CTY CPXD SỐ 9 THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘI XÂY LẮP 2

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hạ long ngày 1/11/2009

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÂN CÔNG
Số 01/ HĐ /XL2 - Căn cứ vào tiến độ thi công tại công trường kè Lán bè - Căn cứ vào yêu cầu của Đội XL 2 - Công ty CP XD Số9 TL và nhu cầu của bà - Phạm thị Vinh

Hôm nay ngày 1tháng 11 năm 2009 tại Lán bè - Bạch đằng -Hạ long - Quảng ninh
CHÚNG TÔI GỒM: ĐẠI DIỆN BÊN THUÊ: ĐỘI XÂY LẮP 2 – CTY CPXD SỐ 9 THĂNG LONG

Người đại diện: Ông : Nguyễn đức Thành Chức vụ : Đội phó Địa chỉ: Tân Xuân – Xuân Đỉnh - Từ Liêm – Hà Nội BÊN NHẬN THUÊ: Ông: , Bà : Phạm thị Vinh Chøc vô : Người làm thuê Địa chỉ: CMND số: Công an cấp ngày tháng năm 200 Sau khi bàn bạc thảo luận thống nhất hợp đồng nhân công này với điều khoản sau: Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng Hợp đồng theo thời vụ thời gian là 03 tháng Bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm 2009 đến ngày 31 tháng 1 năm 2010 Công việc phải làm: Làm cấp dưỡng ở công trường kè Lán bè .( một ngày nấu ăn cho đội XL2 3 bữa , sáng , trưa , tối ) số lượng người ăn từ 25 – 30 người .Ngoài ra khi đội có yêu cầu nấu ca3 thì cấp dưỡng phải nấu cho đơn vị .

Điều 2: Thời gian và địa điểm làm việc
Thời gian làm việc : ngày làm 8 giờ , số ngày làm trong tháng ( theo tháng dương lịch ) Công trường kè Lán bè - Hạ long - Quảng ninh Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động + Quyền lợi -Tự túc phương tiện đi lại làm việc - Tiền lương: Tiền lương một tháng lµ 2000.000 đồng ( Hai triệu đồng chẵn ) - Được nghỉ ngày lễ, tết theo quy định của nhà nước nhưng không được hưởng lương - Các thoả thuận khác - Trong thời gian thực hiện nếu người lao động bị ốm, tai nạn lao động, tai nạn sinh hoạt phải nghỉ việc. Người lao động không được hưởng phụ cấp và phải tự túc kinh phí điều trị, khám chữa bệnh. - Tù lo nơi ở ,tù tóc ¨n uèng trong thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång tại công trình,

+ Nghĩa vụ : - Hoàn thành mọi công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động. Chấp hành nghiêm chỉnh sự phân công công việc của người điều hành, nội quy, giờ giấc làm việc của đơn vị và công ty đề ra. Làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, có ý thức bảo vệ tài sản, dụng cụ của đơn vị giao cho giữ gìn quản lý. - Người lao động để mất, hoặc làm hỏng tài sản, dụng cụ được giao phải bồi thường 100% giá trị vật chất theo thời điểm hiện hành. Điều 4: Thể thức trả lương Đơn vị trả lương theo th¸ng vµ ®îc trả vào thời gian từ ngày 10 đến ngày 15 của tháng kế tiếp. Số tiền được thanh toán phải căn cứ vào ngày công việc thực tế làm trên công trường

Điều 5: Điều khoản chung
Hợp đồng này được hai bên nhất trí thông qua và có trách nhiệm thi hành nghiêm chỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, phát sinh hoặc thay đổi các điều khoản hợp đồng phải báo cáo trước bằng văn bản để cùng bàn bạc trao đổi giải quyết. Sau 3 ngµy bªn A thanh to¸n tr¶ ®ñ tiÒn cho bªn B . Bªn B kh«ng cã khiÕu n¹i g× ,hîp ®ång mÆc nhiªn hÕt hiÖu lùc vµ coi nh ®· ®îc thanh lý Nếu bên nhận thuê muốn dừng hợp đồng phải báo trước cho bên thuê 5 ngày - Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 2 bản mỗi bên giữ 1bản, các bản hợp đồng này có giá trị ph¸p lý như nhau.

BÊN NHẬN THUÊ

ĐẠI DIỆN BÊN THUÊ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful