TRUcNrcDArHec srIurg\drafTrn4T cgNcnOa.

xluQrcmNc,nirrmJNAM
\A
rrmurpnOHoctrlvnrur D0ct4p-Tudo-rr4nhphfc
PHONG KIrOA HQC & CONG Ncr-il
" 55' 04 ft *r* fp. Hi Chi Minh, ngay 17 thdng 7 ndm 2017

THONG gAO
Vd t<6 ho4ch nghiQm thu rlqt 2 dd tni nghiOn crfru khoa hgc sinh vi6n nim 2017

Krnh **' ;Sl*l$lin
rrudnrg
- Cic giing viOn hur6,ng din
- Cdc chri nhi6m Ad tai NCKH sinh vi6n

Cdn cri vdo Hgrp <tdng nghiOn ct?u khoa hgc c6p sinh vi6n n6m 2017 l<y ngity
1,0102t20r7;

CIn crl vdo ti6n d0 thUc hiQn cria c6c dA tdi sinh vi6n nghiOn cr?u khoa hgc ndm 2017,
Phdng KH&CN th6ng b6o cl6n c6c don vi, chir nhiQm dA tei, gi6o vi6n hucmg d6n vA k6
ho4ch t6 chrlc nghiQm thu dgt 2 dA tai nghi0n crlu khoa hgc sinh vi0n n6m 2017 nhu sau:

1. Thoi gian vi tlia tli6m:
- Thdi gian: 7h30 s6ng Thrl S6u, ngdy 181812017.
- Dia di6m dy ki6n: Sinh tdng 1, tda nhd trung t6m.
2. Quy trinh thgc hiQn:

Chiu tr{ch
Thdi gian NQi dung c6ng viQc Ghi chtft
nhiQm thgc hiQn
- Sinh vi6n nQp 03 cu6n 86o
07/8 c6o t6ng k6t Uia mdm, mdu Cu6n b6o c6o phf,i c6 chii lcf
Cht nhigm dA tei
09t8/2017 xanh duong v0 vdn phdng cfra GVHD
khoa.
- Cdc dcrn vi rd so6t sin
phAm, b6o crio tOng k6t va dd
xu6t danh s6ch HOi d6ng - Danh s6ch tdi nghiQm thu
dA
- Ph6 khoa phq
t0l - nghiQm thu. duo. c ddng tr6n website
tr6chNCKH
t4/8120t7 - Ra quytit dinh thdnh lflp HQi KHCN vd grli email cho sinh
- P. KH&CN
d6ng. vi6n.
- Gti b5o c6o t6ng k6t cho
c6c thdnh vi€n HQi d6ng.
- ChuAn b!, s6p x6p bdn gh6 d - BCH Dodn Trudrng crl 10
gu6i chi6u Sinh tAng 1, tda nhd trung . P. KH&CN sinh vi6n s6p xtip bdn gh6,
tdm tl6 nghiQm thu vd tri6n chuAn bi kh6ng gian d6
t7l8l20t7 - Dodn Truong
l6m sin phAm NCKU sinh nghiQm thu vd tnmg bdy s6n
vi6n. phAm tri6n Hm.
- Sinh vi6n c6 m{t hic 7h00 dC
chuAn bi treo poster, tnmg bdy
- Ti6n hinh nghiQm thu tld - P. KH&CN m0 hinh tpi S6nh tAng 1, tda
tii, tri6n Uim sf,n phdm - Cht nhiQm DT nhd trung tdm. Miu poster
NCKH t4i sinh tAng 1, tda
- Dodn Trudmg tei website KHCN cta
nu6i S6ng nhir trung tim. trudmg, in miu, m6.q.t.
t8/8/20t7 - HQi d6ng lya chsn c6c dA - HOi d6ng theo - Sau
quyiit einn
khi nghiQm thu, Chri
tdi ti6u bi6u tham gia gitri nhiQm eC tai t$p hqp l4i b6o
thuong sinh vi6n NCKH - Ph6 khoa php c6o tiSng ktit, Poster, chinh sria
Eur6ka 2017. tr6chNCKH theo f kitin cria HQi d6ng dA
chuAn bi hm thri tqc thanh
to6n.

D6 c6ng t6c nghiQm thu dqt Z OC tai NCKH sffi viOn 2017 dugc diSn ra thdnh c6ng ttit
de.p, Phdng KH&CN kinh d6 nghi c6c Khoa, BCH Doan Trucmg, cfuc gi6o vi6n huong ddn
vd chri nhiQm OC tai phOi hq'p thgc hiQn t6t cdc nQi dung nhu trong k6 ho4ch <16 n6u.

Mqi thEc mEc vui ldng li6n he A. Thin qua email thin.chau@hcmute.edu.vn hoAc iliQn
tho4i nQi b0 8167.

Trdn trgng./.
I PHoNGKH&CN

Noi nhQn:
- Nhu kinh grii;
- BGH (E6 bi60
- Luu P. KH&CN.