rnuAr

urmr

TRUoNG DH sU pHAM rY
TI{ANH puO u0 cui

cQNG noA xA

P.@NGHP
S5: 08 /KH-KHCN

DQc

ngr cn0 Ncnla vtpr NAM

tfp - Tg

do - Hgnh phric

Tp.HCM, ngdy 15 thdng

t2

ndm 2016

xt soAcn
T6

chrrirc cuQc

thi "Lfng dgng c6ng nghQ IoT tI6 xf,y dgng trudnrg DH SPKT TP.HCM
thinh truUng tl4i hgc th6ng minh"

I.

NQI DT]NG CUQC

1.

Mgc tlich

TIII

- Nhim hu0ng img chti dA n6m hgc "Ung dpng CNTT vi IoT d6 xdy dgng trudng thdnh <Ipi
hgc thdng minh" vi t4o s0n choi NCKH cho sinh vi6n vi gi&ng vi0n;

- DAy mpnh phong trdo nghiCn crtu khoa hgc cria sinh vi€n vd gi&ng vi6n toin

ffihg;

- T4o sdn choi b6 ich, ldnh mpnh, thi6t thuc cho todn th6 sinh vi0n vd gi6ng vi6n tham gia;

- T4o di6u kiQn cho sinh vi6n vi gi6ng vi6n c6 co hQi th6 hien nidm dam m6, ph6t huy sg
siing t4o, trau ddi ki6n thrlc, ndng cao tay ngh€, cg x6t hgc hdi n6ng cao trinh tfQ l6n nhau vA tmg
dpng IoT theo xu thii ph6t tri6n cria thiS gidi tpi Trudng DH SPKT TP. HCM;
2. Chf, da

! todrg, gi6i ph6p, sin phAm prototype

mang tinh tIQt ph6, s6ng tpo c6 tinh img dpng
IoT. K6t qui dA tai sC tri6n khai 6p dung tpi Truong DH SPKT
TP. HC'M nhim gop pfrdn iay dpg truong thdnh E4i hgc th6ng minh theo xu hudng cria thi5
gioi.
Cdc

cao vi phii

srl dg-ng c6ng nehQ

3. Don vi t6 chrirc
- Phdng Khoa hgc vd C6ng nghQ.
- Khoa CNTT
4.

Thdi gian t6

- Vdng thi

f

chrfrc

dg ki5n:

tuong:2410212017

- Vdng thi Sin phAm:

5. D6i

tugmg

vi

3ll3l2}l7

hinh thftc ding lrf tham gia:

5.1D6i tugng tham gia
Sinh vi€n vd giing vi0n trudmg Dpi hgc Su ph4m
5.2

K!

thuflt Tp.HCM.

Hinh thftc iliing lry tham gia

Sinh vi6n vd Gi&ng vi€n Nhd trudng tl6ng'kf theo c6 nh6n ho{c theo <tQi. M5i dQi kh6ng
qu6 5 thinh vi6n.
C6c t10i <Hng

kf online qua link

sau:

- O6i vOi Gi&ng vi6n: https://goo. gUform.sA{tEoOpgEzskDOF8i2
- O5i vOi sinh vi0n: https://goo. gl/forms/Jl2RZpm3yFAkBDyU2
5.3

Thdi gian tlIng lry: Tit ngdy

2011212016- 2010212017

6. ThA IQ cuQc thi vi co cAu gifli thu0ng
CuQc thi c6 2 vdng: Vdng thi f tuong vi Vdng thi Sin phAm
6.1 Vdng thi

f tu0ng:
Trang 1/3

- O6i v,fi O6i tuq'ng dg thi lir Sinh vi6n:
Chgn ra 03 dQi c6 f tudng t6t nh6t, m6i A6i duo. c nhQn tdi trg 3.000.000 VND tir Ban t6
chtlc dirng tt€ tri0n khai f tuong thinh sin phAm thgc.
- O6i vOi O6i tugmg dg thi

Ii Giing vi6n:

i

Chgn ra 03 doi c6 tuong t5t nhdt m6i eoi <lugc nh$n tdi
chrlc dirng OC tri6n krhai f tu&ng th&nh sin phAm thUc.

trg 10.000.000 \fND tir Ban t6

L:

C6c ttQi tlpt gi6i f tuong sE du-o. c c6c chuy€n gia trong nhd truong vd c6ng ty hofi
IoT, phAn ctog, phAn mdm C6ng NghQ Th6ng Tin tgp hu6n vd chuy€n m6n,
s€ duo. c h6 trq kh6ng gian IoT Lab (co sd 2 LO VAn ViQQ d6 tri6n khai dg 6n.

Lstt

tlQng trong linh vgc

vi

6.2 Vdng

thi Sin phim:

f

Sau Vdng thi
tu0ng, c6c dQi dugc chgn ti6n hdnh thi6t k6 thi c6ng sin phAm O6 ag tni
Vdng thi Sin phAm. Ban Gi6m kh6o s€ il6nh gi6 vd chgn ra cdc 02 dQi chiiSn thing (Sinh vi6n 01
tlQi, Gi6ng vi0n 01 dQi) dC trao gi6i rlng dqng: 3.000.000VNE/dOi

.

Sau

khi nhfln giiri,

cdc itQi sC dugc c6c doanh nghiQp h6

trq nhim titSn hdnh kf hq'p d6ng

tri€n khai dg 6n vdo thgc t6.

rr. To

cnrlc Trruc

HrrpN

1. Ban t6 chfc

stt

IIg vi t6n

Chfc vg

Dtrn vi

NhiQm vg

1

PGS.TS. O6 Van Dfing

HiQu truong

Ban Gi6m hiQu

Trudng BTC

2

TS. NgO Vdn Thuy6n

Ph6 HiQutruong

Ban Gi6m hiQu

Ph6 TruOng BTC

J

PGS.TS. Hoing An Qu6c

TruOng phdng

P.

KH&CN

Uy vi€n thudng tryc

4

PGS.TS. O6

Ph6 Truong phdng

P.

KH&CN

Uy vi6n, c6ng t6c t0

hann Trung

chrlc
5

ThS. Le Tlin Culng

Ph6 TruOng phdng

P.

KH&CN

6

TS. D{ng Thdnh Dfing

TruOng khoa

Khoa CNTT

7

KS. Nguy6n Nam Thfng

Truong phdng

Phdng

TT

Uy vi6n, phg tr6ch
kI thu0t
Uy vi6n, phtl tr6ch
k! thu$t
Uy vi6n, php tr6ch
truydn th6ng

8

TS. C6i ViQt Anh Dflng

Ph6 Gi6m t16c

TTNC&CGCN

9

Chdu Nggc Thin

Nhdn vi0n

P. KH&CN

uy vlen
uy vlen

2. Kinh phi t6 chrfrc: Bf,ng dg trir kim theo
3. K6 hogch thgc hiQn

srt

NQi dung thgc hiQn

Thdi gian

Ghi chri

I

Lflp k6 ho4ch cuQc thi

l,5l12-20112/20t6

P.KH&CN

2

Th0ng b6o, truyAn th6ng cuQc thi

20/12-30tr2t2016

P.KH&CN, P.TT

J

Thdnh lflp BTC

20112-3011212016

P.KH&CN

4

Nh$n h6 so ddng ky

5

VSn tlQng tei

6

T6ng ktit, ctrOt s5 lugng ddng
kinh phi t6 chrlc

t2l20t6- t9 t02t20r7 P.KH&CN
20 / t2l20t 6- 20 I 0212017 P.KH&CN
20/

trq

kf,

tam ung

2U02/2017

P.KH&CN

Trang2l3

7

Hgp BTC, mdi BGK

8

Thi Vdng

9

Tflp hu6rL h6 trg phAn cimg, phAn mdm
cho c6c tlQi lgt vio vdng sin phAm

10

ll

2v0212017

P.KH&CN, K.CNTT

24102120t7

P.KH&CN, K.CNTT

2s/02-24t03t2017

P.KH&CN, K.CNTT

Hgp BTC, mdi BGK vdng 2

28t312017

P.KH&CN, K.CNTT

Thi V0ng sin ph6m

3U312017

P.KH&CN K.CNTT
P.KH&CN, K.CNTT

f tudne

L2

T6 chrlc tri6n khai, ph6t tri6n c6c sin
phAm tlnt gi6i ttua vio (mg dlrng

l3

Hqp t6ng ket, rut kinh nehiQm

L

HII.OU

TRUOIYG

0u04-30/0412017

05t5t20t7

BTC

PHONG KII&CN

Notnhfin: :
- C6c don vi;

- BcH
- Luu

(ttd chi tt+o);

P.

KHCN.

Trang313