BÀI T P PH N KIM LO I NHÓM I VÀ II Thông tin cho câu 1, 2, 3: Cho 3,1 gam h n h p hai kim lo i ( hóa tr I) 2 chu kỳ lien ti p trong

b ng tu n hoàn tác d ng v i nư c thu ư c dung d ch A và 1,12 lít H2 ( ktc). 1. Tên c a 2 kim lo i là: A. Li và Na. B. Na và K. C. K và Cs. D. Ag và Na. 2. Ph n trăm kh i lư ng c a các kim lo i trong h n h p là: A. 37,1% và 62,9%. B. 34% và 66%. C. 17,8% và 82,2%. D. 23% và 77%. 3. Th tích dung d ch HCl 2M c n trung hòa h t dung d ch A là: A. 100 ml. B. 200 ml. C. 50 ml. D. 150 ml. Thông tin cho câu 4, 5: Cho 3,9 gam m t kim lo i hóa tr I tác d ng v i 101,8 gam nư c thu ư c 100 ml dung d ch A có kh i lư ng riêng b ng 1,056 g/ml. 4. Kim lo i là: A. Na. B. K. C. Ba. D. Ag. 5. N ng mol/l c a dung d ch A là: A. 1,5M. B. 0,5M. C. 2M. D. 1M. Thông tin cho câu 6, 7, 8: Chia m t m u Na thành 3 ph n b ng nhau, m i ph n m gam. t cháy h t ph n 1 trong khí quy n oxi thu ư c 9,8 gam ch t r n. Hòa tan h t A vào nư c thu ư c 0,84 lít O2 ( ktc). Hòa tan ph n 2 vào 100 ml dung d ch HCl 1M thu dung d ch B. Ph n 3 cho vào 150 ml dung d ch (NH4)2SO4 1M và un sôi thu ư c khí D. 6. m có giá tr b ng: A. 4,6. B. 2,3. C. 3,45. D. 9,2. 7. pH c a dung d ch B có giá tr b ng: A. 7. B. 14. C. 1. D. 0. 8. Th tích D ktc là: A. 2,24 lít. B. 4,48 lít. C. 6,72 lít. D. 5,60 lít. 9. Khi phân h y hoàn toàn nitrat c a m t kim lo i ki m thu ư c s n ph m khí có kh i lư ng b ng 31,68% kh i lư ng ban u c a nitrat. Công th c c a nitrat là: B. LiNO3. C. NaNO3. D. KNO3. A. CsNO3. 10. un nóng 6,2 gam oxit c a m t kim lo i ki m trong khí quy n SO2 thu ư c 12,6 gam m t mu i. Công th c c a mu i thu ư c là: A. Na2SO3. B. K2SO3. C. Li2SO3. D. Na2SO4. 11. Hòa tan hoàn toàn 5,05 gam h n h p g m K và 1 kim lo i ki m M vào nư c thu ư c dung d ch A. trung hòa hoàn toàn dung d ch A c n v a 250 ml dung d ch H2SO4 0,3M. Bi t trong h n h p s mol c a K g p 2 l n s mol c a M. Xác nh M và kh i lư ng c a nó. A. Cs; 1,75 gam. B. Li; 0,35 gam. C. Na; 2,3 gam. D. Na; 1,15 gam. 12. Cho m gam Na vào 500 ml dung d ch HCl 1M, k t thúc thí nghi m thu ư c 6,72 lít ( ktc). m có giá tr b ng: A. 11,5. B. 13,8. C. 1,38. D. 1,15.

13. Tr n 50 gam dung d ch NaOH 10% v i 100 gam dung d ch NaHCO3 5% thu ư c dung d ch A. N ng % c a các ch t trong dung d ch A b ng: A. NaOH 3,3%. B. NaOH 3,3%; NaHCO3 7%. C. Na2CO3 5,1%. D. NaOH 5%; NaHCO3 3,5%. 14. Hòa tan 15,6 gam h n h p g m Na2O và K2O vào 100 gam dung d ch KOH 28%. trung hòa dung d ch thu ư c c n dùng 149,3 ml dung d ch HCl 20% ( d = 1,1 g/ml), % kh i lư ng c a Na2O và K2O l n lư t b ng: A. 80,13%; 19,87%. B. 19,87%; 80,13%. C. 60,26%; 39,74%. D. 39,74%; 60,26%. 15. Hòa tan hoàn toàn 13,92 gam h n h p 2 kim lo i ki m thu c 2 chu kỳ liên ti p vào nư c thu ư c 5,9136 lít H2 27,3oC và 1 atm. Hai kim lo i ó là: A. Na và K. B. Li và Na. C. K và Rb. D. Rb và Cs. 16. Nung 100 gam h n h p X g m Na2CO3 và NaHCO3 cho n khi kh i lư ng h n h p không i, thu ư c 69 gam ch t r n. Thành ph n % v kh i lư ng c a Na2CO3 trong X là: A. 16%. B. 84%. C. 69%. D. 31%. 17. Hòa tan hoàn toàn m gam h n h p g m m t kim lo i ki m và m t kim lo i ki m th vào nư c thu ư c 2,24 lít khí ( ktc) và dung d ch X. trung hòa hoàn toàn dung d ch X, c n v a V ml dung d ch HCl 2M. V có giá tr là: A. 50 ml. B. 200 ml. C. 20 ml. D.100 ml. 2+ 2+ 18. Dung d ch A g m: a mol ion Mg , b mol ion Ba , c mol ion Ca2+, 0,1 mol Cl-, 0,2 mol ion NO3-. Thêm t t dung d ch K2CO3 1M vào dung d ch A cho n khi thu ư c lư ng k t t a l n nh t thì th tích dung d ch K2CO3 ã cho vào là: A. 200 ml. B. 300 ml. C. 150 ml. D. 250 ml. Thông tin cho câu 19, 20: Cho m gam kim lo i Na vào 100,54 gam dung d ch ch a 0,02 mol CuSO4. Sauk hi ph n ng x y ra hoàn toàn, thu ư c 0,98 gam k t t a và dung d ch A. 19. m có giá tr b ng: A. 4,60 gam. B. 0,92 gam. C. 0,46 gam. D. 9,20 gam. 20. N ng % c a ch t tan trong dung d ch A là: A. 1,42%. B. 1,60% và 14,20%. C. 1,60%. D. 1,60% và 1,42%. sau khi nung hoàn toàn h n 21. Ph i l y t l kh i lư ng CaCO3 và MgCO3 theo giá tr nào h p ó thu ư c ch t r n có kh i lư ng b ng 1/2 kh i lư ng ban u: A. 28,4% và 71,6%. B. 27,5% và 72,5%. C. 30,5% và 69,5%. D. 20,4% và 79,6%. 22. Cho 5 gam h n h p Na và Na2O và t p ch t trơtacs d ng h t v i nư c thoát ra 1,875 lít khí ( ktc). Trung hòa dung d ch sau ph n ng c n 100 ml dung d ch HCl 2M. Thành ph n % kh i lư ng m i ch t trong h n h p u là: A. 80% Na; 18% Na2O; 2% t p ch t. B. 77% Na; 20,2% Na2O; 2,8% t p ch t. C. 82% Na; 12,4% Na2O; 5,6% t p ch t. D. 92% Na; 6,9% Na2O; 1,1% t p ch t. Thông tin cho câu 23, 24: t cháy hoàn toàn 1,6 gam kim lo i M thu c nhóm IIA trong lư ng dư không khí ( ch có O2 và N2) ư c h n h p ch t r n A ( không có peoxit). Hòa tan A

vào nư c ư c dung d ch B và 448 ml khí ( ktc). Th i CO2 vào dung d ch B n dư thu ư c 6,48 gam mu i. 23. M là: A. Mg. B. Ba. C. Ca. D. Be. 24. Kh i lư ng c a A là: A. 1,26 gam. B. 0,56 gam. C. 1,48 gam. D. 2,04 gam. 25. Cho 0,2 mol Na cháy h t trong O2 dư thu ư c s n ph m r n A. Hòa tan h t A trong nư c thu ư c 0,025 mol O2. Kh i lư ng c a A b ng: A. 3,9 gam. B. 6,2 gam. C. 7,0 gam. D. 7,8 gam. 26. i n phân mu i clorua kim lo i ki m thu ư c 1,68 lít ( ktc) và 3,45 gam kim lo i. Công th c c a mu i là: A. LiCl. B. NaCl. C. KCl. D. RbCl. 27. Hòa tan 1,44 gam Mg vào 100 ml dung d ch ch a h n h p H2SO4 0,6M và NaNO3 0,2M. Ph n ng ch t o ra ơn ch t X duy nh t và không có s n ph m kh khác. Th tích khí X ( ktc) thu ư c b ng: A. 0,224 lít. B. 0,2688 lít. C. 0,448 lít. D. 1,344 lít. 28. Cho 27,4 gam Ba vào 100 ml dung d ch ch a HCl 2M và CuSO4 2,5M. Kh i lư ng k t t a thu ư c là: A. 23,3 gam. B. 33,1 gam. C. 46,6 gam. D. 56,4 gam. 29. S c 2,24 lít khí CO2 ( ktc) vào 100 ml dung d ch Ca(OH)2 0,5M và KOH 2M. Kh i lư ng k t t a thu ư c là: A. 5 gam. B. 30 gam. C. 10 gam. D. 0 gam. 30. Cho 6,4 gam h n h p 2 kim lo i thu c 2 chu kỳ k ti p và thu c cùng phân nhóm chính nhóm II tác d ng v i dung d ch H2SO4 dư thu ư c 4,48 lít H2 ( ktc). Hai kim lo i ã dùng là: A. Be và Mg. B. Mg và Ca. C. Mg và Ba. D. Ba và Ca.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful