Dành cho học sinh yêu thích môn Hoá h ọc dông

-

T¹p chÝ ho¸ häc & øng

Ph¬ng ph¸p gi¶i bµi tËp phÇn an®ehit-xeton axit cacboxylic- este
A. Nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n cÇn nhí. AN§EHIT An®ehit HCH=O CH3CH=O CH3C H2CH=O (CH3)2CHCH2CH=O CH3CH=CHCH=O C6H5CH=O Tªn thay thÕ metanal etanal propanal 3-metylbutanal but-2-en-1-al benzan®ehit Tªn th«ng thêng foman®ehit (an®ehit fomic) axetan®ehit (an®ehit axetic) propionan®ehit (an®ehit propionic) isovaleran®ehit (an®ehit isovaleric) crotonan®ehit (an®ehit crotonic) benzan®ehit (an®ehit benzoic)

- HCHO, CH3CHO. KhÝ kh«ng mµu, mïi xèc, tan trong níc vµ dung m«i h÷u c¬ - Dung dÞch 36-40% HCHO gäi lµ fomon hay fomalin II. TÝnh chÊt ho¸ häc 1. Ph¶n øng céng A. Céng H2. RCHO + H2 2. Ph¶n øng oxi ho¸. A. Víi O2. 2RCHO + O2 →
Mn  →
2+

t , Ni  →

0

RCH2OH

B. Céng HCN. RCHO + HCN → R-CH(CN)-OH 2RCOOH

B. Víi dung dÞch Br2. Lµm mÊt mµu dung dÞch Br2 RCH = O + Br2 + H2O C. Víi dung dÞch KMnO4. Lµm mÊt mµu dung dÞch KMnO4 RCHO D. Ph¶n øng tr¸ng g¬ng Chó ý. HCHO khi tham gia ph¶n øng tr¸ng g¬ng s¶n phÈm cuèi cïng thu ®îc lµ axit v« c¬ hoÆc muèi cña axit v« c¬ víi tØ lÖ 1mol HCHO → 4mol Ag. 3. Ph¶n øng trïng hîp cña HCHO NhÞ hîp. 2HCHO Tam hîp. 3HCHO → CH2OH-CHOH-CHO Lôc hîp. (an®ehit glyxerol) → CH2OH-CHO
dung dÞch KMnO4

R− COOH + 2HBr

RCOOH

10

Dành cho học sinh yêu thích môn Hoá h ọc dông
Ca ( OH ) 2  →

-

T¹p chÝ ho¸ häc & øng

6HCHO Xeton

C6H12O6

(glucoz¬)

C«ng thøc tæng qu¸t: R-CO-R’

CH3 − C− CH3 || O
Tªn thay thÕ Tªn gèc chøc Propan-2-on ®imetyl xeton

CH3 − C− CH2 − CH3 || O
butan-2-on etyl metyl xeton

CH3 − C− C6H5 || O
axetophenon metyl phenyl xeton

I. TÝnh chÊt ho¸ häc 1. Ph¶n øng céng t¹o ancol. R-CO-R’ + H2
Ni, t  R-CH(OH)-R’ →
0

2. Kh«ng tham gia ph¶n øng oxi hãa víi O2, dung dÞch Br2, dung dÞch
KMnO4, dung dÞch AgNO3(NH3) vµ víi Cu(OH)2 II. §iÒu chÕ xeton - Oxi ho¸ nhÑ ancol bËc 2 bëi O2 cã xóc t¸c Cu (to) hoÆc CuO (to). - oxi ho¸ cumen råi chÕ ho¸ víi axit sunfuric thu ®îc axeton cïng víi phenol.
1) O2 2)H2SO420% (CH3)2CH− 6H5  → CH3 − CO− CH3 +C 6H 5 −OH C → 

Axit cacboxylic TÝnh chÊt vËt lÝ ë ®iÒu kiÖn thêng, tÊt c¶ c¸c axit cacboxylic ®Òu lµ nh÷ng chÊt láng hoÆc r¾n. §iÓm s«i cña c¸c axit cacboxylic cao h¬n cña an®ehit, xeton vµ c¶ ancol cã cïng sè nguyªn tö cacbon. Nguyªn nh©n lµ do sù ph©n cùc ë nhãm cacboxyl vµ sù t¹o thµnh liªn kÕt hi®ro liªn ph©n tö ë axit cacboxyliC. Axit cacboxylic còng t¹o liªn kÕt hi®ro víi níc vµ nhiÒu chÊt kh¸c. C¸c axit fomic, axetic, propionic tan v« h¹n trong níc. Khi sè nguyªn tö C t¨ng lªn th× ®é tan trong níc gi¶m, do tÝnh chÊt kÞ níc cña gèc hi®rocacbon. Este Este cña axit cacboxylic lµ s¶n phÈm cña sù thay thÕ nhãm OH cña axit b»ng nhãm -OR’. R vµ R’ lµ c¸c gèc hi®rocacbon. Este cã nhiÖt ®é s«i thÊp h¬n axit t¬ng øng, v× trong ph©n tö kh«ng con hi®ro linh ®éng nªn kh«ng h×nh thµnh liªn kÕt hi®ro liªn ph©n tö.

11

Dành cho học sinh yêu thích môn Hoá h ọc dông

-

T¹p chÝ ho¸ häc & øng

Este kh«ng tan trong níc vµ nhÑ h¬n níc, lµ nh÷ng chÊt láng dÔ bay h¬i, ®a sè cã mïi th¬m. TÝnh chÊt ho¸ häc ®Æc trng cña c¸c este lµ ph¶n øng thuû ph©n (trong m«i trêng kiÒm gäi lµ ph¶n øng xµ phßng ho¸). Este cña glixerol víi axit bÐo (C17H35COOH, C17H33COOH,...) gäi lµ chÊt bÐo (lipit) mét lo¹i thùc phÈm cña con ngêi. §Ó tr¸nh bÖnh x¬ v÷a ®éng m¹ch, c¸c nhµ khoa häc khuyÕn c¸o nªn Ýt sö dông mì ®éng vËt, thay vµo ®ã sö dông c¸c dÇu thùc vËt nh dÇu l¹c, dÇu võng, dÇu nµnh... B. Bµi tËp tr¾c nghiÖm cã lêi gi¶i 1. An®ehit cã thÓ bÞ oxi ho¸ bëi chÊt nµo sau ®©y? A. Dung dÞch brom C. K2Cr2O7 / H2SO4 §¸p ¸n D 2. Chia m(g) an®ehit thµnh 2 phÇn b»ng nhau. PhÇn 1: ®èt ch¸y hoµn toµn, thu ®îc sè mol CO2 b»ng sè mol H2O. PhÇn 2:t¸c dông hoµn toµn víi AgNO3/NH3 d t¹o ra 4mol Ag/ 1mol an®ehit. VËy ®ã lµ. A. an®ehit no ®¬n chøc C. an®ehit focmic ®¸p ¸n C V× B. an®ehit no 2 chøc D. Kh«ng x¸c ®Þnh B. Cu(OH)2 / OH-, t0 D. A, B, C ®Òu ®óng.

nCO2 = nH 2O

⇒ an®ehit lµ no ®¬n chøc, do ®ã lo¹i ph¬ng ¸n B.

MÆt kh¸c, tû lÖ 1 mol an®ehit t¹o ra 4 mol Ag. VËy ®ã lµ HCHO. 3. Hçn hîp X gåm HCHO vµ CH3CHO. Khi oxi ho¸ (H=100%) m(gam) X thu ®îc hçn hîp Y gåm 2 axit t¬ng øng cã dY/X = a th× gi¸ trÞ cña a lµ: A. 1,45 < a <1,50 C. 1,62 <a <1,75 ®¸p ¸n D NÕu X chØ cã HCHO ⇒ Y chØ cã HCOOH th× dY/X = 46/30 = 1,53 NÕu X chØ cã CH3CHO⇒ Y chØ cã CH3COOH th× dY/X = 60/44 = 1,36 V× X cã 2 an®ehit nªn Y cã 2 axit. VËy 1,36 < a < 1,53 4. Cho 0,94 gam hçn hîp 2 an®ehit no, ®¬n chøc kÕ tiÕp nhau, cã sè mol b»ng nhau, t¸c dông hÕt víi dung dÞch AgNO3(NH3) t¹o 3,24g Ag. C«ng thøc ph©n tö cña 2 an®ehit lµ. A. CH3CHO vµ HCHO C. C2H5CHO vµ C3H7CHO B. CH3CHO vµ C2H5CHO D. A hoÆc B B. 1,26 <a <1,47 D. 1,36 <a <1,53

12

Dành cho học sinh yêu thích môn Hoá h ọc dông
®¸p ¸n C Gi¶i Trêng hîp 1.

-

T¹p chÝ ho¸ häc & øng

nAg =

3,24 = 0,03 mol 108 1 nAg = 0,015 mol 2

NÕu sè mol an®ehit = ⇒ M=

0,94 0,015

= 62,67

VËy 2 an®ehit lµ: C2H5CHO vµ C3H7CHO Trêng hîp 2. NÕu mét trong hai an®ehit lµ HCHO, sè mol lµ x ta cã 4x + 2x = 0,03 ⇒ x =

0,03 = 0,005mol 6

M=

0,94 = 94 kÕt hîp víi ®iÒu kiÖn hai an®ªhit lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp, lo¹i. 0,01
A. y = 2x B. y= 2x + 2 C. y = 2x – 2 D. y = 2x – 4

5. CxHyO2 lµ mét an®ehit m¹ch hë, no, 2 chøc khi §¸p ¸n C Gi¶i ¸p dông c«ng thøc CnH2n+2-2aO2 trong ®ã a lµ sè liªn kÕt ®«i trong ph©n tö cho an®ehit no, hai chøc, ta cã a = 2. Suy ra c«ng thøc an®ehit ®· cho lµ CxH2x-2O2 6. Mét an®ehit no cã d¹ng (C2H3O)n th× c«ng thøc ph©n tö cña an®ehit lµ: A. C4H6O2 §¸p ¸n A 7. Hçn hîp Y gåm 2 an®ehit ®ång ®¼ng kÕ tiÕp. §èt 2,62g hçn hîp Y t¹o 2,912 lit CO2 (®ktc) vµ 2,34g H2O. NÕu cho 1,31g Y. T¸c dông víi AgNO3 d (NH3) ®îc m(g) Ag kÕt tña. a-2 an®ehit thuéc lo¹i: A. cha no 2 chøc cã liªn kÕt π ë m¹ch C B. no ®¬n chøc C. no 2 chøc D. cha no ®¬n chøc 1 liªn kÕt π b- C«ng thøc 2 an®ehit lµ: A. HCHO vµ C2H4O C. C2H4O vµ C3H6O c- Khèi lîng m (g) cña Ag lµ: A. 5,4 B. 10,8 C. 1,08 D. 2,16 B. C3H4O vµ C4H6O D. C3H6O vµ C4H8O B. C6H9O2 C. C2H3O D. C8H12O4

13

Dành cho học sinh yêu thích môn Hoá h ọc dông
a. §¸p ¸n B Gi¶i

-

T¹p chÝ ho¸ häc & øng

nCO2 =

2,912 22,4

= 0,13 mol

nH 2O =

2,34 = 0,13 mol 18

V× nCO2 = nH 2O nªn 2 an®ehit thuéc lo¹i no ®¬n chøc b. §¸p ¸n C §Æt c«ng thøc lµ CnH2nO Ta cã CnH2nO ⇒ nCO2 ⇒ (14n+16)/2,62 = n/0,13 ⇒ n =2,6. c. §¸p ¸n A nAg = 2.nY = 2. 1,31/(14. 2,6+16) = 0,05 mol ⇒ m = 0,05. 108 = 5,4 (g). VËy chän A 8. Cho 6,0 gam an®ehit t¸c dông víi dung dÞch AgNO3 d trong (NH3) ta thu ®îc 86,4gam Ag kÕt tña. C«ng thøc an®ehit lµ:

CHO
A. HCHO §¸p ¸n A Híng dÉn gi¶i nAg = NÕu n NÕu n
An®ehit

B. CHO

C. CH2=CH-CHO

D. CH3-CH2-CHO

86, 4 = 0,8 mol 108

= 1/2 nAg = 0,8/2 = 0,4 mol = 1/4 nAg = 0,8/4 = 0,2 mol

⇒ M =6/0,4 = 15 Kh«ng cã an®ehit nµo cã khèi lîng mol lµ 15, (lo¹i)
An®ehit

⇒ M = 6/0,2 = 30 (HCHO) . 9. Cho 1,97g fomalin t¸c dông víi AgNO3 d (NH3) ®îc 5,4g Ag. C% cña HCHO trong fomalin lµ: A. 19% §¸p ¸n A Híng dÉn nHCHO = 1/4 nAg = ⇒ C% = B. 38% C. 40% D. 27%

5, 4 = 0,0125 mol 4 ×108

0,0125. 30. 100%/ = 19% 1,97

14

Dành cho học sinh yêu thích môn Hoá h ọc dông

-

T¹p chÝ ho¸ häc & øng

10. Cho 13,6 g mét an®ehit X t¸c dông võa ®ñ víi 300ml dung dÞch AgNO3 2M (NH3) ®îc 43,2g Ag. BiÕt dX/O2 = 2,125. CTCT cña X lµ: A. CH3CH2 CHO C. CH3-CH=CH-CHO §¸p ¸n D Híng dÉn gi¶i B. CH2=CH-CH-CH2CHO D. CH≡ C-CH2-CHO

nAgNO3 = 0,3. 2 = 0,6 mol
n V× n
Ag Ag

= 43,2/108 = 0,4 mol

< nAgNO3 ph¶n øng chøng tá X võa tham gia tr¸ng g¬ng võa tham gia

ph¶n øng thÕ kim lo¹i ⇒ X cã liªn kÕt 3 ë ®Çu m¹ch. VËy chän D 11. Hçn hîp X gåm 2 an®ehit no ®¬n chøc lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp. LÊy 8,9gam hçn hîp X cho ph¶n øng víi dung dÞch AgNO3 tan trong NH3 d t¹o 86,4g Ag kÕt tña. C«ng thøc ph©n tö cña 2 an®ehit lµ: A. HCHO vµ CH3CHO C. C2H5CHO vµ C3H7CHO §¸p ¸n A Híng dÉn gi¶i nAg = 86,4/108 = 0,8 mol NÕu n
An®ehit

B. CH3CHO vµ C2H5CHO D. KÕt qu¶ kh¸c

= 1/2 nAg = 0,8/2 = 0,4 mol

⇒ M =8,9/0,4 = 22,25 < MHCHO =30, do ®ã kh«ng cã an®ehit nµo tháa m·n lo¹i. Nh vËy mét trong hai an®ehit lµ HCHO, tû lÖ mol gi÷a HCHO vµ Ag lµ 1:4, an®ehit cßn l¹i cã tû lÖ mol víi Ag lµ 1:2. VËy chän A 12. Chia hçn hîp X gåm 2 an®ehit ®¬n chøc lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp thµnh 2 phÇn b»ng nhau. - PhÇn 1 cho t¸c dông hoµn toµn víi AgNO3 /NH3 t¹o 10,8g Ag vµ hçn hîp chøa 2 muèi amoni cña 2 axit h÷u c¬. - PhÇn 2 cho t¸c dông víi H2 d cã Ni xóc t¸c ®îc 2,75g hai ancol. a) Sè mol hçn hîp X lµ A. 0,2 mol B. 0,05 mol C. 0,04mol B. C2H5CHO vµ C3H7CHO D. Kh«ng ®ñ d÷ kiÖn Híng dÉn D. 0,1 mol b) C«ng thøc ph©n tö cña hai an®ehit lµ A. CH3CHO vµ C2H5CHO C. C3H7CHO vµ C4H9CHO

15

Dành cho học sinh yêu thích môn Hoá h ọc dông
a) §¸p ¸n D

-

T¹p chÝ ho¸ häc & øng

V× hçn hîp tr¸ng g¬ng ®îc 2 muèi amoni cña axit h÷u c¬ chøng tá hçn hîp kh«ng cã HCHO ⇒ n
X

= 1/2 nAg = 10,8/(2. 108) = 0,05 mol

(trong mçi phÇn)

VËy sè mol hçn hîp X ban ®Çu lµ 0,05. 2 = 0,1 mol b) §¸p ¸n A RCHO + H2 0,05mol
Ni ,t 0  RCH2OH →

0,05mol

0,05mol

Khèi lîng hai ancol = 0,05.MAncol = 2,75g

2, 75 M Ancol= 0, 05 = 55 ⇒ M An®ehit = 55 - 2 = 53
44=M1 < M An®ehit =53 < M2 = 58 ⇒ hai an®ehit lµ CH3CHO vµ C2H5CHO. 13. Cho hçn hîp HCHO vµ H2 ®i qua èng ®ùng bét Ni nung nãng. DÉn toµn bé hçn hîp thu ®îc sau ph¶n øng qua b×nh ®ùng níc, thÊy khèi lîng b×nh t¨ng 23,6g. LÊy dung dÞch trong b×nh cho t¸c dông hÕt víi dung dÞch AgNO3 trong NH3 d thu ®îc 43,2g Ag kim lo¹i. Khèi lîng CH3OH t¹o ra trong ph¶n øng céng hîp hi®ro cña HCHO lµ: A. 16,6g Híng dÉn HCHO + H2
Ni  CH3OH (1) → t0

B. 12,6g

C. 20,6g

D. 2,06g

H·y chän ®¸p ¸n ®óng.

Hçn hîp s¶n phÈm thu ®îc gåm CH3OH vµ HCHO cã khèi lîng lµ 23,6g. Cho hçn hîp s¶n phÈm t¸c dông AgNO3/ NH3 HCHO + Ag2O
NH3  CO2 + H2O + 4Ag ↓ (2) →

⇒nHCHO = nAg = x

43, 2 = 0,1 mol 108

⇒ mHCHO = 0,1 x 30 = 3,0 (g) ⇒ mCH3OH = 23,6 − 3= 20,6(g) §¸p ¸n C 14. X lµ mét este ®îc t¹o bëi axit no ®¬n chøc vµ rîu no ®¬n chøc cã tû khèi h¬i ®èi víi CH4 lµ 5,5. NÕu ®em ®un 2,2g este X víi dung dÞch NaOH d ta thu ®îc 2,4 g muèi. CÊu t¹o nµo sau ®©y lµ cña X? A. C2H5COOCH3 C. HCOOC3H7 H·y chän ®¸p ¸n ®óng. B. CH3COOC2H5 D. HCOOCH3

16

Dành cho học sinh yêu thích môn Hoá h ọc dông
Híng dÉn

-

T¹p chÝ ho¸ häc & øng

MX = 5,5 x 16 = 88 lo¹i ph¬ng ¸n D v× khèi lîng mol < 88. nEste = n Muèi =

2, 4 2, 2 = 0,025 ⇒ MMuèi = = 96 0, 025 88

Khèi lîng t¨ng 96 - 88 = 8 ⇒ MR = 23 - 8 = 15 hay R lµ -CH3 §¸p ¸n A. 15. §un nãng 0,1 mol chÊt A víi mét lîng võa ®ñ dd NaOH thu ®îc 9,2g mét rîu ®¬n chøC. Cho rîu ®ã bay h¬i ë 109,20C vµ 0,5atm th× chiÕm thÓ tÝch lµ 12,544 lÝt. C«ng thøc nµo sau ®©y cña A lµ phï hîp? A. C5H7 - COO - C2H5 B. C5H7 - COOCH3 H·y chän ®¸p ¸n ®óng. Híng dÉn ¸p dông ph¬ng tr×nh tr¹ng th¸i n =
0,5 × 12,544 PV = = 0,2 (mol). 0,082(273+ 109,2) RT

C. C2H5OOC - COOC2H5 D. A, B, C ®Òu ®óng

Sè mol rîu gÊp ®«i sè mol este, do ®ã chØ cã ph¬ng ¸n C lµ phï hîp. §¸p ¸n C. C. tr¾c nghiÖm tù gi¶i 1. Mét hçn hîp X gåm 2 ankanal lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp khi bÞ hi®ro ho¸ hoµn toµn cho ra hçn hîp 2 ancol cã khèi lîng lín h¬n khèi lîng cña X lµ 1,0 gam. §èt ch¸y hoµn toµn X cho ra 30,8g CO2. C«ng thøc ph©n tö vµ sè gam 2 ankanal trong hçn hîp lµ A. 9(g) HCHO vµ 4,4(g) CH3CHO B. 18g HCHO vµ 8,8(g) CH3CHO C. 4,5(g) HCHO vµ 4,4(g) CH3CHO D. 9(g) HCHO vµ 8,8(g) CH3CHO. §¸p ¸n D 2. Hîp chÊt h÷u c¬ A ®¬n chøc, cho t¸c dông víi AgNO 3/NH3 t¹o Ag kÕt tña. A céng víi Br2 theo tØ lÖ 1: 2; A t¸c dông H2 ph¶n øng hoµn toµn t¹o 1,2g B. Lîng B nµy cho t¸c dông víi Na d t¹o 0,224 lit H2 (®ktc). C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña A, B lµ: A. HCHO vµ CH3OH B. CH2=CH-CH2-CHO vµ CH3CH2CH2CH2OH C. CH2=CH-CHO vµ CH3-CH2CH2OH D. CH3CHO vµ CH3CH2OH §¸p ¸n C

17

Dành cho học sinh yêu thích môn Hoá h ọc dông

-

T¹p chÝ ho¸ häc & øng

3. X¸c ®Þnh cÊu t¹o cña hîp chÊt X biÕt ®èt ch¸y hoµn toµn 1 mol X t¹o 4 mol CO2. X céng Br2 theo tØ lÖ mol 1:2, X t¸c dông víi Na cho khÝ hi®ro vµ X tr¸ng g¬ng A. HO-CH=CH-CH2-CHO C. CH3CH2CH2CHO §¸p ¸n A 4. Hîp chÊt A cã c«ng thøc CnH 2n+2-2a-k(CHO)k víi gi¸ trÞ nµo cña n, k, a ®Ó khi A t¸c dông víi khÝ hi®ro cho ancol n-propylic theo thø tù n, k, a lµ A. 3, 1, 1 §¸p ¸n A 5. CH3CHO cã thÓ ®iÒu chÕ trùc tiÕp tõ: A. C2H5OH C. CH3COOCH=CH2 B. C2H2 D. A, B, C ®óng B. 2, 2, 0 C. 2, 1, 0 D. 3, 1, 2 B. CH3-CH2- CH=CH-CHO D. CH2=CH-CH2-CHO

6. TiÕn hµnh oxi hãa 2,5 mol rîu metylic thµnh foman®ehyt b»ng CuO råi cho foman®ehit tan hÕt vµo níc thu ®îc 160g dd fomalin 37,5%. VËy hiÖu suÊt ph¶n øng oxi hãa lµ bao nhiªu? A. 90% §¸p ¸n B. 7. Cho ph¶n øng
2R - C O H +KOH R - C - OK + R - CH2 - OH O

B. 80%

C. 70%

D. 60%.

H·y chän ®¸p ¸n ®óng.

Ph¶n øng trªn thuéc lo¹i ph¶n øng nµo sau ®©y? A. Ph¶n øng trung hßa C. Ph¶n øng trao ®æi H·y chän ®¸p ¸n ®óng. §¸p ¸n B. 8. Mét este cã CTPT lµ C4H8O2 ®îc t¹o thµnh tõ rîu metylic vµ axit nµo sau ®©y. A. Axit fomic C. Axit axetic H·y chän ®¸p ¸n ®óng. §¸p ¸n C. 9. Ph©n tö axit h÷u c¬ cã 5 nguyªn tö cacbon, 2 nhãm chøc, m¹ch hë cha no cã 1 nèi ®«i ë m¹ch C th× CTPT lµ: B. Axit propionic D. Axit oxalic. B. Ph¶n øng tù oxi hãa - khö D. Ph¶n øng este hãa

18

Dành cho học sinh yêu thích môn Hoá h ọc dông
A. C5H6O4 §¸p ¸n A. B. C5H4O4 C. C5H10O4

-

T¹p chÝ ho¸ häc & øng

D. C5H8O4

H·y chän ®¸p ¸n ®óng. 10. Axit h÷u c¬ C5H10O2 cã c«ng thøc cÊu t¹o nµo sau ®©y ? BiÕt khi t¸c dông víi Cl2 (®k: ¸nh s¸ng) víi tØ lÖ mol 1:1 th× chØ cho mét s¶n phÈm thÕ duy nhÊt. A. CH3CH2CH2CH2COOH B. CH3CH2CHCOOH
CH3 C. CH3CHCH2COOH CH3 CH3

D. CH3 C COOH
CH3

H·y chän ®¸p ¸n ®óng. §¸p ¸n D. 11. Hîp chÊt X khi ®un nhÑ víi dd AgNO3/NH3 d ®îc s¶n phÈm Y. Cho Y t¸c dông víi dd HCl hoÆc dd NaOH th× s¶n phÈm khÝ thu ®îc ®Òu lµ chÊt khÝ v« c¬. VËy X lµ chÊt nµo sau ®©y th× phï hîp. A. HCHO C. HCOONH4 H·y chän ®¸p ¸n ®óng. §¸p ¸n B. 12. Este X cã c«ng thøc ph©n tö d¹ng tæng qu¸t lµ CnH2nO2. BiÕt r»ng: B. HCOOH D. A, B, C ®Òu phï hîp.

Y1 Y2
A. CH2O2 H·y chän ®¸p ¸n ®óng. §¸p ¸n B.

O

HCHO Ag
C. C3H6O3 D. C4H8O2

AgNO3/NH3

C«ng thøc ph©n tö nµo sau ®©y phï hîp víi X? B. C2H4O2

13. §èt ch¸y 6,0g X chØ chøa nhãm chøc este ta thu ®îc 4,48lCO2 (®ktc) vµ 3,6g H2O. VËy CTPT cña este X cã thÓ lµ: A. C4H8O2 C. C3H6O2. H·y chän ®¸p ¸n ®óng. B. C4H8O4 D. C2H4O2

19

Dành cho học sinh yêu thích môn Hoá h ọc dông
§¸p ¸n D.

-

T¹p chÝ ho¸ häc & øng

14. §èt ch¸y hoµn toµn 7,4g hçn hîp hai este ®ång ph©n ta thu ®îc 6,72l CO2 (®ktc) vµ 5,4gH2O. C«ng thøc cÊu t¹o cña hai este lµ:
A. CH3 - C - O - CH3 vµ H - C - O - CH2 - CH3 O
O B. CH2 - O - C - CH3 CH2 - O - C - CH3 O vµ COO - CH2 - CH3 COO - CH2 - CH3

O

C. CH2 = CH - COO - CH3 vµ D. Ph¬ng ¸n kh¸c. H·y chän ®¸p ¸n ®óng. §¸p ¸n A.

HOOC - CH2 - CH = CH2.

15. Mét an®ehit A cã c«ng thøc (C3H5O)n, n nhËn gi¸ trÞ nµo sau ®Ó A lµ an®ehit no, m¹ch hë? A. 4 §¸p ¸n C. B. 3 C. 2 D. 1 H·y chän ®¸p ¸n ®óng.

20

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful