CéNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc HîP §åNG VÒ viÖc thuª

nh©n c«ng x©y dùng nhµ Sè:290508 - C¨n cø theo bé luËt D©n sù (söa ®æi) ®· ®îc Quèc héi cña níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam th«ng qua ngµy 19/5/2005 vµ cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 01/01/2006. - C¨n cø luËt X©y dùng, LuËt sè 16/2003/QH 11 ®· ®îc Quèc héi cña níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam th«ng qua ngµy 26/11/2003. - C¨n cø vµo nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng cña hai bªn. - C¨n cø kh¶ n¨ng nhu cÇu cña hai bªn. H«m nay, ngµy 29 th¸ng 05 n¨m 2008, t¹i nhµ riªng «ng TrÇn Ngäc Thanh sè 33 Lª H÷u LËp phêng Lam S¬n TP. Thanh Hãa. Chóng t«i gåm : 1. Bªn A: ¤ng TrÇn Ngäc Thanh Chøc vô: Chñ nhµ §Þa chØ: Sè nhµ 33 Lª H÷u LËp - phêng Lam S¬n Thµnh Phè Thanh Ho¸. §iÖn tho¹i: 0373.858. 085 2. Bªn B: ¤ng …………………………………………………………………… …. §Þa chØ: ……………………………………………………………………… …. Tr×nh ®é chuyªn m«n: …………………………………………………… …….. Chøng minh nh©n d©n sè: …………………………………………… …………. N¬i cÊp: …………………………….. cÊp ngµy ……th¸ng ….n¨m… ………… §iÖn tho¹i : ………………………………………………………………… …. Hai bªn tháa thuËn ký hîp ®ång x©y dùng míi nhµ cho ¤ng TrÇn Ngäc Thanh víi néi dung vµ gi¸ c¶ cô thÓ nh sau: §iÒu 1. Néi dung c«ng viÖc: 1

1. Bªn B thi c«ng x©y dùng nhµ cho ¤ng TrÇn Ngäc Thanh néi dung c«ng viÖc bao gåm: - Theo yªu cÇu vµ b¶n vÏ cña bªn A. - §¶m b¶o kû thuËt trong thi c«ng nhµ. - Sè lîng thiÕt bÞ l¾p ®Æt nh b¶n vÏ thiÕt kÕ cña bªn A vµ theo yªu cÇu. - §¶m b¶o vÒ an toµn cho lao ®éng thi c«ng t¹i c«ng trêng. - §¶m b¶o thêi gian vµ tiÕn ®é thi c«ng cña tõng h¹ng môc theo sù tháa thuËn cña chñ nhµ vµ bªn thi c«ng. 2. Thêi gian thùc hiÖn lµ ……. ngµy, b¾t ®Çu tõ ngµy…… th¸ng ……. n¨m 2008 kÕt thóc chËm nhÊt ngµy …….. th¸ng ……… n¨m 2008. §iÒu 2. Tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn: Bªn A: - Cung cÊp vËt t, vËt liÖu phôc vô cho viÖc thi c«ng. - Thanh to¸n cho bªn B gi¸ trÞ hîp ®ång theo ®óng quy ®Þnh t¹i §iÒu 3. Bªn B : - Bè trÝ tõ 10 ngêi trë lªn cã ®ñ kh¶ n¨ng, kinh nghiÖm ®Ó tæ chøc thi c«ng nhµ theo b¶n vÏ thiÕt kÕ kü thuËt do bªn A cung cÊp. - ChuÈn bÞ m¸y, dông cô cÇn thiÕt phôc vô cho viÖc thi c«ng. - Tæ chøc thi c«ng an toµn, l¾p ®Æt theo b¶n vÏ thiÕt kÕ, b¶o ®¶m tÝnh thÈm mü, ch¾c ch¾n cña c«ng tr×nh. - §¶m b¶o tiÕn ®é, kh«ng g©y ¶nh hëng ®Õn c«ng viÖc cña c¸c nhµ l©n cËn. - Tu©n thñ theo sù gi¸m s¸t cña c¸n bé kü thuËt bªn A chØ ®Þnh. - Bè trÝ, x¾p xÕp l¹i c¸c vËt dông cña ®¬n vÞ x©y l¾p ph¶i di rêi trong qu¸ tr×nh thi c«ng. - VÖ sinh s¹ch sÏ khu vùc thi c«ng. - KÕt hîp cïng bªn A kiÓm tra toµn bé c«ng tr×nh khi song tõng h¹ng môc. - Båi thêng thiÖt h¹i cho ®¬n vÞ triÓn khai thi c«ng theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 5 cña hîp ®ång nµy. 2

§iÒu 3. Gi¸ trÞ hîp ®ång vµ ph¬ng thøc thanh to¸n : 1. Tæng Gi¸ trÞ hîp ®ång lµ:………………. ®ång (B»ng ch÷: … ………………………………………………………) 3. Ph¬ng thøc thanh to¸n: Bªn A trùc tiÕp thanh to¸n toµn bé gi¸ trÞ hîp ®ång cho bªn B b»ng tiÒn mÆt sau khi hoµn thµnh c«ng tr×nh vµ ®a vµo sö dông. §iÒu 4. §Þa ®iÓm x©y dùng c«ng tr×nh nhµ ¤ng TrÇn Ngäc Thanh. §Þa ®iÓm x©y nhµ riªng cho ¤ng TrÇn Ngäc Thanh , sè 33 Lª H÷u LËp, phêng Lam S¬n , thµnh phè Thanh Ho¸. §iÒu 5. Båi thêng thiÖt h¹i : Trong qu¸ tr×nh triÓn khai thùc hiÖn hîp ®ång, ngêi ®îc bªn A cö lµm gi¸m s¸t thÊy chÊt lîng kh«ng ®¶m b¶o yªu cÇu, bªn A yªu cÇu söa ch÷a, nÕu kh«ng söa ch÷a bªn A cã quyÒn chÊm døt hîp ®ång mµ kh«ng ph¶i thanh to¸n bÊt kú c¸c kho¶n chi phÝ nµo cña bªn B. Bªn A kh«ng chÞu bÊt cø c¸c kho¶n chi phÝ rñi do nµo cã liªn quan ®Õn viÖc triÓn khai thùc hiÖn hîp ®ång kÓ c¶ an toµn, vÖ sinh lao ®éng trong qu¸ tr×nh thi c«ng. Ngîc l¹i nÕu bªn B thi c«ng lµm háng hÖ thèng ®iÖn, níc lµm chËp, ch¸y, næ ¶nh hëng ®Õn c«ng viÖc cña c¸c nhµ liÒn kÒ còng nh cña bªn A th× bªn B ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vµ ph¶i båi thêng thiÖt h¹i. Trong trêng hîp ®ang thi c«ng mµ tiÕn ®é thi c«ng kh«ng ®óng theo yªu cÇu cña hîp ®ång th× bªn B ph¶i chÞu ph¹t víi møc 0,5% gi¸ trÞ hîp ®ång cho mçi ngµy chËm bµn giao c«ng tr×nh, thêi gian chËm tiÕn ®é tèi ®a kh«ng qu¸ 20 ngµy. §iÒu 6. B¶o hµnh c«ng tr×nh: Bªn B cã tr¸ch nhiÖm b¶o hµnh toµn bé c«ng tr×nh do m×nh tæ chøc thi c«ng x©y l¾p trong thêi gian lµ …… …… kÓ tõ ngµy bµn giao nghiÖm thu c«ng tr×nh. Trong thêi gian b¶o hµnh nÕu c«ng tr×nh cã sù cè vÒ kü thuËt, chÊt lîng, bªn B ph¶i cã tr¸ch nhiÖm kh¾c phôc, mäi chi

3

phÝ cã liªn quan ®Õn viÖc kh¾c phôc bªn B ph¶i chÞu hoµn toµn tr¸ch nhiÖm. §iÒu 7. HiÖu lùc cña hîp ®ång. Hîp ®ång cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký ®Õn khi hÕt thêi gian b¶o hµnh c«ng tr×nh. Hai bªn cam kÕt thùc hiÖn c¸c ®iÒu kho¶n trong hîp ®ång. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång, nÕu cã vÊn ®Ò ph¸t sinh ngoµi hîp ®ång, hai bªn sÏ tháa thuËn gi¶i quyÕt. Trong trêng hîp kh«ng thÓ gi¶i quyÕt ®îc th× sÏ ®a ra Toµ ¸n kinh tÕ Thanh Ho¸ gi¶i quyÕt. QuyÕt ®Þnh cña Toµ ¸n Kinh tÕ Thanh Ho¸ lµ b¾t buéc ®èi víi c¶ hai bªn. Hîp ®ång nµy cã 07 ®iÒu ®îc chia lµm thµnh 02 b¶n b»ng tiÕng ViÖt, mçi b¶n cã 03 trang, cã gi¸ trÞ ph¸p lý nh nhau. Bªn A gi÷ 01 b¶n, bªn B gi÷ 01 b¶n ®Ó lµm c¬ së thùc hiÖn. §¹i Bªn B diÖn bªn A

TrÇn Ngäc Thanh

4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful