1

luyn thi s 1 (54)
(Thòi gian làm bài :180phút )
Bài 1:(2diêm )
1, Khao sát su biên thiên và vë dô thi cua hàm sô y=
1
2 2
2

+ −
x
x x
2, Gia su A và B là hai diêm trên dô thi cua hàm sô có hoành dô tuong ung là x
1 ,
x
2
thoa mãn hê thuc x
1
+ x
2
= 2. Chung minh ráng các tiêp tuyên voi dô thi tai các diêm A và B song
song voi nhau .
Bài 2:(2 diêm )
1, Giai phuong trình : 3x
2
- 2x
3
=log
2
(x
2
+1)- log
2
x
2,Giai và biên luân phuong trình : 4 = + + − x a x a ( a là tham sô )
Bài 3: (2diêm )
1, Giai phuong trình : 4cosx.cos2x.cos3x = cos6x
2, Tam giác ABC có các góc thoa mãn 2sinA+3sinB +4sinC=5cos
2
A
+3cos
2
B
+cos
2
C
Chung
minh ráng ∆ABC dêu
Bài 4:(2diêm )
Trên mát pháng toa dô Oxy cho Elip (E) có phuong trình x
2
+4y
2
=4 . Gia su (d) là môt tiêp tuyên
bât ky cua (E) mà không song song voi Oy . Goi M, N là các giao diêm cua (d) voi các tiêp tuyên
cua (E) tuong ung tai các dinh A
1
(-2;0); A
2
(2;0)
1) Chung minh ráng N A M A
2 1
. =1
2) Chung minh ráng khi tiêp tuyên (d) thay dôi thì duong tròn duong kính MN luôn di qua hai
diêm cô dinh
Bài 5:(2 diêm )
1) Tìm ho nguyên hàm cua hàm sô
1 3
1
) (
2 4
2
+ −
+
=
x x
x
x f
2) Chung minh ráng voi moi n nguyên duong ta luôn có :
1
2 2 2 2 2 1
2 ). 1 ( . ... . 2

+ = + + +
n n
n n n
n n C n C C
2
luyn thi s 2 (16)
..............***********...............
(Thòi gian làm bài :180 phút)
Bài 1(2diêm)
Cho hàm sô y = 2x
3
-3x
2
-1 (C)
1) Khao sát và vë dô thi cua hàm sô.
2) Goi (d) là duong tháng di qua M(0;-1) và có hê sô góc k.Tìm k dê duong tháng (d) cát (C) tai
ba diêm phân biêt
Bài 2 (3diêm )
1) Trong mát pháng voi hê truc toa dô Descartes vuông góc Oxy ,cho tam giác ABC có A(1;0) ,
hai duong tháng tuong ung chua duong cao ke tu B,C cua tam giác thu tu có phuong trình: x-
2y+1=0 và 3x+y-1 = 0 . Viêt phuong trình duong tròn ngoai tiêp tam giác ABC
2) Tìm toa dô truc tâm H cua tam giác ABC trong không gian Oxyz voi A(3;0;0) B(0;2;0) ,
C(0;0;1)
3) Cho hình chóp tam giác dêu SABC, canh dáy là a, canh bên là b. Tính khoang cách tu A dên
mát pháng (SBC)
Bài 3(2 diêm )
1) Giai phuong trình 0 8 2 . 12 4
5 1 5
2 2
= + −
− − − − − x x x x
2) Giai phuong trình : cotgx = tgx +
x
x
2 sin
4 cos 2
Bài 4(2diêm)
1) Tính tích phân : I = dx
x x
x

+ +
+
1
0
2
2 3
5 4
2) Môt truong THPT có 18 hoc sinh gioi toàn diên ,trong dó có 7 hoc sinh khôi 12 , 6 hoc sinh
khôi 11, 5 hoc sinh khôi 10 . Hoi có bao nhiêu cách chon 8 hoc sinh trong sô 18 hoc sinh trên di
du trai hè sao cho môi khôi có ít nhât môt hoc sinh duoc chon ?
Bài 5 (1diêm )
Tìm góc A,B , C cua tam giác ABC sao cho Q = sin
2
A + sin
2
B - sin
2
C dat giá tri nho nhât
*******************************************
3
Dê luyên thi sô 3 (26)
.......********.........
(Thi gian làm bài: 180phút )
Bài 1 (2diêm)
a) Khao sát và vë dô thi hàm sô y =
1
3 3
2
+
+ +
x
x x
(C)
b) Chung minh ráng qua diêm M(-3;1) ke duoc hai tiêp tuyên toi dô thi (C) sao cho hai tiêp tuyên
dó vuông góc voi nhau
Bài 2 (2diêm)
Giai các phuong trình
a)
x
2
log
3 = x
2
-1
b) cos
2
(x+
3
π
) + cos
2
(x +
3

) =
2
1
(sinx+1)
Bài 3(diêm )
a) Tìm m dê bât phuong trình sau dây có nghiêm : x + 2 - m 1
2
+ x < 0
b) Tính tích phân I = dx e
x

+
1
0
1 3
Bài 4 (2 diêm )
a) Trong mát pháng voi hê toa dô vuông góc Oxy cho Parabol (P): y
2
= x và diêm M(1;-1) . Gia
su A,B là hai diêm phân biêt khác M, thay dôi trên mát pháng (P)sao cho MA và MB luôn vuông
góc voi nhau . Chung minh ráng duong tháng AB luôn di qua môt diêm cô dinh
b)Trong không gian voi hê toa dô Dêcác vuông góc Oxyz cho diêm A(1;-1;1) và hai duong tháng
(d
1
),(d
2
) theo thu tu có phuong trình :
(d
1
):

=
+ − =
− =
t z
t y
t x
3
2 1 (d
2
):= + −
= + − +
0 1 2
0 3 3
y x
z y x
Chung minh ráng (d
1
),(d
2
) và A cùng nám trong môt mát pháng
Bài 5 (2diêm )
a) Có bao nhiêu sô tu nhiên chán gôm 5 chu sô dôi môt khác nhau sao cho trong dó không có mát
chu sô 2
b)Tìm giá tri nho nhât cua biêu thuc Q =
y x
z
x z
y
z y
x
+
+
+
+
+
3 3 3
,voi x, y ,z là các sô duong thoa
mãn diêu kiên x+y+z 6 ≥
*******************************************
4
Dê luyên thi sô 4 (25)
***************
(Thòi gian làm bài :180 phút )
Bài 1(2diêm )
Cho hàm sô
1
1 2 ) 2 5 (
2

+ + − −
x
m x m x
(1)
1) Khao sát và vë dô thi hàm sô (1) voi m= 1
2) Tìm m dê hàm sô (1) có cuc tri và khoang cách giua hai diêm cuc dai , cuc tiêu nho hon 2 5
Bài 2 (2diêm )
1) Cho hàm sô f(x) =

=0 0
0
1
3 cos cos
khix
khix
x
e
x x
Tính dao hàm cua hàm sô tai x=0
2) Giai phuong trình :
)
3
( ).
6
(
3 cos . cos 3 sin . sin
3 3
π π
+ −
+
x tg x tg
x x x x
=
8
1 −
Bài 3(2 diêm )
1) Giai bât phuong trình :
) 1 ( log
2
) 1 ( log
3
3 2
+
>
+ x x
2) Tính tích phân : I =


1
0
2 2
3 4 dx x x
Bài 4 (2diêm )
1) Cho duong tháng (d) : x-2y-2 = 0 và hai diêm A(0;1) , B (3;4) . Hãy tìm toa dô diêm M trên
(d) sao cho 2MA
2
+MB
2
có giá tri nho nhât
2) Cho duong Parabol có phuong trình y
2
=- 4x và gia su F là tiêu diêm cua nó . Chung minh
ráng nêu môt duong tháng di qua F và cát Parabol tai hai diêm A, B thì các tiêp tuyên voi Parabol
tai A,B vuông góc voi nhau
Bài 5 (2 diêm)
a, Tu các chu sô 0,1,2,3,4,5,6 ta có thê viêt duoc bao nhiêu sô tu nhiên có 5 chu sô khác nhau
sao cho trong dó nhât thiêt có chu sô 1 và 2
b, Cho x, y ,z là các sô thuc thoa mãn các diêu kiên sau :
x+y+z=0; x+1 >0 , y+1 > 0 , z +4 > 0 Tìm giá tri lon nhât cua biêu thuc :
Q =
4 1 1 +
+
+
+
+ z
z
y
y
x
x
**************************************************
5
Dê luyên thi sô 5 (35)
.........********..........
(Thi gian làm bài: 180 phút )
Bài 1 (2d)
1, Khao sát và vë dô thi hàm sô y =
3
2
2

− −
x
x x
2,Tính phân diên tích hình pháng duoc gioi han boi dô thi cua hàm sô và truc hoành
Bài 2 (2d)
1, Gia su a,b ,c ,d là các sô thoa mãn dáng thuc ab+ 2(b+c+d) = c(a+b). Chung minh ráng trong
ba bât phuong trình x
2
-ax+c ≤0 , x
2
- bx +c ≤0 , x
2
- cx +d ≤0 ít nhât môt bât phuong trình có
nghiêm
2, Voi nhung giá tri nào cua a thì hê phuong trình :

= +
+ = +
a
y x
a y x
1 1
2
2 2 2
có dúng hai nghiêm
Bài 3(2d)
1, Giai phuong trình luong giác : cosx. cos2x.cos3x - sinx.sin2x.sin3x =
2
1
2, Cho f(x) = (1+x+x
3
+x
4
)
4
sau khi khai triên và rút gon ta duoc
f (x) = a
0
+a
1
x+a
2
x
2
+....+a
16
x
16
.Hãy tính giá tri cua hê sô a
10
Bài 4(3d)
1,Trong mát pháng voi hê toa dô Dê Các vuông góc Oxy cho e lip (E) có phuong trình
1
2
2
2
2
= +
b
y
a
x
(voi a> 0 , b >0) . Gia su A, B là hai diêm thay dôi trên (E) sao cho OA⊥OB . a,
Tính
2 2
1 1
OB OA
+ theo a và b
b, Goi H là chân duong vuông góc ha tu O xuông AB . Tìm tâp hop các diêm H khi A,B thay dôi
trên (E)
2, Cho hình lâp phuong ABCDA'B'C'D' voi canh a . Hãy tính khoang cách giua canh A A' và
duong chéo BD' theo a
Bài 5(1d)
Cho x, y , z là nhung sô duong thoa mãn xyz = 1 .Tìm giá tri nho nhât cua biêu thuc: P =
6 3 3 6
9 9
6 3 3 6
9 9
6 3 3 6
9 9
x x z z
x z
z z y y
z y
y y x x
y x
+ +
+
+
+ +
+
+
+ +
+
************************************
6
Dê luyên thi sô 6 (45)
.......********........
(Thi gian làm bài: 180 phút )
Bài 1(2,5d)
Cho hàm sô y= x
3
-(m+3) x
2
+ (2 + 3m )x -2m (1)
a, Khao sát và vë dô thi hàm sô voi m = -3/2
b,Tìm trên mát pháng các diêm cô dinh mà dô thi hàm sô luôn di qua voi moi m
c, Tìm m dê dô thi hàm sô cát truc hoành tai ba diêm phân biêt có hoành dô lâp thành môt câp sô
công theo môt thu tu nào dó
Bài 2(2d)
a, Cho tam giác ABC có ba góc A,B,C thoa mãn :

= +
= +
1 cos cos
3
3 2
2 2
B A
B
tg
A
tg
Chung minh ráng tam
giác ABC dêu
b Giai phuong trình :
) 1 3 ( log
1
) 3 ( log
1
2
2
4

<
+ x x x
Bài 3 (2 d)
1, Tính I= dx x a x ) ln(
1
1
2 2
+ +


2, Xác dinh a,b dê hàm sô y=

<

≥ +
0
4 cos 2 cos
0
khix
x
x x
Khix b ax
có dao hàm tai x=0
Bài 4(2,5)
Trong không gian voi hê truc toa dô Dê Các vuông góc Oxyz cho hai duong tháng voi phuong
trình :
(d
1
):
2
1
2
1
1
1 −
=

=
− z y x
(d
2
) :
2
3
2
1
1

=

+
=

z y x
a, Tìm toa dô giao diêm I cua d
1
, d
2
và viêt phuong trình mát pháng (Q) qua d
1
,d
2
b, Lâp phuong trình duong tháng d
3
qua P (0, -1 ,2) cát d
1
,d
2
lân luot tai A và B khác I sao cho
AI = AB
c, Xác dinh a , b dê diêm M(0 ,a , b ) thuôc mát pháng ( Q) và nám trong miên góc nhon tao boi
d
1,
, d
2
Bài 5(1 d)
Xét các tam giác ABC .Tìm giá tri nho nhât cua biêu thuc:
F= 5cotg
2
A + 16 cotg
2
B +27 cotg
2
C
7
Dê luyên thi sô 7(44)
........********.........
(Thi gian làm bài :180 phút )
Bài 1(2,5d)
Cho hàm sô y=
m x
mx x

− + 8
2
(C
m
)
1, Khao sát su biên thiên và vë dô thi hàm sô ung voi m= 6
2, Voi giá tri nào cua m thì hàm sô có cuc dai , cuc tiêu . Khi dó viêt phuong trình duong tháng
di qua hai diêm cuc dai , cuc tiêu dó
3, Tìm tât ca các giá tri cua m dê dô thi hàm sô (C
m
) cát truc hoành tai hai diêm phân biêt.
Chung to ráng hê sô góc cua tiêp tuyên tai các giao diêm dó duoc tính theo công thuc : k =
m x
m x

+ 2
Bài 2 (2 d)
1 Tìm tât ca các giá tri cua tham sô m dê phuong trình
4
1+x
+4
1-x
= (m+1) (2
2+x
+ 2
2-x
)+ 2m có nghiêm thuôc doan [ ] 1 ; 0
2, Giai phuong trình :
2
2 3 1
3 1
2
x x
x x
− + + =
− + +
Bài 3(2 d)
1 Giai phuong trình 0 cos 1 . 2 sin
0
2
= +

dt t t
x
2, Tính dô lon các góc cua tam giác ABC biêt 2sinA sinB(1- cosC) = 1
Bài 4 (2d)
1, Parabol y
2
= 2x chia diên tích hình tròn x
2
+ y
2
= 8 theo ti sô nào ?
2, Tính tông S = C
0
2003
+
2002
2003
4
2003
2
2003
2003
1
....
5
1
3
1
C C C + + +
Bài 5 (1,5d)
1, Cho ho duong tròn có phuong trình : x
2
+ y
2
- 2(m+1) x- 4my-5 =0
a, Tìm diêm cô dinh thuôc ho duong tròn khi m thay dôi
b, Tìm tâp hop các diêm có cùng phuong tích dôi voi moi duong tròn trong ho duong tròn dã cho
2, Cho hình chóp tu giác SABCD có dáy ABCD là hình thoi canh a
o
ABC 60 = ∠
Chiêu cao SO cua hình chóp báng a
2
3
.O là giao diêm cua hai duong chéo dáy, M là trung diêm
AD . (P) là mát pháng di qua BM , song song voi SA cát SC tai K . Tính thê tích cua hình chóp
KBCDM
*************************************
8
Dê ôn luyên sô 8 (55)
.........********.........
(Thi gian làm bài: 180 phút )
Bài 1 (2d)
1, Khao sát và vë dô thi hàm sô y = x
3
-3x +2 (C)
2, Gia su A, B , C là ba diêm tháng hàng phân biêt thuôc (C) , tiêp tuyên voi (C) tai A , B , C
tuong ung cát (C) tai A' ,B ' , C' Chung minh A' , B' , C' , tháng hàng
Bài 2( 2d)
1, Giai hê bât phuong trình :

= − +
= − +
3 1
1 1
2
2
x y
y x
2, Giai bât phuong trình 20log
4x
x +7log
16x
x
3
≥3log
2
2
x
x
Bài 3 (2d)
1, Tam giác ABC có BC= a , CosA=
8
7
và diên tích báng
4
15
2
a
.Goi h
a
, h
b ,
h
c
lân luot là dô
dài các duong cao ha tu dinh A , B , C cua tam giác . Chung minh h
a
=h
b
+h
c
2, Tìm giá tri lon nhât cua hàm sô y =sin
2
x
.(1+6cos
2
x
)
Bài 4 (2d)
1, Trên mát pháng toa dô Oxy cho hai duong tháng
(d
1
): 2x-y + 1 = 0 (d
2
) : x+2y- 7= 0
Lâp phuong trình duong tháng qua gôc toa dô và tao voi (d
1
) , (d
2
) tam giác cân có dáy thuôc
duong tháng dó . Tính diên tích tam giác cân nhân duoc
2, Cho hình láng tru tam giác ABCA'B'C' có các mát bên là hình vuông canh a .Goi D , E , F ,
lân luot là trung diêm các doan BC , A'C' , C'B'
Tính khoang cách giua DE và A'F
Bài 5 (2d)
1, Tìm sô hang có giá tri lon nhât cua khai triên
8
)
3
2
3
1
( +
2, Tính I = dx
e x
x
Ï ∫
+

2
0
) cos 1 (
sin 1
π
**********************************
9
Dê ôn luyên sô 9 (104)
(Thi gian làm bài: 180 phút )
Bài 1(2d ) Cho hàm sô y =
1
2 2
2

+ −
x
x x
(C)
1, Khao sát và vë dô thi hàm sô
2,Goi I là giao diêm cua hai duong tiêm cân cua (C) . Hãy viêt phuong trình hai duong tháng di
qua I sao cho chúng có hê sô góc nguyên và cát (C) tai 4 diêm phân biêt là các dinh cua môt hình
chu nhât
Bài 2 (3d)
1 Báng dinh nghia hãy tính dao hàm cua hàm sô :
f (x) = /x/
3
+e
x
tai diêm x = 0
2, Biên luân theo m miên xác dinh cua hàm sô : y=
1
3 ) 3 (
2
+
+ + +
x
x m mx
3,Các sô thuc x , y , z , thoa mãn diêu kiên :
x
2
+y
2
+z
2
- 4x + 2z 0 ≤
Hãy tìm giá tri lon nhât và nho nhât cua biêu thuc F = 2x +3y -2z
Bài 3 (2d)
1, Các góc cua tam giác ABC thoa mãn diêu kiên
Sin2A + Sin2B +Sin2C = SinA + SinB +SinC+4 Sin
2
.
2
.
2
A C
Sin
C B
Sin
B A − − −
Chung minh tam giác ABC dêu
2, Giai hê phuong trình :+ = −
− = +
) ( 6 2
2
) ( 2 6
2
3
x y Sin Sinx
y
tg
x y Sin Sinx
y
tg
Bài 4 (2 d)
1, Trong mát pháng voi hê toa dô Dê các Oxy cho Hypebol y =
x
a
(a ) 0 ≠ (H)
Trên (H) lây 6 diêm phân biêt A
i
(i = 1, ...,6) sao cho A
1
A
2
//A
4
A
5
, A
2
A
3
//A
5
A
6.
. Chung minh
A
3
A
4
//A
1
A
6
2, Cho tu diên ABCD có bán kính mát câu nôi tiêp là r . Chung minh ráng V
ABCD
3
32
3
r

Bài 5 (1d)
Tìm x>0 Sao cho 1
) 2 (
0
2
2
=
+

dt
t
e t
x t
********
10
Dê luyên thi sô 10
( Thòi gian làm bài: 180 phút )
Câu 1. (3 diêm).
Cho hàm sô y=x
3
- ( 4m + 1)x
2
+(7m + 1)x - 3m - 1
a) Khao sát và vë dô thi cua hàm sô voi m = -1.
b) Tìm m dê hàm sô có cuc tri dông thoi các giá tri cuc dai , cuc tiêu cua hàm sô trái dâu nhau.
c) Tìm m dê dô thi hàm sô tiêp xúc voi truc hoành.
Câu 2. (2 diêm )
a) Giai hê phuong trình:
x y
2
2 1
2
x y e e
l og x 3 l og y 2 0

− = −


+ + =


b) Tìm m dê hê phuong trình sau có nghiêm:

= + −
= + −
m xy
xy
y
x
y
x
2
2
2
2
2 3
1
Câu 3.(2 diêm).
a) Biêt ráng tam giác ABC có ca ba góc cùng là nghiêm cua phuong trình.
2sin2x + tgx = 2 . 3 Chung minh ráng tam giác ABC dêu.
b) Tìm giá tri lon nhât cua biêu thuc
Q = sin
2
A + sin
2
B + sin
2
C , trong dó A , B , C là ba góc cua môt tam giác bât kì
Câu4. (2 diêm) .
a) Cho Hypebol có phuong trình 1
4 5
2 2
= −
y x
(H)
Gia su (d) là môt tiêp tuyên thay dôi và F là môt tiêu diêm cua (H). Ke FM vuông góc voi (d).
Chung minh ráng diêm M luôn nám trên môt duong tròn cô dinh.
b) Cho hình chóp SABC có SA= 2BC, ∠ BAC =60
0
, canh bên SA vuông góc voi mát pháng dáy
ABC. Ke AM , AN lân luot vuông góc voi SB , SC.
Tính góc pháng nhi diên tao boi hai mât pháng (AMN) và (ABC).
Câu 5.(1 diêm)
Trong mát pháng voi hê truc toa dô vuông góc 0xy cho hình tròn (x-2)
2
+y
2
≤`1. Tính thê tích
cua khôi tròn xoay duoc tao thành khi quay hình tròn dó môt vòng xung quanh truc 0y.
*************************************
11
Dê luyên thi sô 11
(Thòi gian làm bài : 180 phút).
Câu 1: (2 diêm):
1. Khao sát và vë dô thi hàm sô: y =
1
2
− x
x
(C).
2. Tìm M ∈(C) sao cho tiêp tuyên cua (C) tai M vuông góc voi duong tháng di qua M và tâm dôi
xung cua (C).
Câu 2: (2 diêm):
1. Giai bât phuong trình sau : 3 4
2
+ − x x - 1 3 2
2
+ − x x ≥ x-1.
2. Giai phuong trình sau : 3tg
3
x - tgx +
x Cox
x
2
) sin 1 ( 3 +
- 8 Cos
2
(
2 4
x

π
) = 0.
Câu 3: (3 diêm):
1. Trong mát pháng toa dô Oxy cho hai duong tháng :
(d
1
) : x-y-1 = 0 và (d
2
) : x+2y+3 = 0.
Tìm toa dô các dinh cua hình thoi ABCD biêt A ∈( d
1
) , C ∈ (d
2
) , B , D thuôc Ox và AC=2BD.
2. Trong không gian voi hê toa dô Oxyz cho láng tru dung tam giác ABC A'B'C' có A(1;0;0) ,
B(0;2;0) , C(-1;0;0) và A'(1;0;3).
a.Goi G là trong tâm tam giác ABC , tính khoang cách giua hai duong tháng A'G và BC.
b. Tìm toa dô diêm D trên các canh AA' sao cho diên tích ∆ABC' báng
2
5 . 3
.
Câu4 : (2 diêm):
1. Tính tích phân : 1=


+
2
2
2
) sin . (
2
π
π
dx x Cox x e
x
.
2. Môt sô diên thoai có bay chu sô, trong sô dó chu sô dâu là chu sô 8. Sô diên thoai duoc goi là
may mán nêu bôn chu sô dâu là ba chu sô chán phân biêt , Và ba chu sô còn lai là ba chu sô le ,
dông thoi hai chu sô 0 và 9 không dung liên nhau. Hoi có bao nhiêu sô diên thoai may mán duoc
tao thành tu tâp các chu sô tu nhiên.
Câu 5: (1 diêm):
Cho a,b,c,d là các sô thuc thoa mãn : a+b+c+d=4 . Chung minh :
. a
4
+b
4
+c
4
+d
4
≥ a
3
+b
3
+c
3
+d
3
************ ************** ***********
Dê Toán dành cho khôi A, B ( KPB) (II)
Câu I.(2d )
Cho hàm sô : có dô thi ( ) (m là tham sô)
1. Khao sát su biên thiên và vë dô thi hàm sô khi m= 1.
12
2. Tìm m dê tiêp tuyên tai diêm cuc dai A cua ( ) cát truc Oy tai B mà tham giác
OAB vuông cân.
Câu II.(2d)
1. Giai phuong trình: .
2. Tìm m dê phuong trình: có dúng môt nghiêm.
Câu III.(2d)
Trong không gian Oxy z cho A(-1;3;-2), B(-3;7;-18) và (P): 2x -y +z +1= 0.
1. Viêt phuong trình mát pháng chua AB và vuông góc voi (P).
2. Tìm toa dô diêm M thuôc (P) sao cho MA+MB nho nhât.
Câu IV.(2d)
1. Tính tích phân: I = .
2. Giai hê phuong trình:
Câu Va.(2d) ( Không phân ban)
1. Trên các canh PQ, QR, RS, SP cua hình vuông PQRS lân luot dánh dâu môt, hai, ba
và n diêm phân biêt voi P, Q, R, S. Tìm n biêt ráng có dúng 439 tam giác có dinh là
các diêm trong n + 6 diêm duoc dánh dâu.
2. Trong mp Oxy cho tam giác ABC có trong tâm G(-2;0). Biêt phuong trình các canh
AB, AC thu tu là: 4x+y +14= 0; 2x+5y-2 =0. Tìm toa dô các dinh A, B, C.
13
Phng trình , h phng trình , bt phng trình m và lôgarit
1) Giai hê phuong trình :

= +
= +
+ +
) 2 ( 6 5
) 1 ( 6 2 2
2 2
6 3
xy y x
y x y x
2) Giai hê := +
+ − = −
) 2 ( 16 (
) 1 ( ) 2 )( log (log
3 3
2 2
y x
xy x y y x
3) Giai hê phuong trình :

= +
= +
+ +
xy y x
y x y x
4 3
12 3 3
2 2
4 2
4) Giai hê bât phuong trình

= +

y x
y x
2
2
2
2
2
2
log 2 1 log 4
log log
5) Giai hê phuong trình:

= +
− =
5 log log
3 log . log
2
2
2
2
2 2
y x
y
x
xy
6) Giai hê PT:

= + +
= + +
= + +
2 log log log
2 log log log
2 log log log
16 16 4
9 9 2
4 4 2
y x z
x z y
z y x
7) Giai hê PT:= +
= +
5 ) ( log
4 log log 2
2 2
2
2 4
y x
y x
8) Tìm nghiêm cua bât phuong trình : sin
4
x+cosx
4
= cos2x (1) thoa mãn bâtphuong trình :
1+log 0 ) 2 (
2
2
1
≥ − + x x (2)
9) Giai bât phuong trình : log 2 / 1 1 2 2 .
2
1
2
< − −
+ −
x x
x x
( *)
10) Giai hê PT:

+ = + − +
− = + − + − +
) 3 ( log 1 ) 2 ( log ) ( log
1 ) ( log ) 4 2 2 4 ( log ) 1 ( log
4 4
2 2
4
4
2
4 4
y x x y x
y
x
x y y xy
11) Giai PT : 4
lg(10x)
-6
lgx
= 2.
) 100 lg(
2
3
x
12) Giai PT : Log
7
x = log
3
) 2 ( + x
13) Giai PT : 2log ) 1 1 2 ( log . log
3 3
2
9
− + = x x x
14) Giai PT : lg 4 ) 2 lg( ) 6 (
2
+ + = + − − x x x x
15) Giai PT : log
9
(x
2
- 5x + 6)
2
=
2
1
log 3
2
1 − x
+ log
3
1 − x
16) Giai PT : 1+
3
2
2
x x − = x + x − 1
14
17) Giai bât PT :
1 3 2
5
5
log
+ −

+
x
x
x
x
< 0
18) Giai PT : 2
x
1
( ) 2 4
2
− − + x x = 4 8 4 4
2
− − + x x
19) Tìm m dê PT : lg(x
2
+ mx) - lg(x-3) = 0 có nghiêm.
20) Giai PT : log
4
(x + 1)
2
+2 = log
2
3
8
) 4 ( log 4 x x + + −
21) Giai bât PT : 3
2x
- 8.3
4 + + x x
- 9.9
4 + x
>0
22) Cho hàm sô : y = 2000
x
. Tính dao hàm y' theo dinh nghia
Giai PT sau : 2
3x
-6.2
x
-
) 1 ( 3
2
1
− x
+
x
2
12
=1
lg
4
(x-1)
2
+ lg
2
(x-1)
3
= 25
23) Giai PT : log
2
(x
2
+ x + 1) + log
2
(x
2
- x + 1) = log
2
(x
4
+ x
2
+ 1) + log
2
(x
4
- x
2
+ 1)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful