Strength. Performance. Passion.

Giải thưởng Xây dựng Bền vững
2017

Sơ lược lịch sử
Tiền thân là giải thưởng Holcim Prize

2009
ĐH Cần
Thơ
ĐH Bách
Khoa
TP.HCM

180 T

2010
ĐH Cần
Thơ
ĐH Bách
Khoa
TP.HCM
ĐH Kiến
trúc
TP.HCM
ĐH Kiến
trúc Hà Nội

300 T

2011
ĐH Cần Thơ
ĐH Bách Khoa
TP.HCM
ĐH Kiến trúc
TP.HCM
ĐH Kiến trúc
Hà Nội
ĐH KHXH&NV
TP.HCM

2012
ĐH Cần Thơ
ĐH Bách Khoa
TP.HCM
ĐH Kiến trúc
TP.HCM
ĐH Kiến trúc
Hà Nội
ĐH KHXH&NV
TP.HCM
ĐH Bách Khoa
Đà Nẵng
ĐH Sư phạm
Kỹ thuật
TP.HCM

2013
ĐH Cần Thơ
ĐH Bách Khoa
TP.HCM
ĐH Kiến trúc
TP.HCM
ĐH Kiến trúc
Hà Nội
ĐH KHXH&NV
TP.HCM
ĐH Bách Khoa
Đà Nẵng
ĐH Sư phạm
Kỹ thuật
TP.HCM

2014
ĐH Cần Thơ
ĐH Bách Khoa
TP.HCM
ĐH Kiến trúc
TP.HCM
ĐH Kiến trúc
Hà Nội
ĐH KHXH&NV
TP.HCM
ĐH Bách Khoa
Đà Nẵng
ĐH Sư phạm
Kỹ thuật
TP.HCM

380 T
400 T

600 T

600 T

2015 2016

ĐH Cần Thơ
ĐH Bách Khoa
TP.HCM
ĐH Kiến trú
TP.HCM
ĐH Kiến trú
Hà Nộ
ĐH KHXH&NV
TP.HCM
ĐH Bách Khoa
Đà Nẵng
ĐH Sư phạm
Kỹ thuậ
TP.HCM
ĐH Tôn Đứ
Thắng

700 T

Mục đích
Tạo sân chơi cho sinh viên yêu thích nghiên
cứu kiến trúc, xây dựng, quản lý đô thị, môi
trường

Khuyến khích và tôn vinh những sáng kiến
xuất sắc của sinh viên hướng đến xây dựng
bền vững, góp phần phát triển cộng đồng, xã
hội.

Quy trình dự thi
Sinh viên nộp ý tưởng cho BTC
Hạn cuối: 15/1/2017

11/16

10/16

12/16

Phát triển ý
tưởng thành mô
hình thực tế

1/17

2/17

3/17

4/17
Vòng Chung kết

Vòng Sơ loại
15/2: Công bố các
ý tưởng được chọn

Đối tượng tham gia

Tiêu chí đánh giá
Tính sáng
tạo

Tính khả
thi

Tính thẩm
mỹ

SC Prize 2017, SD, Giai thuong Xay dung Ben vung 2017, 2016-11-08

Tính cộng
đồng

Tính môi
trường

6

1. Tính sáng tạo

Vật liệu
Giải pháp
xây dựng

Thiết kế
Tính
sáng tạo
30đ

SC Prize 2017, SD, Giai thuong Xay dung Ben vung 2017, 2016-11-08

7

1. Tính sáng tạo – Sáng tạo trong thiết kế

Ý tưởng đột phá về thiết kế, kiến trúc, kiểu dáng
SC Prize 2017, SD, Giai thuong Xay dung Ben vung 2017, 2016-11-08

8

1. Tính sáng tạo – Sáng tạo trong vật liệu

Ngôi nhà bằng thép

Vật liệu từ thiên nhiên

Vật liệu có thể tái sử dụng

SC Prize 2017, SD, Giai thuong Xay dung Ben vung 2017, 2016-11-08

9

2. Tính cộng đồng

Đáp ứng nhu cầu

Cộng đồng
Giải quyết khó khăn
20đ

SC Prize 2017, SD, Giai thuong Xay dung Ben vung 2017, 2016-11-08

10

2.1 Tính cộng đồng - Đáp ứng nhu cầu của cộng đồng

SC Prize 2017, SD, Giai thuong Xay dung Ben vung 2017, 2016-11-08

11

2.2 Tính cộng đồng – Giải quyết khó khăn của cộng đồng

Nhà trẻ Lũng Luông
Thái Nguyên

SC Prize 2017, SD, Giai thuong Xay dung Ben vung 2017, 2016-11-08

12

2.2 Tính cộng đồng – Giải quyết khó khăn của cộng đồng
Nhà cộng đồng Tả Phìn
Lào Cai

SC Prize 2017, SD, Giai thuong Xay dung Ben vung 2017, 2016-11-08

13

3. Tính môi trường

Sử dụng năng
lượng hiệu
quả

SC Prize 2017, SD, Giai thuong Xay dung Ben vung 2017, 2016-11-08

Giảm thiểu tác
động đến môi
trường

14

3.1 Tính môi trường – Sử dụng năng lượng hiệu quả

Sử dụng ánh sáng, nguồn gió tự
nhiên

Nguồn điện được sử dụng từ các
tấm pin thu năng lượng mặt trời
SC Prize 2017, SD, Giai thuong Xay dung Ben vung 2017, 2016-11-08

15

3.2 Tính môi trường – Giảm thiểu tác động đến môi trường

SC Prize 2017, SD, Giai thuong Xay dung Ben vung 2017, 2016-11-08

16

4. Tính thẩm mỹ

Tính thẩm mỹ
10đ

SC Prize 2017, SD, Giai thuong Xay dung Ben vung 2017, 2016-11-08

Đề án phù hợp với cảnh quan, cơ
sở hạ tầng, không gian quy hoạch,
kiến trúc, môi trường sinh thái và mỹ
quan đô thị

17

Presentation title

Đề án phù hợp với cảnh quan, cơ sở hạ tầng, không gian quy hoạch, kiến trúc,
môi trường sinh thái và mỹ quan đô thị
SC Prize 2017, SD, Giai thuong Xay dung Ben vung 2017, 2016-11-08

18

5. Tính khả thi

Tiết kiệm chi phí

Dễ thực hiện, dễ ứng dụng

SC Prize 2017, SD, Giai thuong Xay dung Ben vung 2017, 2016-11-08

19

5.1 Tính khả thi – Tiết kiệm chi phí
Nhà kiểu mẫu

Nhà xây dựng xanh
Sự khác biệt

Tổng đầu tư

816 triệu

816 triệu

0%

Tiền điện trung bình

405.90 VNĐ

192.89 VNĐ

(52.48%)

Tiền nước trung bình

225.32 VNĐ

168.71 VND

(25.12%)

SC Prize 2017, SD, Giai thuong Xay dung Ben vung 2017, 2016-11-08

20

Giải thưởng

1
2
GIẢI NHÌ

60.000.000 đ
Bao gồm phần thưởng
10.000.000 cho GVHD

GIẢI NHẤT

3

100.000.000 đ
Bao gồm phần thưởng
15.000.000 cho GVHD

GIẢI BA
50.000.000 đ
Bao gồm phần thưởng
10.000.000 cho GVHD

Presentation title, My department or function, Peter Sample, 2015-08-24 © 2015 Legal Entity

GIẢI KHUYẾN KHÍCH
10.000.000 đ

21

15/01/2017
22

Thông tin

https://www.facebook.com/holcimvietnamcampus