TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT KINH TẾ

BỘ MÔN LUẬT TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

HÀ NỘI - 2010

2

BẢNG TỪ VIẾT TẮT BT ĐĐ GTGT KTĐG LVN MT NC NSNN SV TC TG TL TTĐB VĐ Bài tập Địa điểm Giá trị gia tăng Kiểm tra đánh giá Làm việc nhóm Mục tiêu Nghiên cứu Ngân sách nhà nước Sinh viên Tín chỉ Thời gian Thảo luận Tiêu thụ đặc biệt Vấn đề

3

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT KINH TẾ
BỘ MÔN LUẬT TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

Hệ đào tạo: Tên môn học: Số tín chỉ: Loại môn học:

Cử nhân luật (chính quy) Luật tài chính 03 Bắt buộc

1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN 1. TS. Phạm Thị Giang Thu - GVC, Trưởng bộ môn Điện thoại: 04.37738316 Email: hoangminh2404@yahoo.com 2. ThS. Nguyễn Đức Ngọc - GV Điện thoại: 04.37738316 Email: ngoc_hlu@yahoo.com 3. ThS. Nguyễn Minh Hằng - GV Điện thoại: 04.37738316 Email: hangnm76@fpt.vn 4. ThS. Trần Vũ Hải - GV Điện thoại: 04.37738316 E-mail: tranvuhai_luatgia@yahoo.com 5. ThS. Phạm Nguyệt Thảo - GV Điện thoại: 04.37738316 Email: phnthao@yahoo.fr 6. Nguyễn Thị Thanh Tú - GV Điện thoại: 04.37738316 7. Nguyễn Hải Yến - GV Điện thoại: 04.37738316 4

Văn phòng Bộ môn luật tài chính - ngân hàng Phòng 505 - K4 - Trường Đại học Luật Hà Nội. Số 87, đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 04.37738316 Email: luattaichinhnganhang@yahoo.com.vn Giờ làm việc: 7h00 - 17h00 hàng ngày (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ). 2. CÁC MÔN HỌC TIÊN QUYẾT: Không có 3. TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC Luật tài chính được thiết kế là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo cử nhân luật của Trường Đại học Luật Hà Nội. Môn học này cung cấp những kiến thức cơ bản về lĩnh vực tài chính công và pháp luật về tài chính công như NSNN và pháp luật về NSNN, thuế và pháp luật về thuế... Việc nghiên cứu, giảng dạy môn học này nhằm giúp người học tiếp cận và nâng cao nhận thức về các vấn đề liên quan đến chính sách công cũng như mối quan hệ giữa các thành phần của hệ thống chính sách công của Chính phủ trong nền kinh tế thị trường. Nhằm mục tiêu trên, môn học được thiết kế thành 2 phần với 14 nội dung cụ thể như sau: Phần 1. NSNN và pháp luật NSNN 1. Những vấn đề lí luận về NSNN và pháp luật NSNN 2. Pháp luật về tổ chức NSNN 3. Pháp luật về quá trình NSNN 4. Pháp luật về thu NSNN 5. Pháp luật về chi NSNN 6. Pháp luật về quản lí quỹ NSNN Phần 2. Thuế và pháp luật thuế 7. Những vấn đề lí luận về thuế và pháp luật thuế 8. Pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 5

9. Pháp luật thuế TTĐB 10. Pháp luật thuế GTGT 11. Pháp luật thuế thu nhập 12. Pháp luật thuế liên quan đến đất đai 13. Pháp luật thuế khác 14. Pháp luật quản lí thuế 4. NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA MÔN HỌC Vấn đề 1. Những vấn đề lí luận về NSNN và pháp luật NSNN 1. Những vấn đề lí luận về NSNN 2. Tổng quan về luật ngân sách Vấn đề 2. Pháp luật về tổ chức NSNN 1. Tổ chức hệ thống NSNN 2. Chế độ phân cấp quản lí NSNN Vấn đề 3. Pháp luật về quá trình NSNN 1. Chế độ lập dự toán NSNN 2. Chế độ chấp hành dự toán NSNN 3. Chế độ quyết toán NSNN Vấn đề 4. Pháp luật về thu NSNN 1. Khái niệm và phân loại thu NSNN 2. Chế độ thu thuế, lệ phí và phí 3. Chế độ thu ngân sách từ các khoản vay nợ, viện trợ và các khoản thu khác Vấn đề 5. Pháp luật về chi NSNN 1. Khái niệm và phân loại chi NSNN 2. Chế độ chi thường xuyên 3. Chế độ chi ngân sách cho đầu tư phát triển Vấn đề 6. Pháp luật về quản lí quỹ NSNN 1. Khái niệm quỹ NSNN và quản lí quỹ NSNN 2. Pháp luật về quản lí quỹ NSNN 6

Vấn đề 7. Những vấn đề lí luận về thuế và pháp luật thuế 1. Những vấn đề lí luận về thuế 2. Các nguyên tắc đánh thuế và quyền thu thuế của Nhà nước 3. Tổng quan về pháp luật thuế Vấn đề 8. Pháp luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 1. Khái niệm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2. Nội dung pháp lí về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu Vấn đề 9. Pháp luật thuế TTĐB 1. Khái niệm thuế TTĐB 2. Nội dung pháp lí về thuế TTĐB Vấn đề 10. Pháp luật thuế GTGT 1. Khái niệm thuế GTGT 2. Nội dung pháp lí về thuế GTGT Vấn đề 11. Pháp luật thuế thu nhập 1. Khái niệm thuế thu nhập 2. Nội dung pháp lí về thuế thu nhập doanh nghiệp 3. Nội dung pháp lí về thuế thu nhập cá nhân Vấn đề 12. Pháp luật về thuế liên quan đến đất đai 1. Khái niệm thuế liên quan đến đất đai 2. Nội dung pháp lí về thuế sử dụng đất nông nghiệp 3. Nội dung pháp lí về thuế nhà đất Vấn đề 13. Pháp luật về các loại thuế khác 1. Pháp luật thuế tài nguyên 2. Pháp luật thuế môn bài Vấn đề 14. Pháp luật về quản lí thuế 1. Khái niệm pháp luật về quản lí thuế 2. Những nội dung chủ yếu trong pháp luật về quản lí thuế 2.1. Các thủ tục hành chính thuế 2.2. Xây dựng, quản lí, sử dụng thông tin trong quản lí thuế 7

2.3. Thanh tra, kiểm tra thuế 2.4. Cưỡng chế thi hành các quyết định hành chính thuế 2.5. Xử lí vi phạm pháp luật thuế 2.6. Khiếu nại và giải quyết các tranh chấp về thuế 5. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC

- Nắm được các khái niệm cơ bản của lĩnh vực tài chính công và
pháp luật tài chính công như NSNN và pháp luật NSNN; thuế và pháp luật thuế; nhận diện được bản chất, đặc thù của NSNN cũng như bản chất, đặc thù của mỗi loại thuế trong hệ thống thuế quốc gia; - Nắm được cơ sở khoa học của việc ban hành các quy phạm pháp luật về NSNN và thuế; nội dung pháp lí của các quy định pháp luật về NSNN và pháp luật thuế; - Đưa ra được các quan điểm đánh giá, bình luận về tính hợp lí và những bất cập của các quy định pháp luật hiện hành về NSNN và thuế. 6. MỤC TIÊU NHẬN THỨC CHI TIẾT MT VĐ 1. Những vấn đề lí luận về NSNN và pháp luật NSNN 8 Bậc 1 1A1. Nêu được khái niệm NSNN. 1A2. Nêu được 4 đặc điểm của NSNN. 1A3. Nêu được 4 nguyên tắc cơ bản của NSNN. 1A4. Nêu được phạm vi điều chỉnh Bậc 2 1B1. Phân tích được bản chất của NSNN. 1B2. Hiểu được sự khác biệt giữa NSNN so với các loại hình ngân sách khác. 1B3. Phân tích được nội dung và Bậc 3 1C1. Đưa ra được ý kiến đánh giá của cá nhân về diễn trình phát triển của NSNN. 1C2. Đưa ra được ý kiến bình luận về sự thể hiện các nguyên tắc cơ bản của NSNN trong Luật

của luật ngân sách. 1A5. Nêu được 3 đặc trưng của luật ngân sách. 1A6. Nêu được 4 bộ phận cấu thành (chế định) của luật ngân sách.

ý nghĩa của từng nguyên tắc của NSNN. 1B4. Phân tích được lí do vì sao có luật ngân sách. 1B5. Phân tích được bản chất của luật ngân sách.

NSNN ở Việt Nam. 1C3. Đưa ra được ý kiến bình luận của cá nhân về các thuật ngữ “luật tài chính công” và “luật ngân sách”. 1C4. Phân tích được mối quan hệ tương hỗ giữa các chế định cấu thành luật ngân sách. 2C1. Bình luận được vai trò của ngân sách trung ương trong hệ thống NSNN. 2C2. Nhận xét được về mối quan hệ giữa các khoản thu và các khoản chi của NSNN. 2C3. Bình luận được về cơ chế phân quyền hiện nay trong quản lí NSNN ở Việt Nam.

2. Pháp luật về tổ chức NSNN

2A1. Nêu được khái niệm tổ chức NSNN. 2A2. Nêu được mô hình hệ thống NSNN và cơ cấu các khoản thu, chi của NSNN. 2A3. Nêu được các nguyên tắc tổ chức NSNN. 2A4. Nêu được khái niệm phân cấp quản lí NSNN. 2A5. Nêu được hai nội dung cơ bản của chế độ phân cấp quản lí NSNN.

2B1. Phân tích được nguyên lí cơ bản trong tổ chức NSNN. 2B2. Giải thích được lí do vì sao phải thiết kế hệ thống NSNN theo mô hình hệ thống chính quyền. 2B3. Phân tích được ý nghĩa của từng nguyên tắc tổ chức NSNN. 2B4. Giải thích được lí do vì sao phải có sự phân cấp quản lí NSNN.

9

2A6. Nêu được ý 2B5. Giải thích nghĩa của chế độ được vì sao pháp phân cấp quản lí luật phải có sự quy NSNN. định khác nhau về nguồn thu và nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách. 3. Pháp luật về quá trình NSNN 3A1. Nêu được khái niệm lập dự toán NSNN. 3A2. Nêu được hai giai đoạn của quá trình lập dự toán NSNN (soạn thảo ngân sách và thông qua ngân sách). 3A3. Nêu được ý nghĩa của việc lập dự toán NSNN. 3A4. Nêu được khái niệm chấp hành dự toán NSNN. 3A5. Nêu được hai nội dung cơ bản của chế độ chấp hành dự toán ngân sách (chấp hành dự toán thu và chấp hành dự toán chi). 3A6. Nêu được 3B1. Phân tích được bản chất của hoạt động lập dự toán NSNN. 3B2. Phân tích được sự khác biệt về thẩm quyền và thủ tục giữa giai đoạn soạn thảo ngân sách với giai đoạn thông qua NSNN. 3B3. Phân tích được bản chất pháp lí của hoạt động chấp hành dự toán NSNN. 3B4. Phân tích được các nội dung pháp lí cơ bản của quá trình chấp hành dự toán thu và dự toán chi NSNN. 3C1. Đưa ra được ý kiến đánh giá của cá nhân về tính hiệu quả của hoạt động lập dự toán NSNN ở Việt Nam hiện nay. 3C2. Bình luận được về khía cạnh bản chất của thủ tục thông qua NSNN tại Quốc hội. 3C3. Bình luận được về việc tuân thủ nguyên tắc thăng bằng ngân sách trong quá trình chấp hành NSNN. 3C4. Bình luận được về khả năng giám sát của Quốc hội đối với hoạt

10

thẩm quyền của các cơ quan nhà nước trong quá trình chấp hành ngân sách. 3A7. Nêu được khái niệm quyết toán NSNN. 3A8. Nêu được hai giai đoạn của quá trình quyết toán NSNN (lập báo cáo quyết toán và phê chuẩn báo cáo quyết toán).

3B5. Phân tích được bản chất của mối quan hệ phân quyền giữa các cơ quan nhà nước trong giai đoạn chấp hành ngân sách. 3B6. Phân tích được ý nghĩa pháp lí của thủ tục quyết toán NSNN. 3B7. Phân tích được các quy định cơ bản về thủ tục quyết toán ngân sách theo Luật NSNN. 4B1. Phân tích được 3 yếu tố cấu thành của quan hệ pháp luật thu NSNN. 4B2. Phân tích được ý nghĩa pháp lí của việc phân loại các khoản thu NSNN. 4B3. Phân tích được bản chất pháp lí của quan hệ thu thuế, lệ phí

động chấp hành NSNN ở Việt Nam. 3C5. Bình luận được về ý nghĩa pháp lí và ý nghĩa kinh tế của việc phê chuẩn quyết toán NSNN. 3C6. Bình luận được về mối tương quan quyền lực giữa Quốc hội và Chính phủ trong giai đoạn quyết toán ngân sách. 4C1. Bình luận được về vai trò của pháp luật trong việc thiết kế các cơ chế thực hiện thu nộp NSNN (cơ chế bắt buộc và cơ chế thoả thuận). 4C2. Bình luận được nguyên tắc: Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập thuế, sửa đổi, bổ sung và 11

4. Pháp luật về thu NSNN

4A1. Nêu được khái niệm thu NSNN. 4A2. Nêu được 4 tiêu chí phân loại thu NSNN. 4A3. Nêu được 3 nhóm thu cơ bản của NSNN từ thuế, lệ phí và phí. 4A4. Nêu được các vấn đề cơ bản mà pháp luật cần quy định khi điều chỉnh

quan hệ thu thuế, lệ phí và phí. 4A5. Nêu được khái quát các khoản thu NSNN từ vay nợ, viện trợ và các khoản thu khác.

và phí. 4B4. Phân tích được các nội dung cơ bản của pháp luật thuế (xét từ khía cạnh pháp luật về nội dung và pháp luật về hình thức). 4B5. Phân tích được nội dung cơ bản của chế độ thu ngân sách từ vay nợ, viện trợ và các khoản thu khác. 5B1. Phân tích được bản chất của công phí và các loại công phí. 5B2. Phân tích được mối tương quan giữa chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển trong cơ cấu chi NSNN. 5B3. Phân tích được bản chất của các khoản chi thường xuyên từ NSNN. 5B4. Phân tích được những nội

bãi bỏ các thứ thuế. 4C3. Bình luận được nguyên tắc: Các khoản thu từ vay nợ phải được ưu tiên dùng để chi đầu tư phát triển.

5. Pháp luật về chi NSNN

5A1. Nêu được khái niệm chi NSNN. 5A2. Nêu được tiêu chí phân loại chi ngân sách và ý nghĩa của việc phân loại chi ngân sách. 5A3. Nêu được khái niệm chi thường xuyên từ NSNN. 5A4. Liệt kê được các khoản chi cụ thể thuộc nhóm chi thường xuyên từ

5C1. Bình luận được nguyên tắc quy định tại Điều 8 Luật NSNN. 5C2. Bình luận được về tính hợp pháp và tính hợp lí của cơ chế khoán chi hành chính - sự nghiệp và đánh giá được khả năng áp dụng cơ chế này ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 5C3. Bình luận được thực tiễn áp dụng pháp luật

12

NSNN. 5A5. Nêu được khái niệm chi đầu tư phát triển từ NSNN. 5A6. Liệt kê được các khoản chi cụ thể thuộc nhóm chi đầu tư phát triển từ NSNN.

dung pháp lí cơ bản của các khoản chi thường xuyên theo pháp luật hiện hành. 5B5. Phân tích được bản chất và đặc trưng của các khoản chi đầu tư phát triển từ NSNN. 5B6. Phân tích được những nội dung cơ bản của các khoản chi đầu tư phát triển theo pháp luật hiện hành. 6B1. Phân tích được bản chất của quỹ NSNN và các yếu tố cấu thành quỹ NSNN. 6B2. Phân tích và luận giải được bản chất pháp lí của hoạt động quản lí quỹ NSNN (là hoạt động quản lí nhà nước về tài chính hay là hoạt động quản trị công tài).

trong lĩnh vực chi đầu tư phát triển ở Việt Nam thời gian qua.

6. Pháp luật về quản lí quỹ NSNN

6A1. Nêu được khái niệm và đặc trưng của quỹ NSNN. 6A2. Nêu được khái niệm, đặc trưng và các yếu tố cấu thành của hoạt động quản lí quỹ NSNN. 6A3. Nêu được khái quát phạm vi điều chỉnh của pháp luật về quản lí

6C1. So sánh được những điểm giống và khác nhau giữa khái niệm “kinh phí” và “công quỹ”. 6C2. Bình luận được về tính hiệu quả của việc áp dụng các phương thức kiểm soát chi của Kho bạc nhà nước ở Việt Nam theo pháp luật hiện 13

quỹ NSNN. 6A4. Nêu được thẩm quyền của các chủ thể trong hoạt động quản lí quỹ NSNN. 6A5. Nêu được các phương thức quản lí quỹ NSNN theo pháp luật hiện hành.

6B3. Phân tích hành. được cơ sở khoa học của việc điều chỉnh bằng pháp luật đối với hoạt động quản lí quỹ NSNN. 6B4. Phân tích được nội dung thẩm quyền của các cơ quan nhà nước trong quản lí quỹ ngân sách theo Luật NSNN. 7B1. Phân tích được từng đặc điểm của thuế. 7B2. So sánh được thuế với các khoản thu khác của NSNN. 7B3. Phân tích được ý nghĩa của từng tiêu chí phân loại thuế. 7B4. Phân tích được các nguyên tắc đánh thuế. 7B5. Phân tích được ý nghĩa của việc khẳng định quyền thu thuế 7C1. Bình luận được về khái niệm và đặc điểm của thuế. 7C2. Nhận xét, đánh giá được về tiêu chí phân loại thuế, đề xuất ý kiến cá nhân về tiêu chí phân loại thuế. 7C3. Bình luận được về các nguyên tắc đánh thuế ở nước ta hiện nay. 7C4 Bình luận được về việc vận

7. Những vấn đề lí luận về thuế và pháp luật thuế

7A1. Nêu được khái niệm và 3 đặc điểm của thuế. 7A2. Nêu được các tiêu chí phân loại thuế. 7A3. Nêu được 4 nguyên tắc đánh thuế. 7A4. Nêu được 2 quyền thu thuế của Nhà nước. 7A5. Nêu được khái niệm và những đặc điểm của pháp luật thuế. 7A6. Nêu được 3 đặc trưng cơ bản

14

trong quan hệ pháp luật thuế. 7A7. Nêu được cấu trúc của pháp luật thuế (trình bày chi tiết pháp luật về nội dung và pháp luật về quản lí thuế). 7A8. Nêu được vai trò của pháp luật thuế. 8. Pháp luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 8A1. Nêu được khái niệm và đặc điểm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 8.A2. Hiểu được những khái niệm cơ bản: Khu phi thuế quan, cửa khẩu, biên giới. 8A3. Nêu được căn cứ tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thuật ngữ “trị giá hải quan”. 8A4. Nêu được phương pháp xác định giá tính thuế xuất khẩu, giá tính thuế nhập khẩu.

của Nhà nước. 7B6. Phân tích được các đặc điểm của pháp luật thuế. 7B7. Phân tích được các đặc trưng của quan hệ pháp luật thuế. 7B8. Phân tích được vai trò của pháp luật thuế. 8B1. Phân tích được sự khác biệt về mục tiêu đánh thuế nhập khẩu so với thuế xuất khẩu. 8B2. Lí giải được quy chế thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hoá ra, vào khu phi thuế quan. 8B3. Phân tích được sự khác biệt trong việc xác định giá tính thuế xuất khẩu với giá tính thuế nhập khẩu. 8B4. Lí giải được

dụng các quyền thu thuế của Việt Nam hiện nay. 7C5. Bình luận được về cấu trúc pháp luật thuế ở nước ta hiện nay.

8C1. Bình luận được về vai trò bảo hộ của thuế nhập khẩu trong giai đoạn Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. 8C2. Phân tích được những tác động từ các cam kết quốc tế của Việt Nam về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 8C3. Bình luận được về những điểm mới của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2005 so với 15

8A5. Nêu được hệ thống thuế suất thuế nhập khẩu. 8A6. Nêu được các trường hợp được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

tại sao phải quy Luật năm 1991 định nhiều loại (sửa đổi, bổ sung thuế suất thuế năm 1993 và 1998). nhập khẩu. 8C4. Bình luận được về tính khả thi trong việc xác định giá tính thuế nhập khẩu theo GATT. 8C5. Bình luận được về việc áp dụng thuế tuyệt đối. 8C6. Bình luận được về xu hướng phát triển của thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hiện nay. 9B1. Phân tích được những lí do để Nhà nước ban hành chế độ thuế TTĐB. 9B2. Phân tích được những lí do để nhà làm luật quy định các trường hợp không thuộc diện chịu thuế. 9B3. Đánh giá được về thuế suất thuế TTĐB. 9B4. So sánh 9C1. Bình luận được về mục tiêu của thuế TTĐB so với thuế GTGT. 9C2. So sánh được phạm vi áp dụng của thuế TTĐB với phạm vi áp dụng của thuế GTGT. 9C3. Bình luận được về các cơ sở để xác định thuế suất cao hoặc thấp.

9. Pháp luật thuế TTĐB

9A1. Nêu được khái niệm và đặc điểm của thuế TTĐB. 9A2. Nêu được phạm vi áp dụng của thuế TTĐB. 9A3. Nêu được các căn cứ tính thuế TTĐB. 9A4. Nêu được quy định về hoàn thuế TTĐB.

16

được hoàn thuế TTĐB với hoàn thuế GTGT. 10. Pháp luật thuế GTGT 10A1. Nêu được khái niệm và đặc điểm thuế GTGT. 10A2. Xác định được phạm vi áp dụng của thuế GTGT theo quy định hiện hành. 10A3. Nêu được cách xác định giá tính thuế GTGT theo quy định của pháp luật. 10A4. Nêu được quy định về thuế suất thuế GTGT. 10A5. Nêu được các phương pháp tính thuế GTGT và đối tượng áp dụng. 10A6. Nêu được các trường hợp hoàn thuế GTGT. 10B1. Phân tích được những ưu điểm của thuế GTGT. 10B2. Phân tích được bản chất gián thu của thuế GTGT. 10B3. Giải thích được về những trường hợp cá biệt trong xác định giá tính thuế GTGT. 10B4. Giải thích được về cách tiếp cận của nhà làm luật trong việc xác định thuế suất. 10B5. Giải thích được tại sao lại quy định hai phương pháp tính thuế. 10B6. Phân tích được bản chất của hoàn thuế GTGT. 10C1. Bình luận được các nhược điểm của thuế GTGT. 10C2. Bình luận được về một vài trường hợp cá biệt không thể hiện bản chất gián thu của thuế GTGT. 10C3. Bình luận được về sự khác biệt giữa nghĩa vụ thuế GTGT của chủ thể kinh doanh hàng hoá chịu thuế GTGT mức 0% và chủ thể kinh doanh hàng hoá không thuộc diện chịu thuế GTGT. 10C4. Bình luận được về hiệu quả và sự chính xác trong hai phương pháp tính thuế GTGT. 10C5. Lí giải được tại sao trong hoàn thuế GTGT lại hay 17

xảy ra gian lận và đề xuất các biện pháp phòng, chống. 11. Pháp luật thuế thu nhập 11A1. Nêu được khái niệm và đặc điểm của thuế thu nhập. 11A2. Nêu được 2 loại thuế thu nhập hiện hành ở Việt Nam. 11A3. Nêu được sự cần thiết phải kí kết và thực hiện hiệp định tránh đánh thuế hai lần trong thuế thu nhập. 11A4. Nêu được phạm vi áp dụng của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. 11A5. Nêu được căn cứ tính thuế. 11A6. Nêu được các nguyên tắc và các trường hợp ưu đãi, miễn, giảm thuế. 11A7. Nêu được phạm vi áp dụng của Luật thuế thu 11B1. Phân tích được bản chất của thuế thu nhập. 11B2. Hiểu được những nội dung cơ bản trong hiệp định tránh đánh thuế hai lần. 11B3. Làm rõ được các dấu hiệu để xác định đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. 11B4. Phân tích được các căn cứ tính thuế. 11B5. Phân tích được các điều kiện ưu đãi, miễn, giảm thuế. 11B6. So sánh được đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân với đối tượng nộp chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. 11C1. Phân biệt được thuế thu nhập với các loại thuế khác. 11C2. So sánh được thuế thu nhập ở Việt Nam và ở một số nước. 11C3. Bình luận được về thực tiễn áp dụng các hiệp định tránh đánh thuế hai lần ở Việt Nam. 11C4. Bình luận được về đối tượng không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. 11C5. Bình luận được các căn cứ tính thuế. 11C6. Bình luận được các quy định về ưu đãi, miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam. 11C7. Bình luận được về phạm vi áp dụng luật thuế thu nhập cá nhân.

18

nhập cá nhân. 11A8. Nêu được căn cứ tính thuế. 11B9. Nêu được trường hợp đặc thù trong tính thuế thu nhập cá nhân.

11B7. Phân biệt được thu nhập chịu thuế và thu nhập tính thuế trong thuế thu nhập cá nhân. 11B8. Phân tích được lí do của việc quy định các đặc thù trong tính thuế thu nhập cá nhân.

So sánh nó với thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao. 11C8. Bình luận được về căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành. 11C9. Bình luận được về các quy định đặc thù trong tính thuế thu nhập cá nhân. 12C1. Bình luận được về khái niệm và bản chất pháp lí của các loại thuế sử dụng đất. 12C2. So sánh được phạm vi áp dụng của các loại thuế sử dụng đất. 12C3. Bình luận được khái niệm pháp luật thuế sử dụng đất qua các thời kì. 12C4. Bình luận được phạm vi áp dụng Luật thuế sử 19

12. Pháp luật về thuế liên quan đến đất đai

12A1. Nêu được khái niệm thuế sử dụng đất. 12A2. Nêu được các đặc điểm của thuế sử dụng đất. 12A3. Mô tả được các loại thuế sử dụng đất. 12A4. Nêu được khái niệm pháp luật thuế sử dụng đất. 12A5. Nêu được phạm vi áp dụng Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp. 12A6 Nêu được

12B1. Hiểu được bản chất của thuế sử dụng đất so với các loại thuế khác. 12B2. Hiểu được sự khác biệt giữa thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất và thuế chuyển quyền sử dụng đất. 12B3. Phân tích được vai trò của pháp luật thuế sử dụng đất. 12B4. Chỉ ra được các dấu hiệu chủ thể

các căn cứ tính thuế sử dụng đất nông nghiệp. 12A7. Nêu được các trường hợp miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp. 12A8. Nêu được phạm vi áp dụng Pháp lệnh thuế nhà đất. 12A9. Nêu được các căn cứ tính thuế của thuế nhà đất. 12A10. Nêu được các trường hợp miễn giảm thuế nhà đất.

nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp. 12B5. Phân tích được những điểm đặc thù trong căn cứ tính thuế sử dụng đất nông nghiệp so với các loại thuế đất khác. 12B6. Phân tích được lí do tại sao pháp luật lại đưa ra các trường hợp miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp. 12B7. Phân tích được dấu hiệu xác định đối tượng nộp thuế nhà đất. 12B8. Phân tích được căn cứ tính thuế nhà đất. 12B9. Lí giải được các trường hợp miễn, giảm thuế nhà đất. 13B1. Phân tích được các đặc điểm cơ bản của thuế tài nguyên.

dụng đất nông nghiệp. 12C5. Nêu được quan điểm cá nhân các căn cứ tính thuế sử dụng đất nông nghiệp theo quy định pháp luật hiện hành. 12C6. Nêu được quan điểm cá nhân về việc bổ sung hoặc giảm bớt các trường hợp thuộc diện miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp. 12C7. So sánh được phạm vi áp dụng thuế nhà đất với thuế sử dụng đất nông nghiệp. 12C8. Bình luận được về sự liên hệ giữa căn cứ tính thuế nhà đất với căn cứ tính thuế sử dụng đất nông nghiệp. 13C1. Bình luận được về phạm vi áp dụng pháp luật thuế tài nguyên.

13. Pháp luật về các 20

13A1. Nêu được khái niệm, đặc điểm thuế tài nguyên. 13A2 Nêu được

loại thuế khác

phạm vi áp dụng pháp luật thuế tài nguyên. 13A3. Chỉ ra được các căn cứ tính thuế của thuế tài nguyên. 13A4. Nêu được quy định về miễn, giảm thuế tài nguyên. 13A5. Nêu được khái niệm, đặc điểm thuế môn bài. 13A6. Nêu được đối tượng nộp thuế môn bài và các mức thuế môn bài. 14A1. Nêu được khái niệm quản lí thuế và pháp luật quản lí thuế. 14A2. Nêu được nguyên tắc trong quản lí thuế. 14A3. Nêu được quyền và nghĩa vụ cơ bản của các chủ thể trong quản lí thuế. 14A4. Nêu được các thủ tục hành chính liên quan đến

13B2. Phân tích được các căn cứ tính thuế tài nguyên. 13B3. Giải thích được một số trường hợp thuộc diện miễn, giảm thuế tài nguyên. 13B4. Phân tích được đặc điểm của thuế môn bài so với các loại thuế khác. 13B5. Giải thích được tại sao trong thuế môn bài lại quy định các mức thuế. 14B1. Phân tích được khái niệm pháp luật quản lí thuế. 14B2. Phân tích được các nguyên tắc trong quản lí thuế. 14B3. Phân tích được quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế và cơ quan quản lí thuế.

13C2. Bình luận được về các điều kiện của một sự kiện pháp lí là căn cứ phát sinh quan hệ pháp luật thuế tài nguyên. 13C3. Bình luận được về mục đích của Nhà nước khi xây dựng và áp dụng thuế môn bài.

14. Pháp luật về quản lí thuế

14C1. Bình luận được về các nguyên tắc trong quản lí thuế theo pháp luật Việt Nam. 14C2. Bình luận được về vấn đề xã hội hoá trong công tác quản lí thuế ở Việt Nam. 14C3. Bình luận được các quy định của pháp luật về 21

thu, nộp thuế. 14A5. Nêu được các nội dung trong quản lí thông tin về người nộp thuế. 14A6. Nêu được khái niệm và các nguyên tắc kiểm tra, thanh tra thuế. 14A7. Nêu được các trường hợp cưỡng chế và các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. 14A8. Nêu được các hành vi vi phạm pháp luật thuế và biện pháp xử lí. 14A9. Nêu được các nguyên tắc chung trong khiếu nại, tố cáo và giải quyết các tranh chấp về thuế.

14B4. Phân tích được nội dung trong các thủ tục hành chính liên quan đến thu, nộp thuế. 14B5. Giải thích được tầm quan trọng của việc xây dựng, thu thập và quản lí thông tin về người nộp thuế. 14B6. Phân biệt được giữa kiểm tra với thanh tra thuế. 14B7. Phân tích được các hành vi vi phạm pháp luật thuế đối với người nộp thuế. 14B8. Giải thích được tại sao ở nước ta có ít vụ tranh chấp về thuế.

thủ tục hành chính liên quan đến thu, nộp thuế ở nước ta hiện nay. 14C4. Bình luận được về công tác kiểm tra, thanh tra thuế ở Việt Nam hiện nay. 14C5. Bình luận được về các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế ở Việt Nam hiện nay. 14C6. Bình luận được về các quy định xử lí vi phạm pháp luật thuế ở Việt Nam.

7. TỔNG HỢP MỤC TIÊU NHẬN THỨC Mục tiêu Vấn đề 22 Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Tổng

Vấn đề 1 Vấn đề 2 Vấn đề 3 Vấn đề 4 Vấn đề 5 Vấn đề 6 Vấn đề 7 Vấn đề 8 Vấn đề 9 Vấn đề 10 Vấn đề 11 Vấn đề 12 Vấn đề 13 Vấn đề 14 Tổng 8. HỌC LIỆU A. GIÁO TRÌNH

6 6 8 5 6 5 8 6 4 6 9 10 6 9 94

5 5 7 5 6 4 8 4 4 6 8 9 5 8 84

4 3 6 3 3 2 5 6 3 5 9 8 3 6 66

15 14 21 13 15 11 21 16 11 17 26 27 14 23 244

1. Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật ngân sách nhà nước,
Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 2009.

2. Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật thuế Việt Nam, Nxb.
Công an, Hà Nội, 2008. 3. Dự án Việt - Pháp về tăng cường năng lực đào tạo quản lí tài chính công, Học viện tài chính, Giáo trình pháp luật tài chính, Nxb. Lao động-xã hội, Hà Nội, 2008. B. TÀI LIỆU THAM KHẢO BẮT BUỘC 23

* Sách Đại học quốc gia Hà Nội, Giáo trình luật tài chính, Hà Nội, 2007. * Văn bản quy phạm pháp luật 1. Bộ luật hình sự năm 1999 (Chương XVII). 2. Bộ luật dân sự năm 2005. 3. Luật doanh nghiệp năm 2005. 4. Luật thương mại năm 2005. 5. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005. 6. Pháp lệnh giải quyết các vụ án hành chính. 7. Luật NSNN năm 2002. 8. Luật quản lí thuế năm 2006. 9. Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2005. 10. Luật thuế TTĐB năm 2008. 11. Luật thuế GTGT năm 2008. 12. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008. 13. Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007. 14. Luật thuế tài nguyên năm 2009. 15. Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2010. 16. Các nghị định hướng dẫn thi hành những văn bản pháp luật nêu trên và các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế. C. TÀI LIỆU THAM KHẢO LỰA CHỌN * Sách 1. Trường Đại học Luật Hà Nội, Từ điển giải thích thuật ngữ luật học (Phần luật tài chính), Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 1999. 2. Bộ tài chính - Viện khoa học tài chính, Luật tài chính, ngân sách và kế toán công ở các nước, Thông tin chuyên đề, Hà Nội, 1993. 3. Michel Bouvier, Nhập môn luật thuế đại cương và lí thuyết thuế, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005. 4. Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus, Kinh tế học, Tập I, II, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997. 24

5. Trần Vũ Hải, Tìm hiểu thuật ngữ pháp luật tài chính công, Nxb. Tư
pháp, Hà Nội, 2009. * Đề tài khoa học, luận văn 1. Xây dựng các giải pháp minh bạch và thuận lợi trong quản lí thuế theo Luật quản lí thuế 2006, Đề tài khoa học cấp bộ: “Những giải pháp tổng thể về môi trường pháp lí và chính sách nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong thu hút đầu tư và phát triển kinh doanh tại tỉnh Hà Tây”, năm 2007. 2. “Một số vấn đề lí luận và thực tiễn về xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế”, Đề tài khoa học cấp trường năm 2008. 3. Trần Vũ Hải, “Thực trạng pháp luật thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam hiện nay và phương hướng hoàn thiện”, Tạp chí luật học, số 10/2007. 4. Trần Minh Hiền, Pháp luật thuế GTGT ở Việt Nam và phương hướng hoàn thiện, Luận văn thạc sĩ, 2006. 5. Khương Thị Quỳnh Hương, Hoàn thiện pháp luật về kiểm soát chi NSNN ở Việt Nam, Luận văn thạc sĩ, 2006. 6. Phạm Nguyệt Thảo, Pháp luật về thuế tài sản ở Việt Nam, Luận văn thạc sĩ, 2007. * Bài viết đăng trên tạp chí 1. Vũ Văn Cương, “Hoàn thiện pháp luật ngân hàng theo hướng nâng cao vai trò của ngân hàng trong hoạt động quản lí thuế”, Tạp chí luật học, số 12/2007. 2. Phạm Thị Giang Thu, “Những yêu cầu và mục tiêu cơ bản của việc hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế ở Việt Nam”, Tạp chí nhà nước và pháp luật, số 3, tháng 3/2008. 3. Phạm Thị Giang Thu, “Một số ý kiến trao đổi về Dự thảo Luật thuế giá trị gia tăng và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp”, Tạp chí luật học, số 4/2008. 4. Vũ Văn Cương, “Thông tin về người nộp thuế trong pháp luật quản lí thuế ở Việt Nam”, Tạp chí luật học, số 5/2009. 5. Vũ Văn Cương và Vũ Ngọc Hà, “Pháp luật về kiểm tra, thanh tra thuế ở Việt Nam”, Tạp chí luật học, số 5/2009. 25

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Trần Vũ Hải, “Một số vấn đề về việc ban hành Luật thuế môi trường ở Việt Nam”, Tạp chí luật học, số 5/2009. Nguyễn Minh Hằng, “Thuế Thu nhập doanh nghiệp với hoạt động chào bán cổ phiếu của công ti cổ phần”, Tạp chí luật học, số 5/2009. Nguyễn Lan Hương, “Hoàn thiện pháp luật thuế tài sản ở Việt Nam”, Tạp chí luật học, số 5/2009. Đoàn Trung Kiên, “Bản chất pháp lí của thuế chống bán phá giá hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam”, Tạp chí luật học, số 5/2009. Phạm Nguyệt Thảo, “Thuế nhà đất - một số bất cập và hướng hoàn thiện”, Tạp chí luật học, số 5/2009. Phạm Thị Giang Thu, “Phát triển bền vững và một số vấn đề đặt ra cho hệ thống pháp luật thuế Việt Nam”, Tạp chí luật học, số 5/2009. Lê Thu Thủy, “Những vấn đề đặt ra khi thực thi Luật thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam”, Tạp chí luật học, số 5/2009. Nguyễn Văn Tuyến, “Bản chất của thuế - sự tiếp cận từ các học thuyết thuế cổ điển và hiện đại”, Tạp chí luật học, số 5/2009. Phạm Thị Giang Thu, “Xây dựng Luật thuế tài nguyên ở Việt Nam”, Tạp chí luật học, số 5/2009.

* Văn bản quy phạm pháp luật Các hiệp định về tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam với các nước. * Tài liệu khác 1. Tuyển chọn các bản án hình sự hoặc hành chính liên quan đến lĩnh vực thuế. 2. Các tài liệu liên quan đến vấn đề thuế quốc tế. * Website 1. http://www.mof.gov.vn 2. http://www.thuvienphapluat.com 3. http://www.vibonline.com.vn 4. http://www.gdt.gov.vn 5. http://www.moj.gov.vn 9. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY-HỌC 9.1. Lịch trình chung 26

Hình thức tổ chức dạy-học Tuần VĐ 0 Giới thiệu môn học 1 2+3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 2 26 tiết 26 giờ TC Lí Seminar LVN Tự thuyết NC KTĐG

Tổng số

Nhận BT lớn/học kì 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 27 giờ 9 giờ TC 3 3 2 2 2 2 3 3 3 Nhận BT nhóm/tháng 1 Nhận BT cá nhân/tuần 1 Nộp BT cá nhân/tuần 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Nộp BT nhóm/tháng 1 Nhận BT nhóm/tháng 2 Thuyết trình BT nhóm/tháng 1 Nhận BT cá nhân/tuần 2 Nộp BT cá nhân/tuần 2

2 14 tiết 7 giờ TC

2 6 tiết 3 giờ TC

Nộp BT nhóm/tháng 2 Thuyết trình BT nhóm/tháng 2 Nộp BT lớn/học kì

Tổng Quy đổi

45 giờ TC

9.2. Lịch trình chi tiết

27

Tuần 0: Giới thiệu môn học Hình thức tổ chức dạy-học 2 tiết - Giới thiệu đề cương và - Đọc đề cương môn khái quát toàn bộ môn học. học, các hình thức chuẩn - Chuẩn bị trước các vấn bị BT, bài kiểm tra, các đề chưa rõ về môn học vấn đề, các tiêu chí đánh cần được giải đáp. giá và nguồn học liệu. - Giới thiệu tổng quan môn học. - Chia nhóm (cố định, trong suốt thời gian học) và xác định nhiệm vụ tuần tiếp theo; nhắc SV làm kế hoạch học tập của cá nhân (gồm kế hoạch làm BT của sinh viên; chọn và nhận BT lớn/học kì, khuyến khích đăng kí seminar...). KTĐG Tuần 1: Vấn đề 1 Nhận BT lớn/học kì TG Nội dung chính Yêu cầu SV chuẩn bị

28

Hình thức tổ TG, chức ĐĐ dạy-học Lí thuyết

Nội dung chính

Yêu cầu SV chuẩn bị

* Đọc: - Chương I Giáo trình luật NSNN, Trường Đại học Luật Hà Nội, tóm tắt các ý chính. - Luật NSNN năm 2002 và các Tự NC 1 giờ Lịch sử hình thành và phát triển văn bản hướng TC của NSNN và thuật ngữ “NSNN”. dẫn thi hành. Tư vấn ‐ Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu...

2 - Giới thiệu khái niệm NSNN, cấu giờ trúc NSNN. TC - Giới thiệu các nguyên tắc cơ bản của NSNN. - Giới thiệu phạm vi điều chỉnh của pháp luật về ngân sách và các nội dung cơ bản của pháp luật về ngân sách.

‐ Thời gian: Từ 14h00’ đến 17h00’ thứ năm ‐ Địa điểm: Phòng 505 - K4
KTĐG Tuần 2: Vấn đề 2 + 3 Hình thức tổ TG, chức ĐĐ dạy-học Nội dung chính Yêu cầu SV chuẩn bị Nhận BT nhóm/tháng 1

Lí 2 giờ Vấn đề 2: * Đọc: thuyết TC - Phân tích khái niệm tổ - Chương II Giáo trình chức NSNN. luật NSNN, Trường - Giới thiệu mô hình hệ Đại học Luật Hà Nội, 29

thống NSNN ở Việt Nam và các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của hệ thống NSNN. - Phân tích nội dung chế độ phân cấp quản lí NSNN theo Luật NSNN năm 2002. Tự NC 1 Vấn đề 3: giờ - Các nguyên tắc tổ chức và TC hoạt động của hệ thống NSNN. - Tìm hiểu khái niệm “quá trình ngân sách” và mối quan hệ giữa các giai đoạn của quá trình ngân sách. - Các nội dung pháp lí của hoạt động lập dự toán NSNN. - Các nội dung pháp lí của hoạt động chấp hành dự toán NSNN. - Các nội dung pháp lí của hoạt động quyết toán NSNN.

tóm tắt các ý chính. - Luật NSNN năm 2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

* Đọc: - Chương III và chương IV Giáo trình luật NSNN, Trường Đại học Luật Hà Nội, tóm tắt các ý chính. - Luật NSNN năm 2002.

Tư vấn ‐ Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu...

‐ Thời gian: Từ 14h00’ đến 17h00’ thứ năm ‐ Địa điểm: Phòng 505 - K4
Tuần 3: Vấn đề 4

30

Hình thức tổ TG, chức ĐĐ dạy-học

Nội dung chính

Yêu cầu SV chuẩn bị * Đọc: - Chương V Giáo trình luật NSNN, Trường Đại học Luật Hà Nội, tóm tắt các ý chính. - Luật NSNN năm 2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành. - Nhóm lập dàn ý các vấn đề thảo luận. - Nhóm tập điều hành seminar theo chủ đề đã đăng kí.

Lí 2 - Giới thiệu khái niệm và tiêu chí thuyết giờ phân loại các khoản thu NSNN. TC - Phân tích cấu trúc các khoản thu của NSNN và mối quan hệ giữa các khoản thu NSNN. - Giới thiệu khái quát các nội dung pháp lí của từng khoản thu NSNN theo quy định của Luật ngân sách và pháp luật có liên quan. Seminar 1 - Cơ chế phân quyền giữa các cơ giờ quan lập pháp và cơ quan hành TC pháp trong quản lí ngân sách. - Sự phân phối nguồn thu và nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách. - Giải quyết các tình huống cụ thể liên quan đến việc phân phối, sử dụng nguồn thu, nhiệm vụ chi của các cấp ngân sách theo quy định của Luật NSNN năm 2002.

Tư vấn ‐ Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu...

‐ Thời gian: Từ 14h00’ đến 17h00’ thứ năm ‐ Địa điểm: Phòng 505 - K4
KTĐG Nhận BT cá nhân/tuần 1

31

Tuần 4: Vấn đề 5 Hình thức tổ TG, chức ĐĐ dạy-học Nội dung chính Yêu cầu SV chuẩn bị * Đọc: - Chương IV Giáo trình luật NSNN, Trường Đại học Luật Hà Nội, tóm tắt các ý chính. - Luật NSNN năm 2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành. - Nhóm lập dàn ý các vấn đề thảo luận. - Nhóm tập điều hành seminar theo chủ đề đã đăng kí.

Lí 2 - Chi NSNN và các tiêu chí phân thuyết giờ loại chi NSNN. TC - Phân tích hai phương thức cấp phát tài chính từ ngân sách (cấp phát theo hạn mức kinh phí được thông báo và cấp phát theo lệnh chi tiền). - Giới thiệu nội dung pháp lí của các khoản chi NSNN theo Luật NSNN và các văn bản pháp luật có liên quan. - Nộp BT cá nhân/tuần 1. Seminar 1 - Bản chất và mối quan hệ giữa giờ “kinh phí” và “công quỹ” trong lĩnh TC vực chi NSNN. - Những nội dung cơ bản của vấn đề khoán chi hành chính trong giai đoạn hiện nay ở nước ta. - Vấn đề cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực chi NSNN. - Vấn đề cắt giảm chi tiêu công trong bối cảnh kinh tế thị trường và xử lí lạm phát ở Việt Nam. Tự NC

1 Vấn đề kiểm soát chi NSNN ở Việt * Đọc: Giáo giờ Nam và vai trò của kho bạc nhà trình luật NSNN, TC nước. Trường Đại học

32

Luật Hà Nội. Tư vấn ‐ Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu... ‐ Thời gian: Từ 14h00’ đến 17h00’ thứ năm

‐ Địa điểm: Phòng 505 - K4
KTĐG Tuần 5: Vấn đề 6 Hình thức tổ TG, chức ĐĐ dạy-học Lí thuyết Nội dung chính Yêu cầu SV chuẩn bị Nộp BT cá nhân/tuần 1

2 - Giới thiệu và phân tích bản giờ chất các khái niệm “quỹ TC NSNN” và “quản lí quỹ NSNN”. - Phân tích các nội dung của pháp luật về quản lí quỹ NSNN. 1 - Bản chất pháp lí của hoạt giờ động quản lí quỹ NSNN là TC hoạt động quản lí nhà nước về tài chính hay là hoạt động quản trị công tài? - Các phương thức quản lí quỹ NSNN. - Vai trò của hoạt động kiểm tra tài chính và kiểm toán nhà nước trong quản lí quỹ NSNN.

* Đọc: - Chương VI Giáo trình luật NSNN, Trường Đại học Luật Hà Nội, tóm tắt các ý chính. - Luật NSNN năm 2002. - Nhóm lập dàn ý các vấn đề thảo luận. - Nhóm tập điều hành seminar theo chủ đề đã đăng kí.

Seminar

Tư vấn

‐ Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu... ‐ Thời gian: Từ 14h00’ đến 17h00’ thứ năm 33

‐ Địa điểm: Phòng 505 - K4
Tuần 6: SV làm việc theo nhóm Hình thức tổ chức TG, dạy-học ĐĐ LVN Nội dung chính Yêu cầu SV chuẩn bị - Các tình huống do Bộ môn giao. - Các văn bản pháp luật và tài liệu có liên quan để giải quyết tình huống. * Đọc: - Giáo trình luật NSNN, Trường Đại học Luật Hà Nội. - Các sách tham khảo về tài chính công và kinh tế học.

1 Giải quyết các giờ tình huống pháp lí TC liên quan đến pháp luật về NSNN. 1 Vai trò của Nhà giờ nước trong hoạt TC động thu và chi NSNN.

Tự NC

Tư vấn

‐ Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu... ‐ Thời gian: Từ 14h00’ đến 17h00’ thứ năm

‐ Địa điểm: Phòng 505 - K4
Tuần 7: Vấn đề 7 Hình thức tổ TG, chức ĐĐ dạy-học Nội dung chính Yêu cầu SV chuẩn bị

Lí 2 giờ - Giới thiệu đặc điểm thuyết TC của thuế; các cách phân loại thuế. - Giới thiệu các nguyên tắc đánh thuế và quyền thu thuế của Nhà nước. 34

* Đọc: - Chương I Giáo trình luật thuế Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội (tr. 7 - 56). - Giáo trình thuế nhà nước, Học viện tài chính.

- Cấu trúc pháp luật thuế. - Các văn bản quy phạm Nộp BT nhóm/tháng 1. pháp luật theo yêu cầu.

35

Tự NC 2 giờ - Quan hệ pháp luật thuế. TC - Nguồn của pháp luật thuế. Tư vấn ‐ Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu...

‐ Thời gian: Từ 14h00’ đến 17h00’ thứ năm ‐ Địa điểm: Phòng 505 - K4
KTĐG Nộp BT nhóm/tháng 1, nhận BT nhóm/tháng 2 Tuần 8: Vấn đề 8 Hình thức tổ chức TG, dạy-học ĐĐ Nội dung chính Yêu cầu SV chuẩn bị * Đọc: - Giáo trình luật thuế Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội. - Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Lí thuyết 2 giờ - Phân tích bản chất và các đặc TC trưng của thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. - Khái quát các nội dung của pháp luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. - Ưu điểm và nhược điểm của thuế nhập khẩu. - Sự khác nhau giữa các phương pháp xác định trị giá hải quan khi tính thuế nhập khẩu. - Ảnh hưởng của quá trình hội nhập đối với việc hoàn thiện pháp luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Seminar 1 giờ Thuyết trình BT nhóm/tháng 1 Các nhóm chuẩn bị TC cho thuyết trình BT nhóm/tháng 1 và phân 36

loại kết quả cho từng thành viên của nhóm. Tư vấn ‐ Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu...

‐ Thời gian: Từ 14h00’ đến 17h00’ thứ năm ‐ Địa điểm: Phòng 505 - K4
KTĐG Tuần 9: Vấn đề 9 Hình thức tổ TG, chức ĐĐ dạy-học Nội dung chính Yêu cầu SV chuẩn bị Thuyết trình BT nhóm/tháng 1

Lí 2 - Bản chất của thuế TTĐB. thuyết giờ - Phạm vi áp dụng Luật TC thuế TTĐB. - Căn cứ tính thuế TTĐB. - Hoàn thuế TTĐB. Seminar 1 - Vai trò của thuế TTĐB giờ đối với nền kinh tế. TC - Tính hợp lí về thuế suất trong biểu thuế TTĐB.

* Đọc: - Chương III Giáo trình luật thuế Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội. - Luật thuế TTĐB và các văn bản hướng dẫn thi hành. - Nhóm lập dàn ý các vấn đề thảo luận. - Nhóm tập điều hành seminar theo chủ đề đã đăng kí.

Tư vấn ‐ Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu...

‐ Thời gian: Từ 14h00’ đến 17h00’ thứ năm ‐ Địa điểm: Phòng 505 - K4
KTĐG Tuần 10: Vấn đề 10 37 Nhận BT cá nhân/tuần 2

Hình thức tổ chức dạy-học

TG, ĐĐ

Nội dung chính

Yêu cầu SV chuẩn bị

Lí thuyết 2 giờ - Bản chất của thuế GTGT. thuế GTGT. - Căn cứ tính thuế GTGT. - Phương pháp tính thuế. - Hoàn thuế GTGT. Nộp BT cá nhân/tuần 2.

* Đọc: luật thuế Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội. - Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thi hành.

TC - Phạm vi áp dụng Luật - Chương II Giáo trình

Seminar

1 giờ - Các dấu hiệu cơ bản để - Nhóm lập dàn ý các TC xác định chủ thể nộp thuế vấn đề thảo luận. GTGT theo quy định của - Nhóm tập điều hành pháp luật hiện hành. thuế GTGT và sự khác biệt giữa hoàn thuế GTGT với khấu trừ thuế GTGT. seminar theo chủ đề đã - Bản chất của việc hoàn đăng kí.

Tư vấn

‐ Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu...

‐ Thời gian: Từ 14h00’ đến 17h00’ thứ năm ‐ Địa điểm: Phòng 505 - K4
KTĐG Tuần 11: Vấn đề 11 38 Nộp BT cá nhân/tuần 2

Hình thức tổ chức TG, dạy-học ĐĐ Lí thuyết

Nội dung chính

Yêu cầu SV chuẩn bị

2 - Bản chất của thuế giờ thu nhập và các loại TC thuế thu nhập hiện nay. - Nội dung cơ bản của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

* Đọc: - Mục I, II Chương V Giáo trình luật thuế Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội. - Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

LVN

1 Giải quyết các tình - Các tình huống do Bộ môn giờ huống pháp lí về giao. TC thuế. - Các văn bản pháp luật có liên quan để giải quyết tình huống. 1 Các cam kết quốc tế Các văn bản về cam kết giờ của Việt Nam trong quốc tế của Việt Nam trong TC lĩnh vực thuế và lĩnh vực thuế. những tác động của các cam kết này đến việc hoàn thiện pháp luật thuế ở Việt Nam. ‐ Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu...

Tự NC

Tư vấn

‐ Thời gian: Từ 14h00’ đến 17h00’ thứ năm ‐ Địa điểm: Phòng 505 - K4 Tuần 12: Vấn đề 11
Hình thức TG, 39

tổ chức ĐĐ dạy-học

Nội dung chính

Yêu cầu SV chuẩn bị

Lí 2 Nội dung cơ bản của Luật thuế * Đọc: thuyết giờ thu nhập cá nhân. - Mục III Chương V TC Giáo trình luật thuế Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội. - Luật thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn thi hành. LVN 1 - Những ưu điểm và nhược điểm giờ của thuế thu nhập doanh nghiệp và TC thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam. - Bản chất, mục tiêu của thuế thu nhập. - Gian lận trong thuế thu nhập và các biện pháp phòng, chống. - Chế độ ưu đãi trong thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam. - Sự cần thiết phải kí kết và thực hiện các hiệp định tránh đánh thuế hai lần trong thuế thu nhập. 1 Quá trình hình thành và phát giờ triển của pháp luật về thuế thu TC nhập ở Việt Nam. - Nhóm lập dàn ý các vấn đề thảo luận. - Nhóm tập điều hành seminar theo chủ đề đã đăng kí.

Tự NC

Tư vấn ‐ Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu... ‐ Thời gian: Từ 14h00’ đến 17h00’ thứ năm

‐ Địa điểm: Phòng 505 - K4
Tuần 13: Vấn đề 12 40

Hình thức tổ TG, chức ĐĐ dạy-học

Nội dung chính

Yêu cầu SV chuẩn bị * Đọc: - Chương VI Giáo trình luật thuế Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội. - Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp; pháp lệnh thuế nhà đất và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Lí 2 - Các loại thuế sử thuyết giờ dụng đất. TC - Nội dung cơ bản của pháp luật về thuế sử dụng đất.

Tự NC

1 Tìm hiểu nội dung giờ của Luật Thuế sử TC dụng đất phi nông nghiệp.

Tư vấn ‐ Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu... ‐ Thời gian: Từ 14h00’ đến 17h00’ thứ năm

‐ Địa điểm: Phòng 505 - K4
KTĐG Tuần 14: Vấn đề 13 Hình thức tổ TG, chức ĐĐ dạy-học LVN Nội dung chính Yêu cầu SV chuẩn bị Nộp BT nhóm/tháng 2

1 Tìm hiểu về những mục tiêu và định hướng chủ yếu giờ trong việc hoàn thiện pháp luật thuế tài nguyên ở nước TC ta hiện nay. 1 - Khái niệm, đặc điểm * Đọc: 41

Tự NC

giờ của thuế tài nguyên. TC - Các nội dung pháp lí cơ bản về thuế tài nguyên. - Các nội dung pháp lí cơ bản về thuế môn bài. - Pháp luật thuế tài nguyên ở một số nước Seminar Thuyết trình nhóm/tháng 2 BT

- Chương VII Giáo trình luật thuế Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội. - Pháp lệnh thuế tài nguyên, thuế môn bài và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tư vấn ‐ Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu...

‐ Thời gian: Từ 14h00’ đến 17h00’ thứ năm ‐ Địa điểm: Phòng 505 - K4
KTĐG Tuần 15: Vấn đề 14 Hình thức tổ TG, chức ĐĐ dạy-học Nội dung chính Yêu cầu SV chuẩn bị Thuyết trình BT nhóm/tháng 2

Lí 2 - Những vấn đề lí luận thuyết tiết về quản lí thuế. - Những nội dung chủ yếu của pháp luật về quản lí thuế. - Nộp BT lớn/học kì

* Đọc: - Giáo trình luật thuế Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội. - Luật quản lí thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tư vấn ‐ Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu... 42

‐ Thời gian: Từ 14h00’ đến 17h00’ thứ năm ‐ Địa điểm: Phòng 505 - K4
KTĐG Nộp BT lớn/học kì

10. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI MÔN HỌC - Theo quy chế đào tạo hiện hành.

- BT có số trang vượt quá yêu cầu bị trừ 25% điểm (không phụ thuộc
số trang vượt). 11. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 11.1. Đánh giá thường xuyên

- Kiểm diện. - Minh chứng tham gia seminar, làm việc nhóm (biên bản làm việc,
hợp đồng học tập...). - Trắc nghiệm, BT. 11.2. Đánh giá định kì Hình thức BT cá nhân/tuần BT nhóm/tháng BT lớn/học kì Thi kết thúc học phần 11.3. Tiêu chí đánh giá  Hình thức: - BT cá nhân/tuần: Bài viết tay 800 đến 1000 từ (từ 2 đến 3 trang A4). Tỉ lệ 15% 15% 20% 50%

- BT nhóm/tháng: Đánh máy 10 - 12 trang A4, dãn dòng đơn, kiểu
chữ Times New Roman hoặc Vn.Time, cỡ chữ 14. 43

- BT lớn/học kì: Đánh máy, 10 - 15 trang A4, dãn dòng đơn, kiểu chữ
Times New Roman hoặc Vn.Time, cỡ chữ 14.  Nội dung: BT được chọn trong danh mục các BT được Bộ môn công bố hoặc trên cơ sở sự đề xuất của SV được giảng viên đồng ý.

 Tiêu chí đánh giá:
- Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lí: - Phân tích logic, đi thẳng vào vấn đề: - Tài liệu sử dụng phong phú, đa dạng, hấp dẫn: - Ngôn ngữ trong sáng, trình bày đẹp: Tổng: 2 điểm 6 điểm 1 điểm 1 điểm 10 điểm

44

MỤC LỤC Trang 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8 9. 10. 11. Thông tin về giảng viên Các môn học tiên quyết Tóm tắt nội dung môn học Nội dung chi tiết của môn học Mục tiêu chung của môn học Mục tiêu nhận thức chi tiết Tổng hợp mục tiêu nhận thức Học liệu Hình thức tổ chức dạy-học Chính sách đối với môn học Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá 3 4 4 5 7 7 22 22 26 41 41

45

46

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful