Trường THPT chuyên Quang Trung

Bất đẳng thức AM-GM

Chuyên đề: BẤT ĐẲNG THỨC AM-GM
(Theo cách gọi chung của thế giới BĐT côsi có tên là BĐT AM-GM (Arithmetic Means – Geometric Means).) Bất đẳng thức AM-GM: Với mọi số thực dương

ta có BĐT

Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi

Ví dụ 1. Với . Chứng minh số) Bài giải. BĐT đã cho tương đương với (Chứng minh bài toán bằng cách áp dụng cosi cho hai

Ta có Ta có bài toán mạnh hơn Ví dụ 2. VD2.

(đpcm)

Với . Chứng minh: Bài giải BĐT cần chứng minh tương đương với (đpcm) Ví dụ 3. Với Ví dụ 4. Với Bài giải BĐT tương đương với Ta có . Chứng minh: . Chứng minh:

GV: Nguyễn Việt Hải

1

Trường THPT chuyên Quang Trung

Bất đẳng thức AM-GM

Cộng các BĐT trên ta suy ra đpcm. Ví dụ 5. (BĐT Nesbitt) Chứng minh rằng với mọi số thực không âm

ta có

Bài giải Bài toán trên có thể giải nhiều cách, dưới đây là là một cách giải tương ứng. Xét các biểu thức sau

Ta có N + K = 3. Mặt khác áp dụng BĐT AM-GM thì

Suy ra

hay

Tương tự giải bài toán sau. Ví dụ 6 (BĐT Nesbitt 4 biến) Chứng minh rằng với mọi số thực không âm

ta có

Bất đẳng thức AM-GM suy rộng. Với các số thực dương và tổng bằng 1 ta có

là các số thực không âm có

GV: Nguyễn Việt Hải

2

Trường THPT chuyên Quang Trung BÀI TẬP TỰ LUYỆN Bài 1. Giả sử là các số thực dương sao cho với mọi số nguyên dương k ta có bất đẳng thức: Bài 2. (IMO Shortlist 1998). Với

Bất đẳng thức AM-GM

. Chứng minh rằng

là các số thực dương có tích bằng 1. CMR

Bài 3. Cho

là các số thực dương. Chứng minh rằng

Bài 4. Với Áp dụng giải bài toán sau: 4.1 Với 4.2 Với

. Chứng minh rằng

. Chứng minh rằng: . Chứng minh rằng:

Bài 5. Cho . Chứng minh rằng: 1. . 2. . 3. 4. Tổng quát: Ta có (Với ). Các em lưu ý về sự liên hệ của các số mũ. Áp dụng các BĐT trên để giải một số bài toán sau này. Ví dụ: Chứng minh rằng: Bài 6. Cho . Chứng minh rằng:
a. b.

.

Bài 7. Cho

. Chứng minh rằng:

Bài 8. a. Cho b. Cho . . Chứng minh rằng:

Chứng minh rằng: c. Cho Chứng minh rằng: GV: Nguyễn Việt Hải 3

Trường THPT chuyên Quang Trung Bài 9. Cho . Chứng minh rằng:

Bất đẳng thức AM-GM

Bài 10. Cho

. Chứng minh rằng:

Bài 11. Cho Là một hoán vị của bộ số Chứng minh rằng: Bài 12. a. Chứng minh rằng: b. Cho , Chứng minh rằng: .

KỸ THUẬT TÁCH VÀ GHÉP BỘ SỐ Trong những năm gần đây, chúng ta thấy có khá nhiều dạng BĐT trong các đề thi Olympic quốc tế, vô địch quốc gia của nhiều nước trên thế giới. Rất nhiều bài toán BĐT xuất phát từ các phép biến đổi biểu thức đối xứng theo các kiểu (đặc thù) khác nhau. Trong phần này giới thiệu một số dạng BĐT lấy từ các kỳ thi IMO mà cách giải dựa chủ yếu vào kỹ thuật tách, ghép và điều chỉnh bộ hệ số trong BĐT cauchy. Thực chất kỹ thuật này cũng chính là kỹ thuật sắp thứ tự và điều chỉnh bộ hệ số theo quá trình gần đều hoặc đều theo từng nhóm. Tính chất cơ bản Với . Ta có:

(T/c này quan trọng) … Bài 1. Cho Giải Ta có . Chứng minh rằng:

Từ đây ta suy ra đpcm. Bài 2. Cho Giải Áp dụng BĐT cauchy ta có: GV: Nguyễn Việt Hải 4 . Chứng minh rằng:

Trường THPT chuyên Quang Trung

Bất đẳng thức AM-GM

Suy ra Bài 3. (MO Romanian). (Cho Giải. Đặt Ta có: . Chứng minh rằng:

Mặt khác:

Suy ra đpcm. Bài tập tương tự: 1. Cho 2. Cho 3. Cho . Chứng minh rằng: . Chứng minh rằng: . Chứng minh rằng: và . Chứng minh rằng:

4. Cho hai bộ số dương 5. Cho

. Chứng minh rằng:

 Tổng quát: Với

. Hãy tìm GTNN của biểu thức sau:

GV: Nguyễn Việt Hải

5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful