H−íng dÉn sö dông Dù to¸n ACITT 2006

C«ng ty cæ phÇn t− vÊn ®Çu t− vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ - ACITT JSC

Ch−¬ng tr×nh dù to¸n acitt 2006

Cµi ®Æt ch−¬ng tr×nh : - Ch¹y ch−¬ng tr×nh SETUP.EXE trong ®Üa CDROM cña ch−¬ng tr×nh dù to¸n. Cµi ®Æt tõ ®Üa CDROM : - NÕu cµi ®Æt míi ch¹y - Cµi n©ng cÊp ch¹y : \DTSETUP\SETUP.EXE : \UPDATE\SETUP.EXE

1

0

1

H−íng dÉn sö dông Dù to¸n ACITT 2006

C«ng ty cæ phÇn t− vÊn ®Çu t− vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ - ACITT JSC

- Ch¹y EXCEL Chän menu TOOLS - MACRO - SECURITY... Chän Low (Not recommended).

- Chän menu TOOLS - Add-Ins..., lùa chän Analysis ToolPak.

2

2

3

H−íng dÉn sö dông Dù to¸n ACITT 2006

C«ng ty cæ phÇn t− vÊn ®Çu t− vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ - ACITT JSC

- Sau ®ã ch¹y Dù to¸n ACITT 2006 trong PROGRAMS hoÆc Shortcut trªn mµn h×nh. NÕu b¹n thùc hiÖn ®óng c¸c thao t¸c trªn ch−¬ng tr×nh sÏ hái Password, b¹n h·y liªn hÖ víi t¸c gi¶ cung cÊp Password, sau ®ã b¹n gâ m· ®¨ng ký vµo vµ tho¸t ra ch¹y l¹i ch−¬ng tr×nh.

L−u ý : Khi ch¹y ch−¬ng tr×nh Dù to¸n Acitt 2006 nÕu trªn hÖ thèng menu cña ch−¬ng tr×nh kh«ng hiÖn tiÕng viÖt, lµm theo c¸c b−íc sau ®Ó ®Æt font ch÷ tiÕng viÖt cho hÖ thèng cña WINDOWS : Ra ngoµi mµn h×nh Desktop cña Win bÊm phÝm ph¶i chuét, menu sau sÏ hiÖn ra :

3

4

5

H−íng dÉn sö dông Dù to¸n ACITT 2006

C«ng ty cæ phÇn t− vÊn ®Çu t− vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ - ACITT JSC

Chän Properties - Appearance, bÊm Advanced.

4

6

7

H−íng dÉn sö dông Dù to¸n ACITT 2006

C«ng ty cæ phÇn t− vÊn ®Çu t− vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ - ACITT JSC

Ch−¬ng tr×nh thªm vµo hÖ thèng excel toolbar Du toan ACITT vµ menu Du toan ACITT. Sau khi ch−¬ng tr×nh khëi t¹o xong, mµn h×nh ch−¬ng tr×nh Dù to¸n 97 - ACITT phiªn b¶n 2006 sÏ nh− sau : Toolbar Du toan ACITT : T¹o míi h¹ng môc. Më File dù to¸n. Ghi File dù to¸n ra ®Üa. N¹p d÷ liÖu : §¬n gi¸, §Þnh møc, Gi¸ vËt t−... Tra cøu theo m· hiÖu, theo tªn trong §¬n gi¸, §Þnh møc... TÝnh to¸n diÔn gi¶i trong b¶ng dù to¸n.
5

8

9

H−íng dÉn sö dông Dù to¸n ACITT 2006

C«ng ty cæ phÇn t− vÊn ®Çu t− vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ - ACITT JSC

Ph©n tÝch vËt t−. Tæng hîp vËt t−. TÝnh b¶ng gi¸ trÞ vËt t−. TÝnh b¶ng chªnh lÖch vËt t−. TÝnh chi phÝ vËn chuyÓn. TÝnh ®¬n gi¸ chi tiÕt. TÝnh dù to¸n dù thÇu. LËp tiÕn ®é thi c«ng. Tra cøu l¹i ®¬n gi¸ theo m· hiÖu trong b¶ng dù to¸n. HiÖn Èn b¶ng tiªn l−îng. Söa vµ thªm ®Þnh møc (§M bæ sung cña ng−êi dïng) Danh môc thÐp (HiÖn Èn danh môc c¸c lo¹i thÐp) Tù ®éng tra m· c«ng viÖc (theo tªn c«ng viÖc) Thªm chi phÝ trong b¶ng §¬n gi¸ chi tiÕt KÕt xuÊt ®¬n gi¸ sang WORD Thªm c¸c hÖ sè cho c«ng viÖc Menu Du toan ACITT : - T¹o c«ng tr×nh míi - §æi tªn c«ng tr×nh - T¹o h¹ng môc míi - §æi tªn h¹ng môc - Më File dù to¸n - Ph©n tÝch vËt t− - Tæng hîp vËt t− - TÝnh gi¸ trÞ vËt t−
6

- TÝnh chªnh lÖch vËt t− : TÝnh chªnh lÖch, bï trõ vËt liÖu. - TÝnh chi phÝ vËn chuyÓn : TÝnh chi phÝ vËn chuyÓn vËt t−. - TÝnh ®¬n gi¸ chi tiÕt : TÝnh ®¬n gi¸ chi tiÕt. - TÝnh dù to¸n dù thÇu : TÝnh dù to¸n dù thÇu. - TiÕn ®é thi c«ng : X©y dùng tiÕn ®é thi c«ng. - TÝnh chi phÝ t− vÊn thiÕt kÕ :TÝnh to¸n néi suy c¸c chi phÝ t− vÊn, thiÕt kÕ phÝ... ®Ó tÝnh tæng dù to¸n c«ng tr×nh. - Danh s¸ch DBF : Thay ®æi c¸c ®¬n gi¸, ®Þnh møc, gi¸ vËt t−.. - Giíi thiÖu vÒ ch−¬ng tr×nh : Giíi thiÖu vÒ ch−¬ng tr×nh Dù to¸n ACITT phiªn b¶n 2006. - Tho¸t khái ch−¬ng tr×nh : Tho¸t khái ch−¬ng tr×nh.

: : : : : :

T¹o mét c«ng tr×nh míi. §æi tªn c«ng tr×nh trong dù to¸n. T¹o míi mét dù to¸n h¹ng môc. §æi tªn h¹ng môc trong dù to¸n. Më mét File dù to¸n ®· cã. Ph©n tÝch vËt t− theo m· hiÖu trong b¶ng dù to¸n. : Tæng hîp vËt t−. : TÝnh to¸n gi¸ trÞ vËt t− trong dù to¸n. 11

10

H−íng dÉn sö dông Dù to¸n ACITT 2006

C«ng ty cæ phÇn t− vÊn ®Çu t− vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ - ACITT JSC

Menu Options Dù to¸n : - C¸c tuú chän - File cÊu h×nh dù to¸n - §Æt cÊu h×nh trang in - Thªm hÖ sè cho c«ng viÖc - http//www.acitt.com : §Æt c¸c th«ng sè cho ch.tr×nh : File mÉu khi t¹u dù to¸n míi : §é dµi kÎ ph©n trang : Thªm hÖ sè cho c«ng viÖc : Website cña c«ng ty Acitt

Menu TiÖn Ých : (Xem phÇn h−íng dÉn chi tiÕt cña menu tiÖn Ých) - KÎ dßng ph©n trang : - HiÖn/Èn diÔn gi¶i khèi l−îng : - Ph©n tÝch theo hµng ngang : - B¶ng tiªn l−îng : - KÕt xuÊt ®¬n gi¸ sang WORD : - Tra cøu l¹i ®¬n gi¸ : - Tra m· c«ng viÖc theo tiªn l−îng chµo thÇu : - Thªm chi phÝ trong b¶ng ®¬n gi¸ chi tiÕt : - HiÖn Èn danh môc thÐp : - Söa vµ thªm ®Þnh møc ng−êi dïng : - TÝnh to¸n l¹i toµn bé dù to¸n : - KÕt xuÊt ®Þnh møc, ®¬n gi¸ - DBF : - KÕt xuÊt gi¸ vËt liÖu ®Õn ch©n c«ng tr×nh : - HiÖn/Èn c¸c dßng hÖ sè trong b¶ng §GCT : - Nhãm c¸c c«ng viÖc cã m· sè gièng nhau : - Thªm dßng céng chi phÝ trùc tiÕp trong b¶ng §GCT : - ChuyÓn c¸c TP chi phÝ trong b¶ng §GCT sang ngang :
7

Sau khi ch¹y ch−¬ng tr×nh, b¹n lùa chän T¹o h¹ng môc míi hoÆc Më file dù to¸n ®· cã ®Ó lµm viÖc.

12

13

H−íng dÉn sö dông Dù to¸n ACITT 2006

C«ng ty cæ phÇn t− vÊn ®Çu t− vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ - ACITT JSC

Sö dông ch−¬ng tr×nh dù to¸n acitt 2006
Ch¹y ch−¬ng tr×nh Dù to¸n ACITT 2006, nÕu muèn t¹o míi h¹ng môc, bÊm vµo nót T¹o míi h¹ng môc, hoÆc lùa chän T¹o h¹ng môc míi... trong menu Du toan ACITT. NÕu b¹n muèn më File dù to¸n ®· cã bÊm vµo nót Më File dù to¸n trªn thanh Toolbar Dù to¸n ACITT, hoÆc chän më File dù to¸n trong menu Du toan ACITT (bÊm Ctrl+O). T¹o míi h¹ng môc ch−¬ng tr×nh sÏ hái tªn h¹ng môc vµ c¸c hÖ sè.

Mµn h×nh sÏ hiÖn b¶ng dù to¸n, bÊm vµo nót Danh s¸ch DBF, hoÆc lùa chän Danh s¸ch DBF trong menu Du toan ACITT, lùa chän ®¬n gi¸, gi¸ vËt t−... cña tØnh, thµnh phè mµ b¹n cÇn sö dông.

Muèn thay d÷ liÖu vµo b¹n chän lo¹i d÷ liÖu vÝ dô nh− §¬n gi¸ hay §Þnh møc... bÊm vµo nót Lo¹i bá sau ®ã bÊm Thªm..., hép héi tho¹i Open DBF sÏ hiÖn ra (b¹n lùa chän DBF cÇn dïng). B¹n nhËp vµo m· hiÖu, tªn c«ng viÖc, khèi l−îng, ®¬n gi¸ vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y... Trong b¶ng dù to¸n b¹n ®Æt « lùa chän ë cét m· hiÖu ®¬n gi¸ vµ thùc hiÖn tra cøu theo m·, tªn cña c«ng viÖc trong ®¬n gi¸ b»ng c¸ch bÊm vµo nót Tra cøu DBF hoÆc bÊm Ctrl + T.

NhËp vµo tªn h¹ng môc vµ c¸c hÖ sè, b¹n cã thÓ nhËp thªm c¸c hÖ sè nh− sau : HÖ sè vËt liÖu HÖ sè nh©n c«ng
8

: :

1,02 2,784*1,05 15

14

H−íng dÉn sö dông Dù to¸n ACITT 2006

C«ng ty cæ phÇn t− vÊn ®Çu t− vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ - ACITT JSC

STT m· hiÖu §¬n gi¸

Néi dung c«ng viÖc

§¬n vÞ

Khèi l−îng

GD.1114 X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, X©y mãng ChiÒu dÇy <= 33cm, V÷a XM m¸c 75 Mãng M1 : 20mx0,8mx0,33m = 5,28 Mãng M2 : 15mx0,8mx0,33m = 3,96 Mãng M3 : (5m+4m)x0,8mx0,33m = 2,376

m3

11,616

NÕu khi nhËp sè liÖu thÊy thiÕu dßng c«ng viÖc, b¹n chÌn thªm dßng vµo phÝa trªn dßng tæng céng (dßng hiÖn ch÷ Kh«ng xo¸ dßng nµy), b»ng c¸ch chän menu Insert - Rows. Ph−¬ng thøc diÔn gi¶i khèi l−îng trong b¶ng dù to¸n theo tõng dßng: B¹n thùc hiÖn diÔn gi¶i khèi l−îng ë cét E ngay d−íi tªn c«ng viÖc. VÝ dô :
STT m· hiÖu §¬n gi¸ Néi dung c«ng viÖc §¬n vÞ Khèi l−îng

ViÖc nhËp hÖ sè cho tõng c«ng viÖc : VÝ dô nh− hÖ sè cao tÇng, hÖ sè ®iÒu chØnh vËt liÖu, nh©n c«ng m¸y cho tõng c«ng viÖc, hoÆc hÖ sè ®iÒu chØnh cho tõng lo¹i vËt liÖu cô thÓ, lµm theo c¸c b−íc sau : - Lùa chän c«ng viÖc cÇn thªm hÖ sè (ë cét D), hoÆc nh÷ng c«ng viÖc cÇn thªm hÖ sè, b»ng c¸ch SELECT nh÷ng m· c«ng viÖc ë cét D. - BÊm phÝm Shift+F1 hoÆc lùa chän trªn menu vµ toolbar t−¬ng øng.

GD.1114 X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, X©y mãng ChiÒu dÇy <= 33cm, V÷a XM m¸c 75 Mãng M1 : 20mx0,8mx0,33m = 5,28 Mãng M2 : 15mx0,8mx0,33m = 3,96 Mãng M3 : (5m+4m)x0,8mx0,33m = 2,376

m3

Ch−¬ng tr×nh sÏ tù ®éng ®−a kÕt qu¶ diÔn gi¶i sang cét khèi l−îng, nÕu muèn tÝnh to¸n l¹i tÊt c¶ c¸c dßng diÔn gi¶i, b¹n lùa chän c¸c « ®· diÔn gi¶i (c¸c « select) sau ®ã bÊm Ctrl + E hoÆc bÊm nót to¸n diÔn gi¶i trªn thanh toolbar. 16 tÝnh

9

17

H−íng dÉn sö dông Dù to¸n ACITT 2006

C«ng ty cæ phÇn t− vÊn ®Çu t− vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ - ACITT JSC

- NhËp hÖ sè ®iÒu chØnh ®¬n gi¸, vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y t−¬ng øng : HSDG : HÖ sè ®iÒu chØnh ®¬n gi¸. HSVLC : HÖ sè ®iÒu chØnh vËt liÖu (hoÆc VËt liÖu chÝnh ®èi víi c«ng viÖc cã vËt liÖu chÝnh vËt liÖu phô) HSVLP : HÖ sè ®iÒu chØnh vËt liÖu phô. HSNC : HÖ sè ®iÒu chØnh nh©n c«ng. HSMTC : HÖ sè ®iÒu chØnh m¸y thi c«ng. - Ngoµi ra cã thÓ bæ sung thªm hÖ sè : VÝ dô muèn ®iÒu chØnh hÖ sè hoÆc ®Þnh møc cña mét vËt t−, nh− Xi m¨ng PC30 (cã m· dóng trong ch−¬ng tr×nh lµ 390), lµm nh− sau : BÊm vµo nót thªm dßng, nhËp vµo « Maso m· hiÖu 390 (m· cña xi m¨ng PC30), nhËp vµo « Dinhmuc trÞ sè møc ®iÒu chØnh nh− Xi m¨ng PC30 trong ®Þnh møc cña c«ng t¸c GD.1114 lµ 104,4116 ta ®iÒu chØnh thµnh 100 kg, ta gâ vµo « Dinhmuc lµ 100, nÕu muèn ®iÒu chØnh hÖ sè lªn 1,2 lÇn ta gâ vµo « Heso lµ 1,2.

sæ nhËp ®Þnh møc (CTRL+F4) vµ tiÕp tôc tiÕn hµnh nhËp tiªn l−îng dù to¸n. §Þnh møc dù to¸n Gâ m· hiÖu ®Þnh møcThµnh phÇn hao phÝ

STT M· hiÖu

MSVT

§¬n vÞ §Þnh møc

X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, X©y m3 mãng ChiÒu dÇy <= 33cm, V÷a XM m¸c 75 Môc b¾t ®Çu nhãm vËt liÖu VËt liÖu viªn 550,00000 M· sè vËt liÖu 214 G¹ch x©y (6,5x10,5x22) 390 Xi m¨ng PC30 kg 104,41160 476 C¸t mÞn ML 0,7 - 1,4 m3 0,30450 275 N−íc LÝt 75,40000 Nh©n c«ng 6135 Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 1,67000 NhËp xong sè liÖu b¹n thùc hiÖn tÝnh to¸n theo c¸c b−íc sau : 1 - Ph©n tÝch vËt t− : BÊm vµo nót ph©n tÝch vËt t−, hoÆc lùa chän Ph©n tÝch vËt t− trong menu Du toan ACITT hay bÊm Alt + A sau ®ã bÊm phÝm “1”. Ch−¬ng tr×nh sÏ ph©n tÝch chi tiÕt ®Þnh møc theo m· hiÖu b¹n ®· kùa chän trong b¶ng dù to¸n. Tr−êng hîp b¹n chØ cÇn ph©n tÝch mét vµi c«ng viÖc, b¹n h·y lùa chän theo cét m· hiÖu ®¬n gi¸.
STT m· hiÖu Néi dung c«ng viÖc §¬n vÞ Khèi l−îng

1 GD.1114

Khi ph©n tÝch hay tÝnh ®¬n gi¸ chi tiÕt th× vËt liÖu xi m¨ng ®èi víi c«ng t¸c nµy sÏ ®−îc ®iÒu chØnh. Trong khi nhËp sè liÖu nÕu cÇn bæ sung ®Þnh møc cho nh÷ng c«ng viÖc ch−a cã ®Þnh møc b¹n bÊm vµo nót trªn thanh Toolbar hoÆc bÊm tæ hîp phÝm CTRL+SHIFT+N, ch−¬ng tr×nh sÏ hiÖn ra cöa sæ cho b¹n nhËp thªm ®Þnh møc. Sau khi nhËp xong ®Þnh møc b¹n ®ãng cöa
10

§¬n gi¸

GD.1114 X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, X©y mãng ChiÒu m3 dÇy <= 33cm, V÷a XM m¸c 75 Mãng M1 : 20mx0,8mx0,33m = 5,28 Mãng M2 : 15mx0,8mx0,33m = 3,96 Mãng M3 : (5m+4m)x0,8mx0,33m = 2,376

11,616

18

19

H−íng dÉn sö dông Dù to¸n ACITT 2006

C«ng ty cæ phÇn t− vÊn ®Çu t− vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ - ACITT JSC

Ch−¬ng tr×nh sÏ hiÖn hép héi tho¹i :

B¹n xem l¹i dßng ®−îc lùa chän ph©n tÝch, bÊm ®ång ý ®Ó ch−¬ng tr×nh thùc hiÖn ph©n tÝch vËt t− cho b¹n. MÆc ®Þnh ch−¬ng tr×nh sÏ ph©n tÝch vËt t− theo chiÒu däc, muèn ph©n tÝch theo chiÒu ngang chän Ph©n tÝch theo hµng ngang trong Menu Dù to¸n ACITT. 2 - Tæng hîp vËt t− : BÊm vµo nót Tæng hîp vËt t−, hoÆc lùa chän Tæng hîp vËt t− trong menu Du toan ACITT hay bÊm Alt + A sau ®ã bÊm phÝm “2”. Ch−¬ng tr×nh sÏ tæng hîp vËt t− theo b¶ng ph©n tÝch vËt t− ®· cã. 3 - TÝnh gi¸ trÞ vËt t− : BÊm vµo nót Gi¸ trÞ vËt t−, hoÆc lùa chän TÝnh gi¸ trÞ vËt t− trong menu Du toan ACITT hay bÊm Alt + A sau ®ã bÊm phÝm “3”. Ch−¬ng tr×nh sÏ hái gi¸ vËt t− sö dông tÝnh to¸n gi¸ trÞ vËt t− :

Lùa chän gi¸ gèc, gi¸ th«ng b¸o hay gi¸ thÞ tr−êng. 4 - TÝnh chªnh lÖch vËt t− : BÊm vµo nót Chªnh lÖch vËt t−, hoÆc lùa chän TÝnh chªnh lÖch vËt t− trong menu Du toan ACITT hay bÊm Alt + A sau ®ã bÊm phÝm “4”. Ch−¬ng tr×nh sÏ hái gi¸ vËt t− sö dông tÝnh chªnh lÖch vËt t− :

Lùa chän c¸c ph−¬ng thøc ®Ó tÝnh chªnh lÖch. 5 - TÝnh chi phÝ vËn chuyÓn : BÊm vµo nót Chi phÝ vËn chuyÓn, hoÆc lùa chän TÝnh chi phÝ vËn chuyÓn trong menu Du toan 20 21

11

H−íng dÉn sö dông Dù to¸n ACITT 2006

C«ng ty cæ phÇn t− vÊn ®Çu t− vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ - ACITT JSC

ACITT hay bÊm Alt + A sau ®ã bÊm phÝm “5”. Ch−¬ng tr×nh sÏ tÝnh chi phÝ vËn chuyÓn cho b¹n. B¹n nhËp vµo träng l−îng, bËc hµng, tæng cù ly vËn chuyÓn, lo¹i ®−êng, cÊp ®−êng, cù ly tõng lo¹i ®−êng ®Ó ch−¬ng tr×nh tra cøu c−íc vËn chuyÓn cho b¹n. 6 - TÝnh ®¬n gi¸ chi tiÕt : BÊm vµo nót §¬n gi¸ chi tiÕt, hoÆc lùa chän TÝnh ®¬n gi¸ chi tiÕt trong menu Du toan ACITT hay bÊm Alt + A sau ®ã bÊm phÝm “6”. Ch−¬ng tr×nh sÏ tÝnh chi tiÕt ®¬n gi¸ víi ®Çy ®ñ c¸c chi phÝ cho b¹n. Còng nh− ph©n tÝch vËt t−, b¹n còng cã thÓ lùa chän mét vµi m· hiÖu ®¬n gi¸ ë b¶ng dù to¸n ®Ó tÝnh chi tiÕt ®¬n gi¸.

Dù to¸n dù thÇu, 7 - TÝnh dù to¸n dù thÇu : BÊm vµo nót hoÆc lùa chän TÝnh dù to¸n dù thÇu trong menu Du toan ACITT hay bÊm Alt + A sau ®ã bÊm phÝm “7”. Ch−¬ng tr×nh sÏ tÝnh dù to¸n dù thÇu cho b¹n víi ®¬n gi¸ tæng hîp dù thÇu. NÕu b¶ng ph©n tÝch ®· cã ch−¬ng tr×nh sÏ hái b¹n cã lÊy d÷ liÖu nh− trong b¶ng ph©n tÝch b¹n ®· tÝnh kh«ng. NÕu lùa chän OK, ch−¬ng tr×nh sÏ lÊy nguyªn b¶ng ph©n tÝch vËt t− vµ ¸p theo gi¸ vËt t− mµ b¹n chän ®Ó tÝnh ®¬n gi¸ (Th«ng th−êng b¹n chän No ®Ó ch−¬ng tr×nh tÝnh gi¸ thÇu khíp víi ®¬n gi¸ lùa chän). 8 - TiÕn ®é thi c«ng : Thùc hiÖn tÝnh sè liÖu tiÕn ®é khi b¹n ®· thùc hiÖn ph©n tÝch vËt t−. BÊm vµo nót TiÕn ®é thi c«ng, hoÆc lùa chän TiÕn ®é thi c«ng trong menu Du toan ACITT hay bÊm Alt + A sau ®ã bÊm phÝm “8”. Ch−¬ng tr×nh sÏ ®−a ra b¶ng tiÕn ®é cho b¹n. 9 - TÝnh chi phÝ t− vÊn, thiÕt kÕ, lÖ phÝ thÈm ®Þnh... : Lùa chän TÝnh chi phÝ t− vÊn thiÕt kÕ... trong menu Du toan ACITT bÊm Alt + A sau ®ã bÊm phÝm “9”. Ch−¬ng tr×nh sÏ hái c¸c th«ng sè cho b¹n nhËp vµo ®Ó ch−¬ng tr×nh thùc hiÖn tÝnh néi suy c¸c chi phÝ kh¸c cho b¹n vµ ®−a ra tæng dù to¸n :

12

22

23

H−íng dÉn sö dông Dù to¸n ACITT 2006

C«ng ty cæ phÇn t− vÊn ®Çu t− vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ - ACITT JSC

Giíi thiÖu mét sè hµm trong ch−¬ng tr×nh : - Hµm DiengiaiTL() : Tham sè truyÒn vµo lµ ®Þa chØ vïng theo cét. VÝ dô : =DiengiaiTL(E8:E10) gi¸ trÞ tr¶ ra lµ kÕt qu¶ tæng céng cña vïng diÔn gi¶i. - Hµm TDG() : Tham sè truyÒn vµo lµ ®Þa chØ 1 «. VÝ dô : =TGD (E8) gi¸ trÞ tr¶ ra lµ kÕt qu¶ cña « diÔn gi¶i. - Hµm doisothanhchu() : Tham sè truyÒn vµo lµ ®Þa chØ 1 «. VÝ dô : =doisothanhchu(D22) gi¸ trÞ tr¶ ra lµ gi¸ trÞ cña sè ®äc thµnh ch÷ (VD N¨m triÖu bèn tr¨m s¸u m−¬i hai ngh×n ®ång).
13

24

25

H−íng dÉn sö dông Dù to¸n ACITT 2006

C«ng ty cæ phÇn t− vÊn ®Çu t− vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ - ACITT JSC

- Hµm ChiphiBQL09() : Tham sè truyÒn vµo bao gåm GIATRIXAYLAP, GIATRITHIETBI, LOAICONGTRINH, HIEN_CT_GT. Gi¸ trÞ x©y l¾p yªu cÇu b¹n nhËp gi¸ trÞ x©y l¾p tÝnh b»ng ®ång. Gi¸ trÞ thiÕt bÞ yªu cÇu b¹n nhËp gi¸ trÞ thiÕt bÞ tÝnh b»ng ®ång. Lo¹i c«ng tr×nh b¹n nhËp t−¬ng øng tõ 1 - 5 øng víi lo¹i c«ng tr×nh phï hîp theo th«ng t− 09 h−íng dÉn viÖc lËp vµ qu¶n lý chi phÝ x©y dùng. - Hµm ChiphiBQL07() : Tham sè truyÒn vµo bao gåm GIATRIXAYLAP, GIATRITHIETBI, LOAICONGTRINH, HIEN_CT_GT. Gi¸ trÞ x©y l¾p yªu cÇu b¹n nhËp gi¸ trÞ x©y l¾p tÝnh b»ng ®ång. Gi¸ trÞ thiÕt bÞ yªu cÇu b¹n nhËp gi¸ trÞ thiÕt bÞ tÝnh b»ng ®ång. Lo¹i c«ng tr×nh b¹n nhËp t−¬ng øng tõ 1 - 6 øng víi lo¹i c«ng tr×nh phï hîp theo th«ng t− 07 h−íng dÉn viÖc lËp vµ qu¶n lý chi phÝ x©y dùng. HiÖn tham sè cuèi cïng cña 2 hµm trªn, nÕu b¹n nhËp “CT” hµm sÏ tr¶ ra chuçi c«ng thøc tÝnh cho b¹n, nÕu nhËp “GT” hµm sÏ tr¶ ra kÕt qu¶ tÝnh to¸n chi phÝ BQL. - Hµm CPQLDADTXDCT() : Tham sè truyÒn vµo bao gåm GIATRIXAYLAP, GIATRITHIETBI, LOAICONGTRINH, BANG,HIEN_CT_GT. Gi¸ trÞ x©y l¾p yªu cÇu b¹n nhËp gi¸ trÞ x©y l¾p tÝnh b»ng ®ång. Gi¸ trÞ thiÕt bÞ yªu cÇu b¹n nhËp gi¸ trÞ thiÕt bÞ tÝnh b»ng ®ång. Lo¹i c«ng tr×nh b¹n nhËp t−¬ng øng tõ 1 - 5 øng víi lo¹i c«ng tr×nh phï hîp theo quyÕt ®Þnh 10/2005/Q§-BXD 15/4/2005 cña Bé tr−ëng Bé X©y dùng, vÒ viÖc ban hµnh ®Þnh møc chi phÝ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh. B¶ng lµ b¶ng cÇn tÝnh néi suy trong quyÕt ®Þnh, vÝ dô "II1", "III2"... HiÖn tham sè cuèi cïng cña 2 hµm trªn, nÕu b¹n nhËp “CT” hµm sÏ tr¶ ra chuçi c«ng thøc tÝnh cho b¹n, nÕu nhËp “GT” hµm sÏ tr¶ ra kÕt qu¶ tÝnh to¸n chi phÝ. 26

- Hµm CPLAPDATK() : Tham sè truyÒn vµo bao gåm GIATRIXAYLAP, GIATRITHIETBI, LOAICONGTRINH, BANG,HIEN_CT_GT. Gi¸ trÞ x©y l¾p yªu cÇu b¹n nhËp gi¸ trÞ x©y l¾p tÝnh b»ng ®ång. Gi¸ trÞ thiÕt bÞ yªu cÇu b¹n nhËp gi¸ trÞ thiÕt bÞ tÝnh b»ng ®ång. Lo¹i c«ng tr×nh b¹n nhËp t−¬ng øng tõ 1 - 5 øng víi lo¹i c«ng tr×nh phï hîp theo quyÕt ®Þnh 11/2005/Q§-BXD 15/4/2005 cña Bé tr−ëng Bé X©y dùng, vÒ viÖc ban hµnh ®Þnh møc chi phÝ lËp dù ¸n vµ thiÕt kÕ c«ng tr×nh. B¶ng lµ b¶ng cÇn tÝnh néi suy trong quyÕt ®Þnh, vÝ dô "II1", "III2"... HiÖn tham sè cuèi cïng cña 2 hµm trªn, nÕu b¹n nhËp “CT” hµm sÏ tr¶ ra chuçi c«ng thøc tÝnh cho b¹n, nÕu nhËp “GT” hµm sÏ tr¶ ra kÕt qu¶ tÝnh to¸n chi phÝ. Danh s¸ch DBF : B¹n chän khi muèn thay ®æi ®¬n gi¸, ®Þnh møc, gi¸ vËt t−... dïng cho dù to¸n. Muèn thªm d÷ liÖu vµo b¹n chän lo¹i d÷ liÖu vÝ dô nh− §¬n gi¸ hay §Þnh møc... sau ®ã bÊm vµo nót Thªm, hép héi tho¹i Open DBF sÏ hiÖn ra. B¹n chän DBF cÇn thiÕt vµ bÊm vµo Open ch−¬ng tr×nh sÏ thªm d÷ liÖu vµo cho b¹n sö dông.

14

27

H−íng dÉn sö dông Dù to¸n ACITT 2006

C«ng ty cæ phÇn t− vÊn ®Çu t− vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ - ACITT JSC

C¸c tuú chän :

Êm vµo mÆc ®Þnh nÕu b¹n muèn DBF ®−îc sö dông (DBF nµo ®−îc sö dông th× sÏ ®−îc ®¸nh dÊu “*” ë tr−íc).

Tªn c«ng viÖc trong b¶ng dù to¸n : - Kh«ng thay ®æi : Khi b¹n tra cøu l¹i m· ®¬n gi¸ tªn cña c«ng viÖc kh«ng ®−îc tra cøu l¹i. 28 29

15

H−íng dÉn sö dông Dù to¸n ACITT 2006

C«ng ty cæ phÇn t− vÊn ®Çu t− vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ - ACITT JSC

- LÊy theo tªn cña m· ®¬n gi¸ míi : Khi tra cøu l¹i m· ®¬n gi¸ tªn cña c«ng viÖc sÏ ®−îc thay ®æi theo tªn cña m· hiÖu míi. Ph©n tÝch vËt t− : - Ph©n tÝch c¶ vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y : Khi ph©n tÝch ch−¬ng tr×nh sÏ ph©n tÝch c¶ vËt liÖu, nh©n c«ng vµ m¸y theo ®Þnh møc. - ChØ ph©n tÝch vËt liÖu : Ch−¬ng tr×nh sÏ chØ ph©n tÝch vËt liÖu. TÝnh ®¬n gi¸ chi tiÕt : - Theo m· ®Þnh møc : Khi tÝnh ®¬n gi¸ chi tiÕt ch−¬ng tr×nh sÏ c¨n cø vµo m· ®Þnh møc trong b¶ng dù to¸n ®Ó chiÕt tÝnh l¹i ®¬n gi¸ cho b¹n theo ®óng ®Þnh møc. - Theo §G VËt liÖu, Nh©n c«ng, M¸y trong b¶ng dù to¸n : Ch−¬ng tr×nh sÏ lÊy ®¬n gi¸ VËt liÖu, Nh©n c«ng, M¸y mµ b¹n nhËp trong b¶ng dù to¸n sau ®ã nh©n them c¸c hÖ sè ®Ó tÝnh ra ®¬n gi¸ dù thÇu cho b¹n. - VL lÊy theo m· §M, NC vµ M tÝnh theo b¶ng dù to¸n : §¬n gi¸ vËt liÖu sÏ ®−îc ch−¬ng tr×nh ph©n tÝch l¹i theo ®Þnh møc vµ ¸p gi¸ vËt t− ®Ó tÝnh to¸n, cßn Nh©n c«ng vµ M¸y sÏ ®−îc lÊy theo gi¸ ®· nhËp trong b¶ng dù to¸n. Tù ®éng tÝnh l¹i diÔn gi¶i : Ch−¬ng tr×nh sÏ tù ®éng tÝnh l¹i diÔn gi¶i khi b¹n söa ch÷a diÔn gi¶i. ChuyÓn sang cét khèi l−îng khi nhËp xong m∙ ®¬n gi¸ : §Ó t¨ng tèc ®é nhËp sè liÖu khi b¹n lùa chän thuéc tÝnh nµy ch−¬ng tr×nh sÏ chuyÓn lùa chän sang cét khèi l−îng khi b¹n nhËp xong m· hiÖu ®¬n gi¸, ®Ó t¨ng tèc ®é nhËp bµn phÝm cña b¹n.

HiÖn dßng kÎ ngang : Khi cã lùa chän nµy tõng c«ng viÖc cña b¹n sÏ ®−îc ph©n c¸ch b»ng mét dßng kÎ cho dÔ ph©n biÖt. §−a kÕt qu¶ tÝnh to¸n diÔn gi¶i sang cét khèi l−îng : Khi cã lùa chän nµy kÕt qu¶ tÝnh to¸n cña tõng dßng diÔn gi¶i sÏ ®−îc ®−a sang cét khèi l−îng. Bãc t¸ch thÐp theo diÔn gi¶i : Khi cã lùa chän nµy c¸c diÔn giaØa chi tiÕt khèi l−îng thÐp trong b¶ng dù tãan sÏ ®−îc bãc chi tiÕt theo diÔn gi¶i. Ph©n tÝch chi phÝ theo TT 04/2005/TT-BXD : TÝnh tãan theo h−íng dÉn cña TT 04 hoÆc tÝnh nh− tr−íc TT 04. File cÊu h×nh dù to¸n : §−êng dÉn vµ tªn cña File mÉu khi t¹o mét h¹ng môc míi.

§Æt cÊu h×nh trang in : §Æt ®é dµi ph©n trang cho tõng Tra cøu liªn tôc : Khi b¹n lùa chän thuéc tÝnh nµy hép héi tho¹i tra cøu DBF sÏ hiÖn liªn tôc cho b¹n tran cøu mét lo¹t c«ng viÖc cho ®Õn khi b¹n bÊm Huû bá hoÆc ESC th× th«i. HiÖn dßng VL, NC, M trong b¶ng ph©n tÝch vËt t− : Lùa chän nµy ®Ó bá hoÆc cho hiÖn dßng vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y trong b¶ng ph©n tÝch. b¶ng.

16

30

31

H−íng dÉn sö dông Dù to¸n ACITT 2006

C«ng ty cæ phÇn t− vÊn ®Çu t− vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ - ACITT JSC

Ph©n tÝch theo hµng ngang : Lùa chän cho b¶ng ph©n tÝch vËt t− hiÖn theo hµng ngang hay hµng däc.

Giíi thiÖu vÒ ch−¬ng tr×nh :

Chó ý : NÕu c¸c trang in bÞ ng¾t trang kh«ng chÝnh x¸c b¹n gi¶m gi¸ trÞ ®é dµi kÎ ph©n trang cho tõng b¶ng t−¬ng øng.

17

32

33

H−íng dÉn sö dông Dù to¸n ACITT 2006

C«ng ty cæ phÇn t− vÊn ®Çu t− vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ - ACITT JSC

tÝnh n¨ng trong menu tiÖn Ých dù to¸n §æi tªn c«ng tr×nh :

Tra cøu l¹i ®¬n gi¸ : Tra cøu l¹i ®¬n gi¸ theo m· hiÖu trong b¶ng dù BÊm vµo nót to¸n, hoÆc bÊm Ctrl + Shift + T. B¹n lùa chän néi dung cÇn tra cøu l¹i.

18

34

35

H−íng dÉn sö dông Dù to¸n ACITT 2006

C«ng ty cæ phÇn t− vÊn ®Çu t− vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ - ACITT JSC

Thªm chi phÝ trong b¶ng §¬n gi¸ chi tiÕt : Thªm chi phÝ trong b¶ng ®¬n gi¸ chi tiÕt, hoÆc BÊm vµo nót bÊm Ctrl + Shift + I. Ch−¬ng tr×nh sÏ bæ sung thªm thµnh phÇn chi phÝ ngoµi nh÷ng thµnh phÇn chi phÝ c¬ b¶n ®· ®−îc quy ®Þnh.

TÝnh n¨ng tra cøu l¹i ®¬n gi¸ dïng phôc vô thay thÕ l¹i néi dung ®¬n gi¸ theo m· hiÖu trong danh môc tiªn l−îng c«ng viÖc. Víi mét danh môc c«ng t¸c vµ khèi l−îng b¹n cã thÓ dÔ dµng thay ®æi tÝnh to¸n gi¸ trÞ c«ng tr×nh theo c¸c hÖ thèng ®¬n gi¸ kh¸c nhau. Tra m· c«ng viÖc theo tiªn l−îng chµo thÇu : BÊm vµo nót Tra m· c«ng viÖc theo tªn c«ng viÖc trong b¶ng tiªn l−îng chµo thÇu, hoÆc bÊm Ctrl + Shift + E. CÇn thiÕt nhËp ®Çy ®ñ Tªn c«ng viÖc, §¬n vÞ tÝnh, Khèi l−îng ch−¬ng tr×nh sÏ tù tra cøu ®−a ra m· c«ng viÖc phï hîp. TÝnh n¨ng tra m· c«ng viÖc rÊt tiÖn lîi khi lËp hå s¬ dù thÇu. Kh«ng cÇn thiÕt nhí m· c«ng viÖc, ch−¬ng tr×nh sÏ tù lµm ®iÒu ®ã cho b¹n.
19

NhËp Tªn chi phÝ cÇn thªm vµo cét ®Çu tiªn. Cét thø 2 lµ néi dung miªu t¶ chi phÝ, VD chi phÝ tÝnh to¸n theo c¸i g×, tû lÖ bao nhiªu... Cét thø 3, c«ng thøc tÝnh to¸n thùc tÕ : R dßng, C cét gi¸ trÞ n»m trong [] lµ gi¸ trÞ thay ®æi theo dßng hoÆc cét cÇn tÝnh to¸n. VD -1 lµ tÝnh ng−îc l¹i 1 dßng hay mét cét, +1 lµ t¨ng lªn 1 cét hay 1 dßng. Cét 4 lµ tªn chi phÝ cÇn thay ®æi thµnh... TÝnh n¨ng nµy hç trî c«ng t¸c tÝnh gi¸ chi tiÕt vµ ®Çy ®ñ h¬n nÕu cÇn thiÕt.

36

37

H−íng dÉn sö dông Dù to¸n ACITT 2006

C«ng ty cæ phÇn t− vÊn ®Çu t− vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ - ACITT JSC

HiÖn Èn danh môc thÐp : BÊm vµo nót , hoÆc Alt + Down danh môc thÐp hoÆc nh÷ng vËt liÖu b¹n cÇn bãc t¸ch chi tiÕt sÏ hiÖn hoÆc Èn ®i, tÝnh n¨ng nµy dïng khi nhËp sè liÖu trong b¶ng dù to¸n. Söa vµ thªm ®Þnh møc ng−êi dïng : Trong khi nhËp sè liÖu nÕu cÇn bæ sung ®Þnh møc cho nh÷ng c«ng viÖc ch−a cã ®Þnh møc b¹n bÊm vµo nót trªn thanh Toolbar hoÆc bÊm tæ hîp phÝm CTRL+SHIFT+N, ch−¬ng tr×nh sÏ hiÖn ra cöa sæ cho b¹n nhËp thªm ®Þnh møc. Sau khi nhËp xong ®Þnh møc b¹n ®ãng cöa sæ nhËp ®Þnh møc (CTRL+F4) vµ tiÕp tôc tiÕn hµnh nhËp tiªn l−îng dù to¸n. TÝnh to¸n l¹i toµn bé dù to¸n : Khi cÇn tÝnh l¹i toµn bé dù to¸n, mµ b¹n kh«ng muèn tÝnh tõng b¶ng nh− trong menu Du toan 2006. KÕt xuÊt §Þnh møc, §¬n gi¸ Trong menu TiÖn Ých cña Dù to¸n 2006 phÇn KÕt xuÊt §Þnh møc, §¬n gi¸ - DBF dïng hç trî trong c«ng viÖc t¹o ®Þnh møc, ®¬n gi¸, gi¸ vËt t− DBF trªn c¬ së b¶ng Ph©n tÝch vËt t−, b¶ng §¬n gi¸ chi tiÕt, b¶ng Gi¸ trÞ vËt t− vµ b¶ng Chªnh lÖch vËt t− cña ch−¬ng tr×nh Dù to¸n 2006. KÕt xuÊt §Þnh møc, §¬n gi¸ - DBF : Dïng ®Ó kÕt xuÊt d÷ liÖu trong b¶ng Ph©n tÝch vËt t−, b¶ng §¬n gi¸ chi tiÕt thµnh file §Þnh møc, §¬n gi¸ DBF dïng cho ch−¬ng tr×nh. NÕu b¶ng ®ang lµm viÖc kh«ng ph¶i b¶ng Ph©n tÝch vËt t− hay b¶ng §¬n gi¸ chi tiÕt ch−¬ng tr×nh sÏ th«ng b¸o : NÕu b¹n lùa b¶ng Ph©n tÝch vËt t− hay b¶ng §¬n gi¸ chi tiÕt ch−¬ng tr×nh sÏ hái tªn file §Þnh møc dù to¸n, file Tõ ®iÓn c«ng viÖc cña ®Þnh møc dù to¸n vµ file §¬n gi¸ nÕu b¹n ®ang lµm viÖc víi b¶ng §¬n gi¸ chi tiÕt :

20

38

39

H−íng dÉn sö dông Dù to¸n ACITT 2006

C«ng ty cæ phÇn t− vÊn ®Çu t− vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ - ACITT JSC

KÕt xuÊt gi¸ vËt liÖu ®Õn ch©n c«ng tr×nh - DBF : Dïng ®Ó kÕt xuÊt sè liÖu trong b¶ng Gi¸ trÞ vËt t− vµ b¶ng Chªnh lÖch vËt t− thµnh file gi¸ vËt t− DBF, nÕu cã tÝnh b¶ng Chi phÝ vËn chuyÓn th× gi¸ vËt liÖu ®−a ra file DBF sÏ bao gåm c¶ chi phÝ vËn chuyÓn. NÕu muèn kÕt xuÊt bao gåm c¶ gi¸ gèc b¹n h·y chän b¶ng Chªnh lÖch vËt t−.

21

40

41

H−íng dÉn sö dông Dù to¸n ACITT 2006

C«ng ty cæ phÇn t− vÊn ®Çu t− vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ - ACITT JSC

HiÖn/Èn c¸c dßng vµ hÖ sè trong b¶ng §¬n gi¸ chi tiÕt Khi kÕt xuÊt ra b¶ng §¬n gi¸ chi tiÕt b¹n cã mét kÕt qu¶ nh− sau:
STT M· hiÖu MSVT Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ KL ®Þnh møc ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn

TÝnh n¨ng nµy ®−îc dïng ®èi víi b¶ng Dù to¸n ®¸p øng cho yªu cÇu cÇn nhãm tÊt c¶ c¸c khèi l−îng c«ng viÖc cã m· sè gièng nhau trong danh môc dù to¸n l¹i. Sau khi tÝnh to¸n ch−¬ng tr×nh sÏ hái tªn file dù to¸n mµ b¹n cÇn ®−a sè liÖu ra :

1 GD.1114

X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, X©y mãng ChiÒu dÇy <= 33cm, V÷a XM m¸c 75 VËt liÖu 214 390 476 275 6135 G¹ch x©y (6,5x10,5x22) Xi m¨ng PC30 C¸t mÞn ML 0,7 - 1,4 N−íc Nh©n c«ng Nh©n c«ng 3,5/7 Chi phÝ chung ....

m3 1 viªn kg m3 LÝt c«ng 550,00000 104,41160 0,30450 75,40000 1,46 1,67000 58% 12.971 525 746 29.500 5

407.589 375.963 288.750 77.891 8.983 339 31.626 21.662 18.343

Lùa chän HiÖn/Èn c¸c dßng vµ hÖ sè trong §GCT menu TiÖn Ých cña Dù to¸n ACITT, b¹n sÏ ®−îc kÕt qu¶ nh− sau :
STT M· hiÖu MSVT Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ KL ®Þnh møc ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn

1 GD.1114

X©y g¹ch chØ 6,5x10,5x22, X©y mãng ChiÒu dÇy <= 33cm, V÷a XM m¸c 75 VËt liÖu 214 390 476 275 6135 G¹ch x©y (6,5x10,5x22) Xi m¨ng PC30 C¸t mÞn ML 0,7 - 1,4 N−íc Nh©n c«ng Nh©n c«ng 3,5/7

m3 1 viªn kg m3 LÝt c«ng 550,00000 104,41160 0,30450 75,40000 1,46 1,67000 12.971 525 746 29.500 5

407.589 375.963 288.750 77.891 8.983 339 31.626 21.662

NÕu nhËp tªn file dù to¸n ch−¬ng tr×nh sÏ ®−a sè liÖu vµo file míi, nÕu b¹n bÊm ESC hoÆc CANCEL th× sè liÖu tÝnh to¸n sÏ ®−îc ®−a vµo file dù to¸n hiÖn thêi. TÝnh n¨ng nµy ®−îc dïng khi b¹n cã nhu cÇu tæng hîp khèi l−îng c¸c c«ng viÖc cã m· sè gièng nhau vµ tÝnh ®¬n gi¸ riªng cho c«ng tr×nh...

Muèn hiÖn l¹i nh− cò b¹n lùa chän hiÖn/Èn l¹i mét lÇn n÷a. Nhãm c¸c c«ng viÖc cã m· sè gièng nhau :
22

Mét sè h×nh giao diÖn ch−¬ng tr×nh : 43

42

H−íng dÉn sö dông Dù to¸n ACITT 2006

C«ng ty cæ phÇn t− vÊn ®Çu t− vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ - ACITT JSC

Më File dù to¸n ACITT.

Söa d÷ liÖu trong khi tra cøu.

Thùc hiÖn tra cøu d÷ liÖu trong c¸c cét m· hiÖu.

T×m kiÕm d÷ liÖu trong khi tra cøu.
23

NHËp ®Þnh møc, ®¬n gi¸...trong 45

44

H−íng dÉn sö dông Dù to¸n ACITT 2006

C«ng ty cæ phÇn t− vÊn ®Çu t− vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ - ACITT JSC

dù to¸n ACITT 2006 I - CÊu tróc d÷ liÖu ch−¬ng tr×nh I.1 - M« t¶ hÖ thèng : I.1.1 - Sè liÖu ban ®Çu cho ch−¬ng tr×nh : - §¬n gi¸ X©y dùng c¬ b¶n. - §Þnh møc dù to¸n X©y dùng c¬ b¶n. - Phô lôc v÷a sö dông cho ®Þnh møc. - Gi¸ vËt t− (Theo gi¸ quy ®Þnh hay theo gi¸ thÞ tr−êng). - Tõ ®iÓn vËt t− ... I.1.2 - Néi dung cÊu tróc d÷ liÖu cña ch−¬ng tr×nh : I.1.2.1 - §¬n gi¸ X©y dùng c¬ b¶n : Lµ File sè liÖu l−u tr÷ : M· c«ng viÖc, Tªn c«ng viÖc, §¬n vÞ tÝnh vµ gi¸ VËt liÖu, Nh©n c«ng, M¸y... Néi dung ®−îc x¸c ®Þnh b»ng sè l−îng c«ng t¸c trong §¬n gi¸ XDCB. Trong ch−¬ng tr×nh tËp tin nµy cã tªn b¾t ®Çu b»ng DG*.*. File nµy cã cÊu tróc nh− sau : Mscv Tcv Dvt Dgvlc Dgvlp Dgnc Dgmxd: Msdm Msmac : M· sè c«ng viÖc trong ®¬n gi¸. : Tªn c«ng viÖc. : §¬n vÞ tÝnh. : §¬n gi¸ vËt liÖu chÝnh. : §¬n gi¸ vËt liÖu phô. : §¬n gi¸ nh©n c«ng. §¬n gi¸ m¸y x©y dùng. : M· sè ®Þnh møc t−¬ng øng. : M· sè v÷a theo phô lôc v÷a trong ®Þnh møc. Bao gåm 2 File sè liÖu l−u tr÷ : M· c«ng viÖc, Tªn c«ng viÖc, §¬n vÞ tÝnh vµ hao phÝ VËt liÖu, Nh©n c«ng, M¸y. Bao gåm file §Þnh møc dù to¸n l−u tr÷ hao phÝ vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y cña ®Þnh møc vµ Tõ ®iÓn c«ng viÖc, néi dung ®−îc x¸c ®Þnh b»ng sè l−îng c«ng viÖc trong §Þnh møc dù to¸n XDCB. Trong ch−¬ng tr×nh hai tËp tin nµy cã tªn b¾t ®Çu b»ng DMDT*.* vµ TDCV*.*. 2 File nµy cã cÊu tróc nh− sau : 1 - File §Þnh møc dù to¸n : Mscv Msvt Klvt LVT : : : : M· sè c«ng viÖc trong §Þnh møc. M· sè vËt t− theo danh môc vËt t− trong tõ ®iÓn VËt t−. Khèi l−îng vËt t− trong §Þnh møc. Lo¹i vËt t− (ChÝnh ký hiÖuC - Phô ký hiÖuP).

2 - File Tõ ®iÓn c«ng viÖc : Mscv Tcv Dvt : : : M· sè c«ng viÖc trong §Þnh møc. Tªn c«ng viÖc trong §Þnh møc. §¬n vÞ tÝnh.

Trong File §Þnh møc ghi ®−êng dÉn liªn hÖ gi÷a DMDT vµ TDCV t−¬ng øng, th«ng tin nµy ®−îc ghi khi t¹o míi, hay tæ chøc l¹i d÷ liÖu cña §Þnh møc. I.1.2.3 - Phô lôc v÷a : Lµ File sè liÖu l−u tr÷ : M· sè m¸c v÷a, Tªn c«ng viÖc, §¬n vÞ tÝnh vµ hao phÝ VËt liÖu cho 1 ®¬n vÞ cÊp phèi. Néi dung x©y dùng theo c¸c Phô lôc v÷a ban hµnh theo §Þnh møc dù to¸n XDCB. Trong ch−¬ng tr×nh tËp tin nµy cã tªn b¾t ®Çu b»ng PLV*.*. File nµy cã cÊu tróc nh− sau : 47

I.1.2.2 - §Þnh møc dù to¸n X©y dùng c¬ b¶n :
24

46

H−íng dÉn sö dông Dù to¸n ACITT 2006

C«ng ty cæ phÇn t− vÊn ®Çu t− vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ - ACITT JSC

Msmac Tencv Dvt Xm

: : : : trong

M· sè m¸c v÷a. Tªn cÊp phèi v÷a. §¬n vÞ tÝnh. M· sè vËt t− xi m¨ng (hoÆc VËt t− kh¸c) dïng trong cÊp phèi v÷a - T−¬ng øng TDVT.DBF. Khèi l−îng vËt t− Xi m¨ng (hoÆc VËt t− kh¸c) trong cÊp phèi v÷a. M· sè vËt t− c¸t (hoÆc VËt t− kh¸c) dïng trong cÊp phèi v÷a - T−¬ng øng trong TDVT.DBF. Khèi l−îng vËt t− C¸t (hoÆc VËt t− kh¸c) trong cÊp phèi v÷a. M· sè vËt t− §¸ (hoÆc VËt t− kh¸c) dïng trong cÊp phèi v÷a - T−¬ng øng trong TDVT.DBF. Khèi l−îng vËt t− §¸ (hoÆc VËt t− kh¸c) trong cÊp phèi v÷a. M· sè vËt t− V«i côc (hoÆc VËt t− kh¸c)dïng trong cÊp phèi v÷a - T−¬ng øng trong TDVT.DBF. Khèi l−îng vËt t− V«i côc (hoÆc VËt t− kh¸c) trong cÊp phèi v÷a. M· sè vËt liÖu 1. Khèi l−îng vËt t− 1. ..................... M· sè vËt liÖu N. Khèi l−îng vËt t− N.

c¸c TØnh, Thµnh phè ban hµnh vµ Gi¸ thÞ tr−êng do ng−êi lËp dù to¸n x©y dùng. Trong ch−¬ng tr×nh tËp tin nµy cã tªn b¾t ®Çu b»ng GVT*.*. File nµy cã cÊu tróc nh− sau : Msvt Tenvt Dgg Dgtbm Gtt %HAOHUT : : : : : : M· sè vËt t−. Tªn vËt t−. Gi¸ gèc vËt t− theo §¬n gi¸ x©y dùng. Gi¸ vËt t− theo th«ng b¸o Liªn së. Gi¸ vËt t− trªn thÞ tr−êng. Tû lÖ hao hôt vËt liÖu.

Klxm Cat Klc Da Kld Voic Klvc Maso1 Kl1 ............ MasoN KlN

: : : : : : : : : : : :

I.1.2.5 - Tõ ®iÓn vËt t− : Lµ File sè liÖu l−u tr÷ : M· sè vËt t−, Tªn vËt t−, §¬n vÞ tÝnh cña toµn bé danh môc vËt t− sö dông trong c¸c file §Þnh møc dù to¸n XDCB. Trong ch−¬ng tr×nh tËp tin nµy cã tªn TDVT.DBF. M· sè vËt t− b¹n chØ nªn ®¸nh b»ng sè theo nguyªn t¾c sau : M· sè dïng trong TDVT : - M∙ sè c¸c lo¹i VËt liÖu : b¾t ®Çu lµ A, hoÆc Tõ 0000 - 5999. - M∙ sè Nh©n c«ng : b¾t ®Çu lµ b, hoÆc Tõ 6000 - 6499. - M∙ sè M¸y thi c«ng : b¾t ®Çu lµ c, hoÆc Tõ 6500 trë lªn File TDVT.DBF cã cÊu tróc nh− sau : Msvt Tenvt Dvtinh LVT : : : : M· sè vËt t−. Tªn vËt t−. §¬n vÞ tÝnh. Lo¹i vËt t− V÷a (V), thÐp (T)...

I.1.2.4 - Gi¸ vËt t− : Lµ File sè liÖu l−u tr÷ : M· vËt t−, Gi¸ gèc, Gi¸ th«ng b¸o, Gi¸ thÞ tr−êng vËt liÖu. Néi dung ®−îc x©y dùng tõ : Gi¸ gèc vËt t− trong ®¬n gi¸ XDCB, Gi¸ th«ng b¸o cña Liªn Së Tµi chÝnh VËt gi¸ - Së X©y dùng 48

I.2 - Tæ chøc d÷ liÖu ch−¬ng tr×nh :
25

49

H−íng dÉn sö dông Dù to¸n ACITT 2006

C«ng ty cæ phÇn t− vÊn ®Çu t− vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ - ACITT JSC

ViÖc x©y dùng mét hÖ thèng d÷ liÖu míi cho ch−¬ng tr×nh ®èi víi Dù to¸n 97 hoµn toµn dÔ dµng vµ ®¬n gi¶n ®èi víi ng−êi sö dông, ng−êi dïng chØ viÖc khai b¸o l¹i hÖ thèng c¸c FILE DBF trong ch−¬ng tr×nh.

- N¹p Danh môc vËt t− : N¹p Danh môc vËt t− theo ®óng danh môc vËt t− sö dông trong ®Þnh møc vµ phô lôc v÷a. Danh môc vËt t− chØ n¹p mét danh môc duy nhÊt sö dông cho ch−¬ng tr×nh. - N¹p Gi¸ vËt t− : Gi¸ vËt t− còng sö dông mét, ®Ó phôc vô viÖc tÝnh chªnh lÖch vµ ®¬n gi¸ trong ch−¬ng tr×nh. VÊn ®Ò thèng nhÊt hÖ thèng MSVT (M· sè vËt t−) trong toµn bé d÷ liÖu lµ cÇn thiÕt : Tõ Danh môc vËt t−, §Þnh møc dù to¸n, Phô lôc v÷a ®Õn Gi¸ vËt t−. ViÖc nhÊt qu¸n nµy ®¶m b¶o cho ng−êi sö dông cã kh¶ n¨ng ph©n tÝch, tæng hîp vËt t− chuÈn x¸c khi sö dông nhiÒu FILE §Þnh møc dù to¸n kh¸c nhau. NÕu ng−êi dïng tù x©y dùng mét hÖ thèng DBF riªng, th× viÖc khai b¸o l¹i hÖ thèng D÷ liÖu còng ph¶i thèng nhÊt. Chó ý : - Tr¸nh viÖc n¹p LÆp l¹i c¸c ®¬n gi¸, ®Þnh møc... ®∙ ®¨ng ký. §¶m b¶o tÝnh æn ®Þnh cho tÝnh to¸n. - Söa ®æi l¹i nh÷ng d÷ liÖu ®∙ n¹p nhÇm. VÝ dô : §¬n gi¸ th× n¹p thµnh §Þnh møc vµ ng−îc l¹i... - §¨ng ký thèng nhÊt §Þnh møc cïng Tõ ®iÓn vËt t−, phô lôc v÷a phï hîp víi m∙ vËt t− qu¶n lý. S¬ ®å cÊu tróc liªn hÖ d÷ liÖu trong ch−¬ng tr×nh :

- N¹p ®¬n gi¸ : BÊm chän §¬n gi¸ trong KiÓu DBF, nÕu ®· cã DBF ®¬n gi¸ ®· ®¨ng ký sö dông, tªn vµ ®−êng dÉn sÏ hiÖn trong « C¸c DBF ®ang dïng. BÊm vµo nót Thªm... Héi tho¹i Open DBF hiÖn ra cho lùa chän §¬n gi¸ DBF n¹p vµo sö dông trong ch−¬ng tr×nh. - N¹p §Þnh møc dù to¸n : BÊm chän §Þnh møc dù to¸n trong KiÓu DBF, t−¬ng tù n¹p ®¬n gi¸ b¹n lùa chän file §Þnh møc DBF. NÕu File §Þnh møc ®· ®−îc nèi kÕt víi Tõ ®iÓn c«ng viÖc cña nã, ch−¬ng tr×nh sÏ tù ®éng n¹p File Tõ ®iÓn c«ng viÖc cña ®Þnh møc vµo sö dông. - N¹p Phô lôc v÷a : Phô lôc v÷a n¹p vµo sö dông t−¬ng tù nh− §¬n gi¸ vµ §Þnh møc.

26

50

51

H−íng dÉn sö dông Dù to¸n ACITT 2006

C«ng ty cæ phÇn t− vÊn ®Çu t− vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ - ACITT JSC

Ii - Ch−¬ng tr×nh dbfedit Ch−¬ng tr×nh DBF Editor dïng ®Ó t¹o míi, söa ch÷a c¸c File DBf d÷ liÖu ch−¬ng tr×nh, nh− §¬n gi¸, §Þnh møc, Phô lôc v÷a... II.1 - Khëi ®éng ch−¬ng tr×nh Khi cµi ch−¬ng tr×nh Dù To¸n ACITT, mét nhãm ch−¬ng tr×nh ®· ®−îc t¹o ra trªn mµn h×nh hoÆc trªn Taskbar cña Windows dµnh riªng cho Dbfedit nh− ®−îc tr×nh bµy trong h×nh. BiÓu t−îng DBFEDIT - Khi cÇn tho¸t khái DBFEDIT : - Chän Tho¸t ra trong menu TÖp. - NhÊm phÝm Alt+F4. - Double Click trªn nót ®iÒu khiÓn cña sæ cña DBFEDIT. §Ó khëi ®éng Dbfedit, b¹n bÊm vµo Item Dbfedit trªn mµn h×nh hoÆc trªn Taskbar cña Windows. Ch−¬ng tr×nh Dbfedit sÏ hiÖn trªn mµn h×nh nh− trong h×nh.

27

52

53

H−íng dÉn sö dông Dù to¸n ACITT 2006

C«ng ty cæ phÇn t− vÊn ®Çu t− vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ - ACITT JSC

II.2 - T×m hiÓu vÒ mµn h×nh cña Dbfedit Ch−¬ng tr×nh DBFEDIT sö dông giao diÖn ®å ho¹ víi c¸c menu, nót, biÓu t−îng, vµ c¸c lo¹i con trá chuét kh¸c nhau... Ch−¬ng tr×nh sö dông nh»m t¹o míi söa ch÷a d÷ liÖu §Þnh møc, §¬n gi¸, Gi¸ vËt t−... phôc vô cho Dù To¸n ACITT.

In néi dung DBF C¾t Copy D¸n T×m kiÕm II.3 - Sö dông ch−¬ng tr×nh Dbfedit II.3.1 - Menu tÖp : 1 - T¹o DBF míi Ctrl + N : T¹o file DBF míi cho ch−¬ng tr×nh. Nh÷ng d÷ liÖu DBF cÇn thªm trong qu¸ tr×nh sö dông nh− §¬n gi¸, §Þnh møc, Gi¸ vËt t−, Phô lôc v÷a, Danh môc vËt t− ®−îc t¹o míi trong DBF Edit. Cã thÓ bÊm nót trªn thanh Toolbar ch−¬ng tr×nh.

B¶ng chøc n¨ng c¸c nót trªn thanh Toolbar

Toolbar

Chøc n¨ng T¹o míi mét DBF d÷ liÖu Më DBF ®· cã Ghi DBF ra ®Üa

28

54

55

H−íng dÉn sö dông Dù to¸n ACITT 2006

C«ng ty cæ phÇn t− vÊn ®Çu t− vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ - ACITT JSC

Lùa chän lo¹i DBF cÇn t¹o míi : §¬n gi¸, §Þnh møc dù to¸n, Phô lôc v÷a, Danh môc vËt t−, Gi¸ vËt t−, Danh môc c«ng viÖc. Sè dßng : Sè dßng trong b¶ng khi t¹o míi DBF. 2 - Më DBF Ctrl + O : Më file DBF ®· cã ®Ó söa ch÷a hoÆc thªm d÷ liÖu. BÊm Ctrl + O hoÆc chän trªn thanh Toolbar.

VÝ dô gâ "Hµ Néi" vµ bÊm T×m kiÕm, ch−¬ng tr×nh sÏ t×m trong th«ng tin phô cña c¸c file DBF vµ hiÖn ra cho ng−êi dïng lùa chän. 3 - ChuyÓn ®æi b¶ng m· ...: ChuyÓn ®æi c¸c m· TiÕng ViÖt dïng cho ch−¬ng tr×nh.

Chän file DBF cÇn më, b¶ng d÷ liÖu më ra víi sè cét t−¬ng øng víi sè tr−êng cña DBF cÇn më. NÕu cÇn t×m kiÕm file ®¬n gi¸, ®Þnh møc... bÊm vµo nót T×m kiÕm vµ gâ th«ng tin cÇn t×m.

29

56

57

H−íng dÉn sö dông Dù to¸n ACITT 2006

C«ng ty cæ phÇn t− vÊn ®Çu t− vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ - ACITT JSC

4 - Ghi DBF Ctrl + S: Ghi d÷ liÖu DBF ®−îc t¹o míi hoÆc cËp nhËt söa ch÷a. Cã thÓ chän trªn thanh Toolbar ch−¬ng tr×nh.

ViÖc mãc nèi nh»m môc ®Ých : Ch−¬ng tr×nh sÏ nhËn biÕt danh môc c«ng viÖc cña ®Þnh møc lµ DBF nµo qua th«ng tin nµy. BÊm Chän tÖp... lùa chän DBF cÇn liªn hÖ víi DBF ®ang lµm viÖc. 7 - Th«ng tin phô... : M« t¶ thªm cho c¸c file DBF. Gâ thªm th«ng tin phô m« t¶ cho DBF ®ang lµm viÖc gióp viÖc qu¶n lý, t×m kiÕm nhanh h¬n.

8 - Xem tr−íc khi in : Gâ tªn DBF cÇn ghi trong tr−êng hîp DBF ®−îc t¹o míi. 5 - Ghi DBF víi tªn kh¸c : Ghi d÷ liÖu DBF ®ang më sang file d÷ liÖu víi tªn kh¸c. 6 - Mãc nèi víi DBF kh¸c... : Mãc nèi liªn hÖ c¸c DBF víi nhau chñ yÕu sö dông cho DMDT vµ TDCV. Print Preview, xem néi dung tµi liÖu tr−íc khi in.

30

58

59

H−íng dÉn sö dông Dù to¸n ACITT 2006

C«ng ty cæ phÇn t− vÊn ®Çu t− vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ - ACITT JSC

9 - In néi dung DBF : 10 - Tho¸t ra Alt + F4 : Tho¸t khái DBFEDIT. II.3.2 - Menu So¹n th¶o : 1 - Undo Ctrl + Z : Kh«i phôc c¸c thao t¸c söa ®æi. 2 - Xo¸ : Xo¸ tr¾ng d÷ liÖu nh÷ng b¶n ghi lùa chän. 3 - Copy Ctrl + C : Sao chÐp nh÷ng b¶n ghi ®−îc lùa chän vµo Clipboard. 4 - D¸n Ctrl + V : D¸n d÷ liÖu ®· cã trong Clipboard vµo b¶ng tÝnh t¹i vÞ trÝ con trá.
31

60

61

H−íng dÉn sö dông Dù to¸n ACITT 2006

C«ng ty cæ phÇn t− vÊn ®Çu t− vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ - ACITT JSC

5 - Xãa néi dung : 6 - Xãa c¸c dßng : 7 - Xãa c¸c cét : 8 - Chän tÊt c¶ néi dung : 9 - T×m tiÕp F3 : T×m tiÕp ®o¹n v¨n b¶n ®· lùa chän trong t×m kiÕm. 10 - T×m kiÕm ... Ctrl + F : T×m ®o¹n v¨n b¶n cÇn thiÕt trong b¶ng tÝnh hiÖn thêi.

CÇn t×m : §o¹n v¨n b¶n cÇn t×m, theo cét liÖt kª trong danh môc hay c¶ b¶ng. Thay thÕ : V¨n b¶n muèn thay. T×m trong : Tr−êng d÷ liÖu cÇn t×m kiÕm. ChiÒu t×m : Lùa chän ph−¬ng thøc t×m xu«i tõ vÞ trÝ con trá hay ng−îc tõ vÞ trÝ con trá. Ph©n biÖt ch÷ hoa hay ch÷ th−êng. 12 - §Õn... Ctrl + G : T×m ®Õn ®Þa chØ « cÇn thiÕt trong b¶ng hiÖn thêi. CÇn t×m : §o¹n v¨n b¶n cÇn t×m, theo cét liÖt kª trong danh môc hay c¶ b¶ng. T×m trong : Tr−êng d÷ liÖu cÇn t×m kiÕm. ChiÒu t×m : Lùa chän ph−¬ng thøc t×m xu«i tõ vÞ trÝ con trá hay ng−îc tõ vÞ trÝ con trá. Ph©n biÖt ch÷ hoa hay ch÷ th−êng. 11 - Thay thÕ Ctrl + H : T×m kiÕm vµ thay thÕ th«ng tin. T×m ®o¹n v¨n b¶n cÇn thiÕt trong b¶ng tÝnh hiÖn thêi vµ thay thÕ theo néi dung lùa chän.

32

62

63

H−íng dÉn sö dông Dù to¸n ACITT 2006

C«ng ty cæ phÇn t− vÊn ®Çu t− vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ - ACITT JSC

13 - ChÌn thªm dßng... :

Sè l−îng dßng cÇn chÌn tõ vÞ trÝ con trá xuèng d−íi. 14 - ChÌn thªm cét : ChÌn thªm cét vµo sau con trá.

2 - §æi tªn cét Shift + F6 : §æi tªn cét hiÖn t¹i. Tªn tr−êng : Tªn tr−êng cÇn thªm, tªn tr−êng kh«ng cã ký tù trèng, dµi tèi ®a kh«ng qu¸ 10 ký tù. KiÓu tr−êng : KiÓu sè hay ký tù. II.3.3 - Menu §Þnh d¹ng : 1 - Font ch÷ : §Þnh d¹ng ph«ng ch÷ hiÓn thÞ cho : - Toµn b¶ng l−íi. - Tiªu ®Ò. - Vïng d÷ liÖu. 3 - T¹m thêi Èn cét : Èn cét hiÖn thêi t¹i vÞ trÝ con trá B¹n lùa chän cét cÇn Èn vµ bÊm T¹m thêi Èn cét, cét lùa chän ®ã sÏ ®−îc Èn ®i, nÕu muèn hiÖn ra vµo phÇn hiÖn cét ®ang Èn. 4 - HiÖn cét ®ang Èn... : HiÖn hoÆc Èn cét cña b¶ng hiÖn thêi.
33

64

65

H−íng dÉn sö dông Dù to¸n ACITT 2006

C«ng ty cæ phÇn t− vÊn ®Çu t− vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ - ACITT JSC

5 - Menu S¾p xÕp : 1 - Theo chiÒu t¨ng dÇn : 2 - Theo chiÒu gi¶m dÇn : II.3.5 - Menu tra cøu : 1 - §Æt b¶ng tra cho cét hiÖn thêi... : Lùa chän DBF d÷ liÖu c¬ së cho tr−êng chøa con trá hiÖn thêi. Cã thÓ bÊm cô ®Ó thùc hiÖn chøc n¨ng nµy. trªn thanh c«ng

T×m : T×m d÷ liÖu trong danh môc cÇn tra.

NÕu b¶ng ®ang më ®· cã d÷ liÖu, sè liÖu trong tr−êng sÏ ®−îc kiÓm tra l¹i tÝnh ®ång nhÊt víi DBF c¬ së. 2 - Tra m· : HiÖn danh môc DBF qu¶n lý tr−êng hiÖn thêi tra cøu sè liÖu. 66

Chän d÷ liÖu cÇn t×m trong cét m· sè hay cét tªn trong b¶ng tra. Cã thÓ lùa chän ph−¬ng thøc t×m xu«i, ng−îc hoÆc t¹o nhãm. - T×m Xu«i : T×m tõ ®Çu danh môc tra xuèng d−íi. - T×m Ng−îc : T×m tõ cuèi lªn. 67

34

H−íng dÉn sö dông Dù to¸n ACITT 2006

C«ng ty cæ phÇn t− vÊn ®Çu t− vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ - ACITT JSC

- T¹o nhãm : HiÖn nh÷ng ®èi t−îng tra cã d÷ liÖu cÇn t×m gÇn gièng nhau, th−êng sö dông cho t×m theo tªn. II.3.6 Th«ng tin vÒ ch−¬ng tr×nh :

BÊm §ång ý ®Ó t¹o míi §¬n gi¸. Sè dßng : Sè dßng trong b¶ng khi t¹o míi DBF. Sau khi t¹o míi mét b¶ng ®¬n gi¸ lùa chän d÷ liÖu tra cho c¸c cét m· hiÖu nh− : M· C«ng viÖc, M· §Þnh møc, M· v÷a, M· vËt t−. III - NhËp ®¬n gi¸ III.1 - T¹o míi ®¬n gi¸ T¹o míi ®¬n gi¸ cho ch−¬ng tr×nh B¹n cÇn sö dông DBF Editor. §Ó khëi ®éng DBF Editor, b¹n bÊm vµo Item DBF Editor trªn mµn h×nh hoÆc trªn Taskbar cña Windows 95. Ch−¬ng tr×nh DBF Editor sÏ hiÖn trªn mµn h×nh. BÊm Ctrl + N hoÆc nót trªn thanh Toolbar ch−¬ng tr×nh. Chän §¬n gi¸ trong KiÓu DBF. BÊm trªn thanh c«ng cô hoÆc chän §Æt b¶ng tra cho cét hiÖn thêi... trong menu Cét. 68 69 §Æt b¶ng tra cho cét d÷ liÖu trong b¶ng : §Æt con trá vµo cét cÇn ®Æt b¶ng tra. VÝ dô : Trong b¶ng ®¬n gi¸ ®Æt con trá t¹i cét M· sè ®Þnh møc, cét nµy cÇn tra m· theo tõ ®iÓn c«ng viÖc cña ®Þnh møc.
M· hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ
DGVL DGVLP DGNC DGM MSDM MSMAC

35

H−íng dÉn sö dông Dù to¸n ACITT 2006

C«ng ty cæ phÇn t− vÊn ®Çu t− vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ - ACITT JSC

Héi tho¹i Open DBF hiÖn ra cho b¹n lùa chän DBF dïng lµm c¬ së tra cøu, trong vÝ dô lµ TDCV1242.DBF. NÕu b¶ng ®ang më ®· cã d÷ liÖu, sè liÖu trong tr−êng sÏ ®−îc kiÓm tra l¹i tÝnh ®ång nhÊt víi DBF c¬ së. T−¬ng tù nh− vËy b¹n cã thÓ thùc hiªn tra cøu cho bÊt cø cét nµo trong c¸c b¶ng d÷ liÖu khi ®ang më, gióp viÖc qu¶n lý m· c«ng viÖc, vËt t−... chÝnh x¸c h¬n. III.2 - Söa ch÷a ®¬n gi¸ ®· cã Khëi ®éng DBF Edittor BÊm Ctrl + O hoÆc chän trªn thanh Toolbar. BÊm §ång ý ®Ó t¹o míi §Þnh møc. Sè dßng : Sè dßng trong b¶ng khi t¹o míi DBF. Sau khi t¹o míi mét b¶ng ®Þnh møc lùa chän d÷ liÖu tra cho c¸c cét: M· C«ng viÖc, M· VËt t−. §Æt b¶ng tra cho cét d÷ liÖu trong b¶ng : - Cét M· C«ng viÖc (MSCV) : §Æt b¶ng tra lµ Tõ ®iÓn c«ng viÖc (TDCV1242.DBF). - M· sè vËt t− (MSVT) : §Æt b¶ng tra lµ Tõ ®iÓn vËt t− (TDVT.DBF) BÊm trªn thanh c«ng cô hoÆc chän §Æt b¶ng tra cho cét hiÖn thêi... trong menu Cét. Héi tho¹i Open DBF hiÖn ra cho b¹n lùa chän DBF dïng lµm c¬ së tra cøu. IV.2 - Söa ch÷a ®Þnh møc ®· cã Khëi ®éng DBF Edittor BÊm Ctrl + O hoÆc chän trªn thanh Toolbar.

Chän file ®¬n gi¸ DBF cÇn më, cã thÓ söa ch÷a hiÖu chØnh vµ ghi l¹i kÕt qu¶. B¹n tiÕn hµnh §Æt b¶ng tra cho cét d÷ liÖu trong b¶ng nh− tr−êng hîp trªn. III.3 - Ghi d÷ liÖu ®¬n gi¸ Ghi d÷ liÖu §¬n gi¸ DBF ®−îc t¹o míi hoÆc cËp nhËt söa ch÷a. BÊm Ctrl + S hoÆc chän trªn thanh Toolbar ch−¬ng tr×nh. Gâ tªn File §¬n gi¸ DBF cÇn ghi trong tr−êng hîp DBF ®−îc t¹o míi. IV - NhËp ®Þnh møc IV.1 - T¹o ®Þnh møc míi T¹o míi ®Þnh møc cho ch−¬ng tr×nh t−¬ng tù nh− t¹o míi ®¬n gi¸, b¹n cÇn sö dông DBF Editor. BÊm Ctrl + N hoÆc nót trªn thanh Toolbar ch−¬ng tr×nh. Chän §Þnh møc dù to¸n trong KiÓu DBF. 70

36

71

H−íng dÉn sö dông Dù to¸n ACITT 2006

C«ng ty cæ phÇn t− vÊn ®Çu t− vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ - ACITT JSC

Chän file ®Þnh møc DBF cÇn më, cã thÓ söa ch÷a hiÖu chØnh vµ ghi l¹i kÕt qu¶. B¹n tiÕn hµnh §Æt b¶ng tra cho cét d÷ liÖu trong b¶ng nh− tr−êng hîp trªn. IV.3 - Mãc nèi ®Þnh møc víi tõ ®iÓn c«ng viÖc Chän Mãc nèi víi DBF kh¸c... trong menu TÖp, héi tho¹i Merge DBFs hiÖn ra. BÊm Chän tÖp... Héi tho¹i Open DBF hiÖn ra chän File Tõ ®iÓn c«ng viÖc cÇn mãc nèi liªn hÖ (chñ yÕu sö dông cho DMDT vµ TDCV).

BÊm §ång ý ®Ó t¹o míi Phô lôc v÷a. TiÕn hµnh ®Æt b¶ng tra dïng DBF Tõ ®iÓn vËt t− cho c¸c cét XM, CAT, DA, VOIC. NhËp MSMAC (M· sè m¸c v÷a), Tªn m¸c v÷a, §¬n vÞ, Khèi l−îng vËt t− hao phÝ trong 1 ®¬n vÞ thÓ tÝch v÷a. ViÖc söa ®æi Phô lôc v÷a còng ®−îc tiÕn hµnh t−¬ng tù b»ng c¸ch më mét phô lôc v÷a cã s½n. IV.4 - Ghi d÷ liÖu ®Þnh møc Ghi d÷ liÖu §Þnh møc DBF ®−îc t¹o míi hoÆc cËp nhËt söa ch÷a. BÊm Ctrl + S hoÆc chän trªn thanh Toolbar ch−¬ng tr×nh. Gâ tªn File §Þnh møc DBF cÇn ghi trong tr−êng hîp DBF ®−îc t¹o míi. IV.5 - X©y dùng phô lôc v÷a ViÖc t¹o phô lôc v÷a cho ®Þnh møc, hay sö dông th−êng xuyªn cho c«ng viÖc ®−îc tiÕn hµnh theo c¸c b−íc sau : BÊm Ctrl + N hoÆc nót trªn thanh Toolbar ch−¬ng tr×nh. V - NhËp gi¸ vËt t− - x©y dùng danh môc c«ng viÖc vµ danh môc vËt t− V.1 - T¹o míi - Söa ch÷a gi¸ vËt t− BÊm Ctrl + N hoÆc nót trªn thanh Toolbar ch−¬ng tr×nh.

Chän Gi¸ vËt t− trong KiÓu DBF.

Chän Phô lôc v÷a trong KiÓu DBF.

37

72

73

H−íng dÉn sö dông Dù to¸n ACITT 2006

C«ng ty cæ phÇn t− vÊn ®Çu t− vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ - ACITT JSC

CÊu tróc dù to¸n ACITT 2006 - Microsoft Office Excel CÊu tróc tæng thÓ Dù to¸n ACITT ®−a vµo hç trî hÖ thèng Excel file C:\DUTOAN97\DT972000.XLA, khi n¹p vµo hÖ thèng dù to¸n 2006 sÏ thªm vµo Toolbar Du toan ACITT vµ menu Du toan ACITT. Startup. Khi khëi ®éng Excel më toµn bé c¸c c¸c workbook trong th− môc \XLSTART\ cña Excel, b¹n h¹y xo¸ bá toµn bé nh÷ng file cã trong th− môc (XLSART) nµy ®Ó ch¹y ch−¬ng tr×nh,. BÊm §ång ý ®Ó t¹o míi DBF Gi¸ vËt t−. TiÕn hµnh ®Æt b¶ng tra dïng DBF Tõ ®iÓn vËt t− cho cét MSVT. NhËp Gi¸ gèc vËt liÖu, Gi¸ th«ng b¸o, Gi¸ thÞ tr−êng theo c¸c cét trong DBF Gi¸ vËt t− t¹o míi. V.2 - Danh môc c«ng viÖc - Danh môc vËt t− ViÖc t¹o míi mét danh môc c«ng viÖc dïng cho §Þnh møc hay §¬n gi¸, b¹n cã thÓ tiÕn hµnh ®¬n gi¶n gièng c¸c tr−êng hîp trªn. ViÖc nhËp mét danh môc vËt t− chñ yÕu tiÕn hµnh trong hép héi tho¹i tra DBF . TËp tin dù to¸n XLS. §Ó më tËp tin dù to¸n b¹n sö dông Open trªn thanh Tools bar dù to¸n ACITT hoÆc më dù to¸n trong menu dù to¸n ACITT, nÕu muèn më mét file Excel b×nh th−êng b¹n chän nót Open trªn thanh Tools bar cña Excel hay Open trong menu File. Khi më file XLS dù to¸n ch−¬ng tr×nh sÏ n¹p c¸c d÷ liÖu ®Þnh møc vµ ®¬n gi¸ sö dông cho file dù to¸n ®ã vµo danh môc d÷ liÖu, nÕu hÖ thèng danh môc d÷ liÖu ®¬n gi¸ ®Þnh møc nµy kh«ng cã theo ®−êng dÉn trong file tiªn l−îng dù to¸n th× b¹n kh«ng thÓ thùc hiÖn tra cøu hay ph©n tÝch c«ng viÖc ®−îc, h·y ®Æt l¹i c¸c ®−êng dÉn d÷ liÖu khi më dù to¸n. Template : Template lµ mét workbook ®Æc biÖt ®−îc dö dông nh− khu«n mÉu ®Ó t¹o c¸c workbook kh¸c cïng d¹ng. C¸c Teplate cã phÇn më réng lµ .xlt. Trong ch−¬ng tr×nh dù to¸n sö dông file DUTOAN.XLT ®Ó lµm mÉu khi t¹o mét h¹ng môc míi, nÕu file nµy bÞ xo¸ hay háng ch−¬ng tr×nh sÏ b¸o lçi. B¹n cã thÓ t¹o nh÷ng Template cho tõng nhãm lµm viÖc tuú theo nhu cÇu. VÝ dô t¹o template vÒ mÉu dù thÇu.... C¸c ng−êi dïng trong nhãm sau ®ã cã thÓ sö dông nã ®Ó t¹o nh÷ng mÉu dù to¸n kh¸c nhau. Khi b¹n t¹o míi mét h¹ng môc, Excel më nã nh− mét b¶n sao thø hai, ch−a cã tªn vµ ch−a ®−îc l−u, bao gåm mäi thø chøa trong 74 75

38

H−íng dÉn sö dông Dù to¸n ACITT 2006

C«ng ty cæ phÇn t− vÊn ®Çu t− vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ - ACITT JSC

DUTOAN.XLT Template "thËt". B¶n chÝnh nµy vÉn cßn nguyªn trªn ®Üa vµ kh«ng hÒ bÞ thay ®æi. §Ó t¹o mét Template, tr−íc hÕt b¹n h·y më DUTOAN.XLT, sau ®ã chän Save As trªn menu File. §Æt tªn cho nã, chän ë môc Save As vµ l−u vµo mét folder mµ b¹n muèn. Add-in Ch−¬ng tr×nh dù to¸n sö dông Add-in Analysis ToolPak cho ch−¬ng tr×nh. C¸c Add-in ®i kÌm víi Microsoft Excel ®−îc thÓ hiÖn trªn h×nh bªn. Tuú theo c¸ch chän ban ®Çu khi cµi ®Æt Excel mµ mçi ng−êi dïng sÏ cã nh÷ng Add-in kh¸c nhau. B¹n cã thÓ bæ sung thªm sau khi cµi Excel b»ng c¸ch chän môc Add-Ins trªn menu Tools. Folder ngÇm ®Þnh cña Add-in khi cµi ®Æt lµ \Excel\Library vµ c¸c folder con cña chóng. Mét sè Add-in ®ßi hái .dll riªng hoÆc Add-in dÞch tõ C bæ sung thªm vµo tËp tin .xla. Add-In Analysis ToolPak Tªn File Funcres.xla, Procdb.xla, Analys32.xll M« t¶ Bæ sung c¸c chøc n¨ng hæ trî cho tÝnh to¸n tµi chÝnh, c¸c hµm cho tÝnh to¸n kü thuËt. Cung cÊp c¸c c«ng cô ph©n tÝch vÒ tµi chÝnh, kü thuËt. Bæ sung c¸c hµm Visual Basic cho Analysis ToolPak Truy xuÊt d÷ liÖu tõ nh÷ng b¶ng vµ nh÷ng tËp tin c¬ së d÷ liÖu bªn ngoµi sö dông Microsoft Query. Bæ sung c¸c hµm cho worksheet

Xlodbc32.dll

vµ macro ®Ó truy xuÊt d÷ liÖu tõ nh÷ng nguån bªn ngoµi qua Microsoft Open Database Connectivity (ODBC) Tæ chøc in Ên c¸c report phï hîp víi nh÷ng s¾p xÕp ®Þnh tr−íc Phôc vô cho tÝnh to¸n gi¶i ph¸p cña c¸c Scenarios Bæ sung c¸c tiÖn Ých ®−îc sö dông bëi nh÷ng Template cña Excel T¹o Template ®Ó xuÊt d÷ liÖu tõ mét worksheet ®Õn mét c¬ së d÷ liÖu ChuyÓn nh÷ng liªn kÕt víi Addin cña Excel 4.0 th¼ng ®Õn Addin míi L−u c¸ch tr×nh bµy cña mµn h×nh hiÖn hµnh, cho phÐp ng−êi dïng xem worksheet cña m×nh víi nh÷ng c¸ch tr×nh bµy kh¸c nhau ®−îc l−u tõ tr−íc. Bæ sung chøc n¨ng l−u c¸c workbook tù ®éng.

Report Manager Solver Template Utilities

Reports.xla Solver.xla Tmpltnum.xla

Template Wizard with Data Tracking Update Links

Wztemplt.xla

Updtlink.xla

View Manager

Views.xla

AutoSave

Autosave.xla

Analysis ToolPak VBA Microsoft Query 1

Atpvbaen.xla Xlquery.xla

§Ó sö dông Microsoft Query víi Excel, b¹n ph¶i cµi nh÷ng øng dông cña Microsoft Query, c¸c Add-in cña nã, c¸c drivers cho kiÓu d÷ liÖu b¹n muèn truy xuÊt vµ c¶ nh÷ng tËp tin cÇn thiÕt cña Microsoft ODBC. §Ó cµi nh÷ng thø nªu trªn, b¹n chän Add/Remove Office Programs chän môc Data Access. Gi¸ trÞ h»ng (constant values of cells) 77

ODBC
39

Xlodbc.xla,

76

H−íng dÉn sö dông Dù to¸n ACITT 2006

C«ng ty cæ phÇn t− vÊn ®Çu t− vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ - ACITT JSC

C¸c gi¸ trÞ kh«ng ®æi ®−îc l−u trong c¸c « th−êng lµ c¸c gi¸ trÞ sè, thêi gian, ngµy th¸ng, dÊu %, hoÆc c¸c ký hiÖu to¸n häc hoÆc v¨n b¶n. C¸ch Excel tr×nh bµy sè liÖu trªn « phô thuéc vµo kiÓu ®Þnh d¹ng cña « ®ã, do ®ã sè hiÓn thÞ trªn « cã thÓ kh¸c víi sè thËt sù ®−îc l−u (víi ®Õn 15 ch÷ sè). NgÇm ®Þnh, Excel thùc hiÖn c¸c tÝnh to¸n dùa trªn sè liÖu chÝnh x¸c mµ nã l−u thùc sù trong « (Full Precision). Tuy nhiªn nÕu muèn b¹n vÉn cã thÓ b¾t Excel tÝnh to¸n dùa trªn sè liÖu hiÓn thÞ trªn « b»ng c¸ch chän môc Precision As Displayed trªn tab Calculation cña hép tho¹i Options. Khi kÕt qu¶ tõ mét c«ng thøc mµ d−êng nh− lµ sai, ®ã cã thÓ lµ do cã sù kh¸c biÖt gi÷a ®é chÝnh x¸c gi÷a sè hiÓn thÞ vµ sè ®−îc l−u thùc sù. VÝ dô, cã 2 « chøa gi¸ trÞ lµ 1.007, vµ mét c«ng thøc céng 2 gi¸ trÞ nµy ë « thø 3, kÕt qu¶ lµ 2.014. NÕu tÊt c¶ 3 « cã kiÓu tr×nh bµy víi 2 sè lÎ sau dÊu thËp ph©n th× kÕt qu¶ tÝnh lµ 1.01+1.01=2.01, râ rµng chóng ta thÊy kh«ng ®óng. Cßn nÕu chän ®Ó Excel tÝnh to¸n dùa trªn sè liÖu mµn h×nh (Precision As Displayed) th× ta cã kÕt qu¶ 1.01+1.01=2.02, lµ ®óng, tuy nhiªn ®ã l¹i kh«ng ph¶i lµ gi¸ trÞ cã ®é chÝnh x¸c ta cÇn. Nguyªn nh©n: Mét khi b¹n chuyÓn qua tÝnh to¸n dùa trªn sè liÖu hiÓn thÞ, Excel sÏ l−u toµn bé c¸c h»ng sè vµo c¸c « ®óng nh− nã ®−îc thÓ hiÖn trªn mµn h×nh, tøc lµ 1.01 thay v× 1.007 trong tr−êng hîp trªn. C¸ch tÝnh to¸n dùa trªn sè liÖu hiÓn thÞ: cã t¸c dông ®èi víi tÊt c¶ c¸c worksheet trong workbook hiÖn hµnh; kh«ng cã t¸c dông ®èi víi c¸c sè cã d¹ng thøc lµ General (v× c¸c sè nµy lu«n ®−îc hiÓn thÞ víi ®é chÝnh x¸c thËt sù (tøc Full Precision); lµm chËm kh©u tÝnh to¸n so víi tr−íc v× Excel ph¶i tr¶i qua thªm giai ®o¹n lµm trßn sè tr−íc khi thùc hiÖn phÐp tÝnh. C«ng thøc C«ng thøc lµ chuæi c¸c gi¸ trÞ, c¸c tham chiÕu, c¸c hµm hay to¸n tö ®Ó t¹o ra nh÷ng gi¸ trÞ míi tõ c¸c gi¸ trÞ hiÖn cã. C«ng thøc lµ mét trong sè c¸c thµnh phÇn ®−îc l−u víi workbook. C¸c « ®−îc tham chiÕu ®Õn trong mét c«ng thøc cã thÓ theo ®Þa chØ t−¬ng ®èi, cã thÓ tuyÖt ®èi, cã thÓ lÉn
40

lén hoÆc cã thÓ theo tªn. C¸ch tham chiÕu theo tªn cho phÐp tr¸nh ®−îc sai sãt khi b¹n xo¸ hoÆc dêi chæ «. NÕu muèn sö dông file dù to¸n XLS b×nh th−êng b¹n chÐp theo file DT972000.XLA vµ më nã tr−íc khi më file dù to¸n khi chÐp ®i m¸y kh¸c, nh»m gióp b¹n hiÓn thÞ nh÷ng c«ng thøc dïng trong dù to¸n.

78

79

H−íng dÉn sö dông Dù to¸n ACITT 2006

C«ng ty cæ phÇn t− vÊn ®Çu t− vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ - ACITT JSC

h−íng dÉn viÖc lËp vµ qu¶n lý chi phÝ dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh
(Th«ng t− 04 /2005/TT-BXD ngµy 01/ 4 /2005 cña Bé X©y dùng)

B- lËp tæng møc ®Çu t−, tæng dù to¸n vµ dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh I- tæng møc ®Çu t− c«ng tr×nh tr×nh dù ¸n ®Çu t− x©y dùng

A- nguyªn t¾c lËp vµ qu¶n lý chi phÝ dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh 1 - Chi phÝ dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh lµ toµn bé chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng míi hoÆc söa ch÷a, c¶i t¹o, më réng hay trang bÞ l¹i kü thuËt c«ng tr×nh. Do ®Æc ®iÓm cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm x©y dùng nªn mçi dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh cã chi phÝ riªng ®−îc x¸c ®Þnh theo ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt kü thuËt vµ yªu cÇu c«ng nghÖ cña qu¸ tr×nh x©y dùng. Chi phÝ dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®−îc biÓu thÞ qua chØ tiªu tæng møc ®Çu t−, tæng dù to¸n, dù to¸n c«ng tr×nh, gi¸ thanh to¸n vµ quyÕt to¸n vèn ®Çu t− khi kÕt thóc x©y dùng ®−a c«ng tr×nh vµo khai th¸c sö dông. 2 - ViÖc lËp vµ qu¶n lý chi phÝ dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i ®¶m b¶o môc tiªu vµ hiÖu qu¶ cña dù ¸n ®Çu t− x©y dùng, ®ång thêi ph¶i ®¬n gi¶n, râ rµng vµ dÔ thùc hiÖn. Khi lËp chi phÝ ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i ®¶m b¶o tÝnh ®óng, ®ñ, hîp lý, phï hîp víi yªu cÇu thùc tÕ cña thÞ tr−êng. §èi víi dù ¸n cã sö dông ngo¹i tÖ th× phÇn ngo¹i tÖ ®−îc ghi theo ®óng nguyªn tÖ trong tæng møc ®Çu t−, tæng dù to¸n, dù to¸n, quyÕt to¸n c«ng tr×nh lµm c¬ së cho viÖc quy ®æi vèn ®Çu t− vµ lµ c¬ së ®Ó tÝnh tæng møc ®Çu t−, tæng dù to¸n, dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh theo néi tÖ. 3 - Chi phÝ dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®−îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së khèi l−îng c«ng viÖc, hÖ thèng ®Þnh møc, chØ tiªu kinh tÕ - kü thuËt vµ c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ n−íc, ®ång thêi ph¶i phï hîp nh÷ng yÕu tè kh¸ch quan cña thÞ tr−êng trong tõng thêi kú vµ ®−îc qu¶n lý theo NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§-CP ngµy 7/ 2 /2005 cña ChÝnh phñ vÒ Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh. 80

1- Néi dung tæng møc ®Çu t− dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng Tæng møc ®Çu t− dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh (Sau ®©y gäi lµ tæng møc ®Çu t−) lµ kh¸i to¸n chi phÝ cña dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh (Sau ®©y gäi lµ dù ¸n) ®−îc x¸c ®Þnh trong giai ®o¹n lËp dù ¸n hoÆc lËp b¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt lµm c¬ së ®Ó lËp kÕ ho¹ch vµ qu¶n lý vèn ®Çu t−, x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ ®Çu t− cña dù ¸n. §èi víi dù ¸n sö dông vèn ng©n s¸ch Nhµ n−íc th× tæng møc ®Çu t− lµ chi phÝ tèi ®a mµ Chñ ®Çu t− ®−îc phÐp sö dông ®Ó ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh. Tæng møc ®Çu t− bao gåm: Chi phÝ x©y dùng; Chi phÝ thiÕt bÞ ; Chi phÝ ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng, t¸i ®Þnh c−; Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n vµ chi phÝ kh¸c; Chi phÝ dù phßng. 1.1- Chi phÝ x©y dùng bao gåm : Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh thuéc dù ¸n; Chi phÝ ph¸ vµ th¸o dì c¸c vËt kiÕn tróc cò; Chi phÝ san lÊp mÆt b»ng x©y dùng; Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh t¹m, c«ng tr×nh phô trî phôc vô thi c«ng (®−êng thi c«ng, ®iÖn n−íc, nhµ x−ëng v.v.) ; Nhµ t¹m t¹i hiÖn tr−êng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng. 1.2- Chi phÝ thiÕt bÞ bao gåm: Chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ c«ng nghÖ (gåm c¶ thiÕt bÞ phi tiªu chuÈn cÇn s¶n xuÊt, gia c«ng) vµ chi phÝ ®µo t¹o vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ (nÕu cã), chi phÝ vËn chuyÓn tõ c¶ng hoÆc n¬i mua ®Õn c«ng tr×nh, chi phÝ l−u kho, l−u b·i, chi phÝ b¶o qu¶n, b¶o d−ìng t¹i kho b·i ë hiÖn tr−êng, thuÕ vµ phÝ b¶o hiÓm thiÕt bÞ c«ng tr×nh ; Chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ vµ thÝ nghiÖm, hiÖu chØnh (nÕu cã). 1.3- Chi phÝ ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng, t¸i ®Þnh c− bao gåm: Chi phÝ ®Òn bï nhµ cöa, vËt kiÕn tróc, c©y trång trªn ®Êt, ; Chi phÝ thùc 81

41

H−íng dÉn sö dông Dù to¸n ACITT 2006

C«ng ty cæ phÇn t− vÊn ®Çu t− vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ - ACITT JSC

hiÖn t¸i ®Þnh c− cã liªn quan ®Õn ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng cña dù ¸n; Chi phÝ cña Ban ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng ; Chi phÝ sö dông ®Êt nh− chi phÝ thuª ®Êt trong thêi gian x©y dùng, chi phÝ ®Çu t− h¹ tÇng kü thuËt (nÕu cã). Chñ ®Çu t− cã tr¸ch nhiÖm lËp ph−¬ng ¸n vµ x¸c ®Þnh chi phÝ tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt ®Ó tæ chøc thùc hiÖn c«ng viÖc nµy. 1.4- Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n vµ chi phÝ kh¸c bao gåm: Chi phÝ qu¶n lý chung cña dù ¸n; Chi phÝ tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng thuéc tr¸ch nhiÖm cña Chñ ®Çu t−; Chi phÝ thÈm ®Þnh hoÆc thÈm tra thiÕt kÕ, tæng dù to¸n, dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh; Chi phÝ lËp hå s¬ mêi dù thÇu, hå s¬ mêi ®Êu thÇu, ph©n tÝch ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu, hå s¬ ®Êu thÇu; Chi phÝ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng, gi¸m s¸t kh¶o s¸t x©y dùng vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ; Chi phÝ kiÓm ®Þnh vµ chøng nhËn sù phï hîp vÒ chÊt l−îng c«ng tr×nh x©y dùng; Chi phÝ nghiÖm thu, quyÕt to¸n vµ quy ®æi vèn ®Çu t−; Chi phÝ lËp dù ¸n ; Chi phÝ thi tuyÓn kiÕn tróc (nÕu cã) ; Chi phÝ kh¶o s¸t, thiÕt kÕ x©y dùng ; L·i vay cña Chñ ®Çu t− trong thêi gian x©y dùng th«ng qua hîp ®ång tÝn dông hoÆc hiÖp ®Þnh vay vèn (®èi víi dù ¸n sö dông vèn ODA) ; C¸c lÖ phÝ vµ chi phÝ thÈm ®Þnh ; Chi phÝ cho Ban chØ ®¹o Nhµ n−íc, Héi ®ång nghiÖm thu Nhµ n−íc, chi phÝ ®¨ng kiÓm chÊt l−îng quèc tÕ, chi phÝ quan tr¾c biÕn d¹ng c«ng tr×nh (nÕu cã) ; Vèn l−u ®éng ban ®Çu cho s¶n xuÊt ; Chi phÝ nguyªn liÖu, n¨ng l−îng, nh©n lùc cho qu¸ tr×nh ch¹y thö kh«ng t¶i vµ cã t¶i (®èi víi dù ¸n s¶n xuÊt kinh doanh) ; Chi phÝ b¶o hiÓm c«ng tr×nh ; Chi phÝ kiÓm to¸n, thÈm tra, phª duyÖt quyÕt to¸n vµ mét sè chi phÝ kh¸c. 1.5- Chi phÝ dù phßng: Lµ kho¶n chi phÝ ®Ó dù trï cho c¸c khèi l−îng ph¸t sinh, c¸c yÕu tè tr−ît gi¸ vµ nh÷ng c«ng viÖc ch−a l−êng tr−íc ®−îc trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n. 2- Ph−¬ng ph¸p lËp tæng møc ®Çu t− Tæng møc ®Çu t− ®−îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së khèi l−îng chñ yÕu c¸c c«ng viÖc cÇn thùc hiÖn cña dù ¸n theo thiÕt kÕ c¬ së vµ c¸c khèi l−îng kh¸c dù tÝnh hoÆc ®−îc x¸c ®Þnh theo chi phÝ x©y dùng cña c¸c dù ¸n cã tiªu chuÈn kinh tÕ-kü thuËt t−¬ng tù ®· thùc hiÖn hoÆc theo suÊt ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh. Dù ¸n ®Çu t− gåm nhiÒu c«ng tr×nh th× mçi
42

c«ng tr×nh cã thÓ vËn dông ph−¬ng ph¸p tÝnh quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm 2.1, 2.2, 2.3 sau ®©y ®Ó tÝnh tæng møc ®Çu t−. 2.1- C¨n cø theo thiÕt kÕ c¬ së cña dù ¸n. 2.1.1- Chi phÝ x©y dùng ®−îc tÝnh theo nh÷ng khèi l−îng chñ yÕu tõ thiÕt kÕ c¬ së, c¸c khèi l−îng kh¸c dù tÝnh vµ ®¬n gi¸ x©y dùng phï hîp. 2.1.2- Chi phÝ thiÕt bÞ ®−îc tÝnh theo sè l−îng, chñng lo¹i, gi¸ trÞ tõng lo¹i thiÕt bÞ hoÆc gi¸ trÞ toµn bé d©y chuyÒn c«ng nghÖ (nÕu mua thiÕt bÞ ®ång bé) theo gi¸ thÞ tr−êng ë thêi ®iÓm lËp dù ¸n hoÆc theo b¸o gi¸ cña Nhµ cung cÊp vµ dù tÝnh c¸c chi phÝ vËn chuyÓn, b¶o qu¶n, l¾p ®Æt nh÷ng thiÕt bÞ nµy vµ chi phÝ ®µo t¹o, chuyÓn giao c«ng nghÖ ( nÕu cã ). 2.1.3- Chi phÝ ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng, t¸i ®Þnh c− ®−îc tÝnh theo khèi l−îng ph¶i ®Òn bï, t¸i ®Þnh c− cña dù ¸n vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n−íc vÒ gi¸ ®Òn bï vµ t¸i ®Þnh c− t¹i ®Þa ph−¬ng n¬i x©y dùng c«ng tr×nh, chi phÝ thuª ®Êt thêi gian x©y dùng, chi phÝ ®Çu t− h¹ tÇng kü thuËt (nÕu cã). 2.1.4- Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n vµ chi phÝ kh¸c ®−îc tÝnh theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh hoÆc cã thÓ −íc tÝnh b»ng 10% ÷ 15% cña tæng chÝ phÝ x©y dùng vµ thiÕt bÞ nªu t¹i ®iÓm 2.1.1, 2.1.2 vµ ch−a bao gåm l·i vay cña Chñ ®Çu t− trong thêi gian x©y dùng ®èi víi c¸c dù ¸n s¶n xuÊt kinh doanh. 2.1.5- Chi phÝ dù phßng ®−îc tÝnh kh«ng v−ît qu¸ 15% cña tæng c¸c chi phÝ quy ®Þnh tõ ®iÓm 2.1.1 ®Õn 2.1.4. 2.2- Tr−êng hîp cã sè liÖu cña c¸c dù ¸n cã tiªu chuÈn kinh tÕkü thuËt t−¬ng tù ®· thùc hiÖn th× cã thÓ sö dông c¸c sè liÖu nµy ®Ó lËp tæng møc ®Çu t−. Tr−êng hîp nµy ph¶i tÝnh quy ®æi sè liÖu ®ã vÒ thêi ®iÓm lËp dù ¸n vµ ®iÒu chØnh c¸c kho¶n môc chi phÝ ch−a tÝnh ®Ó x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t−. 2.3- §èi víi c¸c c«ng tr×nh th«ng dông nh− nhµ ë, kh¸ch s¹n, ®−êng giao th«ng, v. v, tæng møc ®Çu t− cã thÓ x¸c ®Þnh theo gi¸ chuÈn 83

82

H−íng dÉn sö dông Dù to¸n ACITT 2006

C«ng ty cæ phÇn t− vÊn ®Çu t− vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ - ACITT JSC

hoÆc suÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh t¹i thêi ®iÓm lËp dù ¸n vµ ®iÒu chØnh, bæ sung c¸c chi phÝ ch−a tÝnh cña c¬ cÊu tæng møc ®Çu t−. 2.4- C¸c dù ¸n ph¶i lËp b¸o c¸o ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®Ó xin chñ tr−¬ng ®Çu t− tr−íc khi lËp dù ¸n th× viÖc x¸c ®Þnh s¬ bé tæng møc ®Çu t− cã thÓ −íc tÝnh theo suÊt vèn ®Çu t− hoÆc theo chi phÝ cña dù ¸n t−¬ng tù ®· thùc hiÖn. II - tæng Dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh 1- Néi dung tæng dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh Tæng dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh cña dù ¸n (Sau ®©y gäi lµ tæng dù to¸n) lµ toµn bé chi phÝ cÇn thiÕt dù tÝnh ®Ó ®Çu t− x©y dùng c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh thuéc dù ¸n. Tæng dù to¸n ®−îc x¸c ®Þnh ë b−íc thiÕt kÕ kü thuËt ®èi víi tr−êng hîp thiÕt kÕ 3 b−íc, thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®èi víi tr−êng hîp thiÕt kÕ 2 b−íc vµ 1 b−íc vµ lµ c¨n cø ®Ó qu¶n lý chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh. Tæng dù to¸n bao gåm: C¸c chi phÝ ®−îc tÝnh theo c¸c dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh gåm chi phÝ x©y dùng, chi phÝ thiÕt bÞ, c¸c chi phÝ kh¸c ®−îc tÝnh trong dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh vµ chi phÝ dù phßng, chi phÝ qu¶n lý dù ¸n vµ mét sè chi phÝ kh¸c cña dù ¸n. Tæng dù to¸n kh«ng bao gåm: Chi phÝ ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng, t¸i ®Þnh c− kÓ c¶ chi phÝ thuª ®Êt thêi gian x©y dùng, chi phÝ ®Çu t− h¹ tÇng kü thuËt (nÕu cã), vèn l−u ®éng ban ®Çu cho s¶n xuÊt (®èi víi dù ¸n s¶n xuÊt, kinh doanh). 2- Ph−¬ng ph¸p lËp tæng dù to¸n Tæng dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh bao gåm dù to¸n x©y dùng c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, chi phÝ qu¶n lý dù ¸n vµ chi phÝ kh¸c. 2.1- Dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh lËp theo quy ®Þnh t¹i môc III phÇn B cña Th«ng t− nµy. 2.2- Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n vµ chi phÝ kh¸c trong tæng dù to¸n bao gåm: 2.2.1- Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n:

Chi phÝ qu¶n lý chung cña dù ¸n; Chi phÝ tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng thuéc tr¸ch nhiÖm cña Chñ ®Çu t−; Chi phÝ thÈm ®Þnh hoÆc thÈm tra thiÕt kÕ, tæng dù to¸n, dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh; Chi phÝ lËp hå s¬ mêi dù thÇu, hå s¬ mêi ®Êu thÇu, ph©n tÝch ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu, hå s¬ ®Êu thÇu; Chi phÝ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng, gi¸m s¸t kh¶o s¸t x©y dùng vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ; Chi phÝ kiÓm ®Þnh vµ chøng nhËn sù phï hîp vÒ chÊt l−îng c«ng tr×nh x©y dùng; Chi phÝ nghiÖm thu, quyÕt to¸n vµ quy ®æi vèn ®Çu t− vµ c¸c chi phÝ qu¶n lý kh¸c. 2.2.2- Chi phÝ kh¸c: - Chi phÝ lËp b¸o c¸o ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®èi víi dù ¸n x©y dùng c«ng tr×nh quan träng quèc gia, c¸c dù ¸n nhãm A, lËp dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh; lËp b¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt, nghiªn cøu khoa häc c«ng nghÖ liªn quan ®Õn dù ¸n (nÕu cã); - Chi phÝ kh¶o s¸t x©y dùng; Chi phÝ thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh; Chi phÝ thi tuyÓn kiÕn tróc (nÕu cã); - Chi phÝ khëi c«ng, kh¸nh thµnh, tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o (nÕu cã); - Chi phÝ thÈm ®Þnh an toµn giao th«ng, chi phÝ lËp ®Þnh møc, ®¬n gi¸ (nÕu cã); - Chi phÝ cho Ban chØ ®¹o Nhµ n−íc, Héi ®ång nghiÖm thu Nhµ n−íc (NÕu cã); - Chi phÝ ®¨ng kiÓm chÊt l−îng quèc tÕ (nÕu cã); Chi phÝ quan tr¾c biÕn d¹ng c«ng tr×nh (nÕu cã); - LÖ phÝ thÈm ®Þnh dù ¸n (gåm c¶ thiÕt kÕ c¬ së), cÊp phÐp x©y dùng (nÕu cã); - Chi phÝ b¶o hiÓm c«ng tr×nh; - Chi phÝ nguyªn liÖu, n¨ng l−îng vµ nh©n lùc cho qu¸ tr×nh ch¹y thö kh«ng t¶i vµ cã t¶i (trõ gi¸ trÞ s¶n phÈm thu håi ®−îc); - Chi phÝ kiÓm to¸n, thÈm tra, phª duyÖt quyÕt to¸n vèn ®Çu t−; - Mét sè chi phÝ kh¸c.

43

84

85

H−íng dÉn sö dông Dù to¸n ACITT 2006

C«ng ty cæ phÇn t− vÊn ®Çu t− vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ - ACITT JSC

§èi víi chi phÝ qu¶n lý dù ¸n vµ chi phÝ kh¸c cña dù ¸n sö dông nguån vèn ODA th× ngoµi c¸c chi phÝ trªn cßn cã mét sè chi phÝ nh−: chi phÝ lËp v¨n kiÖn dù ¸n, chi phÝ thÈm ®Þnh, bæ sung, hoµn thiÖn v¨n kiÖn dù ¸n, chi phÝ kiÓm to¸n quèc tÕ ®−îc x¸c ®Þnh theo h−íng dÉn cña Nhµ tµi trî quèc tÕ hoÆc lËp dù to¸n tr×nh Ng−êi cã thÈm quyÒn phª duyÖt. 2.3- Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n vµ chi phÝ kh¸c nãi trªn ®−îc x¸c ®Þnh b»ng lËp dù to¸n chi phÝ hoÆc tÝnh b»ng ®Þnh møc tû lÖ (%) theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n−íc. Riªng chi phÝ qu¶n lý dù ¸n ®−îc tÝnh b»ng tû lÖ (%) theo quy ®Þnh cña Bé X©y dùng. C¸c chi phÝ kh¸c quy ®Þnh ë trªn nÕu ®· tÝnh trong dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh th× kh«ng tÝnh trïng c¸c chi phÝ nµy trong tæng dù to¸n. 2.4- Khi lËp tæng dù to¸n, mét sè kho¶n môc chi phÝ kh¸c cña dù ¸n nÕu ch−a cã quy ®Þnh hoÆc ch−a tÝnh ®−îc ngay th× t¹m tÝnh ®Ó ®−a vµo tæng dù to¸n. Tæng dù to¸n ®−îc lËp theo quy ®Þnh t¹i Phô lôc sè 1 cña Th«ng t− nµy. III- Dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh 1- Néi dung dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh Dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh ( Sau ®©y gäi lµ dù to¸n c«ng tr×nh) ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng tr×nh x©y dùng. Dù to¸n c«ng tr×nh bao gåm dù to¸n x©y dùng c¸c h¹ng môc, dù to¸n c¸c c«ng viÖc cña c¸c h¹ng môc thuéc c«ng tr×nh. Dù to¸n c«ng tr×nh ®−îc lËp trªn c¬ së khèi l−îng x¸c ®Þnh theo thiÕt kÕ kü thuËt ®èi víi tr−êng hîp thiÕt kÕ 3 b−íc, thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®èi víi tr−êng hîp thiÕt kÕ 2 b−íc vµ 1 b−íc hoÆc tõ yªu cÇu, nhiÖm vô c«ng viÖc cÇn thùc hiÖn cña c«ng tr×nh vµ ®¬n gi¸, ®Þnh møc chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn khèi l−îng ®ã. Néi dung dù to¸n c«ng tr×nh bao gåm chi phÝ x©y dùng, chi phÝ thiÕt bÞ, chi phÝ kh¸c vµ chi phÝ dù phßng. 2- Ph−¬ng ph¸p lËp dù to¸n c«ng tr×nh 2.1- Chi phÝ x©y dùng :
44

Chi phÝ x©y dùng trong dù to¸n c«ng tr×nh ®−îc lËp cho c¸c c«ng tr×nh chÝnh, c¸c c«ng tr×nh phô trî, c¸c c«ng tr×nh t¹m phôc vô thi c«ng, nhµ t¹m t¹i hiÖn tr−êng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng. Chi phÝ x©y dùng ®−îc x¸c ®Þnh b»ng dù to¸n. Dù to¸n chi phÝ x©y dùng bao gåm : chi phÝ trùc tiÕp, chi phÝ chung, thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr−íc vµ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. - Chi phÝ trùc tiÕp bao gåm : chi phÝ vËt liÖu, chi phÝ nh©n c«ng, chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng vµ trùc tiÕp phÝ kh¸c. Cô thÓ nh− sau : + Chi phÝ vËt liÖu (kÓ c¶ vËt liÖu do Chñ ®Çu t− cÊp), chi phÝ nh©n c«ng, chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng ®−îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së khèi l−îng theo thiÕt kÕ vµ ®¬n gi¸ cña c«ng t¸c x©y dùng t−¬ng øng. + Trùc tiÕp phÝ kh¸c bao gåm: chi phÝ b¬m n−íc, vÐt bïn, thÝ nghiÖm vËt liÖu, di chuyÓn nh©n lùc vµ thiÕt bÞ thi c«ng ®Õn c«ng tr−êng vµ néi bé trong c«ng tr−êng, an toµn lao ®éng, b¶o vÖ m«i tr−êng cho ng−êi lao ®éng vµ m«i tr−êng xung quanh. Trùc tiÕp phÝ kh¸c ®−îc tÝnh b»ng 1,5% trªn tæng chi phÝ vËt liÖu, nh©n c«ng vµ m¸y thi c«ng nãi trªn. - Chi phÝ chung bao gåm : chi phÝ qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¹i c«ng tr−êng cña doanh nghiÖp x©y dùng, chi phÝ phôc vô c«ng nh©n, chi phÝ phôc vô thi c«ng t¹i c«ng tr−êng vµ mét sè chi phÝ kh¸c. Chi phÝ chung ®−îc tÝnh b»ng tû lÖ (%) trªn chi phÝ trùc tiÕp theo lo¹i c«ng tr×nh quy ®Þnh t¹i b¶ng 2 phô lôc sè 3 cña Th«ng t− nµy. - Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr−íc ®−îc tÝnh b»ng tû lÖ (%) trªn chi phÝ trùc tiÕp vµ chi phÝ chung theo lo¹i c«ng tr×nh quy ®Þnh t¹i b¶ng 2 phô lôc sè 3 cña Th«ng t− nµy. - ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cho c«ng t¸c x©y dùng theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. Chi phÝ x©y dùng nhµ t¹m t¹i hiÖn tr−êng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng ®−îc kho¸n trong dù to¸n vµ tÝnh b»ng 2% gi¸ trÞ dù to¸n chi phÝ x©y dùng ®èi víi c«ng tr×nh míi khëi c«ng ë vïng s©u, vïng xa, h¶i ®¶o, c«ng tr×nh ®i theo tuyÕn ngoµi ®« thÞ vµ vïng d©n c− (§−êng d©y t¶i ®iÖn vµ tr¹m biÕn thÕ, ®−êng d©y th«ng tin b−u ®Þªn, ®−êng giao th«ng, hÖ 87

86

H−íng dÉn sö dông Dù to¸n ACITT 2006

C«ng ty cæ phÇn t− vÊn ®Çu t− vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ - ACITT JSC

thèng ®−êng èng, cÊp tho¸t n−íc, kªnh, ®ª ®Ëp) vµ b»ng 1% ®èi víi c¸c c«ng tr×nh kh¸c. Riªng c¸c c«ng tr×nh quy m« lín, phøc t¹p th× chi phÝ nhµ t¹m t¹i hiÖn tr−êng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng ®−îc lËp dù to¸n thµnh mét kho¶n môc chi phÝ riªng phï hîp theo thiÕt kÕ vµ Ng−êi quyÕt ®Þnh ®Çu t− tù quyÕt ®Þnh phª duyÖt. B¶ng tÝnh dù to¸n chi phÝ x©y dùng ®−îc lËp theo quy ®Þnh t¹i Phô lôc sè 3 cña Th«ng t− nµy. 2.2- Chi phÝ thiÕt bÞ: Chi phÝ thiÕt bÞ bao gåm : Chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ bao gåm c¶ chi phÝ ®µo t¹o vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ (nÕu cã); Chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ vµ thÝ nghiÖm, hiÖu chØnh (nÕu cã). - Chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ ®−îc x¸c ®Þnh theo sè l−îng, chñng lo¹i tõng lo¹i thiÕt hoÆc toµn bé d©y chuyÒn c«ng nghÖ vµ gi¸ mét tÊn, mét c¸i hoÆc toµn bé d©y chuyÒn thiÕt bÞ t−¬ng øng. §èi víi nh÷ng thiÕt bÞ ch−a x¸c ®Þnh ®−îc gi¸ cã thÓ t¹m tÝnh theo b¸o gi¸ cña Nhµ cung cÊp, Nhµ s¶n xuÊt hoÆc gi¸ nh÷ng thiÕt bÞ t−¬ng tù cã ë thÞ tr−êng t¹i thêi ®iÓm tÝnh to¸n. Chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ bao gåm: gi¸ mua, chi phÝ vËn chuyÓn tõ c¶ng hoÆc n¬i mua ®Õn c«ng tr×nh, chi phÝ l−u kho, l−u b·i, l−u Container (nÕu cã) t¹i c¶ng ViÖt nam (®èi víi c¸c thiÕt bÞ nhËp khÈu), chi phÝ b¶o qu¶n, b¶o d−ìng t¹i kho b·i ë hiÖn tr−êng, thuÕ vµ phÝ b¶o hiÓm thiÕt bÞ c«ng tr×nh. Chi phÝ ®µo t¹o vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ (nÕu cã) ®−îc x¸c ®Þnh b»ng lËp dù to¸n tuú theo yªu cÇu cô thÓ cña tõng c«ng tr×nh. §èi víi c¸c thiÕt bÞ phi tiªu chuÈn cÇn s¶n xuÊt, gia c«ng th× chi phÝ cho c¸c lo¹i thiÕt bÞ nµy ®−îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së khèi l−îng thiÕt bÞ cÇn s¶n xuÊt, gia c«ng vµ gi¸ s¶n xuÊt, gia c«ng 1 tÊn (hoÆc 1 ®¬n vÞ tÝnh phï hîp) víi tÝnh chÊt, chñng lo¹i thiÕt bÞ phi tiªu chuÈn vµ c¸c kho¶n chi phÝ cã liªn quan nh− ®· nãi ë trªn hoÆc c¨n cø vµo hîp ®ång s¶n xuÊt, gia c«ng ®· ®−îc ký kÕt hoÆc c¨n cø vµo b¸o gi¸ gia c«ng s¶n phÈm cña Nhµ s¶n xuÊt ®−îc Chñ ®Çu t− lùa chän. Tr−êng hîp thiÕt bÞ ®−îc lùa chän th«ng qua ®Êu thÇu th× chi phÝ thiÕt bÞ lµ gi¸ tróng thÇu gåm c¸c chi phÝ theo nh÷ng néi dung nh− ®· nãi ë trªn vµ c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c (nÕu cã) ®−îc ghi trong hîp ®ång.
45

- Chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ vµ thÝ nghiÖm, hiÖu chØnh (nÕu cã) bao gåm : chi phÝ trùc tiÕp (vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng, trùc tiÕp phÝ kh¸c), chi phÝ chung, thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr−íc vµ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. Chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ vµ thÝ nghiÖm, hiÖu chØnh (nÕu cã) ®−îc lËp dù to¸n nh− chi phÝ x©y dùng t¹i ®iÓm 2.1 trªn ®©y theo quy ®Þnh t¹i phô lôc sè 3 cña Th«ng t− nµy. 2.3- Chi phÝ kh¸c cña dù to¸n c«ng tr×nh: Chi phÝ kh¸c cña dù to¸n c«ng tr×nh bao gåm: - Chi phÝ thi tuyÓn kiÕn tróc (nÕu cã); Chi phÝ kh¶o s¸t x©y dùng; Chi phÝ thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh. - Chi phÝ lËp ®Þnh møc, ®¬n gi¸ ( nÕu cã ). Nh÷ng chi phÝ nªu trªn ®−îc lËp dù to¸n hoÆc tÝnh b»ng ®Þnh møc chi phÝ theo quy ®Þnh cña Bé X©y dùng. Ngoµi c¸c chi phÝ trªn, tuú theo tÝnh chÊt cña c«ng tr×nh Ng−êi quyÕt ®Þnh ®Çu t− cã thÓ quyÕt ®Þnh bæ sung c¸c kho¶n môc chi phÝ kh¸c cho phï hîp vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ quyÕt ®Þnh cña m×nh. Tr−êng hîp dù ¸n sö dông vèn ODA th× ngoµi c¸c chi phÝ trªn, nÕu cßn c¸c chi phÝ kh¸c cã liªn quan th× ®−îc bæ sung nh÷ng chi phÝ nµy. Tr−êng hîp c¸c c«ng tr×nh cña dù ¸n thuª t− vÊn n−íc ngoµi thùc hiÖn th× chi phÝ t− vÊn ®−îc lËp dù to¸n theo th«ng lÖ quèc tÕ phï hîp víi yªu cÇu sö dông t− vÊn cho c«ng tr×nh hoÆc gi¸ trÞ hîp ®ång t− vÊn ®· ký kÕt ®Ó ghi vµo dù to¸n. §èi víi dù ¸n chØ cã mét c«ng tr×nh x©y dùng th× chi phÝ kh¸c cña dù to¸n c«ng tr×nh bao gåm c¶ chi phÝ qu¶n lý dù ¸n vµ chi phÝ kh¸c quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2.2 môc II trªn ®©y. 2.4- Chi phÝ dù phßng: Chi phÝ dù phßng trong dù to¸n c«ng tr×nh ®−îc tÝnh b»ng tû lÖ % trªn tæng chi phÝ x©y dùng, chi phÝ thiÕt bÞ vµ chi phÝ kh¸c ë ®iÓm 2.1, 2.2, 2.3 nªu trªn nh−ng tèi ®a kh«ng qu¸ 10% ®èi víi c¸c c«ng tr×nh 89

88

H−íng dÉn sö dông Dù to¸n ACITT 2006

C«ng ty cæ phÇn t− vÊn ®Çu t− vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ - ACITT JSC

thuéc dù ¸n nhãm A vµ dù ¸n nhãm B, 5% ®èi víi c¸c c«ng tr×nh thuéc dù ¸n nhãm C. Dù to¸n c«ng tr×nh ®−îc lËp theo h−íng dÉn trong phô lôc sè 2 kÌm theo Th«ng t− nµy. C- qu¶n lý chi phÝ dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh I- qu¶n lý tæng møc ®Çu t−, tæng dù to¸n, dù to¸n c«ng tr×nh 1- Qu¶n lý tæng møc ®Çu t−. Khi lËp dù ¸n ph¶i x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t− ®Ó tÝnh to¸n hiÖu qu¶ ®Çu t− vµ dù trï vèn. ThÈm quyÒn thÈm ®Þnh, néi dung thÈm ®Þnh, lÖ phÝ thÈm ®Þnh vµ thÈm quyÒn phª duyÖt ®−îc quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu 9, 10, 11, 12 NghÞ ®Þnh Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh sè 16/2005/ N§-CP ngµy 7/ 2/ 2005 cña ChÝnh phñ. Tæng møc ®Çu t− ®−îc ®iÒu chØnh theo c¸c tr−êng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 ®iÒu 13 NghÞ ®Þnh Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh sè 16/2005/N§-CP ngµy 7/ 2/2005 cña ChÝnh phñ. Khi ®iÒu chØnh dù ¸n kh«ng lµm thay ®æi quy m«, môc tiªu ®Çu t− vµ kh«ng v−ît tæng møc ®Çu t− trong dù ¸n ®· phª duyÖt th× Chñ ®Çu t− ®−îc phÐp tù ®iÒu chØnh dù ¸n. Tr−êng hîp ®iÒu chØnh dù ¸n lµm thay ®æi thiÕt kÕ c¬ së hoÆc v−ît tæng møc ®Çu t− ®· phª duyÖt th× Chñ ®Çu t− ph¶i tr×nh Ng−êi quyÕt ®Þnh ®Çu t− xem xÐt, quyÕt ®Þnh. Nh÷ng néi dung thay ®æi ph¶i ®−îc thÈm ®Þnh l¹i. Riªng ®èi víi dù ¸n sö dông vèn ng©n s¸ch Nhµ n−íc, nÕu tæng dù to¸n ®−îc ®iÒu chØnh v−ît tæng dù to¸n ®· ®−îc phª duyÖt nh−ng kh«ng v−ît tæng møc ®Çu t− th× Chñ ®Çu t− ph¶i thÈm ®Þnh, phª duyÖt l¹i, b¸o c¸o Ng−êi quyÕt ®Þnh ®Çu t− vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc phª duyÖt cña m×nh. Tr−êng hîp tæng dù to¸n ®· ®−îc ®iÒu chØnh v−ît tæng møc ®Çu t− ®· ®−îc phª duyÖt th× ph¶i ®−îc Ng−êi quyÕt ®Þnh ®Çu t− cho phÐp b»ng v¨n b¶n. 90

2- Qu¶n lý tæng dù to¸n, dù to¸n c«ng tr×nh. Tæng dù to¸n, dù to¸n c«ng tr×nh tr−íc khi phª duyÖt ®Òu ph¶i thÈm ®Þnh. Chñ ®Çu t− tù tæ chøc thÈm ®Þnh tæng dù to¸n, dù to¸n c«ng tr×nh. Néi dung thÈm ®Þnh tæng dù to¸n, dù to¸n c«ng tr×nh: - KiÓm tra sù phï hîp gi÷a khèi l−îng thiÕt kÕ vµ khèi l−îng dù to¸n. - KiÓm tra tÝnh ®óng ®¾n cña viÖc ¸p dông c¸c ®Þnh møc kinh tÕkü thuËt, ®Þnh møc chi phÝ, ®¬n gi¸, viÖc vËn dông ®Þnh møc, ®¬n gi¸, c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cã liªn quan vµ c¸c kho¶n môc chi phÝ trong dù to¸n theo quy ®Þnh. - X¸c ®Þnh gi¸ trÞ tæng dù to¸n, dù to¸n c«ng tr×nh ®−îc thÈm ®Þnh. Chñ ®Çu t− phª duyÖt tæng dù to¸n, dù to¸n c«ng tr×nh sau khi ®−îc thÈm ®Þnh vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc ph¸p luËt vÒ kÕt qu¶ thÈm ®Þnh vµ phª duyÖt cña m×nh. Tr−êng hîp Chñ ®Çu t− kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc thÈm ®Þnh th× ®−îc thuª c¸c tæ chøc t− vÊn, c¸ nh©n cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc thÈm tra lµm c¬ së cho viÖc phª duyÖt. Chi phÝ thÈm ®Þnh hoÆc thÈm tra tæng dù to¸n, dù to¸n c«ng tr×nh theo quy ®Þnh cña Bé X©y dùng. Tæ chøc t− vÊn, c¸ nh©n thÈm tra tæng dù to¸n, dù to¸n c«ng tr×nh chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc ph¸p luËt vµ Chñ ®Çu t− vÒ kÕt qu¶ thÈm tra cña m×nh. KÕt qu¶ thÈm ®Þnh hoÆc thÈm tra tæng dù to¸n, dù to¸n c«ng tr×nh ®−îc lËp theo quy ®Þnh t¹i Phô lôc sè 4 cña Th«ng t− nµy. Tr−êng hîp thuª t− vÊn thÈm tra tæng dù to¸n, dù to¸n c«ng tr×nh, thêi gian thÈm tra kh«ng qu¸ 45 ngµy lµm viÖc ®èi víi dù ¸n nhãm A, kh«ng qu¸ 30 ngµy lµm viÖc ®èi víi dù ¸n nhãm B, kh«ng qu¸ 15 ngµy lµm viÖc ®èi víi dù ¸n nhãm C kÓ tõ khi nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ. Tæng dù to¸n, dù to¸n c«ng tr×nh ®−îc ®iÒu chØnh theo c¸c tr−êng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 ®iÒu 13 cña NghÞ ®Þnh Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh sè 16/2005/N§-CP ngµy 7/ 2/2005 cña ChÝnh phñ. 91

46

H−íng dÉn sö dông Dù to¸n ACITT 2006

C«ng ty cæ phÇn t− vÊn ®Çu t− vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ - ACITT JSC

ViÖc ®iÒu chØnh tæng dù to¸n, dù to¸n c«ng tr×nh: Tr−êng hîp thay ®æi thiÕt kÕ tr¸i víi thiÕt kÕ c¬ së ®· ®−îc duyÖt th× Chñ ®Çu t− ph¶i b¸o c¸o Ng−êi quyÕt ®Þnh ®Çu t− xem xÐt quyÕt ®Þnh. Tr−êng hîp thay ®æi thiÕt kÕ nh−ng kh«ng tr¸i víi thiÕt kÕ c¬ së ®· ®−îc duyÖt ®−îc quy ®Þnh nh− sau: - V−ît tæng møc ®Çu t− ( theo c¬ cÊu ) th× Chñ ®Çu t− b¸o c¸o Ng−êi quyÕt ®Þnh ®Çu t− xem xÐt quyÕt ®Þnh. - V−ît tæng dù to¸n nh−ng kh«ng v−ît tæng møc ®Çu t− (theo c¬ cÊu): Do thay ®æi tû gi¸ ngo¹i tÖ th× Chñ ®Çu t− tù ®iÒu chØnh, kh«ng ph¶i phª duyÖt l¹i vµ b¸o c¸o Ng−êi quyÕt ®Þnh ®Çu t−, riªng c«ng tr×nh sö dông vèn ng©n s¸ch Nhµ n−íc th× Chñ ®Çu t− ph¶i b¸o c¸o Ng−êi quyÕt ®Þnh ®Çu t− phª duyÖt l¹i; Do thay ®æi gi¸ vËt liÖu, gi¸ nh©n c«ng, c¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch cña Nhµ n−íc th× Chñ ®Çu t− ph¶i thÈm ®Þnh vµ phª duyÖt l¹i ®ång thêi b¸o c¸o Ng−êi quyÕt ®Þnh ®Çu t−. Chñ ®Çu t− chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh ®óng ®¾n cña kÕt qu¶ thÈm ®Þnh, phª duyÖt cña m×nh. - Kh«ng v−ît tæng dù to¸n ®· ®−îc phª duyÖt kÓ c¶ thay ®æi c¬ cÊu chi phÝ trong tæng dù to¸n th× Chñ ®Çu t− tù ®iÒu chØnh vµ kh«ng ph¶i phª duyÖt l¹i. Dù ¸n sö dông vèn ng©n s¸ch Nhµ n−íc, vèn tÝn dông do Nhµ n−íc b¶o l·nh, vèn tÝn dông ®Çu t− ph¸t triÓn cña Nhµ n−íc, vèn ®Çu t− ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp Nhµ n−íc khi khëi c«ng c«ng tr×nh ph¶i cã tæng dù to¸n ®−îc duyÖt. C¸c dù ¸n quan träng quèc gia hoÆc nhãm A nÕu ch−a cã tæng dù to¸n ®−îc duyÖt nh−ng cÇn thiÕt ph¶i khëi c«ng th× c«ng tr×nh hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh khëi c«ng ph¶i cã thiÕt kÕ vµ dù to¸n ®−îc duyÖt. ChËm nhÊt ®Õn khi thùc hiÖn ®−îc 30% gi¸ trÞ x©y dùng trong tæng møc ®Çu t− th× ph¶i cã tæng dù to¸n ®−îc phª duyÖt. II- qu¶n lý ®Þnh møc dù to¸n vµ ®¬n gi¸ x©y dùng 1- Qu¶n lý ®Þnh møc dù to¸n x©y dùng 1.1- §Þnh møc dù to¸n x©y dùng (Sau ®©y gäi lµ ®Þnh møc ) do Bé X©y dùng ban hµnh vµ h−íng dÉn ¸p dông thèng nhÊt trong c¶ n−íc.
47

1.2- §èi víi c«ng tr×nh cã c¸c c«ng t¸c x©y dùng vµ l¾p ®Æt míi ch−a cã trong hÖ thèng ®Þnh møc hiÖn hµnh cña Nhµ n−íc, Chñ ®Çu t− c¨n cø vµo yªu cÇu kü thuËt, biÖn ph¸p thi c«ng, ®iÒu kiÖn thi c«ng vµ ph−¬ng ph¸p x©y dùng ®Þnh møc dù to¸n theo Phô lôc sè 5 cña Th«ng t− nµy x©y dùng ®Þnh møc cho nh÷ng c«ng t¸c nãi trªn hoÆc vËn dông c¸c ®Þnh møc t−¬ng tù ®· sö dông ë c¸c c«ng tr×nh kh¸c lµm c¬ së x¸c ®Þnh gi¸ trÞ gãi thÇu ®èi víi gãi thÇu thùc hiÖn ph−¬ng thøc ®Êu thÇu (kÓ c¶ tr−êng hîp tæng thÇu EPC, ®Êu thÇu quèc tÕ), c¸c ®Þnh møc nãi trªn ®−îc göi vÒ Së X©y dùng n¬i x©y dùng c«ng tr×nh, Bé X©y dùng vµ Bé qu¶n lý ngµnh ®Ó theo dâi vµ kiÓm tra; Tr−êng hîp chØ ®Þnh thÇu th× Chñ ®Çu t− ph¶i göi c¸c ®Þnh møc nµy vÒ Bé qu¶n lý ngµnh hoÆc Së X©y dùng n¬i x©y dùng c«ng tr×nh ®Ó tho¶ thuËn víi Bé X©y dùng ban hµnh ¸p dông. §èi víi nh÷ng c«ng t¸c x©y dùng vµ l¾p ®Æt ®· cã trong hÖ thèng ®Þnh møc hiÖn hµnh nh−ng ch−a phï hîp víi biÖn ph¸p thi c«ng hoÆc ®iÒu kiÖn thi c«ng hay yªu cÇu kü thuËt cña c«ng tr×nh th× Chñ ®Çu t− cïng c¸c Nhµ thÇu thi c«ng, tæ chøc t− vÊn thiÕt kÕ vµ tæ chøc chuyªn m«n vÒ ®Þnh møc tiÕn hµnh ®iÒu chØnh nh÷ng ®Þnh møc ®ã cho phï hîp, ®ång thêi göi tíi Bé qu¶n lý ngµnh hoÆc Së X©y dùng n¬i x©y dùng c«ng tr×nh ®Ó tho¶ thuËn víi Bé X©y dùng ban hµnh ¸p dông. 1.3- Së X©y dùng c¸c tØnh vµ thµnh phè trùc thuéc Trung −¬ng, c¸c Bé qu¶n lý ngµnh chÞu tr¸ch nhiÖm tËp hîp ®Þnh møc ch−a cã trong hÖ thèng ®Þnh møc hiÖn hµnh ®Þnh kú hµng n¨m göi vÒ Bé X©y dùng ®Ó nghiªn cøu ban hµnh bæ sung ¸p dông chung. 2- Qu¶n lý ®¬n gi¸ x©y dùng 2.1- §¬n gi¸ x©y dùng ®−îc lËp theo ®Þnh møc dù to¸n do Bé X©y dùng ban hµnh vµ ®Þnh møc cho c¸c c«ng t¸c x©y dùng chuyªn ngµnh ®· ®−îc Bé X©y dùng tho¶ thuËn. §¬n gi¸ x©y dùng khu vùc tØnh cã thÓ x¸c ®Þnh theo ®Þnh møc dù to¸n x©y dùng c¬ b¶n hoÆc ®Þnh møc tæng hîp tõ ®Þnh møc nªu trªn ®Ó lµm c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh chi phÝ x©y dùng trong tæng dù to¸n, dù to¸n c«ng tr×nh thuéc c¸c dù ¸n ®Çu t− sö dông vèn ng©n s¸ch Nhµ n−íc, vèn tÝn dông do Nhµ n−íc b¶o l·nh, vèn tÝn dông ®Çu t− ph¸t triÓn cña Nhµ n−íc, vèn ®Çu t− ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp Nhµ n−íc. Së X©y dùng chñ tr× phèi hîp víi c¸c Së cã liªn quan lËp vµ b¸o c¸o UBND cÊp tØnh ®Ó c«ng bè c¸c b¶ng gi¸ vËt liÖu, nh©n 93

92

H−íng dÉn sö dông Dù to¸n ACITT 2006

C«ng ty cæ phÇn t− vÊn ®Çu t− vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ - ACITT JSC

c«ng vµ chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng phï hîp víi ®iÒu kiÖn cô thÓ cña thÞ tr−êng ®Þa ph−¬ng lµm c¬ së cho viÖc x©y dùng ®¬n gi¸ vµ ®iÒu chØnh tæng dù to¸n, dù to¸n c«ng tr×nh. §¬n gi¸ x©y dùng khu vùc tØnh ®−îc lËp trªn c¬ së sau : - B¶ng gi¸ vËt liÖu x©y dùng ®Õn hiÖn tr−êng x©y dùng ®−îc tÝnh to¸n theo h−íng dÉn cña Liªn Bé Tµi chÝnh vµ Bé X©y dùng vÒ viÖc th«ng b¸o vµ kiÓm so¸t gi¸ vËt liÖu x©y dùng trong lÜnh vùc ®Çu t− x©y dùng. - B¶ng gi¸ nh©n c«ng x©y dùng ®−îc tÝnh to¸n theo møc l−¬ng tèi thiÓu, cÊp bËc c«ng nh©n x©y dùng, c¸c lo¹i phô cÊp tÝnh trªn tiÒn l−¬ng tèi thiÓu vµ tiÒn l−¬ng cÊp bËc t¹i ®Þa ph−¬ng, c¸c kho¶n l−¬ng phô vµ mét sè chi phÝ kh¸c cã thÓ kho¸n trùc tiÕp cho ng−êi lao ®éng. - B¶ng gi¸ ca m¸y vµ thiÕt bÞ thi c«ng ®−îc tÝnh to¸n theo h−íng dÉn cña Bé X©y dùng. Tuú theo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña ®Þa ph−¬ng, Chñ tÞch UBND cÊp tØnh cã thÓ quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh bæ sung phÇn chi phÝ nh©n c«ng vµ chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng theo nguyªn t¾c møc tiÒn l−¬ng tèi thiÓu ®iÒu chØnh kh«ng qu¸ 2 lÇn møc l−¬ng tèi thiÓu chung do ChÝnh phñ quy ®Þnh ®Ó lËp vµ ®iÒu chØnh ®¬n gi¸ khu vùc tØnh ®ång thêi göi kÕt qu¶ ®Ó b¸o c¸o Bé X©y dùng. 2.2- Khi sö dông c¸c tËp ®¬n gi¸ x©y dùng quy ®Þnh ®iÓm 2.1 trªn ®©y ®Ó lËp tæng dù to¸n, dù to¸n c«ng tr×nh, nh÷ng lo¹i c«ng t¸c x©y dùng ch−a cã trong c¸c tËp ®¬n gi¸ nãi trªn Chñ ®Çu t− cã thÓ sö dông nh÷ng ®Þnh møc ®−îc lËp hoÆc ®iÒu chØnh theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1.2 nãi trªn ®Ó x©y dùng ®¬n gi¸ ¸p dông. 2.3- Qu¸ tr×nh lËp tæng dù to¸n, dù to¸n c«ng tr×nh cã nh÷ng lo¹i vËt liÖu x©y dùng ch−a cã trong th«ng b¸o gi¸ vËt liÖu cña Liªn Së Tµi chÝnh - X©y dùng th× Chñ ®Çu t− cã thÓ c¨n cø vµo gi¸ phæ biÕn t¹i thÞ tr−êng hoÆc b¸o gi¸ cña Nhµ s¶n xuÊt, Nhµ cung cÊp hoÆc gi¸ mµ c«ng tr×nh kh¸c ®· sö dông ®Ó tÝnh to¸n. 2.4- §èi víi c«ng tr×nh x©y dùng quan träng quèc gia, dù ¸n nhãm A cã quy m« x©y dùng lín, yªu cÇu kü thuËt phøc t¹p, ®iÒu kiÖn
48

cung øng vËt t− cã nhiÒu kh¸c biÖt, th× Chñ ®Çu t− b¸o c¸o víi Bé X©y dùng vÒ viÖc thµnh lËp Ban ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh. Ban ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh do Chñ ®Çu t− (hoÆc ®¹i diÖn Chñ ®Çu t−) lµm tr−ëng ban vµ c¸c thµnh viªn kh¸c nh− Së X©y dùng n¬i x©y dùng c«ng tr×nh , c¸c Nhµ thÇu chÝnh, tæ chøc t− vÊn thiÕt kÕ. Ban ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng ®Þnh møc, ®¬n gi¸ vµ ®Ò xuÊt c¸c c¬ chÕ qu¶n lý chi phÝ cña c«ng tr×nh ®Ó tr×nh Bé X©y dùng ban hµnh ¸p dông. 2.5- §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh sö dông vèn ODA cã sö dông lao ®éng n−íc ngoµi, vËt liÖu nhËp ngo¹i ®Æc thï th× ®¬n gi¸ x©y dùng ®−îc lËp bæ sung chi phÝ theo ®iÒu kiÖn lao ®éng thùc tÕ, vËt t− ®Æc thï. §èi víi nh÷ng lo¹i c«ng t¸c x©y dùng ®Æc thï ph¶i sö dông m¸y thi c«ng nhËp theo c«ng tr×nh th× ®−îc tÝnh bæ sung phÇn chªnh lÖch chi phÝ m¸y vµo tæng dù to¸n, dù to¸n c«ng tr×nh. Chñ ®Çu t− thÈm ®Þnh tÝnh hîp lý cña nh÷ng ®¬n gi¸ nµy ®Ó x¸c ®Þnh tæng dù to¸n, dù to¸n c«ng tr×nh. Ph−¬ng ph¸p x©y dùng ®¬n gi¸ x©y dùng theo quy ®Þnh t¹i phô lôc sè 6 kÌm theo Th«ng t− nµy. III- qu¶n lý thanh to¸n chi phÝ ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh 1- T¹m øng vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh. T¹m øng vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®−îc thùc hiÖn ngay sau khi hîp ®ång cã hiÖu lùc, trõ tr−êng hîp c¸c bªn ký kÕt hîp ®ång cã tho¶ thuËn kh¸c ®−îc quy ®Þnh t¹i ®iÒu 41 NghÞ ®Þnh Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh sè 16 /2005/N§-CP ngµy 7/ 2/2005 cña ChÝnh phñ. 2- Thanh to¸n vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh. 2.1- ViÖc thanh to¸n vèn ®Çu t− cho c¸c c«ng viÖc, nhãm c«ng viÖc hoÆc toµn bé c«ng viÖc lËp dù ¸n, kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, thi c«ng x©y dùng, gi¸m s¸t vµ c¸c lo¹i ho¹t ®éng x©y dùng kh¸c ph¶i c¨n cø theo gi¸ trÞ khèi l−îng thùc hiÖn theo giai ®o¹n vµ néi dung ph−¬ng thøc thanh to¸n trong hîp ®ång ®· ký kÕt. 95

94

H−íng dÉn sö dông Dù to¸n ACITT 2006

C«ng ty cæ phÇn t− vÊn ®Çu t− vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ - ACITT JSC

§èi víi chi phÝ cho c«ng t¸c chuÈn bÞ ®Çu t− ®−îc lËp dù to¸n ®Ó tr×nh Ng−êi quyÕt ®Þnh ®Çu t− phª duyÖt. Chi phÝ nµy ®−îc tÝnh vµo tæng møc ®Çu t−, tæng dù to¸n khi dù ¸n ®−îc phª duyÖt. NÕu dù ¸n kh«ng ®−îc thùc hiÖn th× chi phÝ nµy ®−îc quyÕt to¸n vµo nguån vèn cña doanh nghiÖp hoÆc quyÕt to¸n vµo kinh phÝ sù nghiÖp thuéc c¸c c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp hoÆc quyÕt to¸n vµo vèn ng©n s¸ch Nhµ n−íc ®· bè trÝ cho dù ¸n trong kÕ ho¹ch ®Ó thanh to¸n. 2.2- Thanh to¸n vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®−îc thùc hiÖn trªn c¬ së néi dung, ph−¬ng thøc thanh to¸n trong hîp ®ång ®· ký kÕt vµ khèi l−îng thùc hiÖn. Tuú theo thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång, tÝnh chÊt hîp ®ång, c¸c bªn tham gia tho¶ thuËn ¸p dông mét ph−¬ng thøc hoÆc kÕt hîp c¸c ph−¬ng thøc thanh to¸n sau: 2.2.1- Thanh to¸n theo gi¸ trän gãi (gi¸ kho¸n gän): Bªn giao thÇu thanh to¸n cho Nhµ thÇu theo gi¸ kho¸n gän trong hîp ®ång, ¸p dông cho gãi thÇu x¸c ®Þnh râ vÒ khèi l−îng, chÊt l−îng vµ thêi gian thùc hiÖn. Tr−êng hîp cã nh÷ng ph¸t sinh ngoµi hîp ®ång nh−ng kh«ng do Nhµ thÇu g©y ra sÏ ®−îc Ng−êi quyÕt ®Þnh ®Çu t− xem xÐt, gi¶i quyÕt theo c¸c ®iÒu kho¶n quy ®Þnh trong hîp ®ång ®· ký. Sè lÇn thanh to¸n cã thÓ theo giai ®o¹n, theo phÇn c«ng viÖc hoµn thµnh hoÆc thanh to¸n mét lÇn khi hoµn thµnh toµn bé hîp ®ång. 2.2.2- Thanh to¸n theo ®¬n gi¸ cè ®Þnh: Bªn giao thÇu thanh to¸n cho Nhµ thÇu c¸c c«ng viÖc hoµn thµnh theo ®¬n gi¸ x¸c ®Þnh tr−íc trong hîp ®ång. Gi¸ trÞ ®−îc thanh to¸n x¸c ®Þnh b»ng c¸ch nh©n khèi l−îng hoµn thµnh thùc tÕ víi ®¬n gi¸ x¸c ®Þnh tr−íc trong hîp ®ång. Tr−êng hîp khèi l−îng ph¸t sinh lín h¬n 20% khèi l−îng ban ®Çu trong hîp ®ång th× ®¬n gi¸ phÇn khèi l−îng ph¸t sinh cã thÓ ®−îc phÐp tho¶ thuËn l¹i, nh−ng kh«ng v−ît qu¸ ®¬n gi¸ cè ®Þnh ghi trong hîp ®ång. Tr−êng hîp khèi l−îng c«ng viÖc ph¸t sinh kh«ng cã ®¬n gi¸ ghi trong hîp ®ång th× gi¸ trÞ ph¸t sinh ®−îc tÝnh theo ®¬n gi¸ ®Þa ph−¬ng n¬i x©y dùng c«ng tr×nh t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh, nÕu kh«ng cã ®¬n gi¸ t¹i ®Þa ph−¬ng hai bªn thèng nhÊt x©y dùng møc gi¸ míi vµ tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt ¸p dông. 2.2.3- Thanh to¸n theo gi¸ ®iÒu chØnh: ¸p dông cho nh÷ng gãi thÇu mµ t¹i thêi ®iÓm ký hîp ®ång kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh chÝnh
49

x¸c vÒ sè l−îng, khèi l−îng hoÆc cã biÕn ®éng lín vÒ gi¸ c¶ do Nhµ n−íc thay ®æi hoÆc Nhµ n−íc ®iÒu chØnh, bæ sung c¸c c¬ chÕ, chÝnh s¸ch vµ hîp ®ång cã thêi gian thùc hiÖn trªn 12 th¸ng. 2.2.4- Chñ ®Çu t− ph¶i tr¶ kho¶n l·i theo l·i suÊt ng©n hµng do c¸c bªn tho¶ thuËn ghi trong hîp ®ång cho Nhµ thÇu ®èi víi khèi l−îng c«ng viÖc hoµn thµnh mµ Chñ ®Çu t− chËm thanh to¸n. C¬ quan cÊp ph¸t cho vay vèn chÞu tr¸ch nhiÖm båi th−êng thiÖt h¹i viÖc thanh to¸n chËm do m×nh g©y ra. D- Tæ chøc thùc hiÖn Th«ng t− nµy quy ®Þnh viÖc lËp vµ qu¶n lý chi phÝ dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®èi víi tÊt c¶ c¸c dù ¸n sö dông vèn ng©n s¸ch Nhµ n−íc, vèn tÝn dông do Nhµ n−íc b¶o l·nh, vèn tÝn dông ®Çu t− ph¸t triÓn cña Nhµ n−íc, vèn ®Çu t− ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp Nhµ n−íc. Chñ ®Çu t− c¸c dù ¸n sö dông c¸c nguån vèn kh¸c cã thÓ ¸p dông c¸c quy ®Þnh cña Th«ng t− nµy ®Ó lËp vµ qu¶n lý chi phÝ dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh. Dù ¸n sö dông vèn hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA) nÕu trong ®iÒu −íc quèc tÕ ®· ký kÕt gi÷a Nhµ n−íc hoÆc ChÝnh phñ víi Nhµ tµi trî cã nh÷ng quy ®Þnh vÒ lËp vµ qu¶n lý chi phÝ dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh kh¸c víi quy ®Þnh t¹i Th«ng t− nµy th× thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ®iÒu −íc quèc tÕ ®ã. ViÖc thùc hiÖn chuyÓn tiÕp mét sè néi dung thùc hiÖn theo h−íng dÉn cña Bé X©y dùng. Th«ng t− nµy ¸p dông thèng nhÊt trong c¶ n−íc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o vµ thay thÕ Th«ng t− sè 09/2000/TT-BXD ngµy 17/7/2000, Th«ng t− sè 06/2003/TT-BXD ngµy 14/4/2003 vµ Th«ng t− sè 07/2003/TT-BXD ngµy 17/6/2003 cña Bé X©y dùng h−íng dÉn viÖc lËp vµ qu¶n lý chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh thuéc c¸c dù ¸n ®Çu t− . Nh÷ng quy ®Þnh tr−íc ®©y tr¸i víi Th«ng t− nµy ®Òu b·i bá.

96

97

H−íng dÉn sö dông Dù to¸n ACITT 2006

C«ng ty cæ phÇn t− vÊn ®Çu t− vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ - ACITT JSC

Phô lôc sè 1
tæng dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh
(KÌm theo Th«ng t− sè: 04 /2005/TT-BXD ngµy 01 th¸ng 4 n¨m 2005) Tæng dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh bao gåm c¸c dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh; Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n vµ chi phÝ kh¸c cña dù ¸n ch−a ®−îc tÝnh trong dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. Tæng dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh ®−îc tÝnh theo c«ng thøc:

Ai : Chi phÝ cña kho¶n môc thø i thuéc nhãm chi phÝ tÝnh theo ®Þnh møc tû lÖ %; Bj : Chi phÝ cña kho¶n môc thø j thuéc nhãm chi phÝ tÝnh b»ng c¸ch lËp dù to¸n; TKGTGT : Møc thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. Tæng dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh ®−îc tæng hîp theo b¶ng d−íi ®©y: B¶ng tæng hîp tæng dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh

Ngµy ......... th¸ng........... n¨m ..........

GTDT =

Σ GXDCT i + GKTDT
i =1
Chi phÝ Chi phÝ X©y dùng c«ng chÝnh, phô trî, t¹m phôc vô thi c«ng X©y dùng nhµ hiÖn tr−êng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng. chi phÝ thiÕt bÞ

n

§¬n vÞ tÝnh: ®ång

Trong ®ã : GXDCT i : lµ dù to¸n c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh thø i GKTDT : lµ chi phÝ qu¶n lý dù ¸n vµ chi phÝ kh¸c thuéc tæng dù to¸n
STT

Chi phÝ chi phÝ Chi phÝ kh¸c dt Dù thuéc Phßng qlda vµ Chi phÝ Kh¸c Thuéc TDT Tæng céng

tr×nh t¹m t¹i

1 - Dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh (GXDCT): §−îc x¸c ®Þnh theo phô lôc sè 2 cña th«ng t− nµy. 2 - Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n vµ chi phÝ kh¸c (GKTDT ): Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n vµ chi phÝ kh¸c trong tæng dù to¸n bao gåm chi phÝ qu¶n lý dù ¸n vµ c¸c kho¶n môc chi phÝ kh¸c ch−a ®−îc tÝnh trong dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, gåm c¸c néi dung chi phÝ nªu t¹i ®iÓm 2 môc II thuéc phÇn B cña Th«ng t− nµy. Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n vµ chi phÝ kh¸c ®−îc tÝnh theo c«ng thøc sau:
n m

Néi dung

[1 ]
1. 1 1. 2

[2] Dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh (tªn c«ng tr×nh ) Dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh (tªn c«ng tr×nh )

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

X

X

X

X

X

x

GKTDT
Trong ®ã : 98
50

=

(∑ Ai

+

∑ Bj )
i=1

x (1 + TKGTGT)
j=1

(6)

X

X

X

X

X

x

99

H−íng dÉn sö dông Dù to¸n ACITT 2006

C«ng ty cæ phÇn t− vÊn ®Çu t− vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ - ACITT JSC

2

Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n vµ chi phÝ kh¸c gåm: - Chi phÝ qu¶n lý chung dù ¸n - Chi phÝ tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c gi¶i phßng mÆt b»ng - Chi phÝ thÈm ®Þnh hoÆc thÈm tra thiÕt kÕ, tæng dù to¸n, dù to¸n. - Chi phÝ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng vµ l¾p ®Æt.... - Chi phÝ lËp b¸o c¸o ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®èi víi dù ¸n x©y dùng quan träng quèc gia, c¸c dù ¸n nhãm A... - Chi phÝ b¶o hiÓm c«ng tr×nh - Chi phÝ nguyªn liÖu, n¨ng l−îng, nh©n lùc cho qu¸ tr×nh ch¹y thö kh«ng t¶i vµ cã t¶i (®èi

X

X

víi dù ¸n s¶n xuÊt, kinh doanh). - LÖ phÝ thÈm ®Þnh dù ¸n, lÖ phÝ cÊp phÐp x©y dùng (nÕu cã)...

X

Tæng céng

GXDCPT GXDLT

GTB

GKDT

GDP

GKTDT GTDT

X

Ng−êi tÝnh

Ng−êi kiÓm tra

C¬ quan lËp

X

51

100

101

H−íng dÉn sö dông Dù to¸n ACITT 2006

C«ng ty cæ phÇn t− vÊn ®Çu t− vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ - ACITT JSC

Phô lôc sè 2
dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh (KÌm theo Th«ng t− sè: 04/2005/TT-BXD ngµy 01 th¸ng 4 n¨m 2005) Dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh ®−îc x¸c ®Þnh tõ thiÕt kÕ kü thuËt (®èi víi c«ng tr×nh thiÕt kÕ 3 b−íc) hoÆc thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng (®èi víi c«ng tr×nh thiÕt kÕ 2 b−íc vµ 1 b−íc). Dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh bao gåm: Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh chÝnh + c«ng tr×nh phô trî + c«ng tr×nh t¹m phôc vô thi c«ng (GXDCPT ); Chi phÝ x©y dùng nhµ t¹m t¹i hiÖn tr−êng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng (GXDLT); Chi phÝ thiÕt bÞ (GTB); Chi phÝ kh¸c (GKDT) vµ chi phÝ dù phßng (GDP). Dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh ®−îc tÝnh theo c«ng thøc:

GXDCPT =

Σ Gixd (1 + TXDGTGT )
i =1

(2)

Trong ®ã:

Gixd: Chi phÝ x©y dùng tr−íc thuÕ cña c«ng tr×nh, h¹ng môc
thø i. TXDGTGT: Møc thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng qui ®Þnh cho c«ng t¸c x©y dùng. 1.2- Chi phÝ x©y dùng nhµ t¹m t¹i hiÖn tr−êng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng (GXDLT) ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:
n

GXDCT = GXD + GTB + GKDT + GDP

(1)

GXDLT =

Σ Gixd
i =1

x tØ lÖ quy ®Þnh x (1 + TXDGTGT ) (3)

Trong ®ã:
GXD = GXDCPT + GXDLT

GXDCPT : Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh chÝnh + c«ng tr×nh phô trî + c«ng tr×nh t¹m phôc vô thi c«ng GXDLT: chi phÝ x©y dùng nhµ t¹m t¹i hiÖn tr−êng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng GTB: chi phÝ thiÕt bÞ GKDT: chi phÝ kh¸c thuéc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh
GDP: chi phÝ dù phßng

Chi phÝ x©y dùng ®−îc tæng hîp theo b¶ng sè 2 cña phô lôc nµy 2. Chi phÝ thiÕt bÞ (GTB ): Chi phÝ thiÕt bÞ bao gåm: Chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ bao gåm c¶ chi phÝ ®µo t¹o vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ ( nÕu cã ) vµ chi phÝ l¾p ®Æt vµ thÝ nghiÖm, hiÖu chØnh (nÕu cã) thiÕt bÞ ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: GTB = GSTB + GL§ Trong ®ã: GSTB : Chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ. GL§ : Chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ vµ thÝ nghiÖm, hiÖu chØnh
103

1. Chi phÝ x©y dùng (GXDCPT + GXDLT ): 1.1- Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh chÝnh, c«ng tr×nh phô trî, c«ng tr×nh t¹m phôc vô thi c«ng (GXDCPT ) cña c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®−îc tÝnh theo c«ng thøc sau:
n
52

102

H−íng dÉn sö dông Dù to¸n ACITT 2006

C«ng ty cæ phÇn t− vÊn ®Çu t− vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ - ACITT JSC

(nÕu cã). 2.1. Chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ ®−îc tÝnh theo c«ng thøc sau:

CCN : Chi phÝ ®µo t¹o vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ ( nÕu cã ) : ®−îc lËp dù to¸n tuú theo ®Æc ®iÓm cô thÓ cña tõng dù ¸n. §èi víi c¸c lo¹i thiÕt bÞ phi tiªu chuÈn cÇn s¶n xuÊt, gia c«ng th× chi phÝ tÝnh cho lo¹i thiÕt bÞ nµy thùc hiÖn theo nguyªn t¾c, ph−¬ng ph¸p trong kho¶n 2.2 ®iÓm 2 môc III phÇn B cña Th«ng t− nµy vµ bao gåm c¸c néi dung nh− ®· nãi ë trªn. 2.2. Chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ vµ thÝ nghiÖm, hiÖu chØnh (nÕu cã) (GL§): §−îc lËp dù to¸n nh− chi phÝ x©y dùng h−íng dÉn t¹i kho¶n 2.1 ®iÓm 2 môc III phÇn B cña Th«ng t− nµy. Chi phÝ thiÕt bÞ ®−îc tæng hîp theo b¶ng sè 3 cña phô lôc nµy 3. Chi phÝ kh¸c( GKDT ): Chi phÝ kh¸c ®−îc tÝnh theo c«ng thøc sau : GKDT =
n m

GSTB =
Trong ®ã:

ΣQiMi (1 + T
i =1

n

TB GTGT

) + CCN (4)

Qi : Träng l−îng (tÊn) hoÆc sè l−îng (c¸i) thiÕt bÞ (nhãm thiÕt bÞ) thø i. M i: Gi¸ tÝnh cho 1 tÊn hoÆc 1 c¸i (1 nhãm) thiÕt bÞ thø i. Mi = mi + ni + ki + vi + hi (5) mi : Gi¸ cña thiÕt bÞ thø i cña h¹ng môc c«ng tr×nh ë n¬i mua (n¬i s¶n xuÊt, chÕ t¹o hoÆc n¬i cung øng thiÕt bÞ c«ng nghÖ t¹i ViÖt nam) hay gi¸ tÝnh ®Õn c¶ng ViÖt nam (®èi víi thiÕt bÞ thi c«ng nhËp khÈu). ni : Chi phÝ vËn chuyÓn 1 tÊn hoÆc 1 c¸i (1nhãm) thiÕt bÞ thø i tõ n¬i mua hay tõ c¶ng ViÖt nam ®Õn c«ng tr×nh. ki : Chi phÝ l−u kho, l−u b·i, l−u Container 1 tÊn hoÆc 1 c¸i (1 nhãm) thiÕt bÞ thø i (nÕu cã) t¹i c¶ng ViÖt nam (®èi víi thiÕt bÞ nhËp khÈu). vi : Chi phÝ b¶o qu¶n, b¶o d−ìng 1 tÊn hoÆc 1 c¸i (1 nhãm) thiÕt bÞ thø i t¹i hiÖn tr−êng. hi : ThuÕ vµ phÝ b¶o hiÓm thiÕt bÞ thø i. TTBGTGT: Møc thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng quy ®Þnh ®èi víi tõng lo¹i thiÕt bÞ.
53

(∑ Ci

+

∑ Dj )
i=1

x (1 + TKGTGT)
j=1

(6)

Trong ®ã : Ci : Chi phÝ cña kho¶n môc thø i thuéc nhãm chi phÝ kh¸c tÝnh theo ®Þnh møc tû lÖ %; Dj : Chi phÝ cña kho¶n môc thø j thuéc nhãm chi phÝ kh¸c tÝnh b»ng c¸ch lËp dù to¸n; T
K GTGT

: Møc thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo quy
105

104

H−íng dÉn sö dông Dù to¸n ACITT 2006

C«ng ty cæ phÇn t− vÊn ®Çu t− vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ - ACITT JSC

®Þnh hiÖn hµnh. Chi phÝ kh¸c ®−îc tæng hîp theo b¶ng sè 4 cña phô lôc nµy 4. Chi phÝ dù phßng ( GDP ): Chi phÝ dù phßng ®−îc tÝnh b»ng tû lÖ % trªn tæng chi phÝ x©y dùng, chi phÝ thiÕt bÞ vµ chi phÝ kh¸c cña c«ng tr×nh ; ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : GDP = (GXD + GTB + GKDT ) x TLqui®Þnh (7)

4

Chi phÝ dù phßng Tæng céng ( 1+ 2

GDP GXDCT

+3+4)
Ng−êi tÝnh Ng−êi kiÓm tra C¬ quan lËp

B¶ng sè 2 : tæng hîp chi phÝ x©ydùng Ngµy ........... th¸ng ......... n¨m ............

B¶ng sè 1: tæng hîp dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh Ngµy ......... th¸ng........... n¨m ..........

Tªn c«ng tr×nh:
Chi phÝ x©y STT Tªn h¹ng môc (phÇn viÖc) c«ng tr×nh dùng tr−íc thuÕ ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng Chi phÝ x©y dùng sau thuÕ

Tªn c«ng tr×nh:
Chi phÝ STT Kho¶n môc chi phÝ Tr−íc thuÕ ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng Chi phÝ Sau thuÕ

[1] [5]

[2]

[3]

[4]

[5]

[1]

[2]

[3]

[4]

1 2 3

H¹ng môc ..... H¹ng môc ..... ..............................
Tæng céng

1 1.1

Chi phÝ x©y dùng : Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh chÝnh, phô trî, t¹m phôc vô thi c«ng Chi phÝ x©y dùng nhµ t¹m t¹i hiÖn tr−êng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng Chi phÝ thiÕt bÞ

GXD

GXDCPT

gxD
Ng−êi kiÓm tra C¬ quan lËp

1.2

GXDLT
Ng−êi tÝnh

2 3

GTB GKDT
B¶ng sè 3 : tæng hîp chi phÝ thiÕt bÞ
107

Chi phÝ kh¸c:

54

106

H−íng dÉn sö dông Dù to¸n ACITT 2006

C«ng ty cæ phÇn t− vÊn ®Çu t− vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ - ACITT JSC

Ngµy ........ th¸ng ......... n¨m ............

Ngµy ........... th¸ng .......... n¨m ...........

Tªn c«ng tr×nh :
Chi phÝ STT Tªn thiÕt bÞ hay nhãm thiÕt bÞ tr−íc thuÕ ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng Chi phÝ sau thuÕ

Tªn c«ng tr×nh:
C¸c kho¶n môc chi phÝ kh¸c Chi phÝ tr−íc thuÕ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng Chi phÝ sau thuÕ

[1] 5

[2]

[3]

[4]

1

2

3

4

A- Chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ I.ThiÕt bÞ ph¶i l¾p . II.ThiÕt bÞ kh«ng ph¶i l¾p . III. ThiÕt bÞ phi tiªu chuÈn ph¶i gia c«ng, s¶n xuÊt IV. Chi phÝ ®µo t¹o vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ ( nÕu cã ). B- Chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ vµ thÝ nghiÖm, hiÖu chØnh Tæng céng Ng−êi tÝnh Ng−êi kiÓm tra

- Chi phÝ thi tuyÓn kiÕn tróc (nÕu cã) - Chi phÝ kh¶o s¸t x©y dùng. - Chi phÝ thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh, chi phÝ lËp ®Þnh møc, ®¬n gi¸ ( nÕu cã ).
Tæng céng

GKDT
Ng−êi kiÓm tra C¬ quan lËp

Ng−êi tÝnh

GTB
C¬ quan lËp

B¶ng sè 4 : tæng hîp chi phÝ kh¸c
55

108

109

H−íng dÉn sö dông Dù to¸n ACITT 2006

C«ng ty cæ phÇn t− vÊn ®Çu t− vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ - ACITT JSC

Phô lôc sè 3
dù to¸n chi phÝ x©y dùng (KÌm theo th«ng t− sè: 04/2005/TT-BXD ngµy 01 th¸ng 4 n¨m 2005) Dù to¸n chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh bao gåm chi phÝ trùc tiÕp, chi phÝ chung, thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr−íc vµ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. Chi phÝ x©y dùng nhµ t¹m t¹i hiÖn tr−êng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng ®−îc tÝnh b»ng tû lÖ % gi¸ trÞ dù to¸n x©y dùng sau thuÕ. II

Céng chi phÝ trùc tiÕp
Chi phÝ chung gi¸ thµnh dù to¸n x©y dùng

VL+NC+M+TT PxT T+C (T+C) x tû lÖ qui ®Þnh (T+C+TL) G x TXDGTGT

T C Z TL

iii

Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr−íc

B¶ng 1 : dù to¸n chi phÝ x©y dùng
iV
STT Kho¶n môc chi phÝ C¸ch tÝnh KÕt qu¶

Gi¸ trÞ dù to¸n x©y dùng tr−íc thuÕ
ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng

G
GTGT

Gi¸ trÞ dù to¸n x©y dùng sau thuÕ
Chi phÝ x©y dùng nhµ t¹m

G + GTGT G x tû lÖ qui ®Þnh x
TXDGTGT

GXDCPT

I

Chi phÝ trùc tiÕp

1

Chi phÝ vËt liÖu

Σ Qj x Djvl + CLvl
j=1

VL

t¹i hiÖn tr−êng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng
Trong ®ã :

GxDLT

2

Chi phÝ nh©n c«ng

Σ Qj x Djnc x (1 + K nc )
j=1

NC

3

Chi phÝ m¸y thi c«ng Trùc tiÕp phÝ kh¸c

Σ Qj x Djm x (1 + K mtc )
j=1

h

M TT

4

1,5% x (VL+NC+M)

Qj : Khèi l−îng c«ng t¸c x©y dùng thø j Djvl , Djnc , Djm : Chi phÝ vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng trong ®¬n gi¸ x©y dùng cña c«ng t¸c x©y dùng thø j K nc : HÖ sè ®iÒu chØnh nh©n c«ng (nÕu cã) . K mtc : HÖ sè ®iÒu chØnh chi phÝ m¸y thi c«ng (nÕu cã) . P: §Þnh møc chi phÝ chung (%) ®−îc quy ®Þnh t¹i b¶ng 2 cña phô lôc nµy TL: Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr−íc ®−îc quy ®Þnh t¹i b¶ng 2 cña phô lôc nµy. G: Gi¸ trÞ dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh chÝnh, phô trî, t¹m phôc thi c«ng 111

56

110

H−íng dÉn sö dông Dù to¸n ACITT 2006

C«ng ty cæ phÇn t− vÊn ®Çu t− vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ - ACITT JSC

tr−íc thuÕ. GxDCPT: Gi¸ trÞ dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh chÝnh, phô trî, t¹m phôc thi c«ng sau thuÕ. CLvl : Chªnh lÖch vËt liÖu (nÕu cã) TXLGTGT : Møc thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng quy ®Þnh cho c«ng t¸c x©y dùng. GXDLT : Chi phÝ x©y dùng nhµ t¹m t¹i hiÖn tr−êng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng Z : Gi¸ thµnh dù to¸n x©y dùng. Chñ ®Çu t− c¨n cø vµo gi¸ thµnh dù to¸n x©y dùng, c¸c ®iÒu kiÖn cô thÓ n¬i x©y dùng c«ng tr×nh vÒ tæ chøc cung øng vËt t−, vËt liÖu x©y dùng, vÒ gi¶i ph¸p c«ng nghÖ thi c«ng x©y dùng hîp lý h¬n … ®Ó x©y dùng gi¸ thµnh c«ng tr×nh cña Chñ ®Çu t− lµm c¨n cø lùa chän nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. Chñ ®Çu t− cã thÓ thuª c¸c tæ chøc t− vÊn, c¸ nh©n cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh theo nguyªn t¾c trªn.

1 - Chi phÝ chung t¹i b¶ng 2 trªn ®−îc tÝnh b»ng tØ lÖ (%) so víi chi phÝ trùc tiÕp trong dù to¸n chi phÝ x©y dùng. - C«ng t¸c l¾p ®Æt thiÕt bÞ vµ thÝ nghiÖm, hiÖu chØnh thiÕt bÞ c«ng nghÖ trong c¸c lo¹i c«ng tr×nh x©y dùng: Chi phÝ chung ®−îc tÝnh b»ng 65% chi phÝ nh©n c«ng trong dù to¸n. - C«ng t¸c dß t×m, xö lý bom m×n - vËt næ : Chi phÝ chung ®−îc tÝnh b»ng 40% chi phÝ nh©n c«ng trong dù to¸n. 2 - Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr−íc ®−îc tÝnh b»ng tØ lÖ (%) so víi chi phÝ trùc tiÕp vµ chi phÝ chung trong dù to¸n chi phÝ x©y dùng. 3- §èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng t¹i vïng nói, biªn giíi, h¶i ®¶o th× ®Þnh møc tû lÖ chi phÝ chung sÏ ®−îc ®iÒu chØnh víi hÖ sè tõ 1,05 ®Õn 1,1 do Chñ ®Çu t− quyÕt ®Þnh tuú ®iÒu kiÖn cô thÓ cña c«ng tr×nh.

B¶ng 2: ®Þnh møc chi phÝ chung vµ thu nhËp chÞu thuÕ
tÝnh tr−íc §¬n vÞ tÝnh: % TT
1 2 3 4 5

Lo¹i c«ng tr×nh

Chi phÝ chung

Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr−íc

C«ng tr×nh d©n dông C«ng tr×nh c«ng nghiÖp C«ng tr×nh giao th«ng C«ng tr×nh thuû lîi C«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt

6,0 5,5 5,3 5,5 4,5

5,5 6,0 6,0 5,5 5,5
113

57

112

H−íng dÉn sö dông Dù to¸n ACITT 2006

C«ng ty cæ phÇn t− vÊn ®Çu t− vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ - ACITT JSC

Phô lôc sè 4
(KÌm theo th«ng t− sè 04 /2005/TT-BXD ngµy 1 th¸ng 4 n¨m 2005)
C¬ quan thÈm ®Þnh hoÆc thÈm tra Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Sè:.......................................... §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc V/v: KÕt qu¶ thÈm ®Þnh hoÆc thÈm tra tæng dù to¸n, dù to¸n XD c«ng tr×nh ..........., ngµy .......... th¸ng ..... n¨m ........

B¸o c¸o KÕt qu¶ thÈm ®Þnh hoÆc thÈm tra tæng dù to¸n, dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh c«ng tr×nh:.................................................... KÝnh göi: ................................................................... C¬ quan thÈm ®inh hoÆc thÈm tra .......... ®· nhËn v¨n b¶n sè ......... ngµy ......... cña ......... ®Ò nghÞ thÈm ®inh hoÆc thÈm tra tæng dù to¸n, dù to¸n c«ng tr×nh ....... thuéc dù ¸n ®Çu t− ......... kÌm theo hå s¬ thiÕt kÕ, tæng dù to¸n, dù to¸n c«ng tr×nh. 1-C¸c c¨n cø ,thÈm ®Þnh hoÆc thÈm tra: sè - C¨n cø NghÞ ®Þnh Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh 16/2005/N§-CP ngµy 7/2/2005 cña ChÝnh phñ ban hµnh. - C¨n cø Th«ng t− h−íng dÉn ......... - C¨n cø QuyÕt ®Þnh ®Çu t− ........ - C¨n cø ý kiÕn thÈm ®Þnh hoÆc thÈm tra thiÕt kÕ trong v¨n b¶n sè ......... hoÆc v¨n b¶n phª duyÖt TK cña ..... - §¬n gi¸ XDCB ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè .......... - C¨n cø th«ng b¸o gi¸ vËt liÖu sè .......... - C¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cã liªn quan kh¸c.

2. Néi dung vµ chÊt l−îng hå s¬ tæng dù to¸n, dù to¸n c«ng tr×nh - Tªn c«ng tr×nh ....... thuéc dù ¸n ®Çu t− ......... - Chñ ®Çu t−. - §¹i diÖn Chñ ®Çu t−. - §¬n vÞ t− vÊn thiÕt kÕ vµ lËp tæng dù to¸n, dù to¸n. NhËn xÐt chung: - ThuyÕt minh thiÕt kÕ ........ - C¸c b¶n vÏ ........ - Khèi l−îng c«ng t¸c ..... - B¶ng tæng hîp dù to¸n 3. nguyªn t¾c thÈm ®Þnh hoÆc thÈm tra - VÒ khèi l−îng c¸c c«ng t¸c, c«ng viÖc. - VÒ sö dông ®Þnh møc, ®¬n gi¸ cho c¸c lo¹i c«ng t¸c, c«ng viÖc míi hoÆc ®iÒu chØnh bæ sung (nÕu cã). - VÒ tÝnh to¸n c¸c kho¶n môc chi phÝ kh¸c trong dù to¸n, tæng dù to¸n c«ng tr×nh. - VÒ ¸p dông c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch kh¸c cã liªn quan (nÕu cã) theo yªu cÇu, ®Æc ®iÓm cña c«ng tr×nh. 4. KÕt qu¶ thÈm ®Þnh hoÆc thÈm tra tæng dù to¸n, dù to¸n c«ng tr×nh: - TÝnh ®óng ®¾n cña viÖc ¸p dông c¸c ®Þnh møc, ®¬n gi¸, chÕ ®é, chÝnh s¸ch vµ c¸c kho¶n môc chi phÝ theo quy ®Þnh cña Nhµ n−íc cã liªn quan ®Õn c¸c chi phÝ tÝnh trong tæng dù to¸n, dù to¸n. - Sù phï hîp khèi l−îng x©y dùng tÝnh tõ thiÕt kÕ víi khèi l−îng x©y dùng tÝnh trong tæng dù to¸n, dù to¸n. - KÕt qu¶ thÈm ®Þnh hoÆc thÈm tra tæng dù to¸n, dù to¸n c«ng tr×nh ®−îc tæng hîp theo c¸c b¶ng sau:

B¶ng 1: KÕt qu¶ thÈm ®Þnh hoÆc thÈm tra tæng
58

114

115

H−íng dÉn sö dông Dù to¸n ACITT 2006

C«ng ty cæ phÇn t− vÊn ®Çu t− vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ - ACITT JSC

dù to¸n c«ng tr×nh Tæng dù to¸n do t− vÊn lËp vµ Chñ ®Çu t− ®Ò nghÞ thÈm ®Þnh KÕt qu¶ thÈm ®Þnh hoÆc thÈm tra

(Cã phô lôc chi tiÕt kÌm theo) Ph©n tÝch vµ nªu râ nguyªn nh©n t¨ng gi¶m: T¨ng (+) Gi¶m (-) 5. kiÕn nghÞ vµ KÕt luËn : - Nh÷ng vÊn ®Ò Chñ ®Çu t− cÇn l−u ý trong qu¸ tr×nh xem xÐt vµ thùc hiÖn. - C¬ quan thÈm ®Þnh hoÆc thÈm tra ®Ò nghÞ ....... xem xÐt vµ quyÕt ®Þnh. - Tr¸ch nhiÖm cña Chñ ®Çu t− vµ ®¬n vÞ t− vÊn hoµn thiÖn tæng dù to¸n, dù to¸n.
N¬i nhËn: Thñ tr−ëng C¬ quan thÈm ®Þnh hoÆc thÈm tra (Ký tªn, ®ãng dÊu)

TT

Néi dung Tæng c¸c dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh Tæng chi phÝ qu¶n lý dù ¸n vµ c¸c chi phÝ kh¸c ch−a tÝnh trong dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh Tæng céng

1

2

(Cã phô lôc chi tiÕt kÌm theo)
B¶ng 2: KÕt qu¶ thÈm ®Þnh hoÆc thÈm tra dù to¸n
c«ng tr×nh

TT

Néi dung Chi phÝ x©y dùng Chi phÝ thiÕt bÞ Chi phÝ kh¸c Chi phÝ dù phßng Tæng céng

Dù to¸n do t− vÊn lËp vµ Chñ ®Çu t− ®Ò nghÞ thÈm ®Þnh

KÕt qu¶ thÈm ®Þnh hoÆc thÈm tra

T¨ng (+) Gi¶m (-)

1 2 3 4

59

116

117

H−íng dÉn sö dông Dù to¸n ACITT 2006

C«ng ty cæ phÇn t− vÊn ®Çu t− vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ - ACITT JSC

Phô lôc sè 5
Ph−¬ng ph¸p x©y dùng ®Þnh møc dù to¸n X©y dùng (KÌm theo Th«ng t− sè 04 /2005 /TT-BXD ngµy 1 th¸ng 4 n¨m 2005) 1. Ph−¬ng ph¸p x©y dùng ®Þnh møc §Þnh møc dù to¸n ®−îc x©y dùng theo tr×nh tù 4 b−íc sau: B−íc 1: X¸c lËp hÖ thèng danh môc c¸c c«ng t¸c vµ kÕt cÊu x©y dùng cÇn x©y dùng ®Þnh møc, lùa chän th−íc ®o ®Þnh møc dù to¸n vµ ®¬n vÞ ®o c¸c kho¶n môc hao phÝ. HÖ thèng danh môc c«ng t¸c hoÆc kÕt cÊu x©y dùng thÓ hiÖn tÝnh bao qu¸t, møc ®é tæng hîp vµ ®Çy ®ñ. Danh môc c«ng t¸c, kÕt cÊu x©y dùng thÓ hiÖn tÝnh chÊt riªng biÖt c«ng t¸c hoÆc kÕt cÊu x©y dùng cÇn x©y dùng ®Þnh møc dù to¸n. Mçi danh môc c«ng t¸c, kÕt cÊu x©y dùng thÓ hiÖn râ ®¬n vÞ tÝnh khèi l−îng phï hîp, ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu kü thuËt, ®iÒu kiÖn thi c«ng, biÖn ph¸p thi c«ng. Trong mét lo¹i c«ng t¸c x©y dùng cña ®Þnh møc dù to¸n th× danh môc ®Þnh møc ®−îc lËp thÓ hiÖn mét c¸ch cô thÓ vÒ tªn gäi riªng theo tÝnh chÊt c«ng tr×nh. B−íc 2: X¸c ®Þnh thµnh phÇn c«ng viÖc, ®Æc tÝnh c¸c lo¹i m¸y thi c«ng lùa chän theo thiÕt kÕ s¬ ®å c«ng nghÖ thùc hiÖn c«ng t¸c hoÆc kÕt cÊu x©y dùng. Thµnh phÇn c«ng viÖc bao gåm c¸c kh©u c«ng viÖc thùc hiÖn tõ khi chuÈn bÞ x©y dùng ®Õn khi hoµn chØnh khèi l−îng c«ng t¸c, kÕt cÊu x©y dùng. Thµnh phÇn c«ng viÖc do nhiÒu ng−êi cïng tham gia thùc hiÖn c¸c kh©u c«ng viÖc ®ång thêi hoÆc kÕ tiÕp theo c¸c c«ng ®o¹n x©y dùng.
60

§èi víi tõng c«ng t¸c hoÆc kÕt cÊu x©y dùng cÇn thùc hiÖn x¸c ®Þnh thµnh phÇn c«ng viÖc theo b−íc thiÕt kÕ tæ chøc d©y chuyÒn c«ng nghÖ thi c«ng phï hîp møc ®é trang bÞ vµ n¨ng lùc thùc hiÖn cña c¸c ®¬n vÞ x©y dùng tham gia thi c«ng, b¶o ®¶m cho viÖc x¸c ®Þnh ®óng, ®ñ c¸c hao phÝ cÇn thiÕt ®Ó hoµn thµnh c«ng t¸c hoÆc kÕt cÊu x©y dùng. B−íc 3 : TÝnh to¸n c¸c hao phÝ vÒ vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng trªn c¬ së thùc tÕ hoÆc kinh nghiÖm thi c«ng vµ khèi l−îng c«ng t¸c cña tõng bé phËn c«ng viÖc ®· nªu trong thiÕt kÕ s¬ ®å c«ng nghÖ. 1- TÝnh to¸n ®Þnh møc hao phÝ vÒ vËt liÖu §Þnh møc hao phÝ vËt liÖu cÇn thiÕt ®Ó hoµn thµnh mét ®¬n vÞ khèi l−îng c«ng t¸c hoÆc kÕt cÊu x©y dùng kÓ c¶ hao hôt vËt liÖu ®−îc phÐp trong qu¸ tr×nh thi c«ng ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (1). (§èi víi c¸c lo¹i vËt liÖu chÝnh, møc hao phÝ ®−îc tÝnh b»ng l−îng (hiÖn vËt) theo ®¬n vÞ ®o th«ng dông. §èi víi c¸c lo¹i vËt liÖu phô cã gi¸ trÞ nhá, khèi l−îng Ýt th× ®−îc tÝnh b»ng tû lÖ phÇn tr¨m so víi chi phÝ cña c¸c lo¹i vËt liÖu chÝnh ®· ®−îc ®Þnh møc. Tr−êng hîp ®¬n vÞ tÝnh cña vËt liÖu quy ®Þnh trong ®Þnh møc thi c«ng kh¸c víi ®¬n vÞ tÝnh cña vËt liÖu trong ®Þnh møc dù to¸n th× ph¶i chuyÓn ®æi ®¬n vÞ tÝnh). C«ng thøc x¸c ®Þnh ®Þnh møc hao phÝ vËt liÖu (VL) trong ®Þnh møc dù to¸n lµ:

VL = V . KVcd . KLC . Khh
Trong ®ã:

(1)

V : L−îng vËt liÖu cho tõng bé phËn c«ng viÖc theo tÝnh to¸n tõ thiÕt kÕ hoÆc kinh nghiÖm thi c«ng. KVcd : HÖ sè chuyÓn ®æi ®¬n vÞ tÝnh vËt liÖu theo thùc tÕ hoÆc kinh nghiÖm thi c«ng sang ®¬n vÞ tÝnh vËt liÖu trong ®Þnh møc dù to¸n Khh : §Þnh møc tû lÖ hao hôt vËt liÖu ®−îc phÐp trong thi c«ng

Khh = 1 + Ht/c

(2)
119

118

H−íng dÉn sö dông Dù to¸n ACITT 2006

C«ng ty cæ phÇn t− vÊn ®Çu t− vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ - ACITT JSC

Ht/c : §Þnh møc hao hôt vËt liÖu trong thi c«ng theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n−íc, theo thùc tÕ cña c¸c c«ng tr×nh t−¬ng tù hoÆc theo kinh nghiÖm thi c«ng. §èi víi lo¹i vËt liÖu lu©n chuyÓn, hao phÝ vËt liÖu ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau :

m

∑ VLj x Pj
j=1

Trong ®ã : VLiP , PiP : L−îng hao phÝ vµ møc gi¸ vËt liÖu cña lo¹i vËt liÖu phô thø i. VLj, Pj : L−îng hao phÝ vµ møc gi¸ vËt liÖu cña lo¹i vËt liÖu chÝnh thø j 2- TÝnh to¸n ®Þnh møc hao phÝ vÒ lao ®éng: §¬n vÞ ®o cña møc hao phÝ vÒ lao ®éng trong ®Þnh møc dù to¸n lµ ngµy c«ng. Møc hao phÝ lao ®éng ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : NC = ∑ . ( tg®m . Kc®® . KVc®) 1 (6) 8 Trong ®ã: tg®m : §Þnh møc giê c«ng trùc tiÕp x©y dùng cho mét ®¬n vÞ tÝnh khèi l−îng c«ng t¸c hoÆc kÕt cÊu x©y dùng tÝnh theo ®Þnh møc thi c«ng. Kc®® : HÖ sè tÝnh chuyÓn tõ thùc tÕ hoÆc kinh nghiÖm thi c«ng sang ®Þnh møc dù to¸n (Kc®®). (TrÞ sè cña hÖ sè chuyÓn ®æi nµy theo kinh nghiÖm th−êng trong kho¶ng Kc®® = 1,05 ÷ 1,3 tuú theo lo¹i c«ng t¸c, yªu cÇu kü thuËt vµ ®iÒu kiÖn thi c«ng cô thÓ). KVc® : HÖ sè chuyÓn ®æi ®¬n vÞ tÝnh tõ thùc tÕ hoÆc kinh nghiÖm thi c«ng sang ®Þnh møc dù to¸n
121

VL = V x KLC

(3)

KLC : HÖ sè lu©n chuyÓn cña lo¹i vËt liÖu cÇn ph¶i lu©n chuyÓn quy ®Þnh trong ®Þnh møc sö dông vËt t−; §èi víi vËt liÖu kh«ng lu©n chuyÓn th× KLC = 1; §èi víi vËt liÖu lu©n chuyÓn th× KLC <1: HÖ sè lu©n chuyÓn ®−îc tÝnh theo c«ng thøc sau:

h (n -1) + 2 KLC =
Trong ®ã: 2 : HÖ sè kinh nghiÖm

(4) 2n

h : Tû lÖ ®−îc bï hao hôt tõ lÇn thø 2 trë ®i n : Sè lÇn sö dông vËt liÖu lu©n chuyÓn ( n > 1 ) Khi thi c«ng ph¶i l−u gi÷ giµn gi¸o, cÇu c«ng t¸c dµi ngµy, th× cø sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh (1 th¸ng, 3 th¸ng) ®−îc coi lµ mét lÇn lu©n chuyÓn. §èi víi c¸c lo¹i vËt liÖu phô ®−îc ®Þnh møc b»ng tû lÖ phÇn tr¨m so víi chi phÝ c¸c lo¹i vËt liÖu chÝnh tÝnh b»ng ®Þnh l−îng trong ®Þnh møc dù to¸n vµ x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:

∑ VLiP x PiP
i=1

n

VLLC =
61

x 100 (%)

(5)

120

H−íng dÉn sö dông Dù to¸n ACITT 2006

C«ng ty cæ phÇn t− vÊn ®Çu t− vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ - ACITT JSC

1 : HÖ sè chuyÓn ®æi tõ ®Þnh møc giê c«ng sang ®Þnh møc ngµy c«ng 8 3- TÝnh to¸n ®Þnh møc hao phÝ vÒ m¸y, thiÕt bÞ thi c«ng: C«ng thøc x¸c ®Þnh ®Þnh møc hao phÝ vÒ ca xe m¸y, thiÕt bÞ thi c«ng:
V M = 1 . Kc®® . K c® QCM

Trong ®ã : MiP ,CiP : L−îng hao phÝ vµ gi¸ ca m¸y cña lo¹i m¸y phô thø i trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ thi c«ng Mjc , Cjc : L−îng hao phÝ vµ gi¸ ca m¸y cña lo¹i m¸y chÝnh thø j trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ thi c«ng Kc®® : T−¬ng tù nh− trªn. B−íc 4: LËp c¸c tiÕt ®Þnh møc trªn c¬ së tæng hîp c¸c hao phÝ vÒ vËt liÖu, lao ®éng, m¸y thi c«ng. TËp hîp c¸c tiÕt ®Þnh møc trªn c¬ së tæng hîp c¸c kho¶n môc hao phÝ vÒ vËt liÖu, nh©n c«ng vµ m¸y thi c«ng. Mçi tiÕt ®Þnh møc gåm 2 phÇn: - Thµnh phÇn c«ng viÖc. - B¶ng ®Þnh møc c¸c kho¶n môc hao phÝ Thµnh phÇn c«ng viÖc qui ®Þnh râ, ®Çy ®ñ néi dung c¸c b−íc c«ng viÖc theo thø tù tõ kh©u chuÈn bÞ ban ®Çu ®Õn khi kÕt thóc hoµn thµnh c«ng t¸c hoÆc kÕt cÊu x©y dùng. B¶ng ®Þnh møc m« t¶ râ tªn, chñng lo¹i, qui c¸ch vËt liÖu chÝnh cÇn thiÕt cÊu t¹o vµo c«ng t¸c, kÕt cÊu x©y dùng vµ c¸c vËt liÖu phô kh¸c; Lo¹i thî; cÊp bËc c«ng nh©n x©y dùng b×nh qu©n; Tªn, lo¹i, c«ng suÊt cña c¸c lo¹i m¸y, thiÕt bÞ thiÕt bÞ chÝnh vµ mét sè m¸y, thiÕt bÞ kh¸c trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ thi c«ng ®Ó thùc hiÖn hoµn chØnh c«ng t¸c hoÆc kÕt cÊu x©y dùng. Trong b¶ng ®Þnh møc, hao phÝ vËt liÖu chÝnh ®−îc tÝnh b»ng hiÖn vËt, c¸c vËt liÖu phô tÝnh b»ng tû lÖ phÇn tr¨m so víi chi phÝ vËt liÖu chÝnh; hao phÝ lao ®éng tÝnh b»ng ngµy c«ng kh«ng ph©n chia theo cÊp bËc cô thÓ mµ theo cÊp bËc c«ng nh©n x©y dùng b×nh qu©n; hao phÝ m¸y, thiÕt bÞ chñ ®¹o ®−îc tÝnh b»ng sè ca m¸y, c¸c lo¹i m¸y kh¸c (m¸y phô) ®−îc tÝnh b»ng tû lÖ phÇn tr¨m so víi chi phÝ cña c¸c lo¹i m¸y, thiÕt bÞ chÝnh. 123

(7)

Trong ®ã : QCM : §Þnh møc n¨ng suÊt 1 ca m¸y theo thùc tÕ hoÆc kinh nghiÖm thi c«ng. Kc®® , KVc® : T−¬ng tù nh− trªn. §èi víi c¸c lo¹i m¸y phô kh¸c ®−îc tÝnh b»ng tû lÖ so víi tæng chi phÝ ca m¸y cña c¸c lo¹i m¸y chÝnh trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ thi c«ng x©y dùng ®· ®−îc ®Þnh møc. C«ng thøc tÝnh ®Þnh møc tû lÖ phÇn tr¨m m¸y phô kh¸c trong ®Þnh møc dù to¸n:
n

∑ MiP . CiP
i=1

Mp = (8)
m

. Kc®® . 100 (%) ∑ Mjc . Cjc
j=1

62

122

H−íng dÉn sö dông Dù to¸n ACITT 2006

C«ng ty cæ phÇn t− vÊn ®Çu t− vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ - ACITT JSC

C¸c tiÕt ®Þnh møc dù to¸n ®−îc tËp hîp theo nhãm, lo¹i c«ng t¸c hoÆc kÕt cÊu x©y dùng vµ thùc hiÖn m· ho¸ thèng nhÊt. 2. Quy ®Þnh h−íng dÉn : - Ph−¬ng ph¸p x©y dùng ®Þnh møc nªu t¹i môc 1 cña phô lôc nµy ¸p dông ®Ó x©y dùng ®Þnh møc cho nh÷ng c«ng viÖc míi ch−a cã t¹i c«ng tr×nh. - §èi víi nh÷ng c«ng t¸c ®· ®−îc quy ®Þnh nh−ng sö dông lo¹i vËt liÖu hoÆc thµnh phÇn c«ng viÖc ch−a phï hîp th× c¨n cø vµo ®Þnh møc hiÖn hµnh ®Ó bæ sung (hoÆc bá) nh÷ng hao phÝ cho phï hîp.

Phô lôc sè 6
Ph−¬ng ph¸p x©y dùng ®¬n gi¸ x©y dùng (KÌm theo Th«ng t− sè 04 /2005/TT-BXD ngµy 1 th¸ng 4 n¨m 2005) I. Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c¸c thµnh phÇn chi phÝ trong ®¬n gi¸ x©y dùng: §¬n gi¸ x©y dùng bao gåm: - Chi phÝ vËt liÖu (VL) - Chi phÝ nh©n c«ng (NC) - Chi phÝ m¸y thi c«ng (MTC) * Chi phÝ vËt liÖu:
n

VL =
Trong ®ã:

∑ (Di . GiVL) . (1 + KiVL)
i=1

VL: Chi phÝ vËt liÖu (gåm vËt liÖu chÝnh vµ vËt liÖu phô) trong ®¬n gi¸ cña c«ng t¸c hoÆc kÕt cÊu x©y dùng (®ång). Di: L−îng vËt liÖu chÝnh thø i tÝnh cho mét ®¬n vÞ khèi l−îng c«ng t¸c hoÆc kÕt cÊu j quy ®Þnh trong ®Þnh møc dù to¸n x©y dùng c¬ b¶n. GiVL:Gi¸ tÝnh ®Õn hiÖn tr−êng x©y dùng cña mét ®¬n vÞ vËt liÖu chÝnh thø i (®ång). i K VL:HÖ sè tÝnh ®Õn chi phÝ vËt liÖu phô so víi tæng chi phÝ vËt liÖu chÝnh quy ®Þnh trong ®Þnh møc dù to¸n x©y dùng c¬ b¶n cña c«ng t¸c hoÆc kÕt cÊu x©y dùng (nÕu cã) (Gi¸ vËt liÖu x©y dùng b×nh qu©n ®Õn hiÖn tr−êng x©y dùng ®−îc x¸c ®Þnh theo th«ng b¸o gi¸ cña Liªn Së hoÆc theo b¶ng 1, 2, 3 cña Phô lôc nµy) * Chi phÝ nh©n c«ng:

NC = Bi . giNC . (1+f)
Trong ®ã:
63

124

125

H−íng dÉn sö dông Dù to¸n ACITT 2006

C«ng ty cæ phÇn t− vÊn ®Çu t− vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ - ACITT JSC

Bi: L−îng hao phÝ lao ®éng tÝnh b»ng ngµy c«ng trùc tiÕp cña c«ng t¸c hoÆc kÕt cÊu x©y dùng thø i theo cÊp bËc b×nh qu©n trong ®Þnh møc dù to¸n x©y dùng c¬ b¶n. giNC: Møc ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng ngµy c«ng trùc tiÕp x©y dùng b×nh qu©n t−¬ng øng víi cÊp bËc quy ®Þnh trong ®Þnh møc dù to¸n x©y dùng cña c«ng t¸c hoÆc kÕt cÊu x©y dùng thø i. f: Tæng c¸c kho¶n phô cÊp l−¬ng, l−¬ng phô cã tÝnh chÊt æn ®Þnh ®−îc tÝnh vµo ®¬n gi¸ b»ng c«ng thøc:

CHT: Chi phÝ t¹i hiÖn tr−êng x©y dùng (®/§VT) GHT : Gi¸ giao 1 ®¬n vÞ tÝnh cña tõng lo¹i vËt liÖu ®Õn hiÖn tr−êng (®/§VT) (B¶ng 2) GG : Gi¸ mua 1 ®¬n vÞ tÝnh cña tõng lo¹i vËt liÖu (®/§VT) CV/C: Chi phÝ vËn chuyÓn 1 ®¬n vÞ vËt liÖu (®/§VT) (B¶ng 1 ) CTC: Chi phÝ trung chuyÓn ( nÕu cã ) tÝnh cho 1 ®¬n vÞ vËt liÖu (®/§VT) B¶ng 1 : TÝnh chi phÝ vËn chuyÓn
Träng Lo¹i Ph−¬ng BËc §¬n l−îng Nguån tiÖn vËn TT VËt hµng vÞ tÝnh ®¬n vÞ mua chuyÓn liÖu (tÊn) Cù ly Cù ly Gi¸ c−íc Thµnh tæng Ph©n theo (®/T.km) tiÒn céng Lo¹i ®−êng Cù ly Lo¹i (km) ®−êng [1] 1 2 3 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

f = f1 + f2
Trong ®ã: - f1: Tæng c¸c kho¶n phô cÊp l−¬ng cã tÝnh chÊt æn ®Þnh ®−îc tÝnh vµo ®¬n gi¸. - f2: Mét sè kho¶n l−¬ng phô tÝnh b»ng 12% l−¬ng c¬ b¶n vµ mét sè chi phÝ cã thÓ kho¶n trùc tiÕp cho ng−êi lao ®éng tÝnh b»ng 4% l−¬ng c¬ b¶n. * Chi phÝ m¸y thi c«ng:

MTC = ∑(Mi . giMTC).(1+KiMTCp) i=1
Trong ®ã: Mi: L−îng hao phÝ ca m¸y cña lo¹i m¸y, thiÕt bÞ chÝnh thø i tÝnh cho mét ®¬n vÞ khèi l−îng c«ng t¸c hoÆc kÕt cÊu x©y dùng quy ®Þnh trong ®Þnh møc dù to¸n x©y dùng c¬ b¶n. giMTC: Gi¸ dù to¸n ca m¸y cña lo¹i m¸y, thiÕt bÞ chÝnh thø i (theo b¶ng gi¸ dù to¸n ca m¸y, thiÕt bÞ thi c«ng). KiMTCp: HÖ sè tÝnh ®Õn chi phÝ m¸y kh¸c (nÕu cã) so víi tæng chi phÝ m¸y, thiÕt bÞ chÝnh quy ®Þnh trong ®Þnh møc dù to¸n x©y dùng c¬ b¶n cña c«ng t¸c hoÆc kÕt cÊu x©y dùng. II. ph−¬ng ph¸p tÝnh gi¸ vËt liÖu x©y dùng vµ chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ ®Õn hiÖn tr−êng x©y dùng

n

Ghi chó: - Cét [11]: Gi¸ c−íc b×nh qu©n = ∑ [(Cét [9] x Cét[10]) / Cét[8]] - Cét [12] = Cét [4] x Cét[8] x Cét [11]

GVL = GHT + CHT GHT = GG + CV/C + CTC
Trong ®ã: GVL: Gi¸ vËt liÖu ®Õn hiÖn tr−êng ( B¶ng 3).
64

126

127

H−íng dÉn sö dông Dù to¸n ACITT 2006

C«ng ty cæ phÇn t− vÊn ®Çu t− vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ - ACITT JSC

B¶ng 2 : TÝnh gi¸ giao vËt liÖu ®Õn hiÖn tr−êng
Gi¸ gèc (gi¸ mua) Gi¸ giao vËt liÖu ®Õn hiÖn tr−êng TT Lo¹i VËt liÖu §¬n vÞ tÝnh Gi¸ giao vËt liÖu ®Õn hiÖn tr−êng Chi phÝ t¹i hiÖn tr−êng Chi phÝ bèc xÕp [1] 1 2 [9] [10] 3 [2] [3] [4] [5] Chi phÝ vËn chuyÓn néi bé [6] Céng chi phÝ t¹i hiÖn tr−êng [7] [8] Gi¸ vËt liÖu b×nh qu©n t¹i hiÖn tr−êng

TT

Lo¹i VËt liÖu

§¬n vÞ tÝnh

Chi phÝ vËn chuyÓn

Chi phÝ trung chuyÓn (nÕu cã)

Bèc xÕp

Hao hôt trung chuyÓn % Thµnh tiÒn [8]

Céng chi phÝ trung chuyÓn

[1] 1 2 3

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

Ghi chó: - Cét [5] = §Þnh møc lao ®éng bèc xÕp x TiÒn l−¬ng ngµy c«ng cña c«ng nh©n x©y dùng hoÆc theo møc gi¸ c−íc xÕp dì do cÊp cã thÈm quyÒn c«ng bè. - Cét [6] = §Þnh møc lao ®éng vËn chuyÓn trong ph¹m vi 300m x TiÒn l−¬ng ngµy c«ng cña c«ng nh©n x©y dùng. - Cét [7] = Cét [5] + Cét [6] - Cét [8] = Cét [4] + Cét [7]

Ghi chó: - Cét [5] : lÊy tõ Cét [12] b¶ng 1 - Cét [6] : tÝnh theo quy ®Þnh hiÖn hµnh - Cét [7] : lÊy theo quy ®Þnh hiÖn hµnh - Cét [8] = Cét [7] x (Cét [4] + Cét [5] + Cét [6]) - Cét [9] = Cét [6] + Cét [8] - Cét [10] = Cét [4] + Cét [5] + Cét [9] (nÕu cã)

B¶ng 3 : TÝnh gi¸ vËt liÖu x©y dùng ®Õn hiÖn tr−êng
65

128

129

H−íng dÉn sö dông Dù to¸n ACITT 2006

C«ng ty cæ phÇn t− vÊn ®Çu t− vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ - ACITT JSC

B¶ng 4 : TÝnh chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ ®Õn hiÖn tr−êng
Chi phÝ l−u kho, Tæng ThuÕ Tæng Thµnh l−u b·i, Chi phÝ PhÝ Tªn thiÕt bÞ Chi phÝ Sè gi¸ trÞ gi¸ trÞ gi¸ trÞ §¬n Sè Gi¸ TiÒn l−u b¶o b¶o hay nhãm VËn TT tr−íc gia sau VÞ l−îng mua Mua Container qu¶n hiÓm ThiÕt bÞ ChuyÓn (nÕu cã) thuÕ t¨ng thuÕ TB T¹i c¶ng ViÖt nam

Ph¹m Quèc Toµn ViÖn Kinh tÕ x©y dùng - Bé x©y dùng 37 Lª ®¹i hµnh - hµ néi §iÖn tho¹i : 0913223660 §Þa chØ liªn hÖ :

§Þa chØ liªn hÖ :

C«ng ty cæ phÇn t− vÊn ®Çu t− vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ tù ®éng ho¸

1

2 I.ThiÕt bÞ ph¶i l¾p . . II.ThiÕt bÞ kh«ng ph¶i l¾p . . III. ThiÕt bÞ phi tiªu chuÈn ph¶i gia c«ng, s¶n xuÊt . .

3

4

5

6

7 Cã thÓ tÝnh chung cho toµn bé hoÆc tÝnh cho tõng thiÕt bÞ

8

9 Cã thÓ tÝnh chung cho toµn bé hoÆc tÝnh cho tõng thiÕt bÞ

10 11

12 13

ACITT JSC 23 - T2 TW héi NDVN - dÞch väng CÇu giÊy - Hµ Néi §iÖn tho¹i : 04.7910232 Fax : 04.7671184 www.acitt.com M∙ sè cµi ®Æt ch−¬ng tr×nh

M· sè ®¨ng ký :

Password sö dông ch−¬ng tr×nh :

Trung t©m ®µo t¹o vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ c«ng ty Acitt jsc

§Þa chØ liªn hÖ :

Lª Minh §øc (gi¸m ®èc trung t©m)

§iÖn tho¹i : 04.6812585

66

130

131

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful