TRr;oNG DH st.r PH4,M r?

ruuAr
IHANH pnd Hb cH[ urruH

cQruc HOe xA HQr cH0 rvcHie vrEr NRrvr
DQc l4p - Tq do - Hqnh phric

PW!KFeIQr
s6:6V

Tp.HCM,ngdylV thdng

/QyE-QLKH

()

ndm20L4

uA^ra

QUY DINH VE TIEU CHUAN EAO DTIC
TRONG HOAT OOMC KHOA HOC VA CONG NGHE
TAr TRUCTUC DAr irqC SU PHAM KY rHUAr rp. Hb CHi rr/Irrvn
CHLTONG 1: QUY DINH CHUNG
DiEu L: Ph4m vi

v) d6i tuqng

6p dqng

1. Pham vi 5p dqng: Vdn bAn nly dE cfp cldn cdc quy clinh li6n quan d6n dao dfrc
trong hoqt dQng khoa hgc vA c6ng nghe. DAy nhirng nguydn t5c co bAn dd xem
x6t khen thu&ng vi k!'luft.

li

2.Ddi tuqng 5p dung: Vin bin niy 6p dUng ddi vdi giAng vi6n, nghiOn cr?u vi6n;.
c6n bQ, nghiOn c(ru sinh, hgc vi6n cao hgc, sinh vi6n, thuQc trulng Dai hoc Su
pham Kf thu4t Tp. Hb Chf Minh c6 tham gia hoat dQng nghiOn ciru khoa hoc &
trong hoic ngoii trulng E4i hgc Su pham Kf thuft Tp. Hb Chf Minh, cAc cA nhAn
khdng thuQc trulng nhung c6 tham gia hoat dQng khoa hoc vd cdng nghd tai

trulng

Di6u 2: Gi6i thfch

tt

ngir

dircld m6t hinh th6i l.f thfrc xi hQi, la sg tdng hcrp nhirng nguyOn t5c, chudn
!
r.h
rnuc nhim di6u chinh hinh vi irng xfr trong m6i quan h$ giira nguli vdi nguli vi
vdi xi hdi. C6c chudn mqc dao dr?i duoc thr;c hiQn do b&i tfnh tr; nguyQn vi tu
gi6c cria chfi th6, b&i truyEn thdng vir sfrc m4nh cria du luAn xi hdi, g6p phhn quan
trong v)o vi6c duy tri d4o l1f, trAt tu, xA hQi & moi chd d6.
L. Eao

r

2. Khoq hgclit hd thdng tri thfrc vE b6n chdq quy luAt tbn tai vA phdt tridn cfra su
vAt, hi6n tugng tu nhi0n, xi hQi vh tu duy.

3. Cdng nghe li giii phdp, quy trinh, bf quy6t ki thuAt c6 kdm theo holc kh6ng
kdm theo cdng cu, phuong tiQn dirng dd bi6n ddi ngubn luc thAnh sAn phdm.
4. Nghi€n ciru khoa hocld hoqt dQng khdm phd, ph6t hi6n, tim hidu bAn ch5t, quy
luAt cria su vAt, hi6n tuong try nhi6n, x5 h6i v) tu duy; sdng tao giAi phdp nhim
frng dung vdo thuc ti6n.

cHrroNG 2. MoT Sd UUU CHUAN EAO pUC TRoNG HOAT OoruC KHOA
HQC VA C0wC NGHE

EiEu 1. Tinh trung thuc

Nhi khoa hoc ph6i trung thuc trong hoat

dQng khoa hoc, khdng duoc thay ddi co
s& dir li6u dd dat Ctuoc muc dich nghiOn ciru cira minh, kh6ng Cluoc ngqy tao qu5.
trinh, kdt qui nghiOn ciru.

ffi

Di6u 2. Tinh kh6ch quan

Trong nghiOn cr?u khoa hoc, mqi su vft, sg viQc kh6ng duqc nhin nhfn vdn. dE
tfreo iAm tinh, phAi c6 d6nh gid khdch quan, c6 nghiCn cfru, c6 chfrng minh bing
cdc luAn didm khoa hoc.

Dibu 3. Tdn trong cdng trinh khoa hqc

Nhi khoa hgc phAi ghi nh{n cdc cl6ng g6p tir cdc thAnh vi6n, c6c cdng tdnh nghiCn
c*u rir tru6c. Phii i6ng bd vi trich d5n rd rlng tAi lt'Qu tham kh6"o, mQt sd trulng
hqp ph6i c6 vdn bAn xin ph6p tAc gi|trudc khi dirng hm tli liQu tham khAo.
Nh?n x6t, tl6nh gi6 c6ng trinh khoa hgc ctra nguli kh6c kh6ng dugc dua tr6n
nhirng ydu td chti quan, cd nhAn.Mgi nhqn x6t phAi c6 c5n cfr, luAn didm khoa hoc
16 ring, phAi thuydt phrlc nguli kh6c bing cdc lufn didm khoa hqc vi phAi dugc
c6ng b6 rQng r5i.

DiEu 4. Srl trf do trong nghidn cr?u

nhi khoa hqc c6 quybn theo dudi 1i tu&ng nghiOn cfru khoa hgc cr3ra minh, c6
quyEn phAn bdc l4i cdc c6ng trinh khoa hgc dd c6ng b6 bing cdc lu4n didm khoa
hgt, c6c thrSc ti6n kh6ch quan dd mang l4i tfnh dfing din trong khoa hgc.
n46i

Th)nh vi6n trong nh6m nghiOn cr?u c6 quyEn tidp tgc ho{c dirng tham gia c6ng
trinh ndu kh6ng la- Anh hu&ng ddn muc ti6u chung vA lqi fch cria cA tfp thd' Tuy
nhi6n h9 sE kh6ng cdn Cluqc hu&ng quyBn lqi tir kdt quA cfia cdng trinh'
DiEu 5. Tg trgng trong nghiCn cr?u khoa hgc

Nhi khoa hqc phAi c6 ldng tr; trgng trong nghiOn cr?u, tuyQt ddi khOng ldy !' tw&ng
cria nguli kh6c dd llm thinh tfch cho chfnh bAn thAn minh. Mgi d6ng g6p_ df ng
CISn cria nguli khdc dEu phAi dugc ghi nh4n th6ng qua hinh thirc trfch d5n, lli
cAm ta hofc bd sung ho vho thinh vi6n nghiOn cfu.
E6ng g6p cria c6c thAnh vi6n trong cdng trinh nghidn ciru phAi dugc xdp theo thir'
tq uu ti6n dring theo quy dinh.
DiEu 6. Chia s6 thdng tin trong nghidn cfru
Dd trdnh lang phf cdng sfrc nghiEn cfru, nghi6n cfru nhirng gi di c6, nhA khoa hoc
phAi bi6t chia s6 th6ng tin nghiOn cfru cfia minh, tao di6u kien dd c6c nhi khoa hoc
khdc tidp cQn th6ng tin.

Eiliu 7. Tinh chfnh xdc trong khoa hgc
thd nghi0n ciru phii c6 k6 ho4ch tridn khai nQi dung nghiOn ciru 16
rlng, chi tidt il6 trdnh nhirng rrii ro phft sinh, chAm ti6n dQ.
Phii c6 b6o c6o chi tidt trong tirng dcrt kidm tra dd c6c nhd khoa hoc khdc thdm
dinh lai tinh chinh xdc trong kdt quA nghiOn cfru.
C6 nhAn, tAp

Mgi thay ddi, chinh sira dir li6u
quan trong khoa hgc.

phii duoc

chri thich

vi xudt ph6t ttr y6u chu kh6ch

'tT*
,.0eYot
*''|''\ \

*",.

',

..*c ,.tts

.llii'*'
\:_-,,

\99","

cHLroNG 3. KHEN THtroNG vA

xu ly vl

pHAM

Ei6u 1. Khen thudng
1. Td chfrc, c6 nhAn c6 thinh tfch trong vi6c ph6t hi6n, phdng ch6ng, td cilo cAc
hinh vi vi ph4m vE ti6u chudn cl4o dfrc trong ho4t dQng khoa hgc vd c6ng ngh6 sE
ducrc xem x6t khen thu&ng theo quydt dinh cria HiQu tru&ng trulng Dai hoc Su
pham Ky thuat Tp.HCM
2. Td chfrc, c6 nhAn kh6ng vi ph4m vb ti6u chudn ilao dfc trong hoat ddng khoa
hoc vi cdng nghe ld diEu ki6n ti6n quy6t dd x6t thi dua khen thu&ng trong hoat
ilQng khoa hoc cdng nghe hirng n6m.
DiEu 2. Xr:r l), vi pham

h)nh vi vi ph4m cdc quy clinh vE ti6u chudn d4o dfrc trong hoat d6ng
khoa hoc v) c6ng nghQ thi tily theo tfnh chdt, mr?c d0 vi pham m) bi xfr l1i kf luAt
theo quydt dlnh ctra H6i clbng Kj.luflt trulng D4i hgc su pham K! thuAt Tp.HCM.
1. Cd nhAn c6

2.Td chr?c vi pham c6c quy clinh vE ti6u chudn d4o dric trong hoat d6ng khoa hoc
vA cdng nghe th) tiry theo tinh chdt, mr?c clQ vi pham rhi bi xr? l;1i theo quy6r dinh
cria HOi dbng Ky luAt trulng Dai hgc Su ph4m Kf thuAt Tp.HCM, ndu gAy rhi6r hai
thi phAi bbi thulng theo quy dinh cfia ph6p luAt.

Trulng hqp td chfc, c6 nhAn c6 hAnh vi vi pham vust qu6 quyEn xr? ly cria Hdi
dbng Kf luat trulng Dai hoc Su pham Ki thuAt Tp.HCM thi sE cluoc giri .ho .o
3.

quan chfrc nlng c6 thdm quyEn xfr

l1i

CHLTONG 4.

DiEu 1. Hi6u luc thi
Quy dinh

nly

rheo quy dinh cfia phdp lu6t.

Td

CHTIC THI,TC HIEN

hinh

c6 hiQu luc kd

tt ngly k1i.

DiEu 2. Tridn khai thuc hi6n

Tru&ng cdc don vi c6 hoat ddng khoa hgc vA cdng nghe tai rrulng Eai hoc Su
pham Ky thuat Tp. Hb Chi Minh c6 trdch nhi6m phd bidn cdc quy dinh n6u tr6n
+A,
ddn giAng vi6n, nghidn cr?u vi6n, cdn b6, nghiBn ciru sinh, hoc vi6n cao hoc, sinh
vi6n vir cQng tiic vi6n dd cirng thuc hi6n.
Di6u 3. Sfra ddi, bd sung

l.Trong qu6 trinh thuc hi6n, tiry thuQc vio y6u chu thuc t6, quy dinh
bd sung v) dibu chinh, st?a ddi cho phir hqp vdi tinh hinh thuc t6.
2. Vi6c bd sung dibu chinh, srla ddi bAn quy dinh
x6t vi quydt dinh dudi sq cho ph6p cira Ban Gi6m

nAy s6 duqc

niy do phdng QLKH-eHQT xern.
+ '€

hi6u.

tfu rntr0ruc
NG QLKH.QHQT
rnuong
H0c

KT

il+ung

,.iu.

{juiir