t i n tiêu th Nl Nll → N cl = η td *η ll

truy n

ng

i n

http://www.ebook.edu.vn

+ Công su t ng cơ - i n : Kdt=1,2 ÷ 1,0 N c = Kdt *Nll ; Khi Mkdd ≈ Mmax → không c n h s d tr Q0 = m*q0 ( kW ) m- kh i lư ng [ kg ] q0- năng su t l nh riêng c a môi ch t [ kJ/kg ] λ * Vlt ; Q0 = λ-h s c p; V1 q 0 Vlt – th tích nén lý thuy t ; V1 – th tích riêng hơi hút vào máy nén; πd 2 Q0 = λ *Vlt*qv ; Vlt = * S * Z * n [ m3/s ] 4 d – ư ng kính xi lanh . n- t c vòng quay c a tr c khu u . Z - s xi lanh . S - hành trình pittông . - Ba ch l nh chu n : Ch chu n Môi ch t Sôi ts Quá nhi t Ngưng t tqn tn= L nh thư ng NH3 -15 -10 +30 ( 1 c p nén ) Freon -15 +15 +30 i u ti t không khí Freon +3 +15 +35 L nh ông NH3 -10 -30 +35 ( 2 c p nén ) Freon -35 -20 +30 Quá l nh

Quá nhi t tql + 25 +25 +30 +30 +25

nóng

L nh Quá nóng ( nhi t) Các d ng may nén pittông trư t : + Máy nén thu n dòng ( 1 ) + Máy nén ngư c dòng ( 2 ) SGK + Máy nén có con trư t ( 3 ) + Máy nén kín ( 4 ) + Máy nén n a kín ( 5 ) + Máy nén h ( 6 ) c i m: (1) Hay dùng NH3 , l n . Bên ngoài xi lanh có v nư c do nhi t

cao .

http://www.ebook.edu.vn

(2) N u c i ti n → g n nên dùng Freon . Bên ngoài xi lanh có cánh t n nhi t . (3) Gi ng xi lanh tàu h a ho c tàu hơi nư c , dùng v i công su t r t l n . (4) Máy nén + ng cơ chung m t v → hàn kín ( dùng cho Freon → vì không d n i n , không ăn mòn , kim lo i màu ) , dùng cho công su t bé và r t bé . Như c i m : khó s a ch a . (5) Gi ng kín nhưng ch khác n p và thân tách r i nhau liên h qua gicăng và bulông , vì có gicăng liên k t gi a n p và thân thu n ti n cho s a ch a → ch dùng cho công su t trung bình và l n ( ch c kW tr lên ) . (6) Máy nén là h p kín + kh p n i + ng cơ i n → m c ích là bi n thiên t c , d s a ch a , b o dư ng . Như c di m : ga d b rò r qua tr c máy nén ưa ra ngoài . → ch y u dùng cho NH3 . i u ch nh năng su t l nh c a máy nén pittông trư t : Năng su t l nh πd 2 Q0 = λ * * S * Z * n * q0 ; 4v1 -d , S ,v1 không bi n thiên dư c . -Z bi n thiên ư c b ng cách m van kho ng hút và y . -n – thay i ư c : + Máy nén h : dùng puli + dây cozoa thay i t s truy n . + Máy nén kín ho c n a kín có th dùng 2 t c + bi n t n . Khi f bi n thiên thì U/f = const → U tăng → I tăng → t n hao thép → sinh nhi t → t nóng cu n dây . - Q0 bi n thiên R12 ↔ R’22 - Cho thi t b làm vi c ch ng n h n l p l i ho c dùng nhi u t máy .

§ 2.3 : Thi t b trao
-

i nhi t .

Gi vai trò quan tr ng : + Thi t b ngưng t (1) + Thi t b bay hơi (2) (1) môi ch t Pk , Tk chuy n tr ng thái hơi → l ng , c n làm mát môi ch t ( nóng ) . (2) môi ch t l ng → hơi P0 , T 0 ( P, T th p ) , thu nhi t cho i tư ng ( l nh ). 1, Thi t b ngưng t : + Phương pháp làm mát nư c h n h p nư c + không khí không khí +K tc u: ng ng l ng panen - H s truy n nhi t ( d n , i lưu ) l n . - Không b óng c n nư c do nư c c ng . - D b o dư ng . a, Làm mát b n nư c : - H s truy n nhi t l n nên kích thư c thi t b bé l i → t n nư c - ST di n tích t a nhi t , môi ch t n m trong thùng bao ng d n nư c n m trong . Dùng cho h th ng l nh v a và l n .

http://www.ebook.edu.vn

- KT = 1400 W/m2K . * ng l ng : + Công su t trung bình ( vài trăm kW ) ga

H 2O

+ D b o dư ng , s a ch a . b, làm mát b ng nư c và không khí : t n nư c → tháp làm mát ( tháp quá nhi t ) - Hi u qu cao qu t v thép t m ch n giàn phun ga giàn ngưng t MB gió trư c nư c b xung

ga bình góp - D x lý . c, Làm mát b ng không khí ; - ng d ng trong thi t b l nh gia d ng ( công su t bé , r t bé ) - i lưu t nhiên ( t l nh ) : hàn các thanh kim lo i ( ng nhôm ) tăng ST . - i lưu cư ng b c : → i u hòa gia d ng , công su t kho ng vài kW ( vài ch c nghìn BTU ) - Cư ng b c b ng qu t gió nóng → áp l c gió , lưu lư ng gió l n , áp l c gió l n và n nh . - Thi t b công su t l n → không khí , kích thư c ST l n , dùng qu t li tâm .

http://www.ebook.edu.vn

2, Thi t b bay bơi : - Môi ch t chuy n tr ng thái l ng sang hơi , áp su t , nhi t gi m , thu nhi t ói tư ng ; ngung t → ti t lưu → bay hơi → Pga ( máy d n n ) → Yêu c u : ST , KT l n . Phân lo i : + Bay hơi tr c ti p : i u hòa , t l nh , gia d ng → không khíddoois lưu t nhiên và cư ng b c . + Bay hơi gián ti p : nh vào ch t t i l nh ( ví d máy á cây dùng nư c mu i ; i u hòa khách s n dùng nư c )

-

§ 2.4 : Ti t lưu . Là thi t b t giàn bay hơi , sau giàn ngưng → h áp su t môi ch t . Các d ng ti t lưu : + Thi t b l nh công su t r t bé ( t l nh gia d ng , t kem ,…) ti t lưu nh h th ng mao d n ( ng xo n v i ti t di n bé so v i ng d n l ng ) → Hi u ng ti t lưu không i u ch nh dư c . + Van ti t lưu tay : ti t lưu có th i u ch nh b ng tay ( gi ng van ch n ) . Khi óng h t c ( theo chi u khóa ) thì van không kín hoàn toàn ư c ( ng vãn h ) . i u ch nh min → bé , ren v n r t bé . → Dùng cho h th ng l nh công su t bé ( ch c kW ) . + Van ti t lưu t ng nhi t : T ng cân b ng trong T ng cân b ng ngoài .
1

p1 T giàn ngưng pk
2 3 4

p0 p0

Dàn bay hơi

Van ti t lưu t căn b ng trong 1- màng m ng 2- c a van 3- phím l c 4- lò xo 5- v t li u chính 6- căn b ng nhi t

ng

Plx

5 6

Vào máy nén -

p0

C a van t ng m nh P1 ,l y tín hi u nhi t u ra c a dàn bay hơi qua cân b ng nhi t 6 . P0 = const → m van không i → vi c c p l ng cho dàn hơi là h ng .

http://www.ebook.edu.vn

Vít 5 i u ch nh ban

u.

§ 2.5 : Các thi t b ph n t ph trong h th ng l nh . 1, Các lo i bình ch a : - Bình ch a ga l ng : dùng cho h th ng l nh l n t sau v trí : + Trư c ti t lưu → dùng cho CA + Sau ngưng t → Bình ch a l ng HA : d t trư c máy nén , sau bay hơi thu nh ng ga bay hơi chưa h t . 2, Thi t b quá l nh và quá nhi t : - Quá l nh ; h nhi t c a ch t l ng sau ngưng t xu ng vài 0C , hay k t h p v i CA t a nhi t ( quá l nh) . . - Quá nhi t : t sau bay hơi , trư c máy nén dùng nâng cao nhi t lên vài 3 , ư ng ng : - Liên k t các ph n t l i v i nhau . - Tùy theo hư ng n i ch t có ư ng kính thích h p . 4, Các lo i van : - Van ch n : tay , i u khi n i n t ( Solenoid ) . -Van m t chi u : van y , hút . - Van ti t lưu . 5, Rơle áp su t , ng h áp l c: - ng h áp l c dùng ch th - Rơle dùng b o v h th ng khi áp l c trong h th ng n m ngoài ph m vi qui nh . + Rơle áp l c th p [ c ÷ d ] (1) → dưa tín hi u c t ng cơ máy nén . + Rơle áp l c cao [ a ÷ b ] (2) (2) t u ra c a máy nén u vào (hút) c a máy nén . (1) t - Van an toàn theo áp l c . 6, Phin l c và phin s y : - Phin l c: l c b i b n t trư c ti t lưu . - Phin s y : hút H2O d ng hơi làm b ng các h t ch ng m . 7, M t ga : - Linh ki n trong su t ( nh a , th y tinh ) quan sát dòng ch y c a ga l ng vào thi t b bay hơi → t sau ti t lưu , trư c bay hơi → nh n bi t vi c c p l ng cho BH ã thích h p , t i ưu chưa . Dòng ch y có b t tr ng thì chưa thích h p . 8, C m bi n nhi t (Thermostart ) : - o nhi t c a i tư ng và i u khi n máy nén theo nhi t ã t. - C m bi n nhi t ki u áp k → ga bão hòa bơm vào xemzow ( tương t như van ti t lưu t ng theo nhi t ) → màng áp su t → tác ng vào công t c hành trình , t l nh . - Dùng sensor i n tr , m ch c u → qua b khu ch i tuy n tính .Gió i là gió l nh → thu nhi t → gió hơi → T - Công t c th y ngân + bimetal ( lư ng kim ).
Chương III : Các chu trình nhi t c a máy l nh nén hơi .

http://www.ebook.edu.vn

Máy l nh nén hơi thông d ng nh t → môi ch t chuy n tr ng thái : ph n h áp → hơi ph n cao áp → k ng - Phương trình 1 c p nén ( n -200C ) → thông d ng nh t g m các lo i : * : -60C ** : -120C *** : -180C - 2 c p nén n -450C . - Nhi u c p nén .

§ 3.1 : Chu trình nén hơi 1 c p . 1, Chu trình cacno ngư c :
3

Qk ,Tk
2

Ngưng t
Máy dãn n

Máy nén

Bay hơi
4

Q0 ,T0

1

T ( nhi t

)
K

Tk

ư ng bão hòa hơi

ư ng bão hòa khô

2

4 5 th T-S
→ chu trình kín liên t c : 1-2 nén o n nhi t 2-3 ngưng t ng nhi t 3-4 giãn n do n nhi t 4-1 bay hơi ng nhi t

1 6 K [ kJ/kgK] Entropy

Chu trình lý tư ng , hi u su t cao

http://www.ebook.edu.vn

- Như c i m : i m 1 n m trong vùng hơi m → máy nén d h ng do va 2, Chu trình khô : Qk ,Tk
3 2

p th y l c .

Ngưng t Máy nén Bay hơi Máy nén

4

Q0 ,T0

1

T ( nhi t

)
ư ng bão hòa m 3

K

i mt ih n
2 2”

2’ 1

4’

4

ư ng bão hòa khô S [ kJ/kgK]

5

6

Entropy

1-2 : nén hơi o n nhi t trong vùng hơi khô . 2-2’ : làm mát hơi quá nhi t cu i t m nén n Tk . 2’-3 : ngưng t môi ch t áp su t cao , nhi t cao . 3-4 : ti t lưu ch t l ng khi nhi t d cao , áp su t cao vu ng nhi t th p , áp su t th p . 4-1 : bay hơi ch t l ng ng nhi t . c i m : - 1 n m trên ư ng bão hòa khô → môi ch t ch y vào máy nén không có ch t l ng → không b va ch m th y l c . - Công c a chu trình bão hòa khô l n hơn chu trình Cacnô ngư c . 3, Chu trình quá l nh và quá nhi t : - Quá l nh : gi m nhi t ga l ng trư c khi vào ti t lưu vài ( t 350C → 300C ) . - Quá nhi t : tăng nhi t c a môi ch t sau khi bay hơi , trư c khi vào máy nén cho bay hơi h t các ph n t l ng không cho vào máy nén . 4, Chu trình th c : khô + quá l nh + quá nhi t 5, S ph thu c năng su t l nh vào Tk ,T0 ( nhi t ngưng t và bay hơi ) Tk tăng → áp su t ngưng t cao → hi u su t th p ( do làm mát không )

http://www.ebook.edu.vn

Tk gi m → áp su t th p → C p l ng th p → Năng su t gi m . → Gi Tk chu n . T0 th p → giàn l nh quá l nh → hi u su t th p . T0 cao , t i c a dàn bay hơi quá cao . → gi T0 chu n . T (-35÷45)0C - Khi h T0 xu ng quá th p cho 1 c p nén thì hi u su t l nh r t bé . 1, Chu trình 2 c p làm mát trung không hoàn toàn , 1 ti t lưu : 4
5

§ 3.2 : Chu trình máy l nh nén hơi 2 c p .

Ngưng t Nén cao áp
3

Ti t lưu

QTG ( mát trung gian)
2

Nén h áp 6 Q0
T 4 Tk 5 3 TG T0 6 1 S
→ là chu trình ơn gi n nh t v th t b c a 2 c p nén . - So v i c p nén 1 c p công nén ít hơn . 2, Chu trình nén 2 c p : - Hai ti t lưu làm mát trung gian không hoàn toàn . - Hai ti t lưu làm mát trung gian hoàn toàn .

1 2’ 2

http://www.ebook.edu.vn

§ 3.3 : Các lo i máy l nh khác . 1, Máy l nh h p th : - T n d ng các năng lư ng th a . 2, Máy l nh tjectơ : § 3.4 :Nguyên lý c u t o c a thi t b l nh thông d ng . 1, T l nh gia d ng :
Bay hơi ( giàn l nh)

Ngưng t ( giàn nóng ) ng mao B ul c

uôi chu t

Máy nén

ng mao thay cho ti t lưu . - B u l c → l c b i , b n , hơi nư c . - R12 – môi ch t năng su t riêng bé . - Máy nén ki u kín ( mô tơ i n + máy nén ). - Mô tơ i n 1 pha có cu n kh i ng ( + t kh i ng ) - T l nh làm vi c t t nh t khi ga bay hơi trong giàn l nh . uôi chu t s a ch a , n p ga. 2, Máy l nh có van ti t lưu : - Công su t 250W ÷ 1kW - Ti t lưu t ng ( có ph n h i ) → t o nên chu trình v i hi u su t cao . - MN QN → ng cơ di n là ng cơ 1 pha l ng sóc v i nh ng phương pháp QL ho t ng khác nhau . - Hai qu t gió có t làm vi c QN ,QL có th i u ch nh t c b ng cách bi n i s vòng dây . Máy nén không thay i dư c t c . - QL ch y u tiên → QN → MN .

http://www.ebook.edu.vn

Dàn l ng ga l ng , 350C Qu t nóng h tr t0 cho Bình l c Ti t lưu Bình ch a h áp ga l ng B u cân b ng nhi t 3 , Tr m i u hòa không khí trung tâm ( tr c ti p ): - Ngưng t - làm l nh b ng nư c , làm mát b ng tháp gi i nhi t . - Trư c và sau thi t b có van ch n , d b rò ga . Nư c nóng ư c làm mát b ng gió , , ngưng t bơm tu n hoàn lên . Ph n i n máy nén , QN ,QL : công su t l n nh t là máy nén → QL → bơm nư c → QN ( 3 pha ) . Máy nén i u khi n b i Therniostat Bơm nư c b o v b ng Rơle áp l c nư c . Th t ch y QL → QN → Bơm nư c → Máy nén , QL có th ch y c l p . → Các ng cơ 3 pha không dư c quay ngư c chi u . Dàn l nh bay hơi Qu t l nh Bình ch a CA 300C

Máy nén

http://www.ebook.edu.vn

Qu t nóng có Nư c nóng ga

Thermostat Rơle áp l c cao Giàn l nh
Van an toàn

QL Ngưng t nư c Rơle áp l c th p H 2O B ul c Tháp gi i nhi t Van ch n M t ga

http://www.ebook.edu.vn

-

v t ng hóa h th ng l nh . ng hóa → v n hành v i m c ích : Hi u qu l n nh t T n hao min liên quan én i u khi n dòng i n . Khi c n Q0 l n thì các ng cơ y t i . Khi c n Q0 bé thì các ng cơ non t i . V y tín hi u nào bi t Q0 và phương pháp i u khi n các ng cơ i n Máy bi n áp I0 = ? I m ng cơ Các phương pháp i u khi n Q0 → QN, QL , Bơm nư c . T

§ 3.5 : Các v n

-

§ 3.6 : Các v n tính toán h th ng l nh . Cho Q0 – năng su t l nh , và i tư ng làm l nh là ( i u hòa không khí ) [ kW , Ton , BTU/h ] → Tính toán ch n máy nén , giàn bay hơi , gian ngưng t ( l a ch n phương pháp làm mát ) , thi t b ph . Tính toán cung c p i n , thi t k ph n i u khi n và b o v các ng cơ i n .
Tình bày các phương pháp thay c n gì . i Q0 , v i t ng phương pháp trình bày các thi t b

Bài t p dài :
-

Ph n 2 : Ph n i n trong h th ng l nh .
Chương IV : Các § 4.1 : D i cương v lo i ng cơ i n trong h th ng l nh .
ng cơ i n . 1, ng cơ i m t chi u : - c i m: - Ph m vi s d ng . - Công su t ng cơ - Phân bi t vành trư t – c góp → i chi u . 2, ng cơ ng b : - n = const khi f= const - η D > η KDDB nhưng c u t o ng cơ ng b ph c t p . 3, ng cơ không ng b : - C m ng . - ng cơ không ng b dùngcho máy mômen c n tính l n ( Mkdd max ) - ng cơ l ng sóc tin c y t t . ng cơ l ng sóc 1 pha . ng cơ vành ch p :

M

0

nth 0.8

n

m

n

§ 4.2 :

1,

http://www.ebook.edu.vn

2p = 2 n0 = 3000v/p

-

2,

Vành ch p t o t trư ng quay . Thay i chi u quay ? c i m: + ơn gi n , hi u su t th p . + Imin bé → quá t i t t . + Thư ng dùng cho cá h công su t bé ( P< 1kW ) → Ph m vi s d ng qu t gió công su t bé . ng cơ có dây qu n kh i ng : l S Wkd C
d

U~

K

K- Công t c t quá trình kh i

ng óng c t trong ng .

Mkd tương i l n . K – óng c t theo I-RI ,W → công t c li tâm dùng nút n .

R

Wlv

Mlv không l n : - Dùng cho ng cơ l nh gia d ng P <200W - Rlv < Rkd . o chi u quay : o th t u cu i c a m t trong hai cu nj dây . 3, ng cơ có t làm vi c : U~ l Clv C
R

S Wkd ( ph ) S’

Wlv

R’

http://www.ebook.edu.vn

-

Mlv l n ( do Wlv ,Wph ) → hi u su t ng cơ cao hơn 2. Mkd bé hơn so v i 2 . → Dùng cho qu t 1 pha trong thi t b l nh MC = f(n) N = 0 → MC r t th p → thay i t c : b ng cách bi n i U
Uply
L
• • •

U ng = U ph + U Q

Ung

UQ

Q

Dùng :

Cu n kháng ( nh y c p ) i u ch nh góc pha ( vô c p ) Thay i s vòng dây gi a cu n kh i bàn)
Wlv Wph C 3 2 1

ng và làm vi c ( dùng cho qu t

0

4, ng cơ có t kh i ng : - Mkd l n , Ckd – t hóa có tr s l n ( 100µF ) . - Mlv không l n → dùng cho các máy nén c a t l nh gia d ng P <
b ng rơle dòng C . 5, ng cơ có t làm vi c và t kh i K Ck Clv Wlv ng : Wph 1 HP , kh i 4 ng

~

http://www.ebook.edu.vn

Mk l n vì có Ck Dùng cho công su t Mlv l n vì có Clv P = 200W → vài nghàn W → Máy nén i u hòa công su t trung bình , rơle dòng i n c c óng c t Ck vì I l n d hàn dính → dùng rơle i n áp .

i không dùng cho

ng cơ l ng sóc 3 pha . tin c y cao , M kh i ng l n . M kd =2 KMk = M m M Km iMk = k = 2,2 M max I ( 4 ÷7,5 ) KI = k I m - Ba pha → vi c o chi u quay d dàng . máy nén → bơm d u không ư c phép quay ngư c . bơm nư c → a ph n dùng bơm li tâm → không dùng . qu t gió → Không cho phép quay ngư c → c n có thi t b b o v ch ng o pha . - V n kh i ng các ng cơ công su t l n :ph c t p + Không ư c kh i ng ng th i . + Gi m công su t kh i ng b ng kh i ng Y/ , bi n áp t ng u , cu n kháng góc pha . * B o v m t pha : + Lư i ( c u chì ) Nguyên nhân + Tx c a K T → ng cơ không kh i ng ư c → I l n : dùng b o v nhi t ( có tr ) → ch p m ch → Inm c c l n → b o v t ( t c th i ) .

§ 4.3 :

V

Khi m t pha s ch Vôn met ≠ 0 ang quay → v n quay nhưng + B quá t i n u mang y t i . + N u non t i thì không sao . - Có th dùng rơle dòng chuy n i Khi kh i ng không dùng RI ; tuy nhuên bây gi không dùng → dùng R i n áp . -

http://www.ebook.edu.vn

RI

RI

*

ng cơ 2 t c : thay i s ôi c c 1 pha và 3 pha → thay i chi u dòng i n trong n a b i dây
X2

τ

τ

τ

τ

A1

X1 2p = 4 A2 X2

τ

τ

τ

τ

A1
A

X1

A2
X

X2 A1

X1

A2

X2

2p = 2 ( n i ti p ) A B C

A X 2p =2 ( song song )

M = const

n

http://www.ebook.edu.vn

A

B

C

A

B

C

A

B

C

M

n P = const

*

→ Xác nh xem ng cơ 1 pha :
R1 S1

ng cơ có m t hay 2 t c S2

. Cu n Wlv có hai n a t c ch m → n i ti p nhi t nhanh →song - Có 2 cu n kh i ng Wk 1 – cho

Wlv R2 Wlv C T làm vi c và kh i ng chung cho c hai t c → v sơ kh i ng c a ng cơ 1 pha 2 t c Wk
1

Wk

2

t c

ch m , s vòng l n ; Wk 2 – nhanh , s vòng bé .

cho t c

. cho phép dùng các thi t b b o v .

Chương V : Các thi t b b o v và i u khi n trong h th ng l nh . § 5.1 : B o v theo dòng i n .

http://www.ebook.edu.vn

1, C u chì : - B o v quá t i l n và nh n m ch I* =1 thì θ = θcp I* =1,3 thì θ = 1,69θcp Không b a v quá t i bé vì khi ó nhi t không làm c u u. Ch n : I mcc = ( 1,5 ÷ 2,5 )I mt i 2, Rơ le nhi t : - B o v quá t i cho ng cơ lư i t ki u lư ng kim :

t c u chì nhưng làm h ng

Phân t
t

t nóng ( m ch l c)

Ti p i m ( m ch i u khi n ) 5A , 400V

KJ

Ch n I m R = I m dòng i n c a ng cơ c n b o v Dòng ti p i m : It = ( 1,2 ÷ 1,3 )I m - Tác ng trong m t vùng ( 16 ÷ 26 )A ; It sát I m → b o v quá t i bé ư c . - Nhi t tác ng c a Rơ le ch kho ng hơn 1000C nh hơn nhi t nóng ch y m t chi u . - Phân lo i : + Hai , ba ph n t cho 3 pha N u thi t b có trung tính n i t ph i dùng 3 . N u thi t b không có trung tính n i t có th dùng 2. Vì n u có trung tính n i d t thì dòng ng n m ch s ch y thănhgr xu ng t , không qua 2 pha n a . - Khi I m >200A gi m kích thư c Rơle nhi t và t n hao , ta dùng ( BI , R ) . - Ti p i m h thư ng dùng báo tín hi u quá t i . - T i sao không dùng Rơ le nhi t b o v ng n m ch . - Khi kh i ng k t roto hay m t pha thì tác d ng óng c t nào x y ra trư c . T At tô mát( AT ) Rơle nhi t( RN ) Khi k t thì I≈ Ik = ( 4 ÷ 7 )I m ch là kh i ng bình thư ng vì v y AT không nh y nhưng nhi t tăng → RN tác ng . N u ang ch y m t pha → ng cơ ang y t i thì s quá t i → RN tác ng . 3, Rơle ki u c c i ki u i n t :→ ít dùng

http://www.ebook.edu.vn

t

I1

I2

I B o v khi I > I t . Tác ng t c th i . Cu n dây : Q n a b ng nhau ; song song hay n i ti p → ch nh nh v dòng i n . Có th dùng c m t chi u và xoay chi u , giá tr Φ hi u d ng như nhau . Ch y u b o v ng n m ch . RI dùng b o v quá t i l n tuy nhiên khi kh i ng thì lo i t i RI ra . M ch i u khi n : RN K K RI1 RI2 I m = ( 1,25 ÷ 1,5 )Itt
t

4, ATM , MCCB :

c tính b o v

có t i
t

t0

RI
1

quá t i

ng n m ch Inm KI

- Ng n m ch máy bi n áp : Un =5% Nguyên lý c u t o

http://www.ebook.edu.vn

I m ph thu c giá tr c a t i t i nh 5I m ( t i i n tr , kh i t i v a 10I m t i n ng 18I m 5, Rơle b o v quá dòng ki u i n t : BI

-

ng Y/ )

Th i gian kh i ng I c nh báo T Ngu n nuôi Ti p i m C nh báo

Ch c năng ( cho m ch 3 pha ) + B o v quá dòng ( ch nh I và t ) + M t pha , m t dòng 0,55 ( khôn ch nh ) o pha + t th i gian kh i ng . + t dòng c nh báo . + Hi n th dòng các pha .

§ 5.2 : B o v i n áp toàn công nghi p . u vào : i n áp u ra : ti p i m 1, Rơle ki u i n áp ki u i n t : - M ch t gi ng như rơle dòng i n ki u i n t . - Cu n dây : m t chi u ( có ch nh lưu và i n tr pha ) - Tác ng t c th i : bns = 0,9 . r1
r2 Uv

http://www.ebook.edu.vn

Hai i n tr song song , n i ti p . - Dùng cho c xoay chi u , m t chi u . - Như c i m : tác ng c khi nhi u . → Bài t p : B o v m ch khi U = ( 180 ÷ 245 )
O A B C

ZA U

ZB

2500W ZA

60W ZB

ZA << ZB

→ B ch t .
2, Rơle i n áp ki u i n t ( 3 pha ) :
R S T

Umin

Umax Reset t i ch 3,2 pha tUmin Reset t xa tUmin
5A,250VAC u ra

Umax Umin

ngư c , m t pha

Ch c năng : b o v m ch 3 pha Quá áp Umax có ch nh th i gian Th p áp Umin M t pha , ngư c pha 0,5 (s) → không ch nh . Tương t Ch nh tương t S N u lư i bình thư ng 1(d n)

http://www.ebook.edu.vn

Rtg RA RU

MN QL BN QN

MN 100kW Qua b bi n

QL 40kW i Y/

BN 3kW Bi n

QN 1,5kW i th ng

§ 5.3 : Các thi t b i u khi n . 1, Kh i ng t : - Dùng b o v quá t i và óng c t t i t xa . Ch n kh i ng t : U mk t ≥ U m t i I mk t = kd tr * I mt i ( kd tr =1,7 ÷ 1,8) → Th nào là t i n ng , t i nh ? → N u là t i m t chi u thì s d ng ch n kdt 3 pha ra sao ? I m m t chi u ph i l y th p hơn kd tr = ( 1,1÷ 1,8 ) bé v i t i nh dùng cho m ch m t chi u , l n v i t i n ng . U m = 690V ( ~ ) I m = 100A U *I 220 * 100 U~I- =U-I~ → I _ = − ~ = U~ 690 1 I− = I~ ; 3 2, Rơle dòng i n kh i ng ng cơ 1 pha : - Dùng cho t l nh gia d ng , công su t < 200W .

http://www.ebook.edu.vn

Lò xo ti p i m Cu n dây dòng i n Lõi thép

D n hư ng → ti p i m ch nh t → ch ng ti p i m xoay chi u Sơ i n: Ck RI R RI C Wlv

ng

S Wk

~
Khi óng i n cho qua t i → dòng i n kh i ng l n ( ch y ưua cu n Ri n i ti p v i ng l n →l c i n tè hút lõi thép , làm ti p i m óng → t cu n làm vi c ) , s c t Ck n i ti p v i Wt t o mômen kh i ng → ng cơ ch y , khi t c l n thì I gi m , l c i n t gi m → ti p i m m → c t t . M ch tè h ( không có gông ) h s nh l n . Như c i m : ti p i m ch u dòng i n l n nên l c c t không l n vì nh kh i lư ng lõi thép phàn ng d b k t n u chi u l p không th ng → vì v y ch dùng cho công su t bé . 3, Rơle i n áp kh i ng ng cơ 1 pha : - Dùng cho ng cơ 1 pha công su t l n hơn 200W ( i u hòa gia d ng , t l nh thương nghi p ) lo i này có t làm vi c và t kh i ng . - Cu n dây RU u song song v i Wk . Tiêpa i m T ( NC ) u n i ti p Ck . M ch t c a RU d ng kín , như c a Rơle trung gian ZRu >>ZWk . - Nguyên lý làm vi c : Khi óng i n cho máy nén , i n áp phân b trên m ch kh i ng bi n thiên ban u . Khi ng cơ quay → UWk tăng n khi l n → c t t kh i ng .

http://www.ebook.edu.vn

RU Ck Clv S R C

RI máy nén Wk Wlv

U2 Ưu i m : Dòng qua t Ck l n nhưng ti p i m T nên không có h quang . Khi UWk l n , l c i n t c a RU l n c t dòng t Ck v i v n t c l n → kh năng c tl n. Chú ý : m i lo i Rơle i n áp kh i ng ch thích h p cho lo i máy nén cho trư c ( không dùng l n lo i này v i lo i khác ) . Lo i RU ch dùng cho ng cơ có c 2 lo i t Ck và Clv .

§ 5.4 : M t s m ch thông d ng trong i n l nh .
1, M ch có ki m tra i n áp và ki m tra dòng i n : B o v i n áp dùng Rơle i n t ki u i n t . B o v th p áp ,có th m t pha , ngư c pha Dòng ch y RN
K 0

AB, BC,CA,O → V trí UAO ,UBO ,UC chuy n m ch

K

EVR CC

YS

V

A
1

A

A

K RN
0

M

http://www.ebook.edu.vn

) ; 3 – quá t i ( vàng ) 1 – ch ( xanh ) ; 2 – cháy ( M ch ang ch y , sau ó b d ng . Nguyên nhân : - Ng n m ch → áp tô mát nh y . - Quá t i → 3 sáng . - M t pha , ngư c pha èn lét trên EVR ( Rơle i n áp áp ) sáng . t c u chì m ch i u khi n ( 1 t t ) Chú ý : trư c khi cho ch y , ki m tra i n áp lư i khi ch y → ki m tra dòng 3 pha . 2, Sơ i u khi n t ng và b ng tay : Dùng chuy n m ch 2 ng
1

Chuy n m ch Kh ng ch 1 t i BT

RU

K

RN

RU T

0

Chú ý : v i m ch t ng không dùng nút n có duy trì vì khi m t i n không t ch y l i ư c. - N u c n kh ng ch nhi u t i dùng Rơle trung gian . Dùng Rơle trung gian 1 ti p i m → kh ng ch 1 m ch t T 3, Ví d v sơ t ng bơm nư c nhà cao t ng : Căn h 22 tàng ; 200 h Bơm nư c b ng m 100 m3/l n , b ( trên t ng 23 ) 60 m3 ng cơ máy bơm 55kW , 1480 v/phút , lư i i n 380 V . Thi t k ph n i n : bơm t ng b ng tay P = 55kW , 1480v/phút , η = 92,5% ,cosφ =0,9 ; Mmax /M m =2,2 ; Mk /M m =2 ; I m/I m = 6,5 ; i n áp : 220/380 ,380/660 ; dòng i n : 173/100 , 100/58 . Yêu c u : - B o v ng n m ch : áp tô mát ( m ch l c ) , c u chì ( i u khi n ) - B o v quá t i : Rơle nhi t c a kh i ng t . - B o v ngư c pha , m t pha ,áp cao , áp th p : Rơle i n áp i n t EVR . - B o v áp l c nư c khôn : Rơle áp l c ( l=22*3,5 = 80 m → 8at ) - Kh ng ch m c nư c : công t c phao . i n an toàn t i công t c phao 24V cách ly. BT

http://www.ebook.edu.vn

-

Kh i ng Y/ gi m công su t kh i ng . Có y hi n th i n áp , dòng i n . Các èn báo tr ng thái và 2 b nư c . → Kh ng ch m c nư c . RT 24V

Dùng công t c và i n tr trung gian có nhi u ti p i m i u khi n và èn hi u .

B trên 24V

RD

B dư i B ng tay do 2 v n hành n nút : ng : Ch y khi b trên c n và b dư i nư c . T Dùng khi b tren y ho c b dư i c n . Ch n sơ kh i ng Y/ v i lư i 380V Chú ý : ng cơ ch y thì m i kh i ng Y/ dư c vì lư i cho 380V . V y ch n 380/660 → I m = 100A + i n: Sơ y A B C 0 C n EVR YS AS EVR RN KL KL V
y C n

24V 4 RT
5 6 7 RT RD RD

Báo m c nư c các b

BT
CC

KY

T1

KL

K KL T1 T2 T2 KY KY
+ 24V -

TD RT RD 8 at RAN 15s T1 RT RD Reset

220/24

K

T2 T2

K

http://www.ebook.edu.vn

STT 1 2 3 4 5 6 7

Danh m c ,quy cách Thi t b Ghi chú 600,3*35+1*16 660V , 120A 1 600V , 150/5 3 5A 1 600V 1 380V 1 600/120A 3 U t = 220V 8 Timer 220V , 30s 2 9 BA + CL 10VA , 220/24 1 10 C u chì 5A, 400V 1 5A , 250 V 1 11 Chuy n m ch 12 Nút n 5A , 250V 3 10A , 250V 2 13 Công t c phao 14 Rơle trung gian 24V ,4 c p 2 ti p i m 15 èn hi u 220V , 4W 3 16 èn hi u 24V , 1W 4 1 17 Rơle áp l c nư c 10 at ,5A ,20V 18 Dây i khi n 0,5 mm2 , 400V, 100m 19 V t i n Chú ý : Xem k m ch T có Rơle áp l c nư c và T1 . S ti p i m ph c a K2 không → có th dùng 1 Rơle trung gian 220V u song song cu n hút KL . Ví d : Cho tr m i u khi n K2 trung tâm bi t Q0 =260kW , dung cho ngành d t may. - Ch n các thi t b nhi t l nh . - Tính toán cung c p i n . - L p sơ i u khi n . - Ch n thi t b i n . Gi i : → Ngành d t may cho không khí th i tr c ti p . - Công su t tính toán : QTT = kdt*Q0 = 1,1*260 = 186 kW Q0 = q0*m ( kW ) ; [ kJ/kg] *[ kg/s ] → kW i n năng( công su t máy nén <Q0) - QTT = 286kW → các phương án ch n thi t b nhi t l nh : + Ch n 1 t h p ( 1 c m ) → s thi t b ít , v n hành ơn gi n , di ntichs l p t bé . + Như c i m : tin c y th p . V n hành không kinh t . Cosφ th p khi nhi t th p . + Ch n nhi u t h p nh : 2 hay 3 Ch n n = 3 Q Q = tt = 95kW = 27 vsTon 3 → Ch n máy nén ki u pittông Carrier 50BP340 có Q0 = 96,6 kW = 27,6 VST

Tên Cáp l c ATM 3 pha // Bi n dòng AS+Amp VS + V EVR K T

http://www.ebook.edu.vn

Ki u n a kín → I m = 42A , U = 380V → P = 22 kW ; 1500 v/p ; η = 90% ; cosφ = 0,88 ; kI = 7,5 ; kMk = 2,0 . → Ch n máy nén như trên . - Dàn bay hơi → giàn l nh Q0 = 27,6 UST , kích tư c c a lưu lư ng gió 4250 l/s, áp su t gió 200 Pa → Qu t . → Ch n qu t ly tâm có thông s thích h p . P = 5,50kW ; U = 380V ; n = 1000v/phút η = 85% ; cosφ = 0,82 ; KI = 7,3 ; KMk = 1,9 ; I m = 12A - Ngưng t : Q0 = 27,6 UST , làm mát b ng h n h p : nư c + không khí . → Ch n tháp gi i nhi t Q0 = 30 UST Bơm nư c làm mát : 6,5 lít /s ≈ 234 m3/h , H = 20 m → Ch n máy bơm : ly tâm P = 2,2kW ,1500 v/phút , I m = 5A , η = 81% ; cosφ = 0,82 ; kI = 5,4 ; kMk = 2,3 . - Qu t tháp gi i nhi t ( qu t nóng ) → qu t hư ng tr c 230 m3/min ; n = 1500 v/phút , P = 1,5kW ; I m = 3,7A , η = 78% ; cosφ = 0,8 ; kI = 5,2 ; kMk = 2,3 . 3*90 +1*60 Sơ c p i n A A0 X cosφ

AI

AII

AIII

A1 K1 RN1 M1

A2
K2 RN2

A3 K3

A4 K4 RN3 RN4 M4 Chi u sáng

M2

M3

- L a ch n cáp d a vào : -

V ng cơ n i thanh n i . Ch n AT I mAT = ( 1,05 ÷ 1,5 ) I m Ch n kh i ng t I mk t = ( 1,05 ÷ 1,8 ) I m C n 3 bi n dòng phòng trư ng h p ccacs vòng ch m ch p . I1, I2 , c p chính xác . B o v : + Quá t i → Rơle nhi t c a kh i ng t

U, I∑ = 63 A Ti t di n Ikt =( 1,5 ÷ 3 ) A/mm2 t , dây n i ng cơ ch n cáp 3 s i vì v n i chung

t 1 ư ng v

ch n d a vào : U,

http://www.ebook.edu.vn

+ Ng n m ch → ATM + Ch ng o pha → EVR ( m t pha , áp cao , áp th p ) . + B o v áp l c dùng 1EVR + Rơle th i gian . i u khi n : + Có m ch t ng ho c b ng tay . +V i máy nén i u khi n áp su t ga cao , th p n i ti p v i cân b ng nhi t Thermotat . i u khi n : -L p sơ QL ch y thông gió → c l p Ch y liên t c Bơm nư c → làm mát QN → làm mát n a nóng . Máy nén → ng n h n l p l i . máy nén → gi m bơm nư c ,QN nhưng t n kém . Dùng bi n t n i u khi n nhi t → Sơ i u khi n dùng Rơle , công t c tơ . Ưu i m : r , tin c y . D ng kh n c p

220 ~
5A

RNS0

Rs

yd u

0

K4 V

BT V

RTG

BT V
RT

EVR

T V RBT RT
ON

RN1

K1

K1 OFF V RN2

T1 TN K2 RAN TN T2 RN3 reset

RBT T1 RT

B ov áp l c nư c

K2 V

RBT T2 RT RBT T3
1

K3 V

K2 V
T3

K3

RT

K4 V

K3 V RAC

KAT
K4 RN Thermostart 2

http://www.ebook.edu.vn

Rs y d u : d u không c , d bôi trơn T K4 → có th kh i ng Y/ cho máy nén TN - Rơ le th i gian b o v khi m t nư c m i . 1 220V K4 T4 K KY KY K T4 2 0

T4 óng l i thì s y d u .

Rơle nhi t 50 : Nhi t nh hơn 500C thì m Lư i s c RTG , RT không hút . → T l nh h ng a ph n do kh i ng .

Thi :
Lý thy t : K thu t l nh ( kT l nh cơ s ) Bài t p : Ph n i n ( Ch n thi t b , i u khi n , ch n tính toán )
Trình bày nguyên lý làm vi c c a các thi t b : + Bơm nư c .

http://www.ebook.edu.vn

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful