BÀI TẬP VỀ CÁC DẠNG NHẬN BIẾT TRONG HÓA HỮU CƠ

DẠNG 1: Nhận biết không hạn chế thuốc thử LOẠI 1: HIDROCABON Bài 1: Nhận biết các chất đựng trong các lọ mất nhãn sau đây (bằng 2 cách):

LOẠI 2: DẪN XUẤT HALOGEN CỦA HIDROCABON Bài 13: Nhận biết các chất đựng trong các lọ mất nhãn sau đây:

Bài 14: Nhận biết các chất đựng trong các lọ mất nhãn sau đây:

Bài 2: Nhận biết các chất đựng trong các lọ mất nhãn sau đây: Bài 15: Nhận biết các chất đựng trong các lọ mất nhãn sau đây:

Bài 3: Nhận biết các chất đựng trong các lọ mất nhãn sau đây: LOẠI 3: ANCOL(RƯỢU) Bài 4: Nhận biết các chất đựng trong các lọ mất nhãn sau đây (bằng 2 cách): Bài 16: Nhận biết các chất đựng trong các lọ mất nhãn sau đây (bằng 2 cách): CH3OH; C2H5OH; C3H7OH Bài 17: Nhận biết các chất đựng trong các lọ mất nhãn sau Bài 5: Nhận biết các chất đựng trong các lọ mất nhãn sau đây: đây:

Bài 6: Nhận biết các chất đựng trong các lọ mất nhãn sau đây: Bài 18: Nhận biết các chất đựng trong các lọ mất nhãn sau đây: CH3CH2OCH3; C2H4(OH)2; C3H5(OH)3; Bài 7: Nhận biết các chất đựng trong các lọ mất nhãn sau đây: CH2(OH)CH(OH)CH3 Bài 19: Nhận biết các chất đựng trong các lọ mất nhãn sau đây: CH3Cl; CH3OH; C2H5Cl; C2H5OH; H2O LOẠI 4: PHENOL Bài 8: Nhận biết các chất đựng trong các lọ mất nhãn sau đây: Bài 20: Nhận biết các chất đựng trong các lọ mất nhãn sau đây: C6H5OH; C6H5ONa; C6H2Br3OH (Đều là chất rắn) Bài 21: Nhận biết các chất đựng trong các lọ mất nhãn sau đây: Bài 9: Nhận biết các chất đựng trong các lọ mất nhãn sau đây: C6H5ONa; (C6H5O)2Ca; C6H5OH (Đều là chất lỏng) LOẠI 5: ANDEHIT Bài 22: Nhận biết các chất đựng trong các lọ mất nhãn sau Bài 10: Nhận biết các chất đựng trong các lọ mất nhãn sau đây: đây: HCHO; HCOOH; CH3CHO; C2H5CHO (Đều là chất lỏng) Bài 23: Nhận biết các chất đựng trong các lọ mất nhãn sau đây: CH3COCH2CH3; CH3CH2CH2CHO; Bài 12: Nhận biết các chất đựng trong các lọ mất nhãn sau đây: CH3CH(CH3)CHO (Đều là chất lỏng).

Page 1 of 2

Bài 24: Nhận biết các chất đựng trong các lọ mất nhãn sau đây: C2H2; C2H3CHO; C2HCHO; HCHO; (CHO)2 (Đều là chất khí) LOẠI 6: AXIT Bài 25: Nhận biết các chất đựng trong các lọ mất nhãn sau đây: HCOOH; CH3COOH; C2HCOOH; HCHO (Đều là chất lỏng) Bài 26: Nhận biết các chất đựng trong các lọ mất nhãn sau đây: C2H3COOH; CH3CHO; HCOONH4; HCOONa (Đều là chất lỏng) Bài 27: Nhận biết các chất đựng trong các lọ mất nhãn sau đây: Axit caroic; axit linoleic; axit panmitic; axit stearic; axit lactic; axit oxalic; axit salixilic. DẠNG 2: Nhận biết chỉ dùng một thuốc thử hoặc 2 thuốc thử LOẠI 1: HIDROCABON Bài 1: Nhận biết các chất đựng trong các lọ mất nhãn sau đây (bằng 2 thuốc thử):

LOẠI 2: DẪN XUẤT HALOGEN CỦA HIDROCABON Bài 13: Nhận biết các chất đựng trong các lọ mất nhãn sau đây (bằng 1 thuốc thử):

Bài 14: Nhận biết các chất đựng trong các lọ mất nhãn sau đây (bằng 2 thuốc thử):

LOẠI 3: ANCOL(RƯỢU) Bài 16: Nhận biết các chất đựng trong các lọ mất nhãn sau đây (bằng 1 thuốc thử): CH3OH; C2H5OH; C3H7OH Bài 17: Nhận biết các chất đựng trong các lọ mất nhãn sau đây (bằng 1 thuốc thử): C4H9OH; CH3CH2CH(OH)CH3; CH3(CH3)C(OH)CH3 LOẠI 4: PHENOL Bài 20: Nhận biết các chất đựng trong các lọ mất nhãn sau đây (bằng 1 thuốc thử): C6H5OH; C6H5ONa (Đều là chất

Bài 3: Nhận biết các chất đựng trong các lọ mất nhãn sau đây (bằng 1 thuốc thử):

rắn) Bài 21: Nhận biết các chất đựng trong các lọ mất nhãn sau đây (bằng 1 thuốc thử): C6H5ONa; (C6H5O)2Ca; C6H5OH (Đều là chất lỏng)

Bài 4: Nhận biết các chất đựng trong các lọ mất nhãn sau đây (bằng 1 thuốc thử):

LOẠI 5: ANDEHIT Bài 22: Nhận biết các chất đựng trong các lọ mất nhãn sau đây (bằng 1 thuốc thử): HCHO; HCOOH (Đều là chất

Bài 5: Nhận biết các chất đựng trong các lọ mất nhãn sau đây (bằng 2 thuốc thử):

lỏng) Bài 24: Nhận biết các chất đựng trong các lọ mất nhãn sau đây (bằng 1 thuốc thử): C2H2; C2H3CHO; C2HCHO;

Bài 10: Nhận biết các chất đựng trong các lọ mất nhãn sau đây(bằng 1 thuốc thử):

(CHO)2 (Đều là chất khí) LOẠI 6: AXIT Bài 25: Nhận biết các chất đựng trong các lọ mất nhãn sau đây (bằng 1 thuốc thử): HCOOH; C2HCOOH; HCHO

Bài 12: Nhận biết các chất đựng trong các lọ mất nhãn sau đây (bằng 1 thuốc thử):

(Đều là chất lỏng)

Page 2 of 2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful