BÀI T P KI M SOÁT N I B

Bài 1: Qua kh o sát h th ng KSNB t i Công ty H ng Quang, KTV nh n th y nh sau: a. Các hóa và n. b. Công ty ban hành m t s quy nh v cách th c ng x c a nhân viên mua hàng khi c t ng quà, m i i n u ng« c tài chính. c m t cách liên t c. giao ti p v i nhà cung c p, thí d khi d. Các phi u nh p kho e. ki m kê. f. Nh ng t p tin d li u sao l u d phòng t máy vi tính an toàn. g. Hàng thánh nhà qu n lý h. T t c ch ng t thanh toán b. Gi s n u nh ng u xem xét l i các báo cáo bi n u ng v tình hình doanh thu n s bi n ng. và chi phí so v i k ho ch và phân tích nguyên nhân d n Yêu c u: a. Cho bi t m i nh n xét trên liên quan c i m trên không c s p x p và l u gi n i n c a ng n i bán khi nh n t hàng c a c u c m t ng i có th m quy n ký duy t cho thanh toán trên c s n giá trên i chi u v i s l ng th c nh p trên phi u nh p kho

n v , c ng nh ki m tra l i vi c tính toán trên hóa

c. B ph n ki m toán n i b t ch c tr c thu c Giám c ánh s th t tr

nh k ti n hành ki m kê HTK và i u ch nh l i s li u trên s sách theo s th c t

c óng d u ³ ã thanh toán´ khi chi tr . n b ph n nào c a KSNB. c th c hi n thì gian l n nào s x y ra. c mô t nh sau: n t

Bài 2: T i Công ty TNHH ABC có các ho t a. Khi t hàng mua NVL, m t liên c a

ng ki m soát H

c g i cho b ph n nh n hàng. Khi c nh p vào kho. ng và 2 nhân viên. ng. Các kho n ti n c g i v cho C a nh k c a hàng tr ng

nh n hàng, nhân viên b ph n nh n hàng s ghi s th c nh n vào liên này c a hàng và g i v cho b ph n k toán Chi nhánh ghi s . V t li u sau ó s a ph b. M t chi nhánh bán hàng c a Công ty bao g m m t c a hàng tr c m 1 tài kho n giao d ch t i ngân hàng ng và Giám thu c a chi nhánh c a C a hàng tr hàng tr Yêu c u:

c n p vào ây. Các sec rút ti n c a tài kho n này ph i có ch ký c tài chính Công ty. S ph i chi u v i s sách và l u s ph .

ng, ông này s

s l p m t b ng kê các kho n chi trong k n p v Công ty. i v i m i tình hu ng k trên, hãy cho bi t i m y u c a KSNB và lo i gian l n i u ch nh nh ng ho c sai sót nào có th x y ra. Sau ó cho bi t th t c ki m soát nào có th i m y u này c a KSNB.

Bài 3: Các th t c KSNB nào c n thi t a. Th khi l y hàng trong kho và

h n ch các r i ro sau: l i k toán ghi chép s sách sai.

b. Ghi nh n bán hàng sai khách hàng do nh p sai mã khách hàng. c. M t kho n bán ch u cho 1 khách hàng có 1 kho n n h n 4 tháng ch a thanh toán. d. Th c hi n ghi nh n m t nghi p v hàng bán tr l i (trên th c t hàng không có nh p kho). e. T f. S l ng xóa s m t kho n n c a khách hàng (cho r ng không òi ng hàng trên hóa n thanh toán nh h n s hàng th c nh p kho. c n c a khách hàng) nh m chi m o t s ti n khách hàng này tr . g. Th qu nh n ti n t khách hàng và không ghi chép nghi p v thu ti n. Bài 4: Bà Tám, khách hàng lâu n m c a b n, g n ây tham gia góp v n kinh doanh vào Khu du l ch Chi u Xuân, m t khu v thuy n, gà ch t i Tình hình kinh doanh: Chung quanh khu v c có kho ng 10 khu v kho ng 15 quán cà phê sân v th giãn, câu cá, ng m c nh, th nh ng ng i ph c v . ng Quy Nh n ± Sông C u do c ng v tình hình phòng ch ng t n Chi u Xuân. Bà c ng b c xúc tr a ph n n sinh thái t ng t Chi u Xuân, ngoài ra còn có n t các t nh, h i ngh ng i i tiêu n thu n (không bao g m d ch v câu cá, chèo thuy n, c s n, u ng cà phê. H là nh ng ng n sinh thái kèm theo d ch v café sân v n, câu cá, chèo ng Quy Nh n- Sông C u ± a i m ang thu hút khách du l ch hi n

nay. Bà Tám g i i n mu n nh b n t v n.

quán n). Th m nh c a Chi u Xuân là các khách tham quan ng th c gà ch

xài khá r ng rãi. H thích Chi u Xuân vì th c n ngon, phong cách thân tình và d m n c a Bà Tám ang lo l ng vì hi n nay ang s a ch a các tuy n tr n bão v a r i, i u này ã làm gi m khách hàng m t vài cu c vi ng th m t các c quan ch c n ng n n xã h i, m c dù Bà Tám ang ngh Bà d Tình hình ut . c xây d ng cách ây 2 n m (tr c khi bà Tám u t ). Bây p h n nhi u.

Chi u Xuân ch a bao gi x y ra tình hu ng áng ti c nào. M t s khu n m t s cu c ti p xúc v i chính quy n a ph ng t o quan h t t.

sinh thái, quán cà phê g n ó m i có các t n n này, m t n i ã b ph t v i s ti n khá l n. nh tài tr cho m t nhà tr nh ng còn e ng i vì khá t n kém.

Khu du l ch Chi u Xuân ã

gi m t s công trình ã xu ng c p trong khi các khu xung quang m i xây c t

M t ng

i b n là ki n trúc s

ã t ng bà Tám m t b n thi t k m i r t n t

ng, tuy nhiên

ngu n kinh phí Tình hình qu n lý.

u t khá cao. Trong khi ó, bà Tám ang d ki n nâng c p khu v c và

tuy n thêm nhân viên ph c v . Bà Tám ã thuê v ch ng anh Tâm tr l ng cho h hàng tháng. H s làm vi c hàng ngày toàn th i gian t i Khu du l ch và luôn t i ây trong m t c n phòng phía sau Khu v n. ph c v t i quán cà phê, nhà

H tuy n d ng và qu n lý kho ng 15 nhân viên bán th i gian hàng, giám sát các ho t v ghi chép s sách v các ho t

ng câu cá, chèo thuy n c a khách«V ch ng anh Tâm có nhi m ng t i khu du l ch và nh n ti n t khách hàng (ti n m t). nh. Nhà bà ng vào v ch ng anh ng,

Hàng tu n h n p ti n vào Chi nhánh ngân hàng DongABank chi nhánh Bình Tám cách xa Chi u Xuân, ch có th ghé m t tu n m t l n. Bà tin t Tâm, m c dù bà có h i bu n vì doanh thu g n ây có xu h Theo kinh nghi m c a các b n bè, bà Tám d Tâm. Yêu c u: B n hãy li t kê và phân tích các r i ro e d a ra các ho t ph i thu h i v n ut . i v i ho t ng gi m.

nh trang b m t h th ng tính ti n t

tuy n m t nhân viên k toán. Chi phí không l n l m nh ng bà ng i m t lòng v ch ng anh ng c a Chi u Xuân, và

ng ki m soát thích h p. Bi t r ng m c tiêu c a bà Tám trong vòng 2 n m t i

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful