,

ey~

I

H()I CHiJNGHiA V$rNAM

UBND TiNH!AY~NINH fA
sOKHOAHQC VA CONG N

86: olo
I
I

I

/TB-KHCN

DEN s6:..A ..Q.Q.o
Nga y:..Z.3./..1.21.

~

- T'1do - Iqnh phue

Ta Ninh, ngay 13 thimg 12 nam 2016

2.o4t..

T
V~vi~ed~ xuit nhi~m VII Khoa hQeva Cong ngh~ eip dnh nam 2018
Nh~m xay d\lIlg'nhi~m V\lkhoa hQCva cong ngh~ (KH&CN) nam 2018 ph\lc
V\lthiet thlJc m\lCtieu phat triSn kinh te - xii hQi cua tinh, giai quyet nhfrngvdn dS
cApthiet eua nganh va dia phuang, nang cao hi~u qua img d\lng ket qua nghien Clm
KH&CN vao thlJc tiBn, So KH&CN Tay Ninh xin thong bao den cac tB chll'c, ca
nhan ho~t dQng KH&CN va cac co quan nha nuac, tB chll'C,ca nhan khac co lien
quan dS xuAtnhi~m V\lKH&CN cAptinh thlJc hi~n nam 2018.
1. Can elf d~ xuit nhi~m VII KH&CN eip tinh
- Can cll' Quyet dinh sB 48/20 15/QB-UBND ngay 21 thang 9 nam 2015 cua
UBND tinh Tay Ninh vS vi~c ban hanh "Quy dinh quan ly nhi~m V\l khoa hQCva
cong ngh~ tren dia bfmtinh Tay Ninh",
- Can cll' Quyet dinh sB 21/2014/QB-UBND ngay 13 thang 8 n?m 2014 cua
UBND tinh vS vi~c ban hanh Quy ho~ch phat triSn ho~t dQng khoa hQc va cong
ngh~ tinh Tay Ninh den nam 2020, tAmnhin den nam nam 2030.
- Can cll'vao m\lc tieu, quy ho~ch, ke ho~ch phat triSn nganh, phat triSn kinh te
- xii hQicua tinh, huy~n, thanh phB, cac so, ban, nganh trong tinh.
2. Nguyen tic xay d\fDgd~ xuit nhi~m VII cip tinh
- Co du can cll'vS tinh c,Apthiet va triSn vQngdong gop cua cac ket qua t~o ra
vao vi~c thlJc hi~n nhi~m V\lphat triSn kinh te - xii hQicua tiIlh.
- Bap img cac tieu chi cua nhi~m V\l khoa hQc va cong ngh~ quy dinh t~i
khoEm1, BiSu 27, Nghi dinh sB 08/2014/NI)-CP ngay 27/01/2014 cua Chinh phu
qui dinh chi tiet va huang ddn thi hanh mQt sB diSu cua Lu?t Khoa hQCva Cong
ngh~ nhu sau: nhi~m V\lde xuAtco tAmquan trQngdBi vm phat triSn kinh te - xii hQi
trong ph~m vi tinh; giai quyet cac vAndS KH&CN trong ph~m vi, tinh; co sir d\lng
ngu6n kinh phi Sl)' nghi~p KH&CN cua.tinQ.
- Co dia chi img d\lng cac ket qua chinh duQ'ct~o ra va duQ'cco quan, tB chll'C
trong tinh cam ket sir d\lfig ket qua khi nhi~m V\lKH&CN hoan thanh. TB chll'c, co
quan img d\lng ket qua dlJ kien phai co nang IlJcdS tiep nh~ri va triSn khai mQt cach
hi~u qua ket qua t~o ra.
- Co yeu cAutho; gian (tinh til thai diSm d~t hang den tho; di~m co ket qua)
.phil hgp dS dam bao tinh kha thi clio vi~c t6 chll'cthlJc hi~n nhi~m V\lKH&CN.

1

3. Bjoh hll'Ong chung
3.1. Trong linh v~c khoa h!Jcnong nghifp:
- Nghien cUu lmg d\lng va chuySn giao KH&CN vao phat triSn san phfun nong
nghi~p theq hUOng d~t tieu chudn xudt khdu nhu: Viet Gap, Global Gap, hfru co g~
vo; phat tri~n cac vilng nong nghic$p(mg. d\lllg cong nghc$cao, nang cao gia tIi gia tang,
thfun canh, co gim hoa d6ng b(l nhfun tang gia tIi san phfun hUOngd~n chdt lugng theo
thi truOng xudt khAu.
- (r ng d\lng cong ngh~ sinh hQc trong phan tich tinh da d~ng di truyen va
nghien Clm cai thi~n gi6ng cay mang cAu ta tinh. Tay Ninh.
- (r ng d\lng cac cong ngh~ va trang thi~t bi tien ti~n phong ch6ng chay rimg.
- Nghien Clm thir nghi~m cac lo~i cay co tac d\lllg can lira khi xay ra chay
rimg.
- Nghien CUulmg d\lng co gim hoa trong nong nghi~p.
3.2. Trong linh v~c khoa h!Jckj thu(it va cong nghf:
- Nghien Clm, l\la chQn, chuySn giao cong ngh~ tien ti~n, phu hgp ph\lc V\l
cong nghi~p, tiSu thu cong nghi~p cho m(lt s6 nganh cong nghi~p khai thac, ch~ bi~n
(nong, lam san; th\lc phAm; khoang san), nang cao gia tri gia tang ph\lc V\l tieu dung
trong nucrc, kha nang c~nh tranh hang hoa cua tinh tren thi truOng.
- Nghien cUu lmg d\lllg cac v~t li~u mm, cong ngh~ mm trong vi~c dAu tu xay
d\lllg k~t cAu h~ tAng giao thong, cai t~o h~ th6ng thuy 19i tren dia ban tinh Tay Ninh
dam bao chAt lugng, gia thanh phu hgp va t~ d\lllg t6t cac ngu6n v~t li~u sful co t~i dia
phuong.
- Nghien Clm triSn khai r(lng rai cac hinh thuc lmg d\lng cong ngh~ thong tin
trong cac ho~t dQng hanh chinh cong, quan ly cac doanh nghi~p .
. : - Nghien cUu lmg d\Ulg KH&CN tIen ti~n hB trq trong vi~c phong, ch6ng dich
b~nh va truy8n thong giao d\lc suc khoe cQng d6ng; cac phuong phap chiia b~nh mm,
phac d6 di8u tri b~nh hi~n d~i.
- (rng d\lng KH&CN hi~n d~i trong vi~c khai thac hgp ly, bao v~ b8n viing tai
nguyen nuac m~t trong cac ho~t dQng phyc V\l san xudt nong nghi~p tren dia ban
Hnh.

.

- Dieu tra ngu6n gen, cac giai phap bao dam S\l da d~ng sinh hQc.
- Trong bao v~ moi truOng va bi~n dBi khi h~u:
+ (Jng d\lllg cac thanh t\lU KH&CN mai nh~m h~n ch~, ngan ch~n suy thoai,
o nhiSm moi truOng d~c bi~t la trong cac co sa san xuAt t~p trung, cac khu cong
nghi~p va cac lang ngh8; lmg d\lng cac ti~n bQ KH&CN mai nhdt trong vi~c phong,
ch6ng nhiing anh huang tieu C\lCcua bi~n dBi khi h~u.
+ (Jng d\lng cac cong ngh~ mm trong di8u tra co ban, danh gia hi~n tr~g tai
nguyen khoang san, dAtdai lam co sa cho vi~c khai thac va sir d\lng hgp ly.
+ Nghien Clm tmg d\lng: cac cong ngh~ tien ti~n trong linh V\lCgiam sat, dallh

gia va canh bao 0 nhi~m moi trubng; cac cong ngh~ trong

xu ly nuac

tha} cong.

nghi~p, b~nh vi~n, lang nghS va sinh ho~t vo; chi phi h<JPly; cac cong ngh~ tiet ki~m
nang lugng, cong nghc$than thi~n moi truang.
2

3.3. Trong linh

V¥,C

khoa h!Jcxii hpi va nhlin van

- Nghien diu ap d\lng cac thanh t\lU m6i vS khoa hQc xa hQi va nhan van
trong thl!C ti~n cac ho~t dQng kinh te - xa hQi, khoa hQc qu{m ly van cac ho~t dQng
qmin ly nha nuac nh~m cung cAp cac lu~n Clrkhoa hQc cho vi~c ho~ch dinh cac chu
truong, chinh sach cua tinh.
- Nghien CUuthgc tqmg va dS xudt giai phap nhfun phflt huy t6i da 19i th~, kh~c
ph\lc nhiing bdt 19i Cllatinh trong qua trinh phflt triSn .KTXH Cllatinh phil hgp vm dinh
huang chung ella Dang va Nha nuo-c.
- Nghien CUulu~ cu khoa hQCva th1,1'C
ti~n xay dl,l'llgcac giai phap tang cUOng
lien k~t KH&CN, GDDT va doanh nghi~p tren dia ban tinh.
.
3.4. Trong phat tri2n vung, khu, cflm va linh

V(l'C

uu tien iliu tlr

- Nghien CUlllmg dWlg KH&CN van phflt triSn cac san ph~m d~c thil tir cao su,
mia, mi, mang cAu, c~y dugc li~u,. . .cac san ph~m mm sau duOng, sau bQt mi va cac
san phAm mm tir cao su co 19ith~ c~nh tranh ph\lc V\ltieu dung -va xudt khAu.
- Nghien CUllxay dl,l'llgthuong hi~u va quang ba san"ph~m.
- Nghien CUll rna rQng thi truOng mQt 86 san phfun mang thuang hi~u "Tay
Ninh".
4. Bi~u miu va thOi gian giii d~xuit nhi~m vI} KH&CN nam 2018
- BiSu m~uva cac can cu dS xudt nhi~m V\l KH&CN xin vui long troy c~p
tren c6ng thong' tin di~n tir clla Sa KH&CN theo dia chi website
http://sokhcn.tayninh.gov.vn.
- Tho; gian nh~n dS xudt: DS xudt nhi~m V\lKH&CN nam 2018 dS nghi giri vS
Sa Khoa hQc va Cong ngh~ Tay Ninh trucYc ngay 24/02/2017 theo dia chi:
S6 211, dUOng 30/4, phuOng II, thanh ph6 Tay Ninh, tinh Tay Ninh
DT: 066. 3825849; " Fax: 066.3827654
Email:-qlkhtayninh@gmail.com
Sa KH&CN dS nghi cac dan vi va ca nhan khi giri dS xudt c~n giri them file
dS xudt qua dia"chi Email: glkhtayninh@gmail.com dS thu~n ti~n trong vi~c t6ng
hgp va -dS phong S1,1'
thdt l~c qua dUOng buu di~n. Sa KH&CN chi thong bao k~t qua
cac nhi~m V\l KH&CN clla cac t6 chuc, ca nhan co dS xudt dugc phe duy~t trong k~
ho~ch nam 2018.
"
TrantrQng~
Nui nhlin:

~

- Caet6"ehlre, ea nhan trong va ngoai dnh;
- Luu: VT; P.QLKH.

3

M~u AI-DXNV

PUIEU

DE XUAT

NI-IIEM
... VU KlIOA HOC

vA C(}NG NGlIf~.

1. Ten nhi~m V\l KH&CN:
2. Hinh thuc thvc hi~n (Mc}t trong cac hinh th~(c: ad tai khoa h9C vel cong ngh?
ho(tc dvan SXTN, ad an khoa h9C ho(tc dv an Kfl&CN):
3. M\lc tieu:
4. Tinh c~p thiSt clla nhi~m V\l KH&CN (Tdm quan tr9ng, tinh thai

S?f

hoi;tcc6p

bach, ...) :
5. Cac nQi dung chinh va kSt qua dt,r ki6n:
6. Kha nang va dia chi ap d\lng:
7. D\l' kiSn hi~u qua mang lC;li:

8.

D1,l'

kiSn thai gian thvc hi~n

(sf> thang,

b~t d~u ttl' ..)

9. Thong tin khac (Chi ap d1,lng d6i v6i dv an SXTN ho~c

d1,l'

an KIlCN):

9.1 Xu~t XlI' hinh thanh:

(Niu la Dvan SXTN cdn neu ro: Kit qua cua cae ad tai KJ-ICN; kit qua khai
thac sang chi, giai phap hfru ich ho(tc kit qua KfI&CN tir mro-c ngoai.
Niu la d~ran KHCN cdn neu ro: ngu6n hinh thanh cua Dv an KH&CN. ten
D~' em adu tu san xu6t, cac quyit atnh phe duy?t lien quan ...)
9.2 Kha nang huy dQng ngu6n v6n ngoai NSNN: (S~' tham gia CLla doanh
nghi?p, cO' sa sx v. v .. .)
, ... tang
'h'. ... nam"- 70 '"
..., ngay
TO CHUC, cA NHAN DE XUAT
(H9, ten va chi} kY - aong d6u adi vo'i t6 chuc)

Ghi ehu: Phiiu

a~ xudt azwc trinh

bay kh6ng qua 4 trang gidy kh6 A4.