BO GIAa

O{)C & BAa T~a

8V

TRI1~G DH
P~~M ,KY THU~T
THANH PHO HO CHI MINH
S6:"g~

CQNG HOA xA HQI cHiJ NGHIA VI~T NAM
D{)c I~p - T1}'do - H\lnh phuc

/KH-DHSPKT

TP.HCM, ngay 21 thang 11 niim 2016

KEHO~CH

v~vi~c ta

chuc cUQcthi thi~t k~ mai che san sinh ho~t ngoai tro;

Tru'O'ng I)~i hQc Su ph~m

Ky thu~t

TP.

Ha

Chi Minh

I. M1}c dich
La mQt trong nhCing sv ki~n d€ Icy ni~m 55 nam thanh l~p truOng DH Su ph':1mky
thu~t TpHCM (10/1962-10/2017).
Sau cUQc thi nay, truOng DH Su ph':1m ky thu~t
TpHCM hy vQng se xay dvng duQ'c mQt khong gian sinh hO':1t,hQc t~p, the d\lc the thao
co mai che ngoai troi, mang dftu ftn 55 nam DH SPKT TP.HCM.

n. Cac

n{)i dung v~ cu{)c thi

Cac tac phAm tham gia dv thi se d~ xuftt cac cac phuong an thi€t k€ mai ehe tl!'
t/{jng eho san sinh hO{lt ngoai trili trong khuon vien truOng DH Su ph':1m Ky thu~t
TpHCM. Mai che se bao phu toan bQ di~n tich san va duQ'c di~u khi€n tv dQng khi t6
chirc cac sv ki~n phu hQ'P.
Bai dv thi phai duQ'c trinh bay b~ng ngon ngu Ti€ng Vi~t, ve b~ng cac ph~n m~m irng
d\lng va l~p khai toan b~ng excel.
Tieu chi thi€t k€:

+ Mai che tv dQng phai bao phu kich thuoc san nhu sau: 37mx38m
+ Chi~u cao cong trinh phai dam bao cho vi~c chai duQ'c cac mon the thao trong
nha nhu cAu long, bong chuy~n ... , l~p d~t san khftu ca nh':1C,t6 chirc sv ki~n.
+ Co tinh kha thi, tinh thAm my va phu hQ'Pvrn canh quan
CUQcthi se trai qua 2 giai dO':1n:
• Giai dO\ln 1: CHON
ChQn 3 tac phAm co

Y mONO

y tu6ng

t6t nhftt v~ m~t thAm my, tinh thvc t€ tri€n khai.

Thai gian xet chQn: 10/4/2017.
• Giai dO\ln 2: XET HI:$u QuA KINH TE
ChQn ra 1 bai thi hQi du cac y€u t6 thtlm my, kinh t€ va thvc t€ (co nghia la tri€n
khai duQ'c trong di~u ki~n hi~n t':1i)
Thai gian xet chQn: 14/4/2017.

1. D6i tUQ'Ilg d1}'thi:
Tftt ca mQi d6i tuQ'llg co kha nang va phu hQ'Pdi~u ki~n phap lu~t Vi~t Nam.
2. S6 IUQ'Ilghili thi:

l

Khong h~n ch~ s6 lugng bili dlJ thi.
3. Yeu cAu bai

d1}'

thi

- H6 sa thuy~t minh nQi dung dlJ thi va khai toim duqc trinh bay tren kh6 gi~y
A4, cac ban ve tren kh6 gi~y A3 d6ng thanh quyen va phai dam bao ra rang, s6 lugng ban
ve khong bftt bUQcva khong gi6'i h~ nQi dung minh hQa cho giai phap thi~t k~. Trang d6:

+ Cac ban ve bao g6m: Ph6i canh, m?t b~ng, m?t bkg tr~n, m?t dUng, m?t ciit ...
v6'i d~y du cac kich thu6'c, ghi chli (mau sftc, thi~t bi, chUng lo~i v~t li~u, giai phap du
t~o ... ) dn thi~t;

+ Thuy~t minh: Neu va phan tich y tuOng sang tac cua khong gian thi~t k~ phai
phil hqp va di€n d~t duqc d~y du v€ nQi dung tac phfrm dlJ thi. Trang d6 mo ta C\l the
khong gian duqc IlJa chQn va neu ra m\lc dfch thi~t k~,

+ Khai toan: C\l the hoa gia tri thlJc hi~n cua d6 an.
+ Thong tin kern theo v€ tac gia ho?c nh6m tac gia (khong qua 03 nguai) va ten
Cong ty (n~u c6): HQ ten + ban copy ChUng minh thu nhan dan, dia chi, di~n tho~i lien
h~, nO'icong tac, anh chan dung tac gia 4x6 (ho?c nh6m lOxl5) ghi trong phong bi dan
kin gui kern theo h6 sa.
+ 01 rna CD ghi l~i toan bQ nQi dung h6 sa.
4. Cach thuc tham d\l'
Cac dan vi, ca nhan tham dlJ vui long gui h6 sa v€ dia chi:
Truang DH Su ph~m Ky thu~t TP HCM
S6 01, Va Van Ngan, Qu~n Thu Duc, TP HCM
Ngoai phong bi ghi ra:

H6

sO'tham

d1}'

CUQc thi Thi~t k~ ki~n truc mai che san

Vi~t Duc
H~n ch6t nQp h6 sa: tinh d~n h~t 17 gia ngay 30/3/2017
Thong tin lien h~:
KTS Ph~m Minh Dang - TruOng BQ ph~n quan
Email: danghcmute@hcmute.edu.vn;

Iy h6 sa

dlJ an

Di~n tho~i: 0903388899

III. Giai thuOng
• Giai do~n 1: CHON

Y TVdNG

D6ng h~ng 5.000.000 d6ng cho 3 dan vi duqc chQn.
• Giai do~n 2: XET HIEu QuA KINH TE
MQt giai nh~t: 20.000.000 d6ng cho dan vi duqc chQn.
Ban ta chuc
TT
HQ va ten
1 PGS.TS. D6 Van Dung
2 KTS. Ph~m Minh Dang

Chuc v\I
Hi~u truOng
TruOng BQ ph~n quan
dlJ an

Nhi~m v\I
TruOng ban

Iy ho sa

Uyvien

3

PGS. TS. Nguy€n TruOng Thinh

TruOng khoa Ca khi Che tl;lo
may

Uy vien

4

PGS. TS. D6 Thanh Trung

Ph6 TruOng phong KH&CN

Uy vien

5
6

KS. Nguy€n Nam Thang

TruOng phong Truyen thong

Uyvien

PGS.TS. Phan Duc HUng

Uyvien

7

PGS.TS. Nguy€n NgQc Phuang
ThS. Nguy€n Tan Quoc
KTS. Blii NgQc Hien

Ph6 TruOng phong Dao tl;lo
TruOng Phong TCCB

8
9

TruOng Phong QTCSVC
Giang vien Khoa Xay d\lI1g

Uy vien
Uy vien
Uy vien

IV. K~ ho~ch th,!c hi~n

Thiri gian

NQi dung cong vi~c

21/11/2016

Hoan thanh ke hOl;lCh

25/11/2016
15/12/2016

Giri cac chuyen gia v€ ki~n trUc g6p y xay d\lI1g tieu chi danh gia
Cong bo cUQcthi, truyen thong chuang trinh

30/3/2017

Hl;ln ch6t giri ho sa dang kY tham dg cua cac dQi trong va ngoai
truOng

07/4/2017

HQp Ban to chuc, BGK

10-21/4/2017
26/4/2017

To chuc cham thi
Cong bo giai thuOng

Tran trQng.l.

Noi nh~n:
- Cae dan vi;
- BGH (d~ chi dl;lO);

-P.KHCN;
-BPQLHSDA;
- Luu: VT, P.KHCN.

. .

.

PHU LUC: BAN vE MAT BANG
Trung tam Dieh

V1,1

sinh vien

Via he

Sm

9,7m

HQi
trubng

TOANHA
Via

he

San Vi~t Due

37m

6,8m

Via

he Biii eo

VIl;:T

m:rc

QUVHO~CH
J'.,

CHI TltrxA.v

DlJNGTI
~

~ 1{5OO TRUONG O~I HQC SP KYTHU~TW.HCM

-

s6 1 vO VAN

NGAN.

PHUONG UNH CHI(U.QU~N

THU oOC, W.H6 CHi MINH

~

PHOI CANH TONG THE

SAN VItT Due

Cl/'I""",OIml<llll,Hl1t~

•••

lJlJ)c;","ltlKl!n.1OI
"'1I1 •.•SIIICI••••••••• ~••

~

•••

.v•.•

II)Oll_

IllJlfllll"

':.-jIAl&l~~~~=

w

+
SAN VI~T Due

At
A2
All
u
AS
M
W

••••••• 110
1CIro
••••• _
_--._
_~lIoc
....,.,.TlIi~
1tOl••••• ~
....,..~
•••• "..,.

"to

= ::~

P.CJHSSV~n-flh_~.

::

~::.c:

_IOW.oA

A1I

~ar.D..,;:"~""'''''''TKTT

£11

VP.TTICTTH

~~11Qt1j8

AU: nu.....,

oIll! YItoIJrCaIOTGOCIrf

CHO THIcH

_

..
"lION

.._.-

...

..

VI THVC HI~N: P. QUAN TRI- QUAN LV

DIf

AN

::J

_lOIolD

t2

~~-

:~I

KholE

::

rN~r:-'

~

K/loIF

~

::=::r~INIJf'D'O.

~

_5*lC16

~

:'.:::'"'~,.....

~

&kfWkd

:
L61..-wor-.

1"..,;_ ••• _

~n.

••• ,

~=~::~
::::."'-.

_

tWngtadOhlI<mgdln

IO'woca..o"llht_
VPIIM.oott:.fTJCTTH
r..6roQ-.cllo"
••••
•••. KTICL-•••• """
~'Il4~1

I1.tO lfP,IO-.OlTT

-

~
~

l<loolC

£1
l2
D
(,01
E5
Et
V'

::::g

::

=~=co....
=::.~
•.
~~o.r.

=:..~.

Ot

••

..,.dOng

,to

~"'-:.~Q(D
~""_lQIoytl".

:

~"'.tooc_E

Fll

~';:~.IINIOT'

04
oeo,. ••••••uhoclnlC
G8 c-._"'
•••••• A

nz

•••••

os

COo'O ••••• ."".,.

Q7
GO
GO

c..
•••u
•.••••••
VotlDfN
_
••

010

~""'IIIlooE.

_

••

no..,6n ••• OIl

~IJ TTT••••

T'Il:(IC